20240418
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2018 augusztus 31, péntek

Honfoglalások Magyarjai Kiemelt

Szerző: Péterfai János István

 1. A dolgozat célja a magyar nevek megmagyarázása a magyar nyelv alapján. A magyarok a neveiket a saját nyelvük alapján adták, minden nevüknek pontos értelme volt, amit fel lehet deríteni a magyar nyelv segítségével. Mivel a magyarok nem vettek át másoktól szavakat, mivel minden fogalomra volt saját szavuk, olykor sok is, azok az állítások, hogy ez a szó innen, az a szó onnan származik, mind tévedésen, legtöbbször szándékos megtévesztésen alapulnak. A Nagyságos Fejedelem idejéig ez így volt.

HONFOGLALÁSOK MAGYARJAI
DOLGOZATOK 1. SZÁM

1. A bécsi udvar ármánykodása megtörte a magyarság védekező szellemét, és valóban elárasztotta a magyar nyelvet idegen szavakkal. Ez a folyamat 1846 körül történt, amikor gróf Széchenyi István megvonta a támogatását az általa alapított Akadémiától, mert az Akadémia osztrák, illetve idegen kézre került. Ez a helyzet ma is, az idegenek elfoglalták az Akadémiát, és onnan is pusztítják a magyar nemzet tudatát, 2018-ban is.

Rengeteg írás, amely a magyar nevekről íródott, nem magyar tudat alapján lett megalkotva. Ezért ezeknek az írásoknak a véleményével nem érdemes foglalkozni. Továbbá nem érdemes az írások szerzőinek neveit sem megemlíteni. Az írások szerzői mind rosszakaratú emberek, tehát tőlük egyetlen értelmezést sem szabad elfogadni.

A dolgozatban elsősorban a személynevek jelentésének ismertetésére kerül sor. A földrajzi nevek, bár gyakran személynevekhez kapcsolódnak, vagy a személynevek eredhetnek földrajzi nevekből, nem kerülnek tárgyalásra, csak érintőlegesen, amikor arra szükség van. A magyar neveket kizárólag a magyar nyelv alapján vizsgálom. Ez azért üdvös, mert a magyar nyelv egykor hatalmas volt, gyakorlatilag az emberiség többségének a nyelve a magyar nyelvből ered. Bizonyíték a számtalan magyar felirat, amelyek szinte az egész bolygó felületén léteznek. A magyar nyelv egyfajta papok nyelve volt, akik sosem voltak sokan, ma Mágus, Táltos, Sámán nevek alatt ismerjük fel őket. A magyar nyelvnek sok származéka van, a származékok nyelvei az emberiség nyelveinek töbségét magukba foglalják. A magyar feliratok meghamisítása nemzetközi gyakorlat, mert a magyar feliratok nélkül nem lehet emberi történelmet írni, de a történelem írói a feliratok értelmezése nélkül dolgoznak, tókéletesen hamis, de az aktuális hatalom érdekei szerint.

A honfoglalások kora alatt jelen esetben, csak a hunoktól kezdve Árpádig tartó időszakot értem. De Árpád utódainak a neveit, kiemelkedően a királyi nevekre, szintén megemlítem. A legalább 6.000 számú névre, amit a köznép hagyott ránk, nem térek ki. Ezek a nevek között sok hun királyi név is van, amelyek teljes tökéletességgel bizonyítják, hogy a magyarok, a királyi nép, a hunokkal egy nyelvet beszélt. Különben hogyan lehet értelmezni azokat a neveket, amelyeket az Árpádkor alatt jegyeztek fel, de a nevek hun királyok nevei? Eszemben sincs szóba állni bármilyen történésszel és nyelvésszel, akik a rosszakaratúak talaján állnak. Ennek nem lenne semmi értelme. A másik oldal, amelyik uralja a politikai életet, egyszerűen analfabéta, nem ismeri a magyar írást. Mit lehetne kezdeni analfabétákkal, akik megmondó emberek akarnak lenni? Aki írni nem tud magyarul, miért szól bele bármibe, ami nem őt illeti?

A dolgozat névanyaga nem lesz teljes, erre nem is törekszem. Továbbá azt a hatalmas névanyagot, amely magyar nyelvű, de rokon népeinknél ismert, nem hozom ide. Czeglédi Katalin kiváló kutatónk adataiból merítek egyes neveknél, keveset.

A nevek feldolgozását már 40-50 éve megkezdtem, de csak most lett időm és késztetésem felírni a szöveget. Egy-egy néven sokat gondolkodtam, mégsem találtam meg a megoldást, más nevek esetében azonban kiderült magyar nyelvi eredetük. A nevek többsége magyar nyelvű, egyes nevek értelmét nem találtam meg, van még min dolgozni.

2. A történelmi Nevek több magyar krónikában is fennmaradtak. Bár krónikáinkat sok valós kritika érheti, de ennek ellenére krónikáink adatai az egyik legfontosabb magyar nyelvű névanyag bázis képezői. Egyéb, nem magyar szerzők adatai is nagyon fontosak számunkra, velük azonban most nem foglalkozom.

Több krónikában is létezik magyar királylista. A neveket a magyar nyelv alapján értelmezem, mivel a hunok magyar nyelvűek voltak. A szkytha, hatti, szumer, egyiptomi, etruszk, pelaszg és más rokon nyelvekből fennmaradt szavakat is érdemes segítségül hívni az értelmezésekhez. Nem veszem figyelembe a török eredeztetéseket, mivel a törökök 220-ban jelennek meg a történelem színpadán, saját maguk szerint is. Mindössze 552-ben verik meg a zsuanzsuanokat, 557 körül a fehér hunokat, tehát a nyugatabbi területeken neveket nem adhatnak senkinek az említett évszámok előtt. Az unug-urak magyarok, mint a bulgárok is. De a kunok, besenyők és kazárok is magyarok, amint a csuvasok meg finnugorok, a legújabb orosz kutatások szerint. Mivel a törökben, mongolban és más nyelvekben is rengeteg a magyar szó, az oroszban pl. 75 %-nál magasabb arányban van a magyar szókincs, ezért sokan a magyar szavakat idegennek minősítik, gyakran töröknek, szlávnak. De a török nyelvek nagyon fiatalok, a szláv nyelvek még fiatalabbak, 450 körül keletkeznek.

A királylisták általában Noéval kezdődnek, Bibliai hagyományokra alapozódnak, holott tudjuk, hogy őseink mitikus személyek, akik után Ádám és Éva nevét ismerjük. Ádám a Nap, felesége, Éva pedig az ívek összessége egy Év alatt. Őseink sokkal régebbiek, mint a Biblia által leírt hagyományok.

Noé neve magyarul az Úr-Háza, a No-Ah változat az Úr-Hőse értelmű. A No általában tagadó szó, de pl. a Ten-No Isten-Úr, vagy No-Ammon Úr-Ammon jelentésű. Ebből következhet Noé nevének értelme. Ezekben a nevekben sok évezredig kellet visszamenni, de az a biztos, hogy az ősi nevek egy hatalmas király nevét tartalmazzák, magyar nyelven. Noé után aztán sok idő lefolyt az emberek történelmében. A név Egyiptomban is előkerül, de Egyiptom a magyar tudósok alkotása.

Van hagyomány, amely szerint a magyarok Kámtól, más hagyomány szerint Japhettől származnak. A valóság az, hogy mindkét név által jelölt embercsoport a magyaroktól ered. Meg kell jegyezni, hogy a harmadik fiú, Szem is magyar származék.

Kham alatt érthetünk Uralkodót, vagy nagy Varázslót. Neve Hám és Ham is. A hamiták a magyaroktól erednek. Afrikába több nagy magyar bevándorlás történt, amit a magyar írás őriz a legjobban. Volt egy Kr.e. 17.000 körül, Közép-Afrika felé, egy Kr.e. 14.000 körül, Etiópiába, egy Kr.e. 10.000 körül, Egyiptom Deltájának nyugati részébe és Tunéziába, meg a tenger partvonalára, azután egy nagy bevándorlás Kr.e. 4.000 körül, de előtte is többször megjelentek Afrikában az őseink. A Kr.e. 4.000 körüli bevándorlás a Kárpát-medencéből zajlott, Krétán keresztül, a líbiai rovásírás és rengeteg szaharai sziklarajz jó része őseink hagyatéka. Ők tehát a hamiták, a Hám a bőr legfelső része. Színe vörös a Naptól, de a Hem is lehet vörös, lásd Haemo – Vér. A Hem-Nutjer Isten-Szolga, a Hem a Szolga, ők lehetnek papok is, akik az isteneket szolgálják. A Kem jelentése Fekete.

Japhet ősapánk nevét ne írja át senki Jafet alakra! Neve magyar, Ap-Het az alapja, Apja a Hétnek a jelentése. Bizonyíték, hogy valóban hét fia volt. A szó elején a J hang, a H hanggal együtt, gyakran megjelenik, szerepük a szóelválasztásban van.

Japhet fiai: Gómer, utódai a Gallok, a Galaták, lásd Mont-Gomery nevét. Mágóg neve Csillag-Óriás, ezek lennénk mi, a Tudás Népe, Mag Csillag, Og Óriás. Madai a médek őse. Jávántól származnak a görögök. Tubál neve ismert a Tubal-Kain névben, aki Kis-Ázsiában élt, Tu-Bál jelentése Nap-Nagy. Méshek valószínűleg a kazárok őse. Tirasz a trákok névadója.

Szem, akit Sémnek is írnak, a Sze Fény, és az M helyképző összefonódása alapján keletkezett magyar szó. A Szem a Napisten neve, továbbá a csillagok is, mert a Szem-Ély nem más, mint Szemek az Éjben, vagyis a csillagok emberi személyek. A kép a csillagvallás idejéből való, ami a napvallásnál is régebbi világszemlélet. Ismert a Sze-Ma-For, a Szem-Hordozó neve is. De a Sem tagadó szó is, ami a sivataghoz is kapcsolódhat, ahol a Semmi van, pontosabban élettelen táj.

Khus, Chus neve a Világfát jelenti. A Mókus névből értelmeztem, Mó-Kus Fény a Fán. De a Fi-Cus, Quer-Cus, vagy Fa-Gus már nagy erővel mutatnak a Kus Fa jelentésére. A kusiták Egyiptomtól délre laknak, Ázsiában is szerepeltek. Mezopotámia északi részén a Kus nép élt, azután a Kusánok egy hun nép volt, vagy Bende-Kus (Bendegúz) nevében is szerepel ez a népnév. A Kos ráadásul nagyon közel áll a Kus névhez.

Nimrud nevében a Nim Oroszlán, lásd a szumer Ur-Nim Oroszlán. A Nim a Nem közvetlen párja, a Nemes szóval együtt. Sok névalakja ismert. Nimrod, Nimbrod, Nimróth, Nembrothus, Ménrót, és mások. A név második része Vörös értelmű. Ezért Nimrud a Vörös Oroszlán is, az Orion csillagkép. Ménrót Mennyei Vörös. A magyar Nemed Kedek és a Nemedák népe is a Nem szóhoz tartozik. Óriásnak is írják, mivel csillagkép. Meglehetősen erős bizonyíték arra nézve, hogy az óriások csillagképek voltak, az emberek között lévők meg a mágusok, akik magas süveget viseltek, rajta a Nap és a Hold, köpenyükön pedig a csillagok. Mellesleg a Mag-Us jelentése Csillag-Ős, azok a tudósok, akik csillagőseinket vizsgálják. Magyar szóösszetétel, és nem iráni szó. Az Us jelentése még Halott, Halál, ezért a Mag-Us lehet még Halott-Csillagok is. Mit találunk az egyiptomi korok leírásában? Uralkodtak a Halott Csillagok, valamikor tízezer évnél jóval régebben. Mit is írnak az egyiptomiak, akiknek feltétlenül ismernie kellett a magyar rovásírást, mert az ókor előtt más írás nem létezett a Földön. Uralkodtak a Mágusok! Tehát az emberiségnek volt egy olyan korszaka, amikor a mágusok uralkodtak. Az irániak meg előkerültek Kr.e. 800 körül. Akkor hogyan lehetnek a mágusok irániak?

Felesége Ankisza, Anki nem más, mint Enki felesége. An az Ég, Ki a Föld (Kő), a Sza a magyarok egyik igen régi neve, jelentése Menny Fiai, pl. Tokarevnél. A Menny Fiainak édesanyja tehát az Ég és Föld, Ankisza.

Nimrud hatalmas vadász volt az Úr előtt. Természetesen, hiszen a magyaroknál ő a Vadász csillagkép. Másik hagyomány szerint Havilah földjére költözött, ahol Enéh nevű feleségétől két fia született. Ené, vagy Enéh, Eneth, Isten-Háza (En-É) jelentésű. Írják az En szót Úr értelműnek is, de itt az Úristen egyik nevéről van szó. Ené tehát istennő, ahogy Nimrud is csillagkép, asztrális isten. Változata az Ina, ami szintén magyar szó, és Istennő értelmű, az In szavunk alapján. Az Ina változat van a kelta Erdőistennő, Ardu-Ina nevében (Erdő-Ené). Bukov-Ina Bükk- Istennő országa,vagy Ugra-Ina (Ukraina) az Ugorok Istennőjének országa. Ardu-Ina adja az Ardennek nevét.

Thuróczy Jánosnál a két fiú neve Hunor és Magor. Valójában Magor az elsőszülött, más krónika alapján, és Hunor az öccse.

Magor neve Magok Ura értelmű. A Mag elsődlegesen Csillag, mint a Szem is, a csillagok ura pedig a Nap a Naprendszerben. Az Ur-Magh viszont Oroszlánt jelent, az oroszlán a Nap jelképe. Az "összegyűlt a hét magyar" kifejezésben a hét királyt látjuk, nem pedig sok százezer magyart, ezért a Magyar egyértelműen Királyt is jelent. A királyok a Napisten nevében uralkodtak, jelképük az oroszlán volt. A magyar törzsek közül ötnek ismert a jelképe, mind az öt az oroszlán volt. A Magreb nevű nagytáj a Magor-Eb változata, közepén Egyiptommal, az Eb a királyság, mint a kutya másik neve, a Kan is (Canis) király, másként Kán. Micrajim Egyiptom, a névben a Micr a Magor (Mikr) összevonódása. A név igen elterjedt.

Hunor neve hasonló Magor nevéhez. Van Hunnor névalakja is. Hu a Menny Fia, a Na Ház, ez adja ki a Huna nevet. Alapjában véve Csillag, illetve a Csillagok Ura a jelentése. E nevekről részletesen írtam a népneveknél, vagy a mitológiai munkáimban.

Bor király nevének jelentése Víz. Őseink gyakran adtak vízhez kapcsolódó neveket. Isteni ősünk Borysztenész, vagyis Bor-Üsten, a Dnyeper, akinek a lánya ment feleségül Targitához. A Bor változata a Bar, pl. Baranya is lehet Víz-Anya, vagy Magas-Anya. Az arab Bahr is Víz, kétségtelenül a magyarból eredve. A Borló hegység nevében a Bor kérdéses, lehetne inkább Bar-Ló, amiben a Magas-Ember,vagy a Magas-Hely értelem valószínűbb. De lehet a Bor Víz is, természetesen, csak nem látom az indokot, miért? A Bors, Borsa, Borsod nevekben a Bor- rész nem feltétlenül víz, mert a bors kicsi, de erős. Azután a Borsó egy bőrös hüvely termés, amiből kiszedjük a gömb alakú zöld szemeket, vízbe tesszük sóval, és megfőzzük. A Bőr, mint Felső is a Bor szónak a rokona.

3. Bortól kezdve a királyok talán keleten éltek, és hunoknak nevezték őket.

Dáma következik a királylistán, akit írnak Dama és Damas formában is. A Dámák ma királyi hölgyek. Damaszkusz neve is hozzá tartozik, mivel Dama Széke lehet az eredeti név. Damas formában gyanítható, hogy Dumus istenről van szó, akinek a nevét sok formában őrizzük ma is.

Keled vezér, vagyis ozirisz a következő, akinek a neve jellegzetesen magyar nyelvű. A Vezér szóval rokon Ozirisz neve. A Kel ige is, főnév is, a Kelta névben is jelen van. Cheledus, Keleed, Keléd nevének változatai. A Kel a Nap egyik neve, isteni formában Kelen. Kel-ed ezért tipikus magyar név, a -d képző lehet helyképző, vagy becézés. A Kel ige és főnév.

Keve, Kewa, Kenés király a nagy Kufu, másként Hufu fáraó. Neve Kő Fő értelmű, teljesen világosan. A Kufu piramis tetején ugyanis arany piramidion volt, ami jelezte a Napisten felkeltét, mert ragyogni kezdett, amint a felkelő Nap sugarai elérték a piramis arany csúcsát. A Kőfő ezért Keve, meg Kevély, aki Kőfej. Azt már nem hiszem, hogy a fáraó valóban kőfejű volt, mert igenis nagyon hallgatott Imhotepre, az Építőre. Im-Hot-Ep, a Szívünk Ház Építője, ez is tipikus magyar név. Keve olyan nagy király volt, hogy utána sok magyar uralkodó viselte a nevét, pl. Kavád, vagy Keve, aki Atilla előde volt. A királylista Kevéje valahol keleten uralkodott.

Kér király neve ige is. Ő Kár is, Kária mellett Karpatosz sziget és Kér-Ta, ma Kréta, volt az egyik területe. Mivel a krétaiak a Kárpát-medencéből indultak dél felé, mintegy Kr.e. 5.500 körül, és Kr.e. 4.000 táján behajóztak a szigetre, ezért a név valószínűleg a Kárpát-medencéből ered. A Kár-Pát ugyanis Kár-Ház jelentésű. A Kár lehet még hegy, ésTündér, ami bizonyítja, hogy a név teljes bizonyossággal a magyarokhoz tartozik. A régi magyarok a tündérek népe, akik uralták egykor a Föld bolygót. Írják nevünket Qar formában is.

Belér király nevének változata a Beller, Bellér, Weler. Egyértelműen Bél királyról van szó, az Er az Úr változata. Megjegyzem, az Ir is gyakori, Úr értelemmel, az Ar pedig lehet Férfi, de több egyéb jelentése is van, pl. Hegy, vagy Áradó víz. A Bell szintén Bél neve, Szép értelme is van. Bél változata a Bál, magas és mély hangrend, nyelvünk szerint. Jelentése Nagy, Ragyogó, Szép, alapvetően a Napistenhez tartozó fogalmak. Földrajzi neveinkben gyakoriak, de a rokon népeknél, pl. a keltáknál, germánoknál is jelen vannak. Belosz király Mezopotámiában azonos lehet Belérrel, mint Ninosz király is magyar volt, mert ugyan asszirnak minősítik Ninoszt, de Ninive magyar város volt, a Nin Íve, és csak a Kr.e. XX. században foglalták el az asszirok. A szumerok is használták Nin nevünket, de Ninive nem volt szumer város. A krónikákban Belár király is szerepel. Belér tehát Bél Úr.

Kádár király nevei: Kadar, Cadar, Kadarkút, illetve Czeglédi Katalin megemlíti a Radar, Rda és Rádár névformákat. A K volt a helyes kezdőhang, mivel a Ra fontos jelentése fekete, a Rda bizonyára Rada, ami Fekete-Hely. Ilyen nevet királyaink nem szívesen viseltek. A Kád Ház, amiben víz is volt, ez lehet az Ár, ami egyben Férfi jelentést is visel. Kád-Ár a Házak Férfia, egyfajta vezető. Kattar a neve a Tarih-i-Üngürüsz-ben. Mivel mesterségnév is, a bodnárhoz hasonló értelmű, így megy a Nap jelentéséhez, mert a hordó napjelkép, azért viseli Hor nevét.

Ottmár király neve Athmar is. A Mar ige és Ifjú. A nevet úgy értelmezni, hogy Ott-Ifjú, értelmetlen. Ha Ut-Már lenne a név, az Nap-Ifjú, vagyis Ifjú-Nap lenne, de ilyen névalakot még nem leltek a kutatók.

Farkas király neve Tarkans és Sarcans is, Czeglédi Katalin szerint. A Farkast a magam részéről az avarokhoz kapcsolom, a zsuanzsuanokhoz, ami a kínaiak szerint Tekergőző Féreg. Ez a Tejút, az égen is van Farkas csillagkép. A fába szorult féregről tudjuk, hogy ő a farkas koma. Wulfar is Farkas, magyarul a Tűz-Háza, a két név együtt Wul-Far-Kas. Tarkans neve Magas-Kanos, a Kán egyértelműen a magyar nyelvből ered, lásd Vati-Kán, Vul-Kán, Canis, Canicula etruszk-magyar és latin neveket. A Sarcans Királyi-Kán, másképp Sárkány.

Bondofard neve Bondofart, Bondosardus, Bondosárd alakban is olvasható. A Sárd a névben Királyka, a Sár még arany és vizenyős jó talaj, különösen a sivatagban értékes. A Bondo nehéz szó, a Fard pl. a Farta, Fartáj, vagyis Fordulj vezényszóban is látható, természetesen csak lovasok esetében. A Farta a lónak a hátsó része, a fara.

Bökény király nevei Bukem, Wuken, Büken, Bucenes. A Ken a Nap, mint a Kende rangnévben, a Bu Fej. Bő-Kény alakban Bő-Király, Gazdag-Király. Van még több jelentés a névben, pl. a Bök-Ensége, de ezeket a jelentéseket Bok-En formában Nap-Isten értelemmel kell visszaadni.

Csanád király neve egyértelműen a Víz Nagyja. Csa Víz, Nád Nagy, mint a Nádor Nagyúr szóban.

Budli király nevében a Li Király a szkythában. A Bud Fejecske, valójában Buda nevét tartalmazza. Buddha, aki szaka-magyar volt, anyanyelve a huna, Buda nevű volt valójában. A Bud-Li tehát Buda-Király értelmű magyar név.

Beszter király neve a Besz és Ter nevekből áll össze. A Besz egyiptomi kisebb isten neve is, a Ter Csillag, illetve Terület. Van Beztur, Belcztur névalakja is. A Bez a Víz rokona is, a Bez-Tur esetleg Torlódva jövő Víz. A Beszterce magyar név, Beszter királyunk nevének becézése. Város, megye, folyó őrzi a nevét.

Mike neve a kínaiaknál Mingge. A neve Fény-Háza értelmű. Település Somogyban. Rokona a Mikó székely név.

Miske király nevében a Mis Ifjú, a Ke Ház, a Ka változata. Ha a Mis az angoloknál is megvan, ne csodálkozzunk, mert a keleti hun birodalomban is voltak kelták, akik rengeteg szót átvettek a hunoktól, vagyis magyaroktól. Továbbá az ősgermán időtől kezdve folyamatosan érkeztek nyugatra magyar csoportok, akik a szókincsüket is vitték magukkal.

Ombód neve is tipikusan magyar jellegű. Az Om Föld, de a nevet nem értem. Ha a Bód a Bud szóval lenne azonos, akkor a Buda van rejtetten a névben. Van Bódi név is. Bod is élő név, Tibet középső tartományának a neve is ez. Ha rövid O-val értelmezzük a nevet, akkor Bod-Földje a név értelme. Volt egy Ombódi nevű focista, tehát a név ma is élő. Ompudes változata is van.

Kölcse király neve egyértelműen magyar. A Kolcsok neve ismert Kolc alakban is, ők azok a magyarok, akik Georgiában éltek, aminek az ókorban Kolcs neve volt. Ezt a nevet a görögök képtelenek leírni, ezért a Kolch, Kolkh nevet használták, amit sokan és mind tévesen Kolh-nak értelmeztek. De ez az ország Kolkh neve egyértelműen Kolcs, vagy Kolc, az egyik magyar törzsről van szó. Az E Ház, Palota, Templom, a Kolcs-E névben az E szó nagyon erős, ez vitte a Kolcs nevet Kölcs alakra. Kölcs-E király tehát Kolcs-Házából való. Kölcsey nevünk úgyszintén.

Levente király, a sorrend alapján feltételezve, szintén valahol a Kaukázus, vagy a Közel-Kelet táján uralkodhatott. Leuenta, Leuentas és Liuntika változatai vannak. Levante a Földközi-tenger keleti partvidékének a neve. Lev-En-Te formában a név Oroszlán-Herceg-Isten, vagyis Te isten Oroszlán-Hercege. A Leuentas névben a Tas szó Úr, ami megint lehet Isten. A Li-Un-Tika névben Un Ég Királynőjének Királyi (Li) Csillaga értelem van.

Lél király egyértelműen Lil isten nevével rokon. A Lil is, a Lél is magyar szó. A Lile madár Lil Házából való. Ismert a Nagy Lilik és Kis Lilik, amely madarak fehérek, tehát isteni színt viselnek. A Lél Lehel neve a Levegőhöz kapcsolódik, Enlil pedig a levegő istene. Lél Éke a Lélek.

Zámor király (Zamur, Zámir) egyértelműen a Szám Úr, vagyis a Nap Úr nevét vette fel. Az -ir is úr, a szumerok inkább használták, bár a magyaroknál is szerepel ez a szó.

Zombor király neve Zambur alakban is ismeretes. Város a Tisza mellett. Ha D>Z hangfejlődést feltételezünk, akkor a Dombor nevet kapjuk, ami eléggé valószínűen reális név. Van Dombóvár város is, vagyis Domb-Ó-Vár. Gondolhatunk a Szambár szarvas nevére, a szarvasok az égbolt jelképei, ebben az esetben a király a Szarvas ura, az Ég ura nevet viselte.

Balog király nevének jelentése Hatalmas Óriás. Egyes nyelvészek szerint Balog "balkezes" lenne, de ez nem királynév, továbbá a magyar nyelvészek nem ismerik sem Bal (Bál), sem Og nevének jelentését. Amint írtam, a Bál név Ragyogó is, Bal-Og ezért lehet Ragyogó Óriás is. Ragyogó Óriás a Nap, vagy a Vadász csillagkép, teljesen egyértelműen, tehát Balog is a Nap földi jelképeként uralkodott.

Bulcsu király neve még a Bulchus és Wulchu. A Wul azonos a magyar Vul szóval, jelentése Tűz, tehát teljesen azonos a Bul szóalakkal. A Csu jelentése Csillag, tehát Bul-Csu értelme Tüzes Csillag. A csillag az ember, a magyarok, az Ég népe. Ha egy tüzes csillag áthalad az égbolton, semmi nem tudja megállítani. Ez a jelentése Bulcsu nevének.

Szultán király neve igazolja, hogy a név magyar, a törökök átvették, mintegy örökölték tőlünk. A név Án része az Ég, Menny, a Szult a Szült szavunkkal azonos. A név jelentése Égből Szült. A Szül ige származéka a Szülő, jelképe a Szőlő, tele szőlőszemekkel, amelyek voltaképpen a melleket mintázzák. A Zöld is a Szül helye, a D a Da Földanya, jellegzetes magyar képző. A természet újra születik tavasszal, zöldbe borul minden. A Nap Szól, latin Sol neve kapcsolatos a Sül igével, ami forró helyen zajlik, mint a Nap. A Szul és Tan is szóba jöhet, mint aki Szüli a Tant, a tudást. De Tan-Hu hun rangnévben a Tan a Ten változata, a Hu a Csillagok, ezért a Tan-Hu jelentése a Csillagok-Istene. Solt, Zsolt, Zoltán ide tartozik, még a Zsold is, a latin Solidusból, mivel az is a Nap nevéből származik.

Berend király neve magyar, a Berendi mai családnév. Az En Isten, Úr, a -d kicsinyítő képző itt, tehát az End nem isten, hanem emberi úr. A Ber jelentése több féle, de Magas és Férfi bizonyosan (Em-Ber). Ahogy a barbár, úgy a berber is magyar név, a férfiak férfiai jelentéssel.

Kadicsa király esetleg Kádi Csa, ami Víz Bíró, vagy Csillag Bíró lehet. De a név Kadosa alakban él ma, van Kaducha formája is. Egy esetleges Ka-Dosa név Király-Dósa értelmű.

Opos király nevével közel jutottunk Atilla idejéhez. Opos az Apás név változata. Mint ősapa is szerepelhet a királylistán.

4. A következő királyok nevei egyértelműen hun királyokat jelölnek. Ezzel kapcsolatban általános a megtévesztés, miszerint a hunok, avarok nem magyarok. Az ilyen állítások telejesen elvetendők. Ugyanis a magyarok ma is értik saját nyelvüket, ellenben a sok utód magyar (pl. indoeurópai) már nem érti teljes pontossággal még a saját nyelvét sem. Ők a germánok, szlávok, rómaiak, hogy csak kevés utódot említsek meg, akik a kentum ághoz tartozók. Az avaroknak magyar nyelvű Bibliája volt, ami szintén bizonyítja az avarok magyar nyelvűségét.

Ete király neve természetesen az Etele király nevének az alapja. Az Ete névvel nehéz mit kezdeni. Kétségtelenül nagyon fontos királynév, amit több formában is lehet értelmezni. E-Te formában Háza Istennek, a Te a Teremtő isten neve. Ethen neve lehet E-Ten, vagyis Háza Ten istennek, Ten az, ki Tesz! Etheus pedig az E-Theus szerint Háza Tejsznek. A Ten-Teus-Deus-Zeus sorozat második tagja. Az Etheus esetleg Ete-Ős is.

Szemény király neve egyszerű, a Szem a Napisten egyik neve, az En Isten, Úr. Van Scemen, Szemes változata is. A Szemes Es része lehet jelző szerepű, de az As-Es Varga Zsigmondnál Ház is. A Szemes ezért lehet a Nap, vagyis az égi Szem Házából való. Az akkád Szamas vagy Samas a Napisten, egyértelmű, hogy a Szemes változata. Izraelben van Bet-Szemes város, vagyis Háza-Szemesnek. Balaton-Szemes a Balaton mellett fekszik. Az Ény szó az En kicsinyítése, arra utal, hogy a név viselője, a király, nem igazi isten, hanem olyan ember, aki a Szem Isten nevében uralkodik a földségeken.

Torda király városa Torda Erdélyben, ahol a lakosság többsége ma román. A névben a Tor Torony, illetve Hegy értelmű, a Da helyképző, mint oly sok magyar szóban. Thor kedvenc hősi isten a germánoknál, kétségtelenül magyar nevű. Szörény-Tornya neve ma románul Turnu-Severin, ami a Szevérek Tornyát jelenti. Láthatjuk tehát, hogy a Szevér név a Szavár párja, és magyarokat jelöl, ősidők óta. Tehát Szubartu, vagy Szubirki a magyarok országa volt, már a szumerok megjelenése előtt is, ami miatt nem szükséges a szavárdokat állandóan átszállítani Szibériába, hogy onnan jöhessenek majd A.D. 500-600 körül a Kaukázusokon túl délre, amikor már ott voltak Kr.e. 3.000 előtt is. Az akkád Dur is Város, Tornyos erődítmény, amint a magyar Tur is. Egy Tor nevű hegy Anglia nyugati részén emelkedik, ami azt bizonyítja, hogy a kelták is ismerték ezt a magyar szót. A latinban annyi Tor van, hogy képzővé alakult. A torreador is torló ember, bikaölő.

A Tura magyar városnév Tu-Ra alakban Nap-Ember. Van Tura Egyiptomban és Szibériában is. A szláv Tur6 Őstulok, a Taur szóból ered, ami magyar, Ta az Ország, Táj, az Ur természetesen Úr, jelképe a Bika. Így lett a Taurus hegység Bika-hegység. Különben a szlávok nem léteztek még a hunok idejében, megjelenésük 450 körülre tehető. Egykor, messze az ókor előtt, a bika az erő megtestesítője volt. A krétai birodalomban, ahol a király címe Min volt, görögül Minosz, élt a Minotaurosz, akit a görög rettegő képzelet talált ki. Min isten Egyiptomban hatalmas isten.

Annyi bizonyos, hogy a magyar neveket a magyarok adták, mi vagyunk az Elsők Népe, mi nem vettünk át másoktól királyi neveket, mert a kezdetekkor mások nem is éltek, illetve azok a népek nem, akik ma a világ urainak gondolják magukat.

A magyar királylista folytatódik, azonban nagyon közel kerültünk ahhoz a korhoz, amikor a hun dinasztia nevei adják a királyi neveinket.

5. Nem kelünk át Ázsiába, hogy királyainkat keresgéljük, pedig rengeteg a magyar név arrafelé. Balas lehet Bal-Ász, vagyis Nagy-Ász, ma Balázs, ő hun király. Tu-Man vagy Tou-Man király a Nap-Ember, mert a Tu a Nap, a Man Ember, főleg Férfi. Mao-Tun a Márton, a kínai nem ismeri az R hangot, vagy csak a szavak végén használja ritkán, ezért Már-Ton, az Ifjú-Úr neve már régen, Kínában divatos volt, majd Szent Márton nevével közismert lett, de Szent Márton szintén magyar volt. Bel herceg a kusánokhoz tartozik, a neve Bél, vagyis Nagy értelmű. Egy Kudzsula kusán király az Ország Gyulája. A Kő több variációban (Ki, Kuo, Kó) Föld, Ország, ezért vélhető, hogy Kudzsula nevében a Ku Oszág, a Dzsula egyértelműen a Gyula rontása.

Csicsi király nevét illő megemlíteni, már csak azért is, mert neve segítségével több fontos szót megérthetünk. A Csi Nap. A Szi-Si-Csi sorozat tagja. Ezért a kínai Csi is Nap. A kínaiakkal sokkal nagyobb a testvérségünk, mint azt bármelyik kutató eddig vélte. Elsősorban a Hanokról beszélek, de több dél-kínai nép is sokkal szorosabban testvérünk, mint azt valaha is gondolták a kutatók. A Csi tehát Nap. Van a Csí madár, ő Napmadár. A baba tündér, a Csicsi Baba Nap Baba, ahogy mondják az anyukák. Csicsijja babujja. Mert a gyerek Nap, Csillag, Tündér, a Csi nevet viselte Csicsi király is. Csi-Csi tehát a Napok-Napja, azt gondolom, a kínaiak ugyan bevették a városát, állítólag, de a család és a harcosok egy része alagutakon elmenekült, tehát a kínaiak terve nem sikerült. Nem tudták kiirtani a Turul nemzetséget. Nevének Csitke alakja is van.

Balamber nagykirály neve számomra Bal-Amber, ami Nagy-Sárga értelmű. A Nagy-Sárga természetesen a Nap, tehát Balamber egyértelműen Napkirály. Előbb a hunok megverték az alánokat, akik az Aral vidékéről a Kaukázus északi tájaira menekültek. Majd 350 (371, 372, 375) idején átkeltek a Volgán, három nagy sereget bocsátva ki, egy északit, egy középsőt, és egy délit. A déli sereg az alánokhoz ért, akik viszont nem háborúztak, hanem szövetséget kötöttek velünk. A térségben ősidők óta éltek magyarok, pl. Majkopi kultúra Kr.e. 3.500 idejéből. Hagyományaink magyar-alán szövetsége és testvérsége innen is eredhet. Azonban úgy gondolom, a testvérség ennél az időnél sokkal régebbi. Amber az Ember változata is, mert Ama és Eme egyaránt Anya, a Bar és Ber egyaránt Férfi, a Magasabb.

Uldin király neve tipikus magyar név. Az Ul Fia, a Din elsősorban Isten egyik neve, a Hatalmas. A Dingir szóban is benne van. Ul-Din tehát nem más, mint Fia Istennek. A szumer Ullu szó vizsgálata is segített Ul-Din nevének pontos felderítésében. Ha a Tan-Ul szót vizsgáljuk, látjuk, hogy az a Tan Fia, bár az "l" a szó végén igeképző is egyben.

Mivel a hun királyok általában huszonnégyen voltak, ennyi király ülhetett le a Kerekasztalnál, a rengeteg király nevét nem ismerjük, általában csak a főkirály neve maradt fenn. Írásainkat elpusztították, mert jó részük fára, vagy pap-írósra íródott, de szerencsére kevés írás mégis fennmaradt. Ezekből az írásokból ismerjük őseink adatait.

Karaton király valahol a Don környékén uralkodott. Nem tudjuk, hogy főkirály volt-e, de egyes források, pl. követségek érkeztek hozzá a Római Birodalomból, azt igazolják, hogy egy ideig főkirály volt. Neve Kar-Aton, vagyis Aton Napisten Karja értelmű. A Kara-Ton, amúgy Fekete-Folyó értelmezés hamis, mert ilyen neveket a Napisten földi királyai nem viseltek.

Karaton neve mellett jelenik meg Donatus, aki Don-Atyus jelentésű nevet visel. Ebből alakult ki a mai Donát név.

Ruga király az egyik legnagyobb hódító volt, akit ismerünk őseink köréből. A neve két eleme a Ru és a Ga. A Ga Ház, ezen nincs vita. A Ru viszont kettős jelentésű, Rovás és Vörös. Ru-Ga tehát az Írás-Háza, a rovást teljesen ismerte, neve szerint. Amúgy nagy uralkodó volt, Európa nagyobb részét meghódította. De a magyar hódítások sosem az alávetésről szóltak, hanem a megszervezésről, Isten előtti alázatról, a fejlődésról, a többi hódítások meg a mások kirablásáról.

Ru jelent még Vöröset, mint a Ru-Ben héber törzs nevében, a Rub-al-Khali sivatag nevében, a Robin madárka nevében, vagy Robin Hood nevében. A rúd a Vörös-Helye, Ru-D formában. A vörös egykor ruházat színe volt, ezért a Ru-Ha a Vörös-Ház. A Ru Írás és Vörös, ott jöhet egybe, hogy az írások egykor vörös folyadékkal készültek. Ezt nem tudom, de a vérrel készült írások kétségtelenül vörösek voltak.

Ruga behatolt a Brit-szigetekre, azután Dániába és Skandináviába. Vele volt sok hun, vagyis magyar herceg, köztük Atilla is. Felesleges érdemei kisebbítése, mert a szabadságot hozta el mindenki számára, a rabság, ami Rómában oly nagyon dicsőített volt, Ruga által el lett törölve. Genetikailag utáljuk a rabszolgaságot, ezért is mindig nálunk az igazság, ellenségeinknél a rabság.

Ruga egyik követének a neve ismert, ő volt Esla. Az Es a Ház, meg Ezüst, a La a Hely. Esla a királyi házat képviselte. Talán az Ős-La is értelmes nevével kapcsolatban. Az Iszla szintén magyar változat.

A Turulházban nagyon sok bölcs volt. Ha valaki Könyves Kálmán megjelenését a történelem színpadán furcsának találja, akkor meg kell említeni, hogy a magyarok, vagyis hunok többsége, esetleg 90 %-a tudott írni, lányok és fiúk, amint ezt bizánci császár is leírja. Tehát Ru-Ga, az Írás-Háza, nem lehetetlen név, amikor népünk többsége tudott írni, de a rólunk leszakadó csoportok elfelejtették az írás tudományát. A mai rokonaink meg annyit tévednek, amennyi az írótollukból kifér.

A hunok Európa őslakói, amiről számtalan hiteles feljegyzés tanúskodik. De mivel Bal-Amber csak 350-ben lépte át a Volgát, hogy utána szétzúzza az alávetéssel foglalkozó királyságokat, a régebbi adatokat, fontos forrásokat általában nem veszik figyelembe, mintha a hunok nem sok ezer évvel régebben már Európában lennének, mint Balamber hadainak betörési ideje. Így tehát Európában még várat magára az igazi történészet áttörése.

Nagyon sötét dolgok is kiolvashatók a a Krónikákban leírtakból. De ezekhez a sötét dolgokhoz inkább nem szólok hozzá.

A Szemény nemzetségből ered Csele, akinek a fia Béla.

Szemény fia Torda, aki fia Bendeguz, akinek a fia Attila, vagy Etele, akinek a fia Csaba, akinek a fia Ed, akinek a fia Ügyek. A hun és magyar turulházi királylista szorosan kapcsolódik. De azt tudni kell, hogy sok más területen is élt a magyarság, akik valamilyen magyar nyelvjárást beszéltek.

Szemény tehát a Szem Enje. A Szem Isten tehát a Nap Isten nevében uralkodó király és nemzetség.

Csele neve a Csel igére megy vissza. Csel-E a Csel-Háza. De valószínűleg ennél sokkal bővebb a jelentése, akár a Cse (Cseh) nép nevének eredetére is rámutat.

A Béla névről már bemutattam, hogy Fehér, a Bél nagy isten, a Bél-A egyszerűen Hatalmas-Bél. Bél és Bál a Ragyogás, a Nagy, alapvetően a Napisten nevei.

Amikor Ruga nagykirály elfoglalta Nyugatot, és elkergette a római rabszolgatartókat, új világ köszöntött be Nyugat-Európában. Visszajött a szabadság korszaka, aminek mindenki örült, ezért van még ma is olyan sok mese a magyarokról Nyugaton. A mesék, mítoszok a hunok, magyarok harcairól szólnak.

Bendeguz neve valószínűleg átírt, a Bende-Kus névforma is kérdéses. A nevek rögzítői folyamatosan saját koruk elméletei alapján írták át a régi névformákat, ezzel nagy kavarodást okoztak a mai olvasók számára. Wendekuz, Bendekuz, Bendecucus, Mundzsuk, ez a sok név Atilla apját jelöli. Négyen voltak testvérek, Mundzsuk, Ruga, Oktár, Abars.

A Wendekuz akár a Vendekhez is kapcsolható. Minket az oroszok Vengereknek is neveznek, Vengrija egy ország, de a Wenger családnév Nyugaton is ismert, pl. az Arsenal edzőjének neveként. Ám a Vend a szlovénokhoz köthető. A Ben szemita szó, a Benben-kő egyiptomi, Egyiptomot a magyarok alapították, mégpedig többször. Ezért a Ben Ház egyben a Fia jelentést is tartalmazza. A Ben-Deg forma a Háza a Szentnek értelmű, a Dug is Szent eredetileg, pl. Ba'U-Dug istennő nevében. Ezért a Ben-Deg-Úz lehetőség utólagos átírás, mert az Úzok valószínűleg egy török nép, a hunok ellenben magyarok. A magyar nyelvű hunoknál ilyen név lehetetlen kialakulású, mert az úzok csak később jönnek elő a történelemben. Van egy Osz nevű magyar népesség, akik az Óz népnevet adják, pl. Ózd nevében, de ők nem úzok, hanem magyarok. Az is igaz, hogy az úzok kiléte teljesen tisztázatlan, talán mégis a magyar nyelvcsaládhoz tartoztak.

A Ben-De-Kus névforma a Kusokat hozza elő. Ők léteztek, ma is léteznek, bizonyára a rokonaink. Afrikában sok kus nép él, Egyiptomban is kusok éltek, Mezopotámiában is voltak kusok, azután a Kusánok is kusok, akik viszont hunok. Ezért a Kusok Házából való fogalom elfogadható a király neveként.

Ennél a Mundzsuk név még rejtélyesebb. A Mu, Mun, Mund mind jelen van a magyar nyelvben, de hun királyi név is van Mundo formában. Most nem emlékeztetem a magyar olvasókat pl. a Mundial szóra, vagy Dil-Mun nevére, de ne feledjük, a magyar nyelv az emberiség ősnyelve. A Mun a Men párja, Menny értelemmel. A Mond ige is a Mund változata, mert a király, a mennyei Mond, amit végre kell hajtani. Azonban Mundzsuk nevében a Zsuk szó rendkívül hasonló a Csuk magyar szóra. A Csuk egyértelműen a csillagokra vonatkozik, amikor lecsukják szemüket, az a Csuk, vagyis Nyugat. Mundzsuk Nyugaton harcolt, ezt tudjuk. A Rozsdás Csuk madárkának neve nyitotta meg Mundzsuk nevének értelmét számomra. Ami Mund-Csuk volt valójában, de ezt a nevet senki nyugati nem tudta leírni helyesen. A Menny lecsukója, esetleg Nyugat meghódítója a név jelentése. A Csu Csillag, amikor a csillagok feljönnek, és a Nap lemegy, az a Csuk ige ideje.

Ruga mellett Oktár király neve is színmagyar. Ok a Csillag, a Tár a magyar nyelvben ige, de a Tár-Tér, Dár-Dér szócsoportnak több hasonló jelentése is van. Ok-Tár tehát a Csillag-Tár, okosság-tárolója, szép név. Ok-os az, akinek Fény van a fejében, buta az, kinek feketeség van a fejében. Az Is-Tár a Fény-Tárolója, szintén magyar nyelvű név.

Abars király neve az Avar nevet is tartalmazza, mivel az avarok népnevét olykor Abar formában írták le a hiteles ókori szerzők. A nevet Oébarse, Aibars alakban is írták, az Aj-Bars Hold-Párduc jelentése tökéletesen hamis. Az Abar, Avar névből, ami Egyiptomban Avarisz, Galliában Avarisz, egyfajta fura nevet csinálnak, nem értve a magyar nyelvet. A Bar szóról már történt említés.

Mundcsuk fiai Buda, Rova Rof és Atilla, mindhárman királyok voltak. A 24 királyi helyhez 24 király kellett, tehát sok király volt, akiknek a nevét nem ismerjük.

Buda nevének pontos jelentése Bu-Da alapján Feje-Nap. Ez a név teljesen megfelel Buddha nevének, a Buddha nevet, kimondva Buda, Megvilágosodott értelemben adják közre számtalan helyen. Az indiai Buddha egyértelműen magyar királyi házból származott, Szaka volt, neve Sakya Muni Buddha, vagyis Szaka Bölcs Megvilágosodott értelmű a neve ma is.

A hun Buda király már meghalt, amikor Priszkosz (Piroskás) bizánci (Bizanteum-Víz-Öntő-um) követ a hun udvarban járt. Buda feleségénél is látogatást tett, aki egy pompás palotában lakott, nem sátorban, meg egyéb hadi lakokban. Az udvarban felfigyelt egy körönként felfelé tornyosuló építményre, ami egyértelműen egy sztúpa volt. Ebből kikövetkeztethető, hogy Buda valóban Buddha volt, Megvilágosodott, nevéből ered Budapest, a magyarok fővárosának neve, a Buda és Pest összevonása révén.

Az a tudatosan terjesztett hamisság, hogy Atilla megölte volna bátyját, Budát, teljesen értelmetlen. Buda, vagyis Buddha, nem jelentett veszélyt testvérére, Atillára a hatalomban, hanem inkább nagy támogatója volt a szellemi harcokban. Mivel Buda Buddha volt, nem foglalkozott világi dolgokkal, hanem csakis a bölcselettel. Az pedig sokaknak nem tetszik, hogy a magyaroknak is volt Buddhája, Európa közepén pedig egy Buddha nevű város emelkedik.

Rova Rof hun király neve Róva Rov értelmű. A három testvér közül ő keveset szerepel a feljegyzésekben. Róva Rov neve az írásra vonatkozik, tehát a király nagy bölcs volt. Egyesek Rugával hozzák össze, de miért nem lehetett őseink között sok írástudó? Amikor a nép 80-90 %-a tudott írni, meg olvasni! A tény bizánci császár közléséből való, amit nagyon előzékenyen elfelejtenek a történészek, mert nem tudnak mit kezdeni egy írni-olvasni tudó néppel akkor, amikor ilyen nép nem létezett másik az egész világon.

Atilla nevét száznál több formában rögzítették. Ezek a nevek közül a krónikáinkban írt névalakok a legfontosabbak. Atila az egyik forma. Ez a névforma közel jár az igazsághoz. Ha az A-Tila értelmet nézzük, akkor a név Víz-Csillaga jelentésű. Az "A" több jelentésű, Isten, Magas, Víz, meg Nagy és névelő, de az A-Tila névforma a Víz-Csillaga, vagy Csillogója értelmet adja ki, magyar nyelven, birtokos esetben. Az A Tillája lehet a Nagyság Tillája, Magasság Tillája, vagyis Csillaga, mivel a Til Csillag. A Til-Lár-om pl. Csillag-Sugárzás-om, és nem értelem nélküli felkiáltás, ahogy állítják a magyarul nem értők. Fontos, hogy a neveket a magyar nyelv szabályai szerint értelmezzük, mivel magyar nevek.

Atilla nevét megtartotta a magyar nép, nem felejtette el. A Csillogó Víz áramlása mindent ledönt. Híven csillagvallásunkhoz, őseink emlékeztek az ősök észjárására, ezért gyerekeiknek olyan neveket adtak, amelyek az ősök észjárásából következtek. Sok más magyar királyi név is a Víz áramlásához kapcsolható.

Az Etele név az É-Tele, vagyis a Ház-Tele, az Étel fogalmához visz. Itt az Étel és Ital mágikus megjelenése látható. Az Étel és Ital a nép boldogulásának a szavai. Ezek a szavaink több más fontos szó alapjait is jelentik. Az Ét rövidülhet az É-Tele szóból, az It az I-Tal szóból. Ezekben a nevekben már a legősibb időkbe hatolhatunk be. A nép Itala és Étele a szent király, aki tetteivel életet biztosít népének.

A germán Attila – Atyácska értelmezéssel nem érdemes foglalkozni, mert a hunok soha nem adtak saját uralkodóiknak idegen neveket. Ezt a szabályt nehezen emésztik meg sokan, mert ebben a szabályban az is benne van, hogy török nyelvű nevet sem adtunk királyainknak. Ezért aztán sok értelmezés téves.

A testvérek nevei tehát magyar nyelvűek.

Atilla fiainak nevei adják a következő támpontot. Atillának több fia volt, de közülük csak azok számítanak, akiknek édesanyjuk valóban hun, vagyis magyar hercegnő volt. A királyfiak közül első Ellak, azután Dingizik, majd Ernak következik. Édesanyjuk kétségtelenül Réka nagykirálynő.

Ellak neve Él-Lak értelmű, vagyis Isten Laka. Nehéz ezt az egyszerű jelentést felismerni a sok nyelvésznek, akik mindent megtesznek, hogy semmi se legyen értelmezhető az ősök névanyagából. El-Lak az Első-Lak, az Első Szülött.

Utána született Dengizik, Dingizik, akinek a neve tökéletesen magyar nyelvű. Dengiz, Dingiz a Dengir, Dingir nevek utóda. A magyarok alapították Mezopotámia városállamait, de a magyarok sokkal régebbiek a szumeroknál. A Dingir szumer szó, de a Dingiz-Ik királynévben a Dingir Isten, az Ik a Fia. Tehát hun királyi családjaink magyar nyelvűek voltak, azután tudtak szumerul, mert a szumerok magyar eredetűek, azután a hunok egyértelműen magyarul beszéltek, a királyi családok biztosan. Dingir-Ik tehát Isten-Fia értelmű. Az R>Z hangfejlődés a névben közönséges.

Ezután eljutunk Irnek, Ernák királyhoz, akit Csabának is neveznek. Az Ir és Er értelme Úr, ezt mindenki tudja. A Nek és Nák lehet rag, ekkor az Úr-Nak ajánlott a név értelme. De lehet a Nek-Nák Házacska is, vagyis a Na és Ne Ház, a nép, a K pedig kicsinyítés, becézés. Teljesen magyar nyelvi logikájú név. Az Úr-Házacskájából való király. Az Ir az Irmag névben is megjelenik.

Csaba király neve nagyon egyszerű és pontosan érthető. Igaz, hogy sokáig kutatva a magyar nyelvet, csak a legújabb években jutottam el a Csaba név pontos meghatározásához. Kezdetben a Sába királynője névhez jutottam, aki, vagyis a név előde, Kr.e. 10.000 körül már Jemenben volt, mert a jemeni magyar rovásírás ekkoriban már létezett. Ezután a Sabeusok is felmerültek az idők mélyéről, akik a Sza magyarokhoz tartoztak. A Sza Menny Fiai a Sza-Várd népnél is megjelentek, a Sza-Bin nép is egyértelműen magyar volt. A Sza a Menny Fia, a Csa a Víz. A Mennyből esik a Víz, az eső, a cseppek is csillagok! A Csa szó tehát jelent Vízet. A Ba a Fia, Barabási Lászlótól is tudjuk ezt a jelentést. Ezért Csa-Ba a Víz-Fia. Persze, a vízhez sok értelem is kapcsolódhat, mint az Égi Vizek, ami alapján a Sza Menny Fia, a Csa pedig víz, amelyik csillagok vize, mindent legázol, elönt. Még a Csillag-Fi is benne van a névben.

Valószínűleg több Csaba is volt, a név elterjedt a magyarok-hunok között. Ha Csaba névvel találkozunk az ősírásokban, akkor tudni kell azokat a neveket értelmezni. Ma sok magyar településnév viseli Csaba nevét. Továbbá a székelyek is királyuknak tartják Csabát.

Van egy Kaba, Chaba vonulat is, ami Egyiptomba vezet. Ha nem tudjuk, hogy Egyiptomot legalább 4-5 alkalommal megpróbáltuk civilizálni, akkor mit tudunk Egyiptomról? Csak nagyon keveset. A Kaba-Sólyom egyszerűen Nap-Sólyom. Ettől azért a Kaba nem lesz a Csaba nevével azonos.

Aladár neve több forrásban is rögzített. Az Ala-Dár jelentése Magas-Csillag, vagyis fiú. Mivel az Al, Ala jelent Elsőt is, valószínű, hogy Aladár volt az Első Fiú, aki a trónra jogosult volt. De mivel apjuk, Atilla olyan jóslatokat kapott táltosaitól, mágusaitól, sámánjaitól, hogy Csaba lesz az, aki a Turul nemzetséget tovább viszi, ezért Csabára tekintett örököseként. Ebből aztán nagy háború lett Csaba és Aladár között, a testvérharc a birodalom összeomlását idézte elő. Kária fővárosa Alabanda, ebben a névben is előfordul az Ala név. Az biztos, hogy Aladár neve magyar nyelvű, és nem német.

Giesm valószínűleg létező királyfi volt Atillától. A név a Géza névre utal erősen. Giesmos anyja Ardarich gepida király lánya. A gepidák vagy magyarok a Kárpát-medencében, vagy esetleg mégis germánok, aminek kevés a hitele. Giesmos a Tisza vidékén maradt, majd Sirmiumban, nagyon régi magyar városban Trapsztilagep király lányát vette feleségül, fiúk neve Mundo, nagy király volt később. Mundo fia Maurikiusz volt, az ő neve a Magurikiusz névforma alapján tényleg Maguri volt. A Giesmos névben a Mos Ifjú. A Gizmók kis szörnyek az emberek ijesztgetésére, nevük hasonló Giesmos nevéhez.

Néhány női név is fennmaradt ránk abból az időből.

Ankisza ősanyánk neve Nippur ásatása idején is előkerült. Valódi, élő királynő volt, a krónikák tehát nem a semmiből építkeztek. Ankisza nevét arany betűkkel kellene őseink pantheonjába beírni, ha lenne őseinknek pantheonja.

Arikan Atila felesége. Ari az Arany becézése, a Kan Királynő. Őseink a királynőket is királynak nevezték, mert valóban királyok voltak. A női ügyekben férfi király nem ítélkezhetett, mert be sem engedték a nők a férfi királyt az ítélkezéseik vitájába. Az Arikan az Ari, Arika, Aranka nevek egyik változata.

Kreka a bulgár királyi listán Kerka. Egy folyó neve Zalában és Mezopotámiában. Ker a Nap, a Ka lehet Ház és becézés.

Réka nevének jelentése Napocska. Ré a Napisten, a magyar nyelvben a Ka elsődlegesen kicsinyítés, becézés.

A Ríka név több helyen ma is létező földrajzi név. A Ri Forrás a szkíta magyaroknál, a Rika nem teljesen azonos jelentésű a Réka névvel.

Honoria III. Valentinianus császár nővére volt, akit egy nagyon öreg patriciushoz akartak feleségül adni. Honoria szeretett volna inkább Atillához menekülni, de nem tudni, mi történt a szerelmi történetben. Sikerült, vagy nem sikerült a császárlány szándéka? Ahogy sok mindennel, úgy ezzel a nagy szerelmi történettel sem törődnek a történészek. Valentinianus megakadályozta a házasságot, az egyik történet szerint. Egy másik történet szerint azonban Honoria feleségül ment Atillához, és gyerekük is született.

Egy Krimhilda nevű hercegnőt is megemlítenek elsősorban a nyugati írások. Neve Krim-Hilda értelmű. Mivel a Krim a Kimmerből ered, a Hilda meg női név, ebből aztán Ildikó, Ildico nevét is levezetik.

Ildikó neve tipikusan hun név. Arról is van forrás, hogy Közép-Ázsiából jött a hun udvarba egy Ildikó nevű királylány, de nem tudni, kihez ment férjhez. Nem Atillához, hanem inkább valamelyik hun királyhoz. Az Ildikó név jellegzetesen hun név, a -Kó becézés nem csak a magyaroknál, hanem a japánoknál is nagyon elterjedt. Az Ildu az Ildi magyar név becézése, de azt is olvashatjuk némelyek jóvoltából, hogy az Ildu Kutyakennel Szumerban. Némelyek képtelenek felfogni, hogy Szumer magyar eredetű, a zsidók magyar eredetűek, mint az oroszok is, vagy azt, hogy az emberiség ősei a magyarok. Az Il-Di névben az Isteni-Földanya fogalom is benne van.

Dalma magyar név, a Dal és Ma (Mama) szavakból áll. Zselyke hun királynő, bizonyára a Selyke, Selymecske jelentést tartalmazza. Imola szintén hun királynő, valószínű, hogy Ellak felesége, férje Itáliában alapított egy várost, aminek az Imola nevet adta feleségéről.

Még ismert egy Mikolt név, aminek az értelmét szintén sikerült megfejteni. Magyar nyelvű név Közép-Ázsiából. A Mi a Fény, a Kolt a Kelt, Költ változata. A Kolt a Koltai családnévben is jól felismerhető. Mi-Kolt neve tehát Fényben-Kelt értelmű, nagyon szép női név.

6. Atilla után a hun birodalom részeire esik, de a részekben hun, vagyis magyar királyi családok új országokat szerveznek. A királyi családok maguk köré szolgákat vesznek, akik katonák valójában, a fejedelem hű követői. Így jönnek létre a szlávok, magyar királyi családok vezetésével, és a családokhoz hű katonai kísérettel, akik alánok, kelták, finnségiek és germánok voltak elsősorban. Így alakultak ki a szláv népek, magyar alapokról. Minden szláv nép alapítóinál pontosan lehet látni a magyar nevű személyeket. Hosszú kutatás után jutottam a felismeréshez, a szláv nyelvekben azért annyi a magyar szóréteg, mert magyar eredetű népekről van szó esetükben. Az orosz nyelv 75 %-a szumer alapú, de a szumer nagy többsége, esetleg 80 %-a magyar alapú! A magyar nyelv sok tízezer évvel régebbi, mint a szumer, ezért az orosz szókincs alapja a magyar. Ennek bizonyítéka az emberiség egyik legnagyobb kincse, a magyar rovásírás, ami akár 200.000 év messzeségbe visz bennünket. Néhány név fennmaradt a hun összeomlás utánról.

Bagzat király neve tipikus magyar név. Tolsztov nagy orosz régész ír róla, Horezm királyaként. Bag-Zat értelme nem más, mint a Nap-Fia. A Bag alapvetően a Nap, változata a Bog és Bug, Szumerban van egy Bagara város. Ezt a városnevet azért érdemes megemlíteni, mert tartalmazza a Bag nevet. A Bagaméri családnév ezért magyar, és nem szláv. A Bag tehát Nap, de lehet több jelentése is, a kör mintából eredően, ami a Nap sajátossága..

A Zat a Szat változata. A Szat viszont a Szet párja, a Sátán, Setét szavakban is megvan. De van a Sat és Set, amit a biblikus írók a Keletkezésnek értelmeznek. Ábel helyett egy Set nevű gyereket is behoznak a Bibliába, ami csak utólagos betoldás, mivel Ábel helyére tették. A Szat-Szet a magyar nyelvben is létezik, valóban Keletkezés, de ez nem értelmezhető Sátánként, a magyar nyelv szerint, és bizonyára a héber nyelv szerint sem. A Fény keletkezése nem a Setétből ered, hanem a Nem Voltból, abból az időből, amikor még csak a Van volt. Mert a Van Isten, aki volt a Nem Lét előtt is, Ő adta a Fényt a Világegyetemnek. A Setét a Fény hiánya, tehát nem valami, és nem is Semmi. A Semmi üresség, az Anya Anyag ellentéte, van benne fény, csak átmegy rajta. A Semmi tehát nem azonos a Setéttel, tegyünk benne ki egy tükröt, képletesen, meglátjuk, hogy a tükörben megjelenik a fény. A Setét anyagról és Setét energiáról most szót se ejtsünk.

A Szat-Szet utóda a Zat-Zet, a Zat tehát Keletkezés, vagyis Fiú, ezért Bag-Zat király neve a Nap-Fia értelemmel bír.

Egy másik király, Buhara királya, Vajk nevű volt. A nevet a zsidók levelezéséből ismerni, akik Spanyolországból tartottak fenn kapcsolatokat Közép-Ázsiával. Ez a király egyértelműen magyar nevet viselt, mert a Vaj magyar szó, a K a név végén speciális magyar becézés. Vaj-K tehát Gazdagocska értelmű. A finn Voi is Vaj, sokkal régebbi szó, mint a törökök 220 utáni kijövetele a kínai területről. Tehát Vajk, Buhara királya, kétségtelenül magyar volt, neve szerint.

Gordász király neve egyértelműen magyar nyelvű. Az ő nevét Gord-Ász formában javaslom értelmezni. A Gord szó a Kard magyar szó egyik, bizonyosan szkíta változata. Gord-Ász tehát nem más, mint a Kard Ásza, Hőse, a magyarok értelmében. Nem szabad ezt a magyar királyi nevet így, meg úgy fordítani, mert egyszerűen magyar nyelvű királyi név. Ő a Kard Ásza, a Kard Hőse. De a Gorod szót el kell választani, mert az a Karád szóból ered, és Karba vett város, fallal kerített város az értelme, amint ezt látjuk Nov-Gorod nevében.

Ismert még Muagerisz magyar király, akit aztán még Magyarnak is képzelnek sokan. Ezekben az értelmezésekben aztán kivívhatom sok magyar nemtetszését. Muagerisz sem Magyar, hanem Mu-Ager-isz értelmű, aki a Fényes-Agarénus király. Az Agarénusuk egy magyar törzs volt, akik feltalálták a földművelést. Meglehetősen ismeretlenek a magyarok között ma is. Az agráriumban dolgoznak. A helyzet az, hogy a földművelést is a magyarok találták fel, a Ságvári kultúra Kr.e. 18.200-ből való. Az Agár egy magyar kutya, Agárd város is egy ősi magyar város.

Levédia királya Levedi volt. A nevet az akkád Lebeddu – Hadvezér névvel is összevetik. Az orosz Lebegyev Hattyú, vagyis Hat Tyú, a rangja tehát a hét csillagot viselő király után a második ember. A magyar nyelven kívül más nyelvből nem lehet értelmezni a rejtélyes összefüggéseket. Levédi nevében a Lev az Oroszlán, az Édi az Ed és Édes szavak rokona. Az Id amúgy Fia.

Ezen idők után is rengeteg magyar nevű király létezett.

7. Illyriában és Pannoniában, nem csak a magyar rovásírásos feliratok szerint, magyar nyelvű törzsek éltek. Egyes feljegyzett nevek a görögök és rómaiak írásai szerint is magyar nyelvűek. Mivel az etruszkokat a Kárpát-medencéből Itáliába húzódó népnek tartják a legjobb kutatók, teljesen világos, hogy a medencében magyar nyelvű embereknek kellett élni, mert az etruszkok magyar nyelvűek.

A rómaiak először Illyriára törnek rá. Agron király a támadó, erős flottája is van. Agron neve az Agarénusok nevével hozható összefüggésbe, akik viszont egyértelműen ókori magyarok. Egy régebbi Agron szerepel Iaszon hajósai között is, akik Georgiába, vagyis a magyarok Kolcsisz nevű területére hajóztak, az aranygyapjú miatt. A régebbi Agron is észak-hellászi volt, vagy trójai. A magyar Kolcs, vagy Kolc népről illik tudni, hogy legalább nyolc településünk nevében szerepel, továbbá Kolcvár a Retyezát (Retesz-Át) csúcsa, 2509 m magas.

Agron felesége Teuta, aki férje halála után nagy harcot folytatott Róma ellen. A neve Tejuta értelmű. Van egy huga, akinek a neve Teutana, ez a név a Teuta Házból való jelentést tartalmazza. Mivel a magyarok ősei úgy gondolták, hogy a csillagokból származunk, a Teuta név nem különleges. Még 150 éve is a Tejút neve a magyaroknál Teuta volt, lásd Ipolyi Arnold, Kandra Kabos mitológiáit. A Tej még ma is több helyen Té, az Útja Uta, a Teuta hasonlít a Hadakuta névhez.

Mellesleg számomra hatalmas rejtély az Architeutis óriáspolip neve. Ha az Architeutis feltekeredik, akkor pontosan olyan, mint egy spirális galaxis kinézete. Falvay Károly: Nagyboldogasszony című kiváló munkájában több képet is közöl az Égei-tenger vidékéről, amelyek óriáspolipokat ábrázolnak. Teljesen úgy, mint ma a galaxisokat ábrázoljuk. Mivel az Architeutis nevében a Tejutis fogalom benne van, mindenképpen kellett őseinknek ismerni a Tejutak spirális szerkezetét, különben hogyan jött volna létre a polip ábrázolása Tejútként, és a neve, amit csakis magyarul lehet megérteni, az emberiség ősnyelvén. Az Androméda-köd szabad szemmel is látható, de egy kis nagyítóval sok spirális szerkezetű tejútat figyelhettek meg ősi tudósaink.

Pannonia súlyos harcot vívott Róma ellen. De Caesar Galliát szinte kiirtotta, Augustus csak lépésenként haladt előre, a népet nem irtotta ki. Talán azért, mert tudták, hogy az itt élő magyarok Róma népének az ősei. A pannon vezérek közül csak kettőnek a nevét ismerjük, mind a ketten Bató nevűek. Valószínűleg Batyó (Bátyó) volt a név jelentése. Az viszont nehezen magyarázható annak tudta nélkül, hogy Kárpátiában sok tízezer év óta magyarok élnek, de a pannon háborúk óta biztosan, hogy a Bató név miért él ma is a magyarok közt. Miskolcon híres a Bató-ház, de azt is tudni, hogy a Bató család ma is él.

A Seuso-kincs világhírű. Seuso nevét Szeuzó-nak ejtik, de nem feltétlenül ez a helyes hangzósítás. Szejszó a valószínű kiejtés. A rokon japánok Szenszej neve Úr, a Szejszó is hasonló lehet, ami miatt a név nem római, hanem pannon, vagyis magyar.

Az illyr és pannon szókincs jelentős része magyar nyelvű, aminek részletezésére a magyar népek vizsgálatánál kerül sor. Azt itt is közölni kell, hogy Augustus Szíriából szavárdokat telepít át Pannoniába, a Pax Romanum érdeke miatt. Mert a szkíták, vagy a Sza nép, a szavárdok állandóan súrlódnak a szírekkel. Ezért, a béke érdekében, sok szavárdot telepít át Pannoniába. Miért Pannoniába? Mert ott azonos nyelvet beszélnek a szkíta szavárdokkal. Ezután majd Claudius megalapítja Savariát, a Sza nemzet Várát, ami ma is áll Szombathely név alatt. Rengeteg egyéb bizonyíték is van, ami a Kárpát-medence magyar nyelvű népességét bizonyítja sok tízezer év óta.

8. A királylisták szerint a bulgárok vezetői magyarok, vagyis a Turulházból származnak. A magyar népnevek közt is feldolgozom a bulgárok eredetét, részletesebben, itt most néhány nagyon fontos tényt mutatok be.

A bulgárok sosem voltak Közép-Ázsiában. A Kaukázusoktól délre már Kr.e. 150 táján adatolt a bulgár népnév. Nem is egy szerző által! A törökök 220-ban törnek ki kínai alávetettségből, és menekülnek az Altájba. Ezért a környező földrajzi nevek sem lehetnek török nyelvűek, pl. az Altáj, Bajkál, Amúr és mások. Előbb megerősödnek, aztán legyőzik az igazi avarokat (552), majd a fehér hunokat (557), és a nyugati türkök végül 558-559 években megjelennek a Kaszpi-tengernél. Vajon miképpen lehettek törökök a 700 évvel régebbi bulgárok, akik éppen Szavárdiában éltek?

A bulgár népnév nem török, mint állítják egyesek. A török Bulga – összekever, a Bulgak – lázadó, zűrzavar. Nem is értem, miért tűrik a mai bulgárok az ilyen lealacsonyító elképzeléseket őseik nevéről. A keverék korcsot is jelent, a Bul-Gár hasonlít a Hun-Gár népnévhez. A Gár jelentése nagy, ország, kör, a Bul viszont a Tűz, Fény. A szent Tűz népe a bulgár, ez a név helyes jelentése.

Mindenféle trükközéssel hazai írók az Unug Urak nevét Onogurnak változtatják, meghamisítva az eredeti írást. A görögöknek nincs "u" betűje, de pl. az omega-ypszilon kettős hangzókat u-nak kell mondani és érteni. Az eredeti Oynoygoyr tehát Unugur, és nem Onogur. További népneveket is kitalálnak, éppen a magyarok Heta nevét utánozva, török számnevekhez kötve. Egyes írók nagyon hajlamosak voltak saját elméleteik alátámasztása miatt meghamisítani az eredeti szövegeket, egyes betűk átírásával.

A probléma ott rejtőzködik, hogy az Unug a magyarokat jelöli, Un az Ég Királynője, az Ug Fiú, Gyerek, az Unug nép az Ég Királynőjének a gyerekei. Uruk város Unug neve mellett még ismert az Urog is. Továbbá több mezopotámiai város nevében is jelen van az Unug szó. Egyiptomban is ismert az Un név. Mivel több nép is kijelentette már, hogy a szumeroktól származik, amit úgy kell javítani, hogy a magyaroktól származik, egyes írók igyekeznek megakadályozni az igazságot mindenféle eszközzel. Az alaposabb vizsgálatok azonban igazolják, hogy sok nép tényleg a magyaroktól származik.

Ismert az Unugundur népnév, amiben megjelenik az Unug. A név bizonyára Unug-Und-Úr értelmű.

Sevillai Szent Izidor közlése szerint a bulgárok neve Ugn, Ung, Ugr, Ungri, ezek a nevek mind a magyarok nevei. A bulgárok tehát a magyarok rokonai.

A Balkán-félsziget őslakói a magyarok. Nyugati részén az illyrek, Ill-Urak, keleti részén a Trákok éltek. Mindkét csoport a magyarokhoz tartozik.

A Dulo család neve magyar, Du a Nap, Lo az Ember, a név egyszerűen Nap-Ember jelentésű. Néhány név a családból, amelyik magát Irniktől származtatta.

Kubrat esetleg a Ku-Brat, Kő-Barát fogalmat jelenti. A Ku még Száj, ami az uralkodót jelöli. Kovrat viszont Kövér-At is lehet, vagyis Kövér Atya. A Kub a Köb változata, a kövér tényleg köb alakú személy.

Fia Batbaján, a Bat Ház, a Baján avar királynév is, a Baj magyar szó, pl. a Bajnok nevünkben is jelen van. A Baj-Kál tó neve Gazdag-Nagy értelmű, mindkét eleme a hun időkből való magyar szó.

Kotrag neve nem Köt és Rág, hanem inkább Kő-Trág. A Trág a trák népnév változata. A Trák népnév megértése nehéz, de magyar nyelvű név. Ko-Trag nevében az Ország-Trágja fogalom látszik. A Tragus a Kecske, a Bak, innen ered a Tragédia, a Kecske-Játék. De a Bak Király is, mehetünk Egyiptomba, ahol Ammon az Ammonszarvak révén királyi isten. A Trák tehát a király szóval van összefüggésben, a Tragus kecske értelmű, de szarvai miatt Király.

Aszparuh neve színmagyar, az Ászok Házának Fia a jelentése.

Kuver a Kuber szerint Köb-Férfi, az Er a Férfi, a Köb a kövérségre utal. Ma is elterjedt családnév. Az esetleges Ku-Ver persze Kővel Verő, vagy a Kő Vére. A tündérek tudtak a kövekből varázslatos tejet facsarni, ez volt a kő vére. Aki ivott belőle, nagyon sokáig élt.

9. Megemlítem a kijevi, vagyis Keveháza, turk-varég házának néhány nevét. A turkok a magyarok, vagyis etruszkok, a varégok magyar-viking nép, esetleg az avaroktól erednek, amire van bizonyíték. Ha minket megemlítenek latin és görög szerzők, az ő fejükben mi etruszkok vagyunk, ezért állandóan etruszk nevekkel illetnek minket. Ilyen népnév a Türk, ami a Türhén névből ered, a H hang keményebben K hang. A Tarquinius névben a H hang keményen tényleg K hang.

Aidar után Lakin uralkodott, őt még Loki nevével is összehozzák. Ő utána uralkodik Aszkold, vagyis Ász-Káld, aki után jön Rurich. Rurich neve germánnak tűnik, de Ru a Rovás neve, Rich pedig a Napisten nevéből keletkezett. A Ré és Rá nevek végén gyakran egy hang van, pl. Im-Reh családnévben a H, Imre nevében nincs meg a h hang, de Rég, vagy Réc-E neveinkben van G és C. Sorolható sok indoeurópainak minősített nyelvben is a megfelelő alak. Ezért Rurich viking neve alapvetően mégis magyar eredetű. Rurich után következik Álmos, aki tehát Kijev királya is volt.

10. Következő királyaink is a Turulházhoz tartoznak. Először Ugek nevét vegyük szemügyre. Ugec, Vegecus, Ügyek a név változatai. Az Ék Csillag, általában Fiú fogalommal azonosíthatjuk. Az Ug egyértelműen Fiú. De az Ügy Víz, Folyó, a Tigris neve Idig-Inna, vagy Igid-Inna. E névben az Ig lehet az Ügy. Az Ügy azonban nem csupán Folyó, hanem a népnek a közös ügye, szent feladata, ami inkább az Id szóval lehet rokon. Ügyek egyszerűen a Víz-Fia. De van a névnek elvontabb értelme is, ami a közös Ügy Éke értelemben testesül meg.

Ügyek Szkítia vezére, aki Magogtól ered.

Eleud, Eleudus vezér neve ma Előd formában ismert és használt. A Bibliában is szerepel Eleud név. Jelentése Eleje a Napnak. Az Ele az Első, az Ud a Nap. Tehát a Nap nevében uralkodott. Az angol Ele-Ven Tizen-Egy. A Ven és Van egy Isten neve, a magyarban lásd Negy-Ven, Hat-Van, az Ele az Eleje. Mivel az angol Ele-Ven mindkét tagja a magyarból ered, látni kell, hogy a rokonság igen nagy a két nyelv között.

Őse az Ős-E alapján az Ős-Háza. Az Ős jelenthet Fényt is. Az Isa rangnév nagyon közel áll hozzá, ami megjelenik Isa-Szeg nevében.

Őse fia Örkény. Ez a név a Kény-Úr változata. A Kény a Ken és Kin Király jelentésű szavakból származik. Ehhez lásd az angol King rangnevet.

Emesu királylány, aki Eunedübelia vezér lánya. Feleségül megy Ügyekhez, az ő fiúk Álmos.

Eme-Se neve Anya-Fény, vagy Anya-Gabona, azért, mert a magyar nyelvben az Ama-Eme Anya értelmű, a Se Fény és Gabona, de persze tagadó szó is, amit őseink nem használtak királyi nevekben. A Su amúgy Kéz, a Szu pedig Hold és folyó. Egy biztos, Emese magyar név.

Az Eunedü-Bélia névben a Bélia névrész egyértelműen a Béli értelmet tartalmazza, az "A" a név végén hátra vetett névelő. De az Eunedü szó Enod formában E-Nod, vagyis Háza-Nod földének jelentésű. Thuróczy János Enodbili nevet ír. Nod földe a Bibliában is szerepel. Magam részéről a Nad vagy Nád földével azonosítottam, a Nad Ázsia (Nagy), a Nád földe meg Mezopotámia (Nád földe) egyértelműen. Az Enod-Bili nemzetség tehát Mezopotámiából származott.

Szovárd nemzetsége egyértelműen a Szavárd néppel azonos. Sza a Menny Fia, a Várd a Várda szóval azonos. Van Szováta változata. Közel azonos Szubir-Ki és Szubar-Tu országnevekkel. A Sza-Beusok, a Sza-Binok, a Sza-Bírók és mások is a Sza néphez tartoznak. Szavária kétségtelenül magyar város. A Szá-Va neve szó szerint a Sza magyarok Folyója, vagy Sza-La megye a Sza magyarok Laka, ma Zala megye, de még létezik Szalafő és a sok Szalai család.

Maglód neve Mag-Ló-D formában Csillag-Ember-kicsinyítés értelmű.

Álmos nevét a krónikák az Álom szóhoz kötik, ezt viszont nem tudom elfogadni, csak részben. Van a finnugor csuvasoknak is Almus nevű királya. Az Al Magas értelmű sok nyelvben, azután Alacsony, és El. Az angol nyelvtől a manysiig, a magyartól a latinig. Tehát Al a Magas (születésű). A Mos, Mus és sok változata Ifjú, vagy Hős. Al-Mos tehát Magas (születésű) Ifjú Hős értelmű név. De az Álom bekeverése a névbe további gondolatokat szül. Ugyanis az Ál-Om nem más, mint Ál-Föld. Amikor álmunkban járkálunk, egy nem valódi földön járunk. Aki már volt az Álmok Földjén, az tudja, miről beszélek. Talán Nemes István írásai a legjobbak a másik szintek leírásai közül. Tilos a drog, a tudatmódosító szerek és hasonlók szedése, hanem tiszta tudattal lehet átlépni a másik, vagy felső világokba, ha valaki vissza is akar térni. Ez már táltos, mágus, sámán tudomány, amihez csak keveset, illetve semmit se értek.

Tehát Ál-Mos, ha az "álmos" szót vesszük alapul, akkor egyfajta táltos is volt, aki az álmok földjén is kiigazodott. Egyszerre volt uralkodó, és papkirály, neve szerint.

Álmos fia Árpád nagy király, a magyarok (napok, oroszlánok) vezére. Nevét több régebbi személy is viselte. Azt is állítják, hogy az Árpa növénynév D-vel való kicsinyítéséből ered a neve, ráadásul az Árpa török szó. Nem értem, amikor ilyesmit állítanak, hol maradnak a magyar nyelvészek? Az Ár-Pa a Hegy-Füve, nem török, hanem magyar szó. Arra utal a név, hogy az árpa kedveli az enyhe hűvösséget, a csapadékot, míg a búza ennek az ellenkezőjét. A kelta Horpa – Árpa egyértelműen Egyiptomhoz köthető, Hor, a reggel felkelő Napisten Füve!

Baráth Tibor az Erpet névvel veti egybe Árpád nevünket. Erpet az Úr-Háza, ami nem más, mint Pet-Er. A Pet az Ég, mint az Úr Háza, az Er az Úr, amiből egyszerűen következik, hogy Pet-Er az Ég-Ura értelmű. Jézus nagyon is tudta, kire építi a kereszténységet. Az Erpet, mint Árpád, eléggé jól megfelelő szótanilag. Pét-Er tehát az Ég-Ura, a szikla értelmezés a görögöknél arra utal, hogy az Ég Ura égi útján néha elfárad, és megpihen a sziklacsúcsokon, amik szintén Peter nevet kaptak. Az biztos, hogy az egyiptomi, görög, héber nevek mind magyar alapokról erednek. Arpad egyiptomi fáraó, nem csak az egyesítő, hanem a XI. Dinasztia alapítója is.

Arpad városa Aleppó közelében emelkedett egykor, de régen elpusztult, a név viszont fennmaradt. Van még több helyen is Árpád nevű város, a Tamana nyelvészet adatai szerint , amit nem illdomos mellőzni amiatt, mert nem ismerjük e nevek keletkezését. A név Ar szava Magas, Áramló, Tenger értelmű. Armorika nevében az Ar a Tenger, az áramló víz, ami az áramló nép megtestesítője, lásd Baráth Tibor meghatározását. Legtöbbször mégis az Ar Hegy.

A szkyta magyaroknál is ismert a név. Az Árpád név két eleme nagy szótartományokba visz bennünket. Arpadisz az Áramló nép vezérlő Csillaga.

Az Ár-Pád alapvetően az Áramló Csillagok Népe Vezére értelmű.

Anonymusnál a Hét Vezér, vagyis Hét Ozirisz (Vezér-Ozir-Osz-Ir): Álmos, Előd, Kend, Ond, Tas, Huba, Töhötöm. Egy másik lista szerint: Álmos, Előd, Ond, Kond, Tas, Huba, Töhötöm. A felsorolt nevek mind magyar nyelven alapulnak, bármit sugalmaz az a propaganda, amit megnevezni sem érdemes, annyira alacsony rendű. Álmos és Előd nevét már érintettem.

A Kend, Ond, vagy Kond, Ond nevek egyértelműen magyar nevek, a D kicsinyítés vagy helyképző miatt. A szavak végén a -d speciális magyar nyelvi bravúr.

Kend és Kond a Nap nevének becézése, szigorú logika szerint. Tehát a Ken és Kon név lehet akár a Nap, de a D kicsinyítés, jelezve, hogy ezek a nevek földi király nevek, nem a Napisten isteni nevei. A Ken ige is, a király felkenésének a neve, a Kent a király, Angliában Kent tartományának a nevei, patakjai magyar nyelvűek. Angliában nem a hun hódítás adta a víznevek magyar nyelvűségét, hanem a messzi régmúltban itt megjelenő magyarok. A Kender Egyiptomban a Kend Úr, akinek tényleg Kenderből készítették a fejdíszt, de most ennyire régi időkbe ne menjünk. A Kendurszág földrajzi név által jelölt terület Mezopotámia középső része, tehát nem a dél, aminek a neve Szumer, vagy Szumir, nagyjából a sumeroknak nevezett nép csak Kr.e. 3.000 táján jelent itt meg. Előttük a Kend magyarok és a szavárdok laktak a Folyóközben.

A Kon név, persze a Ken társa, Nap jelentéssel, de a két forma közt különbség van.

Kend szavunk tehát a Ken ige szerint a Nap, a -d kicsinyítés, ezért Napocska, vagy a Nap helye értelmet tartalmazza. Rangnév a Kende, Nap értelemmel. Változata a Kundu és Kündü. Az egész nép szólíthatja egymást Kendnek, amint tette ezt még ötven éve is, mert mi a Nap népe vagyunk. Amúgy a Hé, vagy a Magyar, szintén Napot jelent. Búvár Kund neve is a Kend csoportba tartozik. Kond neve jelenthet mást is.

Ond neve a harmadik a sorban. Fia Ete. Az On és No egyértelműen Úr értelmű, gyakran az Úr Isten fogalmat is tartalmazza, az An révén, aki Égisten. Ond vagy Ónd tehát Uracska, vagy az Úr Helye. Az Ón fontos fémünk, fehéres színű. Mivel a magyarok fedezték fel a fémeket, a fémnevek, amiket őseink adtak, rendkívüliek. Az Ón az An, vagyis az Ég, közvetlen rokona. A latin Stannum – Ón, a latin szó az Istannum, vagyis Isten fogalmat tartalmazza.

Tas magyar név, a Tass hangsúlyozott forma. Tas jelentése Úr. A nevet a heti-szkíta Tar-Hun-Tas isten nevéből határoztam meg. Kis-Ázsia magyarjainak több istenét is ismerjük, Tar-Hun-Tas három részneve ma is tömeges a magyar nyelvben, de a jelentéseket finomítva a Magas-Csillag-Úr fogalomhoz jutunk. A Tas tehát Úr, már 4.000 éve is, nem kellett átvennünk senkitől saját vezérünk nevét.

Huba neve igen érdekes. Nevében benne van a Hu szó, ami a hunok nevének is az alapja. Szerencsére Lao-ce pontosan megírja a Hu jelentését, Menny Fia értelemben, ami csillagot is jelent. A Hu és Sza tehát azonos jelentésű. A Hu szóhoz kapcsolva a Ház jelentésű Na szót, kapjuk meg a Huna formát. Ebből alakult ki a Hun és Hunn népnév. Mivel a Huna népet azonosnak tartják a Yeta néppel, keleten Indiában és Kínában, a Yeta pedig nem más, mint a Heta, ebből kiderül, hogy a Heták-Yeták Hunok, vagyis a Heta-Magyarok és Hunok azonos nép, sok törzzsel. Huba nevében a Hu Menny Fia, vagyis Csillag. A Ba jelentését ismerjük, Fiú, Gyerek a székelyeknél. Hu-Ba neve ezért a Csillagok-Fia jelentést tartalmazza.

A csillagvallás még a napvallás előtti időkben fejlődött ki. Rendkívül régi, az akkori kor fogalmai, névalkotása még ma is nyomokban megvannak a magyar nyelvben. Úgy tűnik, az egész világon a csillagvallás korának nyomai csak kis népeknél, néhány ezer fős ősi társadalmaknál maradt meg, kivéve a magyarokat, és megdöbbentő számomra is, az angolokat. Amikor más népeknél találunk a csillagvallás korára mutató neveket, hamar kiderül, hogy az a név magyar eredetileg.

Töhötöm szintén magyar név, mindegy, hogy mit állítanak róla. Egyszerűen Tehetem a valódi jelentése. Van egy szumer Tehedu névforma, ami Tehetős, Gazdag értelmű. A Tehetem ige is, a Tehet azonban a Tét szóból keletkezett. A Tét és nagy rokonsága a Ten szóhoz visz, ami Isten értelmű. Töhötöm tehát egy gazdag úr, de a neve a nagyon régmúltban szakrális fogalmakat is tartalmazott.

Árpád idejében egy másik vezér névsorról tudunk. Árpád az első vezér. Ő előre küldi Künd-fia Kücsidet az országba. A Künd jellegzetes magyar név, Napocska a jelentése, tehát Kücsid valószínűleg a Turulházba tartozik. Kücsid nem más, mint Küs-Id, Kis-Fiú.

Szabolcs vezér (Ozirisz) neve nagyon egyszerűen érthető magyarul. Sza a Sza magyarok neve, Menny Fia, és Száj, mert az uralkodó adja a parancsokat, utasítja a harcosait. A Bolcs pedig egyszerűen Bölcs. Sza-Bolcs tehát egyszerűen Szája Bölcs, vagy esetleg Menny Fia Bölcs. Apja Előd, utódai a Csák nemzetség.

A Csák név a Sák névből ered, jelentése Főség, Uralkodó. Alapja a Sza, amiből aztán lesz a Szák (Száj), Szaka, a Ság-Ség, a Sah, talán a Sheik is, a szumer Sag szó, de a Sakk Matt is, a Király Halála. A Csák tehát őseredeti magyar név.

Gyula, milyen meglepő, a Julius nemzetség nevét is adja. A rómaiak döntő többsége magyar eredetű, amit szégyelni is kell, mert a rabszolgatartás bűnébe estek. A Julius nemzetség csak egy a magyar (etruszk, szabin, szikul, trójai) nemzetségek közül. Maga a Gyula név a Gúla szóból származik, ami a piramisok alakjára vonatkozik. A Gu a Fő, a Teteje, ahol az arany piramidion volt, ez adja a Gyú igét, mert amikor a Napisten hajnalban, mint Hor, feljön keleten, akkor Gyullad ki a gúla teteje, ami arannyal van befedve. A piramisok gúla alakúak. A Gú-La második szava a La, Hely értelemmel, lásd Amott-La, Isko-La, Vitor-La, és sok más szavunkat. A Gyula sokkal régebbi, de a Jula nemzetség egyértelműen szintén Gyula, vagyis vezető volt, Julius név alatt, Rómában, és teljesen igaz Caesar közlése, ami szerint Trójából, vagyis egy magyar nagyvárosból származott a nemzetsége. A Gyula hadvezér jelentése pontosan érthető a névből. A Gyula név ma is közkedvelt.

Cund a következő vezér, akinek a neve Kund helyesen. Kund a Napocska.

Lél vezér a nevével Lil istenhez kapcsolódik. En-Lil valóban a levegő, a lég, a lehelet istene. Lél nevét mondjuk Lehelnek is, a Lehel kürtje közismert és híres tárgy. Ha a Lehel, Lehelet nem a Léghez, Lilhez kapcsolódik, akkor hova? A Lil alak is él nyelvünkben, a Lile és Lilik, Lilla és hasonló szavainkban. Lél apja Tas.

Vérbulcsu neve elkülöníthető Bulcsu nevétől, aki későbbi nagy hadvezér. Ha azonban Lél és Bulcsu nevét 955 évhez vesszük, az Augsburgi sosem volt csatához, akkor a két hős 955 körül legalább 75-85, de inkább 105 éves volt. Ha Árpád 907-ben meghalt, az ő vezérei, királytársai, vele hasonló korúak voltak, ők sem élhettek sokkal tovább. Ezért sem Lél, sem Vérbulcsu nem vehetett részt az Augsburgi csatában, mert ha 907 körül 50-60 évesek voltak, akkor 955-ben ennél még idősebbek lehettek.

Vérbulcsu apja Bogát. A Bog a Nap neve, Bog-Át tehát Nap-Atya értelmű. Az Atya, régebbi Ata és Atta, még régebbi At, sőt Ad, mind Atya értelműek. Menjünk vissza a szumer korba, vagy a Biblia szövegeibe, és más mitológiákba, hogy megtudjuk az At-Ad jelentését. Az Atta talán még Anya is lehet, Czeglédi Katalin szerint, de erre konkrét bizonyítékot még nem találtam. Sok szláv nyelvben is a Bog Nap, de ezek a szláv szavak a magyar nyelvből erednek, mert a szláv nyelvek is magyar eredetűek.

Bogát követségbe ment Berengárhoz, akivel nagy barátok voltak. Bogát társa Dorsac, akinek nevét egyesek átformálják. De a Dorsac névben a Sac a Szák, vagyis Főség, a Dor rokon a Tor, vagy a Dur-Tur nevekkel. Az akkád Dur is a Torony magyar fogalomból keletkezett. Dor-Szák tehát egy torló főségű hadvezér volt, aki dicső ősönk.

Bulcsu apja Kál. Neve Nagy jelentésű. A Kál a Gál párja. A szumer Lu-Gal Ember-Nagy, a rangnév a császári ranghoz hasonlítható. A Gallok neve is Nagy, így a Nagy Nép nem csak a magyarokra, hanem a gallokra is vonatkozik. A gallok magyar eredetűek, ami nem csupán a gallok, írek történelméből, hanem a magyar rovásírásból is kiderül.

A Bulcsu név jelentése Tűz-Csillag, vagy Tüzes-Víz. Mivel a Csu egyrészt csillag, másrészt lehet víz is, eléggé megdöbbentő az indiánok reagálása, akik tüzes víznek nevezték az alkoholt, amivel itatták őket a hódítók. A csillag és víz fogalom azért alakult ki, mert az ég vizeiből az eső kis csillagok alakjában érkezik a föld felszínére. Logikus tehát a csillag és a vízcsepp szótani azonosítása. A Bul-Vul vörös, tüzes fogalma nagyon régi, ezért rengeteg indoeurópai nyelvben is benne vannak, bizonyítva, hogy ezek a nyelvek magyar eredetűek.

Örs, vagy Ürs vezér neve az Aorsok nevével hozható összefüggésbe. De az Aorsok magyarsága kiüti azokat a nézeteket, amelyek mást közvetítenek. Nagyon szeretnék, ha az Aorsok, vagyis az A-Örsök valami ki tudja, milyen nép lennének, nem pedig magyarok. De itt van Örs király neve, amivel nem bírnak el. Az Őr az Úr változata, mint az Űr, az Örs magyar név. Az Uros is, a szerbek ősatyja, akik tehát magyar eredetűek. Uros a finnben is harcos, vezér, a magyar Uros név egyértelműen bizonyítja a szerbek eredeti magyar keletkezését.

Korcán apja Kende, állítja Thuróczy. Meg kell jegyezni, hogy régi írásainkat a kiadók tetszés szerint alakítgatják.

Kurszán nevét írják még Kuszalnak is, ez Kőszál lenne mai nyelven. Kur-Szan neve egyértelmű. A Kur jelentése Ország, vagyis Kör, Hegy. A Kura folyó, vagy az E-Kur temploma neve is tartalmazza, meg a Kuruc név is, ami nem a Cruxból ered. A Kurosz görög név Ifjú, vagyis Kurosz értelmű, természetesen magyar eredetű. A szumer Gurus is Legény. A Szán Úr, ami miatt a Kur-Szán jelentése az Ország-Ura.

A Szemere nemzetség neve Szeme-Ré, vagyis a Szeme Ré Napisten. Ha Szemer-E a valódi összetétel, akkor Szem-Er a Nap-Úr, az E Háza, tehát Szemere a Nap-Úr-Házából való személy. Igen rangos uralkodó volt.

Ete neve nehezen érthető, bár az Etel és Etele segíthet.

Tétény a Tét Enje. Talán rokon Tehetem, vagyis Töhötöm nevével. Az En jelentése Isten, azután Herceg, azután Én, vagyis mindenki, az Enségről is tudni kell, hogy mindenben benne van, mint En, az Isten. A Tét Felső, ezért a Tét Enje Magas Herceg értelmű.

Horka ugyan Tétény fia, de régebben is voltak Horka, vagy Harka nevű királyok. Ha bíró rangja volt, akkor kidoboltatta az ítéleteket. Ebből eredhet a Harkály név, mert ők az erdőben állandóan dobolnak, amint keresik az élelmüket a fákon. Hor-Ka Hor Napisten Háza értelmű. Nagyvárosa Harkov, amit egy hun Harka alapított. Harka tündér a mitológiánkban.

Árpád fiai: Levente, Tarhos, Üllő, Jutas, Solt.

Levente hun-magyar király volt, Árpád fia Levente pedig nagy hadvezér. I. Levente király rövid ideig uralkodott, hamar megölték őt. Mivel a három testvért Levente, András, Béla sorrendben sorolják fel, világos, hogy mint legidősebb testvér, ő volt a trónörökös. Szabad vallásgyakorlatot engedélyezett, ami sokaknak nem tetszett. Ezért hamar megölték. Szerintem a felesége neve Rasdi volt, ezt a nevet Indiában ma is közkedveltnek tartják.

Tarhos neve Magas-Ház értelmű. A Tar Magas, de kopasz jelentésű is, a letarolt föld is kopasz, puszta, sivatag jellegű. A Hos a Ház változata. A Per-Aa is Ház-Magas, a fáraó neve, tehát a név nem idegen az uralkodó házaktól.

Üllő a kovácsolás eszköze, átvitt értelemben lehet az ország alapja. De Jelek névformája a Jel-Éke lehet. A Jel szó az El származéka, az El elsődlegesen Isten neve, aki az Első a Világegyetemben. A Jelet El, vagy Él isten küldi az embereknek, amit meg kell érteni. Az Ek, vagyis Ék a Csillag, vagyis a Fiú. Minden gyerekünk Nap és csillag. Jel-Ek tehát Él isten Éke, vagy Fia.

Jutas neve elsődlegesen Utas, Utas pedig nem más, mint a Napisten neve. Baráth Tibor is ír Utasról, aki utazik az égen, éjjel pedig a Föld másik oldalán vándorol. Másként pedig a Föld forog, az Utas pedig látszólagosan utazik. A név esetleg Ju-Tas is lehet, ami Jó-Úr értelmű. A Jutocsa névalak származását nem ismerem.

Solt, Zsolt, Zolta neve a Szol alapra épül. A Szol a Nap, női minőségében a Szül ige tartalmazza jelentőségét, a természet újjászületését, megújúlását. A latin Sol, a Nap, természetesen a magyar nyelvből keletkezett. Szó, hozzá az "L" igeképző, kialakul a Szól, mindig a király szól, aki a Nap jelképeként uralkodik, így lesz a Szol Nap. Tehát Solt, Zsolt a Nap-Helye. Az biztos, hogy a szolidus nevű pénz neve szintén magyar eredetű.

Tevel neve természetesen magyar. Egy kérdés: "Mit tevél te gyerek? Megettem a mákostésztát!". A Tevés főnév, az igei Tevél alakulhat főnévvé, mert igen sok magyar ige főnévként is megjelenik. Tevel, vagy Teveli neve tehát magyar nyelvű.

Ézelő neve esetleg Ész-Elő, aki előre gondolkodik, mint Pro-Métheusz, az Előre-Gondolkodó. Az Ész természetesen magyar szó, valójában az Iz, Isz csoportba tartozik. Mellesleg az Észtek neve is tartalmazza, vagy az angol East, ami Kelet, vagyis a Fény keletkezési helye.

Fajsz neve nem világos számomra. Ha Fajz lenne, könnyebben lehetne érteni, de nem az. Esetleg a Fa adja a név alapját, de ez a Fa mindig a Világfa, a Tejút. Faisz formában a Világfa Fénye a név értelme.

Falics neve talán azonos Fajsz nevével, némelyek szerint. Szerintem nem, Falics önálló személy neve volt, királyi rangban. De Falics, Falicsi nem kedvelt a történészek körében, pedig ma is létezik, településnév és családnév is. Irdatlan nagy vereséget mért az arabokra a Tajo folyónál, Spanyolország közepén. A Fa a Világfa, a Tejút, a Lics, Licsi egyfajta veszélyes lények neve. Ha mégis a Fal lenne a nevében, ami ige és főnév is, akkor a Fal Gyereke jelentésű a név.

Tormás, aki Bulcsúval együtt Bizáncban járt követként, a Torma névvel rokon nevet viselt. A Tor Hegy is, de azt kell gondolni, hogy a herceg neve azonos az etruszk Turms névvel. Az etruszkok írása rovásírás, mint a magyaroké. A magánhangzókat nem mindig kell jelölni, ezért a Turms név egyértelműen rossz olvasat, Turmas a helyes alak. Turms halhatatlan lett, neve híres volt. Tormás neve Turmas nevével azonos.

Taksony nevében a Tak a Tek párja, ami Napot jelent. A Sony a Fiú, Gyerek, alapvetően a Son szintén Nap, de itt a Nap Gyereke az értelme. Tak-Son tehát valódi uralkodói nevet viselt, aminek a jelentése a Nap-Fia.

11. Eljutottunk Szent István korához, bár a neveknek csak egy részét sikerült bemutatni.

Géza, Gejza, Gyeucsa nagy akarnok volt, még a krónikák szövegein is átjön a neheztelés ellene. A név Gé-Sza alakban a Föld-Uralkodója értelmű. Egyiptomban a Gizeh név is hasonló hozzá, a Geszi pedig egy határvonal észak és dél között, ami csillagászati jelentőségű. Gaza palesztin város, ahol a Gézt termelték. Géza király nevét már nem írták át különféle formára, mint Géza fejedelemét, mert volt Géza magyar király is, akinek a nevét békén hagyták. Egyszerűen elfelejtették, hogy van Géza nevű király is, akinek a neve valami miatt azonos a régi Géza nevekkel.

Vajk tipikus magyar név. Erről már beszéltem, a Vaj, finn Voi a Vaj neve. A Vaj a tej felső része, finom étek, a tej gazdagsága. Nem török név.

Az István névről azt állítják, hogy a görög Sztefanosz származéka. Ez a Sztephanosz Koszorú értelmű, ami egy király nevéhez nem illő. A Kosz-Orú a Kosz-Örve, egy kerek készítmény, ami a halott elföldeléséhez szükséges. De más nyelvekben is fennmaradt a név első magánhangzója, mint a spanyol Estebán névben. Az Istepán név magyar, Isten Pánja, naphercege az értelme. A Pán a Nap fordítottja, jelezve, hogy Pán a földön van, nem az égben. Az egyiptomi Pán isten Vezér jó barátja volt, de a Bán forma is igen gazdag előfordulású. A név ezért magyar eredetű.

Koppány, vagy Kupa neve a Kop és Pán elemeket tartalmazza. Fej-Pán, vagy Fő-Napherceg nevének jelentése. A Ku-Pa a Száj-Fősége. Emberre értve a nevet Király, eszközre értve a nevet Fő-Ivóeszköz értelmű.

Vazul, illetve Vászoly neve is magyar. A Vász, Vaz a Vas, ennek színe Fehér, az Ul a magyar nyelvben Fiú. Vasz-Ul ezért Vas-Fiú, vagy Fehér-Fiú.

Lampert nevéről azt gondoltam, hogy germán név, de Czeglédi Katalin a Pert szót elemezte, és több finnugor nyelvből, mint a csuvasból is kimutatta. A Lam egyrészt a Látás, másrészt a Hegy neve, ezért a Hegyek-Háza, mint harcos név, jól illik Lam-Pert nevéhez. A Pert a Porta rokona. Ez a név igen gazdag a rokon nyelvekben. A germán nyelvek magyar eredete egyre nagyobb szótani távlatokban nyílik ki.

Kálmán király neve a Kál és Man szóösszetételből ered, Nagy-Ember értelemmel. Arpad városától északra az Eufrátesz partján volt Kalman, vagy Khalman városa. A név tehát Kr.e. 2.000 évesnél régebbi. Ebben a korban még sok mai nyelv nem létezett.

Béla Fehér, Belosz király az asszirok előtti magyar király.

András az Andor és az Ás – Ház szavak összeolvadásából jött létre. An-Dor viszont Égi-Torony, utalva a magas termetre. Ebből az Andorás formából rövidült az András.

Endre viszont az Ender név módosulata. En az Isten, a Der Csillag, a név jelentése Isten Csillaga. De inkább valószínű, hogy egyszerűen az Andor magas hangrendű párja.

László királyaink neve is magyar. A Lász jelentése Hegy, ami a fegyverek hegyére vonatkozik. A Ló Ember, ami miatt a Lász-Ló pontos jelentése: a Hegyek-Embere, vagyis harcos hadvezér. A különféle más nyelvű nevekből nem lehet a László nevet levezetni, hanem a László névből kell a többi nevet származtatni.

Mihály neve a Mike, Mikó nevekkel rokon. A Mi a Fény, a Mikael forma héber.

Dávid neve hurri, Dawidum volt a régi alakja. Da a Nap és Föld, a Vid a Víz, de lehet Védő is. Ez a név igen régi, sokan nem értik a név jelentését. A hurri nyelv a magyar nyelv közvetlen rokona, ezért a David elfogadható magyar névnek is.

Imre az Im-Ré, Ím a Napisten fogalmat tartalmazza. Nevéből ered Amerika neve. Ime-Réch Íme a Nap, ebből aztán keletkezett Emmerich, Ime-Réch, az Amerigo Vespucci nevének keresztneve.

Borisz herceg neve orosznak tűnik, de a Bor Víz, az Isz Fény. Fényes-Víz is lehet ez a név, ráadásul ekkor magyar szóösszetétel. Magyar herceg is viselte a Borisz nevet.

Néhány név még: Ajtony nevében az Aj Nyílás, Ajak, a Tony a Ton lágyult alakja, ez Víz értelmű. Mivel Ajtony a Maroson való sószállítmányok hasznát birtokolta, ezért leverték őt. Vata vezér varázsló volt, megdöbbentő, hogy a Wutu és Vudu szóval összevethető a neve.

Sajnos, kevés a női név. Ilona a szerbek magyar ősanyja. Tündér Szép Ilona magyar ősanya, a trójai Ilona nevét Iluna formában írták az egyiptomiak. Lu-Na a Fény-Nő, ez a név a Hold neve is. I-Lu-Na Háza a Fény Nőjének. De az Ilona Il-Ona formában is érthető, Isten-Anya ekkor a jelentése. Ilona ősanyánk neve sok formában értelmezhető, de az biztos, hogy Ő a magyarok őanyja.

Sarolta és Karolta testvérek. A Sar egyértelműen Király, a Sár-Ga az Arany-Háza. Sárol magyar ige, a születés kapcsolódik hozzá, mint Sárlás. A Ta mindkét szóban Hely, Ország, ami a nőiség fontos jelzője, mert a Földanya mindig nő. Sárol-Ta tehát a Királyi-Hely, vagy Szülő-Anya (Földanya), átvitt értelemben.

Testvére a Karol igét viseli nevében, ő egy Karoló-Nő. A Károly nevek mind a magyar Karol igéből származnak, a Charlesig. Nagy Károly nevét édesanyja, Hungária Bertája adta, ezért magyar a neve.

Végül el kell mondani, hogy a magyar ősök nevét nem ismerik a magyarnak mondott idegen nyelvű kutatók, ami nagyon bántó. A magyarok ősei magyarok voltak, akik magyar nyelvű neveket viseltek, és adtak gyerekeiknek. Ennek a szabálynak igyekeztem megfeleni.

 

Hozzászólás  

#1 AMI NEM GÓG, MAGÓG...- AZ DEMAGÓG!!!MaGYaR PáLoS TReND 2020-07-26 11:54
SZAKRÁLIS = SZIKRÁLÁS!!!
TEHÁT A SZAKRÁLIS ÉS SZIKRÁLÓS HELYEK HOL IS LETTEK KEREK E FÖLDANYÁNKON?!
NANÁ, HOGY OTT AHOL A NEM E VILÁGBÓL ÉRKEZETT TESTVÉREINK „SÍKRA SZÁLLTAK” LE, REPÜLŐ SZERKEZETEIKKEL!!!
MINDEMELLETT AZ IS ELEVEN ÉS KÉPES, HOGY A SZIKRA=SZARKA MADARUNKAT IS ÉPPEN A SZIKRÁZÓ, CSILLOGÓ-VILLOGÓ TÁRGYAK VONZZÁK BE…- DE NAGYON!!!
MONDOM, HOGY A MAGYAR NYELV: KÉPES BESZÉD!!!- MIVEL AHOGY KIMONDOD, KÉPPÉ LESZ A TEREMTŐ EGY=ÉGI=IGE…- TEHÁT: ELKÉPZELTED!!!
…MERT HÁT, MINT MINDEN EBBEN A VILÁGBAN IS, ISTEN NYELVEN, azaz MAGYARUL ÉRTHETŐ!!!
A szikra szóból elsőre kettő olyan dolog jut eszembe, amit gyermekkorunkban az idős és bölcs nagyszüleinktől hallottunk.
Az egyik, amikor például azt mondták egy elszáradt, elhalt növényre vagy elpusztult állatra, hogy: ,,az életnek már szikrája sincs benne”!
A másik szólásuk, amikor valakinek sikerült megoldania a lehetetlennek, megoldhatatlannak tűnő (vélt és/vagy hitt!) dolgot/kat vagy zseniális ötlete volt...- tehát: ,,kipattant az ISTENi szikra a fejéből”!

A SZIKRÁT SUHANTOD,
KRISZTUS A HONT ADÓ!

A magyar nyelv az özönvíz előtti ősnyelv es egy kódolt mátrix rendszerre épülnek a szavaink, nevek, amelyek komplett mondatokkal egy hatalmas kódolt rendszert képeznek akkor is, ha teremtett nyelv!!!
Amint a genetika is teremtett, de mégis kódolt rendszer így a magyar nyelv is az!!!
A végét viszont ne keressük, mert nem található…- ugyanis végtelen!!!
www.youtube.com/watch?v=fau3flFiLaQ

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások