20220820
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2022 június 17, péntek

Magyarországon múlik a Föld jövője!

Szerző: Antal

Kedves barátom, jó ismerősöm, magyar testvérem! /  Bármily eseményeknek is vagy tudatában a világról, még mindig van esély arra, hogy jobbra fordítsuk saját sorsunkat. Ehhez azonban nekünk, jó érzésű magyar embereknek is cselekednünk kell! Június 18-án szombaton - a meghirdetett veszélyhelyzetben - utoljára van esély arra, hogy békés eszközökkel tudtára adjuk a hatalomnak: látjuk sötét szándékait, vészjósló terveit az egész emberiség ellen, de mi kéz a kézben kilépünk a fényre, és visszavesszük szabadságunkat! Kérlek, olvasd el a két mellékelt írást! A 4 oldalnyit több éve kaptam, de mára időszerűbb, mint akkor volt. A másik mostanában állt össze, belesűrítvén feladatunkat, és annak indokait. Ne feledd: Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Találkozzunk június 18-án 10 órakor a Vajdahunyad Várnál! / Szeretettel, Antal

Magyarországon múlik a Föld jövője!

1.)

Testvérek!


Rajtunk, a világ szeme. Oly dicsőséges eseményeknek nézünk elébe,hogy ezzel kéne tele legyen kicsi Hazánkban, minden sajtó.

Ezzel szemben ezt is agyonhallgatják, méghozzá oly eredményesen, hogy még a konzervatív érzelmű, és a hívő magyarok is csak elenyésző hányada tud ezen dolgok eljöveteléről. Ezért, most közkinccsé teszem, bár ezek a neten bárki számára fellelhetők, csak össze kell szedegetni őket, mint a puzzle darabkáit, és összeilleszteni a részleteket, hogy kirajzolódjon a teljes kép:
Jézus Kovacsics Mária Natalia nővérnek adott üzeneteiből (1934):

"Anyám országát szeretném megkímélni, ha akad elegendő számú engesztelő lélek. Terveim vannak ezzel az országgal. Ha a magyar nép megszűnik vétkezni, mindenekelőtt a tiszta erkölcs ellen, nem káromkodik, tisztelettel ejti ki Szeplőtelen Anyám nevét, bűnbánatot tart és engesztel, eljövök, és kegyelemmel gazdagon felruházom őt. Amint a megváltás a betlehemi istállóból indult, úgy fog elindulni Magyarországról nagy művem: a bűnök eltörlése, a lelkek megszentelése, a Sátán letaszítása, az Én győzelmem. Magyarország engeszteléséért kész vagyok az egész Világon könyörülni!"

Natalia nővér beszámolója a Szűzanya üzenetei alapján (1985):

A Magyarországon végzett, és innen kiindult engesztelések, amelyek az egész világon elterjedtek (pl. Szeretetláng), a Mennyei Atya előtt nagyon kedvesek. Tudom, ha tovább engesztelünk, még vér sem lesz Szűzanyánk eljövetelekor. Ez az ország soha el nem pusztul. Ez az ország mindörökre fennmarad. A Szűzanya megmutatta nekem, hogyan terjed a bűnbánat és engesztelés szelleme Magyarországon. Az országot ekkor kietlen sivatagnak láttam, amelyet régóta hasztalan öntözött a mennyei áldást jelentő eső. Ám hirtelen itt is, ott is, friss rügyek ütköztek ki a földből, s zöld foltokat alkotva egyre terebélyesedtek.
A Szent Szűz értésemre adta, hogy ezek a rügyecskék csak egymást támogatva és egymás közelségében növekedhetnek.
Megértette, hogy Magyarország történetének e kietlen időszakában az Istenben növekvő lelkeknek együtt kell maradniuk, kis közösségeket alkotva. A halállal szemben csak így lesz esélye az életnek.
Nemzetünket az Úr Jézus személyesen készíti fel az előttünk álló világtörténelmi, apokaliptikus fontosságú feladatra, ugyanis a Sátán fölötti végső győzelem és a megváltás beteljesedésének földi eszközéül - bármilyen hihetetlennek látszik is - a Mennyei Atya öröktől fogva Magyarországot választotta. Erre a feladatra azért lettünk kiválasztva, mert Szent István, első magyar királyunk országunkat a Szent Koronával együtt a Boldogságos Szűznek, az Úr Jézus Édesanyjának örökségéül és örökös tulajdonául adta.

Don Stefano Gobbi olasz pap, a Máriás Papi Mozgalom alapító elnöke így írja le az 1981. augusztus 16-án történt látomását:
"Mária így szólt:
Jézusom földi helytartója, tudja..., hogy az Úr tervében különlegesen fontos helyet foglal el egy nép, amelyet első királya, István, majdnem ezer éve már nekem felajánlva tulajdonomba adott, s ezért hazáját századok óta Regnum Marianumnak, az én országomnak nevezik. A Pápa szeme előtt ismeretes e nép isteni küldetése, melyért évezredes történetének vértani sorsával fizetett... Ez a nép évszázadokon át öntestével védte a keresztény Európát a nem-keresztény hadaktól, de nem voltak hálásak e nép mérhetetlen véráldozataiért és emberfeletti szenvedéseiért... ám Isten annál inkább kitüntette ezt a népet azzal, hogy tulajdonomba adta már állama megalapításánál... népemnek lelkileg át kell alakulnia... segítsenek nekem megmenteni népüket és alkalmassá tenni szent hivatására..."

Szent Pio atya üzenete (Tisztesség, 1994, 9-10. szám):
"Mikor az égiek kegyelméből végignézhette a vonatkozó, elméjének képernyőjén pergő video-filmet, élménye után azt mondta:
"Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, (Pio atya 1968-ban halt meg) de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigyelem a magyarokat (mondja a szent Pio atya!), mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!"

Mi ezen üzenetek, és próféciák tudatában a teendőnk?

Először is ismerni, a helyzetet. Tudnunk kell, hogy a történelem Kb. 26ezer évenként ismétli önmagát. Egész pontosan, a történelmi korok ismétlődnek. Ezek a korok a következők: aranykor, ezüstkor, bronzkor, és vaskor.
Az aranykorban vannak az emberek legközelebb az Istenhez, ekkor nincsenek bűnök, az emberek nem ismerik az erőszakot. A sátán azonban időről időre hatalmat kap a Földön. Ez az időszak, a vaskor, a sötétség kora. Keleten, ezt kalijugának (ejtsd:kálijúga) nevezik. Ez az erkölcsi aláhullás időszaka. Ma ebben a korban élünk.
A vaskor, egy 4 ezer éves időintervallum, mely Krisztus előtt 2 ezer évvel kezdődött, tehát most lesz vége. (A történelemben, 1 – 2 száz év ide vagy oda, nem számottevő, vagyis elhanyagolható.)
Látható tehát, hogy a vaskor végéhez értünk, és a történelem ciklikus ismétlődése miatt át fogunk térni, az aranykorba. Erről szólnak a próféciák is! Isten nekünk magyaroknak szánta azt a feladatot, hogy részt vegyünk művében, vagyis a sátán letaszításában. Kulcsszerepünk van ebben! Ezt tudja a sátán is, de tudják ezt az emberek közül is sokan!

Az emberiség egyik része várakozón figyel ránk.

Az alábbiakat nepáli szerzetesek nyilatkoztatták ki 2004-ben: "Most vajúdik a Föld és a Kárpát-medencében szüli a jövőt."
A nepáli Fehér Királyi Kolostor vezetője pedig ezt mondta:
"Önök, magyarok elképzelni sem tudják, milyen büszkék lehetnek nemzetükre, magyarságukra.
Mi biztosan tudjuk, hogy a világ szellemi, lelki és spirituális megújhodása az Önök országából fog elindulni. A világ szívcsakrája (csakra = energiaközpont) az Önök országában, a Pilisben található. Ez a spirituális megújhodás már megindult Önöknél!"

Nyugaton pedig, előadásokat tartanak arról, hogy Európa megújulása Magyarországról fog kiindulni.

Az emberiség egy másik része aggódva, és félve figyel ránk. Igen, félve!
Ők a sátán emberei. Tudják -e ezt vagy nem, azt nem tudom. A sátánért,vagy nem érte, lehet, hogy csak önös érdekből hasznukat féltve, ők akik ezen folyamatot meg akarják akadályozni, mert a jóslatokat ők is ismerik.

Vajon miért van az, hogy nálunk a legrosszabb, a gazdasági helyzet?
Miért csak minket támadnak, ha kinyilvánítjuk nemzeti érzelmeinket?
Miért lopják ki lábunk alól, a talajt? Miért mondják nekünk saját Hazánkban, hogy el lehet menni?


ÉBRESZTŐ !!!


Rakjuk össze e másik kép kockáit is, hisz ez is itt hever előttünk! Nehogy elhiggyük, hogy gazdaságilag tönkre akarják tenni ezt az országot. Ennyi lenne "csupán"?
Dehogy is! Ez pusztán a megtévesztő előjáték.
Az igazi cél a magyarok kiirtása a Kárpát-medencéből.

Mi tehát a feladatunk?

Végrehajtani, Isten tervét.
Hinni, és nem meghátrálni. Mert a sátán, most a hitünket akarja aláásni, hogy ha eljön a Magyarok Nagyasszonya, ne találjon elég hitet, elég igaz embert, az Ő országában. Most még ugyan "ember embernek farkasa", ahogyan a mi jó plébánosunk szokta mondani, de ha kitartunk, akkor lesz erkölcsi feltámadás. Jézus azért mondja: "És ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja"

Mt. 10, 28.

LEGFŐBB TEENDŐNK TEHÁT, AZ ERKÖLCSI MEGÚJHODÁS!


A Szűzanya szavaival:  "népemnek lelkileg át kell alakulnia"

Idézzük fel még egyszer Pio - atya szavait is:  "(...) bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!"
Ezért Szeretném, ha minél több magyar családban imádkoznánk minden reggel felkeléskor, és este lefekvéskor, Magyarország Őrangyalához, kicsit félrevonulva, elcsendesedve csak úgy, mintha egy barátnak tárnánk ki a szívünket, s mellé elmondanánk a következő imát:'

Magyar miatyánk

Miatyánk Úristen, ki vagy a mennyekben,
Ne hagyjál bennünket pusztító könnyekben!
Fáradságos harcunk a szívednek tessék,
A Te áldott neved meg is szenteltessék!
Erős magyar hittel jöjjön el az ország,
Az az ezeréves régi Magyarország!
Amiként a mennyben sírni sosem kellett,
Azonképpen ott, a Duna - Tisza mellett,
Égjenek az álmok, amik ránk omlanak,
És a kenyerünket add meg nekünk holnap!
Add meg a száraz barna kenyerünket,
Kergesd el innen gaz elleneinket.
Ellenség ne lépjen többé magyar rögre,
Ez a mi kérésünk most, és mindörökre.
Ámen.

Liszt Nándor

"Magyarország engeszteléséért kész vagyok az egész Világon könyörülni!"


2.)

 

TE VAGY A FELELŐS!

Drága embertársam! Vajon miért gondolnád, hogy rajtad kívül bárki is felelős azért, amit eddigi élete(i)d során saját magad, a lelked és annak temploma, tested ellen elkövettél? Miért bíznád másra, pl. egy orvosra - a lelked üdvén túl - számodra legdrágábbat, saját egészségedet, hiszen neki – bármennyire is hinnéd, vagy remélnéd – nem lehet fontosabb, mint saját magadnak!

Ugyanígy van a hazával is. Nekünk, hazafiaknak fontos hazánk sorsa, boldogulása. Az elmúlt immár beérő 33 év – az úgynevezett rendszerváltás óta eltelt krisztusi időszak – „eredményeiből” már igazán fel kellene ocsúdnunk, hogy nem bízhatjuk hazánk - és az egész emberiség! - sorsát sem a politikusokra, különösen azért nem, mert ma már az is nyilvánvaló, hogy ők csupán bábjáték(os)ok, akiket a háttérből szupergazdag tőkés társaságok mozgatnak. A kormányok önállósága csupán illúzió!

Legfőbb, s egyben elengedhetetlen feladatunk a teljes politikai garnitúrától, és minden önjelölt „világmegváltó” szervezettől (pl. WHO, WEF) megvonni bizalmunkat, és visszavenni a csalással és megtévesztéssel elorzott jogos jussunkat, a néphatalmat.

Ez nekünk, magyaroknak három szinten is jogunk, s egyben kötelességünk is!

Első szint. Szkíta eredetünket, ősmondáinkat, több ezer éves folytonos jelenlétünket a Kárpát-hazában immár egyre több hiteles forrás igazolja. (pl. Magyarságtudományi Intézet, Dr. Grandpierre Attila) Mint ahogy a minden emberben élő lélek tetteiben nyilvánul meg, úgy minden nép jelleme a sorsában, történelmében mutatkozik meg. Ahogyan szkíta őseinknek, nekünk sincs szükségünk ember által alkotott törvényekre, hiszen az igazságot a szívünkben hordozzuk. Csupán egyetlen parancsot, a Jézus Krisztus által hozottat ismerünk: a szeretet parancsát teremtő Istenünk és minden teremtménye felé. A magyar a szabadság és az igazság népe. Ezért igyekszik e sötét kor évszázadok óta pusztítani a magyart. A 907-es pozsonyi csatát megelőző jelszó: „A magyarok kiirtassanak!” máig nem változott. Az 1848-49. évi szabadságharcunk után módszert váltott a minket pusztító erő: megalkotta a finnugor nyelvelméletet, s bevezette a honfoglalás fogalmát. Páriává, gyökértelenné téve a legősibb népet, mert rá kellett döbbennie arra, hogy hiába üti, vágja a magyart, az csak egyre dacosabban, konok kitartással védi igazát, s minden verekedésből megerősödve kerül ki. Ezért a viharedzett ezeréves tölgy gyökerének kirothasztására határozták el magukat. Látva közállapotainkat, törekvésük nem eredménytelen. De azt is látnunk s tudnunk kell, hogy legjobbjaink évszázados elhullása és üldöztetése ellenére is minden nemzedékből búvópatakként felhorgad a szkíta lelkiség, az igazság mérhetetlen szeretete és az olthatatlan szabadságvágy!

Második szint. Történeti Alkotmányunk a világon egyedülálló, a Vérszerződéstől az Aranybullán át évszázadok alatt szervesen kiérlelődött Szent Korona eszme, amely a Szent Koronával – az isteni bölcsességbe – beavatott király uralkodásán, a népfelség vétójogán, valamint felügyeletén alapul. A hatalommegosztás így tökéletesen megvalósul, túlhatalmat sem a király, sem a nemesség, sem a nép nem gyakorolhat. A Kárpát-hazában származástól függetlenül mindenkinek joga van a szabadsághoz, egyéb jogait kötelességei teljesítésének arányában gyakorolhatja. A magyar föld és minden kincse a Szent Korona tulajdona, nem tőke, hanem a nép létét biztosító mindig megújuló természeti erőforrás, senki által ki nem sajátítható. Törvénysértés jogot nem alapít. E néhány alapelvből is látható, hogy a Szent Korona Alkotmány a legigazságosabb létező alkotmány – akár minden – nép számára! Ezért van jelenleg is felfüggesztve (német, és orosz, majd tankok utáni banki megszállás által) mert a politikai hatalom erőszakot elkövetve figyelmen kívül hagyja a népakaratot. A Szent Korona Alkotmány helyreállítása biztosítja az itt élők valódi szabadságát és jólétét!

(Lásd pl. Dr. Tóth Zoltán József, Kocsis István, v. Vesztergám Miklós műveit)

Harmadik szint. 2011. április 25-én az akkori parlamenti többség - alkotmányos puccsot elkövetve – megalkotott egy Alaptörvény nevű dokumentumot, amelyet 2012. január 01. óta hazánk testén, annak minden hivatalos intézményét megtévesztve, megszállva és használva működtet. Mindezt egy Magyarország nevű cég (bejegyezve: sec.gov/cgi_bin/browse-edgar, Hungary: 0000889414) nevében teszi, amelynek minden rendelete, intézkedése semmis, mivel hazánk 1949. XX. többször módosított törvényén (a „kommunista” Alkotmányon) alapuló 1989. évi ideiglenes Alkotmányát minden jogalap nélkül hatályon kívül helyezi! Ezen semmis Alaptörvényt felhasználva fosztották és fosztják meg magyarok millióitól lakhatásukat, megélhetésüket, ez alapján oltatták kétes hatású injekciókkal magyarok millióit, vették el az ingyenes egészségügyi szolgáltatáshoz, lakhatáshoz és nyugdíjhoz való alapjogainkat. Az Alaptörvény tizedik !!! – 2023. július 01-ről előrehozott – módosításával a Kormány saját maga számára kívánja lehetővé tenni a veszélyhelyzet elrendelésével a lakosság (férfiak és asszonyok!) mozgósítását, vagyontárgyainak kisajátítását, számlái feletti rendelkezésének korlátozását.

Történelmi áttekintés.

Az emberiség történelme kb. 26000 éves ciklusokban, ún. világévekben zajlik. Ezek a ciklusok az eszményi szeretetben, megértésben élő aranykortól indulva fokozatosan veszítenek a szeretetenergiából, s romlanak a végső pusztulás, a végidők felé. A jelenlegi vaskor – káli juga - végét napjainkban éljük, amikor a sátán tombolása a Covid-19 hazugságjárvánnyal kezdődött, majd kétéves emberirtást követően a sötét erők módszert és sebességet váltva, a 2014. óta tartó előkészítést követően kiprovokálták a NATO (főként USA) és Oroszország közötti ukrajnai háborút. A gyorsításra azért van szükségük, mert az emberiség egy része feleszmélt, már átlát a hazugságháló résein, és nem hajlandó sem hízelgésre, sem erőszakra vágóhídra menni. A fogyó időben versenyfutás folyik: a közeledő aranykor bekövetkeztéig minél nagyobb pusztítást elérni akaró sátáni erők, ill. a felébredt emberek szeretetben, lélekben való emelkedése, egymásra találása, a még álmodozók, megtévesztettek valóságra ébresztése közötti versenyfutás.

Sepregessünk saját házunk táján!

Jogvégzett tudós emberek és hazafiak régóta vitáznak azon, hogy meddig, melyik alkotmányig kell visszanyúlnunk ahhoz, hogy átállítsuk életünket egy jobb sorsvonalra. Ez a vita egyelőre meddő, mert még nem tartunk ott, hogy mi magunk alakítsuk sorsunkat. Ami biztos, hogy az 1989. évi ideiglenes Alkotmányban – isteni gondviselésként – két kitétel megmaradt:

2.§. (2) A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja.

2.§. (3) Senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére, vagy gyakorlására, illetőleg kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és egyben köteles fellépni.

A fenti célokért eddig legeredményesebben a Bertalan Attila vezette Rend-SzerVáltók – civil magyar emberek – cselekedtek, akik február 12-13-án kb. 25, ill. 30 ezren, március 12-13-án kb. 85, ill. 100 ezren együtt mutattak példát szeretetről, békés, meghitt együttlétről, fegyelmezett megmozdulásról, s mutatták ki igényüket – a teljes politikai garnitúra által 33 éve elmulasztott – valós és tényleges rendszerváltásra.

A Vajdahunyad Vár most már Téged is vár 2022. június 18-án 10 órától!

KÜLDJED, NYOMTASD, TERJESZD FUTÓTŰZKÉNT, MERT A LÉTÜNK A TÉT!!!

Váltsunk mielőbb Rendszert, mielőtt a Rendszer vált le minket!

Ébredj hazám, mert ha most nem ébredsz, Soha többé nem lesz ébredésed,

S ha ébredsz is, annyi időd lesz csak, Míg nevedet sírkövedre vésed.” Petőfi Sándor

Rend-SzerVáltók (facebook.com) 

Megnyitva 697 alkalommal
A rovat további cikkei: « Az ősmagyar vallásosságról

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások