Magyar Megmaradásért

Nem adjuk fel

 

Sze2020Oct28

2012. Január 18., Szerda 02:38

Devizahitel csalás bírósági állásfoglalása

Írta:  Fehér Kéményseprők
Értékelés:
(13 szavazat)
A „Fehér Kéményseprők" Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége szakmai csoportja tájékoztatni kívánja az egész Nemzetet kiemelten a „deviza" hitelnek csúfolt, - hitelt felvett embereket megtévesztő - hitelkkel kapcsolatban, és az összes hatóságot, aki tétlenül nézte végig a bankok embertelen nyereségvágyból elkövetett bűncselekményeit.

lakas3A kihelyezett „deviza alapú" hitelek nem voltak egy pillanatig sem deviza alapú, (svájci frank, jen stb.) hanem egyszerű forint hitelek voltak, amire ráaggatták a devizás elszámolás külső mázát, majd a megváltozott kamatok, árfolyamok, és kockázati felárak alapján elképesztő profitot akartak bezsebelni rajta a bankok. Mindezt egy hatalmas társadalmi méretű csalásra alapozva. A hitelezés, amit svájci frank alapúnak mondanak, valójában fedezet nélküli hazárdjáték volt. A bankok szerencsejátékot űztek és rajtavesztettek, és a rendszer bedőlésért elsődlegesen ők a felelősek! Másodlagosan a Kormány is felelős az egész társadalmat elszegényítő bankok bűncselekményei végett, amiért engedte és még asszisztált hozzá, hogy gazdasági válságot okozva kisemmizzék az egész Nemzetet.

A bankok egy gigantikus átveréssel teljesen eladósították az egész társadalmat az extra profit reményében. A svájci jegybank legfrissebb adatai azt igazolják, hogy a külföldi Bankok Magyarországon működő leány bankjai az általuk nyújtott hiteleket nem refinanszíroztatták frankkal, nem vettek föl valós bank közi frank hitelt, és nem bocsátottak ki frank alapú kötvényeket sem. A Svájci Nemzeti Bank pénz kibocsátása ugyanis nem növekedett olyan mértékben, amilyen mértékben szükséges lett volna ezen csere ügyletekhez. Egyszerűen nincs annyi frank a piacon, amennyi a frank alapúnak mondott hitelek fedezete kellene, legyen.

Az a hitelezés, amit svájci frank alapúnak mondanak, valójában fedezet nélküli hazárdjáték volt.

Amennyiben a nyomozó hatóságok felé tett jelzéseinkre, ha vennék a fáradságot és elrendelnék már végre a bankvezetők ellen a nyomozást a szükséges átvilágítások olyan, eredményeket hoznának, melyek alapjaiban megváltoztatnák az adósok szorongatott helyzetét. A rosszhiszeműség a bankok részéről okkal vélelmezhető! Az ebből fakadó Banki veszteségeket pedig a pénzintézeteknek házon belül kell orvosolniuk, azt semmi szín alatt nem terhelhetik rá az Ügyfelekre, akik nem tudták, nem is tudhatták, hogy csapdába csalják őket! Egyértelművé vált, hogy nincs frank, nincs CHF, nincs árfolyam kockázat!

A magyar joggyakorlatban már megszületett az 1995. évi 414-es jogeset, amely úgy döntött, hogy a hitelezőnek, ha egyoldalú módosítást köt ki, annak mértékét a szerződésben meg kell határozni.

A magyar joggyakorlatban létezik a BH 2000. 247 §. -a, amely tiltja a nyilvánvalóan egyoldalú előny kikötését. Az egyoldalú és mértéktelen, az adós hitel képességét meghaladó módosítás ilyen a Hpt 213.§. b.) pontja 1996-tól kötelezővé teszi a becsléses és nem általánosságban, hanem pl. % - ban kifejezve, ha a szerződés megkötésekor pl. az árfolyamváltozást, mint költséget, nem lehet pontosan meghatározni. Ez egyetlen egy hitelszerződésben sem szerepel.

Egyedi bírósági perekben a hitelintézeti munkatárs tanúnyilatkozata - amely bírósági jegyzőkönyvbe van foglalva - állítja, hogy a bankok hivatalból ismerték a devizaárfolyam adósokra jelentős hátránnyal járó trendjét,- azaz előre látták-, de elhallgatták. Ez véleményünk szerint előre megfontoltan elkövetett csalás.

Az EU jog Irányelvet a tagállamnak így a bíróságoknak is kötelezően át kell venni. Ha nem veszi át a tagállami bíróságnak az Irányelvet, akkor is kötelezően alkalmazni kell.

A jelzálogjoggal garantált ingatlangaranciás és bármilyen célú kölcsönszerződést az EU Joga - Irányelv, alapján nem lehet egyoldalúan módosítani. Mint ismeretes az EU Joga erősebb a tagállam jogánál, ha azzal ellentétes, tehát az alkalmazandó a tagállamban is.

Pest Megyei Bíróság (a továbbiakban: kérdést előterjesztő bíróság) által az EUMSZ 267. cikk alapján benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmet nyújtott be a Luxemburgi Európa Uniós Bíróság felé, melyben 2011. december 6-án hozta meg az ítéletet. Pest Megyei Bíróság több kérdést tett fel a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen szerződési feltételekről szóló 93/13/EGK tanácsi irányelv értelmezése tekintetében. A jelen ügy alkalmat ad a Bíróságnak arra, hogy értelmezési hatáskörét gyakorolva további jogkérdéseket tisztázzon ezzel az irányelvvel kapcsolatban. Annak ellenére ugyanis, hogy ezen irányelv a kibocsátása óta nagyrészt változatlan maradt, máig összetett anyagi és eljárásjogi kérdéseket vet fel, amint azt az előzetes döntéshozatal iránti kérelmek tekintélyes száma is mutatja. E vonatkozásban megjegyzendő, hogy az Európai Parlament és a Tanács által 2011. október 25 én elfogadott, a fogyasztók jogairól szóló 2011/83/EU irányelv, amely a nemzeti fogyasztóvédelmi rendelkezések teljes harmonizációjának szándékán alapul, csak szórványosan módosította a 93/13 irányelvet, amely módosítások az itt felvetett jogkérdések megoldását nem befolyásolják.

Luxemburgi Európa Uniós Bíróság Főtanácsnokának az indítványa előterjesztése határozott szándéka az volt, hogy az Európa Uniós Bíróság olyan döntést hozzon, hogy az Európa Unióhoz tartozó országokban egységesen, teljes harmonizációban alkalmazzák a 93/13/EGK tanácsi irányelvet. Mely irányelvnek megfelelő, 2006. március 1-től hatályos belső jogszabályok Magyarországon is irányadóak annak a jogi problémának rendelkezésében is, hogy a 2006. március 1. napját követően megkötött, devizaalapú kölcsönszerződés egésze, vagy annak egyes részei milyen körülmények esetén tisztességtelenek és semmisek.

Luxemburgi Európa Uniós Bíróság által a devizaalap kölcsönszerződésekkel kapcsolatosan a következők állapíthatók meg:

a./ a bankok egyoldalú szerződésmódosítási jogát a 93/13. sz. Irányelv 3. cikkének 3. bek-hez kapcsolódó melléklet 1. j. pont alapján kell vizsgálni,

b./ a nemzeti bíróságoknak – magyar bíróság – egyes konkrét ügyben kell az előzőek szerinti vizsgálatot végezni és az adott szerződési feltétel tisztességtelen jellegét megítélni.

Tényként állapítható meg az, hogy

Magyarországon eddig megkötött valamennyi devizaalapú kölcsönszerződésbe foglalt, az ár emelésére vonatkozóan bankok számára egyoldalúan biztosított szerződési feltétel azért is semmis, mert tudomásunk szerint egyetlen szerződésben sem rögzítették az ennek megfelelő felmondás jogát a fogyasztó, az adós számára.

Ugyanezen irányelv 6. cikkének (1) bekezdése a következőképpen rendelkezik:

„A tagállamok előírják, hogy fogyasztókkal kötött szerződésekben az eladó vagy szolgáltató által alkalmazott tisztességtelen feltételek a saját nemzeti jogszabályok rendelkezései szerint nem jelentenek kötelezettséget a fogyasztóra nézve, és ha a szerződés a tisztességtelen feltételek kihagyásával is teljesíthető, a szerződés változatlan feltételekkel továbbra is köti a feleket."

EU irányelvből kiindulva helyesen a bankok általi egyoldalú áremeléseket figyelmen kívül hagyva a szerződés tartalmából kiindulva kell teljesíteni a szerződést.

65. Az irányelv e rendelkezéséből másrészt az következik, hogy a meghozandó intézkedéseknek „általános használatra kidolgozott" tisztességtelen feltételek ellen kell irányulniuk. Ennek megfelelően egyedül az számít, hogy a feltétel megalkotója azt egy bizonyos lehetséges használatra tekintettel fogalmazta e meg. Így tehát nem követelmény, hogy valamely általános használat már konkrétan vagy bizonyosan megtervezett legyen.(36) Az irányelv e rendelkezésének célja, hogy a lehetséges érintettek számára jövőbeni jogsérelmek esetére jogvédelmi lehetőséget teremtsen. Az, ahogyan ez a rendelkezés az irányelv egyes nyelvi változataiban megfogalmazásra került („általános használatra")(37), alátámasztja ezt az értelmezést. Arra utal ugyanis, hogy megelőző intézkedéseket kell elrendelni annak megakadályozása érdekében, hogy az eladó vagy szolgáltató egy bizonyos tisztességtelen feltételt a jövőben, az üzleti forgalomban használjon.

66. Ezen támpontok alapján a jogsértés megszüntetésére irányuló keresetek bevezetése nemcsak hogy megengedhetőnek tűnik uniós jogi szempontból, hanem az irányelv céljának elérése szempontjából egyenesen eljárásjogi szükségszerűségnek tűnik.(38) Az egyéni szintet meghaladó jogvédelem, amelyet a 93/13 irányelv 7. cikke a tagállamoktól megkövetel, e szabályozás céljára és tartalmára tekintettel nem volna teljes, ha mindössze egy adott időpontban létező tisztességtelen feltétel kiiktatásának megengedésére szorítkozna, anélkül azonban, hogy előírná az e feltétel használatára vonatkozó általános tilalom elrendelésének, és megsértése esetén e tilalom alkalmazását szolgáló intézkedések meghozatalának a lehetőségét.

67. E szükségszerűség tudatában bocsátotta ki az uniós jogalkotó a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról szóló, 2009. április 23 i 2009/22/EK európai parlamenti tanácsi irányelvet(39). Ezen irányelv – amely 2009. december 29 i hatállyal az azt megelőző, 98/27/EK irányelv(40) helyébe lépett – célja, hogy közelítse a fogyasztóknak az I. mellékletben felsorolt irányelvekben foglalt kollektív érdekeinek védelmét célzó, jogsértés megszüntetésére, irányuló eljárásokra vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket. Ennek a belső piac zavartalan működését kell biztosítania. E vonatkozásban hangsúlyozni kell azt a körülményt, hogy a jelen eljárás szempontjából releváns 93/13 irányelv is az I. mellékletben felsorolt irányelvek, közé tartozik. A 2009/22 irányelv kiegészíti a 93/13 irányelv 7. cikkének (2) bekezdése által nyújtott eljárásjogi jogvédelmet.(41)

A „Fehér Kéményseprők" Országos Társadalmi Szervezetek Szövetség szakmai csoportjában is megfogalmazódtak a kérdések:

Felmerül az előzőekben leírtak alapján, a Fehér Kéményseprők 2010 év elején kiadott felhívásaiban, nyilvánosságra hozott szakmai véleményében „Bankvezetők becsapták a hitelt felvett adósokat" és az óta is hangoztatott deviza hitel csalás ügyében miért nem jártak el a nyomozó hatóságok és a kormány a bankvezetők ellen?

Miért áll még mindig a bankok mellé a kormány és kiemelten a Miniszterelnök is?

Miért védi az uzsorás bankvezetőket, ha a teljes magyar társadalmat ilyen rossz gazdasági helyzetbe hozták a fedezet nélküli hazárdjátékukkal?

A kormány miért a teljes magyar lakossággal akarja kifizettetni a bankvezetők által okozott több milliárdos kárt az adó forintokból?

A Miniszterelnök úr és a Matolcsi Miniszter úr miért a bankvezetőkkel (Patai) tárgyal a megoldásról, ha a bankvezetők büntetőügyi felelőssége is szóba jöhet?

Ha tisztességtelenek voltak a bankvezetők a hitelezés területén, akkor miért nem a szakmai hozzáértőkkel konzultál a kormány a valódi megoldás kidolgozásában? Miért azon személyekkel egyeztet, akik büntetőjogi felelősséggel tartoznak a kialakult helyzetért, az egész társadalom el szegényesítéséért?

A kormány miért nem a valódi és konkrét megoldáson dolgozik, melyet több alkalommal a kormány elé tártak a szakmai civil szervezetek mellett tevékenykedő közgazdászok, jogászok?

A legfontosabb kérdés

A bankvezetők és a Bankszövetség minden tagja miért nincs még előzetes letartóztatásban és a teljes vagyona zár alatt? Miért engedik még mindig tovább folytatni a magyar gazdaság tönkretételét és a teljes magyar társadalom kifosztását?

Minek és hány halálesetnek (öngyilkosságnak) kell még történni ahhoz, hogy felnyíljon a kormány szeme és megtegye végre a szükséges büntetőjogi intézkedést a bankvezetők ellen az anyagi és erkölcsi felelősségre vonásukkal?

Mire vár a kormány akkor, amikor több éve feltárt tisztességtelenül tevékenykedő követeléskezelők tevékenységét nem szüntette meg? Mire vár a kormány és miért nem vonja vissza a 12/2003. (I. 30.) kormányrendeletet, ami megengedi a mindenféle elnevezésű követeléskezelő Kft részére a pénzbehajtási tevékenységet, jogosulatlan árveréseket, alvilági módszereket alkalmazó nagy értékű tulajdonszerzéseket? Miért hagyják, hogy a bankok, bankvezetők összejátszanak e tisztességtelenül tevékenykedő adósokat kifosztó, zaklató, sanyargató követeléskezelő, behajtó cégekkel?

Szövetségünk nyomatékosan kéri a nyomozó hatóságokat, kiemelten a Legfőbb Ügyészséget, hogy soron kívül kezdjék meg a bankok, bankvezetők által elkövetett, egész társadalmat érintő nyereségvágyból elkövetett bűncselekményekben a nyomozást, kiterjesztve a bankszövetség összes munkatársára.

Kérjük, külön vizsgálni a bankok részéről megvalósult előre megfontolt szándékot, a rendelkezésünkre álló bizonyítékok alapján. Folyó bírósági perekben a hitelintézeti munkatárs tanúnyilatkozata - amely bírósági jkv-be van foglalva - állítja, hogy a bankok hivatalból ismerték a devizaárfolyam adósokra jelentős hátránnyal járó trendjét,- azaz előre látták-, de elhallgatták. Ez véleményünk szerint előre megfontoltan elkövetett csalás.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 39. § ának (1) bekezdése szerint az ellen, akinek jogszabályba ütköző tevékenysége a fogyasztók széles körét érinti, vagy jelentős nagyságú hátrányt okoz, a fogyasztóvédelmi hatóság, a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezet, vagy az ügyész pert indíthat a fogyasztók széles körének védelme, illetőleg a jelentős nagyságú hátrány kiküszöbölése érdekében. Ilyen per akkor is indítható, ha a sérelmet szenvedett fogyasztók személye nem állapítható meg.

Kérjük továbbá azt is vizsgálni, hogy a kormány vagy valamely kormány tagja mennyiben, felelős, a bankok egész társadalmat érintő el szegényesítésében, mivel asszisztáltak a bankok által elkövetett bűncselekményekhez.

Külön kérjük megindítani azon követeléskezelő, pénzbehajtó vállalkozások ellen a nyomozást, akik az elmúlt években a bankoktól, engedményezés útján szereztek ingatlan vagy gépjármű tulajdont, amit azután magán árverésekkel értékesítettek, adómentesen és az illetékek megfizetése nélkül. Kiemelten kérjük az OTP Faktoring Követeléskezelőt vizsgálni, mely cég és további részünkről is nyilvánosságra hozott társai, véleményünk szerint még további bűncselekményeket (uzsora, zsarolás, csalás, kényszerítés) is elkövettek.

Forrás: Fehér Kéményseprők

Megjelent: 4688 alkalommal

Hozzászólások  

 
S. Tejfalussy András
#11 2621 Verőce, Lugosi u. 71.S. Tejfalussy András 2016-11-25 20:57
Közérdekű bejelentés a Miniszterelnökséghez és az ORFK-hoz Iratjel: betelepuleselosegites161225

KINEK LESZ JÓ, HA AZ ORBÁN KORMÁNY ELINTÉZI AZ UKRÁNOK MAGYARORSZÁGI VÍZUMMENTESSÉGÉT

Ukrajnába szakadt magyar testvéreink vízummentéségét igen, de nem magyar „ukránokét” nem támogatom, mert a nem magyar ukránok vízummentességét támogatás hazaárulásban és fajirtásban bűnsegédkezés lenne:

Az Országgyűlés 2010. október 10-én engedélyezte, hogy izraeli cégek és velük akárhány izraeli vagy más külföldi izraelita liberalizáltan idetelepülhet. Izrael és az Európai Unió megegyezésére hivatkoztak, ami szerint az izraeli cégek bármelyik európai uniós országba liberalizáltan betelepülhetnek annak fejében, hogy ezen országok cégei is liberalizáltan betelepülhessenek Izraelbe. 1990-ben Pozsgay Imre miniszterről azt írta a Szent Korona lap, hogy Izraelben beleegyezett, hogy hazánkba települhessen 1 millió izraelita, akik Ukrajnát kirabolták. Ehhez csak az kell, amit most intéznek, hogy akármelyik ukrajnai polgár vízum nélkül átjöhessen Magyarországra. Ha a külföldi izraeliták bejönnek, az ide szült magyar és vagy kettős állampolgár gyermekeik nevére bármit felvásárolhatnak. Lakóingatlant, termőföldet, céget, akármit. Tévedés, hogy munkaalkalmakat teremtenek a magyaroknak. A Cionkáté előírja, hogy csak izraelita munkavállalókat foglalkozassanak. Ezek a megállapodások lehetővé teszik, hogy az izraeliták néhány évtized alatt végleg és teljesen elbirtokolják hazánk területét, lehetővé teszik, hogy teljesen átvéve a közhatalmat ellehetetlenítsék a magyarok megmaradását. Valójában ez az Izraeliták Szövetsége által 1910-ben közzétett Magyarország elbitorlási „100 éves terv” megvalósítása. Az izraeli parlamentben azt is előadták, hogy ”csökkenteni kell a palesztínok természetes szaporodóképességét”, és meg kell akadályozni a szülőhazájukban megmaradásukat.

Ezek csökkentik a magyarok természetes szaporodóképességét, élethosszát, miközben el is adósítanak: 1. A mezőgazdasági vegyszerek és a háztartási szennyvíz ivóvízbázis folyókba juttatása. 2. A tiszta ivóvíz, a desztillálással tisztított ivóvíz mérgezőnek hazudása. 3. A „Nemzeti Stop Só Program”, „Chips adó” és „MENZAREFORM” előírások, amelyek felbiztatják az élelmiszer előállítókat, hogy konyhasó helyett kálisóval „sózzák, vagyis mérgezzék a magyarok élelmiszereit. A konyhasópótlás korlátozást nemrég (a bejelentéseim hatására) gyermekeknél visszavonták, de a felnőtteknél nem, s a patkányméreg kálisóval „sózást” továbbra is megengedik a gyerekek étkeztetésében is! 1950-ben Nobel díjat kaptak, akik patkányoknál és embereknél konkrét hatásmérésekkel bebizonyították a káliumtúladagolás és a hiányos konyhasópótlás ivartalanító és életrövidítő, vagyis patkány- és emberirtó hatását. 4. A kálium műtrágyákkal 1960 óta növelik életrövidítő és ivartalanító hatásúra a magyarok élelmiszerei káliumtartalmát. 5. A káliumműtrágyák sokszorosra fokozzák az aszálykárt. 6. Eladósítják a magyarokat a növekvő orvosi kezelési költségekkel, a szennycsatorna-használati díjakkal és a csatornákkal elvitt növénytápláló anyagok műtrágyákkal pótoltatásával, azokat pedig akik nem kötnek rá a szennycsatornára tízszeres vízdíjjal adósítják el. 7. Ráfogják a parlagfűre a káliumtúladagolással és a hiányos konyhasópótlással előidézett allergiát, és súlyos büntetésekkel eladósítják a parlagfüvet irtani már nem képes nyugdíjas ingatlantulajdonosokat is. 8. Tízezerszámra eladósították a magyarokat a hamisan humusztermelőnek nevezett, humuszt termelni képtelen giliszták hitelből vásárlására való felbiztatással. 9. Százezerszámra adósították el a magyarokat a hamisan devizahitelnek nevezett hitel felvételére felbiztatással. Ma valamennyi hazai állami szervezet, de az Európai Unió is ezekhez a hazárulási és fajirtási bűnözésekhez statisztál. 10. Az ivóvíz- és élelmiszerrontással (és betegítő repkedő állatokkal) fajirtás óhéber módszereit lásd: Mózes II. 23/20-33. és V. 7/1-26. és Talmud Baba kamma 93 b. lap és Taanith 10 a. lap. Ezek a fajirtó izraelita terroristák ellenünk bevetett módszerei!

A hivatkozott dokumentumokat nem mellékelem, mert már régóta közzé vannak téve a www.tejfalussy.com honlapomon (Videók, Email könyvek, MEHNAM), és az azon belül működő www.aquanet.fw.hu honlapon.

Verőce, 2016. november 25.

Jogos önvédelem és jogos védelem (Btk.) és megbízás
nélküli közérdekű kárelhárítás (Ptk.) keretében
benyújtja és közzéteszi: Tejfalussy András okl. vill.
mérnök hatásmérés tudományi szakértő feltaláló
(1-42-0415-0215, an. Bartha Edit)feladó:
András Tejfalussy 
címzett:

másolatot kap:
Orbán Viktor ;
lu ;

titkos másolat:
. . .
dátum:
2016. november 25. 19:24
tárgy:
KINEK LESZ JÓ, HA AZ ORBÁN KORMÁNY ELINTÉZI AZ UKRÁNOK MAGYARORSZÁGI VÍZUMMENTESSÉGÉT (Közérdekű bejelentés a Miniszterelnökséghez és az ORFK-hoz)
küldő: gmail.com
Idézet
 
 
Ithaka
#10 Kékég aljaIthaka 2013-11-27 20:20
K kovács István, hogy mi a sok ? majd meglátjuk ha az utcára kiszotitanak a végrehajtók
Idézet
 
 
Kovács István
#9 VÁ: Devizahitel csalás bírósági állásfoglalásaKovács István 2012-11-26 13:09
uzsora.webnode.hu/

Ez már sok"sokk
Idézet
 
 
huncutka
#8 VÁ: Devizahitel csalás bírósági állásfoglalásahuncutka 2012-09-23 15:13
Ameddig meg nem kezdik a bankárok levadászását nem lesz rend a pénzintézetek és pénzpiacok terén. Csak így lehet megtörni makacs a hipermagas extraprofit vágyukat!
Idézet
 
 
leszerelt
#7 VÁ: Devizahitel csalás bírósági állásfoglalásaleszerelt 2012-02-26 21:33
A cenzúrázást kifogásolók figyelmébe

TellWilli honfitársunk hozzászólásán, "... mert véleményt alkotni és azt közzé tenni mindenkinek joga van..." - válaszul Ithaka honfitársunk panaszára -, kérem gondolkodjunk el egy kicsit. Például...

Hallom, a szomszédságban évek óta rendszeresen tárgyalják, vitatják a magyar megmaradás érdemeit, hogyanjait, és hogy ott minden nem kifejezetten rossz szándékú magyar vagy rokon érdeklődőt szeretettel fogadnak. Eldöntöm, én is átmegyek. Bemegyek szomszédom házába. Körülnézek: A légkör barátságos, a hangulat kellemes, a beszélgetések csöndes zümmögése hatja át a nagyszobát. Meghallgatok egy néhány tudományos előadást meg egy pár újdonság meghirdetését és mindazok értékelését; én is részt veszek a beszélgetésekben. Többen közlik véleményüket; hát én is. Erre mindenki elfordul tőlem, és máshol csoportosul. Mi történt? Azt hittem, hogy itt szeretettel fogadnak minden nem kifejezetten rossz szándékú magyar vagy rokon érdeklődőt. Hát rám aztán senki sem mondhatja, hogy kifejezetten rossz szándékú vagyok, se azt, hogy nem vagyok magyar vagy magyar rokon. Mi volt vélekedésemben az, ami miatt így bánnak velem honfitársaim?

A különbség a leírt-nemleírt, vagy a kimondott-nemkimondott elvárások közt néha finom, de jelentős. E különbséget a tanítás és a tanulás közti különbséghez lehet hasonlítani. A leírt vagy kimondott elvárások a szellemi világ lakósai. Ezeket szóba lehet foglalni, azaz, fogalmakat közös címkék segítségével tudunk adni és venni a szellemi kapcsolat létrehozásával és fenntartásával. A nemleírt vagy nemkimondott elvárások, viszont, a lelki világban tanyáznak. Ezeket lehetetlen szóba foglalni, mert a tudatos ész, habár tudomásul veszi a megérzések, ráérzések létezését és hatását, képtelen kezelni az evilági, számára láthatatlan, elérhetetlen jelenségeket. Ezeket az irányzatokat csak érezni lehet - de nem értelmezni -, és csak az egyéni, csoportos, műveltségi vagy társadalmi hangulat, légkör folyamatos hatása eredményeként.

Ezen honlap irányzatát a házigazda - és, tanácsadó szerepben, a szerkesztőség - szellemisége határozza meg. Az idelátogató kedves olvasó ezt vagy elfogadja, vagy nem. Ha elfogadja, akkor, hozzászólásait a honlap szellemiségével egyetértő, vagy aziránt semleges, de mindenkor jószándékú és értelmes vita vagy megérzései közlése jellemzik. Minden szóbanforgó ügy ésszerű tárgylása, még azok érdemei megkérdőjelezése is, kívánatos, de a házigazda otthona, vagy annak hangulata, légköre, azaz, a házigazda irányzatának megnyilvánulásai kérdésbe vonása nem.

Aki szomorúnak tekinti a vélekedés korlátozását, kérem nézzen magába: Mit szólna, mit tenne, ha pl. elmennék hozzá, és családja füle hallatára, elítélő megjegyzéseket tennék háztartásáról, kioktatnám pl. a gyermeknevelésről, vagy közölném viselkedését illető nemtetszésemet? Egy kis gondolkodni való a cenzúrázást kifogásolók figyelmébe.
Idézet
 
 
TellWilli
#6 TellWilli 2012-02-26 07:25
Kedves Ithaka !
Ilyen szintű társadalom ellenes szervezettséggel szemben az ellenállás is csak szervezett módon lehetséges, egyénileg esélytelen.
Nagyon szomorú, ha már innen is eltávolítják a véleményeket, mert véleményt alkotni és azt közzé tenni mindenkinek joga van.
A regisztráció pedig egy szerződés, ahol mi vállaljuk, hogy betartjuk a szabályaikat, de a honlap fenntartója pedig azt vállalja, hogy helyt ad véleményünknek, amennyiben az közérdeket/törvényt nem sért.
Üdv TellWilli
Idézet
 
 
Ithaka
#5 Ithaka 2012-01-24 14:46
Sándor levelére válaszoltam, de kitörölték, hol ótt nem volt kulturálatlan szó benne, csak az ami sértette a kormányok önbecsületét, a korupcsiót. Mit akarunk mi népek ezekután is a kormányoktól, tudjátok mit kapunk , az utólsó csep - vérünkig kifacsarja . Több mint másfél éve csak habracsolnak, igykellene-ugy kellene csinálni, de semmit nem csinálnak, a NÉPNEK kellene kezébe venni a sorsát, ami hamarosan befog következni az egész világon. Remélem mielöbb meglesz. :-?
Idézet
 
 
TellWili
#4 TellWili 2012-01-24 11:00
Kedves sorsközösséget vállaló magyar Testvérek !
Mi is a nemzet lényege, ha a közös kultúrán túl nem a sorsközösség vállalás ?
Egy csoportnak,így nemzetnek sem lehet sem érdeke, de joga sem,
hogy tagjai számára a tisztességes fennmaradás lehetőségét elzáró szabályokat fogadjon el és teljesítsen.
Most idézhetném a Szent Korona eszme
jogok és kötelezettségek egyensúlyát előíró elvét is mint fennmaradást szolgáló évezredes szokásjogot, de inkább az ezt sértő hatalomnak való ellenállás szükségességére hívom fel a figyelmet.

Több százezer ember ment ki szombaton az utcára. Miért nem adtak hangot testvéreik,családjuk hatalmas problémájának ?!
Nyilvánvaló a korrupció olyan mértékű, amivel csak a legitimációt meghatározó méretű tömeges ellenállás és tiltakozás szerezhet érvényt...ezen alkalommal sajnos nem élt vele a tüntető tömeg.
Miért nem?
Meg kell jegyezzem az egyik szervező SzélesGábor a VÉSZ által felmért bűnös pénzügyi társaságok sorában 6. helyezett Pesti Hitel Rt tulajdonosa, így NEM CSODÁLKOZOM AZON, HOGY NEM KERÜLHETETT SOR A PROBLÉMA FELVETÉSÉRE !
Ennek hiánya - ami tömeg-tudatlanság, megtévesztés és félelem következménye - ad lehetőséget a közhatalom hátrányunkra történt befolyásolásának és Nemzetünk kivéreztetésére.
Idézet
 
 
Merkurius
#3 Merkurius 2012-01-22 21:57 Idézet
 
 
Balogh Judit
#2 Balogh Judit 2012-01-22 12:19
Én 4 és félévvel ezelőtt vettem fel jelzáloghitelt japán jenben (4 MFt-ot) amit azóta rendesen fizetek és nem csökkent, hanem 8 MFt-ra rúgott az összeg. Vég törleszteni csak hitelből tudtam volna, de decemberben már nem kaptam kedvező kamatázású forintalapú hitelt, egy bank adna, 10 évre, de az még több lenne (9 MFt) és sokkal magasabb lenne a havi törlesztésem, amit nem tudok bevállalni. Hol a kiút? Ez a "róka fogta csuka".. Reménytelen a kis hitelesek helyzete. Erre is oda kellene figyelni a kormánynak.
Idézet
 
 
Sándor
#1 Sándor 2012-01-18 10:08
Az a kérdés, hogyan lehet érvényesíteni ezeket a jogokat magánemberként?
Jó lenne minden megyeszékhelyen egy korrekt ügyvédi irodát találni segítségnek, akiket kötelező érvényűen a BANKOK fizetnének a jogtalanul bezsebelt extra profitjukból!
Erre KELL törvényt hozni!
Idézet
 

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Új írások

Jó honlapok

Látogatók

Hungary 68.2%Austria 1.3%
Romania 5%Canada 1.1%
United States 4.5%France 0.9%
Ukraine 3.4%Sweden 0.8%
Russian Federation 2.8%Switzerland 0.4%
Germany 2.4%Netherlands 0.2%
Slovakia 2%Australia 0.2%
United Kingdom 1.9%Kuwait 0.1%
Norway 1.4%Italy 0.1%
Serbia 1.4%Poland 0.1%

Today: 175
This Week: 1699
Last Week: 5363
This Month: 19445
Last Month: 18513
Total: 2498838

Belépés