20231208
Last updateSze, 01 nov. 2023 2pm

rovas logo

2020 március 03, kedd

Atlán Ősök / Atlantisz Magorjai

Szerző: PÉTERFAI JÁNOS ISTVÁN

..."Atlantiszról mérhetetlen mennyiségű írás halmozódott fel. Szinte képtelenség lenne minden adatot bemutatni, erre nem is volt törekvésem. Megpróbáltam felvázolni nagy vonalakban a kérdéskört, hitet téve, hogy Atlantisz tényleg létezett. A további kutatások továbbra is fontosak."...

ATLANTISZ MAGORJAI

TARTALOM

1. REJTÉLYES ATLANTISZ
2. VILÁG ARANYOS SZEGELLETE
3. LEÁNYSZÍNŰ BÁLINT ÉS GYÖNGYSZÍNŰ ILONA
4. ATLANTISZ NEVEI
5. IDŐ ÉS TENGEREK
6. KELTA HAGYOMÁNYOK
7. EGYIPTOMI TÉNYEK
8. GÖRÖG SZERZŐK UTALÁSAI ATLANTISZRA
9. HÉRODOTOSZ
10. DIODORUS SICULUS
11. TIMAIOSZ
12. KRITIASZ
13. ŐSTÖRTÉNETI VÁZLAT
14. ATLANTISZ NYUGATON VALÓ ELKÉPZELÉSEI
15. ATLANTISZ KELETEN VALÓ ELKÉPZELÉSEI
16. ATLANTISZ MANAPSÁG

1. FEJEZET: REJTÉLYES ATLANTISZ tartalom ↑

Nagyon sok könyvet írtak Atlantiszról, amelyek szerzőinek többsége nem értette a név jelentését, nem ismerte a források sokaságát, hanem Platón írásait alapul véve próbált valamilyen elfogadható véleményt összehozni. Szegény emberiségünk javára készültek a könyvek, de inkább szegény emberiségünk gyakran még szegényebb lett általuk. Atlantisz titkaira kevés fény derült. Általában sokan azt állítják, hogy ez az ősi város, ország, birodalom sosem létezett. Az Atlantisz-tagadók tábora nagy. Nem vethetünk rájuk követ, mert az emberiség amúgy mellesleg elvesztette ősei igazi történetét. Tehát Atlantiszt sem értheti az ember. Pedig mégis vannak megdönthetetlen tények, amelyek döntő módon bizonyítják az egykori hatalmas birodalom létezését.
Az emberiség történelme a modern, alig néhány ezer éves népek kezébe került. Hatalmi érdekeik miatt eltörölték az előttük létező népek hagyományait, gyakran még az emléküket is kiirtották. Ismerős a "múltat végképp eltörölni" mondás? Az ókort újra fel kellett fedezni. Sem Egyiptom, sem Mezopotámia magaskultúrái nem voltak ismeretesek, de a többi sem. A 18. és 19. század tudós régészei óriási birodalmakat ástak ki a földből, amelyeket elfelejtett az emberiség.
Azután olyan magasan hordták az orrukat az emberek, hogy megtagadták saját őseiket. Egy emberöltő 50 év, 1000 év mindössze 20, 5.000 év pedig 100 emberöltőből áll. Mégis az alig néhány ezer éves ősöket gyakorlatilag félállatnak tekintették, elsősorban Nyugaton. A helyzet folyamatosan változik a feltárások, ásatások hatására, de még ma is előítélettel szemlélik sokan az ősöket.
Őseink elképesztően okosak voltak. Erősek, bátrak, megküzdöttek a fenevadakkal, a természet pusztító erőivel, olyan dolgokat találtak fel, amelyek ma is segítik életünket. Semmiben sem különböztek tőlünk, talán csak abban, hogy nem fosztották ki egymást, nem találták fel az alávetettséget, a rabszolgaságot, az életet mérhetetlenül tisztelték. Hittek Istenben, istenekben, a kort Aranykornak mondjuk, így őrizte meg az emlékezet.
Be kell hatolnunk a sok tízezer évvel ezelőtti korokba, be kell hatolnunk akár 200.000 évre, ami megdöbbentő sokak számára, mert ilyen rettentően régi korokba lehetetlen visszamenni. Mondja ezt a nyugati kultúra sok tudósa. De ők tévednek! Ha a magyar írást kutatjuk, akkor sok tízezer, sőt, sok százezer év rejtelmeibe is betekentést nyerhetünk. Nem feladatom a sok hamis elmélet megcáfolása, viszont a tények bemutatását annál inkább kedvelem.
Magamnak egy tucatnyi Atlantiszról szóló könyvem van, az ókori források nélkül tucat, de gyakorlatilag mind olyan hajmeresztő hibákat vét, ami megdöbbentő. Az Atlantisz-kutatók nem ismerik a forrásokat? Egyetlen olyan könyv sincs a birtokomban, amelyik bemutatná a téma forrásait, bár az újabb szerzők már sok ókori művet bemutatnak.. Az internet is hasonló hibáktól hemzseg.
A második nagy hiba, hogy a kor földrajzi viszonyait mellőzik az írók. Pedig igen nagy pontossággal ismerjük Atlantisz város elmerülésének idejét. Az elmerülést át lehet értékelni eltünésre, ami viszont szabad utat nyit a képzelet számára. Atlantisz csodavárosa elrepülhet az űrbe, amint arról jó filmek is regélnek. További nagy hiba, hogy a forrásokat felülbírálják, saját elméleteket gyártanak, és a források állításait nem veszik figyelembe. A szerzők egy része hajlamos a saját egóját minden fölé helyzni, saját elképzelését a források fölé emelni. Alapvetően fogalmuk sincs Atlantiszról, a legalapvetőbb forrásokat sem olvasták el, ezért nem is tanulmányozzák azokat, de saját hipotézisüket nagy eréllyel ráhelyezik az ókori adatokra. Neveket nem említek, de aki szereti Atlantiszt, mint őseink csodáját, és minimálisan ismeri a forrásokat, az biztosan tudja, kiknek elméleteiről van szó ebben a tévútra vezető írói körben. A mítoszok közül némelyik mintha Atlantiszról szólna. A mítoszok egy része messze az adott nép létezési idejénél messzibb korba visz bennünket. Olyan korba, amikor az a nép még nem létezett, de őseitől, akiktől származott, számtalan mesét, történetet, és sok mást örökölt. Egy kelta mítosz, amiről majd szólni fogok, mintha Atlantiszról elsüllyedéséről beszélne. De éppen kelta? Sajnos, a keltákat nem tudom visszavezetni Kr.e. 4.000 elé. Az viszont teljesen igaz, hogy a magyarok és kelták testvérek. Ebből az is következik, hogy a kelták a régebbi magyaroktól átvehettek történeteket, amelyek Atlantiszról szólnak. Atlantisz nyelvéről pedig sehol egy igaz szó. Mert ha a tudósok értenék Atlantisz nevét, akkor nem hordanának össze annyi tévedést, mint amennyit eddig összehordtak. Kétségtelen, hogy a görögök, akik Kr.e. 1.500 évnél nem régebbiek, és a nyelvük a csangu-magyarból eredhet, az Atlantisz nevet görögnek tartják, és az Atlasz névvel hozzák kapcsolatba. Ez azonban súlyos tévedés, amint sok ezer más nyelvi tévedés is, amit az indoeurópai nyelvek tudósai elkövettek őseik, a magyar nyelveket beszélők ellen. Atlantisz magyar név, pontosan érthető magyarul, ami viszont nem tetszik igen sok nyelvésznek, akik a saját nyelvüket akarják ráerőltetni az emberiség ősnyelvére, a magyar nyelvre, vagy nyelvcsoportra. Ezért ma is a rabszolgatartó görög kultúrát imádják sokan, holott Hellászban a Kári-Kéri, Pelaszg és sok más magyar kultúra azt bizonyítja, hogy sokkal régebbi, mint a görög, vagyis gorgó kultúrák megjelenése. Min istenről szót sem kell ejteni, aki a Minószi Birodalmat létrehozta, de teljesen világos, hogy a görög kultúra több magyar ősi kultúrából fejlődött ki. Tehát a Kr.e. 1.500 körül születő görög nyelvet ráerőltetni Atlantiszra, óriási hiba.
Az csak hab a tortán, hogy Európa, Észak-Afrika és Ázsia jelentős része magyar földrajzi neveket visel. Azért, mert az ősök a mai magyar nyelvhez közel álló nyelvet beszéltek, amelyből igen sok mai nyelv fejlődött ki. Ennek bemutatására itt nem kerülhet sor, de néhány fontos név elemzését feltétlenül be kell mutatni. Az olvasók nem szeretik a nyelvi elemzéseket manapság, mert erre trenírozzák az embereket. Ugyan az egyiptomi, szumer és más nyelvek szavait a szótagok alapján értelmezik a nyelvészek, de a mai nyelvek szókincsét szinte tilos ezzel az eljárással vizsgálni. Mivel pillanatok alatt kiderül, ha az alapszavak alapján vizsgálódunk, a nyelvészet tévúton jár, ezért szükséges a mai nyelvészet dogmáinak elkerülése, semmibe vétele ahhoz, hogy jó eredményre jussunk. Igaz ez az eljárás Atlantiszra is, a magyar nyelvre, és sok ókori nyelvre, továbbá sok mai modern nyelvre. Ha nem így vizsgáljuk a nyelveket, nem jutunk eredményre.
A magyar rovásírás mellőzése az emberiség legnagyobb kincsei közül egyszerűen emberiség elleni támadás. A magyar rovásírás vezérfonalat ad az ősök irányába visszamenni az idő mérhetetlenül mély kútjába. Kik azok a személyek, akik az emberiséget megakadályozzák saját múltjának megismerésében? Kicsinyes rasszista elvek alapján dolgoznak, primitív érdekek mentén fejtik ki tevékenységüket, amelyek célja az anyagi javak elrablása, területek elcsatolása, az Aranykor eszméinek meghamisítása. Merészelem azt állítani, hogy Atlantisz az Aranykor jelképe, de a főváros Atlantisz elpusztulása után a birodalom maradványai már nem az Aranykor megmaradt részei, hanem csak elfajzott tákolmányok, amelyekben az ember már nem volt teljesen szabad.
Atlantisz legendájához hasonló mítoszokat többet is ismerünk. Többnyire modern kitalációk, nem eredeti népi hagyományok alapján jöttek létre. Azonban van olyan hagyomány is, amely valóban régi, ókori elbeszélésben maradt fenn.
Kiemelkedő Mu legendája. Mu földrész, ha a Csendes-óceán területére helyezzük, valóban létezett. Az a súlyos probléma, hogy 65 millió éve, az újkor kezdetén, a kainozoikum elején széttöredezett. Néhány darabja ma is megvan, Fidzsi, Új-Hebridák, Salamon-szigetek, és még néhány sziget, de a szétdarabolódás idején ember még nem élt.
Lemuria neve a római Lemurália ünnepségek nevéből ered. Ismét geológiai folyamatokat neveztek el a ma tudósai. India és Madagaszkár levált Afrikáról, India északra sodródva ütközött Ázsiával, feltornyozva a Himaláját. Csak éppen 50-40 millió éve, amikor ember még nem élt a Földön.
Egyéb rejtélyes birodalmak is léteznek, Shaolin, és Sambala, mindkettő Ázsia közepéhez tartozik. Shangri-La titkos terület, James Hilton találta ki a Kék Hold völgye című regényben. Rengeteg ősi város és ország neve maradt fenn az ókori hagyományokban. Nagyon sok ázsiai birodalmat lehet ismerni a magyar őskorból is, számukat fel sem lehet mérni. A hunok magyar nyelvűek voltak, a han kínaiak pedig testvérei voltak a hunoknak. Ezért azután a sok keleti ország nevét magyarul jól lehet érteni.
Annyira fontos az a meglátás, ami szerint a Távol-Kelet és a Nyugat között alapvető azonosságok vannak, hogy az egész emberiség sorsára kihatással lehet ennek a ténynek a felismerése. Az azonosságok a magyar nyelv alapján érthetőek teljesen. Az ősi korok szavai alapján a Nyugat, és Kelet között sok az egyezés, annyira, hogy az teljesen megdöbbentő!
Szerencsére Atlantisznak hatalmas pártoló tagsága van ma is, ami örvendetes. Az emberek többsége érzi, hogy az ókori írások igazat mondanak, az egykori birodalom valóban létezett, lakói nem pusztultak el, nem pusztultak ki. Az Aranykor igenis létezett, a mai emberiség fő célja az Aranykor visszaszerzése, a társadalmi kizsákmányolás megszüntetése, ember az embernek ne legyen farkasa!

II. FEJEZET: VILÁG ARANYOS SZEGELLETE tartalom ↑

A magyar mesekincs olyan mítoszokat is őriz, amelyek messze az ókor elé mutatnak. Olyan helyzetet ábrázolnak, amelyek még az ókorban, de még az újkőkorban sem léteztek. A magyaroknak több eredetmítoszuk van, akár tucatnál is több. Az egyik rendkívüli mítosz címe a Világ Aranyos Szegellete. A Szegellet szót írjuk Szegelet alakban is, értelme sziget. Több változata is ismert manapság, köztük székely eredet mítosz. A csangu népnek is van hasonló eredetmítosza. Komjáthy István mesegyűjtő könyvében, a Mondák könyve mesterműben is előkerül a "Világ Rámájának Aranyos Szegelete", ami alapvetően azonos Atlantisszal.
Komjáthy István mesegyűjtő mondáit a Világ Közepe köré szövi, ami Eurázsia közepe, a Puszta közepe. Az eljárás jó, de az Aranyos Szegelet megtalálása ennél bonyolultabb. Hatalmasabb, vagyis gazdagabb hagyományokat kell átfésülni ahhoz, hogy őseink egykori országaihoz juthassunk. Komjáthy István egy későbbi Világ Közepe területet képzelt el, az Aranyos Szegelet pedig az összegyűjtött meséiben a Kárpát-medence. Ide igyekeznek a magyarok, az Asztrális Istenek földi megfelelői. Azonban Közép-Ázsia magyarjai nyugatról, az Atlanti-óceán titokzatos földrésze felől érkeztek keletre, legrégebbi mítoszaink szerint. Az útvonal Atlantisz, Közép-Ázsia – Belső-Ázsia, és vissza nyugatra a Kárpát-medence. Őseink elterjedését azonban a legpontosabban a rovásfeliratok őrzik. Ha nem a rovásfeliratok alapján kutatjuk őstörténetünket, téves eredményre jutunk.
Egyéb más leírásokban, szintén mérhetetlenül régi adatok, tények alapján, fontos őshazánk, a Világ Aranyos Szegellete messze Nyugaton volt. Ez a mítosz nagy pontossággal leírja a magyarok Nyugati őshazáját. Olyan országról beszél, amelyik a szárazföldtől, Európától nyugatra terült el, az óceánban, egy szigeten, avagy szárazföldön. A magyar mítoszokban megjelölt földrész a nyugati óceánban maga Atlantisz.
Egyszerűen lehetetlen feltételezni bármely nép eredetmondái között olyanokat, amelyek sokkal régebbiek az adott nép létezésénél. Ha mégis ilyen mondát, mondákat találunk, akkor azt kell gondolni, hogy az a nép az őseitől örökölte azt a bizonyos és fontos mondát, mondákat. Ezért igen sok mítosz régebbi, mint az adott nép. A görög mítoszok zöme régebbi, mint a görögnek nevezhető nép, akik mítoszaik közül a legfontosabbakat a magyaroktól örökölték. Könnyű bizonyítani és belátni, hogy görögök Kr.e. 1.500 előtt nem éltek Hellászban, az előttük ott élt őslakók magyarok voltak. A magyar rovásírás elterjedt volt a Balkán-félszigeten is, több területen magyar írások jelzik az őslakók kilétét. A Kár és Kér nép a magyarok hatodik népe, a Pelaszgok a mai Palóc népünkkel azonosak. A pelágium – tenger név, ha a pelaszgok neve, akkor csak a tengeri népek nagy háborúi idején jött létre. Minósz Birodalma magyar nyelvű volt, de lehetne sorolni tovább a fontos bizonyítékokat. Aranykor, ezüstkor, rézkor a görögök esetében nem létezett, hiszen görögök nem léteztek a nevezett időkben, ellenben tudtak róla, ami csakis úgy képzelhető el, hogy őseiktől, a magyaroktól örökölték tudásukat.
Számtalan más esetben is hasonló a helyzet. Igen sok népesség esetében felismerhető a mítoszok egymásra rakódása. Vannak a nagyon régi jellegű mítoszok, olykor csak motívumok jelzik a régiséget. A régi mítoszokra újabb mítoszok rakódnak, de gyakran nem fedik el a régebbi eseményeket. Tehát az a dolgunk, hogy meghatározzuk a régebbi és az újabb történeteket, ezáltal nagyon sok fontos adathoz jutunk, amelyek segítségével pontosabban meghatározható az adott nép valódi őstörténete.
A "Világ Aranyos Szegellete" mítosz a magyarok egyik eredetmondája. Még a legrégebbi időkben, amikor még emberek sem éltek a Földön, Arany Atyácska, a Világegyetem Teremtője, és felesége, Ezüst Boldogasszony, nagy egyetértésben teremtették a tejútakat, csillagokat, bolygókat, holdakat. Egyszer aztán egy csodálatosan szép bolygót teremtettek, amelynek a Nyugati-óceán nevű területén nagy szigetet, vagy földrészt hoztak létre. Ennek a földrésznek a neve volt a Világ Aranyos Szegellete. Más mítoszainkból tudjuk, hogy a teremtésben részt vett Napkirály és Levegő Tündérke, gyermekük Hüvelykpiciny, és még sok ősünk neve ismeretes. Arany Atyácska és Ezüst Boldogasszony embereket is teremtett az Aranyos Szegelletre.
Az emberek nagy boldogságban éltek, nagy volt a jólét, életük hosszú, mint a tündéreké, az erkölcsök sértetlenek voltak. A Nyugati-óceán később Atlanti-óceán nevet kapott, a szigetet pedig Atlantisznak nevezték. A népesség nyelve a magyar volt, amit az emberek közvetlenül az istenektől kaptak.
Amint múlt az idő, az emberek gyarmatokat alapítottak messzi más tájakon. Az erkölcsök is lazultak. Hadjáratokat vezettek más területek ellen, legyőzve és kifosztva ártatlan törzseket. Közben az emberiség lélekszáma rohamosan növekedett.
Arany Atyácska ellensége, Ármány, aki sötétségből és káoszból lett szőve, kitalált egy cselt, hogyan tudna Arany Atyácskának ártani. Felvette Arany Atyácska alakját, bement a templomba, és kényszerítette az embereket, hogy térdeljenek le előtte, és imádják őt. Amikor ezt Arany Atyácska megtudta, elhatározta, hogy kiirtja az embereket, mert elárulták őt. De Ezüst Boldogasszony megsajnálta az embereket, mert látta, hogy Ármány súlyosan becsapta őket, ezért egy mennyei istenfiút leküldött a Mennyekből Atlantiszba, hogy mentse meg az embereket.
Világügyelő Fiú, mert ez volt a neve Ezüst Boldogasszony fiának, akinek az apja természetesen Arany Atyácska volt, leszállt a Földre. Az embereket felszólította, hogy építsenek nagy hajókat, mert közeleg teremtőjük, Arany Atyácska haragja, mert elárulták őt, és Ármányhoz imádkoztak. Az emberek megfogadták a Világügyelő Fiú javaslatát, és nagy hajókat építettek, ácsoltak. A hajókat már régen feltalálták, mert Atlantisz népe az egész Föld bolygó összes tengerét ismerte, a szárazföldeken mindenütt aranyat és ezüstöt kerestek, hogy imádhassák teremtő isteneiket, Arany Atyácskát és Ezüst Boldogasszonyt. Ezért nem volt akadálya a nagy hajók építésének.
Az Óperenciás-tenger, ami ebben a magyar mítoszban is előkerül, valójában az űrtenger. Arról van szó, hogy a magyar nyelvet kellene érteni, de az idegenek, akik megszállták a magyarság minden fontos pontját, nem értik a magyar nyelvet, a hagyományokat még annyira sem. Ezért a megszállók mindenféle helytelen elméletet találnak ki, saját nyelvükből eredő elképzeléseket tolnak az eredeti, sok ezer évvel régebbi magyar nyelvi jelentések elé, igyekezve meghamisítani a magyar nyelvet. A magyar nyelv több ősi nyelvjárásból ered, meghatározza a történelem menetét. Mert a nyelvből ered a történelem, ami tökéletesen igaz.
Az Óperenciás-tenger igen régi név. Az Ó-Per egyszerűen az Ó-Ház. Mivel a Per Egyiptomban is szélesen elterjedt, arra kell következtetni, hogy az Ó-Per Egyiptom létezésénél is régebbi kifejezés. Változata a Pör, de a Par, Pur, Por, talán a Pír is a csoporthoz tartozik. A Pör a Pörgés fogalmát tartalmazza, de a házak akkor pörögnek, ha csillagok, bolygók. A Pörgés sok magyar mesében jelentkezik, ami a Házakra vonatkoztatva egy pörgő bolygóra utal. Arról van szó, hogy a csillagok, bolygók, holdak pörögnek, csak az a kérdés, hogy erről az őseinknek, sok ezer évvel ezelőtt, honnan volt tudomása? Az Enc több magyar szóban is jelen van, az En Isten, az En végén lévő C kicsinyítés, tehát az Enc Istenke. Valójában a csillagistenekről van szó, ők a kicsik, a messzeség miatt, de ők valójában nagyok, mert a csillagok valójában nagyok. Ezért az Ó-Per-Enc az Ó-Ház/Haza-Csillagocskái területe, ami az Égbolton van. Nincs mese, a magyarok, és sok rokonuk az Égből származtatják magukat, ez a Csillagvallás időszaka. Mivel az Óperenciás-tenger valójában a világűr, a csillagokból lejövő magyar ősök egyik helye Atlantisz, ezért a mítoszok nyelvén a Nyugati-tenger Atlanti-óceán nevet kapott. Ezért az Óperenciás-tenger a Világűr, de amikor a Föld bolygóra értjük, akkor az Atlanti-óceán. Az Enc szóval kapcsolatban érdemes megemlíteni a Kilenc és Lelenc magyar szavakat.
A Kilenc az etruszkban is Kilentsz. Ő maga Kilenc Vitéz, misztikus magyar hős, aki az égen uralkodik. Ő a Vadász, aki megsegíti Hófehért, a Tavaszt a Jégkirálynő ellenében. A Vadász Nimrúd, a magyarok őse, a magyar krónikák szerint.
A Világ Aranyos Szegellete mítosz számtalan támadást kapott. A támadások mögött olyan szerzők állnak, akiknek semmilyen fogalma sincs az emberiség írott ősnyelvéről, csak rombolni akarnak, a tudást nem birtokolják. Ezek a szerzők az alapvető ismereteket sem ismerik. Sajnos, ki kell mondani, hogy a germanisták, szlavisták, és a hozzájuk hasonlók a nyelveket meghamisítják, saját arculatra formálják, az eredetről és igazságról átformálják, mintha a régebbi lenne az újabb, az újabb meg lenne a régebbi. De ekkora szörnyűség soha, semmikor nem jöhet létre. A preindoeurópai és az utánuk következő indoeurópai nyelvek sosem léteztek, hanem a rabszolgaság megjelenesése hozta létre az indoeurópai nyelvcsoportot. Volt az emberiség ősnyelve, amiből aztán születettek a mai nyelvek.
A sok mai nyelv az Aranyos Szegellet népének a nyelvéből ered.
Világügyelő Fiú tehát lejött az égből a Világ Aranyos Szegelletére, a néppel nagy hajókat építtetett. Amikor a szegellet földje rengeni kezdett, az emberek hajóra szálltak, többségük keletre hajózott. Talán kevesen hajóztak nyugatra is, de nem tudni, mi lett velük. Amikor a keleti irányba hajózók elérték a mai Marokkó partjait, az utánuk jövők, a lemaradozók még látták, hogy az Aranyos Szegellet elmerül az óceán vizében.
A menekültek később megalkották Egyiptom, Szumer, Kárpátia, Szittyaföld és Ázsia belsejében lévő birodalmaikat.
Azt is elbeszéli a mítosz, hogy Arany Atyácska majd megbocsájt, a szegellet ki fog emelkedni a vízből.
Fontos még elmondani, hogy egyes magyar fogalmak ebből az időből erednek. Lehetetlennek látszik annak a sok szónak eredete és magyar nyelvűsége, amelyek leírják Európa, Ázsia és Észak-Afrika neveit, ha a Világ Aranyos Szegellete, Atlantisz története nem lenne igaz. Ott a rengeteg bizonyíték, köztük kifejezetten Atlantisz korára vonatkozók, de magyar kutatók sem foglalkoznak megfelelően a témakörrel.

III. FEJEZET: LEÁNYSZÍNŰ BÁLINT ÉS GYÖNGYSZÍNŰ ILONA tartalom ↑

A mítosz erősen romlott alakban a Benedek Elek és Gaál Gy. népmese gyűjteményekben is megvan, de Magyar Adorján rekonstruálta a régebbi alakot. Napkelet országában élt egy testvérpár, Leányszínű Bálint, és Gyöngyszínű Ilona. Apjuk, a király, már öreg volt, így Bálint vállára sok feladat terhelődött. De szerette húgát, kihirdette, hogy aki élethűen megfesti, annak nagy jutalmat ad. Végül egy öreg festő kagylóhéj belsejébe véste és festette Ilonát, ami élethű kép volt, arannyal, ezüsttel jutalmazták alkotásáért. Bálint sétált a Kék Tenger partján, éppen a képet nézegette, amikor az ég nagyott dörrent, Bálint a tengerbe ejtette a képet.
Ezután hiába kerestette, mert Napnyugat ország királyának egy halásza találta meg, aki elvitte királyához. A király rögtön szerelmes lett a lányba, égen-földön kerestette. Egyszer nagy ünnepséget rendezett, amire Bálint is hivatalos volt. Az ünnepségen Napnyugat királya kérdezte vendégeit, vajon valaki hallott-e már a lányról, akinek képét meg is mutatta. Bálint látta, hogy Ilona van a képen, a festmény az ő tulajdona. Kérte vissza a képet, de Napnyugat királya úgy adta vissza a képet, hogy megkérte Ilona kezét, és feleségül akarta venni.
Ilona ráállt a házasságra, aranyos hajón elindult Napnyugat országába. Vitte a dajkáját, meg annak fekete képű leányát. Az úton a dajka kidobta a hajóról Ilonát, aki a tengerbe esett, és gyöngyszínű halacskává változott. A halacskát a Napnyugati király halászai kifogták, és a királyhoz vitték. Előbb azonban a király feleségül vette a szipirtyó ronda lányát, bár tiltakozott egy ideig.
A szipirtyó rájött, hogy az ezüstös halacska Ilona, ezért addig járt a király nyakára, amíg az meg nem ölette, hogy a boszorka lánya megehesse. De egy pikkely épen maradt, vízzel együtt a kertbe öntötték. Másnapra ezüstös nyírfa nőtt a pikkelyből. A nyírfát kivágatta a szipirtyó, és elégette. De a szél a hamuból keveset elragadott, amiből másnapra sok ezüstös gyöngyvirág nőtt. A király a legszebb gyöngyvirágot a szobájába vitette, ahova senki sem mehetett be.
Gyöngyszínű Ilona kétszer is pontban éjfélkor kijött a gyöngyvirágból, de hiába költögette a királyt, annak altatót adott a boszorkány, nem ébredt fel. De Gyöngyszínű Ilona sírt, a könnyei igazgyönggyé váltak. Napnyugat királya ebből rájött, hogy a gyöngyvirágban lakik a mátkája, és arra is, hogy őt a boszorkány elaltatja. Harmadik napon este elkergette az ételt hozókat, és várta az éjfélt. Gyöngyszínű Ilona kijött a gyöngyvirágból, végre megvolt a király igazi felesége, össze is esküdtek, éltek boldogan. A boszorkány és lánya elmenekült más országba, mert tudták, a király haragja lesújt rájuk, ha elkapja őket.
Leányszínű Bálint és Gyöngyszínű Ilona a Napisten férfi és női megtestesítője. A történetben Napkelet országa az Óvilág, Napnyugat országa Atlantisz és Amerika hármas földrésze. A Kék Tenger az Atlanti-óceán, amelyen át kell hajózni, hogy Napnyugat országába el lehessen jutni. A történet természetesnek veszi, hogy a Kék Tengeren őseink nap mint nap hajóztak, erre utal a halászok szerepeltetése. A halászok találnak rá Gyöngyszínű Ilona képmására, és ők fogják ki a gyöngyszínű halacskát is a vízből. A mesélő számára természetes viszonyok azonban legalább tizenkétezer évvel mai korunk előtti helyzetet mutatnak.
Megdöbbentően érdekes Magyar Adorján megjegyzése, hogy még mai korunkban is a leánykérési szokások között előfordul, hogy a kérőt Napkeleti, vagy Napnyugati királynak nevezik, a leány apját mindig a másik néven illetik. Az feledésbe merült, hogy a kérő a Napnyugati király, Atlantisz királya, a leányt férjhez adó pedig a Napkeleti király, de ez nem változtat azon, hogy a szokás mindmáig fennmaradt a magyar népességben. A 20. században még élt a szokás, ma már nem tudom, hogy él-e?

Arra a kérdésre nehéz válaszolni, mennyi magyar mítosz maradt fenn, amelyekben Atlantisz egykori létezése megjelenik. Sajnos, nem ismerem az Atlantisz témájával kapcsolatos kutatásokat, amelyek a magyar mesekincsre támaszkodnának. Ettől függetlenül mégsem tanácsos azt állítani, hogy ilyen kutatások nem is voltak.

IV. FEJEZET: ATLANTISZ NEVEI tartalom ↑

Nem csak a görög neveket kell vizsgálni, mert a görög nyelv Kr.e. 1.500-nál nem régebbi, ezért a görög forrásokban használt nevek nem is létezhettek Atlantisz fennállásának idején, hanem éppen a magyar neveket. Lassan köztudottá válik, hogy a magyar rovásírás legalább 50.000 éves Nyugat-Európában, de az első magyar felirat 200.000 éves, ami olyan régi, hogy szinte nem lehet beosztani közelebbi ismert kultúrába. Ha egy tény szétzúzza a tudomány addig felállított téziseit, akkor a tényt kell semmibe venni, vagy a tudományt kell hozzáigazítani a tényhez? A mai nyugati tudomány sajnálatosan képtelen fejlődni, bár élharcosai igyekeznek szétverni a hamis alapokat. Az élharcosokat olykor megölik, azonban a magyar állam nem siet legalább az örök elismerésükre a hősöknek, akik a magyarokért és az emberiségért áldozták életüket. Mint Gordon Childe, aki kitartott a magyarok ősisége mellett, azután megölték, és ráfogták, hogy öngyilkos lett.
Az Óperenciás-tengerről volt már szó. Maga a Tenger Ten Gyereke, a szumeroknál Dingir és Dengir alakban írták. Ezért a világűr is tenger, amiben űrhajók járhatnak, de a szárazföldeket övező vízek is tengerek. Ismert még a Tenger sok alakja, homok tenger, fű tenger és mások. Ten isten neve a Ten-Ger névben a végtelenséget jelenti.
Legfontosabb az Atlantisz név, ami egy magyar szóösszetétel. Első ránézésre az Atlan és a Tisz a két szó, amiből áll a név. De tovább gondolva a nevet, további jelentések is felsejlenek belőle. Az Atlan ma egy magyar fosztóképző, párja az Etlen. Igen gyakori képző, mint Atlan és Etlen, igen sok magyar szóban megjelenhetnek, képző jellegük miatt. Fog-Atlan, Szék-Etlen, ezer más szóban, mert a magyar nyelv a magas és mély hangrendű szavak változatait könnyedén kezeli. Azt nem tudni, miért, de elméletek is alig vannak a nyelvi jelenség magyarázatára.
Az Atlan, Etlen képzők, amelyek egykor önálló szavak voltak természetesen, a Talan, Telen képzőkkel szoros rokonságban vannak. A Fog-Atlan lehet Fog-Talan, a Szék-Etlen lehet Szék-Telen is a magyar nyelvben. A képzők a magyar nyelvben eredetileg önálló szavak voltak, amit még az akadémikus körökben is ismernek és elismernek. Mindebből azt kell levonni, hogy az Atlan magyar nyelvű szó. Érdekelhetne sokakat, hogy milyen más nyelvekben jelent meg az Atlan szó, a magyaron kívül.
A Tisz Isten, pontosabban Ten szava, a Tesz az egyik változat a sok közül. Mivel a Ten ige is, főnévi igenévként Tenni, ragozott formái gazdagok, a Tesz mellett a Tisz is megjelent, a magyar nyelvben az "e" mellett gyakori az "i" formájú változat is. Fontos szavai a Tiszt, Tiszta, Tisztás, a Tisz-A, mint Isten-Vize, és egyebek. A Ten és Tesz alapja a Te, a Teremtő Isten neve, maga a Ten bizonyára a Te-Na, vagyis Isten-Háza alakból jött létre, ami Tény-nek tűnik. A Ten nevek igen sok nyelvben megjelennek istenként, Vietnámtól keresztül Eurázsián egészen Mexikóig.
A jelző és a jelzett szó egykoron szabadon variálódott, a magyar nyelv szabadabb volt, mint manapság. Példa erre az Özön-Víz – Víz-Özön, mindkét alak szabadon használható. Hasonló hozzá Atlan-Tisz, amit mondhatnánk Tisz-Atlannak is.
A számok rendszerében a Hét a királyé, a Tíz az Istené. Tehát a Tisz a Tíz fogalmát is jelenti. A számokról egy komoly terjedelmű munkát írtam, sajnos, egyelőre csak gépelt állapotban van. Tehát a Tisz a Tíz fogalmával is kapcsolatban van, ami az isteni tökéletesség száma.
Ha az Atlan-Tisz jelentéséből azt hámozzuk ki, hogy Tisz-Atlan, vagyis Isten és Nincs, akkor egyértelműen a nyugati helyzetre kell gondolnunk. A Napkirály, Napisten nyugaton megy le az égről este, aludni Nap Anya házába. Megvacsorázik, majd lenyugszik aludni, vagyis Alra megy Ud Napkirály. Reggel kipihenten keleten felkel, megalkotja az új napot, este megint nyugodni tér.
Erőteljesebben mondják a germán utódaink, ők a Veszt magyar igét használják, az angol West Nyugat, vagyis nyugaton Vész el a Napisten a tengerben. Mellesleg a germán nyelvek égtájai mind magyar nyelvűek. Az egyiptomi Amenti titokzatos nyugati ország, ahova a lelkek távoznak. A-Menti értelme lehet Víz-Menti, ami az Óvilág nyugati partja, de lehet Isten-Menti, az a hely, ahol Isten az égbe menti a lelkeket.
Arra még vissza kell térni, hogy a Tíz fogalma fontos volt Atlantiszban. Összesen tíz királyság alkotta a birodalmat, de az Atlantisz nevű fővárosban főpapnő uralkodott. Pontosabban a főtemplom volt a főpapnő terepe. A tíz királyság nevét megpróbálom kideríteni, ha egyáltalán lehetséges. Atlan-Tisz ezért a Tízetlen fogalmát is tartalmazza. Ez a forma azért fontos, mert Atlan-Tíz alakban konkrét adatot mutat Atlantisz társadalmi berendezkedéséről. Tíz ország szövetsége, ami önmagában is isteni helyzet, de Atlantiszban a Tíz király fegyveresen nem lehetett jelen, ezért Atlan-Tisz a Tíz király nélküli. A Tíz magyar szó régebben Tisz alakú volt. Egy Tiszt eredetileg Tíz katona parancsnoka.
Ismeretes az Atlantida név is. Uruguayban Montevideo mellett létezik egy Atlantida nevű város, de máshol is van Atlántida.
Atlantisz népének van önálló neve, az Atlán. Ez a név igen fontos, de sajnos, a szerzők alig veszik figyelembe. Az Atlán név két eleme az At és a Lán. Az At az Atya régi alakja, a Lán viszont az Oroz-Lán (oroszlán) eredeti neve. A Lán magyar szó, amiből sok újabb változat keletkezett. A magyar Lánok a Lányok, de ma is használjuk a Lán nevet, de a Jolán név is Jó-Lány értelmű. Hosszú jelentése a lánok hajával függ össze, mert a lányok hosszú hajúak, ha férjhez mennek, bekontyolják a hajukat. Ezt jelenti a Hajadon név, ami a Haja Don alapján azt jelenti, még nem ment férjhez, a Haja, mint a Don, ami Folyó, ömlik alá a hátára. Innen van a Longa (Alba Longa) Hosszú-Ház értelme, a Láng, ami a Lán-Ga egyszerűsödése, alapvetően a Naphoz köthető, aki lángot visel, valamint oroszlán a jelképe, továbbá a magyar lányok gyakran vannak ábrázolva Napként. Po-Haj Északi-Tenger, a Haj a kínai szóban Víz, Tenger, ami a Haja-Don magyar szóban a Haja fogalmat, mint hullámzó tengert, jelenti. A Lándzsa is Hosszú, Lan-Sza lehetett az eredeti alakja.
Az Atlánok eszerint Oroszlán-Atyák. A Magyar, Magor a király címe, a Mag Csillag, a Magok Ura a Nap, jelképe az oroszlán. A szumer Ur-Magh egyértelműen lehet Maghúr, amely szó mit jelent? Oroszlánt jelent, amin ne is csodálkozzunk. De Egyiptom nevei közt is ott a Magor, jelezve, hogy a Csillagok Ura a Nap. A mai arab Magreb voltaképpen Magor-Eb, vagyis Magor királysága, ami a Nílustól egészen Marokkóig terjed.
Eljutottunk az Atlanti-óceán nevéhez, ami rokonságban van az Atlantisz névvel. Az Atlanti névben az -i végződés mintha jelző is lehetne. De a Nap járásával kapcsolatos az Átalanti magyar szó, ami azt jelenti, hogy a Nap átmegy a Föld felett, Alant pedig éjszaka visszamegy keletre, ahol újra felkel. Egy "a" hang kiesésével az Átalanti könnyen változhat Atlanti alakra.
Ha az Atlan-Ti jelentését nézzük, akkor a Ti lehet Élet (szumer), és Császár (hun és kínai). Az Élet-Telen a Nap lenyugvására utal, a Császár-Talan pedig arra, hogy a tíz király Atlantiszba fegyveresen nem tehette be a lábát. Ha az At-Lan-Ti formát vesszük, akkor az Atya-Oroszlán-Élet, vagy az Atya-Oroszlán-Császárság fogalomhoz jutunk.
Azt is meg kell világítani, hogy a görög istenvilág, amint a római is, döntő részben magyar eredetű. Ugyan Hérodotosz azt írja, hogy néhány görög istenen kívül a többi egyiptomi, de arról van szó, hogy az egyiptomi istenek is magyar eredetűek, mint a görögök is. Így az Okeanosz név, ebből az "óceán", valójában az Ó-Keán névből ered, aki tengeristen is, mint Enki, vagyis Kien. Kien pedig Keán változata, aki maga Ős Kaján..
Gyakran olvasható az a vélemény, hogy az Atlasz névből származik az Atlantisz és az Atlanti szó. Ezzel nem értek egyet. Ismert az Atl-Atl dárdavető vadászeszköz, amely egy faragott fa, aminek vájatába illesztve a dárdát, messze el lehetett hajítani. Az Atl az Asz képzővel kiegészítve, kiadja az Atlasz nevet. Az Asz lehet Ász, ami a magyarok egyik igen gyakori neve ma is. De az Atlasz az At és Lasz magyar nevekből áll, jelentése Atya-Hegy. Ezért az Atl-Ász nevet nem érdemes figyelembe venni, mivel az Atlasz hatalmas hegység, és nem vadászeszköz.
A Lasz Hegy, mint Lász-Ló (a Ló legtöbbször ember értelmű, mint a szumer Lu is Ember), Ka-Lász, Tok-Lász, és egyéb neveinkben. Egy nagy szócsoportot alkot, a Lát, Lász, Lád, Láz alkotják az alapját. Ezért tehát az Atlasz két magyar szóból áll, jelentése pedig Atyja a Hegyeknek, vagy a Hegyek Atyja. Hasonló az Ar-Ar-At, szó szerint Hegyek-Atyja. Ott a másik hasonló értelmű név, a Kaukázustól délre, szintén magyar szótani alapszavak szerint.
További szótani tények is vannak, amelyek Atlantisz fogalmához közelebb vihetnek.

V. FEJEZET: IDŐ ÉS TENGEREK tartalom ↑

A hajósok fontos iskolákat végeznek, mielőtt nagy hajókat bíznak rájuk. Külön tengerészeti térképek segítik a hajóskapitányokat, a térképeken a tenger aljzata részletesen ábrázolva van. Az Atlanti-óceán aljzata is fel van térképezve. Különösen az érdekel minket Atlantisszal kapcsolatban, hogy az óceán szintje hogyan mozgott a legutóbbi pár tízezer évben. Azért, mert a tenger szintje kapcsolatos Atlantisz vízbe merülésével.
A Kongó folyó medre a víz alatt folytatódik néhány kilométeren, addig, amíg az egykori folyó kivájta medrét a szárazföldben, ami aztán víz alá került az utóbbi évezredekben. De a folyó medre látható a víz alatt is, amit a tengerészeti térképek pontosan bemutatnak. Bárki láthatja, mert a térképeket bárki megnézheti. A Kongó folyó víze nyugatra tartott, azután a meder hirtelen a mélybe merül. Ma az egykori medret az óceán víze takarja.
Az Amazonas medre is látszik a víz alatt. Egy pár kilométerig keletre halad a meder, azután észak-északkeletre fordul, majd elmerül a mélyóceánban. Óriásfolyó, az egykori medre megmaradt a víz szintje alatt. Az Amazonas és a Kongó egykor tovább folyt, mint ma, a medrük ezt bizonyítja. A térképről az olvasható le, hogy a két nagy folyó akár 300-400 méter mélyben is haladt, a mai viszonyokhoz képest. A mai vízszint 300-400 méterrel magasabb a folyók medre felett. Mi következik ebből? Az, hogy egykor az Amazonas és Kongó tovább folytatta útját az óceán felé, és egykor szárazföldi környezetben vájt utat, medret, de a medrek mára elsüllyedtek az óceán vizeiben.
Rendkívül fontosak számunkra az adatok. A tenger egykor tehát 300-400 méterrel alacsonyabb volt, mint ma. A sok víz a jégpajzsokban volt, amelyek északon és délen is fedték a földeket.
Felmerül az a lehetőség, hogy a kontinentális szegély süllyedt le, amit selfnek is hívunk. Ezért alakult ki a 300-400 m-es meder a két nagy folyó esetében. Elképzelhető, de nem valószínű. Egyszerre két kontinens esetében is a partvidék lemerülhet? Inkább arról van szó, hogy a tenger vízszintje egy időben alacsony volt, annyira, hogy a két óriásfolyó a medrét messze a mai torkolatánál messzebb is kivájta a kőzetek között. Azonban nagyon úgy tűnik, nem a legutóbbi jégkorban történt a legnagyobb eljegesedés, tehát nem a Würmben, hanem valamelyik elődjében. Érdemes megjegyezni, hogy Atlantisszal kapcsolatban csakis a pleisztocén, jégkor jöhet szóba, a régebbi nagy eljegesedések, mint a permi 230-220 millió éve, vagy a "hógolyó" földek, két alkalommal is, amikor a teljes bolygót jég alatt volt, pedig nem.
Egy másik térségben, a tengerben folyó medrek rajzolata azonban csak a 80-100-120 méter vízszint alatti medreket mutatnak. Ezek a medrek az Atlanti-óceán északi részén láthatóak jól. Azután Indozézia fő szigetei, Szumátra és Borneó közötti tengerben is nagyon részletesen láthatóak. Továbbá számtalan helyen, amit a tengerészeti térképek pontosan bemutatnak.
Nagyon úgy tűnik, hogy az Amazonas-Kongó típusú medrek régiek, valamelyik régi jégkorhoz kapcsolhatók. A 80-120 méter alatti medrek a legutóbbi nagy jégkorhoz kapcsolódnak, a Würmhöz, amely Kr.e. 8.000 körül szűnt meg. A jégkorok kihagyása az emberiség fejlődéséből nagyon súlyos hiba.
Atlantisz egy nyugati magyar birodalom volt, amit a magyar írások pontosan igazolnak. A magyar írásokat sokan támadják, mivel nem értik, és fel sem ismerik jelentőségüket.
A hagyományokban megmaradtak a tények, csak valamiképpen a mai kor tudósai nem akarják rendbe tenni az adatokat, mert bármit csinálnak, csakis az jön elő, hogy Atlantisz népe magyar volt, magyarul beszélt, tudott írni, rendkívül fejlett volt. Elvégre a saját őseink, akiket ne merészeljen senki alsóbbrendűnek gondolni a mai embereknél.
A tengerek vízszintjét vegyük vissza száz méterrel, az így kapott szárazföldet pedig vegyük vizsgálat alá.
A jégpajzs Európa nagy részét befedte. Szerintem a jégpajzs déli határa az Üveghegyek, amelynek fogalma sok magyar mesében, mítoszban fennmaradt. Déli határa nagyjából Berlin és Varsó vonalánál volt, keleten északabbra húzódott. Nyugaton a Jylland-félsziget közepén északra tartott, majd átért a Brit-szigetekre, amelyeket teljesen befedett London szélességi vonaláig, és Irország déli részéig, ahol egy keskeny sáv jégmentes maradt. Délen a Pireneus, az Alpok, a Magas-Tátra és a Fogarasi-havasok, valamint a Kaukázus jéggel volt fedve. Keleten, Ázsiában is erős volt az eljegesedés, valamint Amerikában is hatalmas jégpajzs fedte a földet, egészen az Öt-tó vidékéig. A Balti jégpajzs olvadása nagyjából megegyezik Atlantisz elsüllyedésének idejével. Tehát minden olyan elmélet, amelyik cáfolja az ókori adatokat, a 9.600 év körüli időt, teljesen téves, mert nem ismerik el Atlantisz elsüllyedésének idejét, amit hatalmas geológiai, geográfiai és egyéb adatok igazolnak, nem beszélve a nagyon fontos emberi hagyományokról, amiket egyszerűen semmibe vesznek. Úgy tesznek, mintha nem léteztek volna őseink sok tízezer éve, vagy őseink csak egyszerű majomszerű lények voltak, nem pedig olyanok, mint mi.
A száraz területek kiterjedése a jégkorban nagyobb volt, mint ma, mert sok víz a jégben tárolódott. Németország és Anglia között tundra síkság húzódott, amelyen nagy emlős csapatok vándoroltak, ragadozóktól kísérve. Britannia déli részénél a szárazföld nagyobb volt, összefüggött Franciaországgal, a tenger öble sokkal kisebb volt, mint ma. Cornwalltól nyugatra sok szárazföld volt, a Scilly-szigetek a maradványai, de Írországtól nyugatra is volt egy száraz pad, a Roscall-szigetek, amelyek ma szirtek, de egykor valódi nagy sziget volt. A Roscall-pad kiterjedését a tengerészeti térképek jól megmutatják. Talán itt is lehetett egy atlantiszi város.
Az Atlanti-óceán teljes területén vizsgálni kellene legalább 100 m mélységig a szigetek környezetét. A Dél-Atlanti-óceánt sem kihagyva, mert ott is igen nagy kérdések megválaszolása lehetséges. Egyik ilyen kérdés, hogy régi térképeken, pl. a Piri Reis admirális térképén, hogyan lehetséges Antarktisz valódi rajza, a Nyugat-Antarktisz hegyláncai és Kelet-Antarktisz tíz millió km2-es pajzsa közötti beltenger, amit ma jég fed? Nem elkendőzni kell a tényeket, hanem megoldani.
Az Észak-Atlanti-óceán térségében rendkívül sok a megoldatlan kérdés. Első a kérdések közül Atlantisz létezése, de van több más rejtély is, amelyek magyar nyelvűek, és Atlantiszhoz kapcsolódhatnak. Némelyik legalább akkora rejtély, mint maga Atlantisz. Csak utalok a berberek, Armorika, Thule, vagy az Óriások rejtélyére, amelyek bizony szorosan a magyarokhoz köthetőek.
Az Atlanti-óceán középső hátsága hatalmas törés a földkéregben, ahol a magma folyamatosan ömlik ki, és az Óvilágot folyamatosan távolítja az Újvilágtól. Ez a hasadék is folyamatosan növekszik, északon Izland az egyik megjelenése. A törések az egész Földet behálózzák.
Nagyon jelentős a Macarones-szigetek vizsgálata. Szinte teljesen bizonyos, hogy Atlantiszhoz tartoztak. A Makar a magyarok őse, egyes mítoszaink szerint, ő Herkules, a Makar Nagy értelmű. A Macaronézia névben a Nézia a Niszosz görög Sziget szóból ered, a Macar azonban a Magyar, illetve Makar Herkules neve lehet. A Zöldfoki-szigetek, az Azori-szigetek, a Kanári-szigetek és a Madeira tartozik a csoporthoz. A Madeira portugál név, Erdőség értelemben. A Kanári nevet, több nyelvész is írja, nem érti. A Kanári-madarak innen származnak. Azután a Canis – Kutya nevet is előhozzák, ami ugyan magyar eredetű római név, de a Kanári-szigeteken kutyák nem éltek. Afrikában farkasok nem éltek, ennélfogva kutyák sem, az ember a kutyákat északról vitte be Afrikába. A kutyák nem a farkasoktól származnak, hanem egy régi farkas változattól, így természetesen rokonok. Afrikában márpedig sosem éltek farkasok, ezért Afrikából nem származhatnak a kutyák. A kutyák már Kr.e. 35.000 körül szelídek voltak, az ember vitte magával őket, bárhova ment, így Afrikába is bevitte őket.
A Kanári név magyar eredetű, a Kan-Ári formában Királyság aTengeren. Viszont a Ka-Nári alak lehet Kapu a Nyárra, vagy más értelemben a Ka magyar szó, Király a Nyárságra. A Nyár-Királysága. De ez a név előfordul az északabbi magyar és kelta hagyományokban is.
Mivel a kutyák a Vadász kísérői az égen, jelentőségük rendkívül nagy. A Kanári-szigetek lakói valóban tisztelhették őket, ezért a Kan lehet kutya is, nem csak Kán. Sok nép hagyományaiban ismertek a kutyák, farkasok, többeknél mint ősök jönnek elénk.
Az Északi-tenger alján húzódik a Doggerland-hátság. Az itteni kőolajfúrások miatt kiderült, hogy az Északi-tenger alatt egy Észak-Kelet-Dél-Nyugat iránti hátság húzódik. Ennek a hátságnak adták a Doggerland nevet. Amikor a tenger emelkedett, az Üveghegyek olvadása miatt, akkor egyesek ide menekültek, várva a biztos halált. A víz ugyanis tovább emelkedett, és elnyelte az egész Doggerland területét. A víz emelkedése rengeteg helyre vonatkozik, mindet meg kellene vizsgálni az építményeket illetően.
Végül, az írásos adatok alapján, át kell menni Amerikába a kutatóknak. Különösen a Bahamák, a Bermudák, és a Nyugat-Indiai-szigetek térsége jöhet szóba, mint Atlantisz egykori tartományai. Természetesen az északabbi területek sem zárhatóak ki, mert északabbra is igen rejtélyes földek sorakoztak egykoron, meg ma is.
Az időket el kell fogadni. Amikor tízezer éves időkről hallunk, akkor azt kell tudni, hogy abban az időben már nagyon fejlett emberi civilizációk léteztek, csak keveset tudunk róluk. Egyes erők tudatosan gátolják az őskor tudásának felszínre jutását. Talán azért, mert kiderül ezáltal, hogy saját elméleteik mind értéktelenek. Védik a saját mundérjuk becsületét, sok kárt okozva az emberiségnek. Ilyen az emberi természet. De a magyar írás ennél a kornál sokkal régebbi, mint a magyar nyelv is, ami alapján írták a nagyon régi feliratokat.
Atlantisz területe bizonyára nem ott volt, mint amit a mai térképek jeleznek. Az Atlanti-hátság középső részére rajzolnak egy fantázia szigetet. Ott volt, amit a mai kornál 12.000 évvel régebbi térképek javasolnak. Atlantisz tehát létezett, csak, éppen magyar birodalom volt, mint oly sok más őskori birodalom, ami egyes kutatóknak, népeknek nem tetszik. De mit tehetünk értük, ha abban a korokban csak a magyar nyelv létezett, csak a magyarok tudtak írni, magyar nyelven? Talán mi is kezdjünk hamisítani? Ugye, ezt nem akarja egyetlen becsületes ember sem.

VI. FEJEZET: KELTA HAGYOMÁNYOK tartalom ↑

Mivel Nyugaton rengeteg hagyomány van, a hagyományokkal nagyon óvatosan kell bánni. Nem lehet tagadni, és nem lehet elfogadni mindet egységesen, mert egyes hagyományok nagyon ősiek, mások sokkal fiatalabbak, csak pár ezer évesek. A legtöbbet első hallásra nem is értjük.
Nyugat-Európa magyar alapokról fejlődött ki. Ha Sakson Edgar nevét hozzuk elő, akkor minden kapu becsukódik előttünk. Ő egy nagy észt kutató volt, aki nem fogadta el a germanista, szlavista értelmezéseket, sikerült Amerikába menekülni, ahol aztán több rendkívül jó könyvét ki is adták. Sakson Edgar azóta is tiltott hazánkban. Teljesen másként látja az őstörténetet, mint amit beadagolnak a magyaroknak és a finnségi népeknek Európában.
Nimrúd király, aki egy hatalmas uralkodó a magyaroknál, és Fenis, aki a kelták ősi királya, még testvérek voltak, a kelta hagyományok szerint. Együtt építették Bábel tornyát. De azt nem tudjuk, milyen területen és melyik tornyot, mert egy idő után minden toronyra a Babilon nevet aggatták rá. Ezért az egyiptomi nagy piramisok, Kufu piramisai is, amelyek mindenképpen legalább Kr.e. 2.450 körül épültek, a "Babiloni Torony" nevet kaphatták, a szumer tornyokkal együtt. A keleti, kazah, vagy a rengeteg kínai piramist is ide kellene érteni. Tehát arról van szó, hogy Nimrúd és Fenis Mezopotámiában a szumer tornyokat építette együtt, nem pedig a sokkal későbbi valódi babiloni tornyot, amely Babilon városában épült.
Az nagyon fontos tény, hogy Nimrúd és Fénis testvérek voltak, Nimrúd a magyarok, Fénis a kelták ősapja. Együtt építették a tornyokat, amelyek az egész földön felépültek, és nem szabad csak az egyiptomi és mezopotámiai piramisokra gondolnunk. A kelta hagyományok nagyon pontosak, a magyar hagyományok inkább a népi gyökerű hagyományokban érhetők tetten, de szintén nagy pontossággal. Ennek oka, hogy a magyar hagyományból szinte minden könyvet elpusztítottak, illetve ami megmaradt, azt meg igyekeznek meghamisítani. A Kelta szó magyar nyelvű, a Kel és Ta elemekre bontható. A Kel magyar ige és főnév, ami a kelták nevének magyarságát alapvetően meghatározza. A görög Keltoi, latin Kelti, csak nagyon gyengén mutatják meg a szó valódi értelmét, a magyar névvel szemben. A Kel magyar ige, és főnév is, mert a Kel-En névben az En az Isten, aki Kel, Ő a Napisten, ezért a Kel-En szóban a Kelő-Isten fogalom van benne. Tehát a Kel ige is, főnév is, a Nap neve, aminek Kelenföld népe örülhetne.
A Kel szó a Napisten felkelésére vonatkozik, ami a magyar nyelvben a Kelet égtájat nevezi meg. Tehát a kelták valóban keletiek, a Ta a névben az Ország, Táj, vagyis Kel-Ta a Nap-Országa. Ide tartozik a Gall és Gael név is, ami a magyarban ma Gál, Gaál, és Kál alakú, mind Nagy értelemben. A szumer Lu-Gal Ember-Nagy, tehát a szumeroknál is ismert volt a Gal szó. A mai magyarban élnek családnevek, a Galló névben a Gal a Nagy, a Ló az Ember. Hasonló hozzá a Galla családnév is, és a Kálló, szintén Kál-Ló, vagyis Nagy-Ember értelemben.
A magyarok (sok más név alatt, mint etruszkok, hunok, hetiták, szkythák, egyiptomiak, mórok, szuemerok, stb.,), és a kelták között sok ezer évig nagy volt a testvérség. A régészet is igazolja, hogy kelta és szkytha-magyar emberek éltek egy faluban, testvéri közösségben.
Nyugaton az általános megtévesztő vélekedéssel ellentétben, már nagyon régen, a cro-magnoni ember idején, magyar nyelvű emberek éltek. A cro-magnoni embereket nem csupán a genetika alapján kell magyarnak minősíteni, hanem az írásaik alapján is. A sok ezer év, az írások ismertetése, a leletek bemutatása majd más írások feladata, de az biztos, hogy Nyugat-Európa emberei magyarul beszéltek egykoron. Ornella Semino és társai genetikai kutatásai szerint a ma élő férfi magyarok 73 %-a azonos a cro-magnoni emberekkel, akik 30-40.000 éve lakták Európát. Neveiket lehet gyűjteni. Az egyik, talán a legnagyobb birodalom neve Atlantisz. A Kelta-Gall hagyományokban nagyon sok emlék van, amik a régi birodalmakra utalnak. Ez úgy keletkezhetett, hogy a régebbi korok hagyományai, akár írásos formában, átöröklődtek a keltákra, akik azután nagy tisztelettel őrízték a hagyományokat, mint őseik emlékeit. Le a kalappal a kelták hagyomány tisztelete előtt.
Azonban van egy nagy problémánk, a kelták csak nagyon későn érték el Nyugatot, és hódítottak a területen. A Szigeteken is tért nyertek, de a piktek megállították őket. A nagy invázió ideje ismeretlen, magam szerint talán Kr.e. 4.000 körül érhették el Portót, délről, Szumerból, Egyiptomból jőve, ahol kiszálltak a gályákból, és szárazföldi úton a mai Franciaországba hatoltak, ahol az ott talált törzsekkel, amelyek bizonyára magyar törzsek voltak, egyesültek, és új nagy országot hoztak létre. Neve Keltika. Ebből ered a mai Franciaország. Tehát a kelták, gallok Atlantiszt nem alapíthatták, viszont a magyarok igen. Az elfogadott történeti adatok a kelták nyugati megjelenését Kr.e. 900 tájára teszik. Azután 900 és 500 között elfoglalják a szigetek jelentős részét. Hosszú hajókon érkeztek, amelyek szavárd vagy szumer hajók voltak, elsősorban harci vízi eszközök lévén. A hosszú hajók ugyanis a tudományban ismertek, gyors hadihajók voltak, szemben a széles hajókkal, amelyek teherszállítók voltak.
A területen egykor a tündérek éltek, akik a magyarok ősei. Erre most nem pazarlok energiát, hogy meggyőzzem a mai keltákat és angolokat, nekik tudni kell, hogy ez az igazság. Elvégre a testvéreink, akkor is, ha bántottak minket, mármint az angolok. A véren, génen és nyelven, lelken kívül nincs nagyobb rokonító erő, kivéve, ha az egyik testvér ki akarja fosztani a másikat. De ebben a kérdéskörben erről nem lehet szó. A tündérek a magyarok ősei, messze, sok tízezer éves múlt korokból. Erről beszélnek a magyar hagyományok. Az Eleintek az eleinte ott lakó népek, az elfek, a Fairy tündérek, de a Willow-ok is, a Villők. A Fa-Iry nem más, mint a Fán lakó Szemek, a Fa a Tejút természetesen.
Grail Undwin, A Clyde-parti gazda című művében, igen fontos tényekről ír. Aki a sci-fit nem olvassa, nem tudja, hogy sok nagyszerű szerző ezen a vonalon adta tudtul elképzeléseit az emberiség fejlődéséről. Az angol nyelvű sci-fi tele van a magyarokra vonatkozó jelölésekkel. Grail Undwin rövid írásában sok rendkívül értékes adatot sorol fel. Maga a Tündérország kifejezést is, ami a magyar nyelvből jön.
Tündérország az egész Földet jelentette, amelyen a magyarok, a tündérek egyre jobban visszaszorultak, a rabszolgatartó indoeurópaiak miatt. Maga a Tün-Dér "tűnő csillag" értelmű. Pici, mint a csillag, de óriás is, mert a csillagok valójában óriásiak. A magyar mítoszokból pontosan meg lehet érteni az adatokat, a Világfa magyar mítoszban olyan kozmikus leírás van, amin csak csodálkozni lehet. Honnan tudták magyar őseink, hogy a Tejúton lévő csillagok külön országok?
Tündérország elmerült a vízben. Skócia déli partjainál a Celidon-erdő grófság valóban létezett. Egykor elmerült az emelkedő tenger vizében. De őseink nagyon korszerűen, jelezték pusztulásukat a megfelelő földrajzi viszonyok között. Tehát a Celidon-erdő egy ma már elmerült földrajzi terület neve volt. De hogyan maradhatott fenn a neve? Talán ez a terület a Skócia déli részétől keletre egykor meglévő terület neve, ami megmaradt a mai napig is, csak tenger öntötte el. A Keli-Don olvasat a Keleti-Víz tartalmat is mondja nekünk, mai embereknek.
A skót Hét Királyság azonos a magyar Hét Nép eredetével. A magyarok Hét Királya ma is teljesen elfogadott tény. Nem kell most a sok Hét, vagy Tíz fogalmához csatlakozni, de az biztos, hogy a Kelták is a hetes rendszerben, majd a tízes rendszerben gondolkodtak, mint a magyarok.
A források nagyon gazdagok. Stephen Lawhead kiváló író az Albion Dala trilógiában, és a Pendragon ciklus pentalógiában, hatalmas tudásanyagot tár elénk. Jack Vance nagyon kedvelt író a Lyonesse trilógiában mérhetetlen gazdagon mutat be a kelták előtti korból sok történetet. Proinsias Mac Cana Kelta Mitológia kötete is nagyon gazdag és jó. Sok magyar kötet van, amelyekben a keltákról lehet olvasni. A kelta tudás írásai olvashatók számtalan helyen. Kihámozni belőlük az Atlantisszal összefüggő tényeket meglehetősen nehéz. Az "Üdv néked, Arthur nagy király" című regény James White tollából, már pontosan leírja Ruga, Atilla és a hunok invázióját a Brit-szigetekre.
A kelta hagyományokban írott forrás, hogy Atlantiszról menekültek érkeztek a Brit-szigetekre. Fontos forrás, mert megtagadja a Brit-szigetek Atlantisszal való azonosítását. Az is igaz, hogy a sok ezer év alatt a fogalmak változhatnak, és az atlantiszi menekültek csak a Brit-szigetek valamelyik tájáról érkeznek a Brit-szigetekre. Azonban kétségtelen, hogy a kelták rendelkeztek olyan forrással, ami szerint a kelta törzsek, vagyis magyar törzsek, egy része Atlantiszból érkezett.
A Tündérország, mint a magyarok időszaka, az idők tengerébe süllyedt, de utána új korszak következett, a Fomori Óriások ideje. Ezzel a korszakkal sem bírnak el a nyugati tudósok, mert egy kicsit úgy kellene gondolkodniuk, mint a magyaroknak. A Fomoriak egyértelműen a Fa, a Világfa, a Tejút óriásai, csillagképek, a Mor név pedig a Maur, Magor változata. A kelta Maur Nagy, vagyis a Ma=Föld Urai a magyarok laktak egykor a Brit-szigeteken is. A Fo-Móriak után más népek is a Brit-szigetekre vetődtek, gyakorlatilag minden bevándorlást sikerült azonosítani.
Ys város története vagy az atlantiszi nagy elsüllyedés korához, vagy egy későbbi elsüllyedéshez kapcsolható, vagy a régebbi és fiatalabb hagyományok összemosódnak ebben a rendkívül fontos történetben. Ys város neve Is, vagy Üs, Ős magyar nyelven, tehát ősi város. A Kar-Ys névváltozat nevében a Kar a Város, mint Kar-Diff, vagy Kar-Cag nevekben, a Kar szó város értelemben gyakori a finnugor népeknél is.
Ys állítólag a Douarmenez-öböl mélyén fekvő város. Uralkodója Gradlon király, akinek volt egy lánya. A történetben rengeteg kút van. Sok kút fogta fel a vizet, a kutak titkos vasajtajának kulcsát Gradlon király a nyakában hordta arany láncon. A Kút fogalma azonnal a magyar Kút fogalmához vezet, ami csillag is az Égen. Lásd Kutu, Guti nép, akik szétverték az Akkád Birodalmat, vagy a Hun-Za-Kut nép nevét. A Kut ugyanis a Kutat magyar szó alapján Kutatót is jelent, és csillagot az égen.
Gradlon lánya nagyon szabados életet élt. Nála csak a mai szabadosság létezik, ezerszer szabadosabb formában. A királylány neve Dahut, vagy Ahés, orgiákon dőzsölt szeretőivel együtt. Állítólag ördöngös lány volt. Egy kedvese unszolálására ellopta alvó apja melléről a láncot, ami a kutak, vagyis kapuk ajtajának kinyitására szolgált. A mulató dőzsölők kinyitották a kulccsal a kapukat, amiken keresztül beömlött az óceán vize. A beömlő víz mindenkit elpusztított, de Gradlon király a lányát is maga elé kapva egy fehér lovon menekült. Utánuk ömlött a víz, mindent elpusztítva. A hű Szent Gwennolé apát azt kiáltotta: Vesd el a beléd kapaszkodó démont! Jöttek háromszor a tenger magas hullámai. Háromszor kiáltotta az apát, azután a lány odaveszett, mert Gradlon király a saját lányát levetette lováról a hullámokba, amelyek üldözték őt. A hírneves királylány a Tenger Fehér Leánya lett, tehát nem pusztult el. Gradlon megmenekült. Gonosz apa volt, minden mai erkölcsi értelemben, aki a saját lányát levetette a tenger habjaiba. Saját élete kockáztatásával védenie kellett volna lányát, akkor is, ha az szabados életet élt. A helytelen életmódot mégiscsak Gradlon engedte, ki más?
Az ördög által elcsábított hercegnő megnyitja Ys városkapuit, hogy a víz elpusztítsa a várost. A lány, Dahut, a régi korok szabad szerelmét testesíti meg, állítják sokan.Azonban a régi korokban nagyobb volt a becsület, mint ma, tehát ez az érvelés hamis, nem vezet sehova. Az ördög által elcsábított hercegnő története sem vezet sehova, csak a tenger hullámaiba. Dahut hercegnő Morgenné változik, vagy más hagyomány szerint szirénné.
Ys város rövid története sok vonásban hasonlít Atlantisz történetéhez, ami az időben és a tengerben merült el. Soha, senki ne feltételezze, hogy nem a magyarok őstörténetét szeretném kideríteni, ami miatt nagyon fiatal népeket is vizsgálat alá kell vetni. A magyarok sok tízezer évesek, a kelták alig néhány ezer évesek. Emiatt azonban a kelták jó testvérei lehetnek a magyaroknak. Ys város elsüllyedése tehát nagyon hasonlít Atlantisz városa elsüllyedéséhez. Hírneves a Lébor Gabala Érenn, és a Mabinogion, eme könyvekből sok tényleges adat szűrhető ki. Irodalmi értékükön felül történeti értékük is rendkívüli.
A kelta területek jeles országai közül tehát ismert a Celidon-erdő. A Pikt területek a kontinensen is léteznek, továbbá Skótországban. Az hírlik, hogy két pikt település ma is létezik, a lakóktól legalább a pikt nyelv egy része visszanyerhető lenne. A Pik a magyar nyelvben Csúcs, vagyis Orr. Mondjuk gyerekünknek, hogy Pik, és kicsit lágyan megnyomjuk az orra hegyét. Ez a Pik a Csúcs, a piktek meg a csúcsok, hegyhátak lakói, de a nevük magyar eredetű. Igen sok Pik szó ismert, ahol a Pik (Pic) a Csúcs. Roppant sajnálatos, hogy a britek nem kutatnák a pikt nyelvet. Ez nem vethető a britek szemére, mert a britek nem tudják, kik a piktek, akik a magyarokkal rokonok, és ősei a briteknek.
Tule országa neve magyar nyelvű. Nagyon régi ország, a neve szerint is régi. Tacitus megfontoltan írt róla, csak azt nem közölte, hogy a név magyar nyelvű. A Túl ige a túlnan lévő dolgokat írja le. Az E jelentése Ház, Palota, Templom, Tul-E tehát egy olyan ország, amely mindig túlnan úszik, nem lehet elérni a várost. Ma is létező név, amerikai bázis Grönlandon, de a nevet ma sem akarják megérteni a magyaroktól messze gördült utódaink. Túl-E, ez annyira nehéz az embereknek? Nem nehéz, csak az, hogy a magyaroktól ered Európa népe, és az egész europid nagyrassz összes embere, és még nagyon sokan mások is.
Logres egy tündér királyság. Királynője Tanaquil, Oberon lánya. Oberon tündérkirály ismét a magyar mítoszokhoz tagolódik.
A Sorcha tündérek mellett a Tirnanog tündérek is híresek. Annwyn walesi tündér királyság. Avalon egy hercegség a Maeldun tengerben, sziget. Mindig hercegnő a kormányzója.
Broceliande területe erdőség a brit partoknál, ma bizonyára hullámsírba merült, a Celidon-erdőtől délre van. Hercege Huon, akinek a neve igen érdekes. Cochion egy walesi tündértörzs. A Dana család Tirnanogban létezett. Az uriszkok egy együgyű nép volt.
Dél Királysága egyértelműen egy déli országot jelöl, ami a magyar hagyományokban is igen elterjedt. A Dél-Sziget is délen van, azonos a magyar Szép-Sziget fogalmával. A Szép szó isteni, és ősi jelentésű is. Úgy vélem, Dél Királysága Mezopotámia, azután az egyiptomi Delta, ez Dél-Ta formában Dél-Országa jelentésű. Alsó-Egyiptom neve Hun, lásd a British Múzeum atlaszait, ami a hun népességre utal. Nagyon fontos adat, hogy Dél Királysága, vagy Dél-Sziget édesvízű vizek által ölelt földekből áll. Ezért Dél-Sziget földrajzi elhelyezkedését kizárhatjuk a tengerekről. Marad Hun, vagyis Alsó-Egyiptom, vagy Szumer, a Dél, Mezopotámiában, a "szumer" szó jelentése az akkádoknál "Dél" értelmű, a magyar Szemúr változata, de a Szum-Er is pontosan érthető magyarul.
Taliesin, Arras királya, Avallach király mind régi uralkodó, de nem biztos, hogy Atlantiszhoz kapcsolhatóak. Az Almafák Szigete sem.
Bretagne (Kis Britannia) két része Argoat, ErdőOrszága, és ArMor TengerOrszága. Ebből kiderül, hogy az Ar itt Ország, ami ellenkezik Baráth Tibor érvelésével, amikor Armorika nevét ismertette, hogy az magyar országnév. Egyes nyelvekben az Ar tényleg tenger. A Georgius név Geos-Föld, Orge-Művelni, tehát ez lenne a Georg-György név eredete. Azonban a magyarok találták fel a földművelést is, a Ge magyarul Föld, az Or Úr, a Ge-Úr-Ge a Földek-Ura, de mi 35.000 éve vagyunk földművelők, a görögök meg csak 3.000 év óta léteznek. A Pallag-kultúra Kárpátiában ennyi idős.
Ys a Tanácsadó, a magyar nyelv szerint Us, Űs, Ős, a szumer nyelvben is ez a jelentése. Us Halott, Halál, Labat szótára, de az Ős még élő fogalom nálunk, fenn van a csillagokban, a halott meg meghalt. A magyar értelmezés lazább a szumernél, és sokkal nyitottabb. A Land's End és Scilly szigetek a Világ Vége, Finishterre, ezek mind a magyar nyelvből eredő szavak.
Lyonesse nevében a Lyon az Lán, Oroszlán, Lány. A magyar lányok alig pár ezer éve brutálisan harciasak voltak, minden területet vagy legázoltak, vagy fondorlattal szereztek meg. Lyonesse másik neve Lethosow. Az nehezen fogadható el, hogy neve Loenois volt, ma Lothian Skóciában. A "magor" fontos jelentése Nap, pontosabban a Csillagok Ura, de oroszlán, vagyis Lán a jelképe, amit a szumer nyelv is igazol, amiben Ur-Magh az oroszlán, vagyis Maghur. Lyonesse tehát Oroszlánország, Lánország, ami Nyugat-Európa egykori magyar lakosságának fennmaradt neve.
A nyugati terület egyik fontos jellege az óceán. A másik, hogy a Nap nyugaton megy le. Ebből sok fogalom jött létre a későbbi időkben.
Heszperidák kertje nevét Héra szent kertjeként értelmezik. Héra azonban magyar istennő, Hé-Ra jelentése Nap-Ember/Lény. A Ra ugyanis nem csupán Napisten, hanem Ember/Lény, magyar rag és ráadásul lehet Fekete.
Az Aszphodélosz mezők titkos területe megint magyar nevű. A Kardvirág régi neve az Aszphodélosz, de Platón megírja, hogy a növényt a hősök sírhantjára ültetik. Ebből kiderül, hogy az Asz a Hős, Ász, a Phodel a Födél. Tehát az Ászok Födele az aszphodelosz növény. Egyszerűen lenyűgöző, hogy a görögök milyen nagy becsben tartották a mai Görögországban eredetileg lakó magyarok hagyományait. Az Aszphodélosz mezők valahol nyugaton voltak, a halottak birodalmában, ahol esténként lemegy a Nap.
Annwn a walesi, Bél istenhez tartozó túlvilág. An az Ég, a Nwn a Nun, a magyar és szumer nyelvben is ismert szó, tkp. Hercegség értelemben.
Tir-nan-n'oge az ír legendák szerint az Arany Kapuk Városa, másként az Örök Ifjúság Földje. Bizonyára ez a jelentése, ha az írek ezt mondják. Az atlantiszi korhoz azonban a kelta hagyományok kevéssé adnak adatokat, mert általában későbbiek Atlantisz koránál.

VII. FEJEZET: EGYIPTOMI TÉNYEK tartalom ↑

Azt illik ismerni, hogy Egyiptom történetében többször is megjelennek az atlantisziak, a nyugati magyarok. Az egyik régi megjelenés Kr.e. 11.000 és 9.500 közé tehető, amikor a Delta nyugati felében felvirágzott a mezőgazdaság. Majd lehanyatlott, a művelők elmentek. A magam részéről egy Kárpátiából történt magyar bevándorlást véltem mindig, de felmerül annak a lehetősége, hogy a földművelők Atlantiszból érkeztek, és nem Kárpátiából. A két területen azonos nép élt, de nagyon úgy tűnik, hogy az atlantisziak is Kárpátiából és környékéről érkeztek nyugatra. Tehát a földművelők mégis inkább Kárpátiából érték el a Delta nyugati részét, nem pedig Atlantiszból érkeztek. A régészek által bizonyított kultúra a Delta, Hun nyugati részén, időben feltűnően azonos Atlantisz utolsó idejével. Neve Tehenu, ami Tehenek értelmű, az itt legeltetett tehén csordák miatt.
Atlantisz és Egyiptom története összefügg. Többnyire Atlantiszból érkeztek a tudósok, a mágus magorok, tehát az expanzió Atlantisz népéhez köthető. Igaz, Kárpátia is nagy népkibocsátó volt, majd később a Kaukázus és Mezopotámia is.
Állítólag Heinrich Schliemann a mykénéi Oroszlános Kapunál feliratot is talált. Olvasata szerint: "Egyiptomiak Misortól származnak, Misor (a Magyar szó változata) Thot isten gyermeke". Na de Thot a magyar nyelvben Teut, Teuta, a Tejút maga, sok névváltozata van. Platon pontosan megadja Thot nevét, Theuth (Tejút) formában, mert a Tej szó a magyar nyelvben Te alakú volt, még 200 éve is. A Dunántúlon a Tej szót még ma is mondják Té alakban. Ezért az ősi iratokat sokszor meg kell vizsgálni, mert néha a magyar szövegeket nagyon elváltoztatva adják vissza. Ennek oka az írás kezdetleges foka. Tehát Te-Uta a Tej-Uta, Ipolyi Arnold, meg Kandra Kabos, és még sok magyar szerző műveiben. Mindebből az derül ki, hogy Thot isten a magyar Teut fogalommal azonos.
Thot neve nagyon gazdag a magyar nyelvben, a Ten – Isten szóból ered. Thot egy atlantiszi főpap fia, elmenekült hazájából, mert szerelembe esett Kronosz király lányával. Kronosz király természetesen magyar király, a neve Kor-On-Osz, vagyis a Korok, az Idők királya, akár lehet Koronás is. Az első Saisi templomot ő építette. Thot tehát egy magyar isten, neve a Tejúttal azonos, a Tejút a régebbi Teut, Teuta nevével, ami még 200 éve is divatban volt a magyaroknál.
Misor szó szerint Ifjú-Úr, Mis-Or, sok az alakváltozata manapság a különböző nyelvekben. Micrajim héberül, a Magreb a Közép-Kelet, Magor-Eb, amiben az Eb Királyság, mint a Kan is Kán sok területen. A Magr a Magor, éppen a magyarok őseinek a neve. Ha Misor, Egyiptom Thot, vagyis a Tejút gyermeke, akkor teljesen világos, hogy Egyiptomot a magyarok alapították. Továbbá Atlantiszt is, ahonnan eredhet Thot isten.
A Manetho papírusz (papíros, vagyis a Pap-Írós)) szerint volt egy 13.900 éves periódus, ez volt Atlantisz Bölcseinek időszaka. Atlantisz kb. 16.000 éve volt a csúcson. Atlantisz Bölcseinek kora több egyiptomi papíruszon is megjelenik, mert az egyiptomiak, sok titkos könyv alapján, vissza tudtak nézni az időben nagyon sok ezer évre. A magyar rovások segítségével, mivel a démotikus írás egyszerű magyar rovásírás, a hieroglifák és a hieratikus írás is a magyar rovásírásból keletkeztek, lásd Varga Csaba munkáit.
Manetho (Manethon) II. Ptolemaiosz fáraó udvari történetírója, de írt már I. Ptolemaiosz, majd III. Ptolemaiosz korában is. Ismeri a régi könyveket, forrásai nagyon régi korokról beszélnek. Fontos forrás az egyiptomi, és az atlantiszi történelmet illetően. Korszakolja Atlantisz történelmét.
Először volt az Istenek korszaka. Ez az Aranykor. Az Aranykorról maradtak hagyományok más népeknél is. Mintegy 13.900 évig uralkodtak.
Utánuk következtek a Félistenek, és a Holtak Lelkei, a Csillagok, uralkodtak 11.025 éven keresztül. A Félistenek korát nem nevezik Ezüstkornak, bár valószínűleg valóban az volt. Kevesen, de egyes szerzők a Félisteneket azonosítják a Pelaszgokkal. Az Isteni Pelaszgokról már sok ókori szerző ír. A Pel azonos a magyar Fél szóval, az Ász Hős, a G a magyar K, a többes szám. Tehát a Palócokról van szó, akik a szkytha-magyaroknál Palos és Napus nevűek voltak.
Ha a Holtak Lelkei, a Csillagok kifejezést vizsgáljuk, a magyar nyelv szerint, akkor a következő szavakat kapjuk. A magyar nyelvben a Csillagoknak sok általános neve van, ilyen a Mag és a Szem. A Mag-As szó szerint a Csillagok-Háza. A Holtak neve az Us, Üs, Ős, amiből kiderül, hogy a magyarok úgy gondolnak őseikre, mint ősök, akik meghaltak ugyan, de várják a feltámadást, vagy reinkarnációt. Bizonyíték még a szumer Us, ami Labat szótárában Halott, Halál értelmű. Tehát a Mag és Us olvasata Csillag-Ős, vagy Mag-Us, Halott-Csillagok. Erről írt Manetho. A Félistenek tehát azonosak a Magusokkal, akik magyar táltosok, papok, ruhájukon a csillagok, csúcsos süvegükön a Nap és a Hold ragyog. A két kor együtt 24.925 év.
A halandó királyok, a fáraók kora 3.000 év. Manetho élt kb. Kr.e. 280 táján, ha az időt Krisztus születéséhez igazítjuk, akkor a fáraók kora kezdődött Kr.e. 3.000-től. A 24.925 évhez hozzáadjuk a 3.000 évet, akkor 27.925 évet kapunk, ami feltűnő pontossággal hasonló egy csillagászati Nagy Évhez. A Föld tengelye ennyi idő alatt megy körbe a Zodiákus 12 csillagképén. A két adat hasonlósága azért megdöbbentő, mert bizonyítja az atlantisziak, majd tőlük örökölve,
az egyiptomiak rendkívüli csillagászati tudását.
Manetho írásának más részletei szerint 11.985 évig tartott a Félistenek uralma. A Nagy korszak 36.525 éves volt.
Az Elsők Hazája csapást szenvedett, a Sziget Népe elmenekült. A Hét Isten egy szigetről érkezett Egyiptomba. A Hét Isten emléke keveredik a Kilencségekkel. Mindkét forma a magyarokat megszemélyesítő csillagképről szól. A Vadász, Kaszás, Kilenc Vitéz, vagy Oszirisz, eredeti nevén Vezér, Nimrúd, Orion csillagkép állhat 7 csillagból, csillagistenből, vagy 9 csillagból, ha a Heka és a Nagy Orion-köd külön asztrális istennek számít. Az Elsők a magyarok. Sok hagyományban megvan, hogy az emberiség eredetileg egy nyelvet beszélt. A Biblia is szól erről, de kelta hagyományban is ismert, hogy a kelták eredetileg az ősnyelvet beszélték. Amerikában is vannak népek, akik azt állítják, hogy eredetileg egy nyelvet beszéltek, őseik nyelvét, amiből azután az idők folyamán sok nyelv jött létre.
További adatokat tartalmaz a Torinói Papírusz. Az Istenek kora 23.200 évig tartott. Thot uralkodott 3.126 évig.
Hor, Vezér, a Vadász fia 300 évig volt trónon.
Hor társai Mén királyig uralkodtak, azonosak a Félistenekkel. Hor társai 13.420 évig voltak uralmon. Másik nevük Hor Erődjei, vagyis 16.420 éve kezdték az uralkodást, beszámítva a fáraók 3.000 évét. Ők a Szemesu Hor, ami Hor Szeme és Keze magyar szavakból áll. Hor, a Szeme és a Su-Kéz magyar szavak. A nevet egyesek igyekeznek megmásítani. Másként a Szemesu a Szemes többes száma.
A papíruszon leírják, hogy Mén előtt már 36.620 éve zajlott a történelem. A fáraók korát is beszámítva 39.620 évről van szó. Ez a kor nagyjából megfelel a magyar rovásírás gyakori megjelenésének. Azonban a magyar rovásírás 200.000 éves, a kort Francois Bordes francia kutató határozta meg. Az első 160.000 évben a rovások száma eléggé ritka, 50-40.000 éve meredeken felemelkedik. Talán a papíruszon közölt 39.620 év ezzel az adattal van szinkronban.
A II. dinasztia Senet fáraója ismerte az egyiptomiak Atlantiszból való származását. Senet expedíciót küldött nyugatra, kutassák fel Atlantiszt, ahonnan 3.350 éve eljöttek az ősök. Ez az időpont, Senet uralkodási idejét beszámolva, nagyjából Kr.e. 6.300 táján lehetett. Mivel az ókori forrásoknál nincs jobb forrásunk, bár a sok nagy egójú szerző úgy képzeli, hogy ő majd megmondja az igazat, ezért Senet fáraó expedícióját hitelesnek kell elfogadnunk. Az expedíció öt év múlva tért vissza Egyiptomba, az útjuk sikertelen volt. Nem találták meg Atlantiszt, se a várost, se a birodalom részeit, de az öt éves utazás önmagában is elképesztő. Talán átmentek Amerikába, majd visszajöttek keletre? Az ősök minden tudást elhoztak Egyiptomba, minden bölcsességet, ami Atlantiszban volt. Érdekes, hogy az ókorban Egyiptom népe a legértékesebbnek a tudást, a bölcsességet tartotta. Ezzel szemben a perzsák a hasznot, ahogy Hérodotosz írja. Azért ez nagy szégyen az indoeurópaivá vált magyar utódok számára, akik ma megőrülnek a haszonért.
Szolón görög tudós (640-559) volt Egyiptomban. Szaisz városában Neith istennő papjaival beszélgetve óriási titkokat tudott meg. A titkos adatok később Platón kezébe kerültek, aki megírta nagyon fontos műveit, amelyeket meg kell vizsgálnunk, de csak később. Szolón közléseiben rengeteg a bizonyíték.
Szaisz városa Szau nevű eredetileg, ami rögtön felkelti a figyelmünket, mert hiszen a magyarok jól ismerik őseiket. Az egyik ősi népnevünk Sza, a Hu mellett. A Sza jelentése Menny Fia és Száj, mert csak a Menny Fia beszélhetett, a többiek akkor nyithatták ki szájukat, amikor a Sza erre engedélyt adott. A Sza tehát magyarokat jelöl. A Sza-U valójában Szák, vagyis többes szám, de az U egy nagyon fontos magyar isten neve is, akit a Végtelen, Magasságos, Örökkévaló fogalmakkal lehet leírni legegyszerűbben. Rengeteg régi magyar szó végződött -u hangra, aminek az okát teljesen pontosan ma sem értjük. Szaisz tehát a Sza, másként Sza-Várd magyar nép városa, akik igen nagy területeken jártak, és sok nép ered tőlük, illetve tőlünk.
Neith istennő nevét Baráth Tibor Négy-nek értelmezi. Ugyanis az istennő fejdíszéről négy fonat lóg le, amelyeknek fontos jelentése van. A Né világos Neith nevében, még az is, hogy az Ith Gy kiejtésű. Mégis inkább a Né a Nő, az Ith a Földanya, Et, Id, vagy hasonló szóalak. Van még a Négy szóra saját magyarázatom is, ami szerint a Négy a Nedü (Nedy), Nedv szóból származik, ami az első négy őselem neveit tartalmazza számneveinkben. Erre most nem lehet kitérni, mert a témánk Atlantisz!

VIII. FEJEZET: GÖRÖG SZERZŐK UTALÁSAI ATLANTISZRA  tartalom ↑

Hellász neve és területének kiterjedése nincs tisztázva ma sem, bár egyes kutatók azt állítják, hogy legalább a Hellász név eredetét értik és meghatározták földrajzi helyzetét. Azonban maradjunk óvatosak minden elmélettel szemben, mert többnyire félrevitték az emberiség gondolkodásának irányát. Ezért a hellén szerzők tudósításait mindig megfelelően kell értékelni. Teljesen nyilvánvaló, hogy a görög szerzők jelentős része tud Atlantiszról. Az is biztos, hogy a görög írás a VIII. században jön létre, több variánsból. Tehát a VIII. század előtti korokról csak úgy tudhatnak a görögök, ha valamilyen másik írás alapján szereznek a régebbi korokról tudomást.
Nem nehéz belátni, hogy a krétai lineáris A írás ad információkat a régebbi eseményekről, de a Kr.e.-i 4.000 éves eseményekről ez az írás sem tud mit mondani, mivel akkoriban keletkezett. A görögök az egyiptomiaktól is sok információt szereztek.
A krétai lineáris A írás a magyar ábécé családjába tartozik, másként értelmezve magyar ábécé. A krétai lineáris A írással írt szövegeket magyar nyelven írták. Ezért nagyon nehéz nem magyar írásnak nevezni. A magyar ábécé keletkezése 40.000, illetve 200.000 évvel ezelőtt ment végbe, mindkét időpont sokkal régebbi, mint a görög kor.
A görög tudósítások meglehetősen pontosak. Forrásuk lehet Egyiptom, ami szintén egy nagyon fiatal állam, a magyarok létezéséhez képest. Nagy biztonsággal állítható, hogy magyar harcosok hozták létre, mintegy Kr.e. 4.000 táján, de az is bizonyos, hogy már sokkal régebben is érkeztek a Nílus mentére magyarok.
De Atlantiszt illetően szóba jöhetnek kárpátiai források is. A Kárpát-medence az atlantiszi birodalom északkeleti peremén feküdt. Nem tudjuk, hogy Atlantisz szerves része volt-e, vagy csak egy rokon államcsoport volt Atlantisz keleti határainál. Teljesen elfogadhatjuk, hogy az írással rendelkező Kárpát-medence területéről juthattak részletes leírások Atlantiszról Görögországba.
A harmadik terület maga Atlantisz, ahonnan az eseményekről részletes leírások kerülhettek Hellász földjére. Csak sokkal előbb, mint a görögök létezésének kezdete (Kr.e. 1.500 környékén), a görögöket megelőző múltban, ami a magyarokhoz köthető.
Sok adatot közöl Simon Cox és Mark Foster Atlantisz című könyve, amiből többet bemutatok. A szerzők nagy tudásanyaggal dolgoznak.

Homérosz – VIII. század

A nagy költő keveset ír Atlantiszról. Van viszont egy nagyon fontos utalása az Odüsszeiában, a XIX. részben a pelaszgoszokról. Odüsszeusz meséli, hogy Krétán, amit a habok körülöntenek, van kilencven város, azokban számtalan ember, a nyelvük kevert. Meg kell állnunk, a kilencven város nem más, mint Nimrúd, a Vadász, a Hun, a Kaszás, az Orion, a Kilenc Vitéz, vagyis az Úr-Ion csillagkép. Kilenc fő csillaga a Ven – Felsőbb jelentésű szóval, ami ma képző, Van és Ven, adja ki a Kilenc-Ven, Kilenc-Isten értelmet. Ebből az következik, hogy Krétán nem volt kilencven város, hanem ott lakott a Kilencségeket ősatyjának tekintő magyar nemzet egy része, a Kéri törzs, akiktől a Kér-Ta (Kré-Ta) név is ered. Még Amerika alelnöke is Kéri, s nekem magamnak is volt osztálytársam, aki Kéri volt. Mellesleg a Kéri, Kári nép tündér.
A nyelv kevert Krétán. Van akháj, van vitéz ős-krétai, és a küdón nép nyelve. Az ős-krétai és a küdón nép nyelve rokon lehetett, mert a küdón a cikón, kikón variánsa lehet, bár nem biztos. Ha igaz a feltevés, akkor a küdónok Egyiptomból kijött magyarok. Van továbbá három dór törzs nyelve, és az isten-szülte pelaszgok is mind. Aj, ez bizony hét nyelv, ami megfelel a magyar hetes szervezkedésnek. De mi az oka, hogy a dórok három törzse három nyelven beszél? Erre nem adhatok választ, mert fogalmam sincs.
Az viszont kétségtelen, hogy a pelaszgok léteztek Krétán, az isten-szülte népként. Ők magyarok voltak, mivel jól olvashatóak a krétai lineáris A szövegei, a krétai lineáris B szövegek azonban nem új népeket jeleznek, hanem a krétai lineáris A szövegeinek begyorsulását, a szavakból kiesnek a magánhangzók, néha a mássalhangzók is. A krétai lineáris B így lett görög nyelv. Azt nem lehet állítani, hogy nem voltak törzsi mozgások, amik a nyelvi változásokat is előmozdították. Azt viszont állítani lehet, hogy a régebbi idők felirataival, amelyek Kr.e. 1.500 évesnél régebbiek, a kutatók vajmi keveset foglalkoztak.

Pindarosz Kr.e. 518-438 körül

Igen nagy költő, munkáinak többsége elveszett. Leírja, hogy Zeusz, Poszeidón és Hadész felosztották egymás között az eget, a tengert és a földet, Héliosznak nem jutott hely. Ő egy, a tengerből kiemelkedő földdarabot választott magának, ami az emberek számára értékes volt. Ez a földdarab Atlantisz, ahol napimádó nép élt.
Héliosz egy nimfát vett feleségül, akitől hét fia született. Rengeteg görög szó magyar eredetű. A titánok, gigászok is, de pl. Héliosz is. Hé a Nap, Li a Király, az -osz görög hím nem végződés. A Nymfa Nym előtagja a Nűm, a Ném, a Fa pedig Fa, amiben egyes nymfák laknak, de valójában a Fa a Tejút. A Hét gyerek Hét szava a számok rendjében „király", a heta-magyarok neve.
A Biblia is őrzi a Hét nevet. Héber tudósok leírják Japhet nevét, aki a magyarok egyik ősapja is. Ap-Het Háza-Hétnek, elől a J szóelválasztó szerepű. Japhetnek valóban hét fia van, ami perdöntő bizonyíték. Az Ap és Ep mellesleg a szumer nylvben is megvan.

Hellanikosz, az író 490-407

Hellanikosz Leszboszon élt, talán 491-ben született, és 407 után halt meg, néhány évvel. Leszbosz a magyar írásos területhez tartozott, ezért sokkal többet tudhatott a régi korokról, mint sok későbbi görög szerzőtársa. Sajnálatos módon, művei eltűntek. Vagy tudatosan pusztították el Hellanikosz munkáit, vagy véletlenül semmisültek meg. Mivel egy magyar írással rendelkező területhez tartozott Leszbosz, ezért nagyon is feltehető, hogy Mytilene iskoláiban olyan tudást is tanítottak akkoriban, amiről a többi görög nem is hallott.
Hellanikosz szövegei töredékekben maradtak ránk, a kiváló Müller Oxfordban gyűjtötte össze a megmaradt részeket. Talán előkerülhet még Hellanikosz könyve a megmaradt két nagy könyvtárból, amelyeket manapság tárnak fel az emberiség legjobbjai. Az egyiket a Vezúv hamuja, a másikat a Nílus iszapja fedte be.
Már az ókorban is többen megtámadták, megbízhatatlan jelzővel illették, pl. Sztrabón. Különösen idő meghatározásai nem tetszettek sokaknak.
Pedig Hellanikosz időmeghatározásai bizonyára jók voltak. Sztrabón pl. képtelen volt megérteni a saját görög látókörén túli világot. Olyan leírásokat is megtámadott, amik teljesen helyesek voltak, bár a mai történészek többsége még mindig azon a szinten áll, mint Sztrabón. Képtelenek gondolkodni nagyobb világképben, mint amit a görögök ismertek.
Hellanikosz „Atlantisz" című műve elveszett. Pedig Hérodotosz és Platón előtt járt. Nem illetheti vád, hogy Platóntól lopott, mert valószínűleg nem is találkoztak. A könyv nem azért veszett el, mert csak úgy azért elveszett, hanem azért, mert mérhetetlen régi korokba nyúlt vissza, kétségtelenül a magyar ősöket bemutatva. Ezért kellett elvesznie a könyvnek.
De egy egész könyv, ami Atlantiszról szólt, azért mégis csak valami! Reménykedjünk, hogy a vulkáni hamu alatt, vagy iszapba ágyazott könyvtárak könyvei között ott vannak Atlantisz bemutatását tartalmazó könyvek is.

Krantór sz. Kr.e. 335

Platón tanítványaként ismert kalcedoni Xenokratész volt a mestere. Járt Egyiptomban, volt a szaiszi Neith templomban, állítólag látta az oszlopokra vésett hieroglifákat, amelyek Atlantisz pusztulását mesélték el.

Claudius Aelianus Kr.u. 170-235

Ismerte bizonyára Platón Timaiosz művét. Atlantiszról azt közli, hogy a királyaik, akik Poszeidón leszármazottai, hatalmi jelvényként a hím tengeri kos fejdíszét hordták a fejükön, a feleségük pedig a nőstény tengeri kosét.

Idősebb Plinius kb. Kr.u. 23-79

Megemlíti a Historia Naturális című könyvében, hogy Numidia királya, Uba, a murex csigát akarta termeszteni, amiből Atlantiszon drága festéket gyártottak. A türosziak híresek voltak a bíborszínű festékükről. Plinius Atlantiszt Cadiz (chartágói Gadeira) városától 12.000 km-re helyezte el. Beszél egy másik Atlantiszról is, amelyik Afrika partjainál fekszik.

Plutarkhosz kb Kr.u. 47 - 126

Nagy író. Sajnálkozik Platónról írott szövegében, hogy Atlantisz megírását túl későre halasztotta, emiatt befejezetlenül hagyta Atlantisz történetét.

Sztrabón Kr.e. 63 – Kr.u. 21-ig

Nagy műve a Geographika. Ebben írja, hogy Platón Szolóntól értesült, Atlantisz egykor létezett, egy sziget volt, de méretei szerint inkább földrész, de megsemmisült.

IX. FEJEZET: HÉRODOTOSZ (484-425 Kr.e.) tartalom ↑

A Történetírás Atyja, a nagy görög történetíró, egyetlen helyen ugyan, de megemlíti Atlantiszt jeles könyvében, a Görög-Perzsa háborúk címet viselőben.. Ebből a megemlítésből sok fontos tényt állapíthatunk meg.
1. Hérodotosz tudott Atlantiszról. Ebből a tényből következik, hogy a későbbi szerzők nem az ujjukból vették az adatokat, hanem egy vagy több tényleg létező forrásból. Tehát Platóntól függetlenül is léteztek források.
2. A Hérodotosznál régebbi szerzők tehát nem tőle, vagy Platóntól szerezték a tényeket, hanem egy régebbi, de meglévő, ismeretlen forrásból. Ami Atlantisz létezését bizonyítja.
3. Hérodotosz úgy közli Atlantiszról szóló megjegyzését, mintha arról mindenki tudna, egész Görögföldön. Széltében-hosszában, minden görög hallott Atlantiszról, jóval Platón előtt is.
4. Platón tehát nem csak Szolóntól, hanem Hérodotosztól és másoktól is értesülhetett Atlantisz egykori létezéséről. Platón 427-ben születik, tehát olvashatta Hérodotosz könyvét, aki 425-ben hal meg. Hérodotosz az átadó, és Platón az átvevő. Az Atlantisz-kutatók egy részét a tények nem érdeklik, hanem saját elképzeléseik nagyon fontosak számukra, amit a többi ember tudomására akarnak hozni? De nem feltételezem az atlantisz-kutatók rosszakaratát, hanem arra kell gondolni, a kutatók egy része nem kellő alapossággal kutat az ókori adatok között. Ám az ilyen erőszakolt újkori közlések nem szükségesek az emberiség számára, hanem kizárólag az ókori közlések, és nem az ókori közlésekből eredő rossz magyarázatok. Mindig az eredeti számít, az utólagos elképzelések már csak az eredeti közlések gyenge ferdítései.
Hérodotosz azt állítja, hogy a Héraklész Oszlopain túl elterülő tenger Atlantisz nevű, és a Vörös-tenger, lényegében egy. Teljesen igaza van. Az Atlanti-óceán délen összefügg az Indiai-óceánnal, amihez a Vörös-tenger is csatlakozik. Ezért is érthetetlen sok szerző azon fáradozása, hogy Atlantiszt elvonszolja valamilyen más területre az Atlanti-óceán térségéből.
Hérodotosz az ókor nagy történetírója, azért is, mert sok területet bejárt, Egyiptomot is, Szkythaföldet is, tehát értesülései első kézből valók. Továbbá zseni volt, ami segítette őt a gondolkodásban.
Amikor Észak-Afrika népeit bemutatja, az még az arab invázió előtti korszakot ábrázolja, ami lehetne eredeti, ha tudnánk, mi volt az eredeti népek elhelyezkedése Észak-Afrikában. Egyiptom felől haladunk nyugatra, miközben több magyar nép is előkerül. A magyar krónikák egy része a magyarokat Hamitának, vagyis berbernek mondja, más része Japhet fiai közé sorolja. Arról van szó, hogy mind a hamiták, mind a japhetiták a magyarokból erednek, innen a rokonság. A szemiták is a magyaroktól származnak, ami miatt a magyarok az Adamita ősnépek. Ad az Atya, Ada, a magyaron kívül a szumerban is, az Am jelent Hőst is, ezért Ad-Am pontos jelentése Atya-Hősök. A szemita kutatók Ádámot valami női névből vezetik le, Adamu alakban (A-Damu lehet a forma), Földanya, de ez teljes képtelenség, ugyanis Ádám férfi volt, és nem nő. A felesége volt nő, akinek a neve Éva, szintén kozmikus szó.
Hérodotosz ír a szkythákról, akik magyarok. A név voltaképpen Ászkhyta értelmű, amire több más nyelv szkythákat jelölő szava ad perdöntő bizonyítékot. De a név értelmét nem adom meg, tartva egyes gondolkodóktól, akik azt feltételeznék, hogy hamisat állítok. Rendkívül értékes közlései után áttér Afrikára, amit akkoriban Libya néven említettek, a Libu nép neve alapján. Ők adják a mai Libanon nevét is, a népről már megemlítettem, hogy finnugor volt, a ma kihaló lív nép ősei. Természetesen nagyon fájdalmas bármely állatfaj és növényfaj kihalása, de hasonlóan fájdalmas bármely nép kihalása is.
Egyiptomtól kiindulva, ami egy magyar és egy hun birodalom volt, nyugatra helyezkedett el a Libu nép hazája. Tőlük nyugatra a giligamák laktak, egészen az Aphrodisziasz-szigetig. A giligamáktól nyugatra az aszbüszták következnek. Azután az auszkhiszák jönnek, akiknek az országa közepén a bakalok élnek. Ezután a naszamónok nagy törzse következik. Mellettük laknak a pszülloszok, akik mind elpusztultak. Ezután laknak a garamantok. Ennek a népnek a neve a Gara-Man-t alapján lehet Kara-Man-t, ami fekete emberek értelmű. Ezután következnek a makák. A makák szomszédjai a gindanok. A gindanok mellett a tenger felé élnek a lóthophagoszok, akik lótuszt esznek. Ugye, tudjuk, hogy a Lótusz magyar szó, és Lú-Tűz a jelentése. A növény virágai mindig a Nap felé fordulnak, innen a Nagy-Tűz fogalom. Szomszédaik a makhlüszok. Földjük a Tritón nagy folyóig terjed, a folyó egy hatalmas tóba, a Tritóniszba ömlik.
A Tritón és Tritónisz magyar eredetű nevek. A Tri Három, a magyar Tir, Tiri szóból ered. Jelentése Csillag, ami a harmadik a számok sorában. A Ton a Tó, Víz. Néhány magyar Ton név, amiből ered a Tó: Bal-A-Ton, Bal-Aton, Fer-Ton (Fertő eredeti neve), Két-Ton, Holt-Ton, El-Ton a Volga deltánál, Kapu-Ton (Urmia-tó régebbi neve), Pi-Ton, mint Csillag-Folyó, a Tejút és Kígyó. A Ton-Don tehát folyó is, nem csak Úr, a Ton hátul rövidülve, a hangsúly előre megy, és az O hosszú Ó lesz, vagyis Ton-ból Tó szó jön létre. Nem a találmányom, hanem tanultam egy kiváló magyar kutatótól, bár a példákat én szedtem össze. Tehát a Három-Tó neve lehet Csillag-tó is! A számnevek rendszerét majd máshol mutatom be. Annyit most is, hogy Egy az Ég, Menny, Kettő a Nap, Három a Csillag, vagy a Szentlélek.
A makhlüszok szomszédai az auszeuszok. A déli vidékeken laknak az ammónioszok, akik bizonyára Ammon, Amen/Amon istennel tartanak kapcsolatot. Mellettük élnek a garamantok, akik négylovas szekéren vadásznak a tróglodüta etiópokra. A garamant név esetleg a Fekete-Emberekre vadászókat is jelentheti. A tróglodüta emberek gyakran emberevők voltak. A négylovas szekér viszont Európából érkezett Afrikába, a lovakkal együtt. A szekeret Kárpátiában találták fel magyar őseink, Kr.e. 6.000 táján, majd átkelve Afrikába, 800-nál több szekérrajz van a Szahara hegységeiben, amelyek közül négyet magam is láttam. Ló sem élt Afrikában, a lovat is mi vittük be a földrészre. A tróglodüták nyelve semmilyen más nyelvre nem hasonlít. A garamantoktól nyugatra laknak az atarantok. Tőlük nyugatra laknak az atlantok, akik egy nagy hegy aljában élnek. A hegy neve Atlasz, az Ég Oszlopa. Az egész vidék homoksivatag.
Hérodotosz ezen a vidéken nem járt, az ismereteit a helyi egyiptomi lakóktól szerezte. Használja a Nomád szót, ami a Numid nép nevének változata. A Num Oroszlán, az Id Isten, de azt nem tudni, hogy Ázsia, vagy Afrika volt a nomádok névadója. A név eredete valahol Kr.e. 5.000 táján lehetett.
Isteneik a Nap és a Hold, a Tritónisz környéki lakók Athénét, Tritónt és Poszeidónt tisztelik elsősorban.
Az auszeuszoktól nyugatra élnek a maxüszok, a nevük a Mag és Mak nevekre hasonlítanak. Állandó kőházakban élnek, földművelők, azt állítják, hogy ők a trójaiak leszármazottai. A trójaiak viszont magyarok.
Egérből három fajta él: a kétlábú egér, ez lehet az ugró egér, a zegerisz, ez a magyar „Az Egerész" szóból, és a tüskés egér. Kétségtelen, hogy a libüai nyelveknek van kapcsolata a magyar nyelvekkel.
A maxüszok szomszédai a zauékok, akiknek van harci szekere. Az ő szomszédaik a güzantok, akik rengeteg mézet termelnek. Tengerpartjuk közelében van a Kürauisz sziget, ahol van egy kis tó, amiből a lányok aranyat meregetnek.
A terület őslakosai az etiópok, a feketék, és a libüaiak, a fehér kaukázusi bevándorlók, akik Kr.e. 17.000, Kr.e. 10.000, és Kr.e. 5.000 táján nagy inváziót kezdeményeztek Észak-Afrika irányába. A további két nép a görög és a fönícei.
Az eueszperidésziek földje nagyon termékeny.
Az atlánok földje nagyjából a mai Atlasz vidékének nyugati része. Valamiképpen Atlantisz lakóinak egy része az óceán felől ide menekült. Nem Atlantisz népe, hanem a menekültek egyik népe. Mór nevük nagy rokonságban áll a Magyar névvel, ahol van Mór város, és a környékén több mór település. Csak az a baj, hogy a muszlim hódítás elérte ezt a területet is, megváltoztatva az eredeti népességet, kultúrát. Szerencsére a berber lakosságnak sok hagyománya fennmaradt, amelyek nagy értékkel bírnak.

X. FEJEZET: DIODORUS SICULUS Kr.e. 80-21. tartalom ↑

Jeles szerzőnk neve Dio értelmében Isteni, a Dor Gazdag, tehát ő Istenben-Gazdag nevű volt. A Siculus latin névben a Szik a Nap, az Ul a Fia, vagyis a Nap-Fiai népnek a tagja. Ez a népnév a székelyek eredeti neve, ami miatt a székelyek nem Atilla idején jöttek Kárpátiába, hanem sok ezer évvel előtte. Ennek a ténynek sokan nem örülnek, de az biztos, hogy a székely nevű nép több ezer éve Kárpátiában lakik, Atilla nagykirályunk előtt is. Aki természetesen magyar nevet visel.
Diodorus Siculus nagy író, sokat foglalkozik őseivel, rengeteg értékes adatot közöl. Valóban óriási nagy történész, akit szerte Európában elismernek.
Mivel teljes magyar nyelvű fordítását műveinek nem ismerem, ezért két nagy területét írásainak próbálom bemutatni, minden embertársunk kedvére. Az egyik az Idő, a másik az Amazonokról írt szövegeinek vizsgálata. Egyértelműen zseniális író, aki a magyar őstörténetről sok adatot közölt.
Diodorus Siculus is írt az emberiség időbeosztásáról.
Azt állítja, hogy Istenek és Héroszok uralkodtak az emberiség ősidejében, 18.000 éven keresztül. Ez az időszak megfelel az Istenek Aranykorának, majd a Héroszok, Hősök, vagyis Hor és Társai, a Mágusok korának. Nem ismeri ennek a kornak a tagolását annyira, amint azt az egyiptomi, vagyis eredetileg az atlantiszi tudósok megalkották.
A halandó királyok nem egészen 5.000 évig uralkodtak.
Az Istenkirályok fogalma nála is megjelenik. Ők valószínűleg a magyar csillagistenek, de a kérdést nem lehet lezárni mai tudásunk gyengesége miatt. Természetesen arról az emberi népről van szó, akik a csillagistenek vallását megalkották.
A halandó királyok nem egészen 5.000 évig uralkodtak. Ha ez a fáraók uralmának az ideje lenne, akkor erős 2.000 év eltérés mutatkozik az egyiptomi időadatokkal szemben.
A Félistenek 1.255 évig uralkodtak. Utánuk egy másik király (királyi dinasztia) volt hatalmon 1.817 évig.
Ezután következett 30 király, akik 1.790 évig uralkodtak.
Utánuk megint tíz király következett, akik 350 évig uralkodtak.
Ezt követte a Holtak Lelkeinek uralma, 5.813 esztendeig, amivel összekapcsolódik az egyiptomi adatokkal. Az időt nem számolva, a nevek alapján eljutunk a Félistenek uralmának idejéhez. Tehát Diodorus Siculus olyan adatokból dolgozott, amely adatok megfeleltek az egyiptomi adatoknak, sok ezer évre visszatekintve is. Ezek a tények azonban megdöbbentőek is, sok kérdést vetnek fel. Honnan vette Diodorus Siculus az adatokat? Ismerte az egyiptomi szövegeket, netán az atlantiszi írásokat is olvasta? Nem tudjuk, de az teljesen biztos, hogy adatai egészen elképesztő titkok felé mutatnak. Nem ismerjük őseink történetét, csak azt a változatot, amit valakik, saját korlátaik alapján, számunkra meghagytak. Ez pedig édes kevés. Mert ha jönnek a hun csillaghajók, és kérdezni fognak, akkor valójában mit fogunk mondani?
De Diodorus Siculus nagy történetíró, sok más rendkívüli eseményről is írt. Ezek közül, amit ismerek, Murina királynő nagy hadjárata a legkiemelkedőbb. Murina hatalmas amazon királynő, talán a legnagyobb, az amazonok közül. Ma amerikai divatcég neve is Murina, amit csak azért kell megemlíteni, mert Myrina formában is írták a nevét, ami tévedés. A Muri magyar szó, Mu-Ri formában a Fény-Forrás, a hajnal, tehát a muri csak hajnalig tartott. A Na szó igen régi, a szumer és más nyelvekben is látjuk a Ház, vagy Nő jelentését. Murina tehát egy magyar nevű amazon királynő, aki akkora nagy hadjáratot vitt végbe, hogy az egész emberiség megrendült bele, és Murina győztesen került ki belőle. Az eseményeket Diodorus Siculus meséli el. A Murina királynő verses dolgozatomban próbáltam bemutatni csodálatos királynőnk tetteit.
Tehát Atlant népe segítséget kér testvéreitől, az amazonok királynőjétől. Nem egy pár ezer éves, és nem egy mai történelmi helyzet alapján kell értelmezni az eseményeket, hanem még a magyar idők idejéből. Tehát Murina királynőtől, aki a mai Törökország északi részén, Themiszkyra városában tartózkodott éppen, az atlantiszi maradvány nép, akik a mai Marokkó, vagyis Morokkó (Mórok-Kő) országban élt, követei útján segítséget kért a gorgonok ellen. A gorgonok bizonyosan a gonosz görögök voltak, akik rabszolgává tették a legyőzött népeket. Murina meghallgatta az atlant követeket, majd hatalmas hadjáratra indult. Murina 20.000 lovassal, és 50.000 gyalogos katonával kelt útra. A szárazföldön haladt a serege, a tengeren egy hadiflotta kísérte.
Amikor Atlantba, a mai Mórokkóba ért, kisebb bonyodalmak adódtak, amelyeken túltette magát. Azután megjöttek a gorgonok, akik ellen döntő csatát vívott. Úgy megverte a gorgon hadsereget, hogy alig maradt belőlük élő. A gorgon név beszédes, a görög szóval vethető össze. Rabszolgatartók, undorító szörnyek, bár Murina megsemmisítő vereséget mért rájuk, de csak visszajöttek több ezer év múlva, és a rabszolgatartó Hellászt, a Pokol Országát hozták létre.
Amikor Murina hadserege megsemmisítette a gorgon, vagyis rabszolgatartó szörnyek seregeit, visszafelé útjában találkozott Hor királlyal. Hor élelmet, ellátmányt hozott Murina seregeinek, akik aztán tovább vonultak. Hor és Murina tehát egy népből ered, a ma magyarnak nevezett népből.
Ezután Murina és hadvezérei, harcosai szembe kerültek az arabokkal, akik nagy sereget állítottak Murina seregei elé. Nem tudni, ezt miért tették? A két hadsereg felállt a döntő csatára.
Murina női seregei úgy megverték az arabok hadseregét, valamikor még az ókor előtti időkben, hogy az arabok még ma sem merészelkednek kiállni magyar női seregek ellen. Semmilyen női sereg ellen, amit ismernek kurd testvéreink is. A kurdok női csapatokat szerveznek ma, akiktől az iszlám állam csapatai rettegnek. Inkább elfutnak, mint megmérkőzzenek a női seregek ellen.
Az események időpontját nem sikerült meghatározni. Hor uralkodásának kora nem ismeretes. Amikor Murina hadserege visszafelé a Delta közelébe jutott, akkor Murina találkozott Hor királlyal, aki a hadseregének rengeteg támogatást, élelmet adott. De Hor és Murina életének időbeli egybevonása meghaladja képességeimet. Talán a Kr.e-i VI., vagy V. évezred idején találkoztak.
Murina halálát egy Trákia elleni támadással idézték fel a görögök. Az elképzelt támadás hamis, azért is, mert a Lykurgosz király neve, aki ellen támadott volna Murina, magyar név, ami kizárja, hogy egy hatalmas magyar királynő egy másik magyar királyt támadott volna meg. Murina meghalt, mint általában a királynők, de utána az amazonok és a magyarok sok harcot vívtak fennmaradásukért. Lyk-Urgosz neve Farkas-Ember, az Urgosz figyelmeztet az Ugor névre, mert valóban van Ugorosz és Ugrosz (magyar) törzsnév is a görögöknél. A szumer Uruk neve Unug, vagyis magyarok neve, de utána még ismert az Urog név is, ami bizony az Urogoszok neve. Persze a későbbi Uruk név is magyar nyelvű, de a mai Irak már egyértelműen szemita, vagyis arab. Jobb lenne, ha a szemita népek tudósai az igaz úton járnának, és elismerve a magyar nyelvet őseik nyelvének, dicsőséget hoznának az egész emberiségnek.
Diodorus Siculus azt is írja, hogy az atlantiszi emberek a gabona istennőjének, Ceresnek nem ismerték a terményeit. Ceres magyar név, eddig nem gondoltam, hogy az atlantiszi magyaroktól ered, csak arra, hogy a magyar nyelvű etruszkok, szabinok istennője volt. A névben a Szer sok értelmű, a Szerű az a hely, ahol a magyar hős a földbe döngöli a sárkányt, majd levágja minden fejét, hogy megmentse a királylányt. Fejérlófia is mondja a sárkánynak, gyere a szerűmre, ahol aztán megöli a szörnyeteget. A Szerű az a hely, ahol a gabonát kicsépelik, keményre döngölt föld. Ceres istennő egyértelműen magyar gabonaistennő, a kárpáti gabonatermesztés 35.000 éves, tehát innen ment a gabonatermesztés át sok helyre. A Cereáliák neve tehát magyar eredetű, mint Caere városa, vagy a Ceremonia. Az árpa, búza, zab, köles, fű és egyebek magyar eredetű szavak.
A kenyér, pék, sütemény szintén magyar eredetű szavak. A Kemence is magyar eredetű, a kenyér sütéséhez kellett feltalálni. Értelmetlen azt állítani, hogy a kemence szláv, vagy bármely eredetű szó, amikor a szláv nyelvek 1.600 éve keletkeztek, a kemencék régészeti feltárása pedig 32-36.000 éves korba utalnak bennünket vissza. Amikor már magyarok biztosan éltek, de szlávok biztosan nem. Ilyen a tudománynak nevezett mai történészet. A sör neve pedig helyesen Ser, ezt kellene használni a magyar lakta területeken. Azért, mert a Ser név megmutatja a sör magyar eredetét, a gabona Szer nevét. A ser ugyanis gabonából készül.
Diodorus nagyon keményen beavatkozik az atlantiszi belügyekbe. A latin és görög nyelv magyar eredetű, erről kevesen írnak, pedig ez a legfontosabb tény, Diodorus sem ír erről. Azonban atlantiszinak mutat be több libüai törzset. Ezek a törzsek a mai Marokkó (Mórok-Kő) területén éltek. Az Atlantiszt benépesítő Titánok Uranosz és Gaia egyesüléséből születtek. Ezt a közlést helyén kell kezelni, mert sem ezt, sem más sok száz közlést a kutatók, saját elkötelezettségük miatt, nem értékelnek helyes módon. És bocsánat, de indoeurópai elkötelezettségű kutatókkal nem kívánok vitatkozni, mivel nem régebbiek 3.500 évnél, míg a magyar rovás beláthatatlan idejű. Lehetetlen egyenlő alapokról vitatkozni, viszont ha az indoeurópai tudósok mindenben elismerik a magyar eredetet, akkor az úgy rendben van.
A mitológia legmélyebb rétegeibe is próbáltam behatolni. Elsősorban a magyar mitológia érdekel, de továbbá minden mitológia, amelyek valójában szerves szövetet képeznek egymással. A Titánok magyar ősistenek, nevüket sikerült részletesen elemezni. A görög titánok neveit már nem annyira értem, de a lényeg a titánok magyar eredete. Atlantisz népe tehát a Titánok, egy a Kárpátia területén is létező nép testvérei.
Ezek a bizonyos atlantiszi titánok Uranosz és Gaia gyermekei. Az Ég és Föld utódai. Nem akarom elkendőzni a közlésben lévő igazságot, ezért nem is szándékozom semmilyen értelmezést adni az istenneveknek. Azért, mert mások hátha más értelmezést szűrnek ki a szövegből. De Uranosz és Gaia eredeti magyar nevek.
Ur-An az Ég Ura, sokan nem tudják, hogy An az Ég. Gé istennő neve is gyakori a magyar mitológiában és nyelvben, földrajzi nevekben. Ge a Földanya a magyaroknál, néha Gye formában jelenik meg. Úgy vélem, hogy a magyar Ge, Gye, és változatai, sokkal régebbiek, mint az indoeurópai népek nyelveinek megjelenése, de erről már írtam.
Urán és Gé, Gaia gyermeke Kronosz, aki természetesen magyar istenkirály. Neve helyesen Kor-No-Osz, vagy valami hasonló név. A Kor ugyanis az Idő, de a Kor Kör is, forog, pörög, amint a Napisten is az égen. A görög mitológia legtöbb neve magyar, északról, és nem egyiptomi, amint azt közli Hérodotosz. Ugyanis Egyiptom betelepítése is északról, több hullámban történt.
Teljesen bizonyos, hogy Diodorus Siculus értesüléseinek java részét nem Platóntól szerezte be, hanem más fontos forrásai voltak. Ez a tény is sokaknak ismeretlen, mert a történelem igazi folyását írja le.
Diodorus Siculus könyveinek többsége elveszett. Világtörténet címen 40 könyvet írt, aminek többsége nincs meg. Más szerzők nagyon magasra értékelték munkáit, amiből tudni lehet, hogy valóban hatalmas és értékes munkát végzett. Magyar nyelvű kiadásuk nem ismert, de részleteket lehet olvasni fennmaradt könyveiből.

XI. FEJEZET: TIMAIOSZ  tartalom ↑
Kövendi Dénes fordítása

Platón "Timaiosz" című munkája talán a legérdekesebb mind közül, a Kritiasz mellett. A Dialógusok egyik könyve. Platón Timaiosz, Szókratész, Kritiasz és Hermokratész szerepeltetésével mondja el gondolatait. Kritiasz közli, hogy Szolón egykor rokona és jó barátja volt dédapjának, Drópidésznek, aki a nagyapjuknak, Kritiasznak, elmesélte, hogy egykor Athén régi és csodás tettei mentek feledésbe. Amikor a nagyapa Kritiasz 90 éves volt, Kritiasz meg tíz, a nagyapa elmondta unokájának, hogy Amünandrosz Egyiptomból hazatérve, csodálatos történetet hozott magával, amit azonban nem írt meg teljesen. Szolón mondta el, mint igaz történetet.
A Deltában van Szaisz városa. Alapítója Neith, akit görögül Athénének neveznek. A szaisziak és athéniak valamiképpen rokonok. Szolón beszélt a legrégebbi dolgokról, amit a görögök valamilyen hagyomány alapján ismertek, amire az egyiptomiak nagyon érdekes dolgokat mondtak el. Véleményem szerint a szaisziek magyar eredetűek, amint az athéniek is, innen eredhet a rokonság.
A görögök csak egy özönvizet ismernek, holott több volt. Athén földjén egykor a legszebb és legkiválóbb emberi faj született. Megjegyzés: Ez a nép nem görög volt, mivel az iónok, és általában a görögök, csak Kr.e. 1.500 táján jelentek meg a történelem színpadán. A legnagyobb özönvíz előtt, az a város, amely most az athénieké, a legkiválóbb volt a háborúkban. Szolón kérte, hogy mondják el neki, amit tudnak az egyiptomiak a régi időkről. Athén népe tehát az ősnép, akiket csakis a magyarokkal lehet azonosítani. Már bocsánat, de nem vagyunk rasszisták, mert a térség összes többi népe tőlünk született, vagyis mind magyar eredetűek, akik valamiképpen legszebb és legkiválóbb faj lennének. De ez sem igaz, mert a magyarok utódai mindenfélék.
A szaiszi állami berendezkedés 8.000 esztendős, az athénieké ennél ezer évvel régebbi. Megjegyzés: A szaiszi 8.000 éves állam nehezen elképzelhető, mégsem lehetetlen. A város Sza nevű volt eredetileg, később Szau lett, ami a magyarok, pontosabban a Szavárdok nevére utal. Sza városát esetleg Kr.e. 4.000 körül alapították, de ez az évszám nem bizonyos, lehet a város több ezer évvel öregebb. De maga a Sza nép bőven lehet 8.000 éves, vagy ennél is sokkal régebbi. Állítólag a Transzkaukázus vidékén az első jelenleg ismert magyar felirat 27.000 éves, ennél a kornál újabb időkből rengeteg lelet került elő. Európában a magyarok 40.000 éve már jelen voltak, vagy sokkal régebben, tehát Szolón idejéhez képest 9.000 évvel a Balkánon magyar csoportok élhettek. A magyar feliratok Kárpátiában minimum 40.000 éve tömegesek, de ennél az időnél is sokkal régebbiek több más helyen. Ha az athéni állami berendezkedés 1.000 évvel régebbi a szaiszi állami berendezkedésnél, akkor csakis Kárpátia jöhet szóba, ahol az emberiség megszületett, mint magas rendű faj. Kárpátiát nevezik Ó-Görögországnak, azért, mert a mai Görögország eredeti, vagyis magyar népe Kárpátiából zúdult a Balkán-félsziget déli részeire. Az Egyiptomba vándorlás előtt ezer évvel a közlés szerint, Athén már valóban létezhetett. Az Athené istennő nevében az A elsősorban Isten, Magas, Víz, a Ten a magyarok nagyon ősi istene, ebből a Tens-Teus-Deus-Zeus, végül az É a magyarban város, a görögöknél nő nem.
Platón arról is beszél, hogy milyen állam lenne a legtökéletesebb az emberek számára. Ez az Aranykor állama, amire hamar rá lehet jönni. Platón rabszolgatartó állama minden, csak nem emberséges és nem emberhez méltó.
Szókratész és Timaiosz beszélget. Szókratész nevében a Szó is megjelenik, a Kratesz Erő, ami a Kar-Tesz magyar kifejezésből jött létre. Jelen van Hermokratész is, meg Kritiasz.
Timaiosz a legrégebbi itáliai alkotmányú Lokrisz városából való, aki a filizófia legmagasabb csúcsaira jutott el. Platón Timaioszt nagyon nagyra becsüli.
Hermokratész azt kéri Szókratésztól, hogy engedje meg elmondani, ahogyan Timaiosz mondta, hogy előző nap, amikor szállásukra érkeztek Kritiászhoz, milyen történetet hallottak?
Kritiasz mondja: Hallj hát, Szókratész, egy nagyon különös történetet, amely azonban teljesen igaz, mint a hetek legbölcsebbike, Szolón mondta egykor.
Az Atlanti-óceán felől fennhéjázva vonult egy hatalom, egész Európa és Ázsia ellen. Az a szoros előtt, amit ti Heraklész oszlopainak hívtok, volt egy sziget, amely nagyobb volt, mint Libüa és Ázsia együttvéve. Innen az utazók átkelhettek a többi szigetre, e szigetekről meg az egész szemben lévő igazi szárazföldre, amely amaz igazi tenger körül terül el.
Atlantisz szigetén egy csodálatos királyi hatalom keletkezett, amely nem csak a szigeten, hanem több más szigeten, sőt, ama szárazföld egyes részein is uralkodott. Továbbá uralkodott erre befelé Libüán egészen Egyiptomig, és Európán Türrhéniáig. Ez a hatalom megtámadta Egyiptomot és Athént. Ekkor Athén seregei visszaverték a támadókat, nagy dicsőséget aratva. Idővel azonban rendkívüli földrengések és özönvizek támadtak, a ti egész haderőtöket egyszerre elnyelte a föld, és Atlantisz is tengerbe merűlve eltűnt.
A leírás meglehetősen pontos. Van egy nagy sziget, Atlantisz. Hatalma kiterjed más szigetekre, valamint Európa nyugati részére, és Észak-Afrikára. Sőt, Amerika egyes részeire is, mert a nagy szárazföld csakis Amerika lehet. Azonban olvadnak a hatalmas jégpajzsok, a tengervíz emelkedik. Mintegy Kr.e. 10 és 8 ezer évek között az egykori szigetek elmerülnek. A geológia adatai pontosak, nem lehet vitás, a legnagyobb özönvízről van szó, ami a pleisztocén korszakot lezárta. Az egyiptomiak adatai pontosak, megegyeznek a mai geológia adataival. Ez úgy lehetséges, hogy őseink tudtak írni, még olvasni is, elolvasták a régi feljegyzéseket, ahonnan az adatokat vették.
Timaiosz kapja meg a szót. Igen magas szintű kozmikus, csillagászati ismereteket közöl velünk, olvasókkal. Azután filozófiai témákról ad előadást. Isten fogalma úgy jön elő, mintha egy isten lenne, akinek gyermekei a többi istenek. Latin íróknál is megfigyelhető ez a jellegzetesség, de az egyiptomiaknál is. A monoteizmus biztosan létezett sok népnél, a sok isten az Egyetlen Isten megjelenései, vagy gyermekei.
Néhány isten megnevezésre kerül. Uranosz és Gaia, gyermekeik Ókeánosz és Téthüsz, ezekéi pedig Phorküsz, Kronosz, Rhea és testvéreik. Rheától származnak Zeusz és Héra, és mindnyájan, akiket a hagyomány szerint testvéreikként ismerünk, és az ő gyermekeik. A görög istennevek jelentős része magyar eredetű.
Uranosz nem más, mint Úr-An, az Ég Ura. Az An jelentése ugyanis Ég, Menny, az Úr szót mindenki ma is ismeri. Gaia a Földanya, jelen van ma is Galya-Tető nevünkben. Valójában a magyar nyelvben több alakja van, Ge, Gi és mások. Ókeánosz nevében az Ó Régi, a Keán pedig önálló szó, változata a Kaján. Kien, vagyis Enki isten a kövek és tengerek istene. Téthüsz nevét több alakban is lehet értelmezni, pl. Téth-Usz a Magas-Víz. Phorküsz nevét még vizsgálni kell, de Kronosz a Kor, vagyis Idő istene, Rhea pedig Napistennő, Ré nevének változata. Zeusz valójában Zejsz, amit a hexameteres sorokból kiolvashatunk, neve Ten nevéből ered. Héra neve magyar, a Hé a magyaroknál Nap, a Ra gyakran Ember, Lény, Héra tehát Nap-Nő. Robert Graves is kimutatta, hogy Héra az őslakók istennője, neve nem görög. Arra nem jött rá, hogy a név magyar, mert sajnálatosan nem tudott magyarul.
A többi görög istennév között is sok a magyar nyelvű, amint a görög nyelv is magyar eredetű. Ebben a témában Acél József és Varga Csaba könyveit lehet ajánlani, tanulási kiinduló pontnak.

XII. FEJEZET: KRITIÁSZ  tartalom ↑
Kövendi Dénes fordítása

Timaiosz átadja a szót Kritiásznak. Kritiász mondja: 9.000 évvel ezelőtt tört ki a háború, a Heraklész oszlopain kívül és belül élő valamemmyi ember között. Az emezek élén Athén állt, a mi városunk, végigküzdötte az egész háborút, amazok élén pedig Atlantisz szigetének királyai álltak.
Atlantisz valaha Libüánál és Ázsiánál (Asianál) is nagyobb volt, de aztán földrengések folytán elsüllyedt, és most mint áthatolhatatlan iszaptömeg akadályozza a hajózást a nyílt tengerre.
Talán nehezen értjük a szöveget? Az emezek a magyarok, akik akkor uralták Európát, és Athéne-t is. Atlantisz királyai szintén magyar királyok, magorok, akik nyugatról indulva el akarták foglalni Európát és Afrika északi részét.
Az Atlantisz határait megnevező szövegben Libüa akkor a mai Libüa, vagy Afrika északi része, Asia pedig Kis-Ázsia területével vethető egybe. Nem kis terület, de a mögötte lévő igazi földrész csakis Amerika lehet, ami Atlantisz mögött helyezkedik el. Ha mégis Afrikára és Ázsiára gondoltak a görögök, Atlantisz nagyságát illetően, ami lehetséges, akkor mégis Amerika hármas kontinensét kell értenünk alatta.
A most áthatolhatatlan iszaptömeg kifejezés, ami akadályozza a hajózást, kétségtelenül igaz. Nem más, mint a Sargasso-tenger. A Sargasso-tengernek semmi köze Atlantiszhoz, viszont tényleg igaz, hogy tele van moszatokkal, amelyek akadályozzák a hajózást. A Golf-áramlat Florida és Kuba között irányul északkeletnek, egy szárnya délnek indul, majd átöleli az egész Sargasso-térséget, ahol sok a moszat. Tehát Platón, és a görögök értesülései igazak.
Valamikor az istenek sorsolással az egész földet felosztották maguk között. Diké sorsolt, az emberek pedig letelepedtek országaikban. Ezután értesülünk, hogy a régiek nevei tetteik nélkül maradtak fenn, Kekropsz, Erekhteusz, Erikhthoniosz, Erüszikhthón és a többiek nevei Thészeusz elődei voltak. A hajdankor emberei Thészeusz elődei, valamiképpen a magyarok idejébe tartoznak.
Héphaisztosz és Athéné pedig, kiknek természete közös, hiszen egy apától valók, ketten nyerték ezt a földet, mint amely természeténél fogva megfelelő és hasznos az erénynek és a gondolkodásnak. E földre azután őslakosokul derék embereket telepítettek. S elméjükre helyezték az Alkotmány Rendjét.
A Hegyekben maradt fenn az igazi őslakosság, akiket magyarnak kell vélni. Attika leírása következik a szövegben, amelyet tengerár ért, és lemosta a termékeny földet az Akropolisz környékéről. Azután fontos közlés az is, hogy az egyiptomiak az ősi neveket lefordították saját nyelvükre, Szolón pedig a neveket lefordította görög nevekre. Ebből az következik, hogy a nevek nem eredetiek, hanem fordítások alapján kerülnek elénk.
Az istenek felosztották egymás közt a földeket sorsolással. Így nyerte Poszeidón Atlantisz szigetét, ide telepítette egy halandó nőtől származó ivadékait. A szigetnek ez a tája ilyen volt: a tenger felől a sziget közepe táján egy síkság terült el. Ezután befelé a szigeten, a síkság közelében, ötvensztadionnyi távollságra emelkedett egy alacsony hegy, itt lakott a földből született Euénor, a feleségével, Leukippével, egy lányuk született, Kleitó. Amikor Euénor és Leukippé meghalt, Poszeidón szerelemre gyulladt Kleitó iránt, az alacsony hegyet két földből, és három tengerből való gyűrűvel körülkerítette. Középen két forrást fakasztott, egy hideg, és egy meleg vízűt. Akkor még nem voltak hajók.
Probléma, mert akkor már voltak nagy tengerjáró hajók, legalább Kr.e. 15.000 éve, amire a bizonyítékot a Borüstenben talált elefántcsontra karcolt hajó adja. Ha az események 40.000 éve zajlottak, akkor sem lehet kijelenteni, hogy nem voltak hajók.
A görög istennevek döntő többsége magyar eredetű, Poszeidón neve is. A Posz sok magyar névben Víz, Pis, még a Pozsony név is tartalmazza, vagy a Pos-Vány és egyebek.
Fiúgyermekből öt ikerpárt nemzett, Atlaszt és Euméloszt, akinek Gadeirosz neve is volt. Atlasz uralta édesanyja, Kleitó területét, a központi részeket, Eumélosz kapta a sziget szélét Héraklész oszlopaitól addig a földig, amit a gadeiraiak laknak. Atlasz neve Atya-Hegy a magyar nyelv szerint. Van Atlasz nevű folyó a Kárpát-medencében, amelyik északnak folyik Illyriában, szövet is lehet atlasz nevű, és díszes magyar ruha, de a térképek összegyűjtése is atlaszt jelent. Gadeira természetesen Cadíz ma, de csak Karthágó alapítása, aminek kevés köze lehet Atlantiszhoz. A Gad Város, sémi nyelveken, lásd Agadir, Engadi-Engedi, vagy Kád, pl. Akkád (A-Gad-É), Kades, de a magyar nyelvben is létezik a Kád, pl. A víz házaként.
A további ikrek Amphérész és Euaimón, Mnészeusz és Autokhthón, Elaszipposz és Mésztór, valamint Azaész és Diaprepész nevet kaptak. Mindezek és utódaik sok nemzedéken át uralkodtak sok szigeten át Egyiptomig és Türrhéniáig.
Atlantisz mindenből nagyon gazdag volt. Rengeteg elefánt lakta, aföldje mérhetetlenül gazdagon termett. Maga a főváros is Atlantisz nevű volt. Állt az anyavárosból, a királyi palotából és a tengergyűrűk által határolt külső városnegyedekből.
Azután a tengergyűrűket áthidalták, ami az anyaváros és a tenger között volt. A királyi palota volt a központ, csodálatosan feldíszítve.
Ástak egy csatornát a tengertől a legkülső gyűrűig, három plethron széles, száz láb mély és ötven sztadion hosszú volt, kitágítva, hogy a legnagyobb hajók is befuthassanak oda. A földgyűrűket is átvágták annyira, hogy egy háromsor-evezősnek átjárója legyen a gyűrűk között. Be is födték a vízi utakat, mert a földgyűrűk oldalfalai magasak voltak, az áthidalások alatt lehetett hajózni.
A legnagyobb vízgyűrű, amibe a tenger vízét bevezették, három sztadion széles volt, ennyi volt a legkülső földgyűrű szélessége is, a következő vízgyűrű és földgyűrű két szatdion széles, a legbelső vízgyűrű egy sztadion széles volt. A sziget átmérője öt sztadion volt, ahol a királyi palota is emelkedett. A szigetet, a gyűrűket, és a hidat kőfallal vették körül. A hidakon bástyatornyokat és kapukat emeltek, mindenütt, ahol szükséges volt.
A szükséges követ a középső sziget széléről, és a külső és belső sziget mélyéből fejtették. Részben fehéret, részben feketét, részben pirosat. Itt is szükséges megemlíteni, hogy Anglia partjainál a piros, a fehér és fekete kőzetek néhol feltűnően jól látszanak. A piros talán a permi vöröd homokkő, a fehér a mészkő, és a fekete lehet több származású, az egyik a fekete felső humuszos réteg lehet, de más kőzetek is fekete színűek.
A kőfejtésnél két üreget vájtak hajók számára, a hajók elrejtőzhettek az üregekben.
Az épületek részben egyszerűek voltak, de részben színesek.
A legkülső fal egészét, mint valami kenőccsel, bronzzal vonták be, a legbelsőt olvasztott ónnal, a fellegvár körüli falat orikhalkosszal, amelynek tűzszerű fénye van.
A falakat bizonyára fémmel vonták be, a kenőcs jelző viszont valamilyen festékre utal. De menjünk a bronz irányába. Ma úgy tudni, hogy a bronz feltalálása a Bánáthoz, pontosabban Torontálhoz köthető. Itt Kr.e. 6.000 táján alkottak bronz fejű jogart, tehát a bronz már létezett. A szó több nyelvben is megvan, ami ősiségét bizonyítja. A bronz színe a levegőn barnás, hosszabb idő után feketés, ha nem tisztítják rendszeresen.
Az olvasztott ón talán fehér színű lehet. Anglia déli partjainak sziklái tele vannak ónnal, amit az ősök jól ismertek. Atlantisz ónos falai és Anglia déli partjai között bizonyára volt kapcsolat.
A fellegvár falainak oreikhalkosszal való befedése, azt a kérdést veti fel, hogy mi ez a titokzatos fém? Gordon Childe nagy történész szerint az elektrum 2 rész aranyból és 1 rész ezüstből áll. Az elektrum esetleg nem oreikhalkosz, hanem egy másik ötvözet. Az oreikhalkosz névben az Orei a Hegy neve, a magyar nyelvben is igen gyakori az Or, Orr, Ur szó, pl. Orom, Ural alakban. A Khalkosz a réz. Ezért a görög logika szerint az Orei-Khalkosz Hegyi-Réz, vagy az Uri-Réz fogalommal azonos? A kérdés megválaszolására nincs elegendő tényanyag.
A falak színe barnás-fehér-aranyvörös fogalmat ad számunkra. Vajon a három fém színe megfelelhet a fekete, fehér és piros kőzeteknek? Fontos tudni, hogy több ókori feljegyzés ír arról, hogy a hármas szín más városok falát is jellemezte. Az egyik ilyen város Ekbatana volt.
A királyi palotában középen Kleitó és Poszeidón temploma kapott helyet, aranykerítéssel övezve, elvágva a nyilvánosság elől. Ez volt az a hely, ahol a tíz király született, és így aztán megszületett a tíz királyság is. A templomot kívülről ezüsttel vonták be, az oromzatot arannyal. Belül a templomban sok arany szobor volt, az isten, amint hat szárnyas lovát hajtja kocsiján, azután száz Néréisz delfineken. Kívül a templom körül a tíz király feleségeinek összes leszármazottainak arany szobrai álltak. A külső övezetben sok istennek sok templomot emeltek. A lovasságnak is volt helye, és a testőrségnek is. Mivel Poszeidón isten, Kleitó meg ember volt, világos, hogy a központi templomban Kleitó, illetve utóda uralkodott, aki papnő volt.
A lovak megszelídítése Nyugat-Európában történt. Mintegy Kr.e. 16.000 idejéből magam négy olyan lóábrázolást ismerek, amelyeken jól látszik a kantározás. Később a hunok Ázsiába vitték a lovakat, híresek voltak a ferganai lovak. Még később az angol telivérek és az arab telivérek híre járta be a világot, de Indiában és Európában is voltak híres lófajták. Volt lófuttató pálya, és kocsiversenyek, ami a kocsik létezését igazlja.
A kikötőben rengeteg ember tolongott, beszélt, sok nyelven, a világ minden tájáról érkeztek ide hajósok.
A város körül fennsík volt, ami sík terület volt, a tengerből meredeken emelkedett ki. Nagyjából hosszúkás alakú, az egyik oldala háromezer sztadion, a másik, a tenger felől húzódó, kétezer sztadion. A síkság körül hegyek emelkedtek, sok népes faluval, édesvízű folyókkal, tavakkal.
Volt egy árok, ami a síkságot övezte, a hegyekből jövő áradások vizét felfogta. Az árok beletorkollt a tengerbe. A hegyek felé eső oldalából csatornákat vágtak, amelyek a tenger felőli árokba futottak. Rajtuk keresztül szállították a hegyekből a fát, a terményeket, a csatornák össze voltak kötve egymással. Évente kétszer arattak.
Megdöbbentő, de a teraszos földművelést látjuk a leírásban. Kárpátiában 35.000 éve volt teraszos földművelés, és a csatornákból való öntözés. De sok más helyen is elterjedt ez a fejlett földművelési forma, többnyire sokkal később.
Minden telek után, nagysága tízszer tíz sztadion, egy vezetőt kellett kiállítani a harcképes férfiak közül. A telkek száma összesen hatvanezer. A hatvanezres hadsereg létszáma hasonlít a magyar királyi seregek számára, ami szintén hatvanezer volt, de a hunok is kedvelték a hatvanezres létszámú seregeket.
A törvény úgy rendelkezett, hogy minden vezető egy harci szekér kiállításának hatodrészéről gondoskodjon, ezért a sereg tízezer harci szekérrel rendelkezett. Továbbá a vezetők állítsanak ki két lovat és lovast, egy pár lovat kocsi nélkül, hozzá egy kis pajzsos gyalogharcost, és a két lóhoz egy kocsist, továbbá két nehézfegyverzetű katonát, két-két íjászt és parittyást, három-három könnyűfegyverzetű katonát kő- és dárdadobásra, végül négy hajóst az ezerkétszáz hajó ellátására. Így szervezték meg a királyi város hadügyét, a másik kilenc királyság hadügye másmilyen volt.
A tíz királynak mindnek volt fővárosa, de a másik kilencnek máshol, nem Atlantiszban. Volt egy oreikhalkosz oszlop, amire Poszeidón rendelkezései voltak vésve, amelyek a királyok egymás közti viszonyait és érintkezéseit megszabták. Az oszlop Poszeidón templomában állt.
Minden ötödik, és hatodik évben, hogy a páratlan és páros számoknak is megadják a magáét, összegyűltek a királyok. Bikákat áldoztak fel, majd egy vegyítőedényben italt kevertek, és minden királyért egy csepp vért cseppentettek bele. Ezután arany csészékből italt loccsantottak a tűzre, és megesküdtek, hogy mindig a törvényeknek megfelelően járnak el mindenben. Majd a csészéből ittak, és az arany csészéket az isten templomának ajándékozták.
A sok törvény között a legfontosabb az volt, hogy soha egymás ellen fegyvert nem fognak.
A magyar vérszerződés, és az atlantiszi eskütétel között rendkívüli az azonosság.
Atlasz családja volt a főhatalomban, de a másik kilenc királyság is nagy hatalommal rendelkezett.
Atlantisz lakóiban az isteni rész kezdetben nagyon erős volt. A hívságok, az arany nem érdekelték őket, országuk rohamosan gyarapodott. Amint az isteni rész tünedezett bennük, erkölcseik lehanyatlottak, elkorcsosultak, telve voltak kapzsisággal és hatalomvággyal.
Ekkor Zeusz tanácskozást hívott össze az istenek részére, hogyan javíthatnák meg Atlantisz népének gondolkodását.
Sajnos, itt Platón szövege megszakad.

A háborúról, amit Athén és Egyiptom felé indulva vívtak volna, semmit nem tudunk. De a bemutatott félelmetes hadsereg és hajóhad ellen nem sok sereg tudott volna ellenállni. A vulkánok nem szerepelnek a szövegekben, hanem a tengerár, ami a tengerek vízének emelkedését bizonyítják, és a földrengések, amelyekről viszont keveset tudunk.
Annyi bizonyos, Kritiász szövegében sok a pontos adat. A központi városban Kleitó királynő utódai uralkodtak, királynők, akik a tíz királyság királyait nem endedték fegyveresen belépni a Templomba. Rengeteg az ősi magyarokkal összevethető egyezés, aminek se szeri, se száma. A mai régészet egyre-másra tárja fel az emberiség őseinek nagyszerű alkotásait, halomra döntve azt az elképzelést, hogy valahonnan Görögországból vagy Itáliából indult volna Európa történelme. Ez a két terület is magyar eredetű, amiből következik, hogy Minosz Birodalma fontos magyar világ volt, vagy Itália is magas szinten volt, de az emberiség ennél sokkal régebben, és sokkal magasabb szintre emelkedett. A kutatás folytatása a legfontosabb.

XIII. FEJEZET: ŐSTÖRTÉNETI VÁZLAT ATLANTISZ IDŐSZAKÁRÓL  tartalom ↑

Érdemes néhány fontos adatot rögzíteni, hogy Atlantisz idejét beágyazhassuk a valóság sokkal nagyobb időtávlatába. Európa és Amerika között a kapcsolat sokkal régebbi, mint azt az európai tudósok gondolták. Újabban, már az 1.990-es évektől olyan bizonyítékok kerültek elő, amelyek az addigi Kr.e-i 12.000 évtől egészen 40.000 évig vitték vissza tekintetünket. Sőt, az 50.000 év is felmerült, amikor már európaiak jártak Dél-Amerikában.
A rendkívül régi idők a magyarokhoz köthetők. Magyar képírást fedeztek fel Dél-Amerikában, a magyar képírás abban az időben csak Európában létezett. A rovásírás sokkal régebbi időkre megy vissza, de a feliratok felismerése is nehéz azoknak, akik nem tudnak a rovásírásról.
Amerika hármas földrészére nyugatról is érkeztek emberek. A legrégebbiek valószínűleg ausztralidok voltak, akiknek első hulláma 50.000 éve érte el Ausztráliát. Ezután áthajózva a Csendes-óceánt, délen Chiloé szigetén, északon a Los Angeles környékén lévő szigetek közül Santa Rosán hagytak maguk után nyomokat. Amerika embertanilag délen europid-ausztralid keveréknek tűnik, középen a kaukázusi na-dene és uto-azték csoport lakik, északon azok az indiánok, akik a Csukcs-félszigetnél meglévő földhídon érkeztek Amerikába. Vércsoportjuk 0-ás, a mongolidok vérében erős a B-vércsoport jelenléte, ezért nem lehetnek mongolidok, inkább paleoszibériaiak. Köztük több törzs finnugor. Sajnos ma sincs részletes összevetés az indiánok és Eurázsia ősi népeinek nyelvei között. Az eszkimók érkeztek talán legutoljára Észak-Amerikába.
Európa tele van magyar rovásírással, ami arra utal, hogy az első őslakók, sok tízezer éven keresztül magyarul beszéltek, mivel a nyelv teremti meg az írást, de a történelmet is. Ezért kell gondolnunk arra, a logika törvényeit betartva, hogy a régi európaiak magyar nyelven beszéltek. A mai magyar nyelv archaikus változatán, vagy változatain inkább. A genetika tudománya is pontosan ezt igazolja, nem csak Semino és 16 társa kutatása, hanem minden becsületes genetikai kutatás.
Amióta a Gyenyiszovai ember génkészlete ismert lett, tudjuk, hogy a Homo sapiens legalább 1 millió éve létezik. A Homo sapiens és a Homo neanderthalensis igen közeli rokonok, a gyenyiszovaival együtt. Ebből az következik, hogy a sok emberelőd között, akiket előembereknek véltünk, valójában sokan igazi Homo sapiensek voltak. Továbbá a Homo floresiensis tartozik az emberek közé, törpe termetével. Flores szigetén már 800.000 éve megjelentek. Ő az egyik hobbit nép. Meséink az őskor valódi népeit őrzik, mert a tündérek a régi emberek, azután az emberek mellett voltak óriások, akár 240 cm felett, törpék, és sok más csoport is. A gyenyiszovai ember idejét egyes források csak 41.000 évre teszik, a szögesen eltérő időadatok között nehéz az állásfoglalás.
Grahame Clark: A világ őstörténete című könyve igen tömören és nagyszerűen foglalja össze az emberiség őstörténetét, igaz, a gyenyiszovai ember felfedezése előtti idők tudása alapján, és nem ismerte a rovás írást sem.
A vértesszőlősi ember, a Samu, kifejezetten húsevő volt, a Steinheimi ember, a rokona, szintén Homo sapiens, nem pedig más faj.
A Levallois-ipar embere kőszilánkokat gyártott, Levallois Párizs egyik külvárosának a neve. A La Moustier sziklabarlangokról elnevezett kultúra szintén szilánkokat gyártott, a barlangok a Dordogne völgyében vannak. Csak megjegyzés, hogy a 200.000 évesnek minősített csontra rótt magyar szöveg, Francois Bordes szerinti időmeghatározás, szintén a Dordogne-völgy barlangjából került elő.
A középső-paleolit ember, úgy tűnik, még nem rendelkezett a művészeti képességekkel. De tudott tüzet gyújtani, a halottait eltemette, rítusok alkalmazásával. Azután legyőzte a hideget, mert a jégpajzsok közelébe is felment, és közvetlenül a jéghegyek alatt vadászott nagyvadakra. A felső-paleolit ember ötven-harmincöt ezer éve jelent meg, több területen túlszárnyalta őseit. Az egyik ilyen terület a művészet megjelenése. A földművelés és állattenyésztés is ebben a korban jelenik meg, amit a mezolit korhoz kötöttek, de ez téves meghatározás. Kínában 50.000 évről tudunk, a régészek barlangban ennyi idős magvakat találtak meg, Kárpátiában a teraszos földművelés 35.000 éves, a korhoz már csatlakoznak a rovásírásos bizonyítékok. A pallag-kultúra tehát nagyon régi földművesek bizonyítéka. De a ságvári kultúra is régi, Kr.e.18.200 idejéből szarvasagancsból készült kapákat fedeztek fel, amiket a Kaposvári Múzeum mutat be.
A fejlett paleolitikum viszonylag egységes kultúrája óriási kiterjedésű. A Dordogne területe mellett Közép-, és Kelet-Európa, Oroszországban az Uralig, Szibériában, Japánban, Olaszországban, Líbiában, Görögországban, Nyugat-Ázsiában, Levantétól a Zagroszig, Afganisztánig, mind ide tartozik. Ez a terület viszonylag pontos leírása a magyarok által lakott földeknek, de nem teljesen meghatározó, mert ennél a leírásnál is sokkal nagyobb területeket laktak a magyarok, azután a magyarokból származott rokonaink. Ma is.
Nyugaton a chatelperroni kultúra jellegzetessége egy domborított hátú késpenge.
Utána az aurignaci barlangról elnevezett szakasz embere sok kaparót és árvésőt készített. Egyes csonthegyek tövét behasították, hogy fanyelet illeszthessenek beléjük. Az aurignacihoz hasonló kovaiparok Közép-Európában, a Balkánon, Levantéban, és a távoli Afganisztánban, Karar Kamarban is, felfedezésre kerültek, és Bulgáriában. Ilyen hegyek kerültek elő a Szeleta-kultúrában, ami alapján azt lehet állítani, hogy a Szeleta az aurignaci és moustieri közötti összeolvadás terméke. Ezzel szemben inkább a Szeleta az aurignaci és moustieri anyakultúrája.
A következő szakasz a gravetti, amely kőipar nagy elterjedtségű, Közép-Európa, Dél-Európa, Kelet-Európa térségeiben. A gravettinek egy keleti változatát kelet-gravettinek nevezik a régészek. Továbbá a gravettire rárakódott a solutréi, franciaországi eredetű, de Ibériára is kiterjedő kultúra, valamint a magdaléni kultúra. Elképesztően csodálatos barlangi festményeket készítettek, és akinek van szeme, látja, a festményeken rengeteg magyar nyelvű rovásírásos felirattal. Nagy sziklafüggönyök vannak, magyar rovásírással teleírva, de az emberiség legjobb tudósai is úgy tesznek, mintha a feliratok nem léteznének. A hamburgi, ahrenburgi és swideri kultúrák emberei messze vándoroltak, a swidérieket László Gyula magyaroknak tartotta, majdnem Kr.e. 10.000 évről.
A bemutatott kultúrák jelentős részénél jelen van a magyar rovásírás. Ha egy régész nem tudja, mit jelentenek a sziklákba, csontba, fába vésett jelek, akkor nem is szól róluk. Így aztán hatalmas kincsek vesznek el azok számára, akik a tudást első helyre tették, mint az atlantisziak, a magyarok, és sok mai nép ősei. Akik a tudást nem becsülik, fontosabb a haszon számukra, ők az emberiség akadályozói. A Bibliában is két fa áll, a Jó és Rossz, és az Örök Élet Fája. Elfogadhatatlan lenne, ha a Bibliába bekerülne a Haszon, a Rablás, Kifosztás, Lopás, a Kamat, vagy bármi egyéb embertelenség fája. De nem kerülhet be, amíg a zsidó tanítók védig a Bibliát, az emberiség erkölcseinek védnökei maradnak.
Atlantisz szempontjából azt kell látnunk, hogy Nyugat-Európa nagyon régi koroktól kezdve fejlett volt, azután genetikailag magyar alkatú emberek lakták, végül mérhetetlenül régi koroktól kezdve tudtak írni, meg olvasni is. Ebből az következik, hogy Atlantisz népe kapcsolatban volt Nyugat-Európa népével, és bizonyára ÉNy-Afrika népeivel.
Teljesen bizonyos, hogy a mai történetírás még mindig azokon a téves alapokon áll, amiket az egyébként kiváló Grahame Clarke is említ. Hozzá hasonlóan rengeteg történész ma is a téves tételek alapján írja könyveit.
Az ember mindig két lábon járt, sosem egyenesedett fel, hanem mindig felegyenesedett járású volt. Nem származunk a csimpánzoktól, de a gorilláktól sem, legalább 12-15 millió év óta két lábon járunk. Az orrunk mindig nagy volt, 10 millió éve, nem a csimpánzoktól, gorilláktól örököltük, hogy aztán jól megnőjön. Mindig nagy orrunk volt, ami más előember csoportokra volt jellemző, akik valóban az őseink voltak. Az őseink valódi emberek, akár egymillió év óta. Nagyon sok hibás elmélet született, amely elméletek szerzői nem ismerték a modern bizonyítékok megdönthetetlen igazságát. Ezért helytelen elméleteik megváltoztatása nagyban folyik, más esetekben meg védekeznek a hibás elképzeléseik megmentése érdekében.
Az emberi faj kialakulásában hatással lehetett a jégkorszak. A hideg miatti nehéz állapotok az embereket nagyobb ellenállásra serkentették. Ki kellett találni az öltözködést, valamint a hatékony vadászatot, mert a hideg miatt kevesebb volt az ehető növény. A húsevés talán az agy növekedésére is kihatott. A tűz védett a hideg ellen, valamint a húst is meg lehetett sütni.
Európában 2,4-2,1 millió év között alakult ki a jégkor első szakasza, az Alpokban a Hód-szakasz, Hollandiában és Észak-Németországban a Pre-Tegelen lehűlés. A jégkorokat különböző helyeken különböző néven azonosítják, az Alpok jégkorainak nevei a következők: Duna-glaciális 1,7-1,38, Günz 1,2-082, Mindel 0,44-0,32, Riss 0,18-0,12, Würm 0,07-0,01 millió év között. A jégkorszakaszok között felmelegedések voltak, amiket stadiálisnak hívnak. Atlantisz legjobban a Würm glaciálishoz áll közel.
A tengerek vízszintje a Riss idején 100 méterrel alacsonyabb volt a mainál, de a Würm idején is a víz csökkenése elérte a 90-95 métert. A víz a jégpajzsokba fagyott bele, a jégpajzsok hatalmas tömege lenyomta a kéregdarabokat a felső földköpenybe. A Balti terület ezért mérhető módon ma is emelkedik, megszabadulva a jég nyomásától.
A Würm utolsó szakasza nagyjából Kr.e. 10.000 körül befejeződött, de volt egy rövid szakasza a jég felerősödésének. Ez a szakasz Kr.e. 8.000-ig tartott, ettől kezdve a nagy jégmezők és a gleccserek folyamatosan olvadni kezdtek. A jég olvadása arra a szintre jutott el, mint amit ma is látunk. A tenger szintje emelkedett, nagy szárazföldek kerültek víz alá, amelyek Atlantiszhoz tartozhattak. Nagyon úgy tűnik, Atlantisz városa is az emelkedő tengervíz áldozata lett. A népesség jelentős része, ahogy a magyar mítoszok is leírják, megmenekültek hajóikon, és több új birodalmat hoztak létre.
Úgy lehet gondolni, hogy a Brit-szigetek Atlantisz birodalmának keleti részeihez tartoztak. Ezért a Brit-szigetek őstörténete is csatolható Atlantisz történetéhez. A Brit-szigetek területének nagyobb részét jég fedte, csak a déli részek voltak jégmentesek az Angol-szigeten és az Ír-szigeten, ezért nehezebb pontos őstörténetet feltárni, mint a kontinensen, de a jó őstörténet mégis létezik a Brit-szigetekre értve. A Bizcaya-öböl nagy része szárazföld volt, de a kelta legenda, ami szerint a Pireneusi-félszigetről el lehetett látni Írországba, mégis kérdéses. Az viszont teljesen biztos, hogy a kelta legenda nem a mai viszonyok szerint jött létre, hanem éppen az egykori atlantiszi viszonyok között, amikor a tengerek közel 100 méterrel alacsonyabb szintűek voltak, mivel a víz a jégsapkákba volt befagyva.
A Brit-szigetek jégpajzsa is Kr.e. 8.000 táján kezdett elolvadni, véglegesen. A tenger emelkedett, Európa elvált a Brit-szigetektől, az Északi-tenger szárazföldjét is elöntötte a víz. A mamutok ezután már nem vándorolhattak az Északi-tenger helyén volt egykori szárazföldeken, mivel azok víz alá kerültek. A Brit-szigetek szigetekké lettek, de a brit szigetek népei nem felejthették el az egykori áradásokat, tengeri elöntéseket.
Kr.e 8.000 táján tömeges kihalás történt. Európában, Ázsiában és Észak-Amerikában, nagyon sok nagyvad eltűnt. Vannak adatok, amelyek az emberek vadászati szokásait teszik felelőssé a nagy kihalás okának. Azonban az éghajlat megváltozása, a felmelegedés is hozzájárult sok faj kihalásához.

XIV. FEJEZET: ATLANTISZ NYUGATON VALÓ ELKÉPZELÉSEI   tartalom ↑

Több elmélet is megtámadta az egyiptomi, majd ebből a görög szövegek által leírt társadalom valóságát. Atlantiszban nincs rabszolgaság, nincs alávetettség, ami a mai emberek egy részének nem tetszik. Ezért érdekük, hogy akadályozzák Atlantisz Arany Korának feltárását, mert ők maguk az emberiséget alá szeretnék vetni a szolgaságba. Az Arany Kor olyan viszonyokat ír le, amikor minden ember egyenlő volt. Platón erről nem szólt, de az emberek isteni részének elfogyása, az erkölcsök lazulása erre utal. Addig az ember embernek testvére volt, majd később az ember embernek farkasa lett.
Előbb tehát minden ember egyforma jogokkal rendelkezett. Sok nyelvben a főnevek nincsenek nemekre osztva. Azután a nőket elválasztották a férfiaktól, de még a nők minden emberi joggal rendelkeztek. Ám már a templomban kénytelenek voltak külön ülni apáiktól, férjeiktől, fiaiktól. Sok területről ki lettek tiltva, de a gyógyításról nem, a füvesasszonyok nagy tudásra tettek szert. Uralkodók nehezen lehettek, az uralkodást a férfiak sajátították ki. Azután később a nőktől elvették jogaikat, nem örökölhettek, teljesen alávetett helyzetbe kerültek. A társadalom változása megjelent a nyelvben is, a főneveket külön hím nembe és külön nő nembe tagolták. A perzsák feltalálták a haszont, írja Hérodotosz. Más népeknél megjelent a rabszolgaság rettenete, az emberiség jelentős része rabszolga lett, minden jogtól megfosztva. A társadalom változása megjelent a nyelvben, és kialakult a semleges nem a főnevek között, azoknál a népeknél, ahol a rabszolgaság rendkívüli méreteket öltött. Később, hosszú harcok után, az emberiség eltörölte a rabszolgaságot, de a nyelvben megmaradt az egykori alávetettségre utaló nyelvtani nem.
Atlantisz ellen sok elméleti támadás történt. Atlantisz nem létezett, Atlantiszt kitalálták, Atlantisz az Arany Kor átvetülése a görögökhöz. Ezek az elméletek legtöbbször megtámadják Atlantisz földrajzi helyzetét, nem ismerve a Föld geológiai történetét. A geológia egy tudomány, nincs alávetve semmilyen más tudománynak sem, így a történettudománynak, gazdaságtudománynak sem. A történészek nem írhatják elő a geológusoknak, hogy mikor mit írjanak egy adott területről. A valóságot kell felkutatnia minden tudósnak, de az is igaz, hogy általában a kutatóknak eszébe sem jut Atlantisz kérdésköre, amikor kutatnak. Atlantisz létezése a geológia szerint egyértelmű tény, a szárazföldjének felderítése ezért a geológia tudomány meghatározása szerint lehetséges.
Ennek a törvénynek sokan ráébredtek az igazságára, máig még mégsem értek el eredményeket. Akik sok pénzt fektetnek be a kutatásba, mégis sok pénzt vesztenek, nem találják Atlantiszt, sem a várost, sem az országot, azoknak segítség, hogy olyan területet kutassanak, ahol egy fennsík jellegű területen sok ásott csatorna van. A fennsík 550 kilométer hosszú, és mintegy 370 kilométer széles. Nem túl sok hasonló méretű fennsík lehet a tenger vízszintje alatt. Ráadásul a síkság jellegű fennsík egyik oldalán magas hegyek vannak, másik oldalán a mélytenger húzódik. Mintha a hegyek a nyugati, északi, a tenger pedig a keleti, déli oldalán helyezkedtek volna el.

A MÓROK
Mivel az arab iszlamisták elfoglalták a mórok országait, sokan a mórokat összekeverik az arabokkal. Nagy hiba, de magam is sokáig azt hittem, hogy a mórok arabok. De a mórok nem arabok, hanem amint a nevük is mutatja, maúri magyarok, akik legalább Kr.e. 5.000-től elváltak tőlünk, vagy még régebben, akár legalább Kr.e. 10.000 év körül. Ettől még azonban testvérek vagyunk.
A Fomori óriások nevében a Fo-Mori alapján, ott van a Mori név. Mellesleg magyar családnév ma is a Móri. Van Mór városunk is. A Fo a Fa, maga a Világfa, a Tejút. Ezért a Fo-Móri azokat a mórokat jelölheti, akik a Világfán laknak, a Tejúton, tehát nem egy lábú, egy kezű, egy szemű emberek, hanem valamilyen ősi magyar tudós társaság lehetett, akiknek tevékenysége a Világegyetem titkainak felderítésére összpontosult. A Fa a Világfa, a kelta Maur Nagy értelmű, ami a magyarok egyik jelzője, ami a Mor jelentését egyértelművé teszi. Tehát a Fo-Mori név nem óriásokat, hanem olyan magyar tudósokat jelöl, akik sok ezer éve, legalább Kr.e. 6.000-től, az égi csillagképeket vizsgálták. Emiatt aztán az óriás név is rajtuk ragadt, hiszen a csillagképek mind óriások.
Az Armorika név alatt ma is fontos területeket értünk. Baráth Tibor nagy magyar tudós az Armorika névben az Ar (Ar-Mori-Ka) szó alapján a tengert érti, ami teljesen igazolható. Az Ar sok nyelvben Tenger, a magyar nyelvben az Ár, az Áradás igazolja valóságát. Ar-Mori tehát egy olyan nyugati terület, ahol a tenger, az Ár jelen van, ahol a Mori (magyar, maur, major, maghar, stb.) terület a tenger mellett van. A Ka gyakran Ház, tehát az Ar-Mori-Ka jelentése a Tenger-Nagyjainak-Királysága, Háza.
Innen eljutva Morokkó (Marokkó) nevéhez, sok más ősi néven kell áthaladni. Mauritánia nevétől, ami a Római Birodalomban is létezett, a mai Mauritánia állam nevéhez. Csak megjegyzem, hogy e államokkal a magyarok a régi korokban rokonságban voltak. Ma-Úri-Tanya e nevek értelme, Mórok-Kó pedig a Mórok-Köve, vagyis földje, országa.
Azt is illik közölni, hogy a magyar krónikák, erős bibliai hatásra, a magyarokat hamitáknak, és japhetitáknak írták le. A hamiták, vagy Kám fiai közé az egyiptomiak is tartoztak, sok magyar gondolkodó ezért elsősorban a magyarokat Egyiptom fiainak tartották. Ezzel nincs is baj, azzal a kiegészítéssel, hogy Hám fiai a berberek is, akikkel szintén rokonok vagyunk, de a kusitákat se felejtsük ki rokonsági körünkből. A japhetita ág is igaz, Háza a Hétnek a név jelentése, és Japhetnek tényleg hét fia volt, vagyis van, a mai napig is.
A berber amazigh olvasata amazir, az "a" férfiakat jelöl, tehát a név mazir, ami a magyarok nevével igen közeli rokonságban van. Magyarország neve berber rokonainknál Majar, ami hangtanilag megfelel a Magyar névnek. A magyar nő tamajarit, a Ta a nő nem jelölője, alapvetően a Földanya neve, lásd Har-Gi-Ta, Ka-Lo-Ta, Cin-Ko-Ta, stb. Tuareg rokonainknál a Majegh, olvasata Majer, Szabad Ember, Nemes, Nagyúr értelmű.

ATLASZ
Ez a név magyar nyelvű, az At az Atya régi alakja, a Lasz Hegy. Sok magyar szóban jelen van a Lasz, ami valójában egy nagyobb szócsoportot alkot. A Lat/Lad, Lasz/Laz szócsoport pontosan megmutatja, hogy az At-Lasz név egy magyar nyelvű szóösszetétel, aminek sok változata is lehet. Ezt a szócsoportot sem alkalmazzák a kutatók. Az Atya-Hegy valóban hatalmas hegység. Nevét állítólag Atlasz titánról kapta, ami kétségtelenül lehetetlen, mivel a görögök saját képzeteik alapján meséltek el mindent, a magyar nyelvet többnyire nem értették. Az Atlasz-hegység nevének megfelel az Atya-Hegy fogalom, de a titán kővé válása nem. Mellesleg a titánok és a gigászok is magyar nyelvűek, valamint számtalan más görög mitológiai lény neve is magyar nyelvű.
Az Atlasz szónak több megjelenése van, egy folyó is Atlasz nevű. Atlantiszban a sziget közepén lévő hegy az Atlasz-hegy, Poszeidón első fiának a neve is Atlasz. Mivel a történetet egyiptomi papok mesélték el, a neveket a görögök görög nyelvre fordították, ezért nem ismerjük az eredeti neveket. Az Atlasz egyik része a Rif-Atlasz. Ez a név megjelenik a magyar őstörténetben, mégpedig Ázsiában, ahol Rif-hegyek a neve, aminek változata a Ripaeus-hegy. Az afrikai és ázsiai Rif-hegyek összekapcsolása nehéz, mégis kétségtelenül létező tény, ami a magyarok őstörténetének homályába vész.
Súlyos tévedés, ha valaki azt képzeli, hogy Atlantisz neve az Atlasz szóból származik. Az At-Lan-Tisz, szó szerint Atya-Oroszlán-Isten, aki kétségtelenül a Napkirály. Ezt bizonyítja az Atlanti-óceán neve, ami szintén a Napistennel kapcsolatos. Teljesen világos, hogy Atlantisz népének napvallása volt. Sok kutató Atlantisz nevét helytelenül értelmezi, sőt sokan görög nyelvűnek vélik. A görög nyelv legrégebbi megjelenése Kr.e. 1.500 körülre tehető, átmeneti nyelv a magyar és a görög között. Hogyan lehetne tehát a görög rabszolgatartó nyelv Atlantisz fantasztikus népének nyelve? Atlantisz neve tehát magyar eredetű.

A GUANCSOK
Sajnos, a spanyolok az egész népet elpusztították, talán keveredve a spanyolokkal kevesen fennmaradtak. Simon Cox és Mark Foster, valamint Frank Joseph is ír a guanchokról. Marcellus Kr.u. 45-ben ír arról, hogy a Kanári-szigeteken járt, ahol a lakók emlékeket őriznek őseiktől, akik Atlantisz szigetén laktak. Idősebb Plinius megerősíti Marcellust, azt állítva, hogy a guancsok az atlantiszi nép közvetlen leszármazottjai.
A guancsok magas termetű emberek, hajuk vörös vagy szőke, szemük világos. Egyes kutatók a cro-magnoni ember közvetlen utódainak tartják őket. A cro-magnoniak ma egész Európában eloszolva élnek, erős termetű és okos emberek. Tőlük ered a nordikus és kelet-balti, délen a mediterrán rassz, de bizonyára a többi rasszal is kapcsolatban vannak.
Nyelvükből kevés szó fennmaradt, amit a spanyolok jegyeztek fel. Van egy füttyökből álló nyelvük, illetve volt, amilyen nyelv talán nem létezett máshol.
A Kanári szó nem a Kutyák szigetét jelenti, ahogy sokan elképzelik, nem latin eredetű. A kutyákat az emberek vitték be Afrikába, Egyiptomban több fajtájuk is létezett, ezért a Kanári-szigeteken is lehettek kutyák. A latin Canis a magyar Kan szóból ered, a hím kutya neve, a Kandúr a hím macskák neve, s mint ilyen totem állatok, uralkodók, amit a Kán király értelme is igazol. A kanári madárka, a név Ka-Nári alakban Kapu a Nyárra, vagy a Nyári-Királyság. A név sokkal régebbi, mint Róma megjelenése a világon. Ha mégis a Kan a kutya, akkor az Ári a tenger, ami vagy Kutya-Tenger, vagy Királyság a Tengeren értelmű.
Tenerifén hat piramis van, építésük ideje még nem ismert. Sokan azt állítják, hogy a piramisok csak 200 évesek, a helyi földművesek hordták össze a köveket piramis alakba. Ha ez igaz, akkor a tenerifei piramisok csak egyszerű kőhalmok, valóban csak 6-8 méter magasságúak, tehát nem igazi piramisok. Thor Heyerdahl nagy norvég kutató a kőhalmokról megállapította, hogy azok valódi piramisok.
Hatalmas vulkánja a Tejde. A spanyol Tejadó értelme Tető, ami viszont nagyon közel áll a magyar Teuta és Tejút nevekhez. A téma jeles kutatója Hamlaghk Tamazgha, aki a berber nyelveket is nagy felkészültséggel vizsgálja.
Frank Joseph azt is közli, hogy a gorgonok a guancsok régebbi, eredeti neve. Bizonyítékot nem hoz állítása igazolására. Mivel Murina nagy magyar amazon királynő, mintegy Kr.e. 6 és 4 ezer között, rettentően megveri a gorgonokat az Atlasz vidékén, éppen az atlánok segítségére sietve, ezért nem lehet a guancsokat azonosítani a gorgonokkal. A gorgók amúgy egy szörnyű nép, valamilyen rettentő fejdíszük volt, seregeiket nők és férfiak vegyesen alkották. A Kaszpi-tenger délkeleti sarkánál is tevékenykedtek, ahok Gurgán városa az övék lehetett.
A római Id. Plinius azt írja, hogy a Kanári-szigeteken nem éltek emberek. De az ősi korokból a szigeteken építmények maradtak fenn. Ebből az következik, hogy a guancsok sem élhettek a Kanári-szigeteken, hanem Plinius idejénél később vándoroltak be. A régebbi múmiák, akiknek vörös és szőke haja volt, magas termetű emberekhez tartoztak. A neandervölgyiek is vörös és szőke hajúak voltak, de ezzel nem azt akarom állítani, hogy a Kanári-szigetek őslakói neandervölgyiek lettek volna.
Lanzarote szigetén egy kőoszlopon rovás van. Sajnos, a fényképről nem lehet kideríteni a betűket.

BASZKOK
Titokzatos nép, akik eredetét homály fedi. Egy népmeséjük azt állítja, hogy a Biscayai-öböl partján szálltak partra az őseik, akik egy Atlaintika (zöld sziget) nevű helyről érkeztek. Egykor az egész Pireneusi-félszigetet ők lakták. Ez a tétel nem valószínű, mivel a félszigeten mintegy 500 törzs lakott, amelyek közül sok nem volt a baszkok rokona. A Luzitánok valószínűleg a magyarok rokonai voltak, mert Lúsi-Tania a Fény-Tanya, amit bárki ma is megtapasztalhat, ha Luszitániába utazik.
Franciaországban a Garonne folyótól délre a lakosság baszk eredetű, de a nyelvet csak kevesen beszélik ma már. A baszkok vércsoportja 0, a Garonnetól délre lévő emberek vércsoportja szintén 0-s. Ez a tény bizonyítja, hogy Gascogne népe eredetileg baszk származású.
Egy másik elmélet szerint Bábel-tornya építése idején keltek útra nyugati irányba. Mezopotámia déli részén szintén volt özönvíz, az elöntött földeket a Tigris és Eufrátesz később feltöltötte.
Nyelvük az euszkara, ami viszont a kaukázusi nyelvekkel mutat rokonságot. Úgy tűnik, Kr.e. 6 és 4 ezer év körül vándoroltak nyugatra. Utánuk egy másik kaukázusi nép érkezett a Pireneusoktól délre lévő területekre, az ibérek. Ibéria nagy birodalom volt a Kaukázus délkeleti részén. Innen az ibérek egy része nyugatra hajózott, a félsziget tőlük kapta Ibéria nevét. A nép elveszett, ma az Ebro folyó őrzi az ibér nevet. Az ibérek és baszkok között rokonság volt, ami miatt azt kell mondani, a baszkok nem Atlantisz túlélői.
A magyar és a baszk nyelv között létezik rokonság a szókincsben.

AZORI-SZIGETEK
Vulkanikus eredetű szigetek. Az Atlanti-óceán középső részén emelkednek ki a tengerből. Ha 100 méterrel alacsonyabb lenne a vízszint, mint ahogy volt mintegy Kr.e. 10.000 táján, akkor vajon milyen földek emelkednének ki a vízből?
A szigetek lakatlanok voltak, a portugálok fedezték fel a szigetcsoportot, és ma is portugálok lakják. Az Azori-szigetek feltűnően azon a területen vannak, ahol több szerző is elképzelte Atlantiszt. Többen is állítják, hogy az Azori-szigetek Atlantisz maradványai.

BIMINI-SZIGETCSOPORT
A Bahamák nyugati szigetei. A sekély vízben kőképződményeket fedeztek fel 1968-ban. De azt is állítják, hogy innen sok követ Floridába szállítottak, kikötőgátak építésére. A Bimininél több párhuzamos fal maradványa is látható. A kövek, nagyon úgy látszik, természetes eredetűek. Hasonló képződmények a Földön nagyon sok helyen léteznek. A kövek eredetéről vita folyik. Az egyik tábor szerint itt egykor épített kikötő volt, a másik tábor tagadja az emberi beavatkozást a szigeten.
Androsz szigetén is van egy nagy terület, amely derékszögű kőtömbökből áll. Ez a rész talán mégis emberi alkotás, csak az a kérdés, miért hozták létre?
A terület őslakói rendkívül primitív emberek voltak. Lucayan volt a törzs neve, akiket a karibok üldöztek, és megettek a Nyugat-Indiai-szigeteken. De a Bahamákon a lucayanok végzetét a spanyolok okozták, akik teljesen kiirtották ezt a népet.
A Bermudákon is vannak őskori nyomok, továbbá igen sok más helyen is.

AMERIKA
Amerika a nevét Amerigo Vespucci felfedező hajóstól kapta. Az Amerigo név alapjaiban Imre herceg nevéből ered, ami Imeréh volt eredetileg. Ma is léteznek Imreh nevű magyar családok. Ré a Napisten, a név gyakran kap egy záró hangot, ami lehet G, H, J-Ly, C és Cs, a Ré mély hangrendben Rá. Nagyon elterjedt a magyarból eredő nyelvekben. Ime-Réh jelentése Íme a Nap, ezt jelenti az Amerika szó.
Atlantisz területe igen nagy volt. Akkora volt, mint Ázsia és Libüa együttvéve. Ma sokan úgy értelmezik az adatot, hogy Ázsia valójában Kis-Ázsia, Libüa pedig a mai Líbia. De ezt nem kell elfogadni, mert a görögök, és az egyiptomiak is, meglehetősen pontosan adták meg az adatokat. A görögök nem ismerték sem Ázsia, sem Afrika teljes nagyságát, viszont ókori térképek igazolják, hogy a nevek alatt két nagy kontinenst értettek. Ha ez így van, akkor Atlantisz nem lehet más, mint a szemben lévő földrész, ahogy Platón le is írja, vagyis nem más, mint Amerika. De Amerika nem süllyedt el, bár ahogy Európa is nagy területeket vesztett, úgy Amerika egyes keleti részeit is elönthette a tenger.
Amerika benépesülése ma még nem teljesen feltárt, bár a legutóbbi néhány évben már igen jó szakmunkák jelennek meg a témáról. A Beringia földhídon át már 45.000 éve emberek érkeztek Alaszkába. Sokáig nem tudtak dél felé haladni a jég miatt, de azután mégis terjeszkedni kezdtek dél felé az óceán partjainál..
Több olyan leletet is feltártak, amelyeket ainuidnak minősítettek. Az ainuk, nagyon úgy tűnik, a gyenyiszovai embertípus génjeinek egy részét hordozzák, ami azt igazolja, hogy a gyenyiszovaiak is behatoltak Amerikába.
A legérdekesebb azonban mégis az európai vonal kérdése. Ritkán, kiváló kutatók megemlítik, hogy Amerika keleti partjainál olyan régészeti tárgyakat fedeztek fel, amelyek rendkívül hasonlítanak Európa nyugati területein létezett tárgyakhoz. Hornyolt és pattintott nyílhegyek és lándzsahegyek, amelyek a solutréi kultúrára voltak jellemzőek. A solutréi kultúra Kr.e. 22 és 17 ezer között létezett, amit a magdaléni kultúra követett. A nyílhegyek és lándzsahegyek Amerikában is megjelentek, majd messze nyugatra is elterjedtek a keleti partoktól. A hajózás fejlett volt nagyon régen, több tízezer éve. A tengerek, óceánok nem állhatták útját az emberek terjeszkedésének. Ezért az Európából érkező ősöket ténynek kell venni. Bizonyára kapcsolatban voltak Atlantisszal is.

TARTESSOSZ
Ókori birodalom Spanyolország déli részén, latinul Tartessus. A Guadalquivir folyó torkolatánál fekszik Cádiz, a karthágói korban Gadeira, de a karthágói hódítás előtt is létezett a város. A minószi hajók gyakran jártak ide, de úgy néz ki, a minósziak előtt is létezett a település. Valójában nem Cádiz Tartesszosz, hanem közvetlenül mellette volt egy város, ami mára teljesen elpusztult. Műhold felvételek mutatják az egykori hatalmas építmények romjait a Guadalquivir folyó alsó medencéjében. A birodalom egészen Sevilláig tarthatott a tengertől. A római korban Baetis volt a neve. Tartesszosztól nyugatra Lusitania, vagyis Lúsi-Tanya terült el.
Tartesszosz saját írással rendelkezett, amelyet még nem sikerült megfejteni. Egyes időben az egész nyugatot Tartesszosznak nevezték görög és más szerzők. Sztrabón leírja, hogy Tartesszosz lakói 7.000 évre tudnak visszamenni az időben, mert azóta készítenek feljegyzéseket.
Spanyolországban sziklafüggönyökre írt hosszú szövegek vannak. Ezek a szövegek akár 20.000 évesnél is régebbiek. A betűk rendkívül hasonlítanak a magyar rovás betűire, Galliában igen sok rovás van, amelyek kora rendkívül régi, vagyis 50.000 évnél is régebbi. A galliai szövegek közül igen sok magyar rovással irt, és magyar nyelven olvasható.
A Tar Magas is, pl. a magyar Tar-Hun-Tas isten nevében, a Tesz Isten neve, a város neve alapján azt lehet gondolni, hogy teokratikus királyság volt az állami berendezkedése. A karthágóiak pusztították el a várost, amikor Róma ellen készülődtek.
Újabban csodálatos várost tártak fel a régészek a Sierra Nevadától délre, a tengerparton. De utána egy újabb várost fedeztek fel az előbbi várostól északra. A délebbi város Los Millares, Almeria felé, Kr.e. 3.200 és Kr.e. 1.800 között volt lakott. Az északabbi neve Los Silillos, Cordobához közel, Kr.e. 2.500 körül lakták. A kutatás folyik, az eredmények bizonyára megdöbbentőek lesznek. Mellesleg a spanyol nyelv tele van magyar szókinccsel, amivel senki sem foglalkozik. A Pireneusi-félsziget bronza Torontál felől érkezett bronzművesek találmánya. Toron-Tál titokzatos neve Bölcsek-Tornyai értelmű, itt a torontáli bronz jogar ideje Kr.e. 6.000. A szumer Bar-An-Zu a Ragyogó-Ég-Tudása, az akkád Barzillu Ragyogó-Csillogó, a Barszil nép pedig a Volga déli jobb partján lakott. A Vasindbronces nép a Csúd-tó közelében lakott, neve alapján magyar lehetett, hiszen Vas és Bronzos a népnév jelentése. E nevek kapcsolatosak a bronz szóval.

OERA LINDA BOOK
Híres könyv, mellesleg az angol Book jelentése Bok, esetleg Buk, ami a Nap neve alapján egy kör formájú felgyűrt bőr, pergamen, papír forma. Tehát ne a mai könyvekre gondoljunk, amelyeknek a lapjai laposak, hanem felgöngyölt lapokra, amelyeket aztán betettek egy tárolóba, amit ma könyvtárnak nevezünk. Ha nem így gondolkodunk, akkor aztán soha nem találjuk meg a rokonsági viszonyokat. Mert a magyar Boka egy testrész, na de kör formájú, mint a Nap, tehát a Boka és a Book között egyértelmű a rokonság.
Az Oera Linda Book fríz nyelven íródott, a család 1256 óta őrízte, majd a család egy tagja, Over de Linden, a köz elé tárta a könyvet. Hamar kiderült, hogy a könyv a fríz nép eredetét beszéli el. A frízek, amúgy germán nép, nyelvük rokon az angollal, valaha egy Atland nevű szigeten élt, de Kr.e. 2.194-ben földjüket csapások érték, ami miatt a népnek menekülnie kellett.
A könyvben szerepelnek nevek, Nef Tunis, Nef Inka, ősi királyok. Nef Tunis a Neptunusz isten, aki magyar nyelvű. A Nap-Tünős az Atlanti-óceán, ahol a Napkirály este alámerül pihenni, Édesanyjánál megvacsorázik, azután alszik, majd a Föld túloldalán útjára indul, hogy keleten felkeljen. Neptunusz neve egyértelműen magyar eredetű, amit megerősít Nef Tunis neve is.
Ám Nef Inka, aki nyugatra hajózott, neve is magyar eredetű. Mivel az Enki és Inka nevet is vizsgálat alá vettem, a magyar Kaján, Kain és Enki nevek között szoros rokonságot véltem felfedezni, azt gondolom, hogy az Inka rangnév magyar eredetű, jelentése Isten-Háza, Isten-Király.
Azt is megtudhatjuk, hogy Tyskland a mai Németország fontos neve volt. A Land magyar szó, a Tysk nagyon hasonlít a Tuszk, Toszk etruszk-magyar nevekre. Tu a Napisten, a Tysk nép tehát nem más, mint a Napistent követő népesség. Eszerint Németország területén eredetileg magyarok éltek. Az albánok között is létezik a Toszk és a Gegh népcsoport. A Land szóhoz annyi, hogy a Lányok-Földje, ahol a magyar oroz-Lán Lányok ifjakra vadásztak, férjnek. Nem sikertelenül.

XV. FEJEZET: ATLANTISZ KELETEN VALÓ ELKÉPZELÉSEI tartalom ↑

Sok kutató, saját meglátásait előbbre tolva az ókori forrásoknál, olyan elméleteket dolgozott ki, amelyek szerint Atlantisz nem az Atlanti-óceánban volt, hanem valahol keleten. Legalább Herkules Oszlopaitól keletre, de egyesek még Herkules Oszlopait is elvitték a Gibraltári-szorostól, valahova beljebb helyezve a Földközi-tengerben. Az ilyen eljárás teljes csődöt jelent, ami egyáltalán nem zavarja az elméletek kiagyalóit téves feltételezéseik elkövetésében. Sok zavart okozhatnak, de az idő megy tovább, a kitalációk, a kritikák hatására elhalványodnak, majd eltűnnek az emberiség látóköréből. Atlantisz viszont marad, mert létezett.

KRÉTA

A terület a Kéri magyar nép királysága volt, a Kér-Ta jelentése Kérek-Tája, a későbbi görögök, begyorsult beszédük miatt, Kré-Ta alakra módosították a Kér-Ta nevet. Az egész térség tele van magyar nevekkel, mivel Európa őslakói a magyarok voltak, igen sok népnév alatt léteztek őseink. A Kérek még tündérek is, a név változata a Kár, ami Vadász is, vagyis az Orion csillagkép népe. A Kárpátok hegységének egyik jelentése Károk Háza, mert a Kár Vadász, a Pát-Pét pedig Ház értelmű. Ebből is következik, hogy a Vadász csillagkép népe a Kárpát-medence őslakója, amit rengeteg magyar rovásfelirat igazol. Kréta mellett van Karpatosz szigete, amely szintén magyar nevet visel. A térség földrajzi névanyagának legfontosabb tényezőit már feldolgoztam máshol. Kária tehát egy magyar nyelvű ország volt, az Égei-tenger neve pedig tényleg az Ég-E, az Ég-Háza fogalomból származik, mert a tenger színe hasonlít az Ég kékségére.
Kréta írása a krétai lineáris A, a krétai lineáris B, és a krétai hieroglif írás. A lineáris A teljesen magyar nyelvű, a lineáris B már átmenet a magyar és a görög között, de nem görög írás, csak azok szerint, akik nem ismerik a magyar nyelvet és írásokat. A krétai hieroglif írás megfejtése nagyon nehéz.
Kréta, és az egész Mediteráneum névanyaga magyar eredetű. A Nosztratikus Nyelvcsalád nyelvész kutatói helyes úton járnak, csak azt nem látták meg, hogy az általuk kutatott nyelvek egy még ma is létező nyelvből ágaztak ki. Ebből a nyelvből könnyű levezetni a mai nyelvek sok tízezer, sok százezer szavát, ami igazolja a magyar nyelv ősiségét, a konkrét rovás feliratokon és genetikai bizonyítékokon kívül.
Kréta uralkodója Min, ami a Men szó rokonsága miatt Mennyei jelentésű. Minoszról van szó, de a neve valójában Min, az -osz szó görög toldalék. Igen elterjedt a magyar nyelvben, de hatalmas isten Egyiptomban is. Nemi szervéből ömlik elő a Világegyetem, ez a Min-Den, vagyis Min Folyója, a Tejút. Ha valaki látta már Vaszet (Theba) városában Min isten ábrázolását, akkor soha nem felejti el, hogy Min isten folyója, a Den, napokat, csillagokat tartalmaz. Ez a Min-Den-Ség, amit Min isten teremtett. A Ten/Den isten is, ezért Min-Den Min-Isten is egyben.
Kréta második ura Wanax, őt több névvel nevezik. Az biztos, hogy a Van magyar ige, amiből származnak a germán Vánok, vagy az indiai Vana-Föld név is. A Van ige alapja a Va, a szó önmagában is Isten jelentésű, gyakran folyónevek esetében. Nagy kár, hogy a magyarok nem ismerik saját nyelvüket, mert rajtuk egy homályos réteg terpeszkedik. A Wanax rangnév tehát a Van Ászok magyar fogalomból ered. Rangja a királyi ranghoz közeli, a Min inkább félisten.
A harmadik rang neve a Lawagetas. Mivel a Kynogetas Kutyavezető, ebből könnyen értelmezhető a Lawa-Getas fogalma. A Lawa a Laua, az emberek, a Getas a Vezető, a Vezér. Ő volt tehát a hadsereg vezetője. A Geta a Heta változata, a görögöknél ugyanis sok hang sok betűje ismeretlen volt, amint a H hangot sem tudták leírni. A H betű magyar, a Halak az égen vannak, ketten a Halak csillagképben, de össze vannak kötve, hiszen egy csillagképet alkotnak. A Hal szó jellegzetes magyar szó, a magyar H rovásbetű miatt sok tízezer éves, még mindig nem találtam egyetlen nyelvet sem, amiben a Hal neve H hanggal kezdődne. Emiatt a Heta-Geta őse egyértelműen a Heta (Nap-Ország), hasonló pár a Herman-German is, de itt a Ger gyereket is jelent a régebbi nyelvben. A Laua szóhoz ajánlom a Lao-Gonosz görög nevet, értelme Embertől-Származó. A szumer Lu is Ember. Még rengeteg bizonyíték van.
A görögök a Heta nevet csak a Geta alapján tudták leírni. A Geták az Al-Duna déli oldalán is éltek, trákoknak mondták őket, ami miatt a trákok (turákok) az ősmagyarokhoz kerültek közel. A Massza-Geták a Nagy-Heták, a Thyssza-Geták talán a Tűzimádő Heta-magyarok. A Yeta hunok is Heta hunok, amint az Abdelita hunok is Hét hunok.
Kréta több mitológikus neve is magyar nyelvű. Ilyen a Minotaurusz, aki Min fia lenne, ráadásul Bika, mert a Ta-Úr az Ország-Ura. Taurosz-hegység a Bika-hegység. A bika valóban sokáig uralkodói jelkép volt, és szorosan összefüggött a Bika csillagkép uralkodói helyzetével. De Krétán ismert a Temenosz katonai réteg neve is, akik a magyar Temén harci egység katonái voltak. Egy Temén az tízezer harcos, amit még a nem kellően felkészült magyar kutatók is ismernek. A fogalom a szumeroknál is ismert, lásd E-Temen-Ig-Ura (Háza- a Tízezer-Ég-Urának), vagy Temen-Na, a Temén-Háza, Ur városából való nevek. Atao isten neve Ata-Ó, vagyis Ó-Atya, bizonyára.
Knosszosz városa neve Kanosszo a régebbi fogalmak szerint, ami a Kánok Összességét jelenti. Tehát Kanosszo tényleg főváros volt.
Mivel az ősnyelv a magyar nyelv volt, amit sok kiváló tudós is felismert, a nostratikus kutatók az ősi egységes nyelvet Kr.e. 15.000 körül gondolják részeire szakadni, ezt az elméletet nagyjából el kell fogadnunk. A magyarnak nevezett ősnyelvből származó más nyelvek keletkezése azonban ma sincs tisztázva. De rengeteg szavuk bizonyíthatóan magyar eredetű, ezért aztán nem lehet vita e nyelvek magyar eredetéről.
Sir Arthur Evans alkotta meg a Minosz nevet. A görög nyelvből vette a király nevét, holott a név magyar eredetű volt, és a Mindenség uralkodója fogalmát tartalmazta.
Spyridon Marinatos professzor, már 1939-ben arról írt, hogy a Théra szigetén az ókorban hatalmas vulkánkitörés történt. Azután Angelos Galanopoulos a thérai vulkánkitörést Kr.e. 1.500-ra tette. De az idők nem teljesen biztosak, Théra kitörését sok korabeli adat alapján, Kr.e. 1.620 körülre kell tenni. Ez az idő nem túl sok évvel tér el az 1.500-as évektől, mégis a pontosság kedvéért, a legmodernebb kutatásokat kell figyelembe venni.
Kréta, vagy Kér-Ta, egy ősi magyar civilizáció volt. A magyar törzsek egyike, akiket Kér/Kár név alatt ismerünk, itt is lakott. Ezek a nyelvi bizonyítékok igazak, de a részletekbe jogunk van beleszólni, nem a rabszolgatartó görögök fogalmai alapján. Mi sose voltunk rabszolgatartók, a görögök meg rabszolgatartók votak. Mi, magyarok a szabadság népe vagyunk, a görögök, és sok rokonunk meg a rabszolgaságból kikecmergő népek származéka. Ma minden jóízlésű ember szégyenli a rabszolgaság fogalmát.
Kréta egy olyan ország, ahol a magyarok írása sok ezer felirattal rendelkezik, mégis a sok jól felkészült kutató nem volt képes felismerni a feliratok magyar nyelvűségét. Mi ennek az oka? Talán a magyar írás nem ismerete? Vagy a magyar írás ellen való összefogás, ami alapján a tényeket meghamisítják a régészek? Azt kell gondolni, hogy a háttérben mindig a tudatlanság, a nemtörődömség húzódik meg. Nem a rosszindulat, nem a hamisítási kényszer, hanem egyszerűen a mérhetetlen tunyaság, a hatalmas önigazolási kényszer, ami szerint egy görög önmaga eredete, holott pár ezer éve nem létezett, és ezt a fogalmat ki kell vetíteni a Föld teljes felszínére.
Kérta, Kréta írásainak az olvasatai lassan előkerülnek. A birodalom nagysága is pontosabb lesz. Sok területtel voltak nagy barátságban, Itáliától Kis-Ázsiáig, de a nyelvük archaikus magyar nyelv volt. Ideje Kr.e. 4.000-től számítható, de fejlett formája csak Kr.e. 2.800-tól alakul ki.
A törpe elefántok Cipruson, Krétán, Málta-Szicílián és Szardínián éltek. Eltűnésük az emberek megjelenéséhez köthető, bár ez a tézis nem igazolható. A krétai törpe elefántok nagyjából Kr.e. 7.000 körül haltak ki. Akkorák voltak, mint egy hattyú, sok tízezer évig fejlődtek, és lettek kicsik, amikor elérte őket a végzet.
Kréta neve az egyiptomiaknál Kebtiu, vagy Keftiu, de van Kaftor olvasat is. A Keb Hegy, a Kebel két Hegy, változata a Kab-hegy. Fejleménye a Dzsebel, ami szintén Hegy értelmű. Krétán valóban két nagy hegy van, a görög Órosz Hegy, mint a magyar Or-Om, Hegy-Föld, de az Orr is Hegy az arcon.
A lineáris B írás nem primitív görög nyelven alapuló írás, hanem átmenet a magyar és a görög nyelv között. Mellesleg Lémnoszon is magyar írás van, amit az amerikai tudós, John Dayton állapított meg.

THÉRA

A sziget a Minoszi Birodalom része volt. Neve a magyar nyelvhez tartozik, több formában is. A Tér, Ter és Tir magyar nevek, bemutatásukra most nincs alkalom. A Tir és Thér Csillag jelentése a felrobbanó sziget vulkánikus kitörésére is utalhat, mert az izzó kőlabdák olyanok, mint az izzó csillagok. Lásd még a Tör igét is. Ismert egy Thérosz nevű ember is.Théra sajnos tényleg felrobbant, a sziget kőzeteinek többsége a légkörbe repült. A mai Szantorin szigete nevét, rosszul értelmeztem, mert a Szan Hegy is, a Tor egy kitörő vulkán neve is lehet. De, ha Szantorini neve Szent-Iréné valójában, akkor a sziget nevének értelméhez nem tudok jobb ajánlattal hozzászólni.
Théra szigetei mai maradványai a régi vulkán kitörésének. Akrotiri városa nagyon sok régészeti adatot ad számunkra, mert a vulkán kitörése Théra egy részét megkímélte a felrobbanástól. Akrotiri a krétaiakhoz tartozott, egyik városuk volt. A leletek csodálatosak. Thérán is vannak vörös, fehér és fekete kőzetek, mint Atlantiszon voltak.
Nagyon fejlett hajók is vannak festményeken. A Borüstenből (Donaper, Dnyeper) kiemelt elefántcsontra vésett rajzon egy hajó látható, rajta 64 evezős, és 7 álló figura. Az elefántcsont törött a hajó végénél, ezért lehetséges, hogy a kormányos volt a 72. ember, de ez csak feltételezés. A 71 is megfelelő szám. Úgy jöttem rá a hajó vésetére, hogy ismertem minószi hajók rajzolatát, amelyeken az evezősök egymással szemben ülnek, több szektorban. A Borüsten elefántcsontján is egymással szemben ülnek az evezősök, jobb és bal oldalon 4-4, szemben velük 4-4, összesen 16, a szakaszok száma 4, ami összesen 64 evezőst ad ki. A tisztek száma 7 vagy 8, összesen tehát 71 vagy 72 ember van a hajón. Az elefántcsont véset 15.000 éves, ami Atlantisz pusztulásának idejénél régebbi idő. A minoszi evezősök pontosan úgy ülnek hajóikon, mint a 15.000 éves, elefántcsontra karcolt hajó evezősei. Ez pedig nem lehet véletlen. De a Dnyeper hajósai a régebbiek, mégpedig sokkal régebbiek.
Az emberek száma is megdöbbentő. Aki csak egy kicsit is foglalkozott csillagászattal, rögtön felismeri, hogy a 71 és 72 a precesszió száma. Ősünk, aki a vésetet készítette, tisztában volt a precesszióval, akár a 71, férfi, akár a 72, női adatot vette alapul. Még ma is a férfiak a páratlan, 1, a nők a páros, 2, számhoz tartoznak a személyi számuk alapján. A precesszió száma 71,4 év, éppen a 71 és 72 között van. Tehát a vésetet egy zseniális ősünk készítette, aki a hajóra felvéste a kor magasrendű csillagászati tudását. A kor a magdaléni és kelet-gravetti kornak felel meg. Más helyeken is megtaláltam a precesszió ismeretének nyomait, de egyelőre ez az elefántcsont véset a legrégebbi. Azt nem kell hangsúlyozni, hogy a magyarok és hunok 108-108 nemzetsége csillagászati adat. A 72 és a 36, a kör fokainak száma, összeadva 108, ami megfelel a magyarok és hunok népeinek kilétének. Az egész kérdéskör rengeteg misztikus anyagot tartalmaz, amit nálam a kérdéshez jobban értők kutathatnak tovább.
Az elefántcsont véseten a háttérben 7 városkaput figyelhetünk meg. Teljesen megdöbbentő a hét város, mert ki ne ismerné Erdély Hét-Vár nevét? Erdély címerében ott a hét vár, ami a 15.000 éves elefántcsont véseten megjelenik. De hogyan lehetséges ez, ha nem lenne kapcsolat a magyarok, székelyek és igen sok más népünk, és az őskor között?
Annyi teljesen bizonyos, hogy a szaiszi papok adatait nem lehet tízszeresre venni, és lecsökkenteni tizedére. Sajnos, sokan mégis megteszik, nem kellően tisztelve az ősöket. Az egyiptomiak ugyanis rendkívül pontosan írtak, a számokat nem lehet eltéveszteni. Szomorú, hogy több kiváló magyar kutató is zsákutcába futott írásaival, amikor nem akartak behatolni a régi korokba, elismerve azt, hogy az emberiség sokkal régebben, mint az ókor eleje, már nagyon magas kultúrákat hozott létre, és azt, hogy őseinknél semmivel sem vagyunk különbek, inkább az őseink a nagyszerűbbek hozzánk képest. A mai emberek is nagyon bátrak, a bátorságot is őseinktől örököltük. De a kardfogú tigrisek elleni küzdelemben a mai bárgyú tudósaink csak hátrányt okoznának, őket megennék a kardfogú tigrisek, mi meg, szabad nép, létre hoznánk az emberiséget, teljes dicsőségében, amint azt meg is cselekedtük, őseink révén.
Théra régi neve Kalliszté volt. Hérodotosz szerint phoinikaiak érkeztek a szigetre, mert a görögök féltek a vulkántól, ők elkerülték sokáig Thérát. Poikilész fiának, Membliarosznak a fiai lakták a szigetet. Amikor Kadmosz, Agénor fia, Európét kereste, kikötött a szigeten, és hátrahagyta rokonát, Membliaroszt. A történetből azt is tudni kell, hogy az esemény nagyjából Kr.e. 1.200 körül történt. A föníciaiak akkor még félig magyarok, félig szemiták voltak. A városok 4 negyedre voltak osztva, két negyedben magyarok, két negyedben szemiták laktak, de a város egységes volt. Agénor neve is értelmezhető magyar nyelven (Ág-Én-Or), de Kadmosz egyértelműen magyar név, Háza az Ifjúságnak. Európé, vagy Európa színmagyar név, Eu-Ró-Pa formában az Igazi-Rovás-Fősége, Háza. Ez tehát Európa nevének jelentése. Aszia az Ászok földje, de pl. Szibéria az egykori magyar szibírek, szabírok földje, ahol a szavárdok is laktak egykoron. A történeti földrajz tudományát nem véletlenül törölték el Magyarországon, mert a nevek önmagukért beszélnek, a tanuló ifjúság pedig, megértve saját nyelvét, nem hinné el a hamis őstörténetet.

ATHÉN

Egészen biztos, hogy Athén városa nem létezett Atlantisz elsüllyedése korában. Emiatt azt kell feltételezni, hogy Athén egy ősibb birodalom volt, mint a görögök Athén, Athéné városa. Egy nagyon régi magyar birodalom neve volt, mivel az A-Thén-É név, ami a városra értendő, csakis a magyar nyelv alapján érthető meg. Amúgy a mai Görögország területén magyar nyelvű népek éltek rendkívül régen, akár 210.000 évnél is régebben, tehát a Kr.e. 9.600 korban is magyarok lakták Görögországot. A Peloponnészoszon mostanában Homo sapiens maradványokat fedeztek fel, ideje 210.000 év, régebbi, mint a Dordogne-völgyi barlangban felfedezett csontra karcolt magyar felirat. Persze, a maradványokról nem tudjuk, hogy milyen nyelven beszélt egykori gazdájuk. Athén nevének lényege a Ten, ami a magyar nyelvben a leghatalmasabb isten neve. A név a Tenni főnévi igenévben is megjelenik, de egy kis kutatással sok területen is kimutatható, amint ezt a tényt már kimutattam. Is-Ten a leghatalmasabb Fény-Teremtő, neve nagyon régi. Már az akkádoknál is megjelenik, Ish-Ten ugyanis az Egy, vagyis Ég. Az akkádok is már tőlünk vették szavaikat, amint nagyon sok más nép is, a japánoktól a mexikóiakig is.
Tehát Athén nem lehet azonos a görögök szemében Athén nevű várossal. De akkor miről lehet szó, Atlantisz kivel háborúzott?
Nagyon úgy tűnik, hogy Európa magyar őslakóival, akik Egyiptomot, Szumert, Tróját, Tyrhéniát, és sok más területet laktak. Nagy a bizonytalanság! Ha Atlantisz magyar nyelvű volt, akkor a keleti magyar nyelvű népek miért lettek ellenségek? Csupán a hódítás kedvéért, az alávetettségért? Ebben a korban még a mai finnségiek sem léteztek, az észtek és magyarok nem kapcsolódnak a mai finnségi népekhez, tehát a magyarok nagyon régiek, az észtek meg sokkal régebbiek, mint az összes finnugor és szláv nép.
Athén nevében egy nagyon régi Ten nép neve van, akiknek "A" előneve lehet Isten, Víz, Magas, és hasonlók. A-Ten az Isteni-Ten nép, akik visszaverhették Atlantisz seregeinek támadását. De nem a görögök voltak. Mellesleg Aten isten azonos Aton istennel, aki ma a Bal-Aton nevében is benne van. Sok a tévedés a kutatásokban, Aten isten neve tényleg nagyon hasonló az Athén névhez. Az biztos, hogy Atén városa nem létezett Atlantisz idejében, viszont létezett a Ten isten által meghatározott népesség DK-Ázsiától egészen Mexikóig, és még tovább. Aten és Aton nagyon régi magyar istenek, régiségük idejét megtippelni sem lehet.

PUNT

Rendkívül érdekes név, mert nagyon hasonlít a Fönt magyar szóhoz. Az egyiptomi Ta Neteru névben a Ta a Föld, Ország, tömeges a magyar nyelvben (Har-Gi-Ta, Ka-Lo-Ta, Cin-Ko-Ta, stb.), a Neter a Nador, vagyis Nagyúr változata, a latin Natura is ide tartozik. Az egyiptomiak szemében a déli irány fönt van, mert a Nílus folyamatosan felfelé emelkedik. Ha elérkezünk Etiopiába, akkor már magasan vagyunk, itt van a Tana-tó, a magyarok egyik mítikus őse Tana. Innen ered a Kék-Nílus, a Fehér-Nílus délre tart, egészen a Ruwenzori (Esőcsináló) hegyekig. Ezt a hegységet is ismerték egyiptomi őseink, mert Fehér-hegyek nevet adtak a hegységnek, mivel hó borította a magaslatokat.
Punt valószínűleg Szomália és Kenya tengerparti része volt.
A név több variációban létezik, egyik pontosabban mutatja magyar nyelvűségét, mint a másik. Az viszont teljesen bizonyos, hogy Punt nem Atlantisz, hanem egy másik birodalom, ami Afrikában létezett egykor.
Puntba az egyiptomiak sok expedíciót indítottak. Egyes expedíciókról feljegyzések is maradtak ránk. Sahure sereget küldött délre (Kr.e. 2.480), azután Mentuhotep (Kr.e. 2.000 körül) expedíciót küldött. Hatsepszut expedíciója jól dokumentált, a szépséges királynő hajói dúsan megrakodva tértek vissza Egyiptom Azúr-tengeri kikötőjébe. Punt királya Parakhu, felesége Aty, a punti nép egyik része az egyiptomiakra, a másik része a mai nyugat-afrikaiakra hasonlít. Azt le kell szögezni, hogy a bantuk déli inváziója Kr.e. 2.000 táján indul Kamerún középső részéről, tehát ennél az időnél régebben ne keressünk bantukat Afrika déli felében.
De Afrika legdélebbi része tele van csodákkal. Az egyik ilyen csoda Szváziföld aranybányái, amelyek Kr.e. 8.000 és Kr.e. 2.000 között működtek. A helyi khoi-szan népesség nem ismerte a fémeket, tehát a fémbányászok valahonnan északról érkeztek.

TRÓJA

Ez a város magyar alapítású, eredeti neve Torja. Ebből alkottak a görög utódok Trója nevet. Atlantiszhoz kapcsolható a Fir Gailion, ami Ilium Népe értelmű. Ilium, vagy Ilion Trója másik magyar neve, az Ilion az Ilona istennő nevéből ered. A Ga-Ilion egyértelműen Háza Ilionnak, érthető név magyar nyelven.
Trója, Torja létezését eddig úgy képzeltem el, hogy Európa és Ázsia határán lévő erősség volt, nagyjából Kr.e. 6.000 idejétől kezdve létezett. Ha Atlantisz szavait is elfogadjuk, akkor Torja erőssége már létezett Kr.e. 10.000 körül is. A Fir Ga-Ilion név ezt jelzi.
Ha Atlantisz szent száma az Öt, akkor jó úton járunk a számnevek eredetét kutatva. Az Öt szó az Ut, a Nap szava, de most ne merüljünk bele az őskor számainak keletkezésébe, mert azok mind a magyar nyelv alapján valók. De Atlantisz és Trója mégis összefügg, mert Atlantisz is, Torja is, magyar nyelvű népek birodalma volt.
Frank Joseph igen megdöbbentő adatokat közöl könyveiben. Az Atlantisz teória olyan ősellenzője, mint L. Sprague de Camp, bevallja, hogy a maja nyelv hasonlít a mai Törökország nyugati részein beszélt ural-altáji, vagy finnugor nyelvekhez. Az örményt ural-altájinak mondja, az etruszkot és a trójai nyelveket a finnugor nyelvcsaládba sorolja. A kaukázusi nyelvek nagy csoportjába sorolja a finnugor, az egyéb ural-altáji, a trójai, etruszk, a maja és az atlantiszi nyelveket. Hihetetlen, de teljesen igaza van. Trója Atlantisszal vérségi kötelékben lévő volt, továbbá fontos kereskedelmi szövetségesek egymással. Adatokat hoz a trójai és maja nyelvek közti rokonságra, Ignatius Donelly nagy atlantológus munkája alapján.
Trója, a magyar Torja, egykor hatalmas birodalommal rendelkezett. Troasztól délre volt Türhenia, ami a kárpáti tarjánokkal volt szoros rokonságban, valamint Paiónia és az itáliai Tyrhénia is a magyarokhoz tartozott. A római Trajanus név nem más, mint Tarjanus. A trójaiak elhagyták városukat, és a Dunán felhajózva, ahol rokonaik éltek, a Duna bal partján új várost alapítottak a hegyek között. Ez a város Salgó-Tarján. A komik zürjén neve a türjén, trójait jelentő névből származik. Tovább délre volt Lüdia, a lüd-karélok ma Karjalában élnek. Lüdia régebbi neve Majónia, ami a magyarokra utal, lásd Majótisz-tenger nevét. Ezután következik Karia, a magyar Kár nép egyik területe. A Luwi, Luvijai nyelv pedig Lúfi, Lúfijai valójában. Esetleg Fejér-Lú-Fija magyar hős neve is innen származhat. A hetiták (hettiták) egy héti magyar nép voltak.
Homérosz a venetii népet az óceánról érkező agresszorokkal szövetségesnek gondolta. A venetii nép a trójaiakkal szövetséges volt, később megalapították Pataviumot (Padovát) és Velencét, de az Atlanti-óceán partjainál is megjelentek, Bretagneban. A magyar Velence és Velencei-tó, a spanyol Valencia város, és még sok név beszél erről a régi magyar jellegű népről.
A trójai háború sosem zajlott le úgy, ahogy Homérosz megénekelte. Mivel Spárta is magyar város volt (Szapár-Ta), ahol Tündér Szép Ilona volt a főistennő, ezért Parisz nem rabolhatta el őt, legfeljebb a szobrát. Trója hősei magyar nyelvű neveket viselnek, de a görögök közt is sok a magyar nyelvű hős. Parisz Kárpátián keresztül megy a Szajna folyóhoz, ahol megalapítja Pariszt, a mai Párizs városát.
Mivel a Tündér szó Tünő Csillag értelmű, magyar szóösszetétel, ezért nehéz elfogadni azt a sok mellébeszélést, ami ezzel a szavunkkal is történik. Spárta királya Tündaraosz, a nevét Tündareosz formában is írták. Eósz a Hajnal, a kezdet, ami miatt Tündar király a kezdet királya. Ilona az egyik lánya, a névben az Il Isten, pl. Ugaritban, a hébereknél Él, a magyaroknál az Él ige, és az Élő Isten fogalmat adja. A magyar Ill istennő is viseli az Il nevet.
Egyiptomban Tündera városában alkották meg a Kozmikus Zodiákust, állatövi kört. A város nevét általában átírják Dendera alakra. Igaz, a Dendera is érthető magyar nyelven, de már nem annyira feltűnően magyar név, mint a Tündera. Szicílián van Tündarisz városa, amit szintén a tündér nép alapított. Se szeri, se száma a magyar, ezen belül a tündér neveknek az ókori névanyagban. Sajnos, csak nagyon kevesen kutatják az őskor és ókor nyelvészeti titkait.

MU

Elveszett, eltűnt földség. Általában nem keverik össze a nyugati Atlantisz fogalmával. Mu a Csendes-óceánban feküdt, legalább 50 millió éve szétesett földek darabkáit akarják egyesek egy ősi földrésznek feltüntetni. A földrész tényleg létezett, de 50 millió éve darabjaira esett, tehát az emberiséghez semmi köze sem lehet.
Augustus Le Plongeon után James Churchward ezredes írt Mu kontinensről. Ám, de Mu kontinense sok más népnél is felbukkan. A kínaiak is ismernek egy Mu nevű országot, valamerre Kamcsatka felé. Azt is tudjuk, hogy volt egy kínai dinasztia, aminek Mu volt a neve.
A magyar Mu és Mé egyszerűen Fény értelmű. Amikor az emberek kikerültek a Fény ősiségéből, akkor kezdtek megszerveződni, más embereket alávetni? Ez az emberiség fejlődésének útja? Nem, az alávetettség a pusztulás útja. Mu állítólag Kr.e. 11.531 évben eltűnt. Híres Nan Madol városa, ahol kőépítmények vannak, de a város ma is pusztul.
James Churchward tevékenységét sok helyen olvashatjuk. Egy magyar követője is írt Churchwardról, de őt a nyugati kutatók nem ismerik.

LEMURIA

A név egy római, vagyis magyar eredetű, ünnepség nevéből ered. Sok kiváló kutató nem ismeri a név eredetét, ezért sok téves elméletet dolgoztak ki, nem teljesen szilárd alapokon. Az ünnep neve Lemuralia, vagy Limuria, amit május 9, 11 és 13. napján tartottak. Romulus indította az ünnepeket, akinek a neve magyar nyelvű, helyesen Ro-Mul-Us értelmű. A Ro a Ró magyar ige, a Mul Csillag, a csillag fogalmat gyakran a fia fogalomra kell érteni, mert még gyerekeink, unokáink ma is csillagok. A Múlt a régi csillagkor, ami még a Napisten uralkodása előtt létezett. Az ünnepségek az ősök szellemeinek tiszteletére zajlottak.
Madagaszkáron félmajmok élnek, az erdőben üvöltöznek, kezdetben az európaiak szellemeknek gondolták őket. Ezért kapták a lemur nevet. Később kiderült, hogy Madagaszkár és India élővilága között kapcsolat van. Ezért a kutatók arra gondoltak, hogy Madagaszkár és India között egykor földhíd volt.
A lemeztektonika felfedezése után kiderült, hogy a lemezek mozognak. Mintegy 60 millió éve India még délen volt, Madagaszkárral és Afrikával összenőve, majd mindkét terület leszakadt Afrikáról, és India északra sodródott. Összeütközött Ázsiával, feltornyozta maga előtt a Himaláját, a folyamat ma is tart. Tehát Lemuria nem létezett sosem.
Egyesek Lemuriát a Csendes-óceánba helyezték, ami viszont inkább Mu területe volt.
A tamilok hagyományaiban él egy legenda, hogy őseik India déli részén lévő szigetről érkeztek mai lakóhelyükre. A szigetet Kumari Kandamnak nevezik, de elsüllyedt az óceánban. A dravidák eredetéről keveset tudunk. Az elámiták Szumertől keletre éltek, a dravidákhoz tartoztak. Ismert az elümaiosz nép neve is, akik Szicília nyugati részét lakták. Annyi bizonyos, hogy a magyarok és a dravidák között nyelvi kapcsolatok léteztek egykor. A tamil és a magyar nyelv tele van rokon szavakkal, amiről Szentkatolnai Bálint Gábor írt könyvet, "A magyar nyelv Dél-Indiában" címmel.

XVI. FEJEZET: ATLANTISZ MANAPSÁG tartalom ↑

Atlantisz tényleg létezett, mert gyarló mai emberként megérthetjük nevét, a földrajzi viszonyok változásai alapján pedig pontosan elhelyezhető a történelemben a mai tudományok alapján. Tényleg nagy terület volt, akár az Atlanti-óceánban, de valószínűbb, hogy Atlantisz azonos Amerika hármas kontinensével. Területének pontos helyére ma sincs jó javaslatunk.
Az teljesen biztos, hogy az amerikai népek legendáiban élt egy keletről jövő fehér ember képzete, akinek szakálla is van, az indiánoknak általában nem volt szakálla. Az aztékok Cortez és társai megjelenésében a keleti, európai ősök újabb felbukkanását látták, akikkel azután nagy csatákat vívtak, és általában vesztettek. Tudták az aztékok, hogy majd jönnek a fehérek, hogy majd felszabadítsák az elnyomott népeket. Nem lehet tovább embereket áldozni valamilyen vérivó istennek, majd az aztékok leverése után mindenki szabad lesz.
A híres Quetzalcoatl isten fogalma Európából került át Amerikába. A Quetzal-Coatl jelentésében a Kvezal madár, és a Coatl – Kígyó értelme van benne. Európában is ismert volt a Napisten kígyózó mozgása, a földtengely imbolygó mozgása miatt. Ezért a Tollas-Kígyó fogalma Európából ered, bonyolult csillagászati mozgások megnevezése. Itt már be kell hatolni őseink magas csillagászati tudományába, amelyek leírják a Föld mozgásait, nem csak a precesszió ismeretét, hanem más ismereteket is. A Napot olykor tollal, és kígyóval ábrázolták, Egyiptomban és Nyugat-Ázsiában. Quetzalcoatl fogalma széles körben el volt terjedve, a mayáknál Kukulkán a neve, aki sok mesében szerepel, és mindig győztes istenség.
Nem akarom az amerikai hagyományokat ma is létező európai hagyományok alapjaiként megfogalmazni. De az kétségtelen, hogy rendkívül sok indián hagyomány az európaiakról beszél.
Mu kontinense a Csendes-óceán területére vonatkozik. A területen tényleg volt egy kéreg rész, ami széttöredezett, többnyire elsüllyedt. Az események 60 millió éve zajlottak, amikor ember még nem volt, az emlősök ekkor veszik át az uralmat a dinoszauruszoktól. A megmaradt töredékek elvándoroltak egymástól, a lemeztektonika elmélete jól meghatározza a folyamatok lezajlását. Mu kontinense tehát nagyon régen eltűnt, maradványai tényleg létezhetnek, de nem az emberiség eredetének földjeként.
Augustus Le Plongeon és felesége sok évig Chichen Itza és a Yukatán-félsziget maya emlékeit kutatta. A maya szövegekből olvasta ki Mu nevét. Utána James Churchward ezredes vitte tovább a felfedezés hírét. Csak éppen az a bibi, hogy az elképzelt Mu, Mikronéziától egészen Hawaii-ig, 60 millió éve széttöredezett és elsüllyedt, az emberiség megjelenése előtt. Mu királynő személye kitalált, akit Le Plongeon akart életre kelteni.
Amikor magam Mu kontinensét kerestem, a kínai Mu területére bukkantam. Mu Kínától, a Han területektől északra van, mintegy 2.000 kilométer távolságra.
Azután egy Mu országot a szumeroknál is találtam, ami esetleg Afrikában lehetett. A magyar nyelvben is létezik a Mu ország, elsősorban Fény jelentéssel, ami a kezdeteket jelzi. Mu-Csa a kezdetek földje, ma gyakran pejoratív fogalmakat is kapcsolnak a Mucsa névhez. A Mul és Múl ige alapja a Mu, Fény értelemben. A csillagkor elmúlt, a Mul kor nem jön vissza. A Múl szóban az L igeképző, elvonásával megkapjuk a Mu alapszót. A szumer Mul tehát a magyar Mu származéka.
Lemuria szintén kitalált kontinens, sosem létezett, amint Mu sem.
Gondwana a Gond indiai nép Földje. A déli kontinensek egykor összefüggtek egymással, aminek a modern mű neve lett Gondwana. Shambala, Sangri-La irodalmi nevek, a Sangri-La nevet James Hilton találta ki a Kék Hold völgye című regényében. A Shaolin viszont kínai név, ahol ifjakat neveltek nagyon magas színvonalon. Xanadu rejtélyes hely, Urga az Úr-Háza, magyar név, amit átváltoztattak Ulan Bator alakra. Asztana szintén régi város, az Ászok Tanyája, a régi hun birodalomhoz tartozott, manapság Kazahsztán fővárosának neve lett, de legújabban a nevet átváltoztatták más formára. Szakala a Szaka magyarok Helye, fővárosa. A történeti földrajz tele van magyar nevekkel, számuk sok ezer, vagy ennél is több.
A magyar mítoszok és a magyar nyelv pontosan beszél számtalan tényezőről. Nagy magyar kutatók rengeteg tudást halmoztak fel, gyakran könyvek is megjelenhettek tőlük, elsősorban Amerikábna, vagy a Nyugat más országaiban. Kiemelkedő tudásúak, felsorolásukra nincs mód, de megemlítendő Baráth Tibor, Cserép József, Horvát István, Mészáros Gyula, és sokan mások.
Éden neve magyar nyelvű. A Bibliában Éden az emberiség őshazája. A név É-Den alakban Háza Istennek. Igaz, a Ten (Is-Ten) lehet Den, ami lehet a Don-Den alapján folyó is, és Úr is. A négy folyó közül az első a Pison, ami a Duna. Pisoneum egy város, a XVI. Legió telephelye. Később a Pison Poson lett, majd Pozsony. A várostól keletre a Duna négy ágra szakad, a legészakibb ág manapság már alig tartalmaz vizet, de a három délebbi ág ma is élő. Kárpátia négy folyója a Duna, Tisza, Dráva, Száva.
A következő folyó a Gihon, ami azonos a Nílussal. Etióp, meg egyik egyiptomi neve nagyon hasonló a Gihonhoz. A következő két folyó az Eufratesz és a Tigris, több név alatt, amelyek közül a legrégebbiek magyar nevek. Mindebből az következik, hogy Éden a Kárpát-medence, ahonnan Egyiptom és Szumer népe is ered. Vajon a magyar hagyományokban meglévő Atlantiszról kivándorló emberek hozták valóban létre Egyiptom, Mezopotámia, Kis-Ázsia és Közép-Ázsia magaskultúráit? Köztük a Kárpát-medence és Gallia népeivel, akik talán Atlantisznál is sokkal régebbiek? Éden (Edin) nevű hely van Mezopotámiában, a közismert Edinburgh neve egyértelműen Éden-Vár jelentésű.
A magyar mitológiában több országnév van, amelyek rendkívül régi korokból származnak.
Az Óperenciás-tenger fogalmát is sok támadás érte. Ó-Per az Ó-Ház, Ó-Haza. Az Enc a csillagok neve, En az Isten, néha Csillagisten, a "C" kicsinyítés a névben, lásd Kil-Enc, Lel-Enc, Kem-Enc-E, stb. Az Ás a Ház, vagy jelző. Tehát az Ó-Per-Enc-i-Ás Ó-Ház-Csillagi-Ház, ami egyértelműen a világűrt nevezi meg óhazának. Természetesen, mert a csillagvallás szerint minden ember a csillagokból születik, és a csillagok közé megy vissza lelke, a test halálával. Az Óperenciás-tengert később az óceánokkal azonosították egyre gyengülő tudósaink, majd végül valamilyen Ober-Enns név alatt mocsarakat képzelnek el az isteni tudás helyett.
A Hetedhétország kifejezés a szumer hagyományokban is létezik. A Hét számnév a He-Ta alapján Nap-Táj, ami miatt a magyarok hét törzse szakrális szövetség. A törzsek nevei magyar nyelvűek, egyetlen török nyelvű törzsünk sincs. A törökök Kr.u. 220-ban jelennek meg az emberiség színpadán, erős magyar eredet alapján, ezért a nagyon régi magyarnak nevezett törzsnevekhez nem lehet közük. A 108 magyar és 108 hun nemzetség is régebbi a törökök megjelenésénél, a 108 egyértelműen a precesszió és a kör fokainak összeadott száma. A törökök viszont magyar, hun eredetűek, tehát a rokonság egyértelmű. A Hét, Hetu-Magyaria fogalma rengeteg helyen megjelenik, lásd Róma hét dombja, Jeruzsálem hét kapuja, és nagyon sok egyéb tényező. A Hét a számnevek rendjében a Nap, a Tíz az Isten. Ebből az egyszerű példából is sok ezer tényt is megérthetünk, őseink gondolkodását tanulva.
Az Üveghegyek a régi jégpajzsok déli oldalai. Néha ezer, néha négyezer méter magasak, útját állták embereknek és állatoknak. A név magyar, mert az Ü-Vég nem más, mint Isten Vége. Ahol Isten hatalma lehanyatlik, ott jön a jég, a teljes pusztulás birodalma. Az U-Ü-Ő a végtelen, a magasságos isten neve. Már Zi'U-Szud-Ra ősi hősünk nevében megjelenik, akinek a neve Élete-Hosszú(Örökkévaló)-Déli-Ember (Lény) értelmű. De még régebbi a Tatárlakai Korong bal felső negyedében, ahol egy Ü betű látszik az Izenyi szöveg alatt. A megfejtést a zseniális Varga Ferenc adta, zseniális vizsgálatai alapján. A Vég magyar szó megjelenik a Nor-Vég névben is, amit a No-Ur-Vég fogalomból kell levezetni. No-Úr az Észak, ahol nincs Nap, a Vég egyszerű magyar szó.
Atlantiszt az időben is tagolni lehet. Első Atlantisz az aranykor birodalma volt. Ekkor még az erkölcsök szilárd alapokon álltak, az emberek isteni része erős volt. Második Atlantisznak nevezhetjük a romlás korát. Lakói háborúztak, másokat kiraboltak, az isteni rész bennük kicsire zsugorodott. Ennek a szakasznak a végén következett be a pusztulás, a tenger emelkedése miatt. Harmadik Atlantisznak nevezhetjük a megmenekült népesség új hazákba vándorlását. Az egykori kolóniákba vándoroltak, majd onnan tovább, sok területre, Európába, Ázsiába, Afrikába és Amerikába.
A harmadik szakasz, úgy látszik, tényleg valóság volt. Sok civilizáció emelkedik fel az idők végtelenjéből, majd elenyészik, de a közelükben mindig új civilizáció kap életre. Azt azonban el kell vetni, hogy az atlantisziak hozták volna létre a keleti nagy civilizációkat. Azért, mert Galliában, Kárpátiában, Közép-Ázsiában, Mezopotámiában, Egyiptomban, Kínában és sok más területen a civilizáció régebbi, mint Atlantisz léte. Nem ismert, hogy Atlantisz mikor keletkezett. Azt hihetjük, hogy 50.000 évnél nem régebben, mivel a magyar írások Nyugaton ennél nem régebbiek. De Európában ennél is régebbiek, tehát Atlantisz fejlett birodalma csakis a keleti fejlett birodalmakból jöhetett létre. Ezek a keleti birodalmak pedig mind magyar írással írtak.
Ha az atlant országokat vesszük figyelembe, Atlantisz utódait, akkor a mai Morokkó, Mauretánia lenne az egyik első utód (I.). A megmaradt szigetek is egy külön státuszt kaphatnak (II.). Azután a spanyol területek is kapnak egy rangjelző sorszámot (III.). Utánuk az amerikai maradványok következnek, (IV.). Majd az északi tartományok, akkor még nem gall, germán név alatt (V.). Innen aztán a keleti birodalmak jönnek elő, VI. számmal. Igen sok hatalom és térség, amelyek közül mindet ki kell zárni, amelyik az indoeurópai vagy görög fogalmakkal kapcsolatban van. Ezek a fogalmak és szavak még nem léteztek Atlantisz korában, ezért semmi esetre sem létezhetnek Európa keleti felében sem, Atlantisz idejében, de nagyon sokáig, Atlantisz elsüllyedése után sem.

A magyar ősiség tele van olyan szókinccsel, amelyet nem értenek a mai értelmezők. Mivel sok tízezer év óta írunk, ezt a tényt nehezen viselik az utódaink. Saját magukat önállónak képzelik, nem a magyaroktól erednek. Azt hiszik, hogy valahonnan erednek, a semmiből. De minden gén régebbi génből ered, ez az igazság. Az emberiség nyelvi származástana nincs kidolgozva. Igaz, megkezdődött a nyelvek szókészletének egymásból való eredeztetése, de még azt sem sikerült megállapítani, melyik nép, melyik nyelv mikortól létezhet. Illetve vannak jól meghatározott időpontok, amiket a kutatók általában nem vesznek figyelembe. Ilyen időpont az első indoeurópai szavak megjelenése írott szövegben. Az időpont Kr.e. 1.360, de a szavak kritikus vizsgálata nem történt meg. Kikkuli lótenyésztésről írott szövegéről van szó.
Magor égi király, a Mag Csillag, az Or pedig Úr, a csillagok ura pedig a Nap. A Nap földi helytartója a király, jelképe az oroszlán. A szumer Ur-Magh is oroszlán, ami Maghur alakban a Magor változata. De Magor és Hunor testvérek, jelképük az Ikrek csillagkép. Az Iker szó rokon az egyiptomi Eker szóval, amit először egy oroszlán, azután két egymással szemben fekvő oroszlán jelképez.
Az özönvízzel kapcsolatban is több özönvizet állapítanak meg egyes kutatók, írók. Nagyon valószínű, hogy a szárazföldek elöntése tényleg szakaszosan történt, ezért a több özönvíz teóriája elfogadható.
Atlantiszról mérhetetlen mennyiségű írás halmozódott fel. Szinte képtelenség lenne minden adatot bemutatni, erre nem is volt törekvésem. Megpróbáltam felvázolni nagy vonalakban a kérdéskört, hitet téve, hogy Atlantisz tényleg létezett. A további kutatások továbbra is fontosak.
Magor természetesen a Magyar szó változata. A Magok Ura a Csillagok Ura, továbbá a Nap, aki egy nagy csillag uralkodó. Magor nem azért a magyarok ősapja, hogy néhány hitetlenkedőt jobb útra térítsen, hanem azért, mert ez az igazság. Atlantisz magorjai Atlantisz királyai. Van Atlantisz városban egy gyönyörű templom, amiben viszont a főpapnő az úr. Úgy látszik, Atlantisz első hatalmasa mégis csak a főpapnő, aki királyi jogokkal is rendelkezik. A tíz király a főpapnő alárendeltje. Amikor a királyok hódításokba kezdtek, a birodalom elpusztult. A főpapnő, a királynő szerepe a pusztulásban vajon benne volt?


IRODLOM: tartalom ↑

Ammianus Marcellinus: Róma története, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1993
Berlitz, Charles: Atlantisz, Édesvíz Kiadó, Budapest, 1991
Cox, Simon és Foster, Mark: Atlantisz, Gabo Kiadó, 2009
Dr. Móczár István: Atlantisz
Hérodotosz: A görög-perzsa háború, Európa Könyvkiadó, 1989
Joseph, Frank: Atlantisz pusztulása, Gold Book
Joseph, Frank: Atlantisz túlélői, Gold Book
Mellár Mihály: Atlantisz hol volt, hol nem volt, Kisbíró.hu
Móczár István: A minoszi Atlantisz rejtélye
Platón, Összes Művei, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1984
Röhl, Klaus Rainer: Az amazonok lázadása, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1986
Stegena Lajos: Atlantisz, Gondolat Kiadó, 1963
Szőke Miklós Árpád: Atlantisz árnya kísért
Sztrabón: Geographika, Európa Kiadó, Budapest, 1977
Tacitus, Összes Művei, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1980
Továbbá igen sok könyv és írás, egy részük az interneten olvasható.
Kézirat befejezve: Budapest, 2020. február 24.

tartalom ↑

Megnyitva 2287 alkalommal

Hozzászólás   

#3 oruletIvan 2023-05-23 21:31
Ez a Peterfai ugyan mennyit kap a magyarsag ellensegeitol az ilyen boduletes allatsagok omlesztesert ?
#2 Atila-Antal --Atlantisz - csak a nevekszikul 2020-04-15 15:28
itt elfelejtettem [szepletek] hogy erdekes pont az N betut hagytak ki a 16ik sz-i konyvekbe; gente gete hungari hugari stb

es Atilla napja pont 10 napra van Antaltol?? -- tudnak vmit [mert a ''10 nap'' az az ''1582-es naptar koriga-tol'' van]

itt az oldalam itt matatam az ev elejen ezeket habar asszem belinkeltem ide is a ''nagy europai oskereses'' czikkhez mind

kb innettol errefele

szkitia.blog.hu/.../...
----
+ Ilona nap aguszt 18 ugye 153 napra jan 18 Piroska napjatol [ habar nem megyek bele, ''hosszu'' ahogy Raffaely Erneszt doktor mongya]
#1 Atilla Antal es Zrinyi Ilona jan 17 s Karaffa Antal Munkats 1688szikul 2020-04-15 15:03
jan 7 Atilla
jan 17 Antal
jan 18 Piroska
aguszt 18 Ilona
aguszt 18+153 nap [hasznaljak a duplifikaczioknal mint ev vagy napok ] = jan 18
---
1688 - 449 ''Atillanal Priszkosz'' [ez valszeg nem ''bizanczi kovet'' volt hanem Frigy atirva krimibe stb [lehet akar Szent Laczi kiraly s frigy valakivel ; az hogy ''a leanya Piroska'' az vagy ugy volt vagy nem --- egy szemelybol kettto legyartva]; vagyes Piroska siman lehet Priszkusz
---
1688 jan 17 Antal napjan ''adja fel Zrinyi Ilona Munkatsot Karaffa Antal-nak''

1688 - 449 = 1239 szuletik ''az utolso Istvan'' aoktober 18 Lukacs napja; de Lukacs betui LKCS s Kizil turk nyelveken = piros es okto az 8ik nem 10ik honap [lasd Szent Tereznel is oktober 4v15 hal de a neve jelentese ''keso nyar'' ami agusztus]
---
osztan az Altin az turkul Arany s akkor lasd az Ajton Zolta(n) stb neveke ja + Uldin ki eppen a Napot mutogatja a romanoknak 408-9 az Al-Dun-anal miutan foglalta Castra Martist; Mars varat vagy Matris/Anya varat?
---
ezekrol mar matattam lasd a czikkeket a blogpont hu oldalamon; mig be nem szedik mert a maik oldalamot a ''szkitia ingyenblog''-ot mar leszedtek 1 hete [ez mar 2 szer vot leszedve 2018 april 13 pentek olta]

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások