20240524
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2016 szeptember 25, vasárnap

MVSZ IX. Záró- Világkongresszus

Szerző: MVSZ Sajtószolgálat

Záró-nyilatkozat - 2016. augusztus 20. - A Magyarok IX. Világkongresszusa 2016. augusztus 15-20. között ülésezett Magyarországon. Tíz szakmai konferenciája keretében 171 előadás hangzott el, amelyeket a tanácskozás idején megjelent tíz, és később megjelenő három kötet örökít meg. A Záró-konferencia az alábbi Záró-nyilatkozatot fogadta el.

„Élet, vagy halál!”(Petőfi Sándor) Magyarok IX. Világkongresszusa Záró-konferencia

Üzenet Európának: Európa Trianonja

 1. A Magyarok IX. Világkongresszusa a      nemzetstratégiai konferencia keretében megtartott önálló szekcióban      tárgyalta az Európát elözönlő, szervezett bevándorló-áradat ügyét, és      megállapította, hogy ez a folyamat létében fenyegeti az európai keresztény      civilizációt. Amennyiben Európa államai nem fékezik meg, ez lesz Európa      Trianonja, az a pusztulás, amelyet Magyarországnak és a magyar nemzetnek      az első világháborút lezáró trianoni békeparancs következtében máig tartóan      el kellett szenvednie.
 2. A Magyarok IX. Világkongresszusa      felhívással fordul Európa őshonos népeihez, hogy fogjanak össze, és védjék      meg magukat, kultúrájukat, az európai keresztény civilizációt. Európát ma      olyan népek foglalják el, amelyeket leginkább az különbözteti meg Európa      őshonos népeitől, hogy fanatikus, sőt agresszív      a saját Istenükbe vetett hitük.
 3. Európa és az euro-atlanti civilizáció      kiszolgáltatottságának legfőbb oka, hogy száműzte életéből az Istent.      Életben maradásához, gyarapodásához vissza kell hoznia Istent      mindennapjaiba és társadalmainak életébe. Keresztény gyökereit éltetnie      kell.

Hozzájárulásunk az egyetemes közjóhoz

 1. A Magyarok IX. Világkongresszusa      meghatározó hozzájárulása az egyetemes emberiség sorsának jobbra      fordulásához a Dr. Balogh Sándor által kidolgozott megoldás az Albert      Einstein által felvetett, de megoldatlanul az utókorra hagyatékozott      tér/mező kérdésre. Dr. Balogh Sándor megoldása egy új tudományos      paradigmát teremt, amelyben helye van az onnan a materialista világnézet      eluralkodása folytán kiszorított Istennek, amely lehetővé teszi a      legmagasabb tudományok nyitott kérdéseinek megválaszolását, létező      ellentmondásainak feloldását, ezáltal megteremtve az anyag, a szellem és a      lélek egységes tárgyalásának lehetőségét. A megoldás egy új világkép      alapjait rakja le.

Bizonyított székely és magyar ősiség

 1. A Magyarok IX. Világkongresszusa      keretében megtartott őstörténeti konferencia legfőbb hozadéka, hogy az ott      elhangzott előadások cáfolhatatlanul bizonyították a székely nép Atilla      nagykirály hátramaradt hun népének voltát és magyarajkúságát. Ez a két      megállapítás látszólag csak 500 évet nyit meg a magyarság legújabb kori      Kárpát-medencei történetében, de voltaképpen kitolja a magyarság határait a kínai nagyfalig és az      egyiptomi Szfinxig térben, és megnyit 5000 évet időben.

A magyar nemzet meghatározásának kiegészítése

 1. A Magyarok IX. Világkongresszusa a Jövő      a Szent Korona jegyében című nemzetstratégiai konferenciája révén kiegészítette      a Magyarok VIII. Világkongresszusa által kidolgozott és elfogadott magyar      nemzet-meghatározást a család és a közösség, valamint a haza      fogalmával. A haza fogalma egyszerre jelent területet és az azon      élő népet.

A magyar ősiség a magyar nyelv és a magyar írás védelmében

 1. Ugyancsak a nemzetstratégiai konferencia      hívta fel a figyelmet a magyar nyelv meghatározó szerepére a magyarság      alapvetően békés, igazságra és méltányosságra törekvő lelkületének      alakításában. Egyben óva intett az idegen nyelvi szerkezetek      befogadásától, mert azok alkalmasak a magyar nép lelkületének hátrányára      történő megváltoztatására.
 2. A Magyarok IX. Világkongresszusa több konferenciája      – őstörténeti, nemzetstratégiai, kulturális, rovásírás – tárgyalta a      magyar nép ősiségének kérdését. Ezzel együtt tárgyalta a magyar nyelv és a      székely-magyar rovásírás ősiségének, valamint egyediségének ügyét is.      Megállapította, hogy mind a magyar nyelv, mind a magyar írás az egyetemes      emberiség kiemelt értékei közé tartozik, és kéri, hogy nyilvánítsák a magyar      nyelvet a világörökség védett részévé. Hasonlóképpen kéri, hogy      nyilvánítsák a világörökség részévé a magyar írást, amelyből egyes      nem magyar kutatók minden ma ismert más írást származtatnak.
 3. A magyar      nyelv jelentősége miatt szükséges, hogy annak a jövőben a Magyarok      Világkongresszusa minden ülése keretében önálló konferenciát szenteljenek.     

A magyar nyelv túlnyomóan mellérendelő szerkezetekből építkezik. Ez ősiségének legfőbb bizonyítéka, és egyben legnagyobb értéke, ereje is. Méltó arra, hogy az emberiség kincseként védjük. A magyar nyelv mellérendelő volta mellérendelővé nemesíti a magyarság világképét, gondolkodásmódját és erkölcsét is. Az alapvetően alárendelő indogermán nyelvek, különösen az angol a gyarmatosító, globalizáló hatalmi elv egyik forrása.

Aki a magyar nyelv mellérendelő belső lényegét őrzi, a teremtés rendjét őrzi, és hozza vissza a ma velejéig alárendelő és emiatt vesztébe rohanó emberi társadalomba. A SZER a régi magyar nyelvben rendet jelentett. A szeretet a mellérendelés rendje, a teremtés alapelve, amely létrehozta és működteti a teremtett világot.

A magyar nyelvet, világképet és erkölcsöt meghatározó mellérendelés elve azonos a Jézus Urunkban megtestesült Újszövetséggel, a szeretet törvényével.

 1. A magyar      írás jelentőségének ismeretében a Magyarok IX. Világkongresszusa      kezdeményezi, hogy a székely-magyar rovásírás legyen része az általános      iskolai tananyagnak.

Felszólalás a méltányosság jegyében, a magyar nemzet védelmében

 1. A Magyarok IX. Világkongresszusa kéri,      hogy magát a magyar nemzetet is nyilvánítsák a világörökség      részévé.

A Kárpát-medence és a Szent Korona országa

 1. A Magyarok IX. Világkongresszusa      megállapítja, hogy a magyar nemzetnek      otthont adó Kárpát-medence a földkerekség egyik legtökéletesebb természeti      és földrajzi egysége, amelynek megóvása elemi és egyetemes emberi érdek.      Ezért kéri, hogy nyilvánítsák a világörökség részévé a Kárpát-medencét.
 2. A Magyarok IX. Világkongresszusa      kinyilvánítja a Kárpát-medence geopolitikai egysége helyreállításának      elodázhatatlan voltát, ami minden itt élő nép kiemelt jelentőségű érdeke.
 3. Az egyetemes magyar nemzetet képviselni      hivatott testületként a Magyarok IX. Világkongresszusa elérkezettnek érzi      az időt a Szent Korona országának a helyreállítására, amely országot a helyreállított      jogfolytonosságú történelmi alkotmány ural, és amely újra szavatolja a      területén élő népek önrendelkezését és egyenjogúságát. A Szent Korona      országa a Kárpát-medence népeinek hazája. A Magyarok IX. Világkongresszusa      támogatja az MVSZ Elnöksége által Botos László kezdeményezésére      elfogadott, és számos nyelvre lefordított felhívás – A      közbéke érdekében – terjesztését. Ez a felhívás ismerteti két      jeles cseh közéleti ember, František      Palacký és Rudolf Kučera méltatását a Szent Korona országáról,      példaként ajánlva azt más nemzetek, más országok számára. A Szent Korona      országának működéséről szóló ismereteket széles körben, minden érintett      országban terjeszteni kell.

A székely nép önrendelkezése

 1. A Magyarok IX. Világkongresszusa      álláspontja szerint meg kell teremteni a lehetőségét annak, hogy a bizonyított      ősiségű székely nép élhessen önrendelkezési jogával. A magyar kormány      vállaljon védhatalmi státust ebben a folyamatban.

Trianontól a hazaáruláson át a Szent Korona országáig

 1. A Magyarok IX. Világkongresszusa      megerősíti a Magyarok Világszövetségének Elnöksége (15/2015. (IV.24.)),      majd Küldöttgyűlése (9/2015. (04.25.) által 2015-ben egyhangú szavazattal      elfogadott megállapítást, mely szerint Antall József néhai miniszterelnök      és külügyminisztere, Jeszenszky Géza 1991-93 között a hazaárulás minősített esetét követték el. Öt nappal az Ukrajna      függetlenségét kimondó és Kárpátalja különleges státusát követelő népszavazás      elsöprő erejű győzelme után, annak következményeiről említést sem tevő,      Kárpátaljáról örökre lemondó alapszerződést kötöttek, sőt azt hosszú ideig      még az Országgyűlés elől is eltitkolták.
 2. A Magyarok IX. Világkongresszusa      álláspontja szerint Kárpátalja helye miként ezer éven keresztül volt, ma      is a Szent Korona országában van. Ukrajnához történelme során soha nem      tartozott. Ennek az országnak nincs sem erkölcsi, sem jogalapja áldozatot      követelni Kárpátalja népeitől egy olyan belháborúban, amely Kárpátaljától      távol zajlik, és amelyhez nekik semmi közük nincsen.
 3. A Magyarok IX. Világkongresszusa      keretében első ízben megtartott Kárpát-medencei magyar vértanúság      című konferencia felfedte, hogy milyen hatalmas méreteket öltő, sorozatos      magyarirtás zajlott a Kárpát-medencében. A török hódoltság idején kezdődő      és a huszadik századig tartó rác- és oláhjárások ártatlan, hadi      cselekményekben részt nem vevő magyarok százezreinek vérét ontották ki. A      sorozatos magyarirtások eredményeként Dél-Erdélyben és a Délvidék részein      szinte teljesen kipusztult a magyarság, és összességében kisebbségbe      került a történelmi Magyarország területén. Ez pedig ürügyül szolgált a      trianoni ország- és nemzetcsonkításhoz.
 4. A MAGYAROK IX.      VILÁGKONGRESSZUSA nyomatékkal kimondja, hogy június 4., Trianon napja NEM NEVEZHETŐ A MAGYAR ÖSSZETARTOZÁS      NAPJÁNAK.

Petőfi Sándor szépunokája

 1. A Magyarok IX. Világkongresszusa „Hamvaidnak      elhozása végett…” című Petőfi-konferenciájának meghívására,      munkálatain részt vett az orosz állami hatóságok által hivatalosan is      elismerten Szibériába elhurcolt Petőfi Sándor egyik burjátföldi      származású, ma Németországban élő szépunokája. A Magyarok IX.      Világkongresszusa döbbenetesnek tartja a Magyar Tudományos Akadémia (MTA)      teljes elutasítással párosuló közönyét a nemzet legnagyobb költője, Petőfi      Sándor és a Szibériába elhurcolt magyar honvédek ezreinek sorsa iránt.

Az MTA alkalmatlansága

 1. A Magyarok IX. Világkongresszusa a magyar      nemzet sorskérdéseinek tárgyalására teljesen alkalmatlannak tartja a      Magyar Tudományos Akadémiát. Ezért kezdeményezi annak feloszlatását és egy      olyan Magyar Tudós Társasággal való helyettesítését, amelynek értékrendjében      a tudományos kíváncsiság, az igazság feltétel nélküli keresése és a magyar      nemzet szolgálata egyaránt meghatározó.

Az MVSZ fokozott szerepvállalása

 1. A Magyarok IX. Világkongresszusa      Záró-konferenciája részletes vita után háromnegyedes többségű szavazattal      felhívja a saját ügyvivő testületeként működő Magyarok Világszövetsége      újonnan megválasztott Elnökségét, hogy hagyjon fel eddigi tartózkodó      magatartásával a magyar köz- és politikai élet vonatkozásában. Vállaljon      aktív, összehangoló szerepet azért, hogy Magyarországon befejeződjék a      rendszerváltás, és annak érdekében, hogy a lehető legrövidebb úton      Magyarország történelmi alkotmányának jogfolytonossága helyreállíttassék.      A Magyarok IX. Világkongresszusa Záró-konferenciája megismétli a Magyarok      VIII: Világkongresszusa Záró-nyilatkozatában foglaltakat: történeti alkotmányunkon kívül nincs és nem is      lehet életképes magyar nemzet.”

A magyar föld védelmében

 1. A Magyarok IX. Világkongresszusa önálló      szövegű határozatban szólította fel a magyar kormányt, hogy a magyar föld      védelmében kezdeményezze Magyarország EU-s csatlakozási szerződésének      újratárgyalását, követelve az országot sújtó diszkrimináció      megszüntetését, és a termőföld kiemelését a szabad forgalmú tőke      fogalmából. A föld nem tőke, hanem megújuló természeti erőforrás, a haza      meghatározó összetevője. A határozatot önállóan is nyilvánosságra hozza.

A népszaporulatot segítő méltányos nyugdíjrendszerért

 1. Tekintettel a magyarság megnövekedett      átlagéletkorára, demográfiai mélypontjára, és a méltányosság jegyében a Magyarok      IX. Világkongresszusa támogatja A Fény üzenete – kulturális      konferencia keretében elhangzott előterjesztést, amely az államilag      szavatolt nyugdíj mértékét arányossá kívánja tenni a kitanított utódok      számával.

A tíz szakmai konferencia hozadéka

 1. A Záró-konferencia a Záró-nyilatkozat      mellékleteiként annak részévé emeli a tíz szakmai konferencia vezetői      által beterjesztett beszámolókat és határozati javaslatokat.

A Magyarok IX. Világkongresszusa szakmai konferenciáit az alábbi felsorolás nevezi meg:

 • Jövő a Szent Korona jegyében – nemzetstratégiai konferenciaDr. Drábik János és Bottyán Zoltán
 • In vivoorvos-konferenciaDr. Horváth Szabolcs és Prof. Dr. Egyed-Zsigmond Imre
 • Kárpát-medencei magyar vértanúság – történeti konferenciaDr. Botlik József
 • Trianon-100: „Hiszek Magyarország feltámadásában” – kiútkereső konferenciaBotos László
 • „Hamvaidnak elhozása végett…” – Petőfi-konferenciaFuksz Sándor és Kiss Endre József
 • Sémiták, árják és turániak – őstörténeti konferenciaDr. Aradi Éva, Dr. Bakay Kornél és Dr. Varga Tibor
 • A Fény üzenete – kulturális konferenciaDr. Grandpierre Atilla
 • A számítógépes szabványosításon túl – rovásírás konferenciaSzondi Miklós
 • 1956: Szabadság, tisztesség, méltóság – a 60. évfordulónak szentelt konferencia – Sujánszky Jenő és Hadady László
 • „Radványi Jenő” borászati konferenciadr. Borbély Zsolt Attila

Budapest, 2016. augusztus 20-án, Szent István napján

                                                                                    A Magyarok IX. Világkongresszusa

A kiadmányt hitelesíti: Patrubány Miklós István Ádám, a Magyarok Világszövetségének elnöke

MVSZ Sajtószolgálat

8969/160827


Szalontai Béla ajánlata alapján a következő megjegyzéssel: " Tisztelettel KÜLDÖM, és ajánlom MINDENKINEK! (azoknak is megküldöm, akik NEM ÉRDEMLIK, vagy egyenesen ELLENSÉGESEK a Magyarokkal. Küldd vissza tiltsd le....)
A MAGYAROK VILÁGKONGRESSZUSÁNAK záró nyilatkozatát teljes egészében ELFOGADOM, és TÁMOGATOM! Mind a 25 pontjával egyetértek! MEG KELL fogadni, és tenni kell érte.
-szalontay- "

Hozzászólás  

#1 KritikaGuest 2016-09-25 20:58
Az adminisztrátor törölte a hozzászólást

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások