20240417
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2021 november 07, vasárnap

Teuta Királynő (A Tejút titka)

Szerző: PÉTERFAI JÁNOS ISTVÁN

Ha valaki nem ismeri a magyar hagyományokat, a magyar mitológiát, de a történelmet sem, akkor vajon hová vezet az útja? Csakis az ürességbe, mert a magyar hagyományok nélkül nem lehet megismerni az emberiség ókor előtti, igen fejlett életét.

Sajnos, őseinket valamilyen elmaradott és fejletlen embereknek tartották egyesek, még néhány évtizede, néhány évszázada is, ami teljesen helytelen nézőpont. Őseink, tehát az ókor előtti emberek is olyanok voltak, mint mi, de az is felvethető, hogy bizonyos területeken fejlettebbek voltak nálunk.

Nem öldösték egymást úgy, mint az ókor óta az emberiség, olyan eszmeiség vezérelte őket, ami kizárta egész országok, földrészek embereinek kiirtását. Tudományuk pedig rendkívül fejlett volt. Ide tartozik a Tejút ismerete, ami igen sok magyar mítoszban, mesében felismerhető.

A Tejút még 150-200 éve is Teuta nevű volt. Nagy magyar mitológusok, mint Ipolyi Arnold, és Kandra Kabos, de mások is, így írták a Tejút nevét. Régente a Tejútnak sok neve volt, Schalk Gyula csillagász 33 nevét gyűjtötte össze, a magyar nyelvű területekről. Azt nem tudni, hogy más sok nyelv milyen szavakban ismerte a Tejútat. Sok nevét ismerjük, de nem ismerjük az összes nyelvben megjelenő neveket. Sok névhez külön történet is feljegyzésre került. Annyi bizonyos, hogy a magyar nép fantáziáját élénken izgatta az égbolt minden titka, köztük a Nap és Hold mellett a Tejút kiemelkedő helyet foglalt el, a bolygókkal együtt. A mai tudománynak nevezett értelmezés ezzel kapcsolatban többnyire sántít, nem kellően helyes álláspontból értekeznek a szerzők nagy titkaink felől.

A Tejúton történetek, mítoszok játszódnak királylányokkal és hősökkel. A Tejút azonos a Világfával, a sárkány által elrabolt királylányt a hős menti meg. Irdatlanul nagy a Tejút, a hős addig megy, amíg mind, a fekete bivaly bőréből készített hét ruha le nem foszlik róla. Erről szól a Világfa mítoszunk. A Világfa levelei hatalmas országok, bolygók, külön élővilággal. Egyes házak az űrben gyorsan pörögnek, mások lassan perdülnek. Ezek a házak egyes bolygók, csillagok, de azt nem tudjuk megérteni, hogy őseink hogyan voltak képesek értelmezni egyes csillagok ország mivoltát, honnan volt olyan tudásuk, hogy a Világfa egyes csillogó objektumait területeknek, bolygóknak gondolják? Márpedig néhány magyar mítosz nagyon pontos leírásokat ad a Világegyetem csillagairól, annyira pontosakat, hogy azokban megjelennek a fehér törpék, a kvazárok, a pulzárok, és sok más olyan csillagászati objektum, amelyekről őseink nem tudhattak. Ezt gondolhatjuk őseinkről, de ezeket a gondolatokat csak a mai nem magyarok adják az elménkbe. Azt csak mellékesen kell megjegyezni, hogy az Orion csillagkép nagyon ősi mítoszokban is a magyarok, egyiptomiak, szumerok, etruszkok, minosziak őshazája csillagképének volt elfogadva. Nimrúd, az Orion nem más, mint a magyarok Ősatyja, aki messze a többi nép ősatyja előtt uralta az emberek és az Égbolt tereit, és misztikus gondolatait.

Ipolyi Arnold, Kandra Kabos, és mások Teuta neve nagyon fontos, hiszen ebből ered a mai Tejuta név. A Tejuta név természetesen a Teuta származéka, ami önmagában is ősi, és a Te-Uta felbontás alapján még az Isten-Uta fogalmat is tartalmazza. A Tejút eszerint még Isten-Útja, de ez a fogalom még kevésszer jelent meg értelmezéseink között. Azt viszont tudjuk, hogy a tej szó régebben, és még ma is Té alakban él egyes nyelvjárásainkban. Hozz egy liter tét a boltból, nekem is mondták. Mit hozzak, kérdeztem. Tudod, aminek Té a neve, tejes üvegekben van. De te budapesti vagy, a barna tehénből jön a kávé, olyat ne hozz, csak a fehér tehénből fejt tét hozz. És aztán nevettek, hogy a budapesti gyerekek azt sem tudják, hogy a tehénből fejik a tejet, ami fehér színű. Ezt a kiokítást aztán jól megtanultam. A Té tehát a Tej régebbi neve. Tehát Te-Út a Tej Útja, ami fehér, mint a tej.

Mindig az első megjelenése egy névnek a legfontosabb. Az első megjelenésből eredhet a későbbi többi név, de ezt a mércét ne tekintsük törvénynek. Azért, mert a későbbi többi névben jelen lehetnek más értelmezések is, amelyek nem kapcsolódnak az elsődleges névhez. Az első megjelenés a Tejút szóra is vonatkozik.

Az ősiségben el kell jutnunk Toth isten nevéhez.Toth atlantiszi isten, akit elüldöznek Atlantiszból, mert egy pap lányával összeszűrte a levet. Keletre menekült, a mai Egyiptom vidékére, a Delta területére. Az eseményt Szolón idejére adja Platon, aki szerint Szolón járt Egyiptomban, és a papok szerint Toth 9.000 évvel Szolón előtt menekült Atlantiszból Egyiptomba. Ez az idő, a mai tudomány szerint akkor Kr.e. 9.620 körül lehetett, amikor Toth Atlantiszból Egyiptomba menekült. Fontos idő, mert a jégkorszak végével az olvadó jégpajzsok víze megemelte a tenger színtjét. A különböző számítások szerint a tengerek vízszintje 60-80, más számítások szerint 120 méterrel megemelkedett, az elolvadt jégpajzsok miatt. Ez volt az özönvíz, ami az egész Földgömbre kiterjedt. Számtalan hagyomány őrzi ezt az időszakot, de sok történész, mitológus mégis képtelen a jégkor végét bekapcsolni gondolataiba. Tehát Toth isten nagyon régen élt, Atlantiszból kellett menekülnie, de a tudását átvitte Egyiptomba.

Egyiptom, ami egy magyar vidék, lassan felemelkedett, valószínűleg Toth papjai segítségével. Több fázisa, az Óbirodalom, és Középbirodalom is az emberiség csúcsteljesítménye, az életfeltételek értelmében. De technológia szinten Egyiptom nem tudott tovább jutni a magas szintű egyiptomi tudományon, amihez a mai korszerű gondolkodók is eljutnak. Nem tudott olyan magas szintre eljutni, mint a mai tudomány, amit a szabad gondolkodás, és néhány nagyszerű gondolkodó hozott létre. Egyes területeken, mint az energia kutatásokban, nagyon fejlett szintre jutottak, de mégis lehanyatlottak.

Toth isten neve ma is nagyon elterjedt. Aki nem akarja elfogadni Toth, mint a Tejút nevét, ne fogadja el. Mivel a Teuton népek támadását a germánokhoz kötik, ezzel a ténnyel kevés az ellenkezés. A Teuton népek a Tejúton vándorlók. Nincs hazájuk, de a Tejút alatt vándorolnak, hogy valahol letelepdhessenek. A Teutonok vándorlása viszonylag jól ismert, meg Marius hatalmas győzelme is, a teutonok felett. A törzsek új hazát kerestek, a Tejút alatt haladtak, ezért volt a nevük Teuton.

A Teuton név a Tejúton név magyar változata. Azok a törzsek, amelyek a Tejút alatt vándorol

tak, kapták meg ezt a dicső nevet. Azt se felejtsük el, hogy a Te-Uta szóösszetétel lehet a Tejút legrégebbi megjelenése. Ebből az is következik, hogy a Teutonok vándorló népe a magyar Teuton nevet viselte népnévként. Ami a teutonok magyar eredetére ad bizonyságot. Azt gondolják a történészek, hogy a teutonok germánok voltak, ami igaz is, de a germánok is sok szállal kötődnek őseikhez, a magyarokhoz, mint az összes indoeurópai nép.

Toth isten neve is magyar nyelvű, a Teut alakból származik. Erre perdöntő bizonyítékot ad Platon, aki az egyiptomi Toth isten nevét Theuth formában írja le. A rengeteg Tejút megnevezés azt bizonyítja, hogy őseink előtt nagyon fontos volt az Égbolt, benne a Tejút. Platon névalakja azt igazolja, hogy az ókorban is a Theuth, vagyis a Tej-Út szó volt elterjedve az emberiség népei között.

A németek mai neve a Deutsch. Ez a név egy-két változaton keresztül, a Teut magyar névből ered, ami a Tejút valójában. A Teuton nevet már bemutattuk, ami azt jelenti, hogy a Tejút alatt vándorlók a Tejút védelmét élvezik. A németek Deutsch neve azt igazolja, hogy a németek is a magyaroktól származnak, mint az összes többi nép is. Ebben a kérdésben a Keleti-Gótok létezését is megemlíthetjük, akik igen erősen kötődtek a hun magyarokhoz. A Deutsch népnév tehát egyértelműen a Tejút magyar népét nevezi meg. Eszerint a deutsch nép is a Tejútról származik, mint az összes magyar származású nép. A fáma szerint.

Azt, hogy mennyire nem értjük ősi nyelvünket, és hogy mennyire nem értjük a tőlünk eredő nyelveket, nem itt szabad vizsgálni. Az igazi és jól érthető szavakat azonban kötelező bemutatni, ha azok egyes egyetemeknek nem is tetszik. A németek Deutsch neve magyar eredetű, ez ellen nem lehet tenni semmit. Akkor sem, ha a németek olyan sokszor ölték egymást, és másokat.

A többi germán nép neve is mind magyar eredetű.

Amikor eljutunk Teuta királynő nevéhez, már nem is gondolunk a sok magyar törzs, nép nevére, akik lakták Kárpátiát. Pedig ezek a népek a Tengeri Népek nagy inváziója alatt is szerepeltek, nevük szerint magyar nyelvűek voltak. Legalább négy nép, törzs magyar hadserege ment megtámadni Egyiptomot, aminek az lehetett az oka, hogy egy egyiptomi fáraó megtámadta Kárpátiát, és rengeteg embert megölt. A Tengeri Népek seregei a Dunántúlról indultak, amit a British Múzeum atlaszaiban pontosan láthatunk. Három nagy invázió volt Egyiptom ellen, aminek valamilyen súlyos oka volt. Azt lehet gondolni, hogy már a Hékások támadása is megtorló volt Egyiptom ellen, bár Egyiptom és az északiak, a magyarok, nyelvileg rokonok voltak. Miért bántották volna egymást? Bizonyára azért, mert Nagy Szeszosztrisz északi hadjárata alkalmával nagy pusztításokat végzett Kárpátiában, ami után megkerülve a Fekete-tengert, visszatért Egyiptomba. Nagy Szeszosztrisz Vezér, másként Oszirisz, Nimrúd hadjáratait másolta, hogy ő is nagy hírnévre tegyen szert. Két hadjárata sikeres volt, bár Vezér négy hadjáratot folytatott. Dárius is utánozta őket, de neki egy hadjárat sem sikerült, mert a szkíták visszakergették a seregeit a Duna felé. A Hykszósz, vagyis Hekau támadás hamarosan bekövetkezett Egyiptom ellen, amit eléggé részletesen ismerünk. Ennek az egyiptomi támadásnak a második megbosszulása volt a Tengeri Népek három hadjárata, amelyek mind vereséggel végződtek. Ehhez a nagy háborúkhoz csatolható a Trójai Háború, amely nem úgy történt, ahogy Homérosz megénekelte.

Egy kelta isten is viselte a Tejút nevét, akinek a neve Teutatesz volt. Ráadásul a Pilis-hegységben is feltárták a nevét. Teuta-Tesz a Tejút Istene, ehhez semmi kétség. A Tesz szó nagyon sokszor Isten jelentésű, rengeteg utód nyelvünkben. Sok törzs is a saját neveként alkalmazta a Tesz szót, ami a Ten Isten jelentésű szó változata. A Tészta etruszk szóban a Tész a fehér tésztára vonatkoztatható.

Azt nem lehet elvitatni a magyar nyelvtől, hogy számtalan mai nyelv őse. Százával adhatjuk az alapszavakat, amelyek a magyar nyelvből erednek, és százféle irányba fejlődnek. Ha egy két hangos alapszó a magyar nyelvben alapvetően fontos, de azután sok nyelvben sok alakra fejlődik, akkor vajon melyik alapszó az eredeti? A magyar szó, aminek meghatároztuk a jelentését, vagy valamilyen másik szó, aminek nem értjük a jelentését?

A Ten magyar szó rendkívül fontos, telve az emberiség sok nyelve vele, de azért ez a szó nem akarja semmilyen más nyelv megfelelő szavát sem alávetni. A Ten maga Isten, egy magyar ige is, a Tenni főnévi igenév alapja. A Ten igen messze az időben, és igen sok nyelvben megjelenik ma is, ami az emberiség szoros rokonságát bizonyítja. A Ten ige változatai azonban már sok vitát eredményezhetnek, nagyon sok szóban jelenik meg a Ten, de mind a magyar nyelvhez köthető.

A Ten (Tenni) ige fontos a magyar nép számára. Azért is, hogy a magyarok a mai indoeurópaiak népeinek az ősei, de azért is, hogy a magyarok nyelve sokkal régebbi, mint amikor az indoeurópaiak nyelvei megjelennek a Földön.

Tovább kell mennünk az értelmezésekben. Tudjuk, hogy materialista nézőpontunk szereint nincs keresni valónk számtalan területen, mert nem értünk hozzá. De idealista nézőpontból számtalan területen helyes következtetésekre jutunk, ha nem hagyjuk magunkat materialista gondolatoktól megfertőzni. Ebből az következik, hogy a Világ lényegéhez az idealisták közelebb juthatnak, mint a materialisták. A régiek erősen idealisták voltak, idealista alapon értelmezték a világot.

Ismert egy nagy királynő neve, Teuta, aki valójában nem királynő, hanem régensnő, Illyriában, Kr.e. 231-227 között. Agrón király első felesége, Agrón uralkodott Kr.e. 250-től 231-ig. De gyereke nem született Teutának, ezért Agrón elvette feleségül Teuta húgát, Teutana királynőt, akitől Pinnész nevű fia született. Közben háborúba keveredtek Rómával is, 229-től kezdve.

Agron nagy király volt, Kr.e. 231-ben Medion ostrománál óriási győzelmet aratott. Épeirosz ellen harcolt, visszafoglalta az elrabolt illyr területeket. Ez az Aitoliai Szövetség seregeire mért nagy csapás volt. II. Demetriosz makedon király támadást indított Kr.e. 231-ben ellenük. A harcok közben meghalt Agron, de a harcot Teuta tovább folytatta. A neve magyar nyelvű, Tejuta, húga neve Tejuta-Na, vagyis a Tejuta-Házból való.

Agron király neve is régi. Egy hős neve az Argó hajósai közül, azután Agrón lüd király Kr.e. 1221-től viselte ezt a nevet. A lüdök finnségiek, tehát Agron neve sem lehet görög. Második felesége Triteuta is, Három-Tejút értelmű, de nem ellenséges név.

A két királynő nevét nem értik, mert magyar nyelvű nevek. Egyes értelmezések szerint a Teutana értelme Királynő, de ez rossz értelmezés. Tejút-Anya már érthetőbb lenne. De ez sem igazi jelentés, mert a Tej-Út a valódi és ősi szóösszetétel.

Teuta Kr.e. 227-ben lemondott a trónról. Róma előbb meghagyta rangjait, de azután elvette címeit, elmozdították a hatalomból. Nem ölték meg, hanem Lisszosz környékéről, ami Teuta utolsó védekezési területe volt, Rhizónba ment, ahol megadta magát Rómának. A rómaiak, elismerve a hős asszony értemeit, megkegyelmeztek neki, és nem bántották. Rhizón a mai Kattarói-öböl egyik fellegvára. Ebben az öbölben sok hős magyar tevékenység zajlott egykoron. Az illyrök alapvetően magyar eredetűek. Innen ered a magyar és albán testvériség.

A Kanári-szigeteken több vulkán van. Az egyik a Tejde, aminek jelentése Tető. A Teuta és Tejde nevek kapcsolódhatnak egymással.

Azért fontos a Tető szó, mert a Tejút fogalmának sok további megjelenése. Igen gazdagon elterjedt számtalan nyelvben, amelyek az ősrégi magyar nyelvből eredeztethetők. A magyar nyelvben is rengeteg formája van. Ezek a Tejútból eredő nyelvi formák szinte végtelenek. De a nyelvben nincs végtelen szóáradat, ezért inkább e nyelvi sokszínű megjelenésből néhányat bemutatok. A bemutatott bizonyítékok is az emberiség magyar eredetéről, és egy nyelvűségéről tanúskodnak.

Tehát az összes Tát, Tét szavunk a Teut, Tejút szülötte. Hatalmas nagy tartománya van a Teuta névnek, és hatalmas nagy tartománya van a belőle eredő Tét, Tát neveknek. A kártyajáték tétje, a Tátra, a hajó tatja, de a Tit is, ebbe a fogalmi körbe tartoznak. Még az is szóba jöhet, hogy a sok Tóth családnév inkább Thoth, Toth isten nevéből ered, mint a szlovák fogalomból, akik a Felvidéken laknak, de Szlavónia is Felvidék volt egykor. Mind a Ten-Isten szavunk szármkazéka. A csodálatos magyar nyelv szókincse azért elképesztő, mert a szavai messze a kőkorszak belsejébe visznek bennünket. Ahol pedig csak magyar betűket láthatunk a sziklába, csontba vésve, ott hogyan lehetne más szöveg a sziklában, csontban? Sehogy.

A lényeges bizonyítékok száma sok.

Arról van szó, hogy az őseink is egyszerű értelmes emberek voltak. De nem voltak olyanok, mint akitet el akar hitetni velünk a mai megmondó emberek társasága. Őseink egyszerű emberek voltak, akik nem bántottak más embereket, ellenben a nagy fenevadak ellen harcoltak. A mai magyar szókincs is ezt a régi, őskori, kőkori szókincset világossan tartalmazza.

Emiatt a mai magyar nyelv az őskori magyarok nyelvének pontos mása.

Ami viszont teljesen megdöbbentő, az óriás kalmár neve. Több ábrázolás is fennmaradt a Minoszi Birodalom területéről, amelyek a lábasfejűt mutatják. Krétán a főisten valódi neve Min, akinek a nevében uralkodik a király. Egyiptomban Vaszetben hatalmas falvésete van, azt mutatja, amint Min teremti a Mindenséget. Kréta legrégebbi írása magyar, a terület a kéri népünkhöz tartozott. Azt nem gondolom, hogy a két Min azonos lenne, az viszont igaz, hogy mindkét terület a régi magyarokhoz tartozott.

Az Architeuthis dux az óriáskalmár tudományos neve. A rend neveTeuthida, Kalmárok, több fajuk is ismert. Az óriáskalmár nősténye 12, esetleg 15 méter, a hím valamivel kisebb. A Csendes-óceánban él, de az Atlanti-óceánban is elterjedt. A Földközi-tengerben még nem látták, tehát a krétai ábrázolások esetleg más fejlábú fajokról készültek. A Tejút valóban spirális galaxis, a karok feltekeredtek, ahogy forog a központi mag körül. A krétai polip ábrák rémületesen hasonlítanak a Tejút valódi alakjára. A művészek feltekeredve ábrázolták a lábasfejűeket, olyan helyzetben, mint amiben a Tejút van. Azt nem is tudjuk, hogy tintahalak 10 lábbal, vagy polipok, 8 lábbal, csak annyi bizonyos, hogy lábasfejűek, a Teuthis név a Tejútat jelenti, aminek megfelelő helyzetben vannak az állatok, és a nevük a Tejút nevét tartalmazzák.

De arról van szó általában, hogy a Tejút szerkezetét a modern tudomány fedezte fel, nem túl régen. Akkor hogyan lehet a Teuthis név, a Tejút és a Tejútra félelmetesen hasonló feltekeredett fejlábú között olyan szoros összefüggés, hogy csak ámulunk. Mit tudtak a kéri krétaiak, hogy ilyen csodálatos ábrákat készítettek, arról nem isszólva, hogy a krákok nem csak kelta és germán legendákban léteztek, hanem a minosziaknál is.

Feltehetjük azt a kérdést, hogy őseink nem csupán a Tejút Világfa jellegét ismerték, hanem a spirális szerkezetét is? Mert a krétai ábrázolások pontosan ezt igazolják. De ha ez igaz, márpedig ott vannak a bizonyítékok, nagyon nagy hiányosságok tátonganak tudásunkban és gondolkodásunkban.

Budapest, 2021. október 09.

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások