20240220
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2017 február 04, szombat

Ádám és Éva

Szerző: Péterfai János István

Mivel a magyarok hozták létre a modern emberiséget, és a magyar nyelv az emberiség nyelvei többségének az őse, ezért a magyar nyelv segítségével sok nevet jobban megértünk, mint éppen az a nyelv alapján, amelyhez a nevet tartozni véljük. A Biblia nevei és történetei, amint az ma már köztudott, több területről származnak.

Komoly szakkönyvek tartalmazzák a tudósok kutatásait. Az egyik forrás Sumerra mutat, ahonnan a vízözön legendáját is származtatják. Egy másik jelentős bázis Egyiptom volt. Kréta felé is mutatnak szálak, de erős összeköttetés volt a Biblia írói és Szavárdia (Szubir-Ki, Subar-Tu) között is. Ebből pedig az következik, hogy a Biblia sok része, köztük a Teremtés is, a héberek létezésénél sokkal régebbi tudáson alapszik. Olyan régi idők hagyományai jelennek meg, amikor még csak a magyarok léteztek a Földön, több más, ma is távolinak vélt csoporton, és nem Homo sapiens fajokon kívül.

Ádám és Éva misztériuma, bármit állítsanak is egyes kutatók, csakis magyarul, magyar nyelven, érthető meg, mivel a történetük is a magyaroknál volt eredetileg ismert. Több magyar teremtés mítosz létezik, mivel a magyar népek száma is sok volt egykoron, hagyományaink szerint 108, amiről kiderült, hogy csillagászati szám. A teremtés mítoszok rendkívül fontosak, Ádám és Éva története az egyik, talán a szavárdokhoz köthető.

Jeles tudósok Ádám és Éva nevét nem értik, ezért az emberiség sem tudja, voltaképpen miről is van szó. Találgatnak, félreértelmeznek, erőszakos etimológiákat gyártanak, és sajnos, egyes esetekben tudatosan nem mondanak igazat. Nagyon szeretnék megérteni a Biblia íróinak gondolatait, szeretnék megérteni Isten Atya és az ember kapcsolatát, de az eddigi módszerekkel nem fognak tudni helyes eredményt elérni. Valami keveset mégis el tudnak érni, mivel a nyelveik a magyar nyelvből erednek, ami miatt a nevek jelentésére valami kicsiny ablak mégis megnyílik előttük.

Összefüggéseiben látni az emberiség történelmét csakis a magyar nyelv segítségével lehet. Ami a világ egyik legnagyobb misztériuma.

Most csupán Ádám és Éva nevét nézzük meg, mit is jelentenek, utána pedig fel kell tárni a misztériumot. A Biblia genealógiájával külön érdemes foglalkozni.

Ádám, vagy Adam nevét általában nem értik. Patai Raphael, nagy magyar hittörténész, aki Spanyolországba ment, és megírta a "Héber mítoszok" című könyvet, azt állítja Ádám nevéről, hogy nő nemű szó. Adamu héberül ugyanis Anyaföld. Eszerint a héber név nem fogadható el Ádám neve eredetéül, de ahhoz közel álló forma. Isten ebből az anyaföldből gyúrta össze az első embert, aki aztán Ádám nevet kapott.

A magyar Ad ige az Adam-Ádám név alapszava. Több más nyelvben is szerepel, talán a héberben is, az angolban Add a formája? Mindig az Atya (Ata, Ada), Apa, Papa ad, és az Anya (Ana), Mama kap. Ebből pedig az következik, hogy az Ad ige a férfihoz kapcsolódik, mivel a férfi adja az élethez szükséges magot, és a nő kapja, akinek szintén van magja. A két mag, vagyis csillag egyesüléséből lesz a Mag-Zat, a Csillag-Keletkezés, majd a születés után a csillaggyerek.

A magyaroknak van Ada nevű városa is, ami Atya jelentésű. A héber Ada viszont női név. A rokonnak minősíthető nyelvek és népek szókincsében igen gyakori a nemek váltakozása. Egy név az egyik nyelvben férfi, a másikban női minőségű. Egy fogalom az egyik nyelvben értékes, dicső, pozitív, a másikban romlottságra utaló, negatív jelentésű. Emögött általában szellemi, vallási harcok állnak, amit egészen könnyű kimutatni. Ezért különösebb megjegyzést nem érdemes fűzni az Ada magyar férfi, és héber női jelentéséhez.

A Nap igen nagy isten a magyaroknál, de a szemiták is egy időben napvallásúak voltak. A Napistennek sok magyar neve van, általában az indoeurópai Napisten nevei magyar eredetűek. A sumer Utu és Udu is Nap jelentésű, de szerepelnek e nevek a magyar nyelvben is. Baráth Tibor, nagy magyar kutató, több alakját is megemlíti, pl. Az Ud, Du és Utó alakokat.

Arra kell gondolni, hogy a sumer Napisten neve már összetétel. Mivel három hangból áll, sérti a két hangból álló alapszavak elsődlegességét. Ebből a nyelvi alaptörvényből kiindulva sikerült meghatározni, bizonyos mértékig, az Utu és Udu istennevek eredeti alakjait. Amu U-Tu, és U-Du lehetett. Az U, mint Zi'U-Szud-Ra nevében, Hosszú, pontosabban Végtelen, Magasságos, Örökkévalő jelentésű, azonos a magyar személyes névmások közül az egyes szám, harmadik személlyel, ami Ü és Ő lehet manapság. A Tu és Du a valódi Nap. A Du jelent még In-Du-L fogalmat is, az L igeképzővel Dúl, Dűl és Dől igéket is kiad.

A magyar nyelvben, amiből a sumer is keletkezett, rendkívül gazdag az Utu-Udu jelenlét. De más nyelvekvekben is gyakori, amiből azután meg lehet állapítani azon nyelvek magyar eredetét, de legalább a magyar nyelvvel való rokonságát. Néhány példa: Eri-Du, Enki-Du, Haj-Du, Dú-Vad, Düh, Tar-Du, vagy Mar-Duk isten neve, amiben a Du kicsinyítve van a K hanggal.

De az Ada is lehet A-Da, Nagy-Nap, mert a Da jelent Napot és Földet, Földanyát a Dada személyében. Adab sumer város nevében az Ab jelent Házat is.

Mivel a Da az orosz nyelvben Igen, egyértelmű, hogy a Napot jelenti. Miért? Mert a magyar Ig-En az Ég-Isten, amihez hasonló lehet az orosz "igen" fogalma is.

Magyar nyelvi jellegzetesség a -D formájú becézés, kicsinyítés, főnévképző forma. Ez a nyelvtani jellegzetesség is rokon az Ádám szóval. Minden D végződésű szavunkban Udu vagy Ada nyomait, jelenlétét kell keresnünk. Nagyon gyakran női minőségben! Kicsinyítések: Árpád, Előd, Ond, Kond, Kend, stb. Helyképző, Da Földanya szerint: Ózd, Szeged, Sárd, Szárd, Korond, Cegléd, stb. Vagy In-Du – Hindu, Dar-Vi-Da – Dravida, Bu-Da (Fő-Nap), Tor-Da (Hegy-Nap), Vi-Da (Fényes-Nap), Lá-Da (Helye a Napnak), a Szövetség Ládája, Szer-Da a Szer Napja, Ked-Du a Kettedik Nap, stb. A Nap általában férfi, de a Da név megjelenhet, mint a Földanya, a Dada neveként is, elsősorban a földre, helyre vonatkozó földrajzi nevekben.

A magyar Ad alapige. Főnévi igeneve az Ad-Ni. A Nap Ad. Fényt, meleget, gyakorlatilag mindent, az élet a Naptól függ. Ő adja a növények virágzását, a tavasz eljövetelét, meg az esőt is. Az arany hasonló a Nap színéhez, ezért a Nap féme. Ő az adó. A király napkirály, a Napisten nevében uralkodik, ezért őt is megilleti az adó.

Az Út az a hely, ahol Utu átmegy az égbolton nappal. A városokban az Út ki van világítva éjjel, olyan hely, ahol Utu uralkodik a sötétség felett. Kicsinyítve az Út Utca formát ad. Az Utas szintén a Nap. Ő az égi utas. Az emberek, akik a Nap fiai, szintén az Utas szót használják, amikor utaznak.

Az Utó szintén a Nap. Kicsinyítve, becézve Utó-D, vagyis a gyerekünk, aki szintén Nap, pontosabban Napocska. Ezért van a Napfelmutatás szertartása. De a Nap örökmozgó, őseink jól tudták, a Nap minden reggel fel fog kelni. Az Autó szó ezért magyar szó, A-Utó formában Nagy-Utó, Isteni-Utó az értelme. Ebből aztán kiderül, hogy az A-Utó-Mata (automata) is magyar szóösszetétel. A Mata hely, mint a Mada, Matu, Nagy, de jelent ölőt is, pl. a Matamata nevű hal gyilkos hal, valóban félelmetes fogazata van.

Az Uterusz latin szóban, ami Méh jelentésű, az Ut-Er a Nap-Úr, ami azt jelenti, hogy az anyaméhben a baba a napocska. Még a latinok is tudták, hogy a gyerek Nap.

Szabályosnak látszik az Át-Ád-Ász-Áz hangtani sorozat. Az Atya jelentés mellett az Isteni fogalom is jelen van bennük. Mind a Nap nevének változata lehet. Az Ászok a magyarok, az Ázok germán istenek. Ász a Nap, ő a mindenség ura, a fény ura. Ő Aszal, ő hozza létre az Aszut. Az Aszó út Ló út. Az Asz-Tal a Nap, vagyis az Ász Tálja, amin a magyarok étkeznek. Ma úgy gondolják, hogy képző az Ász a magyar nyelvben. A rengeteg Ász eredetileg nem volt képző, hanem a mi nevünk, mint Vadász, Lovász, Juhász, Halász, stb.

Angolul a Nap Day. A Da a Nap, ami magyar jejes kicsinyítéssel Day formát ölt.

A magyar Dajka a kis Nap, a gyerek istápoója.

A Dátum latin szó, szintén Nap jelentéssel. Da a Nap, ha a Tum szó van ebben a latin szóban jelen, akkor megegyezik egyes szumer és egyiptomi szavakkal, amelyekben szintén szerepel a Tum. Egyébként ez a szó Tőm formájú a magyarban.

A német Tag is Nap, összefügg a magyar Tág szóval. A Tágasság a Nap helye, a végtelenség. Hegyet is jelent, lásd Altyn-Tag, Kopet-Dag, stb.

A japán nyelvben a Do Út jelentésű. Világos, hogy Udu és Utu nevei kapcsolódnak a japán Do és magyar Út szóban össze. Hokaido sziget nevének jelentése Ho-Kai-Do, vagyis Északi-Tengeri-Út. A Dzsu-Do, Ken-Do, Té-Kwan-Do stb. nevekben a Do Út.

Fontos lehet a magyar Dorozsma neve, amit Do-Rozs-Ma formában bontva Nap-Vörös-Hely értelmet kapunk. A Rozs magyar szó, a Ró jelentése Írás, haladás, pl. Rója az utat, és Vörös. A rozs vörös jellegű gabona, ezért kapta ezt a nevet.

Ádám tehát a Nap, Napom, az Atyám. Nem csak a gyerekünk Nap és Csillag, hanem a felmenőink is Napok voltak, ezért vagyunk a Nap népe. Ha az Ad igéhez az Am nevet kapcsoljuk, tehát nem birtokos szerkezetként, akkor az Am Hely, Föld jelentésű. Ádám tehát az Atyám, de főleg a Napom, a Napisten.

Éva az első nő neve. Nevének közvetlen szótani rokonsága erősen alátámasztja fontos funkcióját. Valójában egy "hely", ami mindig nő nemű, amin Adam, vagy Udum, jár. De ez a hely nem a Földön van.

Éva valójában istennő, amint Ádám is isten.

Nevének két változata az Év-A, és az É-Va. Mindkét forma érthető magyar nyelven. Az Év-A formában az Év tökéletesen érthető, az A lehet Nagy, Magas, Isten, de a nő nem jelölése és hátra vetett névelő is. Minket az Év fogalma érdekel. A nap, vagyis Adam, Udum, 365 nap alatt jár be egy évet. Minden nap reggel felkel, egy Íven áthalad az égen, és este lenyugszik nyugaton. Mozgása látszólagos, mivel a Nap nem mozog, illetve nagy sebességgel halad a Tejút központja körüli pályáján, a Föld viszont kering a Nap körül, és forog saját tengelye körül. A forgás miatt látjuk, mintha a Nap reggel felkelne, áthalad az égen egy Ív alakú úton, majd este lenyugszik.

Az Év kezdődik az egyenlítőnél, a Nap felhalad a Ráktérítőig, minden nap egy Íven jut egyre északabbra. A Ráktérítőtől visszafordul június 22-én, lemegy a Baktérítőhöz, ott december 22-én visszafordul, és halad az Egyenlítőhöz, ahova március 21-én érkezik, a tavaszi nap-éjegyenlőség napján. Közben tehát 365 Ívet tesz meg, amit összeadva, megkapjuk az Évet. Látjuk, hogy az Év szó az Ív szóból alakult ki. A Nap látszólagos égi pályája nagy hatással volt őseinkre, akik a Naptól származtatták magukat.

Arany Atyácska leküldi Napkirályt és Levegő Tündérkét a Világfáról, vagyis a Tejútról a Földre. Első gyerekük Hüvelykpiciny, aki a Föld teremtésében fontos feladatokat hajt végre. Ősapánk tehát a Napkirály, ősanyánk Levegő Tündérke. A Napkirály Levegő Tündérke területén jár, és íveket tesz meg minden nap. Erről az egyik mítoszunk beszél.

Egy ciklus tehát az Év, aki azonos Éva ősanyánkkal.

Ádám, a Nap járása az Évhez, az Évet alkotó ívekhez igazodik. Éva istenasszony, ősanya, az emberiség szülőanyja. Eme hatalmas misztérium csakis a magyar nyelven keresztül érthető meg, mert nyelvünk sokkal régebbi, mint bármelyik mai kultúrnyelv. Egyes részleteket meg lehet érteni leszármazott utódaink nyelvein, de a teljes misztériumra nem tudtak rájönni. Szinte csoda, hogy eddig nem ébredtek rá a kutatók Ádám és Éva igaz történetére.

Az É-Va forma jelentése Háza az Istennek. A Va és Vé képző is a magyar nyelvben, de istent is jelent. A Zagy-Va, Szá-Va, Szin-Va és egyéb neveinkben a Va Isten. A Va nevű folyóistenek Lappföldtől Dél-Európáig léteznek, léteztek, kelet felé az Uralon túl is vannak hasonló nevek, pl. A Szoszva folyó. De Jahve és Jehova nevében is ott a Va és Vé szó.

A Bibliát vizsgáló kutatók közül van, aki az Éva nevet a Hijja szóból vezeti le. Erről nem érdemes szót ejteni.

A római év istene Aevus. Tehát a héber Hijja nevet rögtön kiüti a latin Aevus, kiejtve Évusz isten neve. Ebben a névben is az Év szót figyelhetjük meg, az -us végződés a hím nem jele. Aevus tehát férfi isten, Éva nevével rokon, de nem ősanya.

A latin Dies Napot jelent, a Tesz magyar Isten szónak a rokona.

Az angol Év Year. A Year a magyar Jár szó közvetlen rokona. A Nap Jár az égen, egy teljes Járása egy Év. Az angol Éva női név Eve, kimondva Ív. A német Év Jahre, ami szintén mutatja a magyar Jár igéből való eredtét. Rengeteg nyelvben ismert az Eva női név.

Az angol Sun Nap, kimondva Szan. A Szan egészen Japánig elterjedt, Úr és Hegy jelentéssel. Az Úr gyakran a Nap, különösen Nyugaton.

A magyar Ív szónak ige és főnév jelentése mellett sok a származéka, több szó a nyelvújítás korában képződött. A halak ívnak, íves mozgást végeznek az ikra lerakásakor, és a tejjel való meg termék

enyítés alkalmával. Az Ivar, Ivadék, Egyívású az Ív szóhoz tartozik.

Az Íj és az Ív szoros rokonságban van. Az Íj alakja hasonló az Ívhez. A rovásírás N betűje egy Ívet formáz, Nő a jelentése, ami az Éva névhez kapcsolódik. A rovásírá Ny betűje szintén egy Ív, de az ív két része össze van kötve. Az Ny, mint Ív, Húrral, vagyis úrral van ellátva, ami azt jelenti, hogy férjezett asszony.

Az Iván név valójában, az Iv és Án alapján, Égi Ív értelmű. Szent Iván éje június 21-re esik, ez a leghosszabb nappal, és a nyári napforduló ideje.

Utu Napisten a Hegy Ura. Az árpa a Hegy Füve, így Utu Napisten kapcsolatban van az árpával és búzával, a két legfontosabb gabonával. Az Ár-Pa magyarul a Hegy-Füve. Lakhat a hegyen, de a kalásza is hegyes, ezért is lehet a Hegy-Füve.

Az Élet neve a szumeroknál Zi és Ti. A magyaroknál az Élet egyben a búza is. Kimegyek az életbe, azt jelenti, kimegyek a búzaföldre. A Zi szóhoz fűzöm a Zi-Mony szót, ami az Élet, vagy Búza Földje. Zizi női név meg Életke értelmű, bár Párizsban utazik a Metrón.

Továbbá a Ziz szumer szó Búza, Árpa, vagyis Gabona jelentésű. A Ziz-Eg magyar szó meg a búza, árpa mozgásának hangját írja le az Ég alatt, ha fújja a szél. A levelek is zizegnek, meg az összes növény.

napbordakMost vegyünk egy pálcát a kezünkbe, és rajzoljuk le a porba, vagy agyagba a Nap, vagyis Utu járásának rajzolatát. "Ne zavard a köreimet", mondta Arkhimédész a római katonának, amikor a porba rajzolva töprengett valamilyem matematikai kérdésen, és a római megölte őt. Ne becsüljük le tehát a porba rajzolást. A Nap, másként Utu, vagy Udu, íveket jár be látszólagosan az égen, keletről nyugatra. Ha ezt lerajzoljuk, íveket kapunk. De hogyan jön ide a borda, Ádám bordája, amiből Isten Atya teremtette Évát?

Úgy, hogy a Ti nem csak Élet, hanem Borda jelentésű is. Isten a sok ívből kivett egyet, ami a rajzon kifejezetten bordának látszik, ez a Ti az Élet, vagyis Ív, az egy évnyi ívből pedig lett az Év, aminek istennője Éva. A bordák Udumhoz, Ádámhoz tartoznak, bordáinak összesítője Éva, a feleség. A Ti magyar személyes névmás, Élők, Élet a jelentése.

Ádám és Éva titka a magyar nyelvből fejthető meg, aminek közvetlen származéka a szumer nyelv. Ádám és Éva is csillagászati fogalom, az egykori magyar szupercivilizációból származik, amit szumer közvetítéssel átvettek a Biblia írói. Arra nem is gondoltak a bölcsek, hogy az emberiség teljesen elfelejti ezt a csodálatos misztériumot is. A magyar nyelv alapján azonban szinte minden ősi titok pontosan értelmezhető.


 A kiemelések és a szemléltető képet a MM szerkesztőtől.

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások