20210118
Last updateH, 21 dec. 2020 2am

rovas logo

szerda, 23 április 2008 03:18

AZ EGYETEMES MAGYARSÁG VÉDELMÉBEN

Szerző: Siklósi András

Az egyetemes magyarság védelmében

Siklósi András

A világban és Európában zajló végzetes folyamatok a nemzetet is hátrányosan érintik. Ezért alapvető feladatunk, hogy meggátoljuk népünk további romlását és pusztulását. A magyarság egy és oszthatatlan; s ugyanazon nemzethez tartozik, éljen bár a Csonkaországban, az elszakított területeken, ill. az emigrációban.

Mind gazdasági, mind politikai, mind szociális vagy kulturális téren csak olyan határozatok és törvények meghozatalát támogathatjuk, melyek az összmagyarság érdekeit szolgálják. Elítélünk és megbélyegzünk mindenkit, aki népünket becsmérli, vagy tisztségével visszaélve ellene cselekszik, továbbá külső ellenségeinkkel lepaktálva a magyarságot rombolja, illetve a nemzet önvédelmi küzdelmét elárulja.

Trianon erőszakos, igazságtalan és erkölcstelen diktátum volt. Embertelenségét csak fokozta a II. világháborút lezáró jaltai és párizsi szerződés. A világ egyik legszebb, legegységesebb országát gyalázatosan földarabolták, s Európa legősibb nemzetének jelentős részét kiszolgáltatták az idegen megszállók megsemmisítő szándékainak. (Akik még a trianoni záradékot se respektálták soha; népszavazás nélkül csatoltak el színtiszta magyar tömböket; a magyarságot huszadrendűként kezelték, vagy állampolgárságától is megfosztották; a magyar vezetést a hivataloktól a hadseregig mindenütt leváltották; népcserével és állandó betelepítéssel megváltoztatták a városok s a falvak etnikai összetételét; népünket megfosztották alapjogaitól, sajtójától, iskoláitól, nyelvhasználatától, vallásától; templomait, műkincseit, temetőit megrongálták, kultúremlékeit megsemmisítették, múzeumi anyagait és történelmét meghamisították; elnyomóink összefogtak ellenünk, és aljas propagandájukkal rossz hírünket keltették a világban; kapcsolatainkat már népi szinten is megmérgezték; a magyarságot ma is minden ok nélkül folyamatosan üldözik, és szülőföldjének elhagyására kényszerítik stb.) Most, amikor valamennyi kontinensen átrajzolódnak a térképek, s a környezetünkben mesterségesen létrehozott utódállamok sorra darabokra hullnak, megengedhetetlennek tartjuk revíziós törekvéseink elfojtását; a békés, tárgyalásos határmódosítást is elvető, Helsinki szellemét meghazudtolóan gyáva meghátrálást pedig nyílt hazaárulásnak tekintjük. A Kárpát-medence Szent Korona alatti területi és politikai egységének helyreállítása nem csupán magyar ügy, de nem is szomszédaink ügye, hanem egész Európa sorsának, konfliktusmentes jövőjének sarkalatos pontja.

Igen veszélyes a magyarságot folytonosan sújtó parttalan gyűlölet és sovinizmus. A körülöttünk tomboló etnikai tisztogatás, sőt kulturális és fizikai népirtás testvéreinket létükben, megmaradásukban fenyegeti. Követeljük e tűrhetetlen genocídium azonnali beszüntetését, s a valamennyi állam által aláírt nemzetközi szerződések szigorú betartását! Továbbá – minimális átmeneti megoldásként – követeljük a Kárpát-medence őslakosságát képező magyar népcsoportok önrendelkezésének, egyéni és kollektív jogainak gyakorlati elismerését, a kettős állampolgárság, a kulturális és területi autonómia, valamint a társnemzeti státusz megadását; s mindezek törvényi és alkotmányos garantálását! A magyarságot ért sérelmeket nyilvánosságra kell hoznunk, és nemzetközi fórumok elé kell tárnunk.

A magyarság nem felelős a Szovjetunió összeomlásáért, a délszláv háborúk vérengzéseiért, de a harmadik világ nyomoráért sem, és e problémákat megoldani nem képes. Ezért a hazájukból elvándorló tömegeket, a gazdasági és politikai okokból menekülőket – minden sajnálatunk ellenére – befogadni nem tudjuk. Saját bajaink is épp elég gondot okoznak, nem vehetjük a vállunkra mások terheit is. (A magyarságért viszont bárhol, bármikor fel kell lépnünk; adott esetben egy emigráns vagy egy anyaországi többet tehet egy erdélyiért, mint saját maga.) Az illetéktelenül belopakodott, jöttment idegeneket sürgősen ki kell toloncolni, határainkat azonnali hatállyal le kell zárni, és szó sem lehet azok légiesítéséről vagy föloldásáról! Ez az álláspont tökéletesen megfelel a fejlett országok magatartásának is. Biztonságunkat, területi épségünket egy ütőképes nemzeti hadsereg védelmezze!

Hazai kisebbségeink eddig is megkapták a velünk szembeni teljes egyenrangúságot, de ellenezzük a számukra nyújtott bármiféle pozitív diszkriminációt. Bármely rétegnek a nemzet rovására szerzett előnyeit, kiváltságait, többletjogait el fogjuk törölni! Biztosítani kívánjuk, hogy a magyarság számarányának megfelelően szerepeljen a vezetésben, a stratégiailag fontos kulcspozíciókat pedig kivétel nélkül ő töltse be. Háttérbe vagy szolgasorba szorításunk megakadályozása érdekében Magyarországon is létre kell hoznunk a magyarság regionális érdekvédelmi szervezeteit (mert a nemzetellenes neobolsevista helytartók olyan viszonyokat teremtettek, hogy a magyarság többségi létére kisebbségbe került a nemzetiségekkel szemben; mert a „helycsinálás” következtében diplomásaink serege külföldön keres megélhetést, míg helyette szakképzetlen csavargók, lumpenek és bűnözők özönlenek hozzánk a Balkánról, Ázsiából és Afrikából is).

Csak egy hazáját szerető, egészséges, öntudatos, művelt és erkölcsös magyarság képes erőt sugározni környezetébe; ezért talpra kell állítanunk letaglózott népünket. A változatlan történelemhamisítás, az anyagelvű és ateista hazudozás, az ízléstelen „liberális” kultúrszenny helyett be kell vezetnünk az értékközpontú könyvkiadást, a kötelező iskolai hitoktatást és hazafias nevelést, a sajtó, a rádió és a televízió nemzeti (önkormányzati) felügyeletét. A felekezeti iskolákat maradéktalanul vissza kell adni az egyházaknak, a tanítást meg kell reformálni, iskoláinkat és kulturális életünket államilag hatványozottan támogatni kell.

A jelenlegi tehetségtelen, felelőtlen, szocionista, népnyúzó hatalmi szervek helyett követeljük egy rátermett, kipróbáltan becsületes, magyar érdekeket képviselő és visszahívható személyekből álló ideiglenes (alkotmányozó) nemzetgyűlés és kormány azonnali megszervezését! Haladéktalanul végre kell hajtani a rendszerváltást: be kell tiltani a szélsőbalos, nemzetromboló utódpártokat (SZDSZ, MSZP, Munkáspárt) és szervezeteket (Kádár János Társaság; Partizán Szövetség, „antifasiszták”, cionisták, destruktív szekták, szabadkőműves páholyok stb.), ki kell zárni a közéletből minden volt besúgó ügynököt, pufajkást, munkásőrt, kommunistát; a tisztogatást a csúcsvezetésen túl végre kell hajtani a katonaság, a rendőrség, a bíróságok és ügyészségek, a közhivatalok, az önkormányzatok, a gazdasági üzemek, a kulturális intézmények és a tömegkommunikáció élén; meg kell ejteni a harácsburzsoázia elszámoltatását és vagyonelkobzását, a tömeggyilkosok és a főbűnösök törvényes felelősségre vonását; ki kell dolgozni egy új választási törvényt, egy korszerű (a Szentkorona-eszmére épülő) magyar alkotmányt, s fel kell oszlatni az Alkotmánybíróságot; a politikai üldözötteket anyagi és erkölcsi kártérítésben kell részesíteni; vissza kell szolgáltatni az elkobzott földeket és más ingatlanokat, rendezni kell a tulajdonviszonyokat a reprivatizáció elve alapján. Meg kell teremteni a garantáltan szabad, semleges, független, tekintélyelvű magyar jogállamot, melynek államformája nem lehet többé „demokjatikus köztájsaság”! Mihamarabb távoznunk kell a számunkra semmilyen előnyöket nem nyújtó, viszont annál több kárt és nyomorúságot okozó NATO-ból és EU-ból, melyekbe eleve körmönfont csalásokkal kényszerítettek bennünket.

Be kell szüntetni a külföldi adósságok s uzsorakamatok további törlesztését, ill. az ország javainak áron aluli kiárusítását és idegen kézbe juttatását! A kozmopolita rablótőkét és a multináci cégeket ki kell zavarni hazánkból, csak a tisztességesen működő, megfelelően ellenőrzött tőke beáramlását lehet engedélyezni. A fosztogatással egyenlő privatizáció helyett, az újraállamosítás után, létre kell hozni a dolgozói tulajdonon alapuló, nemzetérdekű gazdaságot. Le kell törni az inflációt, a magas kamatlábakat, a bankok egyeduralmát és a munkanélküliséget. Biztosítani kell a vidék kiemelt fejlesztését; az ipar, a mezőgazdaság és a kereskedelem szerkezetének átalakítását; a kutatás és beruházás növelését; természeti kincseink és műemlékeink védelmét.

Meg kell állítani a népesség katasztrofális fogyását és elszegényedését! Azonnal be kell tiltani a sterilizációt, az abortuszt és az évtizedek óta folytatott gyermekellenes propagandát. A lakáshiány megszüntetése érdekében fokozni kell az állami lakásépítést, ill. kedvező hitelekkel segíteni kell a magánerőből építkezőket. Családvédő adózással, a családi pótlék emelésével, a főhivatású anyaság bevezetésével és más előnyös feltételekkel növelni kell a nők szülési kedvét. Az adóprés lazításával, az árak és bérek kiegyenlítésével, a nyugdíjak emelésével, különböző szociális juttatásokkal biztosítani kell minden társadalmi réteg és korosztály emberhez méltó megélhetését.

HunHír.Hu

Megnyitva 2283 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások

Honlap ajánló