20230324
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2015 augusztus 21, péntek

A Fruska gora-i sárkánygyík és a migránsok

Szerző: Marton Veronika

A Fruška gorán, régi magyar nevén az Álmus-hegységben talált sárkánygyík nyoma egy szerb íróban vágyakozó álmodozást keltett: Mi lenne, ha a Duna a Vaskapunál eltömődne... s a Duna feltöltené a magyar medencét s visszaállna a Pannon-tenger.?– Manapság a vízáradatot az Ausztriából visszaküldött, Szerbia felől betessékelt menekülttömeg jelenti. S ez a sötét, iszapos mesterségesen gerjesztett embermassza szétterül a magyar hazában, megfojtva mindent, ami szép, ami jó, ami magyar. Csakhogy a víz természetéből adódóan lefelé folyik, természetellenes helyzetében megtartani nem lehet, s a beözönlő menekültáradatot sem.

A Fruska gora-i sárkánygyík és a migránsok - A föld népe pedig marad, III. rész

A földtörténeti miocén[1] végén és a pliocén időszak elején az Alpok, a Kárpátok és a Dinári-hegység, vagyis a mai Kárpát-medencét övező lánchegységek a Pannon-tengert körülölelve lassacskán emelkedtek ki a világtengerből[2]. Kb. 600-400 ezer éve, a pleisztocén kor derekán a Pannon-tengert az ősfolyók hordaléka fokozatosan feltöltötte, 3-4 km vastag üledékréteget alkotva alakította ki a Kárpát-medencét.

Az alábbi térkép a Pannon-tenger partvonalát és a kiemelkedett szigeteit mutatja.

1. A Pannon- tenger 10 milló évvel ezelőtt (read.images.worldlibrary.ne)

1. A Pannon- tenger 10 milló évvel ezelőtt (read.images.worldlibrary.ne)

A feltöltődés addig folytatódott, amíg a víz az Ős-Duna a partot övező hegyeken keresztül mély medret vájva a mai Vaskapu-szoroson áttörve a Fekete-tenger felé kifolyást nem talált magának, átadva a helyét a (Nagy-) Magyarország vízrajzát meghatározó ősfolyóknak.[3]

A Vaskapu a szerb-román határon

2. A Vaskapu a szerb-román határon (A 134 km hosszú Vaskapu-szoros 1920-ig a Krssó-Szörény vármegyéhez tartozott, a Dunán alant volt Szerbia, túlnan meg Románia)

Pár évszázaddal a feltöltődést követően szintén a pleisztocén korból származik a Samunak nevezett, a vértesszőlősi un. előember. Jelentősége, hogy e „telepen embermaradvány, eszközök, tüzelési helyek, kultúr-rétegek, régészeti fejlődési sorozat került elő - még az ember lábnyomát is megtaláljuk -, tehát mindaz együtt és egy helyen, ami más lelőhelyeken csak külön-külön vagy csak részben található."[4]

Samu Vértesszőlősön talált lábnyoma

3. Samu Vértesszőlősön talált lábnyoma (magyarostortenet.gportal.hu)

Ennek ellenére szakkönyvek alig egy-két mondatban említik, míg pl. a bizonytalan eredetű jávai (és más) előember-leleteknek hosszú tanulmányokat szentelnek.

 A jávai előember← 4. A jávai előember 30 darabból összeillesztett koponyája (bp.blogspot.com)

Érdemes felidézni, miként gyűjtötték össze Jáván a csontmaradványokat: „Az emberek összehordták az összes állkapcsot s fogat, amit csak meg tudtak kaparintani s felajánlották, hogy eladják ... Ott egy kis folyó partján feküdtek a koponya darabjai... A bennszülött gyűjtők kisebb részekre törték a nagyobb darabokat, hogy többet tudjanak eladni!... Az is lehet, hogy a helybéli gyűjtők egy koponyát találtak valahol, darabokra törték, egy darabját elküldték von Koenigswaldnak[5], a többit pedig szétszórták a Kali Tjermo (folyó) partján."[6] Mindenesetre a darabokból egy egész koponya kerekedett.
Van olyan tárgyilagos tudós, aki nem átallja kijelenteni, Samu „nyakszirtcsontja nem emlékeztet a homo erectuséra (a felegyenesedett ember), de az ősemberére sem, hanem inkább a legkorábbi modern emberére hasonlít. Az ilyen leleteket máshol nem tartják régebbinek 100 ezer évesnél"[7]; ám Samu legalább 450 ezer éves. S „ha egyszer Vértesszőlősön ott élt az ember, (kizárt, hogy) máshol ne létezne nyoma!"[8] S lőn. Igaz, mindeniket legalább párszáz évvel fiatalabb, úgy 80 ezer éves. A nyomaik, a táborhelyeik, kő- és csontszerszámaik, hulladékhalmaik stb. megmaradtak, mégpedig a Pannon-tenger partvonala mentén (Érd, az erdélyi Magyarkiskapus, a bükki Subalyuk, Istállós-kő, Szeleta-barlang, Tata, a horvátországi Krapina és a Vindija-barlang stb.).
A néhány millió év alatt édesvízi tóvá szelídült, lefolyás nélküli Pannon-tengerből szigetként emelkedtek ki a hegyek, középütt a Bakony, lejjebb a Mecsek, a Fruška gora stb.

Ledinac tó a Tarczal

← 5. Ledinac tó a Tarczal (Fruška gora)- hegységben (selar.pmf.kg.ac.rs)

A Tarczal- (szerbül Fruška-gora), régi magyar nevén az Álmus-hegy(ségben)[9] talált tengeri állat, a sárkánygyík maradványa egy szerb írót különös álmodozásra késztetett: A Fruška gorán, a Pannon-tenger egykori fövenypartján iguanodon, (sárkánygyík) nyomaira bukkantak.

A cikk írója elmélázott, vajon „mekkora az esélye van annak, hogy az iguanodon visszaérjen... Háromszor volt itt tenger, és háromszor tűnt el." az utolsót a „Vaskapu terasza rekesztette el a nyugati pannón vidéktől... E széles teraszon át folyt le a Pannon-tenger a Vlach Pontiai felé, kőlapba hasítva a Vaskapu ősét. E szurdok oldalfalait lapok rétegei alkotják, amelyek közül a legvastagabb a fölső karpena, amely tíz méter vastag kvarchomok- és kavicsrétegen fekszik... Megtörténhet, hogy a két kőlap természetes vagy mesterséges földrengés alkalmával megcsúszik és legördül..., s egy földrengés vagy atombombázás után az idő filmkockái... peregnének visszafelé.Eleinte, a magasból a tenger csak a Duna holtágának tűnne. Hónapokkal, évekkel később újraéledne a Pannon-tenger...Az újraéledésekor támadó özönvíz nem lenne olyan katasztrofális. Nem kellene túl sok hajó ahhoz, hogy mentsük, amit érdemes." Hajókkal jöhetne létre „a megszakadt kommunkáció Szerbia hegyein keresztül déllel, Bosznián, Horvátországon és Szlovénián át Európával."

sárkánygyík

 6. Iguanodon/sárkánygyík (rekonstrukció, dkfindout.com/uk)

Szerb író[10] írta e sorokat, és úgy tűnik, komolyan is gondolta. A felsorolásból Magyarország kimaradt, s kimaradtak a Trianonban elszakított részek; hiszen ha visszatér a Pannon-tenger, víz alá kerül, megfullad Magyarország, minden lakosával, városával, értékeivel együtt. A Dinári-hegység vízzel vízparti lankáin lennének az Európával az összeköttetést biztosító hajók kikötői. Nem kellene mást tenni, mint a Vaskapunál néhány hatalmas kőlapot berobbantani, s pár hajóval kimenteni, amit érdemes, mármint, amit az író szerint érdemes.
Ki gondolta volna, hogy a földtani leírások, a tudálékosság mögé rejtett óhaj alig negyedszázad múltán, más formában ugyan, de megvalósulóban van?
A vízáradatot az afrikai, szír, afgán, pakisztáni stb. bevándorlók tömege jelenti. Jönnek nyugatról, jönnek délről. Pontosan úgy, ahogy a Duna folyik. Az áradatnak az osztrák sógorok felől csak beömlése van. Ausztria, a sokak által visszasírt Osztrák-Magyar Monarchia Ausztriája visszadobja a hozzájuk érkezetteket, Szerbia meg elzárja a kimenetelt, a lefolyást, sőt az újólag érkezőket gyorsított menetben áttolja Magyarországra. S ez a sötét, iszapos mesterségesen gerjesztett embermassza szétterül a magyar hazában, megfojtva mindent, ami szép, ami jó, ami magyar. Csakhogy a víz természetéből adódóan lefelé folyik, természetellenes helyzetében megtartani nem lehet, így a Magyarországra beözönlő menekültáradatot sem.Innen jönnek

7. Innen jönnek (vs.hu.közélet)

A Kárpát-medence őskori népének, a magyarok elődeinek műveltsége nem az özönvíznek, hanem a keletről érkezett indoeurópai törzsek támadásának esett áldozatul. A mai Kis- és Nagy-Magyarország népe, földje is a keletről érkezett bevándorlók martaléka. Nem véletlen, hogy a magyarlakta területeken „ausztriai" Őrvidéken (Burgenland), mind a „szlovákiai" Csallóközben (még csak véletlenül sem feljebb, a tót vidéken) létesítenek befogadó-táborokat, nyilván azzal a hátsó gondolattal, hadd kínlódjanak velük a magyarok.
A mai magyarnak nevezett hintapolitikus kormány nem ismeri fel a hosszabb-rövidebb idő alatt számos nép vesztét okozta azon alapigazság, hogy egyszerre két úrnak nem lehet szolgálni. Nem lehet a világ urainak kedvére tenni, és a magyarságnak valami előnyt kicsikarni.

 Illegális útvonalak

8. Illegális útvonalak (karpatnews.com)

Remélhető-e, hogy a bábkormány, nem törődve a „kiválasztottak és a kiszolgálóik " jólétével, tiszta szívvel és erős akarattal hátat fordít a magyarság romlására törő alattomos erőknek, s tudomásul veszi, „a kormány legfőbb kötelessége a nép jólétét előmozdítani, és ha az uralkodó e kötelességét nem teljesíti, az ég megvonja tőle mandátumát. Ezekután az uralkodót bármely eszközzel meg kell fosztani országlásától!" (Konfucius)
A magyarországi vezetők, politikusok bizonyára tudván tudják, „ha a politikában pusztító erők működnek, a rendetlenség központjában általában a kiválasztottakat lehet találni"[11]. Ők pénzelhetik a bevándorlókat, ők szállíttathatják őket héthatáron át. Ellenünk dolgoznak. Évszázadok alatt bebizonyosodott, a mozgató elemeket és a kiszolgálóikat nem lehet a magyar ügynek megnyerni, nem lehet a gondolkodásukat, az érzelmeiket, a magyarok iránt érzett ellenérzésüket átformálni.

A délvidéki Horgoson

9. A délvidéki Horgoson „ezer felfegyverzett migráns Allah Akbar felkiáltással rontott a határnak" – nem kamu a hír (Horgos, Foto: Tanjug, delhir.info)

* A magyar határon életerős fiatal férfiak közt egy gyermek. (A gyermekeket megtévesztésként, szívlágyításul hozhatják magukkal? karpatnews.hu)

Ám ellenállni igenis lehet, nemcsak a saját eszközeikkel (ez lenne a leghatásosabb), hanem a mi eszközeinkkel, a jól megválasztott és szelektív felebaráti szeretettel: a magyar népet, földet védvén végérvényesen lezárni a déli határt, fegyverrel megálljt parancsolni a behatolóknak, kiebrudalni a báránybőrben tetszelgő bevándorlókat, még akkor is, ha ez kivívja az EU és a világ titkos urainak rosszallását. Hiszen az sem jelent vigaszt, hogy e bevándorlási orvtámadás nemcsak Magyarország ellen, hanem ellenük is irányul.

[1] A kainozoikum földtörténeti koron belüli, a cikkben említett időszakok kezdete: miocén (25 mill. év), pliocén (5 mill. év), pleisztocén (2 millió év)
[2] Tethys-óceán (világtenger)
[3] Medović, Predrag: Praistorija na tlu Vojvodine – Od Panonskog mora do dolaska Rimljana, (Őstörténet a Vajdaság (magyarul a Délvidék) földjén - A Pannon-tengertől a rómaiak érkeztéig), Prometej, Novi Sad, 2001.
[4] Gáboriné Csánk Vera: Az ősember Magyarországon, Gondolat, Bp. 1980. 82. p.
[5] Gustav Heinrich Ralph von Koenigswald (1902-1982), német-holland paleontológus és geológus
[6] Cremo Michael A. – Thompson Richard L.: Hiden History of the Human Race, Govardhana Hill Publishing, 1994. (Az emberi faj rejtélyes eredete, Védikus Bölcselettudományi Szabadegyetem, Bp. 1997, 181.p.)
[7] Pilbeam, David: The Ascent of Man, An Introduction to Human Evolution, (Az ember felemelkedése, az emberi evolúció kezdete) Maxmillan, New York, 1972.
[8] Gáboriné Csánk Vera i. m. 62.p.
[9] Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára, Akadémia K., Bp. 1983. Álmus és a Fruška gora címszó, 48., 225-226. pp.
[10] Mirković, Zoran: Visszatér-e az iguanodon? In: Kertek és parkok, Fórum Kvk.,Újvidék,1989. 29-31. pp.
[11] Partridge, Frank: Preface In: Blond, Georges: The Great Migration, The Macmillan Company, New York, 1956

Forrás: http://martonveronika.blog.hu/
Beküldte Kiss A Csaba

ELŐZMÉNYEK a sorozatból: Útban Trianon felé... →

Megnyitva 3314 alkalommal

Hozzászólás   

#1 Kiss A Csaba beküldőPető Imre 2020-07-05 21:39
Marton Veronika munkája nem kellő alap Kiss A Csaba kormányellenes sziszegéseihez! Ne bábkormányozzon egy bizonyára bábegyüttes tagjaként vagy híveként. A Pannon-tenger ürügyén nem vagyunk kíváncsiak sunyi oldalvágásaira, oda figyeljen, amit választott témaként.

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások