20211129
Last updateK, 23 nov. 2021 5pm

rovas logo

2017 március 06, hétfő

Koppány vezér vértanúhalálának és feldarabolásának titkai

Szerző: Grandpierre K. Endre

Veszprém váránál dőlt el a magyarság sorsa. A Veszprém vára körül vívott ütközet lezajlásának főbb mozzanatait, okait, igazi mivoltát emlékezetünkből kilopták: elsikkadtak az ütközet fordulatai, a benne részt vevő tömegek lélekszáma; torzító szűrőn jutott el hozzánk az is, valójában miért folyt ez a harc?

Az ütközet párszavas, elkapkodott leírásai semmilyen támpontot nem nyújtanak a csata hadtörténeti feltárásához. Bizonyosak csak a következőkben lehetünk:

1. A küzdelem országos jelentőségűvolt.

2. Mindkét részről szokatlan elkeseredettséggel, hevességgel vívták; félreérthetetlenül erre utalnak a kegyes szövegek megjegyzései; „dühöngésük nem csillapult", „veszett düh" stb.

3. Nem férhet kétség ahhoz sem, hogy az ádáz, életre-halálra menő viaskodás kiváltó oka, fő oka, tétje nem az új hit elfogadása vagy elutasítása volt, hanem a nemzeti függetlenség megőrzése, illetve elragadása:

Koppány és serege nem a Kereszt, a kereszténység ellen ragadott fegyvert, hanem a szabadságért.
Koppány felkelőit leverték. A megtorlás kegyetlen volt. Miként a krónikák írják, a foglyok egy részét leölték, a többit megkötözték; további sorsukról nem tudunk.

Magára Koppányra, a felkelő hadak fővezérére várt a legirtózatosabb büntetés: testét — ki tudná, elevenen, vagy holtan? — feldarabolták.

„Magát Koppányt pedig — írják a krónikák — István négy részre vágatta: egy részét az esztergomi, a másikat a veszprémi, a harmadikat a győri kapura függesztette, a negyediket pedig Erdőelvébe (Erdélybe) küldte." Borzadálykeltő, félelmetes szavak Koppány sorsáról. Mivel érdemelte ki ezt a szörnyű ítéletet? Különös, hogy ezer éven át senki sem akadt fenn ezen az embertelen ítéleten, s a számunkra érthetetlen okain, célzatain.

A keleten tanyázó ókori népek eskükötéskor, esküjük megerősítésére kutyákat vágtak ketté („Ilyen sorsra jussanak, ha ..."), de embert, fővezért, királyi herceget négyfelé darabolni — miféle vallás nevében, miféle emberi szellem rendelheti el ezt?

S miért? Mi célból? Miféle könyörtelenséget jelez ez? Mit akartak elérni a szétdarabolással? Ki rendelte el ezt a szörnyűséget, s miért, kiért, kikért?

Kitűzték testének négy darabját az ország négy sarkára: lássátok! Ki tette ezt? S kinek a nevében? Miféle jog, törvény, erkölcs, vallás, miféle emberi vagy isteni törvény nevében? Ország, amelynek fő várain vértől csöpögő emberi testdarabok függnek, a magyarok megtestesítőjének, reménybeni felszabadítójának testdarabjai. Képzeljük el az országot a négy fővárra szegezett, véres rongyként függő emberi testdarabbal, idegen igét mormoló, csuhás hittérítőkkel és germán lovagokkal. A nemrég még szabad Magyarországot, ahogy bujdokolva, lopva, erdőkön, völgyeken át, némán az országos tetemrehívásra sereglik. El kell képzelnünk mindezt, hogy felderengtessük elménkben az ország képét, a „barbárság vad kora" után létrejött az emberi gyöngédség országa, az egyedül üdvözítő hit szelíd erkölcse, andalító világa.

A nagy vértanúra szörnyeteg szavakat szórtak:
„Halj meg már bennem, te civódó magyar,
Békétlen Koppány, hun ördögök fia"
(Ady Endre: A civódó magyar)

„Hun ördögök fia": ördögök a hunok, és ördög maga Koppány is.
Ördögnek nevezni a hunokat annyi, mint önmagunkat bélyegezni ördögnek, hiszen mi magunk is hunok s a hunok örökösei vagyunk (Hun-garok, Hungaria).
S „civódó" az, ki a magyar egységért és szabadságért száll síkra.

Koppány a „hun ördögök fiá"-vá züllött e bűnös és torz szemléletben, az ördöggé minősített hunság örököseként az a Koppány vezér, aki a magyar nemzet legutóbbi ezeréves tragikus történetének tán egyik legkimagaslóbb hőse, az a nemzeti vezér, aki a magyar nemzeti törekvések megtestesítőjeként az álarcos hódítók által orozva megszállt, mételyes áltanokkal megtévesztett, idegen fegyverekkel letiport magyarság szabadítójaként szállt síkra szabadságharcos magyar serege élén az idegen hódítók ellen, s akinek testét úgy darabolták szét a gyilkos vérgőztől szédült nyugati tanok pribékjei, hogy az ország minden tájára jusson egy-egy darabja, az ország feldarabolásának mintegy előképeként.

Mi történt Szent István legendája szerint? Balkáni területről — ahonnan, mint tudjuk, századokon át folyt az illegális beszivárgás-bevándorlás Magyarországra — hatvan férfi jött be: állítólag besenyők és (állítólag) rendkívül gazdagok. A hazánkba minden előzetes jelzés nélkül belépő jövevényeket fegyveres magyarok egy csoportja — akiket a legenda „szolgáknak" nevez — megtámadta, és — állítólag — kifosztotta őket. A sértettek Szent Istvánhoz fordultak panaszukkal, s a király elrendelte, hogy állítsák színe elé a támadókat. Idézzük a legendát:

„Úgy lett, ahogy parancsolta, és vallatni elébe vitték őket. így szólt hozzájuk: »Miért hágtátok által az Istentől rendelt törvényt? Miért nem ismertetek irgalmat, és ártatlan embereket miért büntettetek? Ahogy ti cselekedtetek, úgy cselekszik ma az Úr is színem előtt veletek. Mert a törvény áthágóit sújtani kell.« Miután ítéletüket elnyerték, valamennyit elvezették, és az ország minden táján, az utak mentén kettesével feakasztva elveszejtették; ezt hihetőleg az igazság szeretetéből tette, hogy a többiekben [értsd: az ország népében — Szerző] félelmet gerjesszen, mivel azt akarta, hogy országa minden vendégnek nyitva álló menedéket nyújtson, így mindenkinek szabad bejárása legyen; ha akárki lép be, senki se merje megsérteni vagy zaklatni valamiben. Ez így is történt. Mert amíg élt, egy vendéget sem mert senki zaklatással háborgatni."

Hatvanan voltak a beköltözők. Hogy hányat végeztek ki megtámadóik közül, az említetlen maradt, hogy számuk sokszorosan meghaladta a sértettekét, abból következtethetünk, hogy az ország minden táján kettesével függtek a fákon a felakasztott emberek. Íme a keresztény szeretet országa megvalósulásának képe: egyfelől a fegyveres, tobzódó és ajnározott idegenek, másfelől Koppány felnégyelt, várakra tűzött testcsonkjai és kettesével felakasztott magyarok.

Könnyű elgondolnunk, miként repeshetett a magyar lélek a baromként feltrancsírozott vezér és a párosan felakasztott magyarok újdonsült keresztényi világában. Ám nekünk Koppány végzetét kell megértenünk. Tudnunk kellene mindent; nemcsak a felszínt, az üres történést, de az elfedett értelmet is. Mert ezeréves feltáratlan titok, emberalatti dráma; kik követték el, és mit akartak elérni vele?

Mit, miért és hogyan? Sajnos, még azt sem tudjuk, miként tagolták négyfelé.

Vajon négy egyenlő darabra hasították, hosszában és keresztben, akárha egy véres keresztet sütöttek volna beléje; mintha egy véres kereszt robbantotta volna szét a testét négyfelé? De hát a fejét aligha bárdolhatták kétfelé. Tételezzük fel, kettészelték az egész testet hosszantán, koponyástul, s így fél arc fél válldarabbal jutott a két fő várnak: a fél arccal mintegy hitelesítve, hogy valóban Koppány vezér testének részét kapták. No de, miként jelezték ezt a másik két várnak? Négyfelé metélték talán a fejet, a maradék testet is vele, hogy ily módon — a fejdarabokat a testrészekre rátűzve — mindegyik vár népe előtt kétségtelenné váljék a koppányi testmaradékok hitelessége? Az ám, de egy pallossal, bárddal széthasított negyed arc — könnyű belátni — teljességgel felismerhetetlen. Következésképp abban kell maradnunk: a fejet egészben hagyták. így viszont a fejétől megfosztott testet, amelyből három részt akartak nyerni, nem többet, kétféle módon darabolhatták fel:

a) A törzset derékban lemetszve s azt egészben hagyva az alsótestet, a medencecsontot vágták harántosan kétfelé oly módon, hogy mindkét résznek a fél csípővel és a hasi részek felével egy-egy láb jusson. Ennek a megoldásnak azonban ellentmondanak az itt elhelyezkedő kényes részek.

b) Magát az alsótestről lehasított törzsi részt, a mellkast metélték kétfelé, egészben hagyva az alsótestet a lábakkal egyetemben. Ezt a megoldást kell elfogadnunk.

Ámde mit akarhattak a négyfelé hasított test várakra tűzésével? S miért esett a választás éppen a jelzett négy várra az akkori Magyarország valamennyi várerődje közül? Sötétben tapogatódzunk.

Vegyük sorra a tényeket. A négy vár kiválasztásának problémája, legalábbis a hely vonatkozásában, meglehetősen egyszerűnek látszik. Esztergom azért került talán az első helyre, mert az ország ősi hatalmi központja, királyi székhelye volt. Maga Szent István is itt született.

Veszprém második helyre alighanem Aldelhaidnek, az özvegy anyakirálynőnek való elégtételadás céljából került: ő, Aldelhaid ugyanis, miként ez a krónikáinkból kivehető, xenokrata gőgjében sértőnek, lealázónak vette a magyar főúr házassági ajánlatát; de Veszprém mellett szól az is, hogy itt ölték meg Koppányt.

Győr nyugati fekvése miatt kerülhetett a harmadik helyre; Gyulafehérvár, Fekete-Magyarország központja, a Gyulák ősi vára szintén hatalmi megfontolásból kerülhetett a negyedikre.

Mindezt átgondolva rá kell eszmélnünk: a helyi megfontolások — noha bizonyosan szerepet játszottak a várak kiválasztásánál — alárendelt jelentőségűek, és nem vezethetnek megoldáshoz: Koppány testrészeinek kitűzése nyilvánvalóan nem az érintett váraknak és környezetüknek szólt, vagyis éppen a probléma lényegét, leglelkét, jelképiségét, a beléje foglalt üzenetet nem értjük. Mert mi értelme lett volna például — Esztergom szemszögéből — Koppány fejének a várkapun? — Ez dicsőségére, ékességére a királyi várnak semmi esetre sem válhatott. S a veszprémi véres testcsonk sem szólhatott egyedül az özvegynek, a másik kettő sem kizárólag a várkapitányoknak, a várnépnek.

Szélesebb összefüggésben kell e rémtett célzatát keresnünk. Koppány vezér felkelése sem helyi jellegű megmozdulás volt, miként erre már utaltunk, hanem országos nemzeti felkelés. Feldarabolásának véres üzenete is csak az országnak szólhat, az egész magyarságnak, és éppen ezért fontos felfejtenünk.

Fogódzót keresve tekintsük át még egyszer a testrészek valószerű elhelyezését.

Esztergomba, az ország fő helyére talán Koppány fejének kellett kerülnie.

Veszprémbe, amely ekkor rangsorban az ország második várává emelkedett — az udvar rendszerint itt ülésezett —, a sértődött anyakirályné várába a mellkas bal oldali része került Koppány szívével, bal karjával.
Győr várára, amely ekkortájt az ország nyugati kapujának tekintetett, Koppány jobb mellét szögezték fel a jobb karral egyetemben.

Fekete-Magyarország ősi hatalmi központjára, Gyulafehérvárra, az ország keleti kapujára Koppány derékben levágott alsótestét tűzték, a két lábbal és hasi részekkel.

Ha kikeressük a térképen ezt az egymástól egyenlőtlen távolságban fekvő négy várat, meglepő kép bontakozik ki előttünk: három közülük, akár egy ék vagy nyílhegy nyugat felé mutat, míg a negyedik ezektől jókora távolságban az egész országot mintegy átszelve, áthidalva a keleti végek felé esik.

E logikai megalapozottságú tervek azonban a gyakorlati követelmények nyomására némileg módosíttattak; egyfelől szükségesnek látszott kiemelni a győztes Nyugat szerepét, így Győrnek jutott a fej, másrészt illőnek mutatkozott, hogy a királyi és a királynéi várra (Esztergom—V eszprém) két azonos testrész, két melldarab kerüljön. Így helyeztettek el tehát Koppány testrészei.

Ha ezeket a várakat vonalakkal kötjük össze (miként térképünkön tettük) — emberi test vázához hasonló alakzat alakul ki, a feldarabolás vonalait is jelezve — Koppány testére riad szemünk: a fejét a három nyugati vár éke rajzolja ki, a váztest alja a lábbal az ország aljára, alapjára, Erdély tartományaira esik, mintha Koppány vezér négybe hasított teste az egész Magyarországon végigzuhant volna, s mintha Magyarország véres kereszttel szétrepesztett, négyfelé hasított emberi test volna.

Bűn volna tagadnunk: azoknak, akik Koppány vezér testének feldarabolását és várakra tűzését kigondolták, határozott céljuk volt mindezzel. Ebből az iszonyú cselekményből s a véres testrészekből valamiféle sötét középkori jelképiség süvölt felénk, s évezredes titkok sűrűsödnek e véres testdarabok jelképiségébe zárva. Mi lehet ez a titok? Hajdanta szkíta eleink jelképekben gondolkodtak, jelképekben beszéltek, jelképekben üzentek ellenségeiknek és szerelmüknek is. Mi már jórészt leszoktunk erről, félvakon botorkálunk a jelképek erdejében, s történelmi talányok irdatlan falai elé kerülve, megmeredve, titkoktól sújtottan tévedezünk és dermedezünk: előttünk a kép, előttünk az írás, halljuk a történetet, látjuk a kép részeit, agyunk kábán meghőköl a látástól. Az elkövetők tudták: a vér- és csontbeszédet, a tagló- s pallosbeszédet országunk népe megérti, minden magyar megérti; ha nem értené, értelmetlen volna az üzenet: a véres testrészek beszéde Szent István korában közérthető volt minden magyar számára. Lehetetlen tehát, hogy mi ne fogjuk fel ezt, ne értsük, amit ők értettek, ne lássuk, amit ők láttak, ne halljuk, amit ők hallottak.

A legenda szerint a veszprémi ütközet azért folyt, mert a „pogány nép" az ördög sugallatára vonakodott nyakát a keresztény hit igájába hajtani, vagyis: vallási ellentétek miatt folyt az öldöklő küzdelem. Ámde vajon az ütközetet követő, minden emberi képzeletet felülmúló barbárságú megtorláshoz az égvilágon mi köze lehetett volna Krisztus vallásának és egyáltalán bármiféle vallásnak? Koppány feldarabolása lerántja a leplet a kegyes szólamokba burkolt hazugságról; arról, hogy a veszprémi csatát nem a vallásháború mezében, nem vallási célok érdekében vívták (nem mintha ez menthetné a gyilkolást), hanem a magyarság ellen, a magyarság hatalmának megtöréséért. Ezt fogalmazta meg a maga módján a véres üzenet, amelyet rettentő húsdarablevelekben, emberi testroncslevelekben küldtek szét az ország tájaira és függesztettek fel a várak kapuira, hogy az ország minden egyes magyarja elolvashassa ezt a hús-, vér-, csontbetűkkel írott szörnyüzenetet, amely — akár az ország valamennyi táján kettesével felakasztott magyarok — az országot birtokába kaparintott idegen hatalom halálfenyegetése volt, s amely nemcsak azt üzente, hogy a legállatiasabb módon felkoncoltatik mindenki, aki nem hajlandó az új, idegen hit befogadására, de azt is, hogy felkoncoltatik mindenki, aki a magyar szabadságért kardot vonva, szembeszáll az idegen hatalommal. Még annak is külön értelme van, hogy a test várakra, várkapukra tűzetett, mert hisz a várak a magyar katonaság szálláshelyei, a magyar vitézség oskolái, a magyar szabadság és függetlenség védőbástyái voltak. Aki a véres kapuk alatt ki-be jár, azt a félelem, a gyász, a reménytelenség dermessze. Koppány üzenete: megszűnt az országban minden jog, a felségjogú nép szolgává tétetett, s aki lázadni mer, az is hasonló sorsra jut: Koppánnyal országotok is felnégyeltetett, martalékra jutott, idegen pallos alá tétetett.

Nem tudjuk, meddig függtek ezek a szörnyű emberi testmaradványok — egy nagy nép leigázásának jelképei — a várfalakon. Mindvégig? Mindvégig, mert bizonyos: senki sem nyúlhatott hozzájuk. Ott függtek véres húslobogóként, gyászlobogóként, míg le nem foszlott róluk a hús, és a csontok le nem zuhantak.

Forrás: grandpierre.hu 

Megnyitva 5123 alkalommal

Hozzászólás   

#14 belgium/Andennenagy lajos 2017-06-30 10:49
"amindenhová, "megadás vagy halál" típusú üzenettel. A magyarokat viszont testvérnek tekintették és felkérték Bélát, hogy engedje át a seregeiket országán. Ha megteszi, ma nincs Europa ..." írod, kedves "kjoso" ... és ha ezt majd elolvasod, kérlek válaszold meg :

hogyan magyarázod akkor azt, hogy a tatár hadsereg jobb szárnya északon a Kárpátpokat megkerülve a Német-Római birrodalmon keresztül támadott ránk ...
ha nekik nyugat volt a célpontjuk, akkor miért kimélték meg Bécset ?!
a szegény lengyelek, akik megpróbáltak ellenálnni, tönkreverték ..., de valahogy úgy tunik, hogya a N-R császárság ezek szövetségese volt (mint Oláho. is, pl-ul) ...

nekünk két (fajta) ellenségünk van. Az egyik az ... idegenek (sokan !) és a másik az a butaságunk (a
saját butaságunk !!) ...
szeretettel,
#13 Tanulmány ajánlásasagi 2017-06-14 06:28
Pap Gábor Szent István és Koppány - Az ellentét valódi okai című www.youtube.com/watch?v=N3sNmcYScNQ előadásában említi Erdélyi Balázs nevét, aki a keresztény avarokról írt tanulmányt. Zoli figyelmébe ajánlom az írást, melynek nagy erénye, hogy következetes, kerek és tömör képet vázol az alig ismert avar korról és az István által levezényelt politikai átmenetről, amit ma államalapítás néven tartunk számon. Sajnálatos, hogy az István király művét oly nagy elánnal magasztaló politikai nyilatkozatok és tudományos munkák hamis okokat sorolnak a történelmi folyamatok igazolásául, ezáltal az államalapító király képét is rombolják, talán nem is szándéktalanul. Legnagyobb értéke pedig az, hogy a Koppány-István ellentétet kiemeli a bulvár magyarázatok évszázados mocsarából és megfosztja a hamis pátosztól. A Koppány kérdésnek ezen a módon való rendezése talán nem fog tetszeni azoknak, akik eddig bőszen koppányoztak, sem azoknak akik kárörömmel figyelték a két tábor egymásnak feszülését, de reális alapot ad egy konszenzuson alapuló történelemkép kialakítására és tovább építésére.

Erdélyi Balázs

AVAR KERESZTÉNYEK – KERESZTÉNY AVAROK

Két évvel ezelőtt Nemeskürty tanár úr beszélt egy előadásában a hitünkről. A kezdetekről beszélve hívta fel a figyelmünket arra, hogy „László Gyula volt az első, aki ki merte mondani és megfogalmazta, hogy a honfoglalás előtti magyarság már ismerte a kereszténységet. Egyre gyakoribb az a felfogás, hogy a zseniális politikus, Géza és fia, István felismerve annak szükségességét, hogy csatlakozni kell az Európában akkor uralkodó nyugati keresztény hithez: ezt a helyes felismerést kemény erőszakkal, - ha úgy tetszik kegyetlenül rendelte el, honosította meg. Ezt igazolni látszik az eleve lázadó Koppány vezér sorsa, a felnégyelés, de ez egy hatalmi harc volt. Valószínűleg maga Koppány is keresztény volt már, hiszen tudjuk, hogy 972-73 táján, mikor Ottó császár az akkor szerveződő európai államok uralkodóit hívta meg csúcstalálkozóra Quedlinburgba, az akkori birodalmi fővárosba – az angol, a norvég, a dán, a cseh, a lengyel és más fejedelmek társaságában -, akkor Géza is elküldött egy tucatnyi küldöttséget. Ettől, 972 - től tehát Magyarország hivatalosan is keresztény állammá vált. Bizonyítható, hogy az István korabeli Magyarország lakossága mindenféle lázadás ellenére már elkötelezetten kereszténynek vallotta magát.” Ezt kiegészíteném azzal a nyugati forrásokból származó adattal, miszerint Pilgrim passaui püspök a pápához írt – különben szándékosan torzító – levelében 974-ben azt írja, hogy a magyaroknál a nép nagyobb része keresztény. Gyerekeiket minden félelem nélkül viszik keresztvízre. Keresztény módon templomokat építenek. A papokat senki sem gátolja szabad jártukban-keltükben. 974-ben?


Teljes változat forrása: hu.scribd.com/.../Erdelyi-Balazs-Avar-keresztenyek-kereszteny-avarok
#12 Tényleg...?sagi 2017-06-11 22:06
Idézet:
Egyre több történész vonja kétségbe Koppány valós személyét, így Bakay Konél vagy éppen Varga Tibor is www.youtube.com/.../ . Bár mindegyikük a saját szakterületével igazolja a Koppány kitalált személyét, azonban van egy közös észrevételük: az állítólagos István-Koppány ellentétről csak 400 évvel később keletkezett Képes Krónikában olvashatunk először. 400 évig miért hallgattak róla a krónikáink, sőt miért nincs ennek az állítólagos ellentétnek sehol máshol nyoma a történelmi emlékezetünkben?
Az, hogy Koppány története három évszázados késéssel jelent meg Kézai Simon Gesta Hungarorum című művében, amely 1282-ig követi az eseményeket, könnyen magyarázható két, egymással is összefüggő okkal.

1) A média diktatúra akkor is működött, még jobban mint ma, amikor alternatív források is rendelkezésünkre állnak.

2) A szájhagyományt pedig az öncenzúra ma is ismert jelensége MÓDOSÍTOTTA! Ezért jelennek meg még Somogyban, Koppány birodalmában a Szent Istvánról szóló legendák, nem pedig a meggyilkolt fejedelemről. Erről a Zoli által ajánlott, Hena írás szól Molnár V. József Kalendáriumára hivatkozva, példákkal alátámasztva.

A Koppány féle készülő felkelésről diplomáciai forrás is van, amit Kristó Gyula is idéz, konkrét ok megnevezésével a forrásban. Ez az ok nem azonos a köztudatban elterjesztett (krónikás) változattal! Ez a dokumentum a felkelés időpontját is jól meghatározza 997-ben.

Bakay Kornél így ír a 75-ik születésnapjára megjelent Fegyverem a szó c. tanulmánykötetében:

33 évvel ezelőtt, 31 éves koromban ősöm üzent: add fel fővárosi otthonod, akadémiai kutatóintézeti munkahelyed, hagyd el barátaidat, megszokott környezetedet, s menj László király első sírjához. De hiszen azt sem tudjuk, hol keressük a sírt! Az írott források arról beszélnek, hogy a somogyvári bencés apátsági templom területén kell azt keresni. S miért éppen ott? Azért, mert I. László király nagyapjának a székhelye és vára állott itt egykoron. Ki volt az ő nagyatyja? Maga Koppány herceg! Koppányt én a források Szár (Calvus) Lászlójával azonosítom, akinek testvére volt Vászoly, s fiai voltak: András, Béla és Levente, amint a magyar krónikák is állítják. I. Bélának fiai: Géza, László és Lampért. I. László királyt 1040-ben Ricséza szülte, mégis az Álmos-Árpád-dinasztia (819-1301) legnagyobb uralkodója lett, akiben maradéktalanul tovább élt a magyar örökség, amint azóta is, a 22-25 nemzedék javának a tudatában él az ősi örökség. Mert a tudatunkat és cselekvéseinket meghatározó erők zöme a génjeinkben hordozott örökség!
(...)
Szent László király nagyon jól tudta, hogy hiteltelen a jelen és kilátástalan a jövő a múlt megbecsülése és tisztelete nélkül. Ezért vállalta Atilla nagykirály örökségét, ezért vallotta magáénak a csodaszarvast, ezért küzdött a pogány kunokkal, ezért avattatta szentté István királyt, őseinek (Koppány és Vászoly) megsemmisítőjét, ezért parancsolta meg udvari papjainak, hogy István király legendáit úgy állítsák össze (1083-ban), hogy mindenki számára világossá váljék: Szent István király ország- és korona-felajánlása nagyobb súlyú, mint a pápaság hatalma.


Láthatóan nem vonja kétségbe sem létezését, sem pedig meggyilkolását! Ha valamiben eltér a véleménye a köztudatban élő képtől, akkor az a név kérdése! Azt írja: “Koppányt én a források Szár (Calvus) Lászlójával azonosítom,”. Tehát nem a történelmi kitalációk homályába küldi, mint ahogy az idézett hozzászólásból látszik!

Forrás:http://budahazijudit.hu/mult/magyar-mult/1098-bakay-kornel-szent-laszlo-kiraly-uezenete-somogyvarrol-a-jelenkori-magyarsagnak

Varga Tibor hivatkozott előadásában youtu.be/mLQ1pOVHMsk?t=3471 az alábbiakat mondja:

• nincs róla adat,
• nincs megemlítve a neve,
• a háborúság tény volt,
• öt tényt említ róla a Képes Krónika,
• a felnégyeléssel is gond lesz, (itt említi Bakay Kornéllt!)
• A Zách Felícián elleni megtorlás ideológiai alátámasztása lenne,
• sokféle elképzelés létezik, hogy a szegényes információk alapján megrajzolják a lehetséges rokonsági viszonyokat és hatalmi érdekeket. Ezeket nagy vonalakban ismerteti.

Számomra eléggé egyértelmű Varga Tibor előadásából, hogy ő az István a király című rockopera történelemhamisítását és megosztó szándékát állítja reflektorfénybe. Azt a hamisan egyszerűsített történelmi képet, amely a pogányként ábrázolt Koppány és a keresztény István király szembeállításával a nézőkben a pogány magyarság és a keresztény európaiság szembenállásának hamis érzetét kelti, miközben korabeli dokumentumokból tudjuk, hogy Koppány maga is keresztény volt.

Szerintem Varga Tibor kevesebbet beszélt volna Koppányról ha tényleg kétségbe vonná a létezését.

Pap Gábor Szent István és Koppány - Az ellentét valódi okai című www.youtube.com/watch?v=N3sNmcYScNQ előadásában azt is elmondja, hogy a Koppány név méltóságnévből lett személynév. Természetesen ő sem tagadja Koppány létezését.

Véleményem szerint nem állja meg helyét D.CS.-nak az az állítása, hogy mindegyikük a saját szakterületével igazolja a Koppány kitalált személyét, mivel még Varga Tiborról sem merném ezen előadása alapján azt állítani, hogy igazolta volna a hozzászólásban megfogalmazott állítást! Ő is csak a bizonytalanságokat sorolta fel. Azonban a bizonyíték hiánya nem a hiány bizonyítéka!
#11 naputDobos 2017-06-10 11:32
Egyre több történész vonja kétségbe Koppány valós személyét, így Bakay Konél vagy éppen Varga Tibor is www.youtube.com/watch?v=mLQ1pOVHMsk . Bár mindegyikük a saját szakterületével igazolja a Koppány kitalált személyét, azonban van egy közös észrevételük: az állítólagos István-Koppány ellentétről csak 400 évvel később keletkezett Képes Krónikában olvashatunk először. 400 évig miért hallgattak róla a krónikáink, sőt miért nincs ennek az állítólagos ellentétnek sehol máshol nyoma a történelmi emlékezetünkben?

Amit történész, régész a maga módszerével igazol, azaz cáfol- azt a szimbolika módszerével is érdemes megtenni és ehhez nem kell mást tenni, csak a Képes Krónika egekbe kiáltó logikai hibáira felfigyelni. Ha már a magyar krónikáknak is igazodni kell a fantom korszak időugrásához, akkor legalább a mi hagyományunk úgy teszi, hogy még a vak is felfigyelhessen rá. Akkor tegyük meg mi is, és ne ragadjunk le a Koppány az áruló/szabadsághős vagy éppen a István Szent/magyarság gyilkos testvérgyilkos ideológiánál.

www.naput.hupont.hu/14/koppany-az-arulo-szabadsaghos
#10 Pécskjoso 2017-06-02 13:50
Egyébként meg Koppány keresztény volt, már csak ezért sem lehetett vallásháború.
#9 Pécskjoso 2017-06-02 13:40
Egyszerűbben megfogalmazva: István volt az ős-Kádár, aki eladta a népét az idegen hatalmaknak. S bár voltak még királyaink, kik István bűnét nem tetézték, inkább próbálták valamelyest helyreállítani a függetlenséget, egyértelmű, hogy a nyugat a Kelet népeitől való félelmében csinált egy magyar bábállamot. Hiszen a magyarság még jó 500 éven volt a legnagyobb katonai erő a térségben.

Gondoljunk csak a tatárjárás valós történetére: 5 súlyos vereséget mértünk a mongolokra, az utolsó csatában a Nagy Kán is elesett, évtizedes káoszba és polgárháborúba lökve a mongol birodalmat. Senki más nem lett volna erre képes az akkori Európában!

Másszóval a magyarok lettek a feláldozható védőpajzs. Két legyet egy csapásra: védelem Európának és a magyarság folyamatos pusztulása.
Sajnos az Istváni véres lecke a fejekben megmaradt nemzedékekre. Ezért is nem engedtük át egyszerűen a mongolokat, hiszen a Nagy Kán 5 követet is küldött IV. Bélának. Példátlan módon, mert általában 1 követet küldtek mindenhová, "megadás vagy halál" típusú üzenettel. A magyarokat viszont testvérnek tekintették és felkérték Bélát, hogy engedje át a seregeiket országán. Ha megteszi, ma nincs Európa, nincs Németország, nincs semmi, csak a magyar királyság teljes nagyságában.
#8 1093 Bp, Lónyay u. 27.II.2Hegedüs Csaba 2017-03-19 21:36
Hallgassátok meg Bánk atya 90. születésnapján elmondott prédikációját a pesti ferencesek honlapjáról:
pestiferences.ofm.hu/ A doktori disszertációjában azt az eseményt dolgozta fel, amikor a Szűzanya megjelent István apjának Gézának. Az akkor kapott üzenetek alapvetően meghatározták a később történteket.
#7 belgium/Andennenagy lajos 2017-03-13 13:16
már sokaktól kérdeztem volt. Azt hiszem ha erre megtudunk válaszolni ..., sok mindenre, talán mindenre is megválaszolunk ezzel ;

miért adtunk (adták ...) fel az írásunkról a latin írásjelek javára ?

ezt, ilyent az Egyház soha senkitol nem követelte meg ..., tehát ezt csak 'magunk' akarhattuk ...

maga az, hogy a latint felvettük a hivatalos nyelvként, az már normális volt, ugyanis minden újabb kereszténnyé lett nép így tett. Itt csak az írásjeleinkrol van, volna szó ...

miért adtuk föl ezeket !?
szeretettel, L
#6 időszámitási problémákHegel 2017-03-09 13:49
Javaslom az időszámitás problematikájához:
maghreb.blog.hu/.../...
#5 nem beidegzett előítélettelZoli 2017-03-09 11:58
Kedves Csanád!

Válaszomat csupán azért indítom útjára, mert vetted a fáradságot és terjedelmesen ismertettél olyan gondolatmeneteket ami úgyszintén csak tehozzád és a képzeleteidhez vezetnek. Igazából amint figyelmeztettél is nem beidegzett előítélettel indultam neki válaszomnak, nem is egyszer hanem többször próbáltam logikusnak venni felfogni, de sajnos számomra a te válaszod nem kielégítő és szinte erőltetett befolyásolási szándékot vélek benne. Légyen ez az én magán megérzésem.

Az általad leírt idővonalak húzgálása (is) egy nagyon jól használt eszköz a leírtak igazolására, ugyanúgy mint a saját honlapodhoz köthető anyagok idézése melyet mint kútfőfélét adnál nekünk. Ugyan abba a hibába estél mint T.I. amikor a tanulmányainak igazolására csak saját írásait adta mint kútfők, OTT viszont máshonnan vett történelmi adatok nem léteztek csak az övé.

Ahogyan Atillát, Koppányt és Istvánt oda-vissza elhúzgáltad az idővonalakon ott éreztem az erős befolyásolási szándékod.

Részletekbe nem megyek bele, csak közlöm veled, hogy beláttam a te válaszaid ebben a témában (Koppány - István) számomra nem kielégítőék és nem is szándékozok még csak kérdést sem feladni tudva a honlapodra fogsz elvezetni vagy a krónikai szimbólumokhoz, "korok valótlanságaihoz", holott azok is a kor szolgái voltak úgy is kellett írniuk de az évszámokat sem volt könnyű más kultúrákból időszámításokból meghatározni. De ezt te is tudod.

Számodra Atilla, Koppány és István csak egy rejtélyes szimbólum számomra eredeti őseink ki ilyen ki olyan hibával de az enyéim, de a mai vérbeli rokonságomból is szabadon választom ki az aki számomra a követendő JÓ és azt szeretettel büszkén vállalom akár példaképnek is. Aki viszont sok kárt okozott a kapcsolatnak azt nem szeretem és nem is lesz a példaképem de rokonom marad amíg él halála után sem fényezem a rossz oldalát mert utódaimnak ártana.

Ezzel be is fejezem veled de csak erről a témáról való értekezésünket. Minden más írásaidat továbbra is érdeklődve olvasok és meg is jelentetek mert amikor nem mások írásához írsz, /mint most Grandpierre K Endre/ azok az írások mutatják, hogy te milyen és melyik úton haladsz.

Szeretettel: >Zoli

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások