20230604
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2009 május 20, szerda

Beograd, tehát Bélavár, Bélamagaslat,

Szerző: Geönczeöl Gyula

Érdekes BELAGRADA elnevezése a mai Beograd, tehát Bélavár, Bélamagaslat, fokozat, garádis. A magyarok előszeretettel használják a régi idők óta Jézus igazi elődje, Bél isten nevét. Bél Mátyás, Bélapataka, Béla királyaink. Teljesen hibás Bélapatakát Fehérpataknak, tehát Belopotok-nak forditani, belőle a Belopotocky családnevet kitalálni.

Beograd, tehát Bélavár, Bélamagaslat

Mikolaj: nem készül közös magyar-szlovák tankönyv, csak monográfia

Ki lehet Bölcsebb Bölcs Leó császár fiánál? Ez itt a kérdés!

AZ MVSZ SZOT ELNÖKE ADATOT Kiván csatolni a FENTIEKHEZ ALKALMATLAN módon nyúló mindkét Történész társaság számára.

Ugyanis:

1. VII. Konstantinos császár: Biborban született Konstantin császár De Administrando Imperio c. müve, aki Bölcs Leó fia volt, munkája, amit fiának, Romanosnak okitására irt császár korában 949-952 között. Forrás: Dr. Marczali Henrik: A magyar történet kútfőinek kézikönyve, 19O1: Az Administrando Imperio adatai szerint:

"4O. fejezet.

Abban a tartományban vannak régi emlékek. Az első Trajanus császár hidja, Turkia szélén, aztán Belagrada három napi járásra attól a hidtól, a melyben van a nagy és szent Konstantinus császárnak a tornya. Aztán a folyó kifolyásánál van Sermion két napi járásra Belagradától, és azután van Nagy Morvaország, a kereszteletlen, a melyet a turkok szintén elpusztitottak, és amelynek azelőtt Sfendoplokos volt a fejedelme. Ezek az emlékek és elnevezések vannak az Istros folyam mentén. A mi azon túl esik egészen a turkok lakóhelye és azt most az ott folyó folyamok szerint nevezik. Ezek a folyamok a következők: az első a Timeses, a második a Tutes, a harmadik a Moréses, a negyedik a Krisos, és ismét más folyó a Titza. Határosak pedig a turkokkal: kelet felé a bolgárok, kiktől az Istros folyó, amit Danubiosnak is neveznek választja el őket. észak felé a besenyők, nyugat felé a frankok, dél felé a horvátok".

Tehát: Sermion, vagyis Szirmium ahova Metódot kinevezte a pápa, Szvatopluk kereszteletlen birodalmának érseki székhelye. Sirmium pedig a Száva folyó partján van, mai neve Sremska Mitrovica. Ide kapta püspöki kinevezését Metód, Szent Andronicus vértanú püspök székébe. Erről irnak az orosz krónikák is! Ideje lenne a hisztériának véget vetni, főleg a szlovák papság és a politika részéről. Metód sohasem járt, nem járhatott a Dunától északra. Különben is, a Metódot kinevező pápai okmány nemcsak a szlávok, de minden mások püspökének is nevezte ki abban a térségben a Szávától délre, amit Bizánc császára leir, hiszen csak pl. Horvátország avarokkal keveredett terület volt és a Horvát királylista első számú királya ez a kereszteletlen Sfendoplokos, aki lévén frank szolgálatban, megölte Metódot és kiüldözte a szlávul éneklő papokat Moráviájából, valahonnan a Száva déli oldaláról. Mikor pedig Sfendoplokos- Zwentibold - Svatopluk - Csopolug, szövetkezett az észak - itáliai királyokkal Arnulf kelet - frank király ellen, görög közvetitéssel Arnulf mellé szervezték a turkokat, akik ezt az Svatopluk - féle szövetséget, mint azt a császár is megirja, szétverték. Ezek pedig lehettek mindketten: Csaba királyfi Edömér fiának fekete hun népe, turkjai, akik visszatértek Csigle mezejére, Sziklavidékre, tehát a Dunától északra és a Vágtól keletre eső területekre. Velük levelezgetnek a frankok és a pápák a 700-as és a későbbi időben, egészen a magyarok bejöveteléig, akik Csaba királyfi Ed fiának fehér hunjai, magyarjai, akiket a bizánci császár a legnagyobb természetességgel nevezett mindkettőjüket TURKOKNAK.

Érdekes BELAGRADA elnevezése a mai Beograd, tehát Bélavár, Bélamagaslat, fokozat, garádis. A magyarok előszeretettel használják a régi idők óta Jézus igazi elődje, Bél isten nevét. Bél Mátyás, Bélapataka, Béla királyaink. Teljesen hibás Bélapatakát Fehérpataknak, tehát Belopotok-nak forditani, belőle a Belopotocky családnevet kitalálni. Nagyon NAGY bajok vannak a Felvidék történelmének tanulmányozóival, akik nem ismernek régi nyelveket, nem olvasnak eredeti dokumentumokat, okleveleket, csak azt tudnánk, mitől TÖRTÉNÉSZEK? Talán a szovjet faiskolákban és a germán-cseh oktatásban szerzett kétes ismereteik alapján? Ne politizáljanak és ne ideologizáljanak. A Történelem SZENT dolog!!!

Vagyis NEM LEHET a Duna fölé és a VÁGTÓL KELETRE helyezni semmiféle Ficói Nagymorva ősszlovákokat.
Ott ugyanis az Attila székelyei éltek, akiket Fekete magyaroknak neveztek, megelőzve a magyarok bejövetelét, akiket Fehér hunoknak, magyaroknak ismerünk. Ezért van annyi Fekete Balog község, vagy pl. turk nyelven Kraszna, tehát fekete horka, Krasznahorka, stb. A Horka, vagy a Karcha a magyarok, hunok Harmadik legfőbb méltósága, olyasmi, mint később a főispán, csak lényegesen több hatalommal. Ezekre a dolgokra nézve vannak adatok. Az egyházszakadást, tehát a szkizmát megelőzően a hunok, sőt a keletről visszaérkező fehér hunok, vagy magyarok a görög egyházat ismerték, a hunoknak Kazáriában egy metropolita szervezete alatt hét hun püspöke volt, ezt a Tárih-i Üngürüsz kiadásakor Tolsztov szovjet régész, Belső Ázsia feltárójának adatai könyve alapján magyarul közöltem, meg kell nézni. II. Szilveszter pápa azt adja meg a Kárpát - medence magyarságának az esztergomi metropolitaság formájában, amit Bizánc a hunoknak egyszer a Fekete tenger mellékén már megadott.

Természetesen meg kell magyarázni, hogy kik azok a szlovákok. Ha ugyanis nem lehetnek Nagymorvák és mivel Pozsony várát sem alapithatta morva herceg, mivel ugyanaz a herceg, akire Pozsony alapitását akarják rákényszeriteni Wroclav, tehát Boroszló-Bratislavát alapitotta, vagyis Szilézia fővárosát, tehát ő sem lehetett két helyen, mint ahogyan Zwentibold, Metód és a többiek sem. Hiszen Brwin-Pribina is Ausztriában élt, később várában maga Arnulf császár is lakott. Ezt az osztrák régészek pontosan tisztázták, Brwina sohasem lakott Kocellel sem a Balaton partján. Bizánci tipusu templomokat az avarok és a fekete hunok épitettek, erre a pápák is biztatták őket, erről is vannak adatok!

Felső Magyarországon IV Béla egy levele pl. Liptó megyében csak magyarokról és lengyelekről tud. A mai szlovák nyelv alapja azok a nagyon régi turk szavak, amelyek Turki, Turc, Turiec, Turócban a megye nevében is meglévő régi hun-székelyek nyelve volt. Erre telepedett a lengyel. A latin nyelv és a habsburg erőszakoskodás miatt alakult ki ez a keverék nyelv, amit igy kellene szakszerúen feltárni. Szlovákokről csak a Rákóczi szabadságharc után kezd beszélni az osztrák vezérkar, amely tervszerúen nyomta el a régi székely - hun nemesi falvak lakosságát Tóróctól a Szepességig!

2. II Szilveszter pápa bullájából, amelyet Istvánnak küldött:

"Ezért tehát, dicső fiam, mindazt, amit tőlünk és az apostoli széktől kivántál, a koronát, a királyi cimet, az esztergomi metropolitaságot és a többi püspökségeket a mindenható Istennek és Szent Péter és Szent Pál apostolainak hatalmából, igy rendelvén és parancsolván azt ugyanaz a mindenható Isten, az apostoli áldással s minmagunk áldásával örömest engedélyezzük és megadjuk. Az országot is, amelyet bőkezüséged sz. Péternek felajánlott, s vele tenmagadat és az élő és jövendő magyar népet a római szentegyház ótalma alá vevén bölcsességednek, örököseidnek s törvényes utódaidnak birni, tartani, kormányozni s birtokolni visszaadjuk és adományozzuk. És ezek a te örököseid s utódaid, bárkik legyenek, miután az országnagyok által törvényesen megválasztattak, hasonlókép köteleztessenek nekünk és utódainknak személyesen, vagy követeik által kellő engedelmességet tanusitani s magokat a római szentegyház alattvalóinak mutatni, mely az alatta levőket nem tekinti szolgáknak, hanem fiainak fogadja mindnyájukat, és a katolikus hitben s Krisztus Urunk s Üdvözitőnk vallásában szilárdul megmaradni s azt előmozditani."stb.

A vita arról tart, hogy a bulla utólag érkezett-e, mivel a Szent Korona már a magyarok birtokában volt, tehát azt és a királyságot csak engedélyezni lehetett, és a Metropolitaságot meg kellett adni. Ebből következik a Hercegprimási rang is, aki a pápa helyett koronáz. Tehát a szlovák püspöki kar ebbe beleült és ezt felrúgta. És a magyar püspöki kar sem nagyon érti a dolgát Sohasem értette. Szent István palástja mögül az idegen jövevényeikkel nekirontottak Sziklavidék nemzetségfők által vezetett görög ritust követő, Mária egyháza hun ivadék népének a római birodalmi érdekek miatt. Tán elő kellene venni azt a bibliát is, ami hun nyelvre volt forditva és amiről a római püspök megemlékezett. Mást sem okoztak tudatlanságukkal, csak állandó polgárháborúkat. Képtelenek voltak pl. elviselni azt, hogy a föld mindig visszaszáll a nemzetségre, ha egy család kihal. Róma csak a vagyonnal volt elfoglalva és "pogányoknak" nevezte a görög Mária hit követőit, főleg a szkizmát követően, pedig azok sokkal ősibbek és sokkal hithübbek voltak az ő birodalmi anyagiasságukhoz képest. Igen sok székely a római egyház miatt lett áttelepitve Erdélybe pl. Tűrócból a zólyomi medencéből. Erről tanúskodnak a régi iratok. Csak tudni kellene olvasni és nem gyártani a pángermán, pánszláv, osztályharcos kommmunista meséket. Az ifjúságnak és mindenkinek az IGAZSÁGOT kell tanitani. Az nem "kettős".

Geönczeöl Gyula
az MVSZ SZOT elnöke
2009. május 19.
a Sziklavidékről.


Hozzászólások megtekintése a régi honlapról

5553 Kondoros, Bajcsy-Zs u. 47.
(Belopotoczky György, 2010.09.11 13:49)

Tisztelt Geönczeöl Úr!

A Belopotocky családnév kapcsán szólok hozzá írásához.
A családnév valóban nem a Nyitra megyei Bélapataka helységnévből származik, hanem egy Liptó megyei patak szlovák elnevezéséből. Valójában a Belopotocky családnév a Feyérpataky családnévnév szlovák fordítása. A családnevek XIV-XVI. századi kialakulása kapcsán a családnév mind magyar mind szlovák, illetve kevert formában fordul elő a középkori oklevelekben: "Feierpotak-i Jacov fia: Péter"; Ffeyerpatak-i Jakowicz Péter; Bielypotok-i Jakowicz Péter. Sőt találtam olyan oklevelet is ahol a Feierpotak-i és Bielypotok-i egymás után szerepel.
A Bielypotok-i név - szláv - nyelvtanilag helyes ragozása és Jakowicz (Jákó fia) használata a család szláv (szlovák) eredetére utal vagy legalábbis erőteljes szláv környezetet feltételez.
Az információkat a Magyar Országos Levéltár interneten elérhető magyarra fordított oklevél-tárából szereztem (Feyérpataky család levéltára Q72).
A hungarus tudat és a szlovák identitás jellemzően keveredik a család történetében: Fejérpataky Gáspár
ismert liptószentmiklósi könyvkiadó (a szlovák könyvkiadás elindítója) a Fejérpataky név mellé 1850-ben felvette a Belopotocky családnevet is.
A fenti eszmefuttatáson túl arra várnék választ Öntöl mivel bizonyítható a "hun-székely" és a szlovák nyelv közös gyökere, mivel az eredeti hun nyelvből csak 4-5 szó ismerhető.

Tisztelettel: Belopotoczky György Magyarország
2010. szeptember 11.

Válasz
 

Megnyitva 2589 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások