20220122
Last updateK, 23 nov. 2021 5pm

rovas logo

2009 március 30, hétfő

A pálos rend a magyaroké

Szerző: Geönczeöl Gyula

A Pálos rend a magyaroké. El a kezekkel mindentől, ami a magyaroké

Geönczeöl Gyula

1914 előtt az országnak fájó sebe volt a hadseregben a német vezényszó. A magyar parlamenti élet legvisszataszítóbb jelensége volt Rakovszky István. A Néppárt alelnöke volt, amelyet Ferenc József hozott létre, azért, hogy szláv öntudatra ébressze a Felvidék szláv nyelven beszélőit.

A luteránus egyházgondnok, Prónay volt Rakovszky mellett a másik szereplő. A cseheket az elnémetesedéstől a habsburgok mentették meg, hogy aztán beszivárogtassák őket a Felvidékre. A luteránus vallást KATOLIKUS habsburg Mária vezette be Magyarországra, őrült Johanna leánya, anyja Katolikus Izabella aragoniai királynő, azzal a szándékkal, hogy a luteránus vallás segítségével Magyarországot Németország függelékévé tegye. Dehogy ki ne látszon a valódi szándék a luteránus egyház liturgikus nyelvévé a szlávot tette, nem a németet. Magyar szeminárium felállítását a habsburgok nem engedték meg, aki megpróbált magyarul prédikálni a Felvidéken, vagy Pesten, kiüldözték. Papjaik Jénába kényszerültek, ahol fejüket teletömték pángermán mintára pánszláv tanokkal, mert a kettő ugyanaz a fajelmélet. Igy vált pánszlávvá Stúr Lajos is és az ő jelszavait, tanait viszhangozzák ma Pozsonyban Fico és társai, nyomukban az erőszakos szlávosítás.

A pánszlávizmust a szovjet is felkarolta az ideológia nyelvének a szlávnak védelme alapjául. Igy egyesül a magyarság ellen a spanyol katolicizmus, a habsburg németesítés és a szovjet osztályharc, és a segítségükkel a "tudományokban" a fajelméletek, mint a pángermanizmus és pánszlávizmus, amelyeket a hazai magyarországi magyarellenes fajgyőlölő rezsimek és annak titkosszolgálatai, rendőrsége kétségbeesetten védelmez máig is. Ha kell magyar rendőrruhákba öltöztetett szovjet egységek segítségével, amit 2OO6. okt. 23.-án láthattunk. Mert a legnagyobb veszélyt a II Jozsef által bevezetett neofeudalizmusra és a gyarmatosítok mai rablóbandáira a magyar önismeret és a felvilágosult magyarság egysége jelenti. A jelenlegi rezsim és a holnapok hazaárulói számára a magyarok ideológiai rendcsinálása jelenti a legnagyobb veszélyt. Ott nem lehet rabolni, ahol az emberek feje nincs összezavarva.

A Ferenc József alapítású Néppárt mindenkit összeszedett, aki nem akarta a magyart, mert a vezérelv a német nyelv érvényesítése volt. A mozgalom élén 1914 előtt a függetlenségi, vagy Kossuth Párt állt. Az első világháború idején ők kiáltották oda a parlamenti immunitás védelme alatt Tiszának: "Tudjátok meg, hogy franciabarátok vagyunk". Hová vezetett ez a barátság, megmutatta Trianon.

Mindezt a vallások összefogásának is lehetne nevezni Magyarország ellen. Rakovszkyék mozgalma magára a habsburgokra nézve is ártalmassá vált, de jól szolgálta a német-római birodalmi eszmét, vagyis a Vatikánét. Úgyhogy a bújtogatót ott kell keresni, már 1914 előtt. 1867 után a magyar parlamentarizmus lényege az azok elleni állandó védekezésből állt, akik magukat allították a leghazafiasabbaknak, ugyanakkor programjuk a rombolás és minden hasznos munka megakasztása volt. Ferenc József rájött, hogy ezeknek a hazafiassága üres szólamok csupán és hogy csak egyéni érdekeik vannak. Ezért támogatta őket és mindent megszavaztak neki és már a német nyelv sem lett többé probléma. Ferencz József lenézte őket és az első alkalommal megszabadult tőlük. De az ország meggyöngült és ekkor ért el minket az 1914-es háború.

Remete Pál az egyiptomi sivatagban élt és ő is menekült volt, hogy ne érje őt a hivatalos inkvizició.

Irenaeus püspök 16O körül kanonizálta a szent szövegeket és az egyház kijelentette, más szent szövegek nincsenek. A qumráni, vagy Nag Hammadi szövegek a tanúi, mit roncsolt össze a hivatalos és intézményes egyház. Szent Özséb a Pilisben Remete Pál követőit látta meg és az igazság pislákoló jeleiről beszélt. A veszélyt elhárítandó engedélyezte a pápa a magyar rendet, és hogy ellenőrizhesse őket. II. József pedig azonnal betiltotta ezt a magyar és ősi szellemiséget árasztó rendet.

Az egyház ezer éven át, páratlanul sok kárt okozott nekünk magyaroknak. Ők rontottak neki a Felvidék székely-hun magyarjainak Szent István háta mögül. A mai napig tisztázatlan, ki vezette rá a magyar királyra a mongolokat, ki akarta az Árpád ház kiírtását. Tán azoknak a magyarországi török váruraknak volt igaza, akik a magyarokkal való összefogás hívei voltak a Magas Porta és a Nyugat ellen. Vagy gondoljunk Mindszenty hercegprímás megalázására, amikor kujutott a nyugatra. Milyen szerződéseket köttött a Vatikán a kommunista rendszerrel, az ezeréves magyar szerzett jogok ellenében, és mi volt az a vita, ami a II. János Pál és a magyar püspöki kar között volt magyarországi látogatása idején? Ugyan miért támogatja a pápaság a szlávokat a magyarok ellenében máig is a Felvidéken, vagy éppen Csángóföldön. És elfelejtettük már a Csíksomlyó elleni támadásokat? Mert nem bírják elviselni a magyar egységet?

Nekünk magyaroknak nem szervilis megoldásokat kell kitalálni. Tisztázni kell, hogy kik azok, akik állandóan a szétverésünkel foglalkoznak és ebben egységeseknek kell lennünk. Minden más hazaárulás. A hercegprímás a pápa helyettese volt, csak neki volt joga koronázni, de a szuverén magyar uralkodó mondta meg, ki legyen az esztergomi érsek, aki ezt a tisztséget betölthette. A koronázás jogát és mert a Szent Korona a miénk volt, ezt a jogot nekünk a pápa átengedte és nem vehető el tőlünk kommunista szerződésekkel. Magyarországból nem lehet Rómából irányított gyarnatot kialakítani.Az utolsó Árpádok alatt Ladomér érsek is megakadályozta a pápát abban, hogy törvénytelenségeket követhessen el. Halála után a pápa mégis a nyakunkba ültette Róbert Károlyt és azt a felfordulást, véres cselszövéseket, amire csak Olaszországban volt példa. Machiavelli nem hiába írt ezekről tanulságul, mert Olaszország egyesítése csak ennek kiismerésén keresztül vált lehetségessé és száz évekig tartott. Ez kell nekünk? Ez a nyugati kultúra, neofeudalizmus és a "demokratikus" soros anarchia? Csák Máté megakadályozta az ország szétverését, mert ő Csaba leszármazottja és felvidéki volt. Nem véletlen, hogy Remete Pál ereklyéit, melyeket Nagy Lajos hozott Magyarországra, Trencsénben őrizték addig, míg az osztrákok le nem égették a várat, ahol az ereklyék elpusztultak.

A Pálos rend a magyaroké. El a kezekkel mindentől, ami a magyaroké.

Geönczeöl Gyula, valahol Felső Magyarországon.

Megnyitva 2554 alkalommal

Hozzászólás   

#2 Vendég II. 2012-04-25 12:06
Érdekes párhuzam a pánszlávizmus és a véres 2006. október 23-a összemosása is. Általános, tehát közismert tény, hogy a volt szovjet köztársaságok közül tizenegy, 1991. decemberében megalakította a Független Államok Közösségét (FÁK), amivel a Szovjet Unió véglegesen felbomlott. Ennek okán, a szovjet egységek 2006-os magyar rendőri egyenruhába bujtatása még csak nem is bujtatás, hanem hamis vád. Bizonyítása pedig még annak sem sikerülne, aki valóban "rendelt" 2006. október 23-ra nem magyar karhatalmat.

És elérkeztünk a legkirívóbb hamisításhoz. Idézem:

"Remete Pál az egyiptomi sivatagban élt és ő is menekült volt, hogy ne érje őt a hivatalos inkvizició."

Indoklás:
Az inkvizíció létrejöttének időpontját különböző eseményekhez kötik a történészek, abban azonban fennáll az egyetértés, hogy ezek az események a 12. és 13. században történtek, 1179 és 1234 között.
"Remete Pál" néven jelzett személy a Magyar Pálos Rend szellemi őseként, példaképeként tisztel ember 208(?) - 341 között élt(?), és a 249-ben kitört Decius-féle keresztényüldözés elöl menekült. Hagyjuk figyelmen kívül a területi pongyolaságot, azonban: a hivatalos történetírók szerint, Irenaenus feltehetően 115 és 150 között született,és néhány szír kereszténnyel 177 körül telepedett le Lugdunum településen (a mai Lyon területén), ahol püspök lett. Ő állította össze a katolikus egyházban használt szent iratok listáját, ami bizonyítottan 177 után történt. Az állítás, amely szerint Ezen túlmenően, a hit kánonja kifejezést először 350 körül Szent Atanáz alkalmazta. Az állítás, idézem:

"Irenaeus püspök 16O körül kanonizálta a szent szövegeket és az egyház kijelentette, más szent szövegek nincsenek."

hamis, mert Irenaeus a kánonból kihagyott írások létezését nem tagadta, mindössze azzal minősítette, hogy azok nem Jézus tanításai. Hozzá kell tennünk, állítása akár lehet igaz is, amennyiben az apostolok könyvei saját hitvallásuk, saját gondolataik szerint készültek, és ha Irenaeus logikai összefüggéseiket nem látta beilleszthetőnek a kánonba, bármit kihagyhatott.

Az utolsó megjegyzésem az alábbi idézethez fűződik:

"Csák Máté megakadályozta az ország szétverését, mert ő Csaba leszármazottja és felvidéki volt."

A Csák nembéliek rokoni kötése a turul nembéliekkel, (Álmos-Árpád vérvonala) bizonyított. Még az is elképzelhető, hogy Csaba királyfiig visszavezethető a családfájuk, de...!
A Csák nemzetség a 13-14. században 12 ágra szakad, melyek bizonyítható módon, fiági rokoni kapcsolatban nem álltak egymással, noha ők mind a 10. századi, tehát a Szabolcs utáni korban elsőnek említett Csák leszármazottai voltak nyolcadik vagy kilencedik generációt alkotva. A Csákok 12 ága közül három ág birtokairól tudunk: Kisfaludy-ág 1231. évi, a Duray-ág 1302. évi és a Trencséni-ág 1326. évi birtoklistája. Ezek alapján egyetlen kérdésem, milyen alapon emeljük ki a Trencsényi ágat?

A "bírált" ex-katedra kijelentések összezavarják a történeti hűséget, a szavak eredeti jelentéstartalmát kiüresítik, emiatt szerencsétlen tudásvágyó ember képtelenné válik ősei erényének tiszteletére. Nem állítom, hogy e zavarkeltés tudatos, de káros. Nagyon káros!

Tisztelettel:
Joe I. Wolfy
#1 Vendég I. 2012-04-25 12:05
Tisztelt Olvasók!

Távol áll minden szándékomtól a sugalmazás, a címkézés, a minősítés, azonban súlyos hibának tartom az elnagyolt és tárgyi tévedésekkel terhelt leírások megjelenését. A magyar embernek így is nehéz az igaz szó kihámozása abból a félrevezető, elsekélyesítő információ-dömpingben, ami a szó eredeti jelentéstartalmának állandó és tendenciózus kiüresítésére, elhomályosítására, átfogalmazására irányul. Sajnos, a fenti darab ennek ékes példája.

Például:
Rakovszky István egyetlen, elfogultságon alapuló minősítése nyílt becsületsértés, még akkor is, ha mindenki ismerné a néhai országgyűlési képviselő és néppárti elnök teljes múltját. És ezzel nem védőbeszédet mondtam Rakovszkyról! Azt pedig már meg sem kérdem, hogy a folytatásban szerepeltetett Prónay vajh' melyik Prónay-ra értendő; Dezső-re, Gáborra, Sándorra? Miután mindhárman egyházi személyiségek voltak.

További csúsztatás, vagy feledékenység, vagy bármi másnak mondható kétértelműség, Habsburg Máriának tulajdonítani a lutheránus vallás bevezetését azon célból, hogy Magyarországot Németország "függelékévé" tegye. Logikailag sem illik a képbe, hogy egy 17 éves királyné (1521-ben érkezett Magyarországra II. Lajos feleségeként), 5 esztendős magyarországi tartózkodása alatt, hosszútávú birodalmi elképzeléseit kívánta megvalósítani. Azzal együtt, hogy Habsburg Mária (María de Habsburgo y Avís vagy María de Austria), II. Miksa német-római császár és magyar király feleségeként, megtehette a felhozott cselekményt. Ő azonban nem őrült Johanna, hanem Izabella portugál infánsnő leánya volt.

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások