20230930
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2009 július 10, péntek

Mu - az elsüllyedt kontinens

Szerző: Badiny Jós Ferenc

Háromkötetes munkát írt erről James CHURCHWARD. Első kötete 1933-ban jelent meg, és mind a három tíz kiadásban került az olvasók kezébe. A tizedik kiadás, melynek "The Sacred Symbols of MU" c. könyvét használom az ismertetésre, 1957-ből való.

Badiny Jós Ferenc ÉLETMŰSOROZAT

X. MU - AZ ELSÜLLYEDT KONTINENS

Azért kezdem ezzel a kötettel, mert tartalma igen közel áll az eddig elmondottakhoz. Ugyanis Churchward kiindulási pontja a BIBLIA és ebben is a zsidók története. A bevezetés után, már a 20. oldalon írja:

A Biblia első fejezetei igyekeztek megtanítani az embert a kozmikus erők működésére, de ebben az írásban megváltoztatták azt a MU-ból eredő .szentírást", amit Mózes helyesen írt le, amikor a Sinai-templom főpapja volt.

Angol szövegben közöljük a folytatást. Így ír Churchward:

"The most part of the Bible therefore has not fully carried out the purpose for which it was intended. The Bible Moses actually handed down was the Sacred and Inspired Writings, the greatest and most profound work ever penned by man, containing a science beyond the concepcionof present man. "

(Ezért a Biblia nagy része nem teljesen tartalmazza azt a célt, melynek érdekében készítették. A Biblia, amit Mózes ténylegesen adott, az a szent és inspirált írás volt a legnagyobb és legmélyrehatóbb munka, amit ember valaha leírt, ami a mai ember értelmét meghaladó tudást tartalmazott.)

Azután így folytatja: "Semmire sem lehet azt mondani, hogy örökre elveszett. A föld különbözőrészein találhatók olyan írások, melyeket ha összeillesztünk, megkapjuk MU eredeti és inspirált szentírását, mely tartalmazza a Teremtést és az égitestek törvényszerű mozgását, mely a világmindenséget alkotja, az élet eredetét és valóságát, a különböző geológiai különösségeket (phenomens) és azok okait, végül a Földet és rajtan az Embert."

Ezzel az indokolással azután sorba veszi a különböző vallásokat,és igen hiányos történelmi ismeretekkel igyekszik azokból a „MU szentírása szerinti" állapotot, vallást stb. összeállítani. Természetesen megint a Bibliával kezdi, és a zsidóknak olyan történelmet ad, melyet ők szeretnének a világ népeivel elhitetni. Segít még az angol nyelvvel is ebben, mert azt mondja, hogy "a Vörös tenger" neve tévedés, mert ezt "NÁD-tengernek" hívták. Vagyis nem "Red-Sea", hanem "Reed-Sea". Hát ez elfogadható az angol nyelvben, de semmi másban nem ül. Jól átsétáltatja a zsidókat itt egy remek indokolással.

Szerinte: "amikor a zsidók a »nádtengerhez« értek, akkor a Földközi- tenger vize alatt egy igen erős földrengés keletkezett, és ez kiszívta az amúgy is kevés vizet a nádtengerből, és így a zsidók száraz lábbal keltek át rajta. Mire a zsidókat üldöző egyiptomi hadsereg ideérkezett, a »nádtenger« újra megtelt vízzel. "

Szerinte Kr. e. 1375 körül két zsidó törzs jött Palesztinába, és Kr. e. 1200 körül még másik tíz törzs jött utána. Két évszázad után az asszírok megtámadják a "tíz" törzset és elpusztítják. Ezek az "elveszett" törzsek, akik összekeveredtek az asszírokkal, hiszen mind a kettő semita. Az asszírokat legyőzték a médek és a perzsák (Megjegyzésem: a szkítákat meg sem említi, pedig ők győzték le az asszírokat.) A mostani zsidók tehát a két megmaradt törzs utódai, akik éppen úgy ünnepelik a "pascuajukat", miként Egyiptomban tették. EZRA és társai írták a Bibliát. Mózes könyve általuk lett szerkesztve azokból az okmányokból, amelyek az elveszett "tíz" törzs birtokában voltak Egyiptomban. De Mózes eredeti írása részben NAGA, részben egyiptomi. Ezra nagyon kevéssé ismerte a NAGÁ-t, de segítségére volt egy káldeus tudós,mialatt fogságban volt. (Megjegyzésem: ez a "babiloni fogság" volt.) Ezra és társai nem voltak tudósok, tehát nem csoda, hogy ennyi hibát követtek el a fordításban. De minden hiba ellenére munkájuk csodálatos.

Így ír Churchward Mózes könyveinek a dicséretében.

Most ismerjük meg, milyen volt

Mu vallása

MU-ban-mely szerinte 70 000 éves -a vallás papjait "NACAL"- -nak nevezték. Ezek mindenütt egyházakat szerveztek. Érdekesnek mondja a káldeusok egyik régi írását így: "Mindenki szívesen láttatik. Legyen herceg vagy szolga, a templomba egyenesen bemehet, mert ott mindenki egyforma az Égi Atya előtt állva. A Mindenek Atyja előtt. így valóban testvérekké válnak. Fizetés nem szükséges, minden ingyen van."

A vallás alapja: az Isten-Atyasága és az emberi Testvériség. Ezek után végig megy minden valláson - a maga módján.

Az indiai brahminokról azt mondja, hogy üldözték a nacal-papokat és a kasztrendszerrel saját népüket rabszolgákká tették.

A római egyház véres oldalakat hagy az emlékezetben az inkvizícióval.

A protestánsok iszonyú nagy szeplője a "boszorkányégetés". (Megjegyzésem: a római egyház inkvizíciója kezdte meg a bábáknak és javasasszonyoknak "boszorkányként" való elégetését, és a protestáns "reformáció" még jobban elzsidósította az amúgy is zsidókereszténységet.)

Mohamed vallása karddal született. - Ezután pedig felteszi a nagy kérdést így: Követte-e a kereszténység Jézus tanítását – a Szeretetet és a Testvériséget ... ? Ugye nem tette ezt, és okolja is a civilizációnkat, hogy nem tartja be Isten azon parancsát, hogy NE ÖLJ!

Végül is arra az eredményre jut, hogy Jézus tanítása azonos a MU vallásával. Részletesen fogunk foglalkozni Jézusunkkal kapcsolatos megállapításaival. Sajnos, Churchward nem figyelt a mezopotámiai ásatásokra, amelyek az ő idejében történtek, pedig a legjobb régészek sok-sok könyvben számoltak be kutatási eredményeikről.

Ugyanis az ERIDU-ban 17 egymásra épített .zigurrat' és URUK-ban a 11 egymásra épített város talán azt a kiértékelést is sugallhatta volna, hogy MU nem egy bizonyíthatatlan és elsüllyedt kontinens, hanem a ma "termékeny félhold területének" nevezett, a hajdani Egyiptomból és Mezopotámiából létesült birodalom neve. Ugyanis van ékiratos bizonyíték erre. Valószínűnek tartom, hogy Churchward önkényesen adta a "MU" elnevezést, mert az eredeti név "MA" és nem "MU", és az angol nyelv is így ejti ki a "mu" -t. Az sem bizonyítható, amit az indiai népekről ír, hogy 5000 évvel ezelőtt a műveletlen "árják" betörtek a Hindukusnál Indiába, ahol a magas műveltségű "naga" nép élt, akik az UIGUR birodalomból származnak. Ezek az északi "árják" átvették a tudományt a "nagáktól". Itt veti be azután a "brahmin"-okat, akik új vallást alkottak a régi tudást felhasználva.

A következő oldalon bemutatom azokat a szimbólumokat, amelyek Churchward ,,MU" -ból eredőként közöl. Ezek a ma "sumér"- nek ismert MAHGAR-KÁLDEUS ábrázolások, melyek a "FÉNYVALLÁS" törvényének kifejezői.

Mind a két szimbólum közepén a kétszeri hármasság van, és ,,AZ" Isten ábrázolása benne. A jobboldalin a 12 csillagképből (zodiák) indul a "Fény-Anya" 2 x 4 síkú "Gondviselése" a Földre. (Ne feledjük, hogy a ,,8" minden formában a Fény-Anyához tartozik.)

CHURCHW ARD nagyon sok szimbólumot mutat be, amit összeszedett a világ minden részén, és teljesen egyéni magyarázatokkal akarja a MU-hoz kapcsoini őket. Hivatkozik a mexikói "Niven-gyűjteményre" is. E sorok írója még a 60-as évek idején látogatta meg a Mexikói Állami Múzeumot, de ilyen gyűjteményt nem talált.

bjf_mu01

A múzeum igazgatósága - kérdésemre - azt felelte, hogy ilyen nevű "gyűjtemény" náluk sohasem volt. 'Most inkább Jézus Urunkkal kapcsolatos megállapítását fogom ismertetni. Ugyanis azt állítja, hogy utolsó szavait MAYA nyelven mondta, így:

"Hele, Hele, lamah sabac ta ni."

Szerinte ennek jelentése: "Isten, Isten, gyengülök, elsötétül bennem minden." Itt most fel kell vetni azt a kérdést, hogy: Miként beszélhetett Jézus Urunk "maja" nyelven, amikor "anyanyelve" a pártus-arámi volt ...? És még azt is hozzá kell kérdezni, hogy azok, akik a keresztre feszített közelében álltak és hallották szavát,beszélték-e ezt a nyelvet. .. ? Jézus Urunk Édesanyja és Mária-Magdala biztosan értették. De a zsidóul és görögül tudók csak azt, amit a Bibliában így írtak le: "ÉLI, ÉLI", vagyis ahogyan az "Atyát" szólította. Ez a szó ugyanis minden keleti nyelvben "ISTEN" jelentésű.

A farizeusok és zsidó írástudók, akik tudomást szereztek arról, hogy Jézus Urunk utolsó kiáltását "Éli! - Éli!" szavakkal kezdte, az általuk jól ismert 22. zsoltár 2. versének ismétlésére gondoltak. Annál is inkább gondoltak erre, mert az, aki ebben a "zsoltárban" panaszkodik, hogy "elhagyta az Isten", így szól saját magáról: "Én féreg vagyok és nem férfiú, embereknek csúfja és a nép utálata. "(ZSOLT. 22.7.) Azért gondoltak a zsidók erre a zsoltárra, mert nekik ez volt a véleményük Jézusról.

De a "szentírás" szerinti "utolsó szavak"nem azonosak a Churchward által közöltekkel, mert így mondja a "szentírás": "LAMA SABAKTANI". Ez az arámi nyelven mondott kifejezés nem azt jelenti, hogy "miért hagytál el engem". A fonetikusan leírt mondatot - a nyelvtani szabályok szerint - így kell kimondani:

"ÉLI! - ÉLI! - LAMA SAB-AG TA-NIM."

Most fordítsuk le ezt az arámi nyelven mondott szöveget, szavait elemezve:Az "ÉLI" -t már ismerjük és nyugodtan vehetjük "sóhajtásnak" így: "ISTENEM!"

"LA-MA" ... : szóösszetétel, ahol "LA" (L.55.) sumérul : is és arámiul-is "teljességet", "örökkévalóságot" jelent és "MA" (a sumér MADA szóból eredően) ... "HON, BIRODALOM" - Így "LA-MA" az örökkévalóság Hona.

"SAB-AG" : szintén összetett szó, ahol "SAB"... = .vagdalás, szab, sebez" és "AG" ... = "tesz, művel, cselekszik". "SAB-AG" tehát: "sebzett".

"TA-NIM" ... :igekötővel ellátott ige, ahol "TA" ... az eltávolodást mutató előrag és "NIM" ... az ige: "emelni, felvonni, növelni" . "TA-NIM" jelentése tehát: "felemelni".

A teljes szöveg tehát:

"ISTENEM! - EMELD AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁG HONÁBA A MEGSEBZETTET."

Jézus-i szavak ezek. A Földre szállt és embertestet öltött Táltos- Isten szavai, akinek emberi testét megsebezték a gonoszok és keresztfára szögezték. De legyőzte a halált. Feltámadt. Sebeinek és vérének nyoma itt maradt nekünk a Szent Halotti Leplén. Legyen ez igazi SZENTSÉG nekünk!

Láttuk, hogy a káld-arámi nyelv, amit ma "sumér" néven ismernek, érthetővé tette Jézus Urunk utolsó szavait. Most ugyanez a nyelv fedi fel nekünk ennek az "elsüllyedt" MU kontinensnek a nem-létezését.

Bemutatok itt egy agyagtáblát. Az "ékírás" előtti képírásos szöveg látható. P. DEIMEL nyelvtanából vettem át, és itt nekünk legfontosabb az 5. sorban írt szöveg dr. Marton Veronika olvasata szerint:

bjf_mu02

Ez a képiratos tábla még abból az időből származik, amikor Mezopotámia és Egyiptom összetartozott és egybetartozó birodalom volt, MU-névvel. Ha "írásban" tudjuk bizonyítani létezését, akkor valamilyen "elsüllyedt" kontinensről - mint "MU"- ról - nem beszélhetünk. De a káldeus-mahgar nyelv írása egyre jobban tökéletesedett és az "ékírás" pontosan és tökéletesen kifejez mindent, amit beszélünk. Így a "MU" -val kapcsolatos égi és földi elnevezéseket is megtaláljuk összesítve Deimel egyik nagyszerű kőnyvéberi.44

Közlöm a megnevezett könyvből a 45 "MU" jelentésű ékiratos kifejezés első "hét" értékét".

Az 1-es számú MU Istenét jelenti, aki valójában dingir NIN-Kl, vagyis a FÖLD-ANYA vagy ,,ANYAFÖLD". (Azasszírok a NAP földjének nevezték.) Érdekes a 7-es szám alatti kifejezés, melynek jelentése: a "MU Istenéhez hűséges URUK nagy város". Ez a hűségnyilatkozat igen erős bizonyítékként szolgál, mert URUK-ban volt az Anya-Istennő tiszteletének és imádatának a központja. Igaz, hogy "INNANA" volt az URUK-i neve, de a "Föld-Anya"-i hivatás és gondviselés az egész birodalomra kiterjedt és ennek neve "MU" volt.

bjf_mu03

__________________

44 P. Anton Deimel S.]': Summerisches Lexicon, IV. kötet "Pantheon Babilonicum"

(Verlag des papstchl. Bibelinstitut, Róma, 1950.)

De még kiegészítem bizonyításomat. Bemutatok itt egy agyagtábla töredéket, mely az Isztambuli Archeológiai Múzeumban található és Kr. e.-i 3. évezred elején keletkezett. A legrégibb "képírás" -ban ugyanazt a szöveget olvashatjuk, amelyet az előbb említetten. Ismétlem: a "MU Istenéhez Hűséges URUK nagyváros". A másik szöveg NIPPUR-t jelöli, mely NIMRUD szent városa.

bjf_mu04

 

A tábla "felső" része az égi uralkodókat mutatja, ahol a még Földre nem született, de Istent szolgáló ember a kenyeret és a vizet adja áldásra az égi hatalmasoknak. Alul a földi élet a kosokkal és az emberekkel. A "munka" szimbóluma a terhet vivő, a "védelemé" pedig a kardot tartó. Érdekes itt az is, hogy a kétféle "kos" a szarva alapján azonos azzal a juhfajtával, mely csak a Kárpát-medencében található még ma is. A "dugóhúzó"- hoz hasonló csavarodású és a másik.

Azért emIítem ezt is, mert beletartozik ősi hagyományainkba, hiszen az állataink mindig velünk együtt éltek a MU-nak nevezett "termékeny félhold" területén is. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy ősi népneveink, mint Mahgar, Sapír (szabír), Hun, Szarmata, Jazig, Alán és a holt-tengeri tekercseken található MAHGAR-i, mind a ma "sumér" -nek nevezett KÁLD nyelven van írva és úgy értelmezhető. Kiegészítem még azzal, hogy az egyiptomi Szfinx neve így van írva egyiptomi írással: "HUN". Churchward feltételezésére vonatkozóan tehát azt kell mondanom, hogy semmi-képpen sem szabad elfogadni valamiféle "elmerült vagy lesüllyedt és MU-nak nevezett kontinensről való származást".

Főként azért NEM, mert Churchward mindent "összemos" a végső összefoglalásában (hivatkozott könyvének 279. oldalán), jól bizonyítva a saját tudásának hiányosságait, így nyilatkozva:

"A magnetikus kataklizma, a bibliai vízözön, a geológia mítoszai, a jégkorszakok, mind egy és ugyanaz."

Nekünk - magyaroknak - nem szabad elfogadni semmiféle "MU" nevű és elsüllyedt kontinensről való származást, mert

a mi őshazánk a KÁRPÁT-MEDENCE.

Churchward nem tudott arról, hogy a kárpát-medencei ősember, aki átélte a jégkorszakot, akit a biblikus özönvíz biztosan NEM érintett, tudományos nevén "HOMO SAPIENS HUNGARICUS" már 350 000 éves kárpát-medencei lakos, és így nem származhat a - Churchward szerint - Kr. e. 22 000 évben elsüllyedt kontinensről, az eddig meg nem talált "MU"- ról. Azt is tudni kell, hogy ennek a "HOMO SAPIENS HUNGARICUS"- nak a koponyamérete 1460 cm2. Itt is nyomatékosan felkérem az olvasókat, hogy harsogják mindenütt azt, hogy a mi őshazánk a Kárpát-medence!

Azért kell ezt valóban harsogni, mert Hazánk - MA - tele van idegenekkel, és ezek tömegestül akarnak itt - mint bevándorlók - végleg letelepedni. Ha mi is azt mondjuk magunkról, hogy a MU-ból származunk, akkor minket is csak "bevándorlóknak" fognak minősíteni, és Árpád Apánkra azt mondják majd: "Mi az a vacak ezer esztendő?" Ti is bevándoroltatok, csakúgy, mint mi is, de mi most többen vagyunk, menjetek máshová!"

De nem megyünk, hanem itt maradunk a .Vértesszölösi Homo Sapiens Hungaricus" ősapánkkal együtt és a többiekkel, akik átélték a jégkorszakokat, miként egyik könyvemben írom.

Sajnos, a Magyar Tudományos Akadémia mindennek az ellenkezőjét hirdeti és tanítja. Már csaknem "kétszáz" éve - a Habsburg szellemi terrort követve - az "urali-finnugor" származásunk hazugságát hivatalosítja.

Nincs Európának egyetlen népe sem, amelyik őstörténetét a saját kárára és nemzetiességének a szégyenére hirdeti. Nálunk azért van ez így, mert szinte két évszázad óta ennek a "MAGYAR" Tudományos Akadémiának az elnöke és vezetői nem magyarok, hanem magyarul is beszélő "idegenek". Ezek nem akarják észrevenni azt, hogy a nemzetközi tudományos körök elismertjei más véleményen vannak a magyar nép és nyelv eredetére vonatkozóan.

Csak a legutóbb megjelent szakkönyvre hivatkozom, mely magyar fordításban is forgalomba került." Külön oldalon közlöm a ránk vonatkozó megállapításait. Itt csak a perdöntő álláspontját ismerjük meg. Így ír KRANTZ:

"A magyarországi magyar nyelv ősisége ugyanilyen meglepő lehet (a szerző a göröghöz és az írhez hasonlítja a magyar nyelv régiségét). Mezolitikumi nyelvnek tartom, mely megelőzi a neolitikum kezdetét ...

... Általában azt állítják, hogy az urali magyarok egy bizonyos keleti pontról vándoroltak Magyarországra a Kr. u.-i 9. században. Ehelyett én úgy vélem, hogy az összes egyéb uráli nyelvűek terjeszkedtek kifelé Magyarországról az ellenkező irányban és egy sokkal korábbi időben... "

Krantz tehát megerősíti a kárpát-medencei őshaza tételét a magyarokra vonatkozóan, de igen csodálkozott, amikor a jelenlegi Magyar Tudományos Akadémia" tudománytalannak" minősítette álláspontját.

Az európai nyelvek földrajzi kialakulása

(Grover S. Krantz)

Az antropológus szerző végigkíséri az emberi kultúra fejlődését, a különféle népek elhelyezkedését, a mezőgazdaság és az állattenyésztés alakulását a Közel-Keletről kiindulva. Különösen érdekes az a felfogása, hogy az emberek és a nyelvek nem mozognak, hogy minden nép igyekszik saját területét és nyelvét megtartani a végsőkig. Ez minden népcsoport túlélésének alapvető érdeke, ami azt jelenti, hogy nem tételezhetjük fel, hogy barbárok egy csoportja képes volt nyelvét rákényszeríteni civilizált és nem civilizált népek nagy területeire.

________________

45 Grover KRANTZ: "Az európai nyelvek földrajzi kialakulása" (Imre Kálmán fordítása, Bp. 2000.).

Ennek során jut el az igen érdekes és újszerű megállapításaihoz, melyből a magyar nyelv eredetére és elterjedésére vonatkozó részeket szeretnénk közreadni.

" ...A magyarországi magyar nyelv ősiségeugyanilyen meglepő lehet (a szerző a göröghöz és az írhez hasonlítja a magyar nyelv régiségét). Mezolitikumi nyelvnek tartom, mely megelőzi a neolitikum kezdetét ... "

... Legalább egy esetben itt megfordul a népesség vándorlásának általánosan elfogadott iránya. Általában azt állítják, hogy az uráli magyarok egy bizonyos keleti pontról vándoroltak Magyarországra a Kr. u.-i 9. században. Ehelyett én úgy vélem, hogy az összes egyéb uráli nyelvűek terjeszkedtek kifelé Magyarországról az ellenkező irányban és egy sokkal korábbi időben... Uráli nyelveket ma sok észake-urópai és ázsiai. területen beszélnek, valamint Magyarországon. A Szovjetunión belül (a könyv 1988-ban lett kiadva') az uráli és altáji nemzeti kisebbségek most többnyire az erdős (urali) és a sztyepp (altaji) vidékekre szóródtak szét. A legtöbb szerző szerint az eredeti uráli haza az Urál-hegység terül etén volt, ahonnan a nevét is kapta. E központi helyről terjedtek el a feltételezés szerint minden irányban, hogy jelenlegi helyüket elérjék, és léptek be Magyarországra is Kr. u. 896-ban.

Mindezt nagyon valószínűtlennek tartom több okból kifolyólag is. A központi földrajzi elhelyezkedés nem bizonyítéka egy nyelvcsoport eredeti területének. Elterjedésének okát be kell bizonyítani - nem lehet feltételezni minden irányú, automatikus és egyenlő terjedését. Egy észak-ázsiai törzs behatolása Közép-Európába a 9. században lehetséges. De e törzs által okozott népességcsere, vagy főleg nyelvcsere egy Magyarországhoz hasonló, jól benépesült mezőgazdasági vidéken, abban az időben teljesen lehetetlen. Bármiféle ilyen állítást meg kellene magyarázni, hogy miként mehetett végbe ez a változás? Adódván ezen ellenvetések, az uráli nyelvek elterjedésére csak egy lehetséges magyarázat marad, hogy a nyelv-család Magyarországról ered, és innen terjedt el az ellenkező irányba.Ez semmi komoly problémát nem jelent, ha ez eredet és elterjedés idejét a legkorábbi neolitikumra tesszük. Ha ez igaz, ez annyit jelent, hogy a magyar az összes helyben maradó európai nyelvek közül gyakorlatilag a legrégibb. Ezen elmélet vizsgálatára be kell mutatnunk, hogy a jelenlegi uráli nyelv elterjedése automatikusan követhető egy magyarországi kiindulópontból, és ezt a népességmozgások logikus szabályainak következetes alkalmazásával kell megtennünk. Azt is be kell mutatnunk, hogy az uráli alcsoportok ezekkel a szabályokkal megfelelő összhangban helyezkednek el.

Következik az események részletes leírása, mely automatikusan eredményezi e nyelvcsalád pontos eloszlását. Egy későbbi fejezetben néhány olyan további mozgást írunk le, mely az alcsoportok mai elhelyezkedéséhez vezetett. Semmiféle más megközelítést nem ismerek, ami csak hozzávetőleg is megfelelne az ismert tényeknek és a tiszta következetességnek.

Ennyit KRANTZ könyvéből és a "FÜGGELÉKBEN" közlöm a fordító kritikai észrevételét. Miután Krantz tárgyalt a Magyar Tudományos Akadémiával, azután keletkeztek azok az "ellentmondások", melyeket a fordító részletez kritikai észrevételében. Ezzel be is fejezném mondanivalómat, de - búcsúzásként – visszatérek a vértesszőlősi ősemberünkhöz.

Hálás köszönettel kell megemlékezni itt Gáboriné Csánk Veráról, aki így értékeli ki ezt a csodálatos leletet:

"Vértesszőős jelentősége abban áll, hogy ezen a telepen embermaradvány, eszközök, tüzelési helyek, kultúrrétegek, régészeti sorozat került elő - még az ember lábnyomát is megtaláljuk -, tehát mindaz együtt és egy helyen, ami más lőhelyeken csak külön-külön vagy csak részben található. " ("Az Osember Magyarországon" c. munkájának 82. oldalán Gondolat Kiadó, Bp. 1980.).

Hirdessük, tanítsuk és harsogjuk tehát mindenütt és minden alkalommal így:

"Nem jöttünk mi sehonnét a mi őshazánk a KÁRPÁ T -MEDENCE!"

Tételünk megerősítésére közlök egy térképet, mely bizonyítja, hogy a fémművesség is a Kárpár-medencéből terjedt el mindenfelé, Mezopotámiába is. Tudni kell azt is, hogy az Egyiptomban és Mezopotámiában talált aranykincs ek mind "tellúr"-t tartalmaztak. Ilyen arany csak Erdélyben létezik még ma is. A "Körös- kultúra" népéhez tartozik a 6000 éves tatárlaki-amulett is. (Az alábbi térképet átvettem: John DAYTON: "Minerals, Metals, Glanzing, Man" c. könyvéből- Harrap, London 1978.)

Eltárolt hozzászólások

 

Badiny Jós Ferenc ÉLETMŰSOROZAT

JÉZUSHITŰ ATILLA

I. A MÁGUS

II. A TÁLTOS

IIa. EREDETMONDÁINK

III. EGY GYERMEK SZÜLETETT NEKÜNK

IV. A TÁLTOS ISTEN

V. NEVEK ÉS TÖRTÉNETEK

VI. FELELET A SOK MIÉRT-RE

VII. A SZENTHÁROMSÁG VÉDELMEZŐJE

VIII. BOLDOGASSZONYUNK ÉS „ISTEN FIA”

IX. ÉDESANYA VOLT-E MÁRIA-MAGDALA?

X. MU - AZ ELSÜLLYEDT KONTINENS

XI. „A MAGYARSÁG KIALAKULÁSA” (Néhány kritikai észrevétel Krantz elméletéhez)

XIa. MI VOLT SZENT PÁL: RÓMAI ÜGYNÖK VAGY BESÚGÓ?

XII. AZ ISTENES HONFOGLALÓK

 

Megnyitva 9171 alkalommal

Hozzászólás   

+1 #1 MózesAnonymus 2012-08-21 10:11
Az Ószövetség nem tekinthető minden részében autentikus írásnak,mivel nagy része az ó-egyiptomi kultúrkörből lopott. Mózes létezésére a Biblián kívül nincs adat. A jelenlegi kutatások szerint a zsidó nép szakadár egyiptomi szekta,ami azért nagyon sok mindenre magyarázatot ad.

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások