20230930
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2009 július 09, csütörtök

Édesanya volt-e Mária-Magdala?

Szerző: Badiny Jós Ferenc

Még senki sem tette fel így ezt a kérdést. Azonban fel kell derítenünk mindent erre vonatkozólag. E sorok írója a tisztánlátással valójában a következő oldalon lévő kép jelentését akarja megtalálni, vagyis azt a "gyermeket", aki született nekünk. Felderítésemben, illetőleg e történelmi nyomozásban ugyanazt a módszert használom, amit leírtam , Jézus Királya Pártus Herceg" c. könyvemben eképpen:

Badiny Jós Ferenc ÉLETMŰSOROZAT IX. ÉDESANYA VOLT-E MÁRIA-MAGDALA ...

1. Ha elfogadjuk a titkos társaságok "szent Pálra" való hivatkozását (RÓM. 1., 3.), mely szerint Jézusnak közvetlen vérutóda (fia) lett volna, akkor a pártus uralkodó kezében Jézus Urunknak pártus nemzetségbeli fia van.

2. A pártus "vallás" szerinti "egy gyermek született nekünk" azt jelenti, hogy a pártus király Adiabene Mária pártus hercegnő Fiát, a "Pártus Herceget" tartja kezében. Ezt a "kétféle" lehetőséget sajnos még a 4Q246-os számú qumráni tekercs szövege sem oldja meg, mert tudósít "egy születendő gyermekről, akit a MAGASSÁGOS FIÁNAK fognak nevezni".

Sajnos, nem mondja meg a szöveg, hogy kit értsünk "MAGASSÁGOS" kifejezés alatt. Istent vagy Üdvözítőnket? Ugyanis a Teramtu-Istenre, a leghatalmasabbra talán kevés a csak "magasságos" jelző.

De hadd mondjam el legelőször a saját véleményemet e "kétféle" lehetőségre vonatkozóan. Úgy gondolom, hogy az "egygyermek született nékünk" kijelentés alanya az, akit a pártus király a kezében tart, az Jézus Urunk, a Pártus Herceg és a mi Üdvözítőnk. Elégedjünk meg ennyivel, hiszen ez is ékes bizonyítéka hatalmas Nemzetségünk Jézus Urunk követésére való elhívásának, vagyis annak, hogy a Földre szállt Isten hozzánk született.

bjf_edesanya01

Hogy volt-e felesége, akitől fia születhetett, az emberként élt földi életének tanulmányozásába tartozik. Nekünk elsősorban az a fontos, hogy MI - pártus-hun-magyarok – embertestünkben az Ő vérét visszük tovább. Ez a Jézus-i VÉR bennünk nem válhat vízzé!

Ezt kell magunkban és egymás szeretetében tudatosítani, hirdetni, tanítani. Ezt tudatosítva önmagunkban bátran neki kezdhetünk a Pártus Herceg földi élettörténetének felderítéséhez. Kezdjük ott, hogy milyen kapcsolat volt vagy lehetett Jézus Urunk és Mária-Magdala között ... ?

Fülöp gnosztikus evangéliuma így mondja:

"Jézus (a szöveg "üdvözítőt" mond) legintimebb társa Mária-Magdala volt, aki az isteni tudás szimbóluma. Jézus legjobban őt szerette és sokszor szájon csókolta.'' 41

Ez a származási -elmélet a Kr. u. 1000 körül felszínre kerülő "Szent-Grál" (Saint-Gral)-dicsőítésnek a "Sang-Royal", vagyis "királyi vér" -re való átemelése és - miként írtam - a Merovingdinasztiához való illesztése. De igen nagy merészség kell annak a feltételezéséhez, hogy Mária-Magdaléna Arimatiai Józseffel "Francia-honba" vándorol Jézus fiával. Ugyanis az ő idejükben "Franciahon" még nem létezett, hiszen Aetius és Atilla a Kr. u-i 5. században "Galliában" vannak, mert a mai "Franciahon" -ban a "gallok" laktak. A vallási és politikai világhatalom megszerzése érdekében azonban a "kiagyalt" elméletek is "történelmi valósággá" változhatnak, és ezt a világuralmi törekvést annak kell minősíteni.

De, ha már a "Sang-Royal", vagyis a "királyi vér" alapján keressük a jézusi származás lehetőségét, akkor legyen bátorságunk ahhoz, hogy hirdessük és tanítsuk a mi jogos és valóságos Jézus-i származásunk történetét és tanait. A "nemzsidó" Jézus véréből való származásunkat. Ez a tudat a néphitben élt az "ezredik évben keletkezett visszásságokig". Ez volt a mi népeink "vallása", hiedelme és élet-törvénye ... és, ha már a "törvényt" említjük, mondjuk úgy, hogy a ,Jézusi Szeretet törvényének az életben való gyakorlata".

A "királyi származásunk" pedig EMESE ősanyánkig bizonyítva van, miképpen írom a ,Jézus Király - a Pártus Herceg" c. könyvemben.

_____________

41 Eliane PAGELS; "The Gnostic Gospels" (Vintage Books NY. 1979.77. old.).

De ennek tanítása és köztudatba vitele MA olyan fontos, hogy itt megismétlem az ott írottakat. Abból indulok ki, hogy "ATILLA CÍMERE a TURUL" volt.

"A »TURUL« pedig így mutatkozik meg a Kárpát-medencében államot alkotó magyarok egyik krónikájában. Idézek Anonymus (Pósa mester) krónikájából:

»Az Úrmegtestesülésének 819. esztendejében ÜGEK, aki MAGÓG király nemzetségéből származott, feleségül vette DANTUMA GYARIA EUNEDUBELIANUS nevű királyának EMESE nevű leányát, akitől fia született. Csodás eset miatt nevezték e fiút ALMOS-nak, mert anyjának EMESÉNEK - isteni látomásakor a ,Turul-madár' jelent meg álmában, és mintegy rászállva - teherbe ejtette őt.«"

Ma már tudjuk, hogy ennek a krónikának az írója júdai-keresztény pap volt, akinél Dantumagyaria királyának neve latinizált formában, .Eunedubelianus-endobilia" írással jelenik meg, amit aztán a .fordítók" "önedbeli EUDIA-beli, ENOD-beli" formában igyekeznek visszaadni. E sorok írója azonosítja ezeket a latinizált és átformált neveket az ,,ADJA-BAN!" dinasztia nevével.

Ugyanis a magyar nyelvben a ,,-bani", vagy ,,-beni" határozóesetet mutató ragok értelme azonos.

Az "Eudia", vagy "Öned" pedig nem más, mint az "ADIA" névnek a tudatos torzítása. Határozottan állíthatjuk tehát azt, hogy:

"A Jézus-i ADIA-BANI dinasztia leszármazottja volt Dantumagyaria királya, EMESE édesapja, és így tőle származik az Almos-Arpád magyar királyi ház, Jézus Urunk az Adiabani pártus királyi herceg dinasztiájának minden megszakítás nélküli folytatása és vérutódja!"

Ezt sejteti az említett Anonymus-i Krónika is, amikor így ír:

"EMESE úgy látta, hogy méhéből forrás fakad és ágyékából dicső királyok származnak. "

Ezt a csodálatos látomást a krónikaíró zsidókeresztény pap saját hitbeli felfogása szerint tudósít ja azzal a kifejezéssel, hogy:

" ... a Hun-Magyarok "egyetlen szentje" - a TURUL, akiben ők igazából Jézus Urunkat látták és tisztelték "teherbe ejtette" EMESÉT"

Ha egy parányi "magyar-szeretet" lett volna a krónikás szívében, talán úgy kellett volna írnia, hogy "áldott állapotúvá" tette, hiszen ez a "látomás" nagyon hasonlít Mária Szűzanyánk szeplőtelen fogantatásának" a csodájához, és Emesét (mely név sumér nyelven "főpapnőt" jelent) a Magyarok Nagyasszonyának földi megszemélyesítőjévé teszi!

Ha Jézus Urunk a "TURUL", akkor EMESE "áldott állapotában" a Jézus-i származásunk megerősítését, és az Álmos-Árpád-i királyoknak Jézus Urunkat követő "hivatásra való elhívását" kell látnunk. Ezt teljesítették is, mert a hivatás betöltését bizonyítja történelmünk és pontosan ez a "hivatástudat", mint "királyeszme" tört meg I. István végzetes államalapításával.

EMESE ősanyánk "áldott állapota" így "újraélesztője lesz népünk Jézus-i származásának történelmünk egyik legkritikusabb idejében, amikor ezt a hivatástudatunkat már nemcsak a zsidókereszténység, hanem az iszlám is egyre erősebben veszélyezteti.

Nekünk - e fejezet tárgyalásánál- most az a fontos, hogy ez az „áldott állapot” véglegesen feloldja azt a nagy kérdést, hogy:

„a nemzsidó Jézus és Mária-Magdala fiának utódai, vagy csak az ADIABANI NEMZETSÉG leszármazottai vagyunk?"

EMESÉVEL új erőre kap a nemzsidó Jézus-i származástudatunk. De, ha a "titkos társaságokhoz" hasonlóan mi is feltételezzük Jézus Urunk "Fiának" létezését, akkor igen alapos kutatásokat kell folytatnunk igaz történelmünk megtalálása érdekében. A "titkos társaságoknak" álláspontját és terveit a LINCOLN-BAIGENT -LEIGH nevű, három író könyvéből vettem át.42

Igaz történelmünkben legelőször meg kell találnunk ATILLA Édesanyját és Bendegúz király felmenőit. Ezen a vonalon haladva két módszert követhetünk:

__________________

42 Lincoln - Baigent - Leigh: "Holy Blood, Holy Grail" c könyv magyar kiadása: "Az abbé titka - Szent Grál, Szent Vér (General Press Kiadó, 1994. 88., 89. 354. oldalain).

1. Kutatunk tovább és ideiglenesen megelégszünk azzal, ami VAN, vagy,

    1. ugyanazt tesszük, mint a "titkos társaságok". (Feltételezéseiket valóságnak hirdetik és cselekedeteiket ez az "érdekké vált" - és "igazságnak" elfogadott adat irányítja.)

A második lehetőség szerint tehát valami olyasfélét kellene hirdetnünk, hogy: az Edessa-Engadiban született ATILLÁT Jézus Urunk és Mária-Magdala házasságából lett "fiú" leszármazottjának nyilvánítjuk, aki ebben a származástudatban rendelte el a "Fény-Szentháromság" Szentkoronájának elkészítését.

Megtehetjük, de a köztudatba vitelre nincs meg az az erőnk, mint az említett könyvben leírt "titkos társaságoknak", akik - valószínűleg - támogatják a Habsburg-Lotharingiai királyi ház ma élő tagjainak hatalomra kerülését.

Úgy hiszem, hogy Népünk ősi hitének karizmatikus erejéből egyszer és a szükséges időben, kipattan majd az Igazság. Tehát maradjunk meg abban, amink VAN: Emese "áldott állapotából" eredő Jézus-i származásunk újraéledésében. Az "ősi karizma" ereje már erősen mutatkozik a magyar lelkekben. Ezt az erőt mutatja dr. Gyárfás Ágnes is amikor így ír egyik munkájában.43

"Emese álma mérföldkő. Idefelé történelem, visszafelé mítosz, de nagyon gazdag mítosz. Olyan, mint ugyanannak a jelenésnek égi és földi megvalósulása. Képe és tükörképe. Ébrenléte és álomvilága. A szereplők

alapjelleme az égben formálódik karakterré, melynek pecsétjét viseli annak földi mása, a magyarság."

Ezek után talán felelhetünk e fejezet címéül írt kérdésre. Emese "áldott állapota" feleslegessé tesz minden olyan feltételezést, mely Mária-Magdala anyaságához, talán úgy mondom – "esetleges" anyaságához kapcsolódik. Jelenleg azt kell mondanunk, hogy Mária-Magdala nem lett édesanya.

_______________

43 Dr. Gyárfás Ágnes: INF ÁNTIS LAClKA (Karcsai magyar népmese) Miskolci Bölcsész Egyesület kiadványa, 2000. - a 18. oldalon.

Ha mégis az volt, az Igazság egyszer kipattan a magyar karizmából a magyarságtudatunk teljes megerősödésének idejében, ami a "magyar idők teljessége". Ezt azért merem állítani, mert hitem szerint:

A magyarságtudat a vérünkkel testet öltött Jézus Urunkhoz - a "Fény Fiához" - és a Napba öltözött Boldogasszonyunkhoz kapcsolódó autentikus, tehát valóságos VALLÁS.

Ez támad fel abban, aki magyarnak érzi magát, és ez az érzés függetleníti attól az - emberek alkotta - egyháztól, amelybe, ahová "keresztelték" .

Segít ebben a MA éledő "ATILLA- KARIZMA" is, mely szintén Jézus Urunkhoz vezet, mert - mint jól tudjuk:

,,A Hun-Magyaroknak nemzeti jelvényük a TUR - UL-nak nevezett »Szent Sólyom« és »Turulos« zászlaikat

látja a már júdeai kereszténnyé lett Európa Galliától Rómáig és Bizáncig. Ha pedig az akkori világ urára – ATILLÁRA visszanézünk, az ő egyéniségének méltóságos egyszerűségében, igénytelenségében és igazságos ítéleteiben a Jézus-i tanok követését fedezhetjük fel. "

* * *

Eltárolt hozzászólások

Badiny Jós Ferenc ÉLETMŰSOROZAT

JÉZUSHITŰ ATILLA

I. A MÁGUS

II. A TÁLTOS

IIa. EREDETMONDÁINK

III. EGY GYERMEK SZÜLETETT NEKÜNK

IV. A TÁLTOS ISTEN

V. NEVEK ÉS TÖRTÉNETEK

VI. FELELET A SOK MIÉRT-RE

VII. A SZENTHÁROMSÁG VÉDELMEZŐJE

VIII. BOLDOGASSZONYUNK ÉS „ISTEN FIA”

IX. ÉDESANYA VOLT-E MÁRIA-MAGDALA?

X. MU - AZ ELSÜLLYEDT KONTINENS

XI. „A MAGYARSÁG KIALAKULÁSA” (Néhány kritikai észrevétel Krantz elméletéhez)

XIa. MI VOLT SZENT PÁL: RÓMAI ÜGYNÖK VAGY BESÚGÓ?

XII. AZ ISTENES HONFOGLALÓK

 

Megnyitva 6470 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások