20230930
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2009 július 03, péntek

Egy gyermek született nekünk

Szerző: Badiny Jós Ferenc

Badiny Jós Ferenc ÉLETMŰSOROZAT III. EGY GYERMEK SZÜLETETT NEKÜNK

Bemutatom itt a Pártus Birodalom egyik nagy városában HATRÁ-ban – talált szobrot, melynek keletkezési idejét I. II. Százdra teszik a régészek.

bjf_ems03_01

A Pártus Birodalomból származó írásokat alig-alig fordították le a kutatók. Ez természetes következménye a zsidókeresztény egyházak totalitárius hatalmának, mely kizárólag a zsidó ácsmesterhez - Józsefhez - kapcsolja Jézus Urunk Édesanyját. A sok latinul írt történelmi okmány között azonban mégis akad egy írás, mely leírja a Fény Fiának a születését.30 A hiteles fordítás a kővetkező:

A VILÁG VILÁGOSSÁGA...

British Múzeum "Codex Arundel 404" jelzésű okmányában,mely "Liber de Infantia Salvatoris" címen ismert - a következőket olvashatjuk:

(A Mária szülésénél segédkező szülésznő beszél):

"Amikor bementem, hogy a hajadont megvizsgáljam, úgy találtam, hogy arcát az ég felé fordította és imádkozott. Hozzáérve mondtam neki: - Mondd lányom…. nincs-e valami szerenesés kellemet/en érzésed, vagy nem fáj-e valami….?

Ő csak folytatta imáját és mint egy sziklakő, mozdulatlan maradt, mintha semmit sem hallott volna. Amikor eljött az óra – megnyilatkozott Isten ereje. A hajadon, aki az égre szegezte tekintetét, mintha teljében lévő szőlőtővé változott volna és amikor megjelent a FÉNY, dicsérte AZT, akitől megáldatott. A gyermekből sugárzott a FÉNY - épp úgy, mint a Napból ... Ez a Fény úgy született, miként a harmat az égből leszáll a Földre.

A csodálkozás kábulata töltött el, és elfogott a félelem, mert szemem odaszögeződö'tt ahhoz a ragyogáshoz, mely a most született Fényből áradt ... És ez a Fény egyre jobban sűrűsödött, gyermek formát vett lassan addig, mig olyanná lett, mint egy emberi csecsemő. Ekkor bátorságot vettem, lehajoltam, megfogtam, nagy vigyázattal karomba vettem és az volt a csodálatos, hogy semmi súlya nem volt, annyi se, mint egyújszülötté.

Megvizsgáltam és láttam, hogy testén nincs nyoma a szülésnek. Tiszta volt, könnyű és ragyogó. Mialatt én azon csodálkoztam, hogy nem sír; mint a többi újszülö'tt, ő pislogva nézett - majd kedvesen rám mosolygott, rám nézett és a szeméből olyan nagy fényesség áradt, mintha villám lenne. Amikor a hajadont megfogtam - szűznek találtam. Nemcsak a szülésnek nem volt nyoma, de férfi sem érintette őt soha. (73-74-75)"

Így született a VILÁG VILÁGOSSÁGA

________________

30 Átvettem: Aurelio de Santos Otero: "Los Evangélios Apocrifos" 266.

Valószínűleg több okmány is létezik a római egyház iratai között, mely a fényből való születést írja le, hiszen az egyházi festőművészek is vászonra vitték ezt. De legtöbbjét megszerezte az egyházi hatalom és azóta "láthatatlanok". A véletlen azonban engem is megsegített, és egyik könyvemben31 bemutatom azt a képet, amit a luganoi Thyssen-Bornemissza Múzeumban találtam. Higgyük és tanítsuk, hogy Jézus Urunk a Fényből született és a Fénybe tért vissza.

De elvették tőlünk és "Isten bárányaként" adták vissza a "szent Pálnak" nevezett Saul-rabbi zsidókereszténységében - HÚSVÉTKOR. De nem a mi Húsvétunk az, amikor feláldozták, keresztre feszítették. Tanuljuk meg, hogy VAN

Három húsvét

Tudom, hogy még senki sem írt "három" Húsvétról. Magam is sok meditálással jöttem rá, hogy más volt a zsidók húsvétja, más a galileaiaké és más a miénk, ami Jézus Urunk hagyatéka és nem is lehet a másik kettőhöz hasonlítani, mert ez a feltámadás ünnepe. De menjünk sorjában. Nézzük meg azt, hogy

Mit ünnepeltek a zsidók az ő húsvétjukkor ... ?

Akik Jézus-i lelkiállapottal élik világukat, kegyetlen történetnek nevezik a zsidók húsvétját, melynek ideje a zsidók időszámításának "isteni eredetét" is hirdeti. Jól leírták ők ezt Mózes II. Könyvében

_______________

31 Életműsorozat: ,Jézus Királya Pártus Herceg" 150, oldalán,

(Exodus). Itt, a 12. fejezetben utasítja az ő istenük - Jahve – a zsidókat a "bárányölésre". (Károli Gáspár szövege Jahve helyett "UR"-at mond, de az angol és spanyol nyelvű bibliákban Jahve van írva.) A bárányölés elrendelése után így szól Jahve az Ő népéhez.32

"És legyen nálatok őrizet alatt a bárány e hó tizennegyedik napjáig és ölje meg Izrael községének egész gyülekezete estenen.

És vegyenek a vérből és azokban a házakban, ahol azt megeszik, hintsenek az ajtófélre és a szemöldökfára. A húst meg egyék meg azon éjjel, tűzim sütve, kovásztalan kenyérrel ...

És ilyen módon egyétek azt ... mert Jehova páskája az.

Mert által megyek Egyiptom foldjén ezen az éjszakán és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom foldén, az embertől kezdve a baromig és Egyiptom minden Istene fölött ítéletet tartok én, Jehova-Isten.

És a vér jelül lesz nektek házatokon ... meglátom a vért és elmegyek mellettetek és nem-lesz rajtatok a csapásveszedelmetekre, mikor megverem Egyiptom foldét.

És legyen ez a nap emlékezetül nektek és ünnepnek szenteljétek ... nemzedékről nemzedékre, örök szertartás szerint ünnepeljétek azt.

Hét napig egyetek kovásztalan kenyeret ... mert ha valaki kovászos kenyeret eszik első naptól fogva a hetedikig, az ilyen lélek irtassék ki Izraelből. "

Jahve így szabja meg a zsidók kalendáriumát. Ugyanis a négy "hétnapos" ciklusból álló "Hold-hónap" tizennegyedik napján van Holdtölte. A zsidók Jahvét azonosították a teli-Holddal és az utána következő "hét" nap a Hold-erő csökkenésének az ideje, a "fogyó-Hold" ciklusa előtt. A zsidók azonban sohasem ünnepelték a fogyó-Holdnak "harmadnapon" való új-Holddá válását, Jézus Urunk születése előtt sem és utána sem, hiszen JÉZUS Urunk "harmadnapon" támadt fel. A zsidók húsvétja tehát egy "gyilkos istent" ünnepel a húsvéti bárány és a kovásztalan kenyér evésével. Milyen "lelkiséget" adhat ilyen "gyilkos istenben" való hiedelem ... ? Valójában itt van a gyökere Saul-rabbi azon ötletének, miszerint Jézus Urunknak "Isten bárányaként" való hirdetésével, akit a saját atyja "áldoz fel" - a múltban elkövetett bűnök bocsánatára, megmenti zsidó vallását a pusztulástól. Az "ötlet" nagyszerű eredményt hozott, mert ezáltal jött létre a zsidókereszténység. Most, hogy megismertük a zsidók húsvétját, nézzük meg, hogy milyen volt

A galileai Húsvét

Az evangéliumok szerint Galilea volt Jézus Urunk "hazája". Márk írja így: " ... méne az Ő hazájába és a tanítványok követték Őt." (6.1.)

De nem írja le világosan a történteket, és csak Mátétól tudjuk meg, hogy ez a "haza" Galilea volt. De Mátétól sem tudjuk meg azt, hogy "merre ment" Jézus Urunk az Ő hazájába, mert elhagyatja vele Názáretet és Kapernaumba viszi (MT. 4/12-13.).

Nagyon nehéz az evangéliumi szövegekből a valóságot és a történések folyamatos voltát kiszűrni, és az ember akkor hökken meg, amikor megtudja például, hogy Názáret Jézus Urunk korában nem létezett. Még Flavius Josephus sem említi, pedig ő felsorolja az összes J ézus- korabeli településeket.

De nem az a célom, hogy az evangélistákkal vitatkozzam, hanem azt akarom bizonyítani, hogy a galileaiak fajilag, népszokásban, nyelvben és hitviIáguk tartalmában különböztek a júdeaiaktól, mert arámok voltak. Jézus Urunk is hozzájuk tartozott és "keresztelő" János is.

Az evangéliumi írás szerint János meggyilkolása (lefejezése) Júdeában történt, a Holt-tenger keleti oldalán lévő "Machaerus" - börtönben, és ugyanekkor Jézus Urunk a Galileai-tengernél van. Ott mutatja meg Isten-Iétét, aminek csak egyik fejezete az "öt kenyér és két hal" csodája. Az evangéliumok szerint "ötezer" ember éhsége lett kielégítve itt a "puszta helyen", de arról nem írnak, hogy a nép miért gyülekezett össze a szabadban, talán a zöld erdő - erről nem tudósítanak. A mindenütt böngésző kutató azonban megtalálja a hivatkozást az iszlám szent könyvében, a KORÁN-ban, mely szerint: "Egy mennyei étellel terített pázsiton - Isten által rendelt Ünnepnapon" történt ez a gyülekezés Jézus Urunk meghallgatására (KORÁN, SURE 5/112. KÖV.)

Gaileában az ősi hitvilághoz tartozó Nap-Éj-egyenlőség (mai március 21.) napja volt ez az ünnep, amelyet mindig a szabadban, zöld környezetben tartottak meg. Innen eredhet a zöldcsütörtök elnevezés. Az utolsó vacsora is ezen a Nap-Éj-egyenlőség ünnepén volt. Az ősi "Nap-tiszteletben" ez a nap a sötétség és a gonoszság teljes elmúlását dicséri, de a Gondviselést árasztó égi Édesanyához is kapcsolódik, hiszen a "Föld-Anya" megindítja a természet kivirulását. A vetés kizöldül és benne érik az élet.

A zsidó hagyományokhoz simított evangéliumok talán azért beszélnek olyan keveset Jézus Urunk Édesanyjáról, mert valószínűleg különös tisztelet illette Őt meg ezen a napon. Derítsükfel és tanuljuk meg ezt is. Megint a Koránt említem. Így ír Máriáról:

"Szűz Mária a Teremtő csodás akarata szerint jött a Világra." (Sure 19/16 ) A további igazságot a gnosztikus evangéliumok adják.

Belőlük tudjuk meg, hogy Mária ott lakott, ahol Péter és András- Kapernaumban. De ott lakott Édesanyjával "Szent Fia" is, a TáltosIsten.

* * *

 

Badiny Jós Ferenc ÉLETMŰSOROZAT

JÉZUSHITŰ ATILLA

I. A MÁGUS

II. A TÁLTOS

IIa. EREDETMONDÁINK

III. EGY GYERMEK SZÜLETETT NEKÜNK

IV. A TÁLTOS ISTEN

V. NEVEK ÉS TÖRTÉNETEK

VI. FELELET A SOK MIÉRT-RE

VII. A SZENTHÁROMSÁG VÉDELMEZŐJE

VIII. BOLDOGASSZONYUNK ÉS „ISTEN FIA”

IX. ÉDESANYA VOLT-E MÁRIA-MAGDALA?

X. MU - AZ ELSÜLLYEDT KONTINENS

XI. „A MAGYARSÁG KIALAKULÁSA” (Néhány kritikai észrevétel Krantz elméletéhez)

XIa. MI VOLT SZENT PÁL: RÓMAI ÜGYNÖK VAGY BESÚGÓ?

XII. AZ ISTENES HONFOGLALÓK

 

Megnyitva 4406 alkalommal
A rovat további cikkei: « Eredetmondáink A Táltos Isten »

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások