20230923
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2009 július 02, csütörtök

Eredetmondáink

Szerző: Badiny Jós Ferenc

Badiny Jós Ferenc ÉLETMŰSOROZAT II.a EREDETMONDÁlNK

Az eredetmonda nem más, mint a nép ajkán élő történelem. A nép-eredet kérdésében tehát forrásként használandó. A mi legfontosabb eredetmondánk pedig nemcsak történelmi adattár, hanem tükrözi hatalmas népünknek, vagyis a szkíta-hun-avar-rnagyar népnek egységes és mindig a "jóság gyakorlására" hajló lelkivilágát.

 

Ezt csak akkor látjuk meg igen világosan, ha összehasonlít juk a magunkét más népek eredetmondáival. Ezt tesszük majd a következő sorokban, és majd megismerjük a zsidóknak és a rómaiaknak hasonló mondáit. Az összehasonlítás majd megmutatja az ered- ~ ményt. Nézzük előbb a magunkét.

A Csodaszarvas

HUNOR, MAGYAR - KÉT DALIA,

KÉT EGYTESTVÉR: NIMRUD FIA

Egyetlen nemzete vagyunk a világnak, mely eredetmondáját időtlen időkig vezetheti vissza. Egyik könyvemben16 azt Írom, hogy:

"eredetmondáink gyö'kere a sumér-mahgar hitvilágban van. Ennek egyik legszebb bizonysága Csodaszarvas-mondánk, amelynek gyökerét Nimrud-i hagyományként találtuk meg, és ugyanezt szkíta örökségként is magunkénak mondhatjuk. "

A sumér-mahgar hitvilágban való létezését egy másik könyvemben17 részletesen elmondom, hivatkozva mahgar őseinknek a "bibliájára", amelynek régi neve billudu volt. A "Lélek-Isten" - ÉN-LIL - papjai által Írt 72 könyv ez, amelynek a címe ÉN-LIL VILÁGOSSÁGA. (Berossos fordította görögre Kr. e. 260 körül "BÉL VILÁGOSSÁGA" címmel.)

_________________

16 Igaz történelmünk vezérfonala Árpádig (Bp. 1996.).

17 Káldeától Ister-Gamig Ill. kötet (Bp. 1997.).

Itt a "Csodaszarvas" – Daramah – a Napot viszi hatalmas agancsai között - körülhordva azt a 12 csillagképen. Így kap a mi Csodaszarvasunk égi eredetet. De

meglátogatta az égi Nimrudot is, akiről a zsidók szent könyve, a zsidókereszténység Ószövetsége Így ír (1.Máz. 10.8-10):

Kus nemzé Nimrudot is... Ez hatalmas vadász vala Jehova előtt, ezért mondják: Hatalmas vadász az Úr előtt mint Nimrud. - Az Ő birodalmának kezdete volt Bábel, Erekh, Akkád és Kálnéh a Sineár földjén. "

A zsidó vallási felfogás átvette a mahgar hagyományból azt, hogy ez a Nimrud azonos az ORION csillagképpel, amely az egyetlen csillagkép az égen, mely a Föld minden pontjáról látható.

Ugyanakkor azonban a földre szállt Nimrud, a világ ura is. (Ezért nevezi a TALMUD Jézus Urunkat "Nimrud fiának").

Igen jól le van Írva a földi NIMRUD igaz története a mahgar (sumér) ékiratokon, ahol neve: IZ-DU -BAR- és történetét átvették a sémi-akkádok is, akiknél GILGAMES-ként emlegetik. Így a sokat emlegetett "Gilgames-eposz" valójában "Nimrudról" beszél.

De ez a mi mahgar őseinknél nem meseszerű "éposz", hanem igaz történelem volt, mely szerint Nimrud a Napisten lányát - INNANA-t - vette feleségül, aki emberi testet öltött. Prof. Kramer fejtette meg (saját Íze szerint) azt az ékirato18, amelyben az is le van Írva, hogy Innanától, akinek a földi neve ENÉH, Nimrudnak két gyermeke születik. Kramer nem Írja le a két fiú nevét, de az asszír krónikákból megtudjuk, hogy Nimrud két fiának egy-egy városa volt, amiket ők - az asszírok - perzseltek fel Kr. e. 645 körül, AN-SA-AN-ban (Elamban) háborúik során. Az egyik város neve: MAD-AR-TU, a másiké még érdekesebb: HUNNÍR. Ezekről avárosokról Ír Hommel19 a következőképpen:

_______________

18 Samuel Noah Kramer: Sumerian Mythology (Harper-Row. Ny. 1961. – a 84. oldalon Innana alászállása az alvilágba).

19 Hommel, Fritz: Geschichte des alten Morgenlandes (Leipzig, 1912. A 12. oldalon).

"Nimrud birodalmának az ura csak az lehetett, akinek e két város birtokában volt." Tehát még az asszírok alatt is erősen élt a Nimrud-hagyomány. Vissza kell térnünk tehát a Kramer által "megfejtett" ékirathoz, mely Kr. e. 2500 körül keletkezett. Kramer rossz címet és értelmet ad, mert a történés nem Innana "alászállása az alvilágba", hanem Innana "átváltozása". Tekintettel arra, hogy a szövegben szerepel Gím ékjele, melynek jelentése "hegyi (hegyről való) asszony", és ugyanennek az agyagtáblának egyik töredékén prof. Poebel "DAR = szarvas" ékjelet olvas, itt vagyunk a mi

Csodaszarvasunknál. Ugyanis mi Gím-szarvasnak nevezzük, és azért "Csodaszarvas", mert "GÍM", tehát nőstény és mégis szarva van.

Anya-szarvas szarvakkal ellátva csak "Isten-i csodával" létezhet. És létezik, mert a szkíta kincsek között is megtaláltuk - mint itt bemutatom - és szoptat ja a "kisfiát". A Napisten leánya tehát a mi szent hagyományunk" Csodaszarvasa" , akit" ŰZ" két fia – Hunor és Magor. (Az előbb említett "DAR" sumér-mahgar szó jelentése:"SZARVAS".)

bjf_ems02a_01

Az anyaszarvassá lett Istenanya-Édesanya megjelenik két fia előtt, és ősi földjükre vezeti őket. Sokféle elbeszélést, történetet őriztek meg erről a régiek, és még az oszmán birodalomban is jól ismert volt. Ebből idézünk": .Hunor népe... Pannonia tartományába költözött. Amikor abba a tartományba érkeztek, látták, hogy csodálatosan bőségesfolyamai vannak nagy számban, sok gyümólcse és bő termése van annak az országnak és az ő nyelvükön (azaz Hunor népének a

nyelvén) beszélnek az ottani népek. " - Ez a XVI. századból eredő és töröknyelvű szöveg ékes cáfolata annak a "történelemnek", melyet Anonymus ír a "Gesta Hungarorum" című krónikájában. Ugyanis Anonymus - zsidókeresztény papi minőségében - megmásítja eredetünket.

Egyszerűen elhagyja Kus fiát, Nimrudot, és a mózesi könyvekben emIített GÓG-tóI származtat ekképpen.21

”Első királya Scythiának Magóg volt, Japhet fia és ez a nemzetség Magóg királytól neveztetett mogernek, amelyiknek királyi utódjaiból származott a -legnevesebb, mégpedig a leghatalmasabb Athila király, aki kb. az Úrmegtestesülésének 402. évében Scythiaflödjéről nagy haddal Pannónia flödjére jött. "

Tehát szó sincs a Kus-fia Nimrudról és Nimrud két fiáról, Hunorról és Magorról. De még "KUS" -t is eldobja, és biblikus "ősapánknak" Jáfetet teszi. A hazánkba települt római papság nagyon jól ismerte szent helyeinket, melyeket éppen Anonymus (vagyis egy Pósa nevű zsidókeresztény római katolikus pap) ura és királya, Ill. Béla nagykirályunk igyekezett karizmatikus voltukban - mint mágus-birtoktestet - minden inkvizíciós beavatkozástóI megóvni. Ezek között még ma is a legfontosabb: a Pilis és a Holdvilág- árok. Ma már kiderített dolog az, hogy itt volt Atilla városa. Anonymus is tudta ezt, tehát "elirányította" innen Ill. Béla királyunkat és azt írja, hogy Atilla "királyi székhelyét áthelyezte a Duna mentén, a hévizek fölé".

____________

20 Mahmud Terdzsüman: Tarihi Üngürüsz (BlaskovicsJózsef fordítása, Magvető, Bp. 1982.).

21 Anonymus: Gesta Hungarorum (Magyar Helikon 1975. Pais Dezső).

Pedig neki tudnia kellett azt, hogy Atilla városa nem itt, hanem a Pilisben volt. Ill. Béla kiralyunk is jól tudta ezt, hiszen ide - Pilisbe – telepíti az általa alapított "Pálos-rendet", amelynek tagjai az ATYA- ANYA - FIÚ Szentháromságot vallották, és semmi közük nem volt a zsidókereszténység Saul-rabbi "szentpáljához" . Anonymus valójában a Nimrud-birodalom földrajzi helyét akarta eltitkolni – vagyis Mezopotámiát - ahonnan az Istenanya, Innana származik. Bemutatom itt a Napisten lányát - Innanát - kezében a mérőléccel és a zsinórral, mint a világ úrnőjét. Oroszlánokon áll, ezek a védői, hiszen az Oroszlán csillagkép a NAP háza.

bjf_ems02a_02

A Napisten lányától kapja a szkítának is nevezett hatalmas népünk azt a jóravaló igyekezetet, amivel nemcsak a testvéri szeretetet gyakorolta, hanem más népeken is segített. A Csodaszarvassá

lett Istenanya-édesanya két fia és a belőlük származott ivadékaik: a Hunok és a Magyarok mindig segítették egymást.

Ebben az eredetmondánkban a két testvér valóban a testvériség és a szeretet mintaképe. Hasonlítsuk csak össze őket a másik bibliai testvérpárral - Káin és Ábellel. Ezek a Jahve által teremtett és megátkozott Ádám és Éva gyermekei. Jahve előtt átkozott a földmíves paraszt Káin, mert Ő csak a pásztor népet szereti, hiszen "kiválasztott népe" (a zsidó) is ilyen volt. Ábel volt így a kedves, a pásztorkodó. Zavaros ez a történet - lényege csak az, hogy a két testvér a gyűlölet mintaképe - tehát HUNOR és MAGOR életfelfogásával pontosan ellenkező. De ne feledjük el azt, hogy Nimrud birodalma a Tigris-Eufrátesz folyóköze volt, ahol a mahgar nép öntözőcsatomás földműveléssel termelte az életéhez szükséges termékeket. Jahve átka kiterjedt napjainkig, hiszen a zsidó marxizmusnak is a földműves az ellensége. Mindenütt a parasztokat irtották a legjobban. Még a Szovjetunióban is.

A rómaiak eredetmondája is hasonlatos a héberekéhez. Ott is megtaláljuk a gyűlölködő testvérpárt: ROMULUS és REMUS személyében. Romulus szintén megöli testvérét, és a "gyűlölet angyala" kíséri a rómaiakat minden cselekedetükben. Mondhatjuk tehát azt, hogy az eredetmonda hűen jelzi népének a lelkiségét és az életmódjához illesztett szándékait.

A mi eredetmondánkban a Csodaszarvas által vezetett és irányított Hunor és Magor - mint a monda nevezi egytestvér – vagyis ikrek. Az életben is és a csillagmítoszban is. Mint mondtam, apjuk - Nimrud - az ORION csillagkép és az !KREK csillagai belenőttek az Orionba. Vagyis, fiai hozzá tartoznak eredetben és így a csillagmítoszban is. Hogy az édesanyjuk a "Napisten leánya", azt is megmutatja az Ég mítosza. A NAP háza az OROSZLÁN csillagkép és a Napkirály hitvese: a SZŰZ. A zodiák-körön a Szűztől számítva a "kilencedik" csillagkép az IKREK. Ez a mítoszban említett "égi származásunk22 eredete és egyben bizonyítéka is. De innen jön hatalmas népünk karizmatikus létezés-tudata is, mely életre támad mindenkiben ma is, ha a "karizmatikus magyar lelkiségnek" egy parányi cseppjét megérzi önmagában.

Akkor rádöbben arra is, hogy ez a föld - a Kárpát-medence – is sugározza az ősök által védett és halálukig védelmezett karizmatikus erőt. Nem halad tovább az árnyékban, hanem boldogan néz arra a Napistenre, akit a Csodaszarvasunk hordoz agancsai között. De a Földre született "ikrek" -nél az egyik éppen olyan, mint a másik. Így erthető az, hogy Hunor is olyan, mint Magor (Magyar) és Magyar is azonos Hunorral. A történelemben ez a hun-magyar nép- és nyelvazonosságban mutatkozik meg, és tudománytörténeti szempontból ennek az "azonosságnak" legfőbb bizonyítéka az írás (rovásírás) egyöntetű használata mindazokon a földrajzi területeken, ahol népeink éppen lakoztak. A "magyarok" írását pedig a VI. században "szkíta-írásnak" nevezik, miként az előbbiekben írtam. Szkítaságunk legjobb bizonyítékait azonban azok a régészeti leletek képezik, melyeket szkíta kincseknek nevezünk. Ezekben megtaláljuk aranyba öntve ősiségünk minden valóságát. Ősi hitvilágunkat, az "Isten-Anyát", a "Fény-Fiát" és általunk "szentnek" nevezett hagyományainkat, és életünk jóságos cselekedeteinek minden ábrázolását. A "szoptató anyaszarvast" csodálhatja az olvasó", de ez a "szoptató anyaszarvas-szimbólum" a mi hatalmas népünknél- a hun-mahgar-szkíta néven ismertnél - az édesanya-tiszteletnek is csodás bizonyítéka, mely valójában hitvilágunknak, ősi hitünknek egyik fontos tartalma volt. Hiszen ezrével találták meg a csodálatos koronával díszített "csodaszarvasokat".

A 2000. év decemberében "szkíta-kiállítást" rendeztek a New York-i Metropolitan Múzeumban, ahol több, mint húsz fából faragott "csodaszarvas" volt látható. Kerkay Emese szívességéből bemutatok itt hármat, melyeket a megnevezett múzeum levelezőlapokon nyomtatva közölt, a következő felirattal (magyarra fordítva): "Szarvasok a Kr. e. 4. századból - fa, arany, ezüst és réz".

_____________

22 Atvertern: M. 1.Artamonov: The Splendor of Scythian Art (Frederick A. Pra ger , N. Y. 1969. 115. kép).

Érdekes a "nyolc-görbületű" agancs-korona. Ez a "Nap" szimbolikus ábrázolása és utal a "fény-szentháromság" hitére. Ugyanúgy, mint a szarvasok testén látható bevágások is.

bjf_ems02a_03

A Brooklyn Múzeumban is volt egy "szkíta" kiállítás. Szerencsére leközölte egy újság annak legértékesebb darabját, amelyen a "csodaszarvas-űzés" van ábrázolva, aranyba öntve. Ez az aranylelet - az eldőlten ábrázolt életfával- bizonyítja azt a kormeghatározási rendszert, amit alkalmaztam az esztergomi oroszlánok életfájánál.23

bjf_ems02a_04

Az esztergomi oroszlánok életfájának "dűlt-helyzetéből" állapítottuk meg a szentély keletkezési idejét. Ez a "szkíta életfa" a merőlegestől való elhajlási fokával- a "csodaszarvas-űzés" idejét mutatja.

Ezt az időpontot azonban a jelenlegi sarkcsillagunk előtti sarkcsillaghoz kell viszonyítani. Ez a "csodaszarvas" valószínűleg NIMRUD uralkodásának idejére teszi eredetmondánk keletkezésének

valóságát. Ismételten kérek mindenkit: ne higgyük mesének, vagy legendának csodaszarvasunkhoz fűződő eredetmondánkat, mert ez a történet megtalálható ékírásban "mítoszként" a ma "sumérnek" nevezett MAHGAR népünknél24 Visszavezet bennünket a "csodaszarvassá LETT" Napanyánkhoz - Boldogasszonyunkhoz. Ezért is kell a "szoptató-anyaszarvast" szentnek neveznünk, mert ez mind a két eredetmondánkat mutatja.

__________

23 Lásd: Az esztergomi (Ister-Gami) oroszlánok titka c. könyvemet.

24 gaz történelmünk vezérfonala Árpádig c. könyvem 241. és köv. oldalain.

Mint majd látjuk: fent a Csodaszarvast és alatta a TURUL eredetmondánkvalóságát is történelemmé teszi, amiként azt leírtamKáldeátől Ister-Gamig" c. könyvemnek a III. kötetében. Hirdessük, tanítsuk hát sietve csodálatos eredetünket, múltunkat, hiszen nincs a világnak még egy másik népe, melyek kora kincseket vallhat sajátjának. Ismerjük hát meg a következőkben a TURUL T.

A Turul

 

Vizsgáljuk csak meg alaposan az itt bemutatott "szkíta-kincsünket". Felső részén látjuk a szoptató gímszarvast, alatta pedig – fejjel lefelé - a Turult.

bjf_ems02a_05

A TURUL-eredetmondánkat Anonymus Krónikájából ismerjük, mely szerint: ,,Az Úr megtestesülésének nyolcszáztizenkilencedik esztendejében Ügek ... aki Magóg király nemzetségéből való igen nemes vezére volt Szkítiának, aki feleségül vette Dentumogerben EUNEDUBELI-ANI vezérnek EMESE nevű lányát. Ettől fia született, akit isteni csodás eset következtében neveztek el Almosnak, mert anyjának álmában isteni látomás jelent meg Turul-madár képében, és mintegy

rá szállva teherbe ejtette őt. Egyszersmind úgy tetszett neki hogy méhéből forrás fakad és ágyékából dicső királyok származnak. " (Igen megalázóez a "papos" fogalmazás: "teherbe ejtette őt". Ha "tiszteletet" akarnaadni, talán úgy kellett volna írni: "áldott állapotba került".)

Nekünk itt az a fontos, hogy említi EMESE nevét, mert ezzel a névvel mahgar őseinkhez érkezünk. Ugyanis a ma sumérnek nevezett mahgar nyelven EMESE jelentése: "megszentelt asszony, főpapnő". TURUL-eredetünket jól bizonyítják a mezopotámiai ”mahgar" emlékek, és itt ÚR város kiásójától, prof. Mallowantól kell segítséget kérni 25

bjf_ems02a_06

Ugyanis ő a mezopotámiai Tell- Brakban megtalálta az itt bemutatott "vigyázó kétszemű Istenanya" szobrocskát26, melyen a szarvas és a turul együtt van ábrázolva. Prof. Mallowan az "Isten -anyához" tartozónak véli ezt a szobrocskát, aki NIN-HAR-SAG-vagy INNANA - néven szerepel az ékiratos

agyagtáblákon. De hivatkoznom kell a "vigyázó két szemmel" kapcsolatban a tatárlakai amulett képírásos imádságára, mely így szól:

_____________

25 M.E.Mallowan: "Early Mesopotamia and Iran" (Thames and Hudson. Ld. 1965.).

26 "Káldeától Ister-Gamig" ill. kötet 89. és köv. oldalain.

"Oltalmazónk! - Minden titkok dicsőNagyasszonya.

Vigyázó két szemed óvjon Napatyánk fényében. "

Mallowan professzor ennek a "vigyázó két szemnek" a templomát találta meg Mezopotámiában, vagyis az "Isten-Anya" –tisztelet hitvilági bizonyítékát.

Láthatjuk rajta a szarvast és felette a Turult, melyet Mezopotámiában IM-DUGUD néven ismertek. Prof. Mallowan sohasem hallott magyar csodaszarvas és turul eredetmondákról, de ezzel a kis szobrocskával bebizonyították azok mezopotámiai eredetét és azt is, hogy mind a kettő valóságosan az Isten-Anyához tartozik.

Pontosan úgy, amiként a magyar hagyományok is tanítják. Vagyis az Isten-Anya megjelenhet a szarvas és a turul képében együtt és egyszerre is úgy, amint azt az itt bemutatott "szkíta-kincsen" láthatjuk. A "gímszarvas" még szoptat, tehát "Hunor és Magor" még nincsenek a nekik kirendelt hazájukban, és emiatt a "TURUL"- nak kell a csőrében tartani a Földet. Ezért lóg lefelé, és tartja,

megőrzi a kijelölt Föld-részt. Az Isten-Anyához való tartozását jelképezi a legyezőformájú farokdísze.

bjf_ems02a_07

A "Csodaszarvas" –eredetmondánk ősiségét bizonyítja az a gabonatartó hombár, amelyet a Kr. e. 6000 körüli Kőrös-kultúra termékeként ismer el a régészet, és rajta ugyanaz a szarvasábrázolás

található, mint a bemutatott mezopotámiai "vigyázó két szemű" szobrocskán van.

Ugyancsak ezt az ősiséget mutatja a "rakamazi turul" is, (45. oldal) hiszen még karmaiban tartja két fiát, Hunort és Magort.

bjf_ems02a_08

A Turul tehát csak akkor válik népünk vezetőjévé, oltalmazójává, amikor HUNOR és MAGOR népe végleges hazában telepedett le, és az elmaradottakat, vagy "visszatelepülőket" újra az őshazába vezeti. Az EMESÉ-hez kapcsolódó eredetmondánk "ékesen bizonyítja azt, hogy Jézus Urunk földreszállásával valójában'\ a TUR-UL Őt jelenti, a Fény Fiát, a kisebbik Fényt.

Igy válikEMESE megtermékenyítése, áldott állapotba kerülése valójában szeplőtelen fogantatássá. Miután Emese édesanyja – az említett krónikánk szerint - az ADIABANI-pártus királyi hercegi család sarja, Álmos, Árpád és így az őket követő, ún. "Árpád-házi" királyaink a jézusi származás tulajdonosai. Ez lehetett és volt az oka annak, hogy a zsidókereszténységet szolgáló idegen papság a "másvilágba" imádkozta őket, mert egyikük sem halt meg természetes halállal. Azért szabok meg időrendet aTURUL jelentésére vonatkozólag, mert az ORDOS-i Hun Birodalom királyi koronája Kr. e. 1200 körül keletkezett, miképpen azt részletezem egyik könyvemben. 27

_________________

27 "Igaz történelmünk vezérfonala Árpádig" .

Tehát indokolt és bizonyított eredetmondánkban Jézus Urunk TURUL neve, hiszen csak mi magyarok mondhatjuk és hirdethetjük boldogan azt, hogy mi Jézus Urunk vértestvérei vagyunk.

Tudatosítani kell ezt minden magyarban. Ez adja meg a hazafiúság kötelességtudatát. Ez biztosítja az összetartást. egymás szeretetét és megbecsülését. Valóságosan itt van népünknek az a karizmatikus

hatalma, ami a "Turul Nemzetség" kifejezésben rejlik, mert ez egyesíti a nimrudi hagyomány ősi tudatát a jézusi valósággal. De tudni kell azt, hogy e kettősséggel népünk két szentség tulajdonosává válik. Ugyanis Jézus Urunk, az emberré LETT Isten, valóban szent. Az Ő földreszállása előtt azonban őseink – a Nimrudot tisztelő KASSITA (kusi ta) nevű lovas társadalmunk, mely ötszáz éven át uralkodott Mezopotámiában - Nimrud atyánkat az "istenesítésig" tisztelte.

GANDÁS nevű királyunk a mai Bagdad helyén építette fel KURI-GAL-ZU nevű fővárosát, mely név mai értelmezése "a tudás hatalmas hegye". Ennek a fővárosnak éke volt az a hatalmas lépcsős templom (ziggurat), kb. 60 méter magasságban, amit az Öböl-háborúban romboltak le, mert közvetlenül a háború előtt még meg volt. Erről keveset tudósítottak a történészek és régészek, hiszen nem tartozik a sémita érdekkörbe. Egyedül korunk leghíresebb sumerológusa, André PARROT ír így:28

" ... ez a legcsodálatosabb lépcsős torony, melyet látni lehetett Mezopotámiában, mely körül van véve a sumér Isten-lények tiszteletére épített szentélyekkel ... Énlil és Ninlil tisztelete mellett Nim(b)-Ur-Ta (vagyis Nimrud) istenítésére is - a régi sumír építészeti technikát alkalmazva ... felépítve az összes városokat (Nippur, Uruk, Úr stb.), amelyeket a semiták leromboltak ... Egyik, sumér nyelven írt ékiratuk mondja: a kegyes király újraépítette és megújította mindazokat a szent helyeket, melyeket könyörtelenül elpusztított a AG-KUG-GA (feketefejű) ellenség”

___________

28 André Parrot: "Sumer" 324. oldalon (Aguilar, Madrid, 1969.).

Azon pedig ne csodálkozzunk, hogy a Nimrud-i hagyomány mint szentesített emlék érkezik hozzánk. Hunor és Magor édesanyja Isten-anya volt, a Napisten lánya, a ma "mítosznak" nevezett kaldeus leírás szerint. Ugyanez az ékirat ÉN-LIL fiának, vagyis a Világ Világossága Fiának nevezi Nimrudot, akinek a lelke az ORION csillagképben lakozik, és innen vigyáz az ő népére, mint az Égi Vadász, vagy az Ég Hűséges Pásztora. Innen vették át a héberek a már említett mózesi könyvben írottakat, ahol Nimrudot "vadásznak" nevezik. Itt megint segítséget kérünk egy kiváló szakembertől, aki így ír erről.29

"A vadász, mint a nyugati Napisten vetülete - inkább a sumér pantheoni NINURTA (Niburta) lehet - feltételezhetően a híres NIMRUD nevének eredete.

Nimrud - a hatalmas vadász jehova előtt és KUS fia – nyilvánvalóan a babiloni mitológia GILGAMESE és NIMRUD a sumér városok alapítója - biztosan NIM(b)URTA: a tavaszi Napisten, Nippur Istenének - ÉNLIL-nek - a fia."

Ezért nevezi a zsidók "Talmud" –ja Jézus Urunkat Nimrud fiának.

Annyi hivatkozást, összefüggést és vonatkozást találunk a Nimrud-I hagyománynakjézus Urunkkal való egybekapcsolására, hogy így, együtt, eggyé fonva kell tanítani ezt, hiszen táltosaink gyógyító erejét a Nimrud-Jézus-i törhetetlen HIT adta.Jézusunk isteni ereje csak úgy kél életre az emberben, ha érzi magában az elhívást, amit a "felsővilágból" kapott. Istennek egy érintése ez, a gondviselésnek az a része, melyet az erre kiválasztott ember által végez. A nemzettestvér segítése és gyógyítása a karizmatikus következmény az így kiválasztott és elhívott táltos által. De mindenkor Jézus Urunk segítségét kérve, a Tőle való eredet erejével. De a táltosnak tanítania is kell! A "Fény Szentháromságát" és azt, hogy Nemzetünk a Napisten és a Boldogasszony gyermekeiből LETT lelki közösség és a Fény felé való fordulásunk állandósítása, valamint szent hagyományainknak vallásos kegyelettel való ápolása képezi hitünk teljességét, és erre kell alapoznunk megmaradásunkra és jólétünkre vonatkozó minden cselekedetünket és azokat a központilag irányítottakat is, amit ma "nemzetpolitikának" neveznek.

____________

29 G.S.M. Langdon: "Semitic Mythology" (London, 1931.).

Tudom, hogy nagyon nehéz dolog mindezeknek a megvalósitása. De - ha sok táltos lesz, aki tud és tanít, akkor az egész Nemzet meggyógyul.

ÚGY LEGYEN!

* * *

 

Eltárolt hozzászólások

 

Badiny Jós Ferenc ÉLETMŰSOROZAT

JÉZUSHITŰ ATILLA

I. A MÁGUS

II. A TÁLTOS

IIa. EREDETMONDÁINK

III. EGY GYERMEK SZÜLETETT NEKÜNK

IV. A TÁLTOS ISTEN

V. NEVEK ÉS TÖRTÉNETEK

VI. FELELET A SOK MIÉRT-RE

VII. A SZENTHÁROMSÁG VÉDELMEZŐJE

VIII. BOLDOGASSZONYUNK ÉS „ISTEN FIA”

IX. ÉDESANYA VOLT-E MÁRIA-MAGDALA?

X. MU - AZ ELSÜLLYEDT KONTINENS

XI. „A MAGYARSÁG KIALAKULÁSA” (Néhány kritikai észrevétel Krantz elméletéhez)

XIa. MI VOLT SZENT PÁL: RÓMAI ÜGYNÖK VAGY BESÚGÓ?

XII. AZ ISTENES HONFOGLALÓK

 

Megnyitva 7671 alkalommal

Hozzászólás   

#1 belgium/Andennenagy lajos 2018-02-28 08:43
egy gondolat ezen szép értekezés mellé ;

manapság a világon egyre elismertebbé válik a noi egyenloség. Talán ezt is kihasználhatnánk, amikor az eredetünkrol beszélünk, írunk. Na ezt pl-ul a mi
alapveto eredetlegendánk, a Csodaszarvas esetében is ...:

ezen legendánknak nagy a valószínusége, hogy sok minden valósat tartalmaz (mégha képletesen, szimbólumosan is). Na tegyük föl, hogy az ebben találtak hitelesek, megbízhatóak ! Emeljük ebbol ki ennek befejezo részét, a testvérpár vadászata utánit !

na ez azt meséli nekünk, hogy a két fiú, az 50-50 társával nem tért haza, hanem helyben, egymástól külön-külön letelepedett és ott a helyi, szittya lyányokat feleségül-véve egy-egy külön népet alapítottak. Ezen a Hunor és a Magor népe ...

na azt tudjuk (ez nincs benne a legendában), hogy miért is nevezzük nyelvünket anyanyelvnek ...
a nyelvünk (mind két nyelv !) kötelezoen szittya kell legyen ...
na azt is tudjuk, hogy nyelvünket az elodeinktol kaptuk örökségbe ...

azt szeretném veletek megosztani, hogyha ezen legenda története megbízható, akkor ne feleljtük el osanyáinkat, akiktol a nyelvünk jön. Ne felejtkezzünk meg a szittya eredetünkrol, az anyai ágúról sem ..., amikor mi az egy Nimródit emlegetjük ! ...
talán azért is, mert mi no-tisztelok voltunk a történelem során. Tehát nem csak azért, mert a mai, a világon elterjedt divat oket egyenloeknek mondja ki ...
szeretettel, L

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások