20230923
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2009 július 01, szerda

A Mágus

Szerző: Badiny Jós Ferenc

Badiny Jós Ferenc ÉLETMÛSOROZAT I. A MÁGUS

Jó kétezer év óta találkozunk ezzel a szóval, vagy inkább a többes számú változatával, így: MAGI. Azokat a különleges képességekkel rendelkező embereket nevezték így, akik hatalmas népünk lelki vezetését, gyógyítását, mesterségbeli tudásának tanítását és összetartozásának (vagyis egymás szeretetének) kötelességét hirdették.Visszafelé nézve láthatjuk, hogy a mágus-név ilyen értelmezése csak a zsidó kereszténység által "pogánynak" nevezett népünknél élt. Vagyis a koppányiaknál. A mai és ezer éve létező "szentistvánosoknál" osztályon kívül álló kuruzslóknak, ördögűzőknek nevezik őket, és a tekergő, révülő "sámánokkal" azonosítják.

Az eretnekséget máglyára dobó középkori inkvizíció aztán a "hit tisztaságának védelmében" a legkegyetlenebb eszközökkel irtotta őket, pedig nem tettek mást, csak gyógyítottak, az ősök dicsőségéről énekeltek és szegények voltak. Csodálatos gyógyításaikat és kínzásaikat igen jól leírja a volt domonkos-rendi szerzetes, Fehér M. Jenő nagyszerű könyvében.4Talán azt kell legelőször megkérdezni, hogy

4 = Középkori magyar inkvizíció, Transylvania Kiadó, Buenos Aires, 1968

Honnan jöttek a Mágusok?

Máté az egyetlen evangélista, aki ír erről- mondva: "Napkeletről bölcsek jövének" (211). De jól tudjuk, hogy Máté héberül írta az evangéliumát (lásd: Papiasz írását i. sz. 130 körül). Máté tehát a"mágusokat" azzal a héber írásjellel közli, amit majd bemutatunk. De a "Napkelet" Jézus Urunk születésekor azonos volt a PÁRTUSBIRODALOMMAL, hiszen a Földközi-tengertől az Indus folyóigés a Perzsa-öböltől a Káspi-tengerig létezett Kr. e. 250-től Kr. u.320-ig. Bemutatom azt a képet, ami látható volt a Ravennában rendezett vatikáni kiállításon, a ,,MÁGUS KIRÁLYOK" felirattal.

bjf_amagus1

Itt ezek a "mágus királyok" a Pártus Birodalomban használt "nemzeti viseletben" vannak ábrázolva. Ennek a viseletnek legismertebb része a "süveg". A kiállított kép a Kr. u.-i VI. Századból való. Érdekessége még az is, hogy a jobb felső sarokban a "nyolcágú" csillag látható. Tekintve, hogy sem a NAP, sem a HOLD nincs ábrázolva, itt az "ISTEN-ANYA" dicsősége van kiemelve az ősi szimbolizmus alkalmazásával. Más szóval: a "pártus-máguskirályok" köszöntik Jézus Urunk Édesanyjában – ADIABENE királyi hercegnőben - a földre szállt ISTEN-ANYÁT. Érdekes itt megemlíteni, hogy az őskereszténység ,Jakab-evangéliuma" megadja ezt a tiszteletet Máriának, és így írja: " ... a hang hallatára összerezzent, házába ment, letette a korsót, magára vette a bíbort, trónszékére ült és[ont"5 (A "fonás" a meditálást, Istenhez való felemelkedést jelenti.)

Megelégedve az őskeresztények hitvilágával, most kutassuk ki azt is, hogy a zsidók hogyan írták le Jézus Urunk szidalmazását: "ördög van benned." Itt az Újszövetségnek nevezett könyv négy evangélistájának írását veszem alapul és ezeket összehasonlítva az említett „Jakab ősevangéliumával" azt kell megállapítanunk, hogy a Jakab-protoevangéliumnak az írója teljesen törli a zsidó történelmi elemeket, mint a dávidi származást és minden mást is.

A héberül írt szöveg természetesen követi a mózesi hagyományt. Nagyon jól bemutatja ezt a legismertebb biblia-tudósok alábbi "kiértékelése".6

"WhenAquila translates asmagus inI Sam. 28:3, 7-9, in vss. 3,8, and 9 it means the medium, but in vs. 7 it is the spirit which the medium possesses.The necromancer visited by the desperate King Saul at night possessesa magus. This same point of view is reflected in Mark 3:22-30, where the scribesaccuseJesus of possessingBe-elzebub and by this means casting out demons. The accusation is renewed in John 7:20, where the people say he has a demon or devil. The words thus used in parallel are :nlf Be-elzebub, daimonion, and magos or magus. In other words, the scribesaccuseJesus of being a magus. The same charge could have been brought against the apostlesand other early (and later) Christians whofollowed the practice of casting out demons."

Magyarra fordítva a következő értelemmel:

,,Amikor Aquila mágusnak fordította ezt a héber írásjelet 1. Sám. 28:3, 7-9, a 3, 8 és 9 verseiben, ez a jel médiumot jelent, de a 7. versben ez szellem, mely a médiumban van.

___________

5 Vanyó László: Az ókereszteny egyház és irodalma (Szent István Társulat, Bp. 1988.).

6 The Interpreter's Dictionary of the Bible. (Abingdon Press, N.Y. 1962.) "MAGI".

A »halottidézőben«, akit a kétségbeesett Saul király éjjel meglátogatott, egy mágus lakozott. Márk 3:22-30 verseiben ugyanez a szempont tükröződik, ahol az írástudók Jézust azzal vádolják, hogy »Belzebub« van benne és ezért tud ördögöt űzni. Ez a vád megújul Jánosnál, ahol a zsidó nép azt mondja Jézusnak: »ördög van benned«. A szó, amit itt is használnak

bjf_amagus2

Belzebub, démon és »magos« vagy mágus. Más szóval az írástudók vádolják Jézust, hogy Ő mágus. Ugyanezt a vádat használták az apostolok és más korai (és későbbi) keresztények ellen, akik szintén gyakorolták az ördögűzést. "

Ebből a fogalmazásból talán arra is gondolhatunk, hogy ezeknek a "korai" keresztényeknek is voltak mágusaik. A zsidók azokat az arámi nyelven beszélőket nevezték "korai" keresztényeknek, akik az ún. szoláris naptár szerint éltek és Isten-Anya tisztelők is voltak. De ezek is beletartoztak a hatalmas "tudás népébe" és a tanítóikat, a tudókat nevezték mágusoknak.

Jézus Urunk "hazájában" - Galileában - is AR-AM nép élt és nevében már él az Istenanya-tisztelet. Ugyanis: AR jelentése "ember - áradat", vagyis "NÉPSÉG". az -AM jelentése pedig "ANYA". Így AR-AM: "anyajogú" nép. Ennek ellenkezője az AR-AB, vagyis az "apajogú" népség, ahol nincs Istenanya és így a tisztelete sem létezik. Az ARAM népnél így meg voltak az Istenanya édes lányai is, vagyis a tudós női mágusok. Galileában egyik központjuk volt MAG-DALA, ahonnét származott Mária-Magdala, vagyis a Magdalai Mária.

Vele részletesen foglalkozunk majd e könyv hasábjain: az okos "tudós" mágus-papnőink mintaképeként fogjuk őt bemutatni. Az Ő utódai voltak azok, akiket I. István (szent István) "sorsdöntő", végzetes államalapítása után mint "bábákat" és "boszorkánynak" nevezett gyógyító mágus-papnőket máglyára dobott a római egyház inkvizíciója. Pedig ezek a népi aranyasszonyok (így nevezte őket a hatalmas népi tisztelet) "Isten hírével, Isten nevében" gyógyítottak. Ehhez - a gyógyítás sikeréhez igyekeztek fokozni a beteg istenhitét és ezáltal elhárítani a betegségbeli félelemérzetét. A szülő asszonyok nehéz óráiban hívták segítségül a ,,szent-bábát", aki valószínűleg azonos volt Boldogasszonyunkkal. Az Ő nevében adták a "kék-gyöngyöt" a gyermeknek azért, hogy "idegen ember" ne árthasson neki. Ezzel kap magyarázatot az a sok "kék-gyöngy", melyeket a honfoglaláskori sírokban találtak.

A mágusok és az aranyasszonyok mindnyájan nagyon jól ismerték az ég csillagait, és ez a tudásuk még Káldeából ered, vagyis ez bennük "káldeus örökség", amit a tudatlanok "csillagvallásnak" neveztek. Valójában mágusaink asztrológusok voltak. A betegeket születési adottságuk szerint vizsgálták, hiszen a születési csillagkép a test támadható részére is utal. Az aranyasszonyok pedig elmondták a csillagok járása szerinti meséket, melyek valójában népünk származásának az eredetmondái. A mesék is és a gyógyfüvek mind-mind a "rovásbotokon" voltak az ősi rovásírásunkkal fölróva.

Ezt a "rovást" az apa tanította a fiának és az anya a lányának. "Tudáskincsünk"-nek a fundamentuma volt a rovás. A "nagy titok" pedig, amit aranyasszonyaink meséltek, az népünk égi származása, égi eredete volt. Csodálatos ez a hiedelmi mélység, illetőleg mélységes hiedelem, mert ők nem ismerték azt a káldeus hagyományt, mely a ma Sumériának nevezett és a jelenlegi Irakban lévő ,MARI" nevű ős-városban kiásott "asztronauta-szobor" kiértékelésével jött létre. A következő oldalon bemutatom ezt a mészkő szobrot. Láthatjuk, hogy a fején olyan sisak van, melyet a mai űrhajósok viselnek. A homlok feletti "antenna" neve: Su-gar-ra. A hátán a sisakból egy kábel ered, melynek végén csatlakozási szerkezet van. A tudományos "kiértékelés" ISTENNŐNEK mondja, akinek a kezében egy "víztartó" edény van. De - kérdezem - szükséges 5 cm vastag falú edény a víztartóhoz ... ? Más égitestről érkezett ős van előttünk ebben a szoborban, és ez a hagyomány él az "égi származás tudatban".

A ma "sumérnak" nevezett MAH-GAR őseink egyik régi városában, MARI -ban, az Eufrátesz mellett ásták ki ezt a csodálatos és ember nagyságú (146 cm-es) szobrot, mely kétségtelenül egy más égi testről érkezett űrhajóst ábrázol.

Itt most nem részletezzük ezt a témát, de a ,Jézus Király - a Pártus Herceg" című könyvemben megtalálható a valószínűsített eredete.

bjf_amagus3

Folytatom tehát "aranyasszonyaink" ismertetését

Bemutatok a következő oldalon egy gyógyító "mágus-aszszonyt", és láthatjuk, ahogy átöleli a hozzádűlő betegét. Régi ábrázolás ez, amit átvettem Malonyai könyvéből7 ilyen asszonyokat láttam én is régen, gyermekkoromban a balassagyarmati piacon, de nem "mágusnak" , hanem "gyógyfüves" néninek hívtuk, aki az "ezerjófű" mellett a sok ezer jó füvet árulta, és minden betegségre volt gyógyfüve. Mindig megkérdezte, hogy "mi is fáj" és adta is a "gyógyító írt".

_______

7 Malonyay Dezső: A magyar nép művészete, Bp. 1907. 123. oldal.

bjf_amagus4

A mai ún. "természetgyógyászat" is a gyógynövénykivonatokkal segíti a betegségek elhárítását,

gyógyítását.

Az én időmben már nem aranyasszonynak neveztük őket, de a ,Javasasszony" név megillette mindegyiket.

A marxizmus hasonlított a középkori magyar inkvizícióhoz a magyarirtásban - azzal a különbséggel, hogy nem voltak "mágusperek", hanem csak mah-gar-, mágus-, magyar-írtások – könyörtelenül és igen jól szervezetten.

A falvak népe munkásként került a gyárakba ... ha élve maradt, férfi, asszony egyaránt, és ma már nem emlékezünk a jó öreg "javasasszonyokra"és "bábáink" is alig-alig vannak. Itt az ideje tehát,hogy emlékezzünk és itt is visszatérjünk az ősi hagyományokhoz. Talán a "gyógyfüvekkel" telített hazi patikával kellene kezdeni. Kamillateát inni megfázáskor és hársfateát az altató gyógyszer helyett ...

Úgy látom, hogy a falvakba lassan visszatér a magyar élet. Dalainkkal és táncainkkal büszkélkedő fiataljaink teremtik meg a régi magyar hont, és ez így van jól!

Vissza kell térnem a 13. oldalon emIített ,Jakab-evangélium" -hoz, ahol az itt, címnek írt szöveget látjuk. Mária királynői mivolta kétségtelen és a fonás is királynői - aranyasszonyi - kötelesség, melynek évezredes hagyománya van. Ez a hagyomány visszanyúlik káldeus őseinkhez és a sapir-szabír-fényarcú népeinkhez. Így az ANSA-AN (Elami) területen élőkhöz is. Bemutatom itt a "Párti"- nak nevezett Isten-anyát, melyet köszönettel vettem át8 Itt látható a trónon ülő Istennő, amint a lenfonalat sodorja a pörgettyűre.

Mária magára öltötte a bíbort, trónszékére ült és font

bjf_amagus5

Az Istennő mögött a segítője tartja a fonásra előkészített lent, amiből a királynő a lenszálat az orsóra pörgeti, és készül a fonszál, a fonál, vagyis a fon-ás eredménye vagy terméke.

A királynő előtt lévő asztal egy hallal van díszítve. Talán azt akarja ez kifejezni, hogy a történés a "hal-korszakban" megy végbe... ?

______________________

8 Brentjes, Burchard: Die iranische Welt vor Mohamed - Lambert Schneider Heidelberg. 1967.

Vagy azt, hogy a dombormű ebből a korból ered. A hivatkozott munka e táblának keletkezési idejét Kr. e. 1200-ra teszi, és az a terület, ahol megtaláltak régi nevén: AN-SA-AN, vagyis

"ELAM", ahogyan legtöbbször nevezik. Lelőhely: SUSA, a főváros.

A kijevi ortodox székesegyház mozaik-képén is megtaláljuk Jézus Urunk Édesanyját - Máriát -, amint fon. Köszönettel átvettem9 és itt bemutatom. Láthatjuk, hogy a fonás ábrázolása szimbolikus jellegű, vagyis - mint mondtam - az Istenhez való felemelkedés és az áhitat van jelképezve általa.

bjf_amagus6

9 Heyhori Logwyn: Kiewer Sophienkatedrale (Verlag Mysteztwo - Kiev, 1971.).

Még ugyanebben a kijevi székesegyházban megtaláljuk azt a mozaikképet is, ahol Máriát feldíszítik, felövezik a bíborral. Így igazat adhatunk a ,Jakab-evangéliumban" írottaknak, melyek szerint Mária felölti a bíbort és a trónszékére ül. Az itt bemutatott képen csak a bíbor felövezése látható.

bjf_amagus7

Harsányi Lajos

ARANYVIRÁG

Sűrű arannyal festettek a festők,
Fejedre tűztek égő csillagot,
Pedig belül a szívedben lakott
A csillagos ég maga, mindenestől.

Tested aranyból vert virágnak mondja
A trubadúr ajkán a lovagének,
Pedig voltál Isten nagy ligetének
Egyetlen élőflldi liliomja.

Oszlopsor nem iiuezte ősi házad.
Kicsiny viskó volt. Csupa szent alázat,
Mely falairól a díszt mind lehány ja.

Rózsa helyett kertedben édes borsó.
Merengve nézted. Kis kezedben korsó ...
Istennek voltál egyetlen leánya.

 

Eltárolt hozzászólások

 

Badiny Jós Ferenc ÉLETMŰSOROZAT

JÉZUSHITŰ ATILLA

I. A MÁGUS

II. A TÁLTOS

IIa. EREDETMONDÁINK

III. EGY GYERMEK SZÜLETETT NEKÜNK

IV. A TÁLTOS ISTEN

V. NEVEK ÉS TÖRTÉNETEK

VI. FELELET A SOK MIÉRT-RE

VII. A SZENTHÁROMSÁG VÉDELMEZŐJE

VIII. BOLDOGASSZONYUNK ÉS „ISTEN FIA”

IX. ÉDESANYA VOLT-E MÁRIA-MAGDALA?

X. MU - AZ ELSÜLLYEDT KONTINENS

XI. „A MAGYARSÁG KIALAKULÁSA” (Néhány kritikai észrevétel Krantz elméletéhez)

XIa. MI VOLT SZENT PÁL: RÓMAI ÜGYNÖK VAGY BESÚGÓ?

XII. AZ ISTENES HONFOGLALÓK

 

Megnyitva 5153 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások