20230604
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2020 október 17, szombat

A szexuális forradalomtól a gender-forradalomig

Szerző: Tomka Ferenc

Kedves Olvasó! Tomka Ferenc atya örömmel veszi, ha terjesztjük ezt az írást. Vedd és olvasd - és add tovább!!! / György atya

Biró Lászó, Ékes Ilona és Roska Péter közreműködésével

XVI. Benedek pápa az emberi természetet, a házasságot, a családot fenyegető, azok létét megkérdőjelező ideológiákkal szemben emelte fel hangját 2008. XII. 22-én egyik évzáró beszédében: „Az egyháznak védelmeznie kell az embert, az emberi természet lerombolásával szemben…. Kötelessége, hogy az emberről, mint férfiről és nőről beszéljen, és megkövetelje a teremtés eme rendjének tiszteletben tartását… Amit napjainkban a „Gender” fogalma alatt sokfelé értenek, az lényegében az ember kiszakítását célozza a teremtés a Teremtő rendjéből. Az ember maga akarja megalkotni önmagát, és maga kívánja meghatározni saját lényét. Ezzel ellenszegül az igazságnak és a teremtő Léleknek.”

A Mexikói Katolikus Családkongresszus (2009. február) több előadása ugyancsak felhívta a résztvevőknek, valamint a katolikus egyház vezetőinek figyelmét, hogy világszerte megjelenik a „nemiség” fogalmának torzított használata, illetve, hogy olyan lobbikkal állunk szemben, amelyek kétségbe vonják a házasságot, a családot, az életet. E támadással szemben az egyháznak is fel kell készítenie övéit.

A 2014-15 os családszinódus, illetve az annak anyagát összefoglaló pápai buzdítás, az Amoris Laetitia (A szeretet öröme a házasságban) 58. pontjában így nyilatkozik a kérdésről (A szöveg megfogalmazásában a világ minden földrészének főpásztorainak és szakembere vettek részt): 56. Korunk egyik kihívása az általában gendernek nevezett ideológia különböző formáiból adódik, amely „tagadja a férfi és nő közötti lényegi különbözőséget és kölcsönösséget. Nemi különbségek nélküli társadalmat vizionál, és lerombolja a család antropológiai alapját. Ez az ideológia olyan oktatási programokat és törvényalkotási irányelveket követel, amelyek a férfi és nő közötti biológiai identitástól radikálisan elválasztott személyes identitást, és meghitt, érzelmi kapcsolatot mozdítanak elő. Az ember identitását ily módon az egyes ember individualista, idővel akár változó saját elhatározásától teszik függővé. Nyugtalanító, hogy néhány ilyen típusú ideológia, amely olykor érthető törekvéseknek szándékozik megfelelni, egyetlen megoldásként erőlteti magát másokra, és meg akarja határozni a gyermeknevelést is. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a biológiai nemiséget (sex) és a nemiség társadalmi- kulturális szerepét és meghatározottságát (gender) meg lehet különböztetni, de nem lehet egymástól elválasztani. –Másrészt, „a biotechnológiai forradalom az emberi utódnemzés területén megteremtette a nemzési tevékenység manipulálásának a lehetőségét, függetlenné tette az utódnemzést a férfi és nő közötti szexuális kapcsolattól. Ily módon az emberi élet és a szülői mivolt egymással szabadon összeköthető és elválasztható valóságokká váltak, amelyek elsődlegesen az egyén és az együtt élő – nem szükségszerűen heteroszexuális és szabályszerűen egybekelt – párok vágyainak vannak alávetve. –Egy dolog megérteni az emberi törékenységet vagy az élet bonyolultságát, és más dolog elfogadni olyan ideológiákat, amelyek próbálják szétválasztani a valóság el nem választható két tényezőjét. Ne essünk abba a bűnbe, hogy helyettesíteni akarjuk a Teremtőt. Mi teremtmények vagyunk, nem vagyunk mindenhatók. A teremtett világ megelőz bennünket és ajándékként kell fogadnunk azt. Ugyanakkor arra vagyunk hivatva, hogy őrizzük meg emberségünket, és ez mindenekelőtt azt jelenti, hogy úgy kell elfogadnunk és megőriznünk, ahogyan teremtve lett.”

1) ”gender” – egy kérdéses fogalom és elmélet 11

Vannak, akik pozitív, társadalomtudományi értelemben használják a gender fogalmat (pl. egyesületek, egyetemi oktatás). Mások fel sem figyeltek e fogalomra, s még kevésbé arra, hogy azt sokan már eredeti tartalmától eltérő meghatározással használják. De ha egyszer valaki felfigyel a kifejezésre, észreveszi, hogy a kifejezés e torzított használatával is találkozik újságokban, web-lapokon, könyvcímekben, a hazai és európai törvényhozás körüli vitákban.

A gender fogalom eredeti és pozitív értelme

Az angol nyelv két rokon fogalmat használ a „nem” jelölésére. A „szex” kifejezetten a biológiai nemre vonatkozott, míg a „gender” „társadalmi nemet” jelent. A kifejezés utal az évtizedek óta megjelent szociológiai vagy antropológiai kutatásokra, amelyek rámutatnak, hogy a nemi szerepek (a férfiasság, a nőiesség megjelenési formái) függenek a társadalmi körülményektől, illetve a gyermeki szocializációtól. Ilyen értelemben foglalkozik a gender-kérdéssel számos egyetem, tudományos intézmény. – Egy ilyen gender fogalom mögé sorakozik sok pozitív kezdeményezés, amelyek a nők egyenjogúságáért vagy a homoszexuális hajlamú emberek hátrányos megkülönböztetése ellen küzdenek. – Az ő alapvető célkitűzéseikkel minden humán és keresztény gondolkodású ember egyetérthet.

Magyarországon a neves Kopp Mária, a Semmelweis Orvosi Egyetem Magatartástudományi Intézetének megalapítója a fogalom ilyen értelmezése alapján vállalta el, hogy Gender and health” (Nemi különbségek és egészség) témában a stratégiát kidolgozó munkacsoport vezesse.22 De Kopp Mária professzorasszony teljesen tudatában volt, és meg is vallotta, hogy a Gender fogalom mögött nagyon elvadult szemléletek is állnak.

De 2018-ban Magyarországon is megjelent néhány cikk, amely vallja ugyan a gender pozitív fogalmát, de tagadja a fogalomból hamis ideológiát gyártó mozgalom létét, amely pedig világszerte számos ország törvényhozásában vagy rendelkezéseiben is megnyilvánul.33

Egyidejűleg megjelennek a támadások hazánkban is, amelyek nem tűrik a gender szélsőségeinek emlegetését, és éppenséggel nem a szabadság szelleméből fakadnak.44

A gender fogalom eltorzítása

A radikális gender-feministák, a meleg szervezetek másik része, illetve „gender” ideológusai azonban egy teljesen új ember- és társadalom-modellt akarnak megvalósítani: Szerintük a „nem” (gender) teljességgel a társadalom terméke. Az ember nem férfinak és nőnek születik (még ha biológiailag rendelkezik is ilyen adottságokkal), hanem csupán a család és társadalom elvárásai nevelik őt férfivá és nővé.

A gender ideológia szerint az ember valamiféle semleges lénynek születik, akinek alapvető joga és képessége, hogy maga határozza meg nemét, szexuális kapcsolatainak formáját. (Az utódok létrehozatalának pedig, szerintük nem egyetlen útja a hagyományos házasság.) A gender-ideológia így eljut a nemek, és a család tagadásáig. Pontosabban: szerintük a nemek közötti egyenlőség elérésének feltételea férfi és a női nem, illetve a házasság és család megszüntetése. (E modell érthetőbb, ha ismerjük a marxi felfogást: Marx és Engels is kijelentették, hogy az emberiség-, illetve a nő elnyomásának központi helye a család. A teljes egyenlőség elérése, szerintük is, a család megsemmisítése által, és kommunák létrehozásával volna elérhető.)55

Az ideológia terjedésének első lépései

A gender-ideológia képviselői tudatában vannak, hogy az imént idézett megfogalmazások a mai felnőtt generáció nagyobb részében ellenszenvet szülnének. Ezért – amint említettük – először a) a nők b) és a homoszexuálisok egyenjogúsításáról beszélnek, amellyel minden jóakaratú ember egyetért. c) De ezek mellett megjelenik az ideológia diktatórikus stílusa, és megjelennek diktatórikus céljai is.

a) A nők egyenjogúsításának témájában először a férfiak és a nők egyenlőségéről van szó. Az egyenlőség számbeli egyenlőséget jelent: férfiak és nők azonos 50-50%os arányban való képviseletét a társadalmi élet minden terén – függetlenül attól, hogy a nők (és férfiak) ezt akarják, kívánják-e vagy sem, függetlenül a rátermettségtől vagy érzelmi igénytől. A gender mainstreaming alapirányát vállaló vállalat, cég, intézmény az 50-50%-os számarány elérésére kötelezi magát.

Ebből következik, hogy a cél a nők 100%-os munkáltatása. Ennek legfőbb akadálya az anyaság és gyermeknevelés. Bár az irányelvek nyíltan nem vonják kétségbe a gyermekvállalás és -nevelés fontosságát, mégis minden stratégia arra irányul, hogy az anyák „felszabaduljanak“ a teher alól. Nem szempont az anyai (és az apai) szerep egyedisége, nem szempont az sem, hogy a nők számára esetleg emocionális és egzisztenciális érték a gyermeknevelés vagy általában a családban végzett gondozó munka. (Hazánkban is többször elhangzott már, hogy az anyaság rabszolgává teszi az asszonyt, megakadályozza szakmai és társadalmi kibontakozását. Biztosítani kell tehát, hogy az anya hamar megszabadulhasson a gyermek és a család okozta terhektől. A pénzügyi szempont mellett a gender szemlélet is követeli, hogy meg kell rövidíteni a GYES-t, GYED-et, s a gyermekeket bölcsődében kell nevelni. (Vajon nem inkább a főállású, és megfelelően megfizetett anyaság választhatósága jelentené a nők egyenjogúságát – kérdezhetjük!)

b) Ha a homoszexuálisok egyenlőségéről szólva, először tisztázni kell egy alapvető félretájékoztatást. A pszichológusok jelentős szárnyával valljuk, hogy e hajlamról tudományosan nem igazolt, hogy az genetikus adottság volna, inkább fejlődési, szocializációs rendellenesség. Ezt bizonyítja, hogy néhány évtizede eredményesen gyógyítják is ezt az állapotot számos országban (bár a gyógyítási rendszerek kiépítettsége nem elegendő). Egy másik gyakori félretájékoztatás, hogy a népességen belüli arányukat gyakran nagyobbnak adják meg, mint a valóság; néha 10% is jelent meg a sajtóban. Valóságos arányukat 2,5%-ra teszik a kutatók.66

A gender ideológia egyik állítása: hogy a homoszexualitás genetikus adottság; ezt sokszor halljuk. De különösengroteszkké teszi ezt a kijelentést, hogy egyidejűleg azt is állítják, hogy férfi és a nő viszont nem genetikus adottság alapján lesz azzá, csak a családi szocializáció, illetve a társadalmi elvárás alapján.

Ilyen távlatban kell tehát megítélnünk, amikor felvonulásokkal, filmekkel, színdarabokkal, plakátokkal, iskolai rendezvényekkel, propagálják a homoszexualitást, illetve védelmükben világszerte feltűnő megmozdulásokat szerveznek.

A gender-ideológia fontos előkészítő lépése a homoszexualitásnak, mint önálló nemi valóságnak elfogadtatása, mert így beigazolódnék, hogy nemcsak két nem létezik, hanem legalább négy. A távlati cél azonban ennél is több: a nemek teljes átstrukturálása. – A pekingi konferencia ENSZ-jelentésének főszerkesztője, az ideológia képviselőivel egyetértésben kijelenti: hogy a férfi és női gender, „társadalom konstrukciói”, amelyeket meg kell szüntetni… „Nem két nem létezik, hanem öt: így nem férfiakról és nőkről kellene beszélnünk, hanem heteroszexuális nőkről és homoszexuális nőkről, heteroszexuális férfiakról, és homoszexuális férfiakról és biszexuálisokról” (és hatodokként a tranzvesztitákról, fűzik hozzá mások)7.7

c) A gender mainstreaming a kultúrában, a művészetben, etikában és főleg a pedagógiában főiránynak (=mainstream-nek) nyilvánítja saját értékrendszerét. Ez a jövendő nemzedék életkörülményei meghatározásáról és szellemi átneveléséről szól: az emberi érzelmek, értékek és vágyak formálásáról. Ez a szemlélet nyomatékosan befolyásolja a nyilvános és a pluralizmus értelmében folytatott dialógust – ENSZ szinten, EU-szinten és több esetben nemzeti szinten. Aki az ideológiától eltérő értéket vall (pl. nem „genderegyenlőséget“, hanem a „nők védelmét és támogatását“ követeli; aki a nemek alatt férfit és nőt ért, a nemiség alatt férfi és nő közötti általános vonzalom individuális megnyilvánulását; a nemi identitás alatt nőies és/vagy férfias vonásokharmonikus integrálását a személyiségbe), ellenségnek bizonyul és az antidiszkrimináció nevében masszív támadásokban részesül. Minden tantervet és tankönyvet, a médiában és a művelődésben közölt tartalmat egyeztetni kell a gender elmélet „tanaival“ és a meleg-mozgalmak követelményeivel.

Agresszív stílusára jellemző, hogy a homo-, bi- vagy trenszszexuálisokat áldozatként mutatja be, míg a társadalom nagy többségét, azaz mindazokat, akik a férfi és női kétneműséget vallják „bűnösnek, anti-humánusnak” ítéli. Az utóbbiakat a homofóboknak, heteroszexistáknak, „két-neműség-mátrix” represszív fenntartóinak stb. bélyegzi.

A gender mainstreamingre szánt súlyos beruházások főleg az ideológiával konform törekvéseket illetik meg. Csak olyan kezdeményezés részesül támogatásban (EU-pályázat, vállalkozási projekt, nemzetközi program, fejlesztési iniciatívák), amit jóváhagy az erkölcsi gender-bíróság. Így akár nyílt konfrontáció nélkül is ki lehet szelektálni az másként gondolkozókat. Ami ettől az ideológiától eltér, az jobb esetben maradi álláspontnak számít, rosszabb esetben a társadalom békéjét veszélyeztető izgatásnak.

2) A gender mainstreaming ideológia elterjedése és kihívása

Ha egy hagyományos vagy keresztény értékeken felnőtt ember először hall e kérdésről, azt mondhatja: ez annyira abszurd, hogy nem lehet igaz. Sokak ilyen reakciója a gender ideológia gyakorlati sikerét is jelzi, amely – amint a tények mutatják – el tudta érni, hogy közel 15 év óta úgy sikerült előrehaladnia, hogy sokan tudomást sem szereztek róla. – Tudnunk kell azonban, hogy a gender ideológia világszerte egyre terjedő mértékben jelentkezik. Megjelent filmekben, tv sorozatokban, a legkülönbözőbb újságokban és folyóiratokban, behatolt sok intézménybe, iskolába, egyetemre, a legmagasabb törvényhozó testületekbe, és megjelent már törvények formájában is.

A pekingi világkonferencia

A gender új ideológiája, és annak követői különösen az ENSZ által rendezett 1995-ös pekingi női világkonferencián léptek a nyilvánosságra. A konferencia záródokumentumában vezették be hivatalosan a „gender mainstreaming” kifejezést; vagyis a „társadalmi nem” fő irányként való érvényesítését. A gender mainstreaming, mint a nők, a melegek, biszexuálisok, transzszexuálisok elismeréséért, egyenrangúságáért, és a kérdés hirdetéséért folytatott „fő-áramlat” jelenik meg.

Ennek megfelelően (a hagyományos értékek képviselőinek tiltakozása ellenére) a csúcstalálkozó dokumentumából többségében kiiktatták ezeket a kifejezéseket, hogy apa, anya, feleség, férj, mert ezek túlhaladott, konzervatív nézeteket sugallnak. A „nem” (sex) fogalmát (amely a természetes kétneműséget fejezi ki) pedig kicserélték a gender fogalomra, amely semmilyen nemhez nem kötődik, és tetszés szerint megváltoztatható. 88

A konferencia záró dokumentuma, és a gender fogalom ilyen értelmű elfogadása lényegileg csalással jött létre. A 3. világ képviselői elutasították a kérdés ilyen megközelítését. Erre a nagyobb részt nyugati világbeli vezetőség meghosszabbította a konferenciát, hogy „döntőképessé váljék”. A 3. világ képviselői nem voltak olyan anyagi helyzetben, hogy új repülőjegyet vegyenek. Ők hazarepültek. Távozásuk után lehetővé vált a gender fogalom megszavazása.

A konferencián jelenlevők, és a gender-ideológiára szavazók azonban ilyen körülmények között is jelzik a kérdés súlyát: hiszen így is a világ számos országából voltak ott nőmozgalmak (és köztük leszbikus nőmozgalmak) képviselői, egyetemi tanári és magas politikai rangokkal.

A pekingi konferenciát követő évek

A Pekingi Cselekvési Plattform elérte, hogy ajánlása már 1995-ben kötelezettséggé vált:

1995-ben az ENSZ – az emberi egyenlőség elve alapján – elkötelezte magát a gender mainstreaming elmélet mellett; – azaz, hogy a nemek (gender) közötti egyenlőségért küzd

1996-ban követte őt az EU,

2000-ben a német szövetségi kormány, majd más országok.

2006. január 11-én az Európai Parlamentben elfogadásra került a homofóbiáról szóló határozat. Ez arra szólít fel, hogy Európa országaiban legyen büntetendő cselekmény, ha valaki félelemmel, „idegenkedéssel szól a homoszexualitásról, illetve a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű személyekről, mert ez a rasszizmushoz, az idegengyűlölethez, az antiszemitizmushoz hasonló magatartás”. – Azon személyek számára pedig, akik nem értettek egyet a nemek átstrukturálásával, megalkották a megbélyegző neveket: ők lettek a „homofóbok”, a „homofóbia” képviselői, a „heteroszexisták99, vagy egy újabban megjelent megbélyegzés szerint: a „két-neműség-mátrix” képviselői. – Az idézett EU javaslat sürgeti a tagállamokat, hogy tartsanak oktató jellegű tájékoztatásokat, és a homofóbia elleni kampányokat az iskolákban, az egyetemeken és a médiában, továbbá közigazgatási, bírósági és jogalkotási eszközök révén erősítsék a homofóbia elleni harcot.

2006-ban az EU ütemtervébe belekerül, hogy a munkahelyeket és a magánéletben el kell érni a nők és férfiak 50-50%-os részesedését. A nők munkábaállítását követeli az is, mert ennek híján „a humán erőforrás olyan mértékű tékozlása jön létre, amelyet az EU nem engedhet meg magának”.1010

2007-ben az ENSZ elnökhelyettese a nemzetközi nőnapon megerősíti, hogy „a nemek egyenjogúságához vezető úton” 50-50%-os részesedést kell elérni a munkahelyeken és a magánéletben. – Egy ugyanezen évben végzett felmérés kimutatta, hogy az anyák kétharmada otthon szeretne maradni gyermekei első évei alatt. Ennek ellenére pl. a Német Szövetségi Kormány 2009-ben kijelenti, hogy amennyiben a nők nem hajlandók tudomásul venni a nevezett 50-50%-os gender irányelvet, a kormány nevelési eszközökhöz fog folyamodni annak foganatosítása érdekében.1111

2008. február 13-án az EU útmutatót adott munkatársainak hogy ne használjanak nemekre utaló kifejezést (pl. nem mondják azt, hogy tanárnő vagy tanár, helyette mondják azt, hogy „tanerő” vagy tanár, nehogy sértő legyen a kifejezés azokra, akik sem férfinak sem nőnek nem érzik magukat.) Ezt számos országban végrehajtó rendelkezések követték

2008. szeptember 3-án az Európai Parlament döntést hozott, hogy a tankönyvekből, számítógépes játékokból, marketingből, plakátokról száműzni kell a sztereotip férfi és női magatartásformák megjelenítését1212 – Tehát ne a nő varrjon, vagy főzzön a képen, hanem a férfi, ne a férfi vezesse a motort, hanem nő. (A gender ideológia szerint lehetővé kell tenni, hogy mindenki maga válassza meg nemét. Ezért a gyermekeket nem szabad nővé vagy férfivá nevelni.)

2009-ben az Egyesült Államok írt alá egy ENSZ-nyilatkozatot, mely a (szabad) szexuális orientáció egész világra kiterjedő védelmére szólít fel. Az EU Parlament is irányelveket ad ki, mely szerint a megszólításokban nem szabad megjelölni, hogy férfi vagy nő valaki (pl. nem tanárnő nevezni csak tanár, nem doktornő vagy doktor úr, csak doktor).

A következőkben néhány kiragadott példával szemléltetjük a gender gyakorlati megvalósulását a hétköznapokban.

Több országban pl. az Egyesült Államokban, Kanadában, Németországban, Spanyolországban valamely kötelező iskolai tárgy (pl. etika) részévé tették a gender mainstreaming elméletet. – Spanyolországban a tananyagban szerepel, hogy a házasság nem tételezi fel a nemek különbözőségét. Angliában egyes elemi iskolákban megtiltották, hogy használják az apa vagy anya szavakat, mert ez diszkriminatív. Amerika egyes államaiban a népszavazások elutasították a homoszexuálisok házasságát, más államokban viszont már az óvodásokat is nevelik a homoszexualitás természetes alternatívájára.

Hasonló hírek sokaságáról olvashatunk, a világ különböző országaiból: mint az Egyesült Államok, Kanada, Brazília, Anglia, Németország stb.

Anglia, Bécs és Bajorország egyes óvodáiban is megszüntették a lányos, illetve fiús játékokat, illetve bevezették, hogy a fiúkat lányos, a lányokat fiús játékokra tanítsák, hogy így „nemi identitásukat” kiegyensúlyozottá tegyék. – Világszerte egyre több formában (iskolai oktatásban, filmekben, írásokban, törvényekben) jelenik meg a homoszexualitás, mint normális alternatíva. Több országból érkeznek hírek, hogy a hagyományos vagy keresztény értékek védőit támadások, esetleg törvényes elmarasztalások érik.

Számos országban megkezdték a nemi felvilágosítást, már 10 éves kortól – hiszen (úgymond) így lehet csak megakadályozni, hogy a serdülő gyermek teherbe ne essék. De a felvilágosítás nem a családi életre nevelésről szól, hanem csak egy témáról: hogyan kell védekezni a foganás ellen.

Nagy-Britanniában a gyermekek szexuális nevelését összehangoló brit szervezet (Sex Education Forum) erőteljesen szorgalmazza a 11 éven felüliek számára felállított iskolai szex-tanácsadó központok további terjesztését. Jelenleg a brit középiskolák harmadában már diszkrét abortusz-tanácsadás is elérhető a diákok számára. A Connexions nevű kormányzati ifjúsági tanácsadói szolgálat pedig olyan segélyvonalakat és szervezeteket reklámoz, ahol a tanácsadók a felnőtt paciensekre is vonatkozó titoktartás mellett dolgoznak, vagyis kiskorúak esetében a szülők tudta nélkül biztosítanak hozzáférést a terhesség megszakítási módszerekhez, köztük abortuszhoz is. – Az oktatási, gyermek- és családügyi minisztérium tavalyi jelentése szerint a szexuális nevelésnek „világos kapcsolatot kell teremtenie a fiatalok felvilágosítása és a nemi egészségügyi ellátás között, és meg kell tanítania a fiatalokat, hogyan vehetik igénybe ezeket a szolgáltatásokat.”1313

A brit reklámetikai felügyelőség új tervezete főműsoridőben is engedélyezné abortuszklinikák és óvszergyárak hirdetéseit a rádióban és televízióban. Jelenleg egyetlen tévécsatorna kivételével este 9 óra előtt még tilos az óvszerreklám. Azonban például az egészségtelen ételek reklámozása továbbra sem lesz engedélyezett a 16 éven aluliak részére.1414

Az angliai szocialista kormány 2009-ben bejelentette, hogy 2010-ben érvénybe akarnak léptetni egy törvényt, mely szerint az egyházak kénytelenek lennének munkatársként elfogadni aktív homoszexuálisokat és transzszexuálisokat, nevelőintézményeikben való munkára is, az egyenlőségről szóló törvényjavaslat szerint. Ezt később visszavonták.

Németországban előrehaladott a folyamat. Berlin, München, Hamburg városokban pl. tanácsadó füzetet adtak ki középiskolás pedagógusok számára „leszbikus és meleg életformák” átadásának módjáról: hogy miként lehet ezeket vonzóvá tenni biológia, etika, történelem, társadalmi ismeretet vagy akár nyelvi órákon.

A Német Családügyi Minisztérium alá rendelt Egészségügyi Felvilágosító Központ kiadott egy brossurát 1-3 és 4-6 éves gyermekek szülei számára 650.000 ingyenes példányban, országos terjesztés céljával. Az 1-3 éveseknek írott füzet elemzi, milyen jelentős a kisgyermekek számára a simogatás, és szemrehányást tesz a szülőknek, miért nem simogatják és csókolgatják gyermekeik nemi szerveit; miért nem fordulnak éppoly figyelemmel és simogató kedvességgel a kislány hüvelye és csiklója felé, mint ahogy más testrésze felé.1515 A nagyobbaknak íródott könyvecske egyéb hasonló ötletek között kijelenti, hogy a kisgyermeknek szeretettel kell megtanítani, hogy ne mások előtt, hanem saját szobájában gyakorolja az önkielégítés örömét, valamint jó, ha megtanulja azt is, hogy a szülők nem csak a heteroszexuális kapcsolatot tartják normálisnak.1616 Ezt a füzetet, megjelenése után, egy a tiltakozóknak egyelőre sikerült visszavonatnia.– A témával szinkronban jelentek meg játékos és énekes füzetek is gyermekek számára, amelyek segítséget nyújtanak, hogy a nemi testrészekről énekelhessenek a gyermekek.1717

Összefoglaló újabb történésekről

Az OLIMPIAI Bizottság döntése alapján 2016 óta egyes versenyszámokban indulhatnak transzgender személyek, tehát biológiailag férfiak is indulhatnak a női sportolók versenyszámaiban. Azóta több transzgender férfi nyújtott kiemelkedő teljesítményt a női sportolók között. Világszerte jelentős volt a felháborodás, a „férfiak?” jogtalan győzelmei miatt, más újságok viszont diadallal ünnepelték az eredményt.

KANADA Ontario tartományában 2017-től a törvény alapján kiemelhetik azokat a gyermekeket családjukból, akiknek a szülei ellenzik a gyermek által választott gender identitást vagy gender kifejezést.

ANGLIÁBAN az adófizetők pénzéből fedezték az iskolai útmutatót, amely arra utasítja a tanárokat, a diákokat és a szülőket, hogy hagyják abba annak a nyelvnek a használatát, amely két biológiai nemet feltételez, így ne használják a “fiúk” és a “lányok” kifejezést!

A BRIT ORVOSI KAMARA útmutatója szerint a várandós nőket ne kismamáknak, hanem várandós embereknek vagy terhes személyeknek kellene nevezni, mivel a várandós anyák kifejezés sértő lehet a transznemű “férfiakra”, vagyis az olyan nőkre nézve, akik férfiként határozzák meg magukat.

ENSZ: Az UNESCO 2018-as, Nemzetközi szexuális nevelésről szóló szakmai útmutatójának a Gender szociális konstrukciója és a gender normák fejezetben a 9-12 évesek oktatásáról szóló részében ez olvasható:„Az, ahogy az egyének magukról gondolkodnak, vagy mások számára leírják magukat a GENDERÜK szempontjából, egyedülálló számukra, és tiszteletben kell tartani” Majd kifejtik, hogy a 9 éveseknek tanulniuk kell arról, hogy a gender identitásuk nem feltétlen azonos a biológiai nemükkel, illetve a mások választott nemének elfogadására tanítják őket. 

AMERIKÁBAN gyakoriak az ilyen egyetemi előírások. Pl.: Sussex University Hallgatói Önkormányzata tavaly kiadott egy a „Nemek közötti esélyegyenlőségről szóló szabályzatot”, amely előírja, hogy “a Hallgatói Önkormányzat minden területén gender semleges nyelvet kell használni”. Ha megismerkedünk valakivel, akire vonatkozóan még nem hallottuk meg, hogy milyen névmással beszélnek róla, semleges névmást kell használnunk.

ARFIKÁRÓL Palmer-Buckle ghánai érsek nyilatkozatát közölte az Új Ember (2018.05.13): „Európa elárulja a kereszténnyé lett Afrikát! – Vagy elfogadjuk, törvénybe iktatjuk az egyneműek házasságát vagy nem adnak pénzt a fejlesztésre, gyógyításra stb – mondja nekik az ENSZ, a Világbank. Megkívánják a nők jogát az abortuszhoz. Sok fiatal elkezd vonzódni a Boko Haramhoz (ami azt jelenti, ami nyugatról jön az negatív) és az iszlámhoz, sőt annak szélsőségeihez, mert az őrzi erkölcsünket.”

Újabban megjelenik Amerikában a gyermekeknek a drag show-kon való részvétele, amely sokak szerint pedofíliának vagy gyermekpornónak is nevezhető, s mégsem szólalnak fel ellene.1818

Újság vagy blog cikkek – vajon melyiknek hihetünk?

2018-ban megszülte gyerekét egy transzgender férfi Angliában, aki azt akarja, hogy mint apa jegyezzék be őt a hivatalos dokumentumokba, és fel van háborodva azon, hogy a hatóságok anyaként definiálják őt, mivel ő szülte a gyereket. Ő azonban apaként kívánja feltüntetni magát.

A Deed Poll Services szerint az elmúlt 5 évben megugrott azoknak a szülőknek a száma, akik a gyerekeik címét (Miss/Master) meg akarják változtatni, mert a gyerekük már nem a születési neméhez tartozónak érzi magát. A Deed Poll Services egy olyan szolgáltatás, ami segít a névváltoztatásban. Az úgynevezett “deed poll” egyébként egy olyan legális dokumentum, amivel a névváltást igazolják a britek. Viszont ahhoz, hogy elindítsák a folyamatot, legalább a 16. életévüket be kell tölteniük. Itt jönnek a képbe a szülők.

Louise Bowers ilyen névváltoztató dokumentumokkal foglalkozik. A The Sunnak elárulta, hogy amíg korábban alig néhány ilyen kérelmet adtak be, addig most hetente 7-10 érkezik hozzájuk. A gyerekek többsége pedig csak 14-15 éves, de vannak köztük 10 évesek is.

A hivatalos adatok szerint a nemátalakító kezelésen – beleértve a hormoninjekciós kúrákat is – 97 gyerek vett részt 2009-2010-ben. Utána egy nagy ugrás következett, 2017-2018-ban 2519-re nőtt a nemátalakító kezelésen átesett gyerekek száma.

Penny Mordaunt esélyegyenlőségért felelős miniszter tavaly vizsgálatot rendelt el, amelyből kiderült, hogy 4 415 százalékkal (!!) növekedett azoknak a lányoknak a száma, akiket nemváltó kezelésre utaltak be.

Chris McGovern, a brit kormány korábbi korábbi tanácsadója szerint egy egész ipar ráépült a nemváltásra. „Emberek abból építenek karriert, hogy arra biztatják a gyerekeket, kérdőjelezzék meg a nemüket, abban a korban, amikor még csak gyerekeknek kellene lenniük” – mondta. Hozzátette, hogy amikor a tanárok felhozzák ezeket a témákat, a gyerekek összezavarodhatnak, vagy boldogtalanok lehetnek, különböző traumákat élhetnek át.1919

A transzgender férfi, aki magát Karen White-nak nevezi, sorra erőszakolta egy angliai női börtönben a zárkatársait, bár ő csak két szexuális bántalmazást ismert be.2020

A svéd evangélikus egyház szerint Istent „Atyának” hívni kirekesztő, ezért inkább elhagyják a maszkulin jelzőket, így akarnak ugyanis a hívők felé nyitni. Az egyház 2017 novemberében nagy többséggel elfogadta az új egyházi szabályzatot, amelyet írásos formában is rögzítettek. Ez a szabályozás merőben megváltoztatja az istentisztelet, a keresztelkedés, a házasságkötés, a liturgia menetét

Úgy hivatkozni Istenre, mint „az Úr” azt a célt szolgálja, hogy a nemi hierarchiákat fenntartsuk, és a nőket alávetett szerepbe száműzzük”

– nyilatkozta az evangélikus egyház egyik magas rangú tisztviselője.2121

Gendersemleges Istent hirdet a Skót Egyház

Néhány férfinak vaginája van, néhány nőnek pedig pénisze” – olvasható a Skót Egyház által kiadott harminc oldalas kiadványban, melyből egy-egy példányt minden skóciai templomhoz eljuttattak. Az egyház nagyobb érzékenységet sürget a transzneműség irányába, sőt azt is javasolja, hogy a papok használjanak gender-semleges nyelvet a prédikációk alkalmával, amikor Istenről beszélnek. 

Különböző nemi identitások és lelkigondozás”. Ez a címe a Skót Egyház által kiadott legújabb kiadványnak, amelynek lényege, hogy ezentúl a papoknak nagyobb érzékenységet kell tanúsítaniuk a transzneműek iránt. A harminc oldalas írásban, amelyből minden skóciai templom kapott egy példányt kimondja, hogy bizony néhány férfinek vaginája, néhány nőnek pedig pénisze van. Szerintük ez teljesen rendben van. A skót egyház azt is kéri a papoktól, hogy a prédikációk alkalmával Istennel kapcsolatban használjanak gendersemleges nyelvezetet (az angol nyelvben egyes szám harmadik személyben megkülönböztetik a férfit és a nőt). Különös módon ők ezt úgy nevezik, hogy “a patriarchális szentírások 21. századi frissítése”.

Mindig küzdök, amikor Istenhez imádkozok, hiszen Isten nekem nem az Atyám, hanem a szülőm. Isten számomra nemtelen. Nem Atya Isten, hanem szülő Isten –, írja egy Andrew nevű férfi(?) a korábban említett harminc oldalas kiadványban. Hozzáteszi: a szen írások nagyon patriarchálisak, frissítenünk kell őket a század igényei szerint.

A “Különböző nemi identitások és lelkigondozás” című kiadvány PDF változata

Norman Smith tiszteletes szerint az új agymenés célja, hogy jobban elősegítsék a helyi lelkipásztori munkát azáltal, hogy a legkülönfélébb identitással rendelkező emberek számára is lehetővé teszik a hitükről való nyitottabb beszélgetést, illetve az egyházközösség életükre gyakorolt hatásáról való kommunikációt.

Nem az dolog célja, hogy állás foglaljunk az Egyház transzneműekhez fűződő viszonyával kapcsolatban, ahogy az sem, hogy teológiai magyarázattal szolgáljunk a transzneműség megértésével kapcsolatban.

– mondta Smith, akinek elég nehéz hinni azok után, ha elolvassuk az Egyház által kiadott dokumentumot.2222

3) A gender mainstreaming hazánkban – előzmények, feltételek és következmények

Hazánkban, úgy tűnhet, még csak az első lépéseknél tartunk: a női egyenjogúság olyan hirdetésénél, amely az anyaságot, a gyermeknevelést kényszernek, rabszolgaságnak mutatja be; vagy amely a férfiak és nők 50-50%-os arányát szeretné bevezetni minél több területen. Egy törvény született, amely a homoszexuális kapcsolatokat legalizálja.

De ha mélyebben belegondolunk, már régen nemcsak az első lépéseknél járunk. Ha áttekintjük a témával kapcsolatos törvényeket, illetve elemezzük, milyen szemléletet ad át ma egy gyermeknek, egy fiatalnak a média, az internet, esetenként az iskolai oktatás, látnunk kell, hogy a mi gyermekeink is az emberi és keresztény értékek alapvető tagadását szívhatják magukba, ha tudatosan nem védjük őket.

Az utóbbi éveknek a témával kapcsolatos törvényei…

A nemiség, illetve a társadalom liberalizálására már számos törvény született. Elhagyva az abortusszal és eutanáziával kapcsolatos törvényeket vagy javaslatokat, lássunk néhány egyéb, témánkat érintő törvényt, amelyekről keletkezésük korában bizonyára tudtunk, de nem eléggé gondoljuk át őket folyamatukban, és összefüggésükben. Közben pedig, új és új törvények születtek, egyre nagyobb számban.

2002-től hatályon kívül helyezték a BTK 199.§ és 200. § cikkét. Ettől kezdve nem számít bűncselekménynek a 14 évet betöltött azonos neművel való szexuális viszony. (Ez ideig az ilyen viszony 14 év felett csak különböző neműek esetén volt büntetlen, a 14-18 év közötti azonos neműek esetén büntetendő cselekmény volt.) S míg az ilyen cselekményt eddig „természet elleni fajtalanságnak” nevezték, ezt a fogalmat eltüntette a törvényhozás.

2003, illetve 2004-ben módosították a gyermekek, illetve diákok jogairól szóló 1993-as LXXIX. törvényt. S ami még témánkhoz tartozik: eszerint a pedagógus nem közölhet a gyermekek szüleivel olyan adatot, amely „súlyosan sértené vagy veszélyeztetné a gyermek, tanuló érdekét”. A megfogalmazás rugalmasnak is felfogható, de nyilvánvaló lépés a szülők nevelési jogainak és kötelességének korlátozása felé.

2006-ban, számos országos tiltakozás ellenére jóváhagyták az 1997. évi CLIV. törvény 187. §-ának változtatását a sterilizációról, művi meddővé tételről. Korábban erre csak egészségügyi vagy családtervezési okból kerülhetett sor, a betöltött 35. év vagy három vér szerinti gyermek volt az előfeltétele. Most feltételek nélkül18. évesen bárki kérheti a sterilizációt. (Mintha nem tudnánk, hogy mennyire éretlen ma egy 18 éves fiatal, életreszóló döntésekre!)

2007. VI. 1-től az Európai Unió 2004/68/IB határozatát átvették a hazai büntető törvénykönyvbe: Aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről vagy személyekről pornográf felvételt megszerez, tart, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. – Egy magyar SZDSZ részéről érkezett javasolta volt az MSZP-SZDSZ kormány idején, hogy a 18-éves korhatárt szállítsák le 14 évre. Azaz ne legyen büntethető, ha valaki 14-18 év közötti személyről annak beleegyezésével, saját használatra készít vagy tart pornográf felvételt. (Ezt a javaslatot végül nem hagyták jóvá.)

2008-ban liberális képviselők benyújtották az igényt, azonos neműek házasságkötéséhez szükséges jogi feltételek megteremtéséről szóló, a T/3832. számú törvényjavaslatban. Ezt az alkotmánybíróság elutasította. Szakemberek felhívták a figyelmet, hogy ez a javaslat csak elő akarta készíteni, hogy az azonos nemű kapcsolatok elnyerjék a bejegyzett élettársi kapcsolatok jogállását.2323

2009 áprilisában jóváhagyták a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvényt, ami már kiterjed a homoszexuálisokra is.

2008 őszén kezdődött meg az új polgári törvénykönyv parlamenti vitája. Míg a Rákosi-rendszerben született törvény előírta a házastársak egymás iránti hűségét, ez a javaslat csak együttműködést kér a házastársaktól, hűségről nincs szó többé. A házasság megszűnésének okai között pedig megjelenik a házastárs nemének megváltozása. (Ez azt sugallja, mintha a nem változtatása olyan gyakori lenne, mint a többi megszűnési ok – halál, bírósági vagy közjegyzői bontás.)

A magyar Szociális és Munkaügyi Minisztérium az uniós Progress program keretében pályázatot nyert, és szerződés kötött az Európai Bizottsággal a gender mainstreaming tananyagok kidolgozására. – Nem világos, hogy ezzel is kapcsolatos-e vagy csupán a korábbi „szexuális forradalom” része, hogy több budapesti iskolában megjelentek az előadások a homoszexualitás és a szabad-szex propagálására (ezek mindenképpen lényeges elemei a gender forradalomnak).

2009 januárjában Magyarországon a közép-kelet-európai hajdani szocialista országok közül elsőként alakult meg az UNIFEM-ért Magyar Nemzeti Bizottság. Az egyesület első konferenciáját a nők és férfiak esélyegyenlőségén alapuló költségvetés (gender budgeting) külföldi tapasztalatairól és magyarországi adaptációjának lehetőségeiről tartotta. A konferenciát Dobrev Klára, az egyesület elnöke nyitotta meg. Itt hangzott el, hogy „Magyarországon elengedhetetlen a gender szakértelem fejlesztése és kiterjesztése az államigazgatásban, annak érdekében, hogy a nők és férfiak társadalmi egyenlősége megvalósuljon az élet valamennyi területén.”2424(A női egyenjogúság olyan elv, amellyel egyetértünk. A baj, hogy tudjuk: a nemzetközi gyakorlat tanúsága szerint a folyamatnak ez csak az első lépése.)

2009-ben a szocialista-liberálsi kormány csökkentette a családok, sajátosan a több gyermekes családok támogatását. Szinte ezzel egy időben jelent meg a hír, hogy a kormány felmenti a pornográfiával kapcsolatos területeken dolgozó vállalkozásokat az őket eddig sújtó többlet-adó alól. Ezzel milliárdos bevételtől esett el a gazdaság (és a családok), és ugyanennyit nyertek a pornográf vállalkozások…

Budapesten 2009-ben megjelent már egy, a gender sok-neműség jogát hirdető plakát is (a plakáton egymás mellett voltak látható heteroszexuális, homoszexuális párok és transzvesztiták). A plakát rövidesen eltűnt, nyilvánvalóan a hangos tiltakozások miatt.

2010 februárjában váltott ki sajtó-visszhangot, hogy a kormány előírta az óvodáknak „hogy a jövőben az óvónők tudatosan kerüljék a nemi sztereotípiák erősítését”, mert ebben a gender ideológia konkrét bevezetését látták. Többek között Bajzák M. Eszter nővér, a katolikus KPSZTI igazgatója tiltakozott a rendelet ellen, Közoktatás-politikai Tanács ülésén az egyházi iskolafenntartók képviseletében.2525 – Ezen előírást ugyanez év őszén visszavonatta a hivatalba lépő Fidesz-KDNP kormány.

Számos magyar közép- és egyéb iskolában megkezdődtek a homoszexualitást „bemutató-védő” napok. Amint hangsúlyoztuk, szükségesnek tartjuk, hogy a homoszexuális hajlamú emberek tiszteletére, a velük való együttérzésre neveljünk. És látszólag erről is szól a legtöbb első találkozó. – De egyidejűleg fel kell hívnunk minden jóakaratú ember és szülő figyelmét, hogy a homoszexualitás érdekében folytatott kampányoknak súlyosan káros következményei lehetnek gyermekek, serdőlők számára. Sok fiatal tapasztal magában szexuális érzelmeket mindkét nem iránt. Ha a szexuális érlelődésének elején tartó serdülő – a maga nagyon hullámzó érzelmi helyzeteiben – az egyoldalú propaganda hatására elkezdi kipróbálni a homoszexuális kapcsolatokat, kárára lesz emberi fejlődésének. Gyermekeinket tehát sok oldalról érik ma ingerek, biztatások, hogy próbálják ki az összes szexuális érdekességeket. – A szélsőséges gender ideológia viszont meg lesz elégedve ezzel a fejleménnyel, hiszen számára az emberi szabadság lényegéhez tartozik, hogy ki-ki maga választhassa, esetenként változtathassa meg nemét. És ilyen módszerekkel mindenképp eléri – a külföldi adatok szerint is – hogy növekedni fog a homoszexuálisok aránya is.

Megjelent már magyar tankönyv is 2008-ban az MSZP-SZDSZ kormány idején, amelyben ez az állítás szerepel: hogy „nem annyira biológiai meghatározottságunk miatt viselkedünk nőként vagy férfiként, mint inkább bizonyos társadalmi elvárások és régi hagyományok következtében”. – A homoszexualitásról szólva pedig a könyv azt írja: hogy a „heteroszexizmus” (vagyis akik szerint csak a férfi és a nő közötti házas vagy nemi kapcsolat a normális!) hasonlítható a rasszizmushoz, amely alacsonyabb rendűnek nyilvánít egyes fajokat.2626

A korai gyermekkori szexuális felvilágosítást több hazai cikk is igényelte már, illetve a többször tervbe vették, hogy a 14 éves gyermekek részesüljenek ilyen felvilágosításban illetve kezükbe kapnak egy felvilágosító füzetet. Nagyon is helyeselhetjük ezt, ha az emberi és házastársi kapcsolatok távlatában „világosítja fel” a fiatalokat, de súlyosan káros, ha elsősorban a szexuális védekezésre szorítkozik (mint a mai gyakorlat általában teszi), s ezzel még korábbra tolja a szexuális érdeklődés felkeltését: pontosabban a 13-14 éves gyermekek indítást kapnak a felelőtlen (és immár „biztonságos”) szexuális élvezetek kipróbálására (pl. a pettingre), vagy védekező eszköz használatára testi kapcsolatban.

Bár a Gender irányt az új kormány 2010-től beszüntette, a fiatalok „házasságra való felkészítése” az előzőben bemutatott hamis módon, rendszeresen folyik azóta is

  • 2017 újdonsága volt, hogy míg eddig a Gender oktatás csak a CEU egyetemen működött, az ELTE Társadalomtudományi Kar is el akarta azt indítani. 2017. májustól az ELTE-n is lehetett jelentkezni Társadalmi nemek tanulmánya mesterképzési szakra. Erről a Kar oldala így számol be: „Társadalomtudományi alapokon nyugvó interdiszciplináris program, melynek középpontjában a társadalmi nemek közötti viszonyok és a társadalmi struktúra közötti kölcsönhatások vizsgálata áll. A kurzusai különböző tudományterületek oldaláról adnak megalapozást ahhoz, hogy a diákok az egymást keresztbe metsző társadalmi egyenlőtlenségrendszerek (pl. kor, osztály, etnicitás, szexualitás stb.) mentén a társadalmi nemek szempontját fókuszba állító tudást tárjanak fel, és ezt felhasználva képesek legyenek különféle szakmai megoldási javaslatokat, terveket felvázolni.” – Egy ilyen tanszék ellen nem lehetne semmi kifogás. A kifogás az ellen volt, mikor jelennek majd meg itt is a túlhajtások, amint számos országban történt.
  • Az ELTE-n az új Gender tanszéket a CEU korábbi tanára vezeti, aki ugyan a humán gender elveket hirdette meg. de a CEU-n a szak honlapján ott szerepelnek az ajánlott olvasmányok között a szélsőséges irányokat hirdető könyvek is.2727 – Szemléletes példa: hogy 2017-ben A CEU meghívott előadója Jessica Lynn, aki bár férfiként született, mára híres transz aktivista, aki nőnek tartja magát. A következőt olvassuk róla a CEU gender szak oldalán“Jessica Lynn egy transzgender nő, híres szónok, aki hazai és nemzetközi szinten utazik egyetemekre előadást tartani a transzgender tudatosság szükségességéről társadalmunkban. A Trans Rights (Trans Jogok) professzionális előadója, továbbá a Your True Gender (Az Ön Valódi Gendere) elnöke, amely egy a közösség transz témákról való oktatásáért elkötelezett nonprofit szervezet. – Aktivista, szerető szülő, szónok és transzgender nő, Jessica Lyn, aki négy éves korától tudta, hogy a születésekor történt férfi megjelölés nem igazodik a valódi genderéhez.”

A kormány, illetve az Emberi Erőforrások Minisztériuma tiltakozott az ELTE-n induló szak ellen, míg a szocialisták és liberális pártok állást foglaltak mellette.

Egy gender-témát az ELTE-n hallgató diák beszámol, mit tanultak a szakon egy fél év alatt, és kiderült, mindarról tanultak ők is, amit fentebb a gender téma elvadulásaiként bemutattunk.2828

– 2018-ban Magyarországon egy Nemzetközi Konferenciát is tartottak a CitizenGo szervezésében a Genderről, melynek központi célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a gender ideológia veszélyeire. 

– 2019-ben M5 TV-n látható volt egy műsor a homoszexualitás gyógyításának lehetőségéről. A műsorban megszólaltak több ország szakemberei, akik elsősorban az USA-nak e célt szolgáló pszichológiai-orvosi intézményeiben olyan emberek gyógyításával foglalkoznak, akik homoszexuálisok, és szeretnének újra saját nemük szerint élni. – A külföldi kutatók elmondták, hogy a legtöbb nyugati országban beszélni sem szabad ilyen lehetőségről, nem engedik megszólalni a kigyógyultak, mert úgymond az a homoszexuálisok jogait sérti. – Nem veszik figyelembe, hogy épp ők sértik ezzel a homoszexuálisok jogait, akik éppenséggel saját nemük szerint szeretnének élni, és ehhez támogatást szeretnének kapni. – A vetítést követően nálunk is hasonló történt, mint sok nyugati országban: Tiltakozások hangzottak el a vetítés ellen, és a homoszexuális jogok megsértésével vádolták azt.2929

Mindeközben tudnunk kell, hogy magyar fordításban is megjelent a homoszexuálisok, gyógyításának, illetve „helyreállításának” kézikönyve, mégpedig Buda Bélának az egyik legnevesebb magyar pszichológusnak lektorálásával.3030

E látványos jelzések mellettük fel kell figyelnünk a „tini” lapok szabad-szex szemléletére, amely mellett megjelennek a gendert érintő elemek is. – Szülők gyakran nem veszik észre, mit tartalmaznak a 10-12 éves gyermekeknek már járó „tini” folyóiratok (ilyen jól hangzó címekkel, mint pl. „100xSzép” vagy „Magyarország elsőszámú tinimagazinja – kiadja az EuromédiaBt”). Ezek pedig elmagyarázzák a tizenévesnek, hogy ha egyszer megkapta hozzá a hormonokat, joga van a szexuális élvezetekhez, önmagával vagy mással (és azonos neművel). Elmondják, milyen módszerekkel szerezhet a tizenéves szexuális gyönyöröket magának vagy másnak, hogy miként tud vény nélkül óvszert szerezni (úgy, hogy szülei ne tudják meg), vagy pl. hogyan tudja szüleit leszerelni, ha azok akadékoskodnak. (A házasság távlatáról, szépségéről nem olvashatunk e lapokban.)

– A gyermekmeséknek homoszexuális irányú megváltoztatása is elkezdődött: pl. Csipkerózsikának Csipkejózsikára való átírása segítségével. Egyre nő az ilyen jellegű játékfilmek és rajzfilmek száma is.

4) Elképzelhető az erkölcs, a család, az ember ilyen mértékű megtámadása?

Aki először hall a gender témáról, azt mondja: elképzelhetetlen, hogy ennyire alapjaiban meg lehessen támadni az embert, a családot, a társadalmat.

Az utóbbi évtizedekben az emberiség és a kereszténység sok olyan eseményt átélt már, amelyet néhány évtizeddel korábban alig tartott elképzelhetőnek. Idézzünk fel – válaszként a címben felvetett kérdésre is – egy témánkhoz szorosan kapcsolódó példát. Mire volt képes az un. „szexuális forradalom” 40-50 év alatt?

Az 1960-as években a szexuális forradalom a fiatalság, a szerelem és a házasság felszabadulását hirdette meg – a korábbi (vallási vagy humán) erkölcs béklyóival szemben. Néhány évtized alatt képes volt elvezetni a nyugati társadalmakat a „halál kultúrájának” útjára, a szakadék széléig. Napjainkban a nyugati társadalmak legsúlyosabb testi és lelki betegségei az önző gyönyör-keresésből, illetve a kiegyensúlyozatlan emberi és családi kapcsolatokból fakadnak. – Miközben korunk egészséges fiataljai is álmodnak a szép párkapcsolatról, házasságról, családról (és hazánkra ez különösen is jellemző), társadalmaink jelentős része „bevette” a szabad szerelem hamis ígéreteit. Ennek eredményeképp a házasságok 45-50%-a felbomlik; pontosabban, ha az összes párkapcsolatokat tekintjük (beleszámítva azokat a fiatalkori kapcsolatokat is, amelyekben legalább az egyik fél tartós kapcsolatot remélt), ezeknek mintegy 70-75%-a bomlik fel.3131 Mindennek a gyermekekre és szülőkre való gyilkos lélektani hatása közismert. Azt pedig valóban kevesen hitték el néhány évtizede, hogy az un. katolikus országokban pl. Olaszországban is hasonló mértékű lesz a válások aránya, s hogy a gyermekvállalás a 40 év előttinek felére essék vissza.

Ezt tudta elérni a fogyasztói társadalom és a szexuális felszabadítás néhány évtized alatt. A gender-forradalom a szabadság újabb fokozását ígéri…32

5) Keresztény válasz a nemek közti egyenlőség és a gender égető kérdésére

A szeretet párbeszéde…

Egy ilyen súlyos helyzetben is tudnunk kell törekedni a keresztény szellemű párbeszédre. Miközben hangosan tiltakoznunk kell az embert, a családot veszélyeztető ideológiák ellen, próbálnunk kell megértenünk és szeretnünk ezeknek az ideológiáknak képviselőit is. Minden emberben keresnünk kell a jót, és akkor többnyire meg is találjuk bennük ezt. – Amint Marx és Lenin, illetve a kommunizmus követői között is voltak jóindulatú emberek, akik az emberi egyenlőség ideálja miatt csatlakoztak a gyilkos diktatúrává vált rendszerhez, hasonlóan van ez ma is. – A liberális ideológiák és a gender ideológia hátterében is keresnünk kell, milyen igazság lehet az ezt képviselő emberek lelkében, amely összeköthet bennünket. – És akkor felfedezzük, hogy sok humánus ember van a tanok képviselői között, akik azért lettek ezeknek az ideológiáknak követői: mert védeni akarjak embertársaikat (jelen esetben a szexuális sérülések hordozóit) a hátrányos megkülönböztetésektől. – Minden olyan emberrel van „közös nevezőnk”, aki a másik ember felemeléséért, egyenlővé tételéért küzd.

A párbeszéd szellemében azt is meg kell vallanunk, hogy a gender, illetve sajátosan a homoszexualitás körüli feszültség bizonyára nem élesedett volna ki ennyire, ha korábban a társadalom és maguk a keresztények is több szeretettel és megértéssel fordultak volna a homoszexuálisok felé; és azok nem tapasztaltak volna ténylegesen hátrányos megkülönböztetést, vagy megvetést. – A homoszexuálisokat vagy más szexuális irányulásúakat védő irányzatokban és tagjaikban meg kell látnunk egy alapvetően humánus törekvést is: annak érdekében, hogy egyetlen ember se érezhesse magát megbélyegzettnek, vagy kitaszítottnak.

Cselekvés és a közösség megerősítése

Mivel azonban itt a tét, az emberi nem, a családok, a gyermekek megrontása, a keresztény embernek meg kell ragadnia minden lehetőséget, hogy szembeszálljon ezzel a folyamattal, ahogyan egyházunk ma világszerte tiltakozásokat szervez.33

Ha a történelem folyamán egy gyilkos csoport meg akart támadni vagy fel akart gyújtani egy falut, szükségszerű volt, hogy félreverték a falu harangját, hogy mindenkit figyelmeztessenek a veszélyre. – Ma is kötelessége minden jóakaratú embernek, és a keresztényeknek is, hogy bizonyos esetekben kiáltsanak, ha embertársaikat veszélyeztető, súlyosan félrevezető ideológiák jelentkeznek. Figyelmeztetnünk kell embertársainkat, ha (a szentírás szavával) „báránybőrbe bújt farkasok” támadnak ránk (vö. Mt 7,15; 10,16).

Minden keresztény felelős a maga helyén: lelkipásztorok és hitoktatók, közösségvezetők és szülők. – Egyrészt tudnunk kell, hogy vannak a Gender elképzelésnek pozitív irányai és követői, másrészt le kell lepleznünk a lépésről lépésre belopódzó torzult gender ideológiát a ránk bízottak – gyermekeink, plébániánk tagjai – előtt, és fel kell hívnunk erre minden jóindulatú ismerősünk figyelmét is. – És tiltakoznunk is kell! Ha a szülők arról hallanak, hogy egy iskolában a gyermekeket félrevezető vagy megrontó előadásokat tartanak, kötelességük összefogni, és tiltakozni. Amikor azt tapasztalják, hogy a tv csatornáin a gyermekek által nézett időben, vagy egyenesen gyermek-műsorokban kiskorúak számára súlyosan káros műsorokat sugároznak, vagy amikor a gyermekeknek, tinédzsereknek szánt lapok telve vannak ilyen témákkal – össze kell fognunk, és tiltakoznunk kell.

Mindezen teendők mellett a legfontosabb: gondoljuk át, hogyan indult útjára az Egyház, s hogyan tudott megmaradni egy pogány világban; és szólni a halálos üldöztetések között is környezetéhez. – Az első keresztények életének vezér-elve volt: „szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Arról fognak megismerni titeket, hogy szeretitek egymást.” – Mert „ahol ketten vagy hárman összejöttök az én nevemben, én ott vagyok közöttetek”. (Jn 13,34; Mt 18,20) – Az egyház annyiban és ott tud továbbélni, amennyiben és ahol megéli a Krisztus akarta szeretet-közösséget.3434 Ha a keresztény szülő meg szeretné védeni gyermekét a szexuális- vagy a gender forradalom rombolásától, tudnia kell: a keresztény közösség képesőtmegvédeni, Jézus erejében. Ugyanezt kell tudnia minden lelkipásztornak.

Végül a hívő ember bizonyossága, hogy Isten saját képmására teremtette az embert. A személyes és társas élet szabályai oly mélyen az ember lelkébe vannak írva, hogy sem a keresztényüldözések, sem a múlt század kommunista vagy náci diktatúrái, sem a jelen liberalizáló áramlatai nem képesek kiölni azokat. – Az ember ma is keresi az örök értékeket. Egyházunk küldetése (minden értékeket védő és családot szerető embertársunkkal együtt), hogy megőrizze az örök emberi és isteni értékeket, és adja tovább azokat a következő nemzedékeknek..


1 1Részletes áttekintés kaphatunk a kérdésről a Családok Pápai Tanácsa által kiadott: a családi élettel és etikai kérdésekkel foglalkozó kifejezések lexikonában. A lexikon Genderrel kapcsolatos fontosabb cikkeinek fordítása megjelent: az Embertárs c. folyóirat 2008/1. számában (vö. www.embertars.hu). Vö. G. Kuby: A nemek forradalma. Kairosz, 2008; (www.magyarkurir.hu/fajlok/hirek/25881/A_nemek_forradalma.pdf); D. Klenk (szerk.): A nemek összezavarása – Gender Mainstreaming, Kairos, 2009.. 
2 2 Kopp Mária: Miért váltak a gender-kutatások központi jelentőségűvé a mai társadalomban? http://www.tavlatok.hu/net/cikk29kopp_k.htm
3 3 Dr. Perintfalvi Rita: A genderellenes kultúrharc valódi arca, avagy egy újfajta politikai és vallási fundamentalizmus megjelenése európában? 2018.– Olvasható számos honlapon. Hasonló írás: Hergell Mónika: Keresztény szeretetlenség – avagy a genderszemléletről. Egyházfórum, 2018/4,2-19 
4 4 vö. Kiállás Bagdy Emőke egészséges pszichológiai nézetei melletthttps://www.peticiok.com/kiallas_bagdy_emke_egeszseges_pszichologiai_nezetei_melAlább szólunk a TV5 témával kapcsolatos műsoráról és az ellene való támadásokról 
5 5 Oscar Alzamora Voredo: A gender ideológia: veszélyek és lehetőségek. Embertárs, 2008/1, 11-23 
6 6A témáról lásd: Homoszexualitás katolikus szemmel. Budapest, Jel, 2007. vö. http://www.magyarkurir.hu/fajlok/hirek/25391/homoszexualitas_katolikus_szemmel.pdf. – Az ifjúság 2008 felmérés szerint a fiataloknak és fiatal felnőtteknek mindössze 0,2%-a vallja magát homoszexuálisnak.http://www.szmi.hu/images/dok/ifjkutatas/ifjusag2008.pdf 
7 7 Vö. J. Butler: Problémás nem: Feminizmus és az identitás felforgatása. Budapest, Balassi, 2007. 
8 8A konferenciáról összefoglalót írt Dale O’Leary: The gender agenda. Redefining equality. Könyvét kivonatokban közölte Christl Vonholdt magyarul is megjelent cikkében:http://embertars.hu/docok/embertars_6_1/C.%20R.%20Vonholdt_A%20homoszexualitas%20megertese.pdf 
9 9 Közös állásfoglalásra felhívó indítvány: Eu 2006. I. 11. RC-B6-0025/2006
10 10 A nők és férfiak közötti esélyegyenlőségre vonatkozó ütemterv COM (2006) 92, 2006.03.01. 
11 11 Forrás megjelöléseket lásd: D. Klenk: A nemek összezavarása i.m. 39-40.old
12 12A6-0199/2008 
13
14 14 vö. 2009. IV 7. MK IV. 17.-i híre 
15 15 Körper, Liebe, Doktorspiele. Kiadja: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Abteilung Sexual-aufklärung. Ein Ratgeber für Eltern zur kindlichen Sexualentwicklung vom 1. bis 3. Lebensjahr. Köln. 6, 27.
16 16 Körper, Liebe, Doktorspiele- Kiadja: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Abteilung Sexualaufklärung. Ein Ratgeber für Eltern zur kindlichen Sexualentwicklung vom 4. bis 6. Lebensjahr. 20, 30
17 17 Vö. Kuby i.m. 216 
18 18https://s4c.news/2019/01/25/nyilvanosan-propagaljak-a-gyerekpornot-amerikaban /?fbclid=IwAR159D02jX5BGqFtdafy9dHVgPfVUfFNPJ1ZgFJnUYAOUlmUrNv9nYeqyB8 
23 23 Vö.: Hámori Antal: Igazságosság, emberi méltóság, szabadság és felelősség, élet- és családvédelem. Tanulmányok az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi civil- és vallásügyi bizottsága részére (2006-2009) – Budapest, 2009
24 24 Magyar Hírlap – online 2009. V. 11 
25 25 Vö. A Kormány 255/2009. (XI.20.) Korm. Rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996 (VIII.28) korm. rendelet módosításáról. A kritikus rendelkezést sok óvoda megkapta, mint utasítást a minisztérium honlapján hosszabb ideig fent volt. A vita fellángolása után azonban a (később megjelent) nyomtatott szövegből kimaradt.
26 26 A nők és a férfiak története – Magyarországon a hosszú 20. században. Kiadja a Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Bp. 2008. 36-37. 
27 27 Azóta az ELTE-n létrehoztak két WC-t ilyen felirattal: férfiak és transzneműek, valamint nők és transzneműek. 
28 28https://csaladhalo.hu/velemenyek/tapasztalatok-az-elte-gender-kurzusan-tenyleg-a-ferfi-noi-szerepek-tudomanyos-vizsgalatarol-lenne-szo/ -Vö: Rétvári Bence Facebook-oldalán azt írta: „Nem a piac igényeire reagálva, nem a felvételizők tömeges kérésére, nem a tudományos igényesség okán, hanem ideológiai okokból alakult meg a szak. Mert a gender ugyanúgy ideológia, mint a marxizmus-leninizmus, és a liberálisok ugyanúgy tudománynak akarják láttatni, mint korábban a kommunisták a saját ideológiájukat”.
29 29Az LMP és a Magyar Liberális Párt is kijelentette, hogy lépéseket tesz a TV5 e műsora ellen.
3030 Joseph J. Nicolosi: Szégyen és kötődésvesztés (A helyreállító terápia). Budapest, Harmat, 2013.
31 31Vö. Az Ifjúság2008 gyorsjelentés szerint http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=16426a 14-29 éves fiataloknak átlag 4,2 szex-partnere volt. Bár a témáról a vizsgált korosztálynak csak 52%-a nyilatkozott.  
3232 Vö. Gabriele Kuby: Globális szexuális forradalom. Budapest, Kairos. 2013
33 33 Erről a Magyar Kurír, Püspöki Karunk félhivatalos lapja is ismételten beszámol.
3434 Vö. NMI 42-43; XVI Benedek számos könyvében kijelenti ezt: pl. Isten és a világ. Bp. 2004. 418-1
 
Beküldte Antal Miklós
Megnyitva 1382 alkalommal

Hozzászólás   

#1 Tomka???Ivan 2023-04-17 14:24
Itt az uri ember kiontotte a teli bilit es sopankodik hogy mi van . Nos ha maganak a homosexualitas elfgadhato akkor ne panaszkodjon ." minden humanus es kereszteny ember egyeterthet..." Egy kis bunt elfogad de sokat mar nem . Ez tudja olyan mint a szomszed lanya egy kicsit allatpotos
Maga leult az asztalhoz az orgoggel alkudozni.
Gondolja hogy az Ur Jezus is leulne?

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások