20230324
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2013 június 11, kedd

A Haza Nem Eladó Mozgalomról

Szerző: Kásler Árpád

Ahhoz, hogy a Mozgalom, több legyen egy jóértelemben vett csődületnél, ahhoz hogy túlélje az emberi gyarlóságból, bomlasztó szándékkal vagy csak egyszerűen hiúságból és becsvágyból fakadó belső és külső támadásokat, kell lennie egy olyan házi rendnek és erkölcsi talapzatnak, amelyet mindenki elfogad, aki taggá akar válni.

Sajnos a mai világban kevés az emberi jóérzésre hagyatkozni és egyben felelőtlenség is lenne ingatag alapokra építeni ezt az országos Mozgalmat, amely rövid idő alatt hatalmasat növekedett és valójában az önvédelmi kényszer hozta létre.

Hazájukat, családjukat, házukat, vagyonukat és puszta megélhetésüket féltő emberek felismerték, hogy összefogás nélkül kevésnek bizonyulnak ahhoz, hogy kifosztóikkal felvegyék a harcot. Az elemi igény hozta létre a Mozgalmat, amelynek elsődleges célja, hogy megfelelő tömeg toborzása és annak stratégiai felvonultatása útján, kellő nyomást gyakoroljon, a devizahitelezésnek nevezett csalássorozatból fakadó kifosztás mielőbbi leállítására.

A Mozgalom másik, de nem másodrendű célja, hogy a megfelelő létszám elérése után összehívja a Nagy Nemzetgyűlést, amelyből kialakulhat a Történelmi Alkotmány Jogfolytonosságát Helyreállító Nemzetgyűlés. Ez az egyetlen garancia arra, hogy az országot és az embereket kifosztó, illetve a kifosztáshoz asszisztáló politikai réteget, a nép választás vagy egyéb módon eltávolítsa a hatalomból és az ország kifosztóit törvényszék elé állítsa. A jelenlegi politikai pártok képviselőinek legnagyobb bűne nem az, hogy megélhetési politikusok, hanem az, hogy szó nélkül tűrik és akár aktívan elősegítik és elősegítették a múltban is az ország tönkretételét, kifosztását. Éppen most készülnek megpecsételni a magyar termőföld sorsát is. Ezt a folyamatot a történelmi Magyar Alkotmány jogfolytonosságának helyreállítása nélkül nem lehet megállítani és visszafordítani.

Ezt a harcot kizárólag fegyelmezett, a haza sorsáért hűen elkötelezett emberekkel lehet csak megvívni. Partizánakciókat partizánoknak kell végrehajtani, a Mozgalom nem partizánkodásra jött létre, hanem a nemzet egyesítésére, az ország megmentésére. Itt csak jól megtervezett, összehangolt és a főhadiszállásról irányított mozgástérre van lehetőség. Igyekszünk kerülni a bürokratikus eljárásokat, éppen ezért a lehető legrövidebbre és legegyszerűbbre szűkítettük az Alapszabályt, amely lehet, hogy így is soknak bizonyul egyesek számára.

Aki mindezt elfogadhatónak tartja jelentkezzen és hozza létre a lakóhelyén A Haza Nem Eladó Mozgalom csoportot, mert a Haza Nem Eladó!

Kásler Árpád


 A Haza Nem Eladó Mozgalom Alapszabálya

A Mozgalom neve: A Haza Nem Eladó Mozgalom

-A Mozgalom jelmondata az, hogy „Az élet törvényét semelyik másik törvény nem írhatja felül".

-A Mozgalom mottója: „Győzni fogunk, mert olyan elképzelést képviselünk, amely egy közös céllá alakul át, ezért elpusztíthatatlan, valamint visszaadja az emberek önbecsülését, magabiztosságát és az önmegvalósítás reményét, társadalmi osztályoktól függetlenül."

-A Mozgalom célja a Magyar Nemzet, Magyarország érdekeinek képviselete és védelme. Az ország és az emberek további kifosztásának azonnali leállítása. A Mozgalom minden jobbító tevékenységben részt vehet, lehet az szervezett szemétgyűjtés vagy akár árvízvédelmi homokzsákhordástól kezdve politikai véleménynyilvánítás és formálás.

-A Mozgalom több síkon fejti ki tevékenységét és építi ki tagságát.

- Vannak aktív tagok, akik tevőlegesen részt vállalnak a Mozgalom megszervezésében, felépítésében, minél szélesebb körű ismertetésében. Ezek a tagok tisztségeket tölthetnek be a Mozgalomban, belőlük választódik ki a Vezetőség és vannak a szimpatizánsok akik csak távolról figyelik a Mozgalom tevékenységét és csak a megmozdulásokon vesznek részt, növelve a létszámot.

-A Mozgalomban tisztségeket kizárólag érdemi alapon lehet betölteni, az elvégzett munka, a tehetség és az emberek részéről való elfogadottság összessége az ami meghatározó.

-A Mozgalom keretén belül létre lehet hozni Községi vagy Falusi Csoportot, Városi Csoportot és Megyei Csoportot.

-A Községi vagy Falusi csoportot, egyazon településen lakó, minimum öt főből álló felnőttkorú magyar állampolgár alkotja, aki magára nézve kötelezőnek tartja és elfogadja a Mozgalom Alapszabályát.

-A Városi Csoportot, egyazon városban lakó minimum tíz főből álló felnőttkorú magyar állampolgár alkotja, aki magára nézve kötelezőnek tartja és elfogadja a Mozgalom Alapszabályát.

-A Megyei Csoportot, egyazon megyéhez tartozó minimum három település (legyen az város vagy község) csoportjainak összessége alkotja.

-A Községi vagy Falusi csoport minimum egy fő Vezetőt választ, mindaddig amíg a csoport nem éri el a tíz főt. Tíz fő elérése esetén Vezetőhelyettest választ. Húsz fő elérése esetén két Vezetőt és két Vezetőhelyettest választ. Harminc fő elérése esetén három fő Vezetőt és minden Vezetőhöz egy Helyettest választ, majd minden ötven fő után egy újabb Vezetőt és Helyettest. Valamely Vezető vagy Helyettesének megválasztásához illetve leváltásához, bizalmatlansági indítvány útján, a tagoknak (50%+1) ötven százaléka plusz egy fő szükséges. Ilyen esetben az érintett személy nem szavazhat.

-A Városi Csoport egy Vezetőt és egy Vezetőhelyettest választ, húsz fő elérése esetén két Vezetőt és két Vezetőhelyettest választ. Harminc fő elérése esetén három fő Vezetőt és minden Vezetőhöz egy Helyettest választ, majd minden ötven fő után egy újabb Vezetőt és Helyettest. Valamely Vezető vagy Helyettesének megválasztásához illetve leváltásához, bizalmatlansági indítvány útján, a tagoknak (50%+1) ötven százaléka plusz egy fő szükséges. Ilyen esetben az érintett személy nem szavazhat.

-A Megyei Csoport három Vezetőt választ. Abban az esetben ha a Megyei Csoportot három Községi vagy Falusi Csoport alkotja, akik a minimum létszámmal rendelkeznek akkor egyértelműen adva van a három Vezető. Ha eleve a Megyei Csoport megalakulásakor már háromnál több Városi és Községi Vezető van, akkor a megyei Vezetők létszámát nem a csoportok lélekszáma, hanem a csoportok számához kell igazítani. Megyénként minden tizedik csoport után egy megyei Vezetővel és annak Helyettesével bővül a megyei Vezetők száma, akiket a Városi és Községi-Falusi Csoportok Tagjai választanak meg. Valamely Vezető vagy Helyettesének megválasztásához illetve leváltásához, bizalmatlansági indítvány útján, a tagoknak (50%+1) ötven százaléka plusz egy fő szükséges. Ilyen esetben az érintett személy nem szavazhat.

-A Mozgalomnak van egy Vezére, akit a Községi vagy Falusi, Városi és Megyei Vezetők és Vezetőhelyettesek választanak meghatározatlan időre, ehhez (50%+1) ötven százaléka plusz egy fő szavazat szükséges A Vezér leváltásához a Községi vagy Falusi, Városi és Megyei Vezetők (50%+1) ötven százaléka plusz egy fő szükséges. Ilyen esetben a Vezér nem szavazhat.

-A Megyei, Városi, Községi-Falusi Vezetőket és a Vezért az újonnan csatlakozók nem kell, hogy megszavazzák, elfogadják az előttük járók döntését, kivételt képez az Alapszabály szerinti létszámnövekedésből kötelezően adódó helyi választások megtétele. Az ebből következő újabb Vezetők viszont annak ellenére, hogy nem választották meg a Vezért már részt vehetnek a leváltásában és értelemszerűen az új Tagok is a helyi Vezetők leváltásában. A Mozgalomban betöltött tagság vagy tisztség megszűnik a Tag halálával, kilépésével, lemondásával, leváltásával vagy kizárásával. Tisztségről való lemondás vagy leváltás esetén nem szűnik meg automatikusan a tagság is.

-A Mozgalom Tagját csak a Vezérkari hozzájárulással lehet kizárni. Ha Vezetőről van szó, akkor a kizáráshoz szükséges a Megyei, Városi, Községi-Falusi Vezetők (50%+1) ötven százaléka plusz egy fő szavazata. Ilyen esetben az érintett személy nem szavazhat.

-A Mozgalom irányítása a Vezér kezében van aki a Megyei, Városi és a Községi-Falusi Vezetőkön keresztül foganatosítja a teendőket. A Vezér, a Mozgalom tagjai közül maga választja és nevezi ki, látja el funkciókkal vagy váltja le közvetlen segítőit, helyetteseit akik a Vezérkart alkotják. Ezek a személyek nem lehetnek, sem Községi-Falusi, sem Városi, sem Megyei Vezetők, semmilyen más tisztséget a Mozgalomban nem tölthetnek be. Amennyiben ezen választás valamely helyi Vezetőre esik a Vezér részéről, akkor az helyett másik helyi Vezetőt kell megválasztani a tagságnak. A Mozgalmon belül a tisztségek halmozása nem megengedett, kivételt képez a megyei Vezetők esete mindaddig amíg a Megyei Csoportok száma nem éri el a tízet. Amikor egy megyében létrejön tíz csoport, akkor új megyei Vezetőket kell választani, akik maradhatnak a korábbi Vezetők is, de ez esetben helyettük a helyi csoportban új Vezetőt kell választani.

-A Mozgalom kialakított egy félkatonai síkot is a T.E.V.E. (Terror Elhárító és Védelmi Egység) csoportot. Ennek a csoportnak fő feladata a személyek és a rendezvények védelme. A T.E.V.E. csoportra a jelenlegi Alapszabályt kiegészítő Alapszabály melléklete is vonatkozik. Az nem nyilvános.

-A Mozgalom tagjainak nincs tagdíjfizetési kötelezettsége, de a közös célok megvalósításához, mindenki, lehetőségeihez mérten hozzájárulhat.

-Egy településen egy Mozgalmi Csoport hozható létre, kivételt képez Budapest, ahol kerületenként lehet egy-egy csoportot létrehozni, illetve külön Vezérkari engedéllyel azon településeken lehet létrehozni több Csoportot ahol a megnövekedett létszám miatt, nehézkes vagy megoldathatatlanná válik az egy helyiségben megtartandó rendszeres tanácskozások megtartása. Ez aktív kettőszáz fő felett kerül elbírálásra.

-A Mozgalomnak tagjává válhat bárki, aki betöltötte 18-ik életévét, magyar állampolgár és elfogadja illetve magára kötelezőnek vallja a Mozgalom Alapszabályát. A helyi vezetők felelőssége, hogy minden Tagot nyilvántartson, belépési nyilatkozatot a taggá válni kívánt személlyel aláírasson. A Mozgalomból bárki önként kiléphet, de erről nyilatkoznia kell közvetlen vezetője felé.

-Minden érdemi határozatról, Vezető választásról, leváltásról, bizalmatlansági indítványról, kilépésről és belépésről jegyzőkönyvet kell vezetni.

-Minden hónapban legalább egy alkalommal találkozót kell tartani, ezen találkozók kiírása, megszervezése és a Tagok kiértesítése a helyi Vezetők feladata. Ezen találkozók helyszínéül kocsmát nem lehet választani. Ezen találkozókon résztvevő személyek alkoholt tartalmazó italt nem fogyaszthatnak.

-A Mozgalom jövőbeni sorsa nagyban függ az elért létszámtól és elért eredményektől. Annak eldöntése, hogy a Mozgalom valaha érdekérvényesítő célból részt vehet-e az ország politikai életét meghatározó választáson, a Megyei, Városi, Községi-Falusi vezetők (50%+1) ötven plusz egy százalék döntésén alapulhat.

-A Mozgalom tagjai közvetlenül a helyi csoportok vezetőivel tartják a kapcsolatot, a Városi és Községi-Falusi vezetők a Megyei vezetőkkel, a Megyei vezetők pedig a Vezérkarral és fordítva. Természetesen amennyiben a felvetett ötlet, kifogás, javaslat, sérelem nem talál megnyugtató megoldásra, bárki bármikor bizalommal fordulhat a Vezérkarhoz. Ennek a hierarchiának betartása nagyon fontos annak érdekében, hogy kezelhető legyen az országos méretű Mozgalom.

-A Haza Nem Eladó Mozgalom tagjainak egymás közötti, vagy mások előtti mocskolása, lejáratása, pletykák terjesztése, egymás lenézése, intrikák gerjesztése, elégedetlenség, kishitűség terjesztése megengedhetetlen. Aki ilyenről tudomást szerez, az előbb ennek terjesztőjét fel kell, hogy szólítsa arra nézve, hogy hagyja abba a Mozgalom egységét veszélyeztető magatartását. Ha ez nem jár kellő eredménnyel, akkor erről a folyamatról kötelező tájékoztatnia a közvetlen Vezetőjét és a Vezérkart is. Ilyen és hasonló okok miatt kizárni bárkit, csak a Vezérkar jóváhagyásával lehet. Embertársainkhoz méltóságteljesen viszonyulunk, betartva az együttélés, a tisztesség és jóérzés szabályait. A Mozgalom Tagjai igyekeznek példával előljárni a környezetünk, a természet megóvásában is.

-Községi vagy Falusi, Városi illetve Megyei Vezetők és a Vezér, valamint a Vezér által kinevezett Vezérkart alkotó személyek esküt kell tegyenek, hogy nem tagjai semmilyen titkos társaságnak, állami titkosszolgálatnak, külföldi politikai vagy gazdasági szervezetnek. Esküt kell tenniük arról, hogy A Haza Nem Eladó Mozgalmat, a legjobb tudásuk szerint erősíteni és nem gyengíteni fogják, hogy a mozgalmon belüli hierarchiát elfogadják és magukra nézve kötelező érvényűnek vallják.

-Vezető választáshoz, illetve leváltáshoz az arra jogosult személyek írásban is szavazhatnak az egymástól lévő távolság és időpont egyeztetés akadályának leküzdése végett, de ez csak abban az esetben lehetséges, ha legalább egyszeri alkalommal személyesen találkoztak már a döntést érintő személlyel.

Az élet és a felmerülő helyzetek szükségessé tehetik ezen Alapszabály bővítését, mert a Haza Nem Eladó!

Beküldte: Érszegi Edit

Megnyitva 3294 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások