20210423
Last updateH, 19 ápr. 2021 6am

rovas logo

2019 május 24, péntek

Milyen régi (IS) lehet a Boldogasszony-tisztelet a magyarok körében ?

Szerző: Jéga Szabó Ferenc

Azt, hogy valamit mily régóta ismerünk, azt elsősorban régiségi nyomok alapján tudjuk megállapítani, amennyiben nincs még az eddigi kutatók által fellelt nyomsáv, és valamilyen – helyes vagy helytelen- megállapítás.

Ezek köre eléggé szűkös, hiszen az ásatag tárgyak közül elég kevés az, mely biztosan beazonosíthatóan igazít el bennünket, hiszen legtöbbször analógiák, összehasonlítások határozzák meg a tudományosság álláspontját, véleményét. Igen sok téren a tudományosság csupán halottakon ül, azaz régi megállapítások összeolvasásával, összeollózásával próbál új eredményt felmutatni igen sok tárgykörben.

A fenti, címbeli felvetés ezért akár abszurdum is lehet köreikben, hiszen fogalmakat is tartalmazó kifejezéseket – sőt bonyolult, több nyelvtani elemet tartalmazó kifejezéseket – eléggé nehéz, majdhogynem lehetetlen olyan tárgyakról bizonyossággal leolvasni, s azokat faktumként megjelölni, mint a „boldog asszony anyánk" kifejezés és tartalom, Főként ha az névként, Boldog Asszony Anyánk formájában jelenik meg.

Erre egyedül a nyelvi emlékek képesek, s pontosan ez a finnugorizmus csapdájában vergődő nyelvkutatók legnagyobb problémája is: a zürjén, komi, csuvas,osztják, ófelnémet és újfelnémet, szláv... és egyéb „felmenőkből" bizony nehezen lenne a fenti kérdés megválaszolható. Létezik viszont egy olyan nyelv, melynek területe a finnugrizmus hálójában szenvedőknek terra non grata: a ma sumírnak nevezett káld-szkytha nyelv. Erről a nyelvről tudható, hogy a népesség nemét, a káld-szkythát Rawlinson, Hayce,Oppert, Hincks és más nyelvmegfejtők állították, és vallották halálukig.*

Ha ezen nyelv hozzáférhető szótárait vesszük alapul, sokkal könnyebb dolgunk van, mint gondolnánk. Sok-sok szavunk a maival azonos/közel azonos latinbetűs formában – néha a szemita(asszir) nyelv hiányosságával/hangzóhiányával változtatott formában, s a mai szavunkkal azonos jelentésssel, vagy fogalomkörrel található meg. Ha a fenti kérdést oda intézzük, igen érdekes eredményt kapunk ,s - horribile dictu – még időrendi/korszak eligazítást is, hogy az illető szót mely korszakbóli, vagy korszakbóli agyagtáblákon találták meg/olvasták le. A kereséshez/kutatáshoz több szótár áll rendelkezésünkre : Deimel Anton, ePSD (elektronikus pennsilvaniai sumir szótár- dictionary), Labat René szótárai. Az epsd pld. angol, azaz amerikai angol megfejtéssel, Labat franciául-magyar feldolgozással, Deimel eredeti kéziratos német megfeleltetéssel .

S akkor lássuk a medvét, a szavakat először csak érdekes példákkal, majd a címbeli vizsgálattal:

A HÁZ pld. az ePSD alapján (ez a fu. nyelvészet"szent"szava, a KOTA-ból levezetve), angol nyelvi megfelelője a COVER, azaz FEDETT. Amerikai változatban segédszóval azt is kifejezi: „biztos fedelet nyújt valakinek" Úgy hiszem meggyőzőbb, mint a kota. – felmenőnek.

A HAS ugyanezen szótárban azt jelenti:LÁGY/ PUHA, s tudjuk, a has az egyetlen testrészünk, melyben nincs csont.

A PAP annyit tesz: "first and foremost, pre-eminent; father; male, virile; brother", amelyekből kiemelném az atya, a testvér, és a „többiek közül kiemelkedő" jelentést. Úgy hiszem a mai pap szavunk, a lelki vezetéssel, az atyám, v. testvér megszólítással evvel teljesen azonos.( A legkorábbi megjelenése a máig elolvasott táblák közül Jézus előtt 2500, ott 73 x jelent meg) (S még sok-sok tízezer agyagtábla hever feldolgozatlanul a raktárakban)

Sok ilyen szó van még, csak azért mutattam ezeket: látszódjék, hogy a címbeli kérdés feldolgozásánál nem a véletlen csalfa játékának vagyunk áldozatai.

BOLDOG (Tudnunk kell azt, hogy a szemita nyelvekben (asszir) nincs „O,Ó,Ö,Ő,Ü,Ű, s kettőshangzók, pld. LY,NY, tehát azokat mással kellett a megfejtőknek – a hozzá legközelebb állóval – helyettesíteni).
BOLDOG-budug-MOLD, azaz (ezt az amerikai idiómaszótárban találjuk) „valami egészen újat/egyedit hoz létre" azaz a mi fogalmaink szerint: ALKOT. Nem lehet kétségünk afelől, hogy aki alkot, az „boldog" lelkiállapotban van, tehát az eredeti jelentés egy lelkiállapotra utal, mely talál a mai fogalommal. A későbbi fogalomkiterjedések természetes változatok.

Amennyiben részleteiben nézzük a BUDUG sumír szót, mely BU-DU-UG részeire bontható, (Tudni kell hogy a sumir szavak egytagúak, s többtagúnál szétbontva lehet a tényleges fogalmat kibontani) akkor a következő eredményt kapjuk:

BU – tökéletes(en) BU – elhurcolkodás, elköltözés DU – megy UG – méreg, mérgesség

A napnál is világosabb: akinek elmegy a mérgessége: az BOLDOG. Ha ehhez hozzátesszük, hogy a semitában (ASSZIR, ami alapján a szkítát fejtették) nincs „O” hang/betű, nem lehet kétségünk, mai magyar „BOLDOG” szavunkat látjuk 4000 évvel ezelőttről. („Ha valami madáralakú, mint a kacsa, sárga, mint a kacsa,hápog, mint a kacsa, lapos a csőra mint a kacsának: akkor az kacsa!”)

ASSZONY-asuna : na, ez már egy fogósabb kérdés, mivel „ismeretlen jelentésű"-nek szerepel, tehát életbe kell léptetni a szkíta szavak azon tulajdonságának vizsgálatát, miszerint egytagú szavak, s ha többtagúról van szó, akkor elemeire bontva lehet az értelmet „kivarázsolni"

Ezt a szót a szótár így bontja: wr. a-sun5-na. Ez a következőképp értelmezhető, meglévő részjelentések alapján: a – " bird-cry" (madársírás, water) sun5 "to be haughty", azaz dölyfös, gőgös, fennhéjázó, rátarti, továbbá, sun5 (to be) humble emberi mivolt,alázatos, szerény, igénytelen. A –na pedig igekötó, névelő, viszonyítószó, azt jelenti: valami által valamivé válni. (Példaképp: a „dag" azt jelenti mosni, (ld.:dagasztja a ruhát a patakban) a"na dag" azt, hogy tiszta.

Tehát a fogalomkör meghatározása azt mondja számunkra: a lányból asszony lett, s ettől emberi mivoltában az eredetiből „madársírásos,alázatos, szerény, de egyúttal dölyfös,fennhéjázó,rátarti lett". Egyik ilyen, másik olyan, van, mely mindkettő egyszemélyben ! Nem csodálom, hogy e fogalomkör nem jutott az angolszász, meg francia megfejtők eszébe. Utalnék még a magyar szlengben mai napig meglévő „suna" kifejezésre, mely nőt, valamint női nemi szervet is jelent. A korai latin nyelvű irásokban még a fenti „asuna"-hoz hasonló alakokban szerepel ezen fogalom**, tehát sok kétségünk nem lehet az azonosság felől. Mindkét fogalomalakot Jézus előtt 2000-re teszi a szótár.

ANYA-ANYÁNK: - ama- mother – anya, míg az „ana" az legfelsőbb, de bontva: an-na legfelsőbb lénnyé válni(égi lénnyé) – valószínűleg ez Anna nevünk eredete is... azt hiszem ehhez kommentár, magyarázat sem kell, hiszen ki a legfelsőbb emberi lény, ha nem az, akitől az élet folyamata származódik: az ANYA. Az ékjelben a nyolcágú csillag, az „isteni" jel is szerepel. Istenivé válni !

Előttünk áll tehát a sorozat, e bonyolult kifejezés írásos emléke, Jézus előtt 2000 évvel már megvolt fogalmakként, azaz ekkortól legkésőbb már volt lehetőségünk Boldog Asszony Anyánk tiszteletére.

* Érdy Miklós: A sumir,ural-altáji magyar rokonság kutatásának története (Gilgamesh,1974)

** TESz-Történeti Etimológiai Szótár

Szeged-Kismaros 2019-05-20
Jéga Szabó Ferenc

Megnyitva 885 alkalommal

Hozzászólás   

#2 Pontosítás Berényi úr kedvéértJéga Szabó Ferenc 2019-06-04 12:06
Igen tisztelt Berényi úr kételyeit fogalmazza meg a BOLDOG-BUDUG párosítás kapcsán, mintaként felhozva, hogy sem a Bobula-féle, sem a Badinyi féle egybeírásos változat nem szerepel az éktáblákon a krtikusok szerint. Ezt nem tudom, s akarom vitatni, ilyenekkel nem találkoztam. Vastagon eltérő viszont a BUDUG-BU-DU-UG esete. Ezen BUDUG egybeírva Jézus e. 2000-ben előfordult az eddig elolvasott táblákon, s természetesen a többiek is kifejtett adatok közül kerültek az írásba, tekintettel arra, hogy a szótár is ezt a kibontást közli.Ez egyszerű utánolvasással megállapítható bárki számára. A csillagászati levezetéssel kapcsolatban - mely ugye szubjektív gondolat - javasolom a magyar hagyományok egy részének megismerését a - szegedfolyoirat.sk-szeged.hu/.../... - oldalon a "napbaöltözöttel" kapcsolatban. Ekkor még/már nem ismertek a sumir írásbeliségek.. A "rejtélyes" BABBA Máriával kapcsolatban közlöm, hogy a szótár a "babbar" alakot hozza, az fehér-et jelent, mely fogalom "belefér" jelen gondolatkörünkbe, de nem tárgya, sem alanya annak. A későbbeni sarlós,havas, eketiltó (pontosan hét) minőségek népünk hagyománynak részei, tehát csillagászatilag a mezei munkafázisok jelöléséhez és tiszteletéhez köthetőek (szerény véleményem szerint)
#1 Milyen régi is lehet a Boldogasszony-tiszteletBerényi László Géza 2019-05-28 14:56
Bobula Ida 70 évvel ezelőtti megfejtését: BAU-DUG-ASAN, melyben a sumér szótárakban fellelhető 3 értelmes szó összetételeként magyarázta a Boldogasszony fogalmat, 20 évvel később Badiny Jós Ferenc népszerűsítette. Kritikusai kimutatták, hogy ismert szövegekben a 3 kifejezés együtt sehol sem fordul elő. Hasonló érveket hozhatunk fel a fenti fejtegetésben szereplő BU-DU-UG összetétellel szemben is! Nehezen képzelhető, hogy 3-4 ezer évvel később magyar földön álljon össze a 3 vagy 4 szó széles körben ismert kifejezéssé.
További ellenérvként sorolhatjuk fel jogos hiányérzetünket, hogy a Boldogasszony fogalomkörben megjelenő kifejezések - Sarlós Boldogasszony, "Napba öltözött Boldogasszony", a Boldogasszony 7 leánya - magyarázata elmaradt. A rejtélyes "Babba" Mária kapcsolatról nem is beszélve.
A helyes megfejtés csak az egykorú (mágikus) jelképek ismeretében lehetséges, amelyek asztrofizikai összefüggéseket tartalmaznak. A "Napba öltözött Boldogasszony" kifejezés vezet nyomra minket!
A valóságban a Nap-„BoLdog-asszony”- FöLd/HoLd együttállás a nyári napforduló időpontjában következik be, ekkor az ekliptika hossztengelyén a második gyújtópontban lévő „BáLtok-asszony” az első gyújtópontban lévő Nap elé kerül.
A Nagy Napév alatt a Föld-Hold közös súlyponton átmenő forgás TeNgelye a "BaBBa" tengely egy kúp alkotójaként a precessziós kúpot írja le. A kúp (formája alapján kapta a BáL "ToK"ja nevet az egykori szakzsargonban) mértani helye a 2. gyújtópontban van.
Az ellipszis ismert tulajdonsága az, hogy az 1. gyújtópontból kiinduló sugárnyaláb az ellipszis "faláról" visszaverődve mindig a 2. gyújtópontba tart. Az 1. gyújtópontban lévő Nap ("energia"), a körülötte keringő Föld ("anyag") mellé a háromság harmadik elemét ("információ") csak a 2. gyújtópontban tudjuk elképzelni. Feltételezésünk szerint itt egy a Naphoz hasonló méretű jégtömb foglal helyet és "vastag holografikus filmként" viselkedik. Több rétegben hihetetlen mennyiségű információ tárolható a jégkristályokban. Úgy tetszik tehát, hogy megtaláltuk a kollektív memória tárhelyét, az "Akasha krónikát"!
A holográfiából ismert módon a holografikus film képeit (emlékképeinket) a jégkristályok közül akkor tudjuk előhívni, ha a film készítésekor alkalmazott referencia sugárral azonos frekvenciájú sugárral világítjuk meg. A Napból a tőle 5 millió km-re lévő 2. gyújtópontba közvetlenül érkező (fény)sugarak színképe az évmilliók alatt nem változott, így a feltételnek megfelel. A reflexiós hologram előhívása, az információcsere a gondolat sebességével működik. /5. dimenzió/ A transzmissziós hologram (a Napba öltözött Boldogasszony) megtekintése évente egyszer, a nyári napforduló időpontjában a felkelő Napba nézve lehetséges: ingyenes "Wi-Fi" kapcsolat az ősökkel 1-2 percig. A keringési ciklus 26 ezer éve után a bemásolt Földtengely vektor ("BaBBa") és a hozzá tartozó interferenciakép ismét előtérbe kerül, a Múlt és a Jövő a Jelenben összekeveredik. Emlékeztetőül: a TéR 3 dimenziója a Nap ("BáL") világánál nyilvánul meg, az IDŐ a Földhöz köthető (4. dimenzió) A Tér-IDŐ egységeként felismert INFORMÁCIÓ az 5. dimenzió. A 4. dimenzió egykorú neve volt a BaBBa, az 5. dimenzió "fedőneve" volt a BoLDoGasszony .koristen.hu/04/index.htm
Idézet

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások