Print this page
2014 április 21, hétfő

Hunyadi Mátyás nagykirály és a Szent Kereszt titka (2014) IV

Szerző: Nagykun-Kovács László

A sorozatunk jelen részével célunk: ki kívánjuk venni saját részünket abból, hogy sokat szenvedett és jobb sorsra érdemes magyar nemzetünk feltámad­hasson abból a nemzethaláli állapotból, hová a két Hunyadi-fiú, Hunyadi Má­tyás és Hunyadi László áldozatvállalása révén 540 évig leledzett.

Csaba királyfi csillagösvényének”) logója

1. számú kép Arejtett (titkos) magyar évkör” („Csaba királyfi csillagösvényének”) logója[1]

(A logón jól látható, hogy mi, a magyar nép, egymás kezét fogva és kört alkotva, akárcsak a Korona abroncsán lévő apostolok és szentek és két szent királyunk [2], alkotjuk az emberi történelem fényfo­lyamát, amelyet a Korona abroncsának köríve jelképez, de amelyet teljessé csak a keresztpántokon lévő égiek tesznek.)

A böjt ideje véget ért, immár az örömlakoma ideje érkezett el.

 „Nem tartozik rátok, hogy ismerjétek az időpontokat és a körülményeket. Ezeket az Atya szabta meg saját tetszése szerint. De amikor leszáll rátok a Szentlélek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek Je­ruzsálemben s egész Júdeában és Szamáriában, sőt egészen a Föld végső határáig.[3] ” A Fiú

Nos, mi, igaz íródeákként, mégis megkíséreljük megismertetni a Kedves Olvasóval ezeket a bizonyos időpontokat és a körülményeket, amelyeket az Atya a saját tetszése szerint szabott meg.

I. Felütjük a Sors Könyvét, amelyben meg van írva a magyar feltámadás, s meg is tudhatjuk az időpontját

 • Meghatározzuk a magyarság pontos helyzetét a Sors Könyvében leírt események asztrálmítoszi foglalatában

II. További váratlan bizonyíték a „rejtett magyar évkör” létezésére (a nagy­csütörtöki virrasztásunk gyümölcse)

 • A Magyar Szent Korona működése a precesszió tanmeséjében (belehelyezzük a „rejtett magyar évkörbe”)

III. A Békemenet üdvtörténeti vonatkozásai

 • Megvizsgáljuk és értelmezzük is a Békemenetet. S ezzel gyógyítjuk a www.magyarmeg­maradesert.hu minden igazszívű olvasójának idegenszívűektől gyötört-kínzott lelkét.

IV. Hunyadi Mátyás fényének kiteljesedése a jelenben

 • Megvizsgáljuk s értelmezzük, hogy hol van Hunyadi Mátyás a jelen Magyarországában.

A magyar történelem a világmindenség fényének (azaz Jézus Krisztusnak) evilági működésrendje, emberi történelemmé válása.”

A sorozatunk jelen részével célunk: ki kívánjuk venni saját részünket abból, hogy sokat szenvedett és jobb sorsra érdemes magyar nemzetünk feltámad­hasson abból a nemzethaláli állapotból, hová a két Hunyadi-fiú, Hunyadi Má­tyás és Hunyadi László áldozatvállalása révén 540 évig leledzett. Eljött az idő, magyar, támadj fel s dicsőséges fényeddel világíts az egész sötét világnak.

A jelen részben kinyitjuk a Sors könyvét, megvizsgáljuk a „közeljelen” törté­néseit és szembesítjük a világot, különösen a trianoni mérges kígyókat (viperá­kat), hiénákat s sakálokat [4] (közöttük is a Vatikánt [5]) azzal, hogy immár jó pár éve váratlan fordulat kibontakozásának lehetünk szemtanúi a világtörténe­lemben. Jézus Krisztus keresztre feszítettsége 2011-ben megszűnt, s immár feltámadottként van közöttünk jelen. Emlékeztetni fogjuk a világot arra a tényre, hogy majdnem 100 éves késésben van a trianoni igazságtalanság jóvátételével. S mivel a tettesek maguk eddig nem szolgáltatnak nekünk igazságot, így mi magunk fogunk. Nem fog fájni. Sem kicsit, sem nagyon [6]. Ennek módozataival fog megismerkedni a Kedves Olvasó. Fogjunk neki, s bontsuk le Trianont.

 Hunyadi Mátyás

2. számú kép Hunyadi Mátyás, a Wikipédia jóvoltából

Emlékeztetőül: a sorozatunk előző két részében (itt) és (itt) közrebocsátottuk és ismertettük a rejtett (titkos) magyar évkör (Csaba királyfi csillagösvénye) lényegét, illetve a létjogosultságát igazoló bizo­nyítékokat. Majd ismertettük a két Hunyadi (Hunyadi Mátyás és Hunyadi László) üdvtörténeti jelentő­ségét és boncolgattuk a „rejtett (titkos) magyar évkörhöz” való kapcsolódásukat, s Fehér Virág Va­sárnap hajnalban Jézussal-Mátyással mi magunk is bevonultunk Jeruzsálembe.

Nos, ma Húsvét Vasárnap hajnalban további bizonyítékkal állunk elő és megtudhatjuk, hogy a várva várt fordulat a csillagok állásában mikor, hol s hogyan következett be a magyar történelemben [7].

Ha esetleg idegenszívűek olvasnák ezen oldalakat, azt tanácsoljuk, hogy sürgősen gondoskodjanak or­vosi segítségről. Mert szükségük lesz rá. Nem kicsit, hanem nagyon. Az orvostól független halasztha­tatlan hosszú távú érdekük, hogy soron kívül is tisztítsák meg a lelküket, mert lehet. Hogy hogyan? Nos, „aki keres, az talál” – mondja a magyar bölcsesség. Mi is megtaláltuk, hogy bontsuk le Trianont.

I. A Sors Könyve

I. Nyissuk ki akkor a Sors könyvét. Mi Pap Gábor művészettörténész ábráját vettük alapul és kiegészí­tettük megfigyeléseinkkel, hogy a „rejtett (titkos) magyar évkörben” (Csaba királyfi csillagösvényén) is láthatóvá tegyük, hogy az ún. „közeljelen” és a közelmúlt hogyan is értelmezhető az üdvtörténet fényében a „rejtett (titkos) magyar évkörre” írva. Ebből a Kedves Olvasó is megláthatja a közeljövőt.

Kérjük-könyörgünk a Kedves Olvasónak, hogy vegyen mély lélegzetet és gyürkőzzön neki, hogy meg­érthesse a precessziós Nagyév működését. Nem könnyű, de kellő elszántsággal elsajátítható, külö­nösen, ha belátjuk gyakorlati hasznát. A precessziós Nagyév ismerete tekinthető ugyanis a magya­rok titkos csodafegyverének. S ha ismerjük a 365 éves kisév hónapjait és ünnepnapjait, akkor játszi könnyedséggel kibogozhatjuk a 26 ezerszeres nagyítású és időben és térben ellenkező irányban folyó Nagyév viselkedését, s ezen belül már könnyen elvégezhető a helyzet-meghatározásunk.

Mi magunk is tisztában vagyunk azonban, hogy ránézésre nem könnyű feladat, különösen, ha a Kedves Olvasónak életében eddig kisebb gondja is nagyobb volt annál, mint hogy az évköri dekanátusok sor­rendjével bíbelődjön. Éppen ezért óriási munkát végeztünk [8] abból a célból, hogy közérthetővé tehes­sük gondolatainkat, remélvén, hogy felismeréseink részletes szöveges kifejtése mellett szemléltető eszközök (évköri ábrák és fénykeresztek) segítségével az Olvasó is megláthatja nemzetünknek – a csil­lagok­ban, s ezek évköri leképeződésében (a dekanátusi összefüggésekben) - megírt gyönyörű sorsát.

 Kérjük tehát az olvasót, hogy barátkozzon meg a csillagmítosz gondolatával, mert nincs más eszköz a magyarság feltámasztására. Ha a politikusokban bízik, akkor rossz helyen keresgél. A Sors Könyvét nem ők írták-írják, hanem a Jóisten. A Békemenet és a FIDESZ vezetőinek fogalmuk sincs arról, legfel­jebb ha csak halványan sejtik, hogy mibe is csöppentek bele.

  • ♦ Korábban idéztük, hogy a nevét a Buda-fénykereszt május 25-i végpontjáról kapó jelenlegi állami vezető a 2014. április 6-i választások eredményhirdetési éjszakáján úgy nyilatkozott, egyébként joggal, hogy az akkori „győzelem következményei egyelőre beláthatatlanok”.
  • Nos, jómagunk- íródeákként – már korábban is többször nyilatkoztunk „Csaba királyfi csillag­ösvényéről” (a „rejtett magyar évkörről”) hasonló szellemben. De nincs semmi új a nap alatt, kivéve magát a napot, amely minden hajnalban és minden tavasszal maga is megújul és maga is újjászületik. Bennünket mások már megelőztek ezzel, pl. Pap Gábor a precessziós évkör tanmeséjével. Bár lentebb még külön foglalkozunk a „Vízi Péter és Vízi Pál” című mesével, idekívánkozik mindaz, amit a Vízöntő-paradox évköri viselkedéséről írt tanulmánya végén:

„….Van azonban egy abszolút nyereségünk is. Ehhez pedig akkor jutottunk, amikor megfigyeltük, hogy az Oroszlán jegy-érvénytartamában „kizökkent” idő miként viselkedik a „visszazökkenés” u­tán az Oroszlánt követő jegytartományokban. … ennek a felismerésnek a következményei vizsgá­lódásunk jelen keretei között beláthatatlanok[9]

  • ♦ Nos, a jelen tanulmányunk váratlan hozadéka az a felismerés, amely a nagycsütörtöki méh­viaszgyertyás [10] virrasztásunkon elmondott imáinkban ragyogott fel bennünk, amely szó sze­rint felteszi a Koronát Pap többévnyi (1984-1991 közötti) fáradozása s az ezzel együtt járó változatos nélkülözése (böjtje, virrasztása, s nem utolsósorban szeretteitől nemzete ér­dekében elvett szabadideje) árán sikerre vitt elemzésére. (Ld. kicsit bővebben kifejtve a II. résznél „További váratlan bizonyíték a „rejtett magyar évkör” létezésére”). Hozzátehetjük, hogy a Jóisten irántunk való irgalma és hálája révén a mi szerencsénkre és Pap dicsőségére.
  • ♦ Tanulmányunk jelen része éppen azt hivatott érzékeltetni a Kedves Olvasóval, hogy az ún. 2011-es dimenzióváltásnak milyen messzemenő következményei vannak, jóllehet hangsú­lyozzuk, ezt felmérni jómagunknak nem áll módunkban, csak sejteni tudjuk, teljességében felmérni azonban nem.

Még mielőtt tovább mennénk, hogy felüssük a Sors Könyvét, idézzük ide és foglaljuk össze a tanulmá­nyunk előző két részében a „rejtett magyar évkör” működéséről különböző helyeken leírtakat. (Nem árt ismételni, az Olvasót megilleti az összefogott kép.)

Eszerint – amint azt az imént említettük – létezik ún. precessziós nagyév-kör (prec. évkör#1) is, mely a 365-366 napos „normális” kisévtől két dologban tér el:

  • ♦ egyrészt ellenkező irányban telik az idő (kivéve a Vízöntő világhónap Halakra ráömlő ágát), így az egymást követő hónapi és dekanátusi sorrendje a kisév-körihez képest éppen fordított;
  • másrészt pedig, nagyságrendekkel lassabb, kerekítve mindösszesen 26 ezer évig tart.

A precesszió működését Pap megfelelően feltárta, így értelemszerűen lett kiindulási alapunk. Azon­ban, amint azt az előző két részben előadtuk, létezik két másik precessziós menetű évkör is, amelyek ugyanazt az utat járják be, de nagyságrendekkel gyorsabban.

  • Prec. évkör#2. a 2159 éves „rejtett (titkos) magyar évkör” vagy más érthetőbb kifejezéssel „Csaba királyfi csillagösvénye”, amely Jézus születésétől a Halak korszak végéig tart, valamint
  • Prec. évkör#3. a 180 éves ún. „Kis Halak” évkör” (megkülönböztetésül a 2159 éves „Nagy Halak” évkörtől), ez lényegében a 2159 éves „rejtett magyar évkör” egytizenkettednyi része.

 Azt feltétlen le kell szögeznünk, hogy bár a három precessziós évkör ugyanazokat a jegyérvény-tar­tományokat járja körül, alapvető különbségek is vannak közöttük. A precessziós csúszás csak a 2159 éves „rejtett (titkos) magyar évkörben” (prec. évkör#2) figyelhető meg, s itt a Vízöntő hatálya – jelle­géből fakadóan - is – elvileg – kiterjed az egész évkörre. De ez értelemszerűen nem zavar minket ab­ban, hogy eredeti célunkat (helyzet-meghatározásunkat) elérjük s megtudjuk, mi vár ránk a jövőben. ...


A Nagykun-Kovács László által feldolgozott eredeti olvasmány teljes részletei LETÖLTHETŐ PDF →

Megnyitva 2500 alkalommal