20220820
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2022 június 02, csütörtök

A Magyarság 30 000 Éves Kárpát-Medencei Története [VIII.]

Szerző: Mészárovits Tamás

MUNKAHIPOTÉZIS A TÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK NYOLCADIK CSOKRA.  ÍRTA   AZ  UTCA  GONDOLKODÓ  MAGYAR  EMBERE  SZÁMÁRA  AZ  UTCA GONDOLKODÓ MAGYAR EMBERE, Mészárovits Tamás

nyolcadik 0a2

MUNKAHIPOTÉZIS A TÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK NYOLCADIK CSOKRA

 

 

 

 

 

 

nyolcadik 0b

 

nyolcadik pdf 1

nyolcadik 1

nyolcadik pdf 3

0/1. ábra = 00/1. ábra

A második útnakindulás valószínű, közelítő időpontja leolvasható a 0/1. ábra = 00/1. ábra 2. elindulás kelet felé: 2.Start=S2 sorának ↑ jeléről, mely nagyjából a klíma „Holocén optimum” előtti legnagyobb felmelegedésére mutat. Akadémiai konszenzus, hogy a további kivándorlások a hideget kedvelő, a Kárpátoktól É-k.- felé tartó nagyvadaknak nyomait követve folytak le, de nem csak Eu19-től, hanem ottani mtDNS-től mentesen is, mely utóbbi szinten sem sikerült jelentős kapcsolatot az útba eső népekkel kimutatni. Mindez megmagyarázza a genetikus kapcsolatokat nélkülöző, „finn-ugor” típusú, csupán nyelvi rokonságot is, mely ismét csak egy, U5 jelű, kanyarral került haza a Kárpát-medencébe. A szláv géneket, al-haplocsoportokat (U4a2a, U4a2, Hv3a) azért sem „importálhatták” az onnan visszatérők a Kárpát-m.-be, mert azok csak 8 200/6 400 körül alakultak ott ki, (HAJSZÁLGYÖKEREK (HR) 2018. tanulmány-kötetem 150. o: Raskó: Honfoglaló gének 2009.) mikorra vándorainkat a „törzsi” emlékezet visszavonzotta, a „Holocén optimum”(lásd diagram) felmelegedési hullám előhulláma pedig visszaengedte a kellemesebb, védettebb Kárpát-medencébe. A ↑ jelet pedig a (HR) 5. táblázatából származó, néhol egymásnak is ellentmondó adatok hatására, vagy éppen azok ellenére helyeztem el, idézem: Darai: 10.-4.000; Tört. világatlasz 2001.: 12.-7.000, 13.000-9.000 és ugyanott a „Jegesedési időadatok” három tanulmánya is. (Az U5 utáni visszatérés kb. Kr. e. 6.000. idézi Krantzot Imre Kálmán 238. o-án.) Csökkenti-e ez a ± néhányszáz ukrajnai év a „retúrjegy” valószínűségét? Nem. Sőt, a genetika, a nyelvészet, az időrend, a dolgok történeti logikája és a Józan Paraszti Eszünk is mind a mi malmunkra hajtja a vizet.

Visszatérve nyelvünkre, eszembe jutott a szentpétervári főrabbi válasza, mikor egy cári herceg Isten létének bizonyítékáról faggatta: „A zsidó nép létezése.” Remélem, senkit nem bántok meg a párhuzammal, hogy bennünket nyilvánvalóan nyelvünk tartott össze, mégpedig sokkal régebbtől kezdve, mint amennyit a Középiskolai történelmi atlasz 2005. 3. oldala „b” jelű, „A Föld jelentősebb kultúrái” című ábrája az ő számukra kijelöl /1200 év Kr. e. /, és ez a nyelv, ez a csoda, Isten ajándéka. Óvjuk, ápoljuk!

KRISTÓF ZOLTÁN az ELTE Biológiai, 33%, és Gyógyszerészeti, 67%, Doktori Iskoláinak előadója.

Tanulmánya a A Kapu 2011/11-12. számában jelent meg a magyarság genetikájáról. „Honalapító őseink genetikai öröksége” net. (HR 2018.“F” cikk) A 15 oldalas tanulmányhoz, mely Raskó könyvében részletezett kutatásokat elemzi, szakmailag aligha tudunk hozzászólni. Nagyon ajánlom mindenkinek, genetikai alaptudás, de főleg a magyarság származását érintő genetikai vitát illetően. A (HR) 15. és 16. táblázatunk (154. és 155. o.) Kristóf tanulmánya alapján készült, ahogy azt ott meg is említettem. A retúrjegy valószínűségét nem csökkenti, sőt. Vele is mindenben egyet tudunk érteni, kivéve, ha a Kárpát-medencei indulást netán tagadni kezdené. A cikkben indított származási vitában alapvetően az ő oldalán állunk, de a minket érintő genetikai idő adatokat Raskótól továbbra is hitelesnek tartjuk. Miért? Mert bolondok lennénk egy szaktudós mienket erősítő véleményét elutasítani. Tévedni, persze, mindenki tévedhet.

Az alábbiakban Kristóftól, illetve a tetemre hívott ellendrukkerektől idézünk gondolatokat az U-kanyarok szemszögéből kommentálva. Az ismét alkalmazott ® annak a jele, hogy az idézett gondolat az U kanyarokat nem érinti, a ☺ pedig, hogy egyenesen támogatja azokat.

- Finn- magyar kormányközi együttműködés keretében 1994 és 1997 között magyar etnikumok és finnugor populációk mtDNS és Y-kromoszóma vizsgálatait végezték el. Béres Judit genetikus vezetésével. A genetikusok a klasszikus genetikai markerek, a mtDNS és Y- kromoszóma összehasonlító vizsgálatok eredményei alapján megállapították, hogy nem vagyunk rokonságban a finnekkel és az urali finnugor népekkel.” /☺ De miért nem kapott ez sokkal nagyobb média hátteret? Amiért Petőfi barguzini csontjainak azonosítása sem? Hogy mi a kapcsolat a kettő között? A „M.”? „T.”? „A.”? globalobolsevik, releváns szakmájú „tudósai”. Akinek ott nem inge…/

- Az adatok alapján a ma élő magyar férfiak 73%-a már az őskőkorszakban Európában élt férfiak utódja.

- Czeizel állítása őseink perzsa eredetéről teljesen megalapozatlan, finnugor származásunkat pedig éppen a genetikai vizsgálatok cáfolták meg. ☺ Czeizel Endre szerint a Kárpát-medencébe érkező Árpád népének genetikai öröksége mára elenyészett, és a mai magyarság többsége a későbbi évszázadokban betelepített népek leszármazottja. … Czeizel könyvének a betelepülésekről szóló fejezetében közli az „1920-as népszámlálás adatait, amely szerint Magyarországon a 8 milliós népesség 90%-a vallotta magát magyarnak.
/’Magyar az, aki magyar módra érez, gondolkodik beszél és cselekszik’ ld. a nemzetről szóló fejezetemet, (HR) 182. o./ Ezzel az adattal a genetikus maga cáfolja meg a keveredés nagyságára vonatkozó állítását.

- Mint kiderült, a klasszikus honfoglalás-kori sírokban nyugvóknál nagyon jelentékeny az ázsiai /mtDNS/ öröklődés.☺. Ugyanakkor ezekben a csontokban nagyon lényeges európai elemeket találunk, ami azt is alátámasztja, hogy a honfoglaló törzsek vándorlásuk során szláv /Eu19 is közös!/ és török népekkel keveredtek.☺. A köznépi temetőkből származó csontvázak és a mai magyar és székely népesség esetében viszont mindössze 5%-os vérvonalat tudtunk kimutatni, a többi pedig európai, balkáni eredetű /vagy inkább az utóbbi ered részben tőlünk/.☺. Tehát a klasszikus honfoglalók által behozott anyai vérvonal gyakorlatilag felhígult az itt élők genetikai állományával és ez is alátámasztja, hogy viszonylag kevés számú honfoglaló érkezett a Kárpát-medecébe.®.

- László Gyula „kettős honfoglalás” elméletével bebizonyította, hogy Árpád népének bejövetelekor a Kárpát-medencében magyarul beszélő népek éltek, ezért nem kellett tőlük a hont elfoglalni..

- /A 15. és 16. táblázatom kimutatása, az „M” haplocsoportra hivatkozó sorok szerint./ A legelterjedtebb mtDNS típus Ázsiában, az indiaiaknál a leggyakoribb (60%), a finnugor népeknél gyakorisága 3- 20% között van, de a mongoloknál is 12,7% az előfordulása. László, 1999, 495. o. ☺.
- Ezeket támasztja alá Tóth Tibor antropológus kutatása is, aki többek között a következőket írja: A honfoglaló magyarok a Kr. előtti VI. századtól a Kr. utáni IV. századig fennállt szkíta-szarmata birodalom egykori népeivel olyan embertani hasonlóságot mutatnak, amelyet nem lehet kimutatni az Urál mentén élt népek ugor ágánál” Száraz György: „A legfontosabb tudnivalók szittya őseinkről II. rész. Posted on április 15, 2019.

Sorszám 20.Udmurt, Mari, Oroszország. Ezt egyelőre kihagyom, nincs orosz nyelvtudásom, sem elég adatom, így azok felhajtása, feldolgozása szakmailag nagyon szerteágazó, és mindezért így együtt túlságosan időigényes.

Sorszám 21.Szkíták: Kárpát-medence ↔ India.
Írta/Szerkesztette: Száraz György szittya őseinkről, I. rész. Posted on április 13, 2019. /(MT /beszúrásai/)/

Általános vélekedés szerint a különféle történelmi források csaknem minden nomád népet szkítáknak tartottak, /akárcsak a II. VH. idején a tájékozatlan magyar köztudat minden szovjet népet orosznak/ így a hunokat, avarokat, onogurokat, kazárokat, bolgárokat, alánokat, besenyőket, kunokat, úzokat stb. /Ebben még több az igazság, ha egy időrenbeni felsorolást a magyarral kezdünk. /

Ezt a képet azonban nem árt árnyalni, különben hosszú távon könnyen olyan téves következtetésekre juthatunk, mint a finnugor származáselmélet vagy Freising Ottó (1114-1158), a középkor egyik leghíresebb történetírója, egyben Freising püspöke véleménye, aki a 12. században járt nálunk és a következő véleménye volt a látottakról: „…Ezt az országot, melyet mindenfelől hegyek és erdők vesznek körül, régen Pannóniának hívták. Belsejében széles róna terül el, melyet számos folyó öntöz és vadakban bővelkedő erdőség borít. Természettől annyira kellemes és szép, földje annyira gazdag, hogy szinte Isten paradicsomához hasonlítható… A barbárok részéről sok betörésnek volt kitéve, nem csoda tehát, ha nyelvre, erkölcsre durva és ízetlen maradt. Mert először a hunok özönlötték el, kik Jordanes szerint boszorkányoktól és szabad személyektől származtak, aztán nyers és tisztátalan hússal táplálkozó avarok taposták el, végre a Scythiából kijövő magyaroknak lett birtokává, kik most is ott laknak. Ezek a magyarok rút arcúak, beesett szeműek, alacsony termetűek, barbár nyelvűek és erkölcsűek, úgyhogy bámulni az isteni türelmet, mely az ilyen nem is embereknek, hanem emberi szörnyetegeknek ily gyönyörű földet adott… Fejedelmüknek annyira engedelmeskednek, hogy még azt is bűnnek tartják, ha titkos susogással sértegetik, nemhogy nyílt ellenmondással keserítenék. Az ország hetven megyére van osztva… Ha a király háborúba indul, mindnyájan ellentmondás nélkül követik…”

Freisingi Ottó Krónikája, ford. Gombos F. Albin, Irsik József és Vajda György

Természetesen ez is csak egy vélemény. Attól, hogy valaki egyházi méltóságot birtokol és történetíró, még nem kell szűretlenül és fenntartások nélkül elfogadnunk a véleményét és az igazságait. … Én is ezt tettem. 

A magyar őstörténet kutatásaim során én más következtetésekre jutottam. Mindenekelőtt a /magyar/ = szkíta = hun = magyar önazonosságunk bizonyítékaival kell kezdenünk! Álljon itt néhány idézet a saját őstörténetünkből, amit magyarok írtak magyaroknak.
„Krónika az magyaroknak viselt dolgairól: Mint jöttek ki a nagy Szkítiából Pannoniában,és mint foglalták magoknak az országot, és mint bírták azt hercegről hercegre, és királyról királyra, nagy sok tusakodásokkal és számtalan sok viadaljokkal.”

Heltai Gáspár Krónika az magyaroknak viselt dolgairól

„Megparancsolta, hogy minden magyar avagy jövevény Magyarországon ki a szkítiaí ősi pogány szokást el nem hagyja, Jézus Krisztus igaz vallására nyomban vissza nem tér, és nem hallgat a szent törvényre melyet a dicsőséges István király adott vala, feje és jószága vesztével bűnhődjék”

I. Endre a fent idézett törvényében így utal a magyarok ősvallására: „Amikor Csaba Szkítiába érkezett, Bendekuznak, nagyatyjának tanácsára, akit, mint mondják, egészségesen talált, de nagyon megöregedve, Korozmiából vett magának feleséget”

Képes Krónika:„Mihelyt egy szkíta elesett, Attila nyomban másikat állíthatott helyére…”

“…szkíta észjárással parancsot adott, és egymillió vitézétől egy-egy nyerget kért.”

Képes Krónika: „Keve kapitányt szkíta módon ünnepélyesen eltemették az országút mellett, hol kőbálvány van felállítva”

Kézai Simon: Árpád üzenete is félreérthetetlen: „Az én ősapámé, a nagyhatalmú Attila királyé volt a Duna-Tisza közén elterülő föld, egészen a bolgárok határáig, ami most az uratoké.”

Anonymus: „Sziddija (Szkíthia) tartományának volt egy uralkodója, aki Hunor fiainak a nemzetségéből származott Atilusz király nővérének a fia volt, Bendekuznak hívták, s így Kabának (Csabának) rokona volt…”

Tarihi Üngürüsz, ami korábbi krónika visszafordítása: „Sok hasonló krónikaíró tollából lehetne még idézni olyan részeket, melyek precízen rámutatnak önmeghatározásunk gyökereire. Úgy vélem, ennyi elegendő annak érzékeltetéséhez, hogy /magyar/, szkíta, hun és magyar vér csörgedezik az ereinkben, de erre majd a cikk folytatásában térek ki.

Most pedig következzen néhány olyan történelmileg igazolt tény, ami szkíta őseink fejletlenségét, primitívségét és barbárságát cáfolja meg. Bizony sok tévhitet kell még eloszlatnunk őseinkkel kapcsolatban.

Példák arra, hogy mi mindent illik még tudni szkíta őseinkről:Egyelőre három nagy korszakot különböztetnek meg a szkíták történetében, de ez folyamatosan változik.

nyolcadik 2A kurgánok (kúp alakú, magas földépítmény, sírhalom, régies neve korhány) tartalma is megerősíti az államszervezet létét. Több ezer szkíta, domb alakú halomsírral, kurgánnal találkozhatunk Eurázsia sztyeppéin. Antik írók mutatták be a szkíták szervezett társadalmát. mely vérszerződésre épült. A Kárpát-medencében található kunhalmok – mesterséges földhalmok –, s bár az elnevezés 19. századi, egy részük a neolitikumból való, másik részüket pedig különféle lovas nomád népek – így a szkíták, szarmaták – hozták létre több ezer évvel ezelőtt vallási-mágikus céllal. Csak az Alföldön 40 000-t számoltak meg belőlük. Magasságukat mérték és megjelölték az 1783-as katonai térképeken. 

Ide kívánkozik, hogy hasonló földhalmokkal Lengyelországban, Németországban, sőt még Hollandiában is találkozhatunk, ahol „hun halmoknak” is nevezik őket. Ipolyi Arnold is hunhalmokat említ. Így tehát nem csak az egykori szkíták és hunok lakta óriási kiterjedésű eurázsiai sztyeppe vidéken találkozunk ezekkel a különleges dombokkal.

Legjelentősebb „vívmányuk” és erényük a szabadságszeretet volt:

nyolcadik 3

nyolcadik 4

 KÖZÉPEN:

A MINTEGY 2 500 ÉVES HUN, ARANY KORONA EGY TÜRKIZ FEJŰ SOLYOMMAL, A PEKING ÉS A NAGY-FAL KÖZTI ÁSATÁSOKBÓL, 1972. FORRÁS: A NET, „HOHHOT (VÁROS, KÍNA) HUN HAGYATÉKI MÚZEUMA”. FELJÖN „HUN KIRÁLYI KORONA”, VAGY„HUN CROWN” BEÜTÉSRE IS, VAGYIS NEM  KÁRPÁT-MEDENCEI VÁROSI LEGENDA. KIPRÓBÁLHATÓ. 

Igaz, a korona nem szkíta, hanem hun, de ugyanarról a birodalmi területről, ugyanabból a korszakból származik, lásd lejjebb a kiemelt mondatot is.
Fejlett fémművességgel rendelkeztek: vas, bronz, arany, ezen kívül üveget, borostyánt és egyéb ásványokat is használtak, kifinomult művészetük volt. A szkíta művészet legszebb példányai az aranyszarvasokban csodálhatók meg. Szkíták terjesztették el a bronzművességet a kínai területeken, valamint a vasat keleten. Szkíta találmányok-vívmányok többek között: a fazekaskorong, a csizma, a nadrág, a tűzfúvó, a kétágú horgony, a bőrpáncél, számos harci újítás, de akár a nomád szőnyegeket is felhozhatnánk példának. A leves porok és szárított tejtermékek őseit is a szkíták „találták fel.”

Hatalmas birodalmat uraltak, erről többek között Hérodotosz és Sztrabón is ír. Kiváló harcosok voltak, lovas harcmodor jellemezte őket, kiemelkedő jelentőséget tulajdonítottak a lovaknak és felszerszámozottan temették el őket. Nem csak törzsszövetségben éltek, hanem az orosz kutatók szerint komoly államszervezetük is volt, dinasztikus házasságot is kötöttek, még külön pénzt is verettek,

Szittya – ‘szkíta, iráni eredetű ókori lovas nomád nép tagja’; ‘ázsiai eredetére büszke, „tősgyökeres” magyar ember’ /A magyarkodással aligha vádolható Ady/: „S máglyára vinne Egy Irán-szagú, szittya sereg.”
/Némi akadémikus nyelvészkedés után/: … A népnév forrása a tisztázatlan eredetű görög Szküthész. /Athénben, egy időben minden rendőr szkíta volt./ A fenti második jelentés onnan ered, hogy /már/ középkori krónikásaink /is/ a szkítákat a hunokkal azonosították, és így a legendás hun-magyar rokonság alapján sokan őseinket látták /látják/ bennük.
Forrás: net; Saját kiemelés, ill. /beszúrás/.

Az alábbiak forrásai: Magyarok Világszövetsége (MVSZ 1938- majd 1991-től): ,,Letagadott eleink, a szkíták" a több mint 30 kötetes Kisenciklopédia 3. kötete, 2010 Budapest; National Geographic Magazin 2003 júniusi szám; Történelmi Világatlasz (TV), Cartographia, 2001; net.

,,Vannak korszakok, mikor egy-egy nemzet fennmaradása szempontjából döntő fontosságú, hogy mit tud a nemzet saját eredetéről, hivatásáról, de az is, hogy mit tudnak róla mások, akiknek a sors alakítására az adott pillanatban hatalmuk van. "Az idézet dr. Bobula Ida /Bp-en tiszta kitűnővel végzett, majd „summa cum laude"-val doktorált. 1947 óta a Washingtoni Állami Könyvtárban dolgozott, majd a houltoni Rickers Colledgeban tanított franciát, németet, antropológiát, később a Limestone Colledgeban történelmet és szociológiát./: ,,The Origin of the Hungarian Nation" 1966-ban, Budapesten 2000-ben „A magyar nép eredete" címen megjelent művéből. Ezt már Napóleon hírhedt külügyminisztere, Talleyrand is tudhatta, hisz kijelentette, a Kárpát-medencétől nem is messze, 1805-ben:

Ha felséged el akar pusztítani egy nemzetet, vegye el tőle a történelmét.

Sőt, már Seneca, Néró császár nevelője, mások szerint Caius Suetonius is megfogalmazta:

Jaj annak a nemzetnek, amelynek történelmét ellenségei írják.

Az Utca Gondolkodó Magyar Emberének, vagyis nekünk, pedig az a tapasztalatunk, hogy:

g inkább jaj annak a nemzetnek, amelynek történelmét belső ellenségei írják.

Most pedig nem magyar, hanem kortárs és más régi szerzőktől, kik egyetértésben elmondják, hogy mifélék is voltak ezek a szittyák, szkíták vagy skythák fogok idézni, csak szemelvényeket, a rövidség kedvéért.

Justinus: Az egyiptomiak mindig a skythákat tartották régebbieknek. Nem kevésbé volt fényes kiindulásuk, mint birodalmuk, s nem fényeskedtekjobban férfiúik, mint asszonyaik hadi erényekben, A skyhták a rómaiak fegyvereiről csak hallottak, de nem érezték azokat. Úgy fáradalmakhoz, mint háborúkhoz hozzáedzett nemzet volt a skytha, testi erejük mérhetetlen. Semmi olyat nem szerez, aminek elvesztésétől féljen. Ha győznek, semmit nem kívánnak a dicsőségen kívül. 

Curtius:_A skythák észjárása nem faragatlan, vagy csiszolatlan, mint a többi barbáré.

Annyi biztos, hogy hogy nagyon igazságosak voltak, tartózkodtak a fegyveres cselekvéstől, kivéve, ha megtámadták őket.

Alexandriai Kelemen: Az érc keverését egy skytha találta fel.

Hippokrates: A skytha szekerek közül a legkisebbek négykerekűek, mások pedig hatkerekűek.

Ephorus: A skythák a legigazságosabb erkölcsökben élnek. Anacharsisa skytha bölcs találta fel a fújtatót, a kéthegyű horgonyt és a fazekas korongot.

Lartius Diogénes: Midőn szabadon beszélt valaki, azt mondták, úgy beszél. mint egy skytha.

Xenophon:_Ázsiában laknak, saját törvényeik szerint élnek, leginkább a szegénység és igazságuk szerint tűnnek ki.

Thuküdidész: ,, ... nem csak Európának, de Ázsiának sincs olyan népe, amely hasonlítható lenne hozzájuk; és egymagában egyetlen nép sem képes szembeszállni velük ... "

DR.GYÁRFÁS ÁGNES /Az ELTE-n kapott magyar nyelv- és irodalom, könyvtártudományi és esztétikai diplomát és ott doktorált. Barátaival megalapította a Miskolci Bölcsész Egyesületet./ cikkéből idézek: MVSZ 2014. Szemelvények A szkíta művészet reneszánsza Európában „2007, Városi Múzeum, Berlin Arany Griffek emlékeinek nevezték a németek azt az elképesztően gazdag kiállítást, melyet 2007-ben mutattak be, a német archeológiai intézet rendezésében. Az ötkilós katalógus, amit kiadtak erre az alkalomra, könyvművészeti remekmű .... Eurázsia 33 nagy gyűjteményéből állították össze .... Kazakisztán, Ukrajna,Tuvai Köztársaság, Oroszország, Irán, Németország, Románia, múzeumai .... és Münchenből a bajor HYPO Bank adta kölcsön a szkíta aranytárgyait. ... A katalógus bevezetőjét/ - a mai német szövetségi elnök, korábbi külügyminiszter-/ Dr. Frank Walter Steinmeier kultuszminiszter /2007-2009/ írta, aki ... leírta a német tudomány állásfoglalását is a szkítákkal kapcsolatban, vagyis, hogy a szkíták Eurázsiában évezredek­en át tartó idők alatt uralkodó népcsoport voltak, s ma EURÓPÁBAN a magyarságot lehet utódnépéül tekinteni, akik megtartották az eredeti agglutináló nyelvüket is. Gyakorlatilag leírta a magyar őstörténet főelvét: ázsiai eredetünket kazahsztáni figyelő­állással, nyelvünk ősi voltát, s egyetemesen azt az európai nézetet, amely szerint a magyarok ősei a szkíták voltak, egyazon nyelvcsaládba tartoznak és a magyarság Kárpát-medencei hazája és Belső-Ázsia közötti út Európa kulturális feltöltődésének útja volt. 

2008. HYPO BANK München

Ez az ATTILA és a hunok kiállítás német pontossággal mutatta be a mai őstörténetünket ... A bank székhelye München belvárosában van ... egy hatalmas palota. ebben foglal helyet az óriási kincsanyag ....

2006-2008 Tibold László gyűjteménye, Magyarország

2005-2008-ig hordtuk kőrbe Magyarországon azt a 100 képből álló kiállítást, amely kinagyított fotókon mutatta be a szkíta örökséget, kurgánonkint, áttekinthető, közérthető feliratokkal. A fotókat Tibold László, külföldön élő hazánk fia fényképezte eredeti helyszíneken, s itthon Dr. Papp Gábor és Dr. Bakay Kornél professzorok szakavatott közvetítésével jutott el őseink emléke a kiállítások nézőihez, szívükhöz, tudatukhoz. Az anyagból egy példány a Műemlékvédelmi Felügyelettel kötött szerződés útján jutott el az edelényi Coburg-kastély lovagtermébe, ahol, a renoválást követően, ma is látható. /Mindez MT.: ,,A magyarság 30 OOO éves Kárpát-medencei története" című, jelen munka­hipotézisét támogatja. Ezért nem is csoda az anti-magyarizmustól bűzlő ellendrukkerek alábbiakban vázolt ellenséges magatartása./

2009 Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest.

A HYPO Bank felajánlotta az Attila Kiállítást, még 2008-ban, az Attila-év alatt Magyarország bármely múzeumába, hogy méltóan ünnepeljük meg mi is itthon Attila nagy királyunkat, azonban pénzhiányra hivatkozva erre nem volt politikai kedv, vagy a tudományos elit nem érzett elég indítékot az Attila (Atilla)-év méltó megünnepléséhez. /Kiemelés tőlem/ Végre 2009. március 25. és május 31..között megrendezésre került a magyar kiállítás is, Szkíta Aranykincsek címmel a Nemzeti Múzeumban. Nálunk is az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatta, és öt ország kölcsönözte at anyagot, de sajnos végül Romániából valami miatt nem érkezett meg a küldemény ....

Heteken át hatalmas tömeg bolyongott a New Yorki Metropolitan Museum kiállítási termeiben. A szkíták aranykincseit bámulták.

A tárgyak nagyobb része egyszerű sírrablásból került magánemberek kezébe, akiktől már Nagy Péter cár elkövetelte és kincstárába szállíttatta azokat A kincs jelentős része pedig közvetlenül a szovjet-orosz régészek szakszerű és bravúros ásatásaiból származik..

A szovjet amerikai kultúrcsere akció során első sorban a szkíta kincseket kérte kölcsön az Egyesült Államok megbízottja, Thomas Hoving, a Metropolitan Museum of Art igazgatója. Miért éppen ezeket? Egyszerű a válasz, írja Hoving a kiállítás katalógusának bevezetőjében, ezek a tárgyak unikumok. Ő bejárt sok múzeumot, látott sok kincset, egyiptomit, görögöt, középkorit, sőt újkori uralkodók mesés kincseit is, de mindezekből egy sem éri utol szépség, mesterségbeli tudás és erő dolgában a szittyák csodálatos tárgyait.

Elmondja Hoving, hogy a szkítákról és elődeikről keveset tudunk, írást nem hagytak ránk. Kortársuk, a görög Hérodotosz, írt róluk egy könyvet, melyet erős kritikával lehet csak olvasni, mert sok benne a teljességgel hihetetlen, meseszerű, és egymásnak ellentmondó adat. Herodotosz, mint minden görög, megvetéssel ír minden idegenről. De Hoving megjegyzi, hogy, még ha aranytárgyaik egy részét görög míveseknél csináltatták is, elsőrangú ízlésű műgyűjtőknek kellett lenniük.

Bakay Kornél régész professzorral készített riportot Pörzse Sándor, Szkíta kiállítás finnugor módra címmel. Szemelvények. (MVSZ 2010.)

Pörzse: - ,,Igen ám, de aztán kiderül, hogy az örömbe egy ki üröm is vegyülhet."

Bakay: - ,, ... Az un. szkíta kultúra tejes egészében a Kr. e. IX-VIII. században jött létre, tehát nem az antik kultúrának egy csökevényesedett vetülete,hanem egy olyan eredeti kultúra, amely a sírokban található leletanyagok, különösen az állatábrázoló u.n. szkíta-hun állat stílus tekintetében teljesen eredetit alkotott. Tehát amíg a Fekete-tenger vidéki szkíta világ a Kr. e. VI-V-IV-III.század, a Kr. e. IX-VIII-VII. század, a belső-ázsiai, Közép-Ázsia keleti­szkíta részének az időrendje. Ez utóbbi tehát messze megelőzi az antik világot ... Megmutatatták ezek a feltárások, hogy azok az óriási halomsírok, kurgánok azoknak szerkezeti felépítése a sírkamrák kiképzései,.... óriási körépítményekkel, hatalmas tömegek, tízezrek munkáját foglalja magába. Mindez azt mutatja, lehetetlen arra gondolni, hogy azok a közösségek, amelyek ilyen sírépítményeket hoztak létre, azok jurtában, örök vándorlásban kóboroltak volna, tehát megváltozott a szkíta társadalomra és gazdaságra vonatkozó történelmi kép is."

Pörzse: - ,,Ami viszont a kiállítással kapcsolatos, az ürömrész pedig, amennyire én tudom az, hogy úgy rendezték meg az egész kiállítást, minthogyha nekünk a szkítákhoz semmi közünk nem lenne. Miközben a magyar népemlékezet, az összes gesztáink, kódexünk mind szkíta gyökerűnek tartja a magyart. És akkor bizony, már bocsánat, de szinte félrevezető a kiállítás üzenete."

Bakay: - ,,Ez feltétlenül tetten érhető, nagyon szomorúan vettem én is tudomásul, hogy a kiállítás Magyar Nemzeti Múzeum -béli magyar rendező szakemberei, kollégáim, olyan módon próbáltak "semlegesek" maradni, idézőjelben és ironikusan mondom, hogy még véletlenül se legyen a látogatónak pozitív kötődése ehhez a világhoz. Azt,amit én legjobban  kifogásolok,hogy az egyetemes Eurázsiai képbe nem illesztették bele a Kárpát-medencét, amely szerves része ennek a szkíta kori világnak, tehát például a Kárpát-medencei szkíta anyagból alig ragadtak ki néhányat. A világhírű két Aranyszarvasunk, a Tápió-szentmárton, Zöldhalompuszta természetesen ott van, néhány tegezdísz, az ártándi görög hydra, ott vannak a kiállításon, de, ahogy mondani szoktuk, szakmailag nem kötötték be ezt az egész egységes eurázsiai szkíta világba, amely tulajdonképpen Kínától a Bécsi-medencéig húzódó területre te1jed ki. Tehát rendkívüli módon hiányos a kiállítás~ hogy ennek mik a háttérbeli magyarázatai, vagy amit feltételezni lehet, arra most nem térnék ki ~ a moszkvai, berlini, a kijevi és a bukaresti múzeum anyagai vannak csak itt, tehát nagyon sok anyag, amely Berlinben, Münchenben, Hannoverben, New-Yorkban ott volt, az itt nincs, igen nagy hiba." Pörzse: -. ,,Ha jól tudom, pl. maga az erdélyi szkíta kincs is hiányzik."

Bakay: - ,,Teljes egészében, Az erdélyi szkíta leletanyag, amely gyönyörű, hiányzik. De még mondok egyet ... Fiatal régész koromban egy óriási szenzációs lelet együttes Nagytarcsán ... Továbbá nem csak ezek nincsenek kiállítva, hanem kb. tucatnyi hasonló, meghatározó szkíta anyag sincs jelen. Tehát olyan módon szakították ki a Kárpát-medencét ebből a világból, mintha szinte csak hatásában ért volna ide a szkíta kultúra~ természetesen az ő nézetük szerint: ,,általános vélekedés szerint", szó szerint idéztem a vezetőt~ általános vélekedés szerint az indoeurópai-iráni népekhez tartozik, és az eleve kizá1ja, hogy a magyar őstörténet tárgyalása közben a szkíta-hun- világot egyáltalán számításba vegyék." 

nyolcadik 5 

nyolcadik 6

-A BAL ALSÓ ÁBRÁN AZ IJAT FELAJZÓ SZKITA HARCOS A KUL OBAI EDÉNYEN. FIGYELJÜK MEG ALKATÁT, ARCÁT, RUHÁJÁT ÉS HASONLÍTSUK ÖSSZE

  • A KÖZÉPSŐ, ALSÓ ÁBRÁVAL.
  • A JOBB ALSÓ ÁBRA: A KUL OBAI KORSÓ A MÁSIK OLDALÁRÓL. MINTHA A JOBB OLDALI, CSUKLYÁS HARCOS FESZÜLTEN FIGYELNÉ A BAL OLDALIT, AKI TANÍTJA.

TUDOMÁNY

Megvizsgálták a honfoglaló magyarok génjeit, döbbenetes dolgot találtak MTI-ORIGO

2022.05.30. 10:58

A magyarság eredetének kutatásában az eddigi legjelentősebbnek számító tudományos szakcikket közöltek a Magyarságkutató Intézet Archeogenetikai Kutatóközpontjának és a Szegedi Tudományegyetem Genetikai Tanszékének kutatói az igen tekintélyes Current Biology szaklapban.

A kutatóknak a Kárpát-medencében feltárt hun, avar és honfoglalás korszakokból (másképpen nevezve: honalapító magyarokból) származó 265 emberi maradvány teljes genomszintű elemzésével a jelenleg elérhető legnagyobb pontossággal sikerült rekonstruálni ezen korszakok népességtörténetét.

Miután a vizsgált minták teljes örökítőanyag-készletét kinyerték, egy nagy teljesítményű számítógép segítségével, modem algoritmusok használatával a kapott információkat közel 3000 ősi minta, valamint Eurázsia összes ma élő népcsoportjának genomjával vetették össze. A kutatás tudományos áttörése, hogy mindhárom korszakból sikerült azonosítaniuk az első generációs ún. mag népességet (angol nyelvű cikkben „core"), a helybeli őslakosokat, és az ezek keveredéséből leszármazottakat.

Az eredmények azt igazolták, hogy az európai hunok egy része ázsiai hun felmenőktől származott, másik része pedig az útközben integrált sztyeppei szarmata és germán elemekből állt, ami megfelel a történeti forrásoknak.

AZ ÁZSIAI ÉS EURÓPAI HUNOK KÖZÖTT KIMUTATOTT BIOLÓGIAI FOLYTONOSSÁG IGAZOLJA AZ EDDIG KÉTSÉGBEVONT FOLYTONOSSÁGOT A KÉT NÉPCSOPORT ÉS A KÉT BIRODALOM KÖZÖTT. A Kárpát-medencébe érkező avar elit genomösszetétele egyértelműen ősi mongóliai eredetre utal, ami a zsuanzsuan származás elméletét támogatja. Mind az ősi Mongóliából Nö.: az ezen írás végi „Mongol jegyzettel" is/ származó európai hun, mind az avar vezető réteg korai ázsiai hun távoli felmenőkre vezethető vissza, 

DE MÍG AZ AVAR ELIT TISZTÁN MEGŐRIZTE A MAI TUNGUZOKRA, BURJÁTOKRA JELLEMZŐ BRONZKORI KELET-SZIBÉRIAI GENOMJÁT, ADDIG A HUNOK SZKÍTA ÉS KÍNAI KEVEREDÉST IS MUTATTAK. 
Az avar korban a Kárpát-medencébe érkezők jelentős hányada azonban nem az avar elit örökségét hordozta, hanem hun és iráni (alán) genomokból modellezhető. Ez arra enged következtetni, hogy az avar és hun korszakok népessége között nagymértékű az átfedés, és az avarok Európába érkezésével a korábban ott lakó népeket /MT.: lásd a következő kiemelt beszúrást/ felülrétegezte egy, az ősi Mongóliából frissen érkező elitcsoport. 
A HONALAPÍTÓ MAGYARSÁG - AKIK A HONFOGLALÁS KORÁBAN A KÁRPÁT-MEDENCÉBE ÉRKEZŐ ELITNÉPESSÉG- GENOMÖSSZETÉTELE A MAI NÉPESSÉGEK KÖZÜL A LEGNAGYOBB HASONLÓSÁGOT A BASKÍROKKAL /MT.: Baskír= főfarkas türkül; = basiguli, pasiguli, a hun utód törzsszövetség tagja kínaiul;= baskír, basdzsírt, basgírd korai arab, perzsa./ A SZIBÉRIAI ÉS VOLGAI TATÁROKKAL MUTATJA, AZ ŐSI NÉPESSÉGEK KÖZÜL PEDIG AZ ÁZSIAI SZKÍTÁKKAL. 
A leszármazási viszonyok vizsgálata azt mutatja, hogy a honfoglaló elit jelentős része legközelebbi nyelvrokonainkkal, a manysikkal (vogulok), a szamojéd nyelvű nganaszanokkal, szelkupokkal és enyecekkel közös ősökre vezethető vissza, és ezek közül legutoljára a manysiktól válhattak külön.
 
nyolcadik 7
Honfoglalás kori magyar emberek koponya alapján készült arcrekonstrukciói. FORRÁS: MTI/KELEMEN ZOLTÁN GERGELY 

A legnagyobb felbontású genommodellek arra utalnak, hogy valóban létezhetett egy "protougor" népesség, amely a késő bronzkori Mezhovskaya kultúra népességének és a nganasanok őseinek keveredésével jött létre valahol az Ural és az Altáj közötti erdős sztyeppe zónában, akik a vaskorban az ázsiai szkíták egyik csoportját alkothatták. /MT. kiemelése./

A vaskorban a manysik és a honfoglalók ősei különváltak, és utóbbiak Kr.e. 643-431 között komoly mértékben keveredtek a korai szarmatákkal /székelyekkel? MT./. Ezt Kr.u. 217-315 között egy második keveredés követte az ázsiai hunok utódaival, az európai hunok elődeivel, melynek időpontja az európai hun kort közvetlenül megelőző időszaknak felel meg.
 

TEHÁT A HONALAPÍTÓ MAGYAR ELIT JELENTŐS RÉSZÉBŐL TELJESEN HIÁNYZOTT A "PROTOUGOR" ÖRÖKSÉG, HELYETTE ŐK HUN VAGY AVAR LESZÁRMAZOTTNAK MUTATKOZTAK, KÜLÖNBÖZŐ MÉRTÉKŰ IRÁNI (ALÁN) ÉS HELYBELI /MT. KIEMELÉSE/ KEVEREDÉSSEL. /MT.: Ezek a „helybeliek" lehettek a munka-hipotézisem szerint az LGM-et a Kárpát-medence mikro-klimatikus menedékhelyein „áttelelők", maid közülük a „Holocén optimumot"/ 0/1. ábra= 00/1. ábra/ az US környékén „átnyaraló", onnan hazatértek. Vagyis nem vettek részt az Sl, de ezen áttelelők közül némelyek az S2 „Start"-iában igen./

A Kárpát-medencébe érkező hunok, avarok és honalapítók mindegyike kisebbségben volt a helybeli népességhez képest, amelynek túlnyomó többsége európai bronzkori genommal rendelkezett, és az Árpád-korig igen heterogén volt". /MT. kiemelése./

/MT.: Ez is igazolja, hogy Árpádéknak azért nem kellett e hont elfoglalniuk, mert az itt folyamatosan túlélők egy részével megértették egymás egyik nyelvét. A többnyelvűség akkoriban, érhetőleg, nem volt ritkaság./

A cikk eredeti angol változata ennél sokkal hosszabb, és számunkra, szaklaikusok számára még ennek pontos magyar fordítása is, ábráival együtt jórészt érthetetlen. 

Mongol jegyzet. Forrás:Érdy Miklós: ,,A hun Kapcsolat" 74. o. Magyarok Világszövetsége 2013. Kisenciklopédia 20. ,,Egy másik konferencián Dr. Daubner György vett részt 2011 szeptember végén. Őt az első, sikeres hun témájú dokumentumfilmje (,,A hunok titkos története") után a készülő folytatásokhoz való anyaggyűjtés vonzotta Mongóliába.

Magát a konferenciát ritka esemény hozta létre. Ez a hun birodalom alapításának 2220. évfordulója, amely Mongólia térségében létesített első állam ..... Ezt részben egy luxus kiállítású, mongol-angol nyelvű, nagyrészt még közöletlen régészeti anyaggal teli könyvvel is ünnepelték. Ezt én úgy tekintettem, mint az új elgondolás bibliáját, mely a „Foreword" első mondata szerint így hangzik: ,,A Hunok, akik a mai mongolok ősi elődei, létrehoztak egy nagy birodalmat ... és kitörölhetetlen jegyet hagytak a világ történelmén, mely olyan jelentős, mint a milyet Görögország, Róma, Kína és más ősi civilizációk hagytak." ... A 15 szerző neve mellett azonban két intézmény neve szerzőként is látható, mégpedig a címoldalon, az alábbi módon: 

„ Institute of Archeology Mongolian Academy of Sciences and National Museum of Mongolia, TREASURES OF THE XIONGNU, Ulaan Baatar, Mongolia, 2011." (A HUNOK KINCSEI) 296 old." 

Vagyis a hivatalos mongol tudományos élet és képviselői e számukra nagyon fontos 2011- ben kiadott mű első mondatával támogatják, de legalábbis nem cáfolják „A magyarság 30 OOO éves Kárpát-medencei története" című munka-hipotézisemet.

TUVA, Szibéria

A mintegy 100 OOO lakosú Tuva Köztársaság az ész. 50. és a kh. 95. fokán fekszik, Budapestről jó 7 OOO km-t ugrottunk kelet felé. A mi őstörténetünk nevezetes Turáni-alföldje az Aral-tó, a Szir-darja és az Amu-darja vidékén, Tuvától visszafelé, innen mintegy 3500 km-re található. Érdekes ez a két Turán, egymástól ilyen távol, mikor az itteni ellendrukkerek még egy létét is szinte hisztérikusan tagadták. Vö.: Sorszám 13.Sumér. Ny5 bekezdésében a harmadik Turán-nal 13.Sumér, Irak és 14.Turáni-alföld, Aral-tó-val. 
 nyolcadik 8
nyolcadik 9
A kurgán. 200 l-ben, Turán várostól 50 km-re, nyugatra találtak rá a 2 700 éves csontvázakra egy rothadás ellen védett, addig fel nem tárt, érintetlen kamrában, a mintegy 30 m átmérőjű kurgán mélyén, sziklarakat és földréteg 4 méternyi takarásában. Most már két, egymástól 1.000 km-re lévő kurgánt hasonlíthatnak össze.
nyolcadik 10
nyolcadik 11
 
ÖSSZEFOGLALÁS. A sumér - szkíta - hun birodalmak Eurázsiában egymásra rétegeződtek, számtalan népet, nemzetet foglaltak magukba, akár pl. a római, vagy a szovjet birodalom is. De nagyrészük népességének egyik fő alap-összetevője a 30 OOO éve magyar nyelven beszélő, folyamatosan Kárpát-medencei őshonos, vagy oda visszatérő magyarság volt, és ma is az.  
 
Megnyitva 295 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások