20220528
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2022 január 18, kedd

Akinek inge, vegye fel ! ...

Szerző: Gurabi Ágnes és Dr. Oláh Zoltán

A nyílt levelet kinek írták? - mert ha jók az értesüléseink a született pártonkívüliek, mint magam is, eddig is jogkövető adófizetők már a "közhatalom spájzában vannak", ahhoz, hogy 3200 elépülésen közbirtokos életmódra váltsunk. Ehhez meg van a józan paraszti eszünk

  1. a vásárhelyi-modell kétszer működött, helyben, és ennek kiterjesztése folyik pártot eddig sem választani akarók/tudók bekapcsolódásával
  2. Vásárhelyen is két lépcsős választás szükségeltetett a pártok és politikusainak közgyűlésből kitakarításához
  3. A "takarító"-pártonkívüli előválasztás során ugyancsak két lépcsőben lemosta/behódoltatta a Hat ellenzéki párt miniszterelnök jelöltjét
  4. a győztes minden tömegpártot vitt MMM-mozgalmárjaival, a NEEM-hez hasonlóan, mert vannak fiatal lelkes segítői, és a csapat nő a "megtértekkel"
  5. van közös JÖVŐKÉP és programjavaslatunk a termelési mód, és az ehhez illő helyi közigazgatásra váltásra, amelyhez csak íratlan alkotmányunkra kell váltani választástól függetlenül. Az interregnumban kormány NEEM kell és a szentkorona alkotmányunkon sem kell változtatni csak betartani a 12 pontot, íme:

Miniszterelnök kerestetik termelési mód és közigazgatásváltás céljából

1/ Választási stratégia párthegemónia megszüntetésére: Ami jó azt megtartjuk, a hibákat kijavítjuk! A ma pénzpórázon tartott „pártképviselőket” helyben ismert és elismert, visszahívható tisztességes, pártonkívüli, és alkalmas NÉPKÉPVISELŐK váltják, akik kaláka közösségeket építenek ki maguk körül

2/ A bevált hazai közjogi hagyományok korszerű gyakorlatára építjük önkormányzatainkat, amelyek bevételi forrásait, a központi elvonást lecsökkentve, helyben vidékfejlesztésre fordítjuk ezzel is növelve bármely település esélyegyenlőségét

3/ Az eddig atomizált helyi közösségeket helyzetbe kell hozni és az öngondoskodásukat a Helyi Együttműködés Rendszerének (HER) ösztönzésével, a KÖZJÓ nevében kormányozni a helyben választott pártonkívüli képviselők ellenőrzésével

4/ A HER tevékenységének szerves fejlődése érdekében a helyi gazdaságföldrajzi lehetőségek minél jobb kihasználása érdekében termelési és értékesítési kistérségekké kell szervezni

5/ E szervesen fejlődő kistérségek adják majd a jövő tájegység vezetőségének választókerületeit is a kiüresített megyerendszer felváltását közjó-vezérelte településfejlesztő érdekérvényesítő erővel

6/ Az öngondoskodó államot mellérendelt, a kistérségek gazdaságföldrajzi tájegységeinek szerves összeillesztése valósítja meg ma a legjobban

7/ Kistérségek igazgatását, visszahívható al- és főispánokkal kell megoldani a régi vármegyék vagy svájci kantonok mintájára

8/ A természetromboló monokultúrás és kaotikus földalapú támogatottságú mezőgazdaság helyett, vissza kell térni a természetföldrajzi lehetőségek lehető legjobb fenntartásához

9/ A gondoskodó állam feladata a családi, több nemzedék egy tájegységben folytatott tanyagazdaságainak, birtokainak, illetve azok közbirtokosi, kistérségi földhasználatának elősegítse. A földalapú-támogatási rendszert a jóval nagyobb hozzáadott értéket biztosító, jóval szélesebb körnek munkát adó, a helyi önfoglalkoztatásra ösztönző Hangya szövetkezeteknek, kézműiparnak és a helyi feldolgozóiparnak kell leváltania a lehető legrövidebb idő alatt

10/ A munkaadó és -vállaló tudathasadásos világszemléletet az elfelejtett közbirtokos tudatra neveléssel, a nemzeti értékrend életszerű oktatásával és az önfoglalkoztatás mesterfogásaira neveléssel, a város és vidékének szerves kapcsolatának megvalósításával érjük el. Tudásmegosztást népfőiskolák, az esélyegyenlőség megteremtését biztosító kistérségi felsőoktatási szervezetekkel alapítványi egyetemekkel és élettudományi kutatóintézetekkel kívánatos megoldani

11/ A mai „betegségügyet” a megelőzés, a szükséges esetekben személyre szabott gyógyítás váltja le a gyógyszerlobbi hegemóniájának leépítésével

12/ A közjó érdekébe kell állítani a tudomány módszertanát, amelynek naprakésszé tett protokolljainak, a szakma szabályai szerint megvalósított alkalmazásait az öngondoskodó állam hivatott biztosítani úgy, hogy az EGY-nemzethez tartozás ismét gazdasági felemelkedést és jóllétet teremtsen a Kárpát-medencében!


NYÍLT LEVÉL ⇒

 A rendszert leváltani akaró, a kényszerrel, és diktatúrával  szembe helyezkedő pártok, csoportok, és mozgalmak vezetőinek és egyéneknek A covidfasizmust és oltáskényszert elítélő minden szakmai, vagy civil szervezetnek, mozgalomnak, csoportnak és egyénnek Minden, magát függetlennek, mondó, a kényszerrel és jogfosztással szembe helyezkedő média részére

NINCS MIRE TOVÁBB VÁRNI!

Azt, a Földön jelenleg zajló, a globalista erők által elindított folyamatot, amiben a kormányok is részt vesznek, nem fogja leállítani sem a „választás”, sem a pereskedés, sem tüntetések, sem a közelharc, ezt látjuk a nemzetközi példákból is.

Egyszerre 3 történelmi folyamat ért a végéhez:

A globális pénzügyi rendszer összeomlik, szétesik

A kapitalizmus végéhez értünk

A polgári- parlamenti demokráciáknak is vége 

A 3 összetevő együttes összeolmlása hatalmas energiákat és feszültségeket szabadít fel. A jelenlegi globális világhatalmi rendszer alapjai semmisülnek meg: a legnagyobb világvallás, a "kereszténység" befolyása is elgyengült, ami a hatalom megszerzésének alapját jelentette.

 A pénz, a  parlamenti ál-demokráciák és „választások” a megszerzett hatalom megtartását , a kapitalizmus, a bankrendszer kiépítése  a kizsákmányolást és a profitszerzést tette lehetővé. A propagandát a médiákkal terjesztik, és támogatják.

A hatalom birtoklásának ez a módja most vagy a történelem süllyesztőjébe kerül, vagy átmentik úgy, hogy felváltják a transzhumanizmusnak nevezett digitális függőséggel, ami nem más, mint a rabszolgaság modernizált formája. Ennek a kiépítése már folyamatban van. Az ál-demokráciában felnőtt  polgárok pedig nem látják, vagy nem akarják elhinni, hogy ez megtörténhet velük. 

A  világhatalmi törekvést támogató kormányokat, és rendszert nem lehet megszüntetni  annak az ál-demokrácia keretein belül létrehozott, ideológiai alapon megosztó pártrendszer segítségével, ami maga a háttérhatalom alakított ki.

Helyre kell állítani a közvetlen képviselet rendszerét, aminek segítségével felépíthetünk egy olyan, új világot, ami a Természet rendjének törvényein, és nem egy globalista világhatalmi rendszer pszichopata vezetőinek az ideológiáin, és profitéhségén alapul. Egy igazságos, értékrend alapú, emberi társadalmat és jogrendet kell létrehozni a zsarnoki, életellenes rendszer, és kormányok uralma helyett. Mi magyarok, kiváltságos helyzetben vagyunk, mert történelmi alkotmányunk jogfolytonosságának helyreállításával egyszerűen, és gyorsan megtehetjük ezt.  De csak egymást segítve és erősítve juthatunk el odáig.

Minél tovább várunk, annál nagyobb veszteséget szenvedünk, és mi magunk is vétkesekké válunk.

Sorsfordulóhoz érkezett az emberiség:

Ha elfogadjuk a feltételeket: engedj a kényszernek, és visszakapod a régi életed,- és ellenállás nélkül lemondunk szabadságunkról, és jogainkról,- soha többé nem kapjuk vissza azt, ami a miénk volt!

A mi felelősségünk, hogy milyen lesz az Új Világ!

 Az emberiség fejlődésének a fordulópontján a mi döntésünk határozza meg az irányt! 

Az emberi szabadság kiváltsággá válhat, mert a társadalomban való részvétel feltételévé akarják tenni.! Az oltási igazolvány  az utolsó lépcsőfok egy Orwelli társadalom felé, ahol az ellenőrzés és megfigyelés szabályainak való engedelmességért cserébe kaphatunk vissza egy keveset a szabadság illúziójából. Örökre ki leszünk szolgáltatva azoknak, akik meghatározzák a szabályokat.

A döntés joga,- most még,- a mi kezünkben van!

A mi kezünkben van a szabadság fáklyája, amit csak mi „vihetünk át a túloldalra”!

Mostani döntéseink és tetteink tétje nem csak egyéni sorsunk, és nemzetünk,- hanem az Emberiség további léte, fennmaradása is !

EZÉRT:

Aki nem ismeri el, és mondja ki azt, hogy

-          Jelenleg egy világjárvány leple alatt profit,  és hatalmi érdekből népirtás és emberiség elleni bűntett zajlik veszélyes, és toxikus hatású géntechnológiai- kemoterápiás anyagokkal, amik nem vakcinák, hanem gyógyszerek

-          A globalista világhatalom a „járvány” segítségével az emberiséget digitális rabszolgákká akarja tenni, a fölötte való totális uralom céljából, az alapvető jogokat az engedelmesség jutalmaként gyakorolhatóvá téve

-          Magyarország lakosai egy, a magyar államon / királyságon/  belül létrehozott illegitim köztársaságban, egy diktatúrában élnek, aminek az „Alaptörvénye” az 1949.évi XX. törvénnyel, vagyis a „sztálini alkotmánnyal” jogfolytonos, mivel annak jogutódjaként lett hatályba helyezve, ezért történelmi alkotmányosságunk jogfolytonossága a mai napig nem lett helyreállítva

Aki nem segíti és támogatja, hogy  

-           Történelmi Alkotmányunk jogfolytonosságának helyreállítását a Szent Korona tan, és ősi értékrendünk alapján csak egy „Alkotmány Helyreállító Nemzetgyűlés” összehívása által tudjuk megtenni. Ez egyben szabadságunk, függetlenségünk, és emberi méltóságunk visszanyerésének is egyetlen lehetséges, békés módja, amivel a pártdiktatúrát, hatalmi kényszert is megszüntethetjük. Történelmi Alkotmányunk a magyar nemzet államalkotó akarata, a Szentkorona-alkotmányosság ma is érvényes, nem szüntethető meg és nem függeszthető fel, a szokásjogon és joghagyományokon alapuló közjogi rendszer. Párt, vagy bármilyen politikai fölény, hatalom akarata magyar alkotmányt nem írhat, a mindenkori hatalom nem határozhatja meg saját hatalmának a korlátait, mert azt a Nemzetgyűlésnek kell meghatároznia. Törvénysértés jogot nem alapít! Egy alkotmányos Alaptörvénynek meg kell felelnie a történelmi alkotmány alapelveinek. A Szent Korona tan, és történelmi alkotmányunk jogfolytonossága alapján ki kell mondani a sztálini alkotmány, és az azzal” jogfolytonossá” tett orbáni Alaptörvény érvénytelenségét, és ezután magyar közjogi hagyományaink alapján lehet egy új államforma alapjait meghatározni.

Aki nem segíti, és támogatja

-           Minden, általa lehetséges módon a kiutat jelenlegi helyzetünkből, az igazság felderítésével és kimondásával, a csalások, és csalók leleplezésével minden téren és esetben és módon,

-          A mindezek érdekében történő lehető legteljesebb egységet, és széles körű összefogást minden lehetséges módon és eszközzel, felülemelkedve egyéni, vagy pártérdekeken, félretéve minden viszálykodást és megosztó megnyilvánulást,

EZZEL A TEVÉKENYSÉGÉVEL ELISMERI

hogy a globalista háttérhatalom tervének megvalósulását segíti, ezáltal bűnös népirtás és emberiség elleni bűntettben tevőlegesen, vagy bűnsegédként, azáltal is, ha csak hallgatásával, vagy megosztó tevékenységével, ideológiájával támogatta azt, és így bűnrészessé válva nem fogja tudni elkerülni a felelősségre vonást!

Kérjük, ezt a levelet továbbítsa az Ön által ismert, vagy elérhető személyek, pártok, és médiák részére, akikről úgy gondolja, érintettek ezekben az eseményekben!  

Megnyitva 751 alkalommal

Hozzászólás   

#1 Febr 22 civil demonstráció BudapestenR Zoltán 2022-01-23 15:22
Febr 22: újabb civil tiltakozás a covidterror ellen a fővárosban!
koronaigazsaga.eoldal.hu/.../...

Visszaköveteljük az önrendelkezési jogunkat! Tiltakozunk az oltásterror ellen!
A civilek több pontban megfogalmazott követelései , Orbán és Kásler lemondásra felszólítása a helyszínen aláírhatók, performance és szavazás is lesz a rendezvényen az ország vezetőiről.
A demonstráció párt és ideológiamentes,szervezői a "Korona Igazsága" civil csoport tagjai.
A beszédeket a meghívott civil mozgalmak tagjain kívül a részvevők mondják el.
Kérlek, támogasd a valódi civil összefogást azzal is, hogy tovább adod ezt a felhívást!
koronaigazsaga.eoldal.hu/cikkek

/nyitooldal/demonstracio-az-onrendelkezesert-2022-feb-12.html

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások