20210615
Last updateH, 19 ápr. 2021 6am

rovas logo

2021 május 07, péntek

Felkérés jogi képviseltre

Szerző: Korona Igazsága

..."MINDEZEK OKÁN :
Mivel állampolgári jogainkkal törvényes úton és képviselővel szeretnénk megtenni, az Ön segítségét kérjük jogaink gyakorlásához, a megfelelő beadványok elkészítéséhez és ezek megfelelő hazai vagy nemzetközi  bíróságokra történő beadásához ,melyet egy pertársaság keretében szeretnénk megtenni"...

Tisztelt Leendő Képviselőnk!

Alulírottak, a „Korona Igazsága” civil összefogás, a Szabadon Együtt” civil csoport, a „Hazafiak Szövetsége” civil mozgalom, a „Független Szabad Magyarok Szövetsége „ és több száz civil nevében, az Atv C fejezet (2)- ből adódó állampolgári jogunk és kötelességünk teljesítése, és jogaink védelme érdekében és céljából felkérjük Önt, mint jogászt, hogy elkészítse azokat a beadványokat, peranyagokat amelyekben az ATV. pontjainak sértését, és alapvető emberi jogaink, gyermekeink jogai, és emberi méltóságunk sértését, vagy teljes elvonását igazolva helyreállíthassuk a jogállamiságot, és elindíthassuk a büntetőpereket, amik okán lemondásra szólíthassuk fel a jelenlegi kormányt !
Amennyiben Ön is úgy érzi, az Egyetemes Emberi Jogainkat, és az ATV.- ben biztosított jogainkat nem veheti semmibe a kormány, és nem kényszerítheti egy ország lakosságát a gyógyszergyártók mohósága okán egy bizonytalan kimenetelű „emberkísérletbe”, és tennünk kell a hatalom kizárólagos birtoklása ellen, felelősséget érez gyermekeink, és embertársaink sorsa iránt is, valamint nem csak puszta anyagi haszonszerzésből segítene nekünk,- kérjük, fogadja el felkérésünket ! 
 
Kérésünk okait ezzel indokoljuk :
I /- AZ ALKOTMÁNYOSSÁG, A JOGÁLLAMISÁG ÉS ALAPJOGAINK SÉRELME
 
Az Atv. B) cikk (1) szerint Magyarország független és demokratikus jogállam
 
Jelen helyzetünkben a „függetlenség” nem áll fenn, mert a kormány döntéseit nem szabad akaratából, hanem az EU által ránk kényszerített keretek közt hozza Az EU- s szerződésekben több, addig nemzeti jogkörbe számító jogunkról le kellett mondanunk.
 
A demokrácia elve sérült, az nem érvényesül, a Parlamentben az ellenzék semmilyen módon nem tud beleszólni a kormányzásba vagy a törvényhozásba sem, a kialakult egypárti kormányzás és az ezt kihasználó, hatalmát további 2/3 -os törvényekkel bebiztosító kormánypárt korlátozhatatlanul bármit megtehet, amit csak akar! Az ellenzéki képviselőknek gyakorlatilag nincs lehetőségük érdemben befolyásolni az egyes döntéseket, a kormánytól független intézmények vezetőinek megválasztását, vagy kinevezését, ezért a „fékek és ellensúlyok” rendszerét alkotó intézmények (Köztársasági Elnök, Alkotmánybíróság, Állami Számvevőszék, a Költségvetési Tanács elnöke, a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, a Legfőbb Ügyész, az MNB elnöke és alelnökei, a Monetáris Tanács tagjai, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, és helyettesei, a Közbeszerzési Hatóság, a Nemzeti Választási Bizottság, a Médiatanács, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke) vezetői szinte mind pártkatonák, hosszú mandátummal, akik az ellenzékkel szemben is felhasználhatók! Jelenleg egy „látszat-demokráciában” élünk !
 
A jogállamiság is sérült, több területen is, ezt igazolja a civilek jogainak semmibe vétele, az AB döntéseinek figyelembe nem vétele , az ATV -t sértő törvények és rendeletek életbe léptetése az ATV -t sértő módon , a törvényi szabályozás nem megfelelő módja, a bírók függetlenségének megnyirbálása , az elfogultság, és korrupció megjelenése több területen Demokratikus jogainkat a népszavazási lehetőségek jelentős korlátozása okán nem gyakorolhatjuk a lehetséges mértékben. Az ellenvélemény kifejezésére szolgáló lehetőségeink korlátozottak, vagy „rémhírterjesztés” címen büntethetők !
A médiák függetlensége is sérült a kormányközeli cégek felvásárlásai nyomán és a maradék független médiák működésének korlátozottságával
 
Az ATV C9 cikk (1) pontja szerint: A Magyar Állam működése a hatalom megosztásának elvén alapszik
 
Ez a pont is sérült, jelenleg a hatalom nemhogy meg lenne osztva,- hanem kizárólag a Fidesz és ezáltal a miniszterelnök kezébe került . Az egypárti hatalmat a 2011- ben, és azóta befejezettnek tekinthető
„államcsínnyel” szerezte meg, és tette leválthatatlanná a VTV átírásával, és további, 2/3- os törvények megalkotásának sorozatával Ezáltal kialakult a „hatalom kizárólagos birtoklása”, vagyis egy diktatúra, amit jogunkban áll megszüntetni ,de kötelességünk is egyben !
Ezt mára több, ismert alkotmányjogász is megfogalmazta !
 
Jelenleg a parlament egypárti diktatúra módján működik, mert ha az ellenzéki „KÉP-viselők” be sem mennének, az Országgyűlés akkor is képes határozatok meghozatalára, törvényjavaslatok elfogadására, törvények és rendeletek megalkotására és életbe léptetésére Ezen felül mára szinte már mindenhol a kormánypárti emberek ülnek, aki ellenszegült, leváltották, több
esetben a nyomásgyakorlás különböző módjait alkalmazzák , a Kamarák, vagy a Szakszervezetek szintén kormányhű vezetői segítségével A Köztársasági Elnök a szakmailag, de nemzetközi szinten is kifogásolt törvényeket is aláírja, az alapvető jogok sérelme ellenére is!
Az AB tagjait, egy kivételével,- mindet a mostani kormány jelölte és juttatta tisztségbe.
A „közigazgatási bíróságok” felállítása is a hatalom koncentrációját segíti.
Az Ombudsman hatásköre is meg lett gyengítve!
Nálunk van a legkevesebb szakszervezet és érdekvédelmi szervezet, ezek létrehozása sok esetben lehetetlen, mert a kormány nem segíti, hanem tétlenségével gátolja a megalakulásukat, a meglévők vezetősége is mind a kormány embereiből áll!
Az ATV C) pont (2) szerint : Senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetve kizárólagos birtoklására . AZ ilyen törekvéssel szemben törvényes úton mindenki jogosult és köteles fellépni 
 
Álláspontunk szerint a hatalom kizárólagos megszerzése megvalósult, jelenleg ezt a miniszterelnök egyszemélyben bitorolja a Fidesz segítségével.
A Parlamenten belül, a csalárd VTV- segítségével létrehozott 2/3-os többség miatt bizalmatlansági indítvány és erre alapozva új választás kiírása nem lehetséges A Köztársasági Elnök jogköre is erősen korlátozott, de pártatlansága is megkérdőjelezhető !
Ezen okok miatt jelenleg Magyarország már nem alkotmányos demokrácia és nem jogállam, hanem egy ,önkényes túlhatalomra épülő diktatúra !
 
Az Alaptörvény érvénytelensége :
 
Ennek sem a megalkotására, sem a hatályba helyezésére nem kapott felhatalmazást a Fidesz !
Az 1949 - es kommunista „Alkotmány” alapján hozták létre, azért arra hivatkozva,mert az ad lehetőséget a 2/3- os többséggel történő alkotmányozásra, megkerülve ezzel a hatályban levő 1989 –es Alkotmányunkat, amiben ez 4/5 – ös többséghez volt kötve !
Az ATV illegitim voltát 2012-ben 3 jogász igazolta egy beadványban 2011- ben :
Dr. Balogh Sándor prof. emeritius, Dr. Bene Gábor közjogász és Dr. Gyarmati Péter prof. emeritius Részlet az indítványból :
„Az alkotmánybírósági törvény preambuluma szerint az Alkotmánybíróság (AB) feladata az „Alkotmányban biztosított alapjogok védelme.” A 2/3-os többséggel megszavazott Alaptörvény preambuluma új helyzetet teremtett, mikor kijelenti, hogy „Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét. Nem ismerjük el történeti alkotmányunk idegen megszállások miatt bekövetkezett felfüggesztését.” Tehát maga a 2/3 ismeri el, hogy nincs felfüggesztve, tehát (de jure) még mindig érvényben van a magyar történeti alkotmány. Mivel az AB alapfeladata az érvényes magyar (tehát történeti) alkotmány jogrendszerét betartani és betartatni, jelen beadvány ennek talaján áll, s az AB közjogi kötelezettségét is felveti. „
 
„Mivel az Alaptörvény megalkotása és egy pártszövetség által való elfogadása az 1949-ben eredő „zsarnokság” folytatása, mindenkinek, társadalmi helyzetének vagy foglalkozásbeli állapotának megfelelően, kötelessége fellépni ellene. Mivel a Preambulum szerint: ”Nem ismerjük el az 1949. évi kommunista alkotmányt, amely egy zsarnoki uralom alapja volt, ezért kinyilvánítjuk annak érvénytelenségét.„ A „mérgezett fa gyümölcse” jogi principium alapján minden azt követő, illetve azon alapuló határozat, törvény, vagy intézkedés érvénytelen. (külön eljárás nélkül is alkalmatlannak kell lennie valódi joghatás kiváltására.)”
II /- ALAPVETŐ EMBERI JOGAINK SÉRELME
 
Alapvető emberi jogaink és az ATV- ben is biztosított jogaink lettek a szükségesnél nagyobb mértékben korlátozva vagy elvonva és emberi méltóságunk sérült a kormányrendeletek által
 
Az önrendelkezési jogot az Alkotmánybíróság az emberi méltóság, így az általános személyiségi jog tartalmi elemeként nevezte meg és a döntésre képes ember saját teste és sorsa feletti rendelkezési jogát széles körű védelemben részesíti.
 
Az önrendelkezés joga tehát az emberi méltósághoz való jogból, mint anyajogból ered, amely abszolút jellegű, korlátozhatatlan és minden más jogot megelőző alapjog. Alkotmánybíróság az önrendelkezési jogból vezette le és nevesítette az ún. egészségügyi önrendelkezési jogot, melyet tágabb kategóriaként határozott meg, mint az egészségügyi beavatkozások visszautasításához való jogot
Az önrendelkezés esetei közé tartozik a testünk és személyes adataink felett való rendelkezés és a vélemény nyilvánítás szabadsága Az EJEE 3. és 4. cikke nem ismer az állam oldalán olyan kivételeket, amelyek esetén felmentést kaphatna.
Az emberi méltósághoz való jog érinti a testünk feletti önrendelkezést, magánszféra területének védelmét , és a szabad vélemény nyilvánítás jogát is ! A „rémhírterjesztés” ,mint büntetőjogi kategória okán sérül a szabad vélemény nyilvánításhoz való jog, ez a Helsinki Bizottság szerint a kormány intézkedéseivel szembeni, építő jellegű kritikát, ellenvéleményt is bünteti ,homályos megfogalmazások alapján !
Ezek értelmében a maszkok kötelező viselése szabadtéren, a katonaság bevonása , a „rémhírterjesztés” már AB által / 18/2000(VI.6. ) / eltörölt kategóriájának a veszélyhelyzet ideje alatti visszahozása, az EÜ tv-ben foglaltakat is sértő és WHO által sem elfogadható „esetmeghatározás” alapján való karanténozás, és a PCR tesztek nem megfelelő használata , és a csak ezekre alapozott diagnózis, a burkolt kényszerítés és nyomásgyakorlás az invazív beavatkozásnak számító mintavételi eljáráshoz , és a vakcinázásra ,melyek során nem dönthetünk szabadon , - a rendeletek sértik emberi méltóságunkat, ami semmilyen indokra hivatkozva nem korlátozható !
Az eltérő vélemény „ közveszély helyszínén” sem korlátozható alapjogunk !
A PCR tesztek nem megfelelő használata és a helytelen esetmeghatározás ,az emiatti karanténozás és korlátozások miatt több országban is perek indultak, melyeket megnyertek a felperesek !
Emberen való tiltott kísérletezés
 
A „Nürnbergi Törvénykönyv”-ben foglaltak okán jelenleg tiltott emberkísérletnek vagyunk alanyai ,mert nem valósul meg a „tájékozott beleegyezés” fogalma, ami önrendelkezésünk része, a vakcinák ideiglenes engedélyt kaptak csak, elismerten a kutatás-fejlesztés fázisában vannak, melynek során most gyűjtik a gyártók az adatokat a hosszabb távú hatásokról és mellékhatásokról, de erről nincs tájékoztatás ,valódi védelmet nem adnak a fertőzéssel szemben ,ártalmatlanságuk nem igazolható!
AZ mRNS és vektor-vakcinák soha széles körben engedélyt nem kaptak az eddigi sikertelen kísérletek miatt, ezzel szemben előállításuk olcsóbb, mint a hagyományos, valódi védőoltásoké. Hosszabb távú mellékhatásaik ismeretlenek, de a gyártók, korábbi kísérleteikből adódóan tisztában vannak a veszélyekkel. Nem tudják igazolni, hogy a későbbiekben fellép-e tartós genetikai károsodás, meddőség, vagy rákos elváltozás, autoimmun betegség ! A gyártók által megadott lehetséges mellékhatások nem szerepelnek a vakcinára jelentkezőknek adott beleegyező nyilatkozatban, amely egy sablonszöveg, holott a vakcinák összetételei és mellékhatásai különbözőek ! A vakcinák nem felelnek meg az „oltásbiztonság” feltételeinek, hatékonyságuk sem igazolható !
A kísérleti vakcinák elfogadásának kényszerítése megtévesztés, tények, adatok elhallgatása, és kényszerítő nyomásgyakorlás alkalmazásával , egy emberi jogainkat sértő rendelet által már kimeríti a népirtás fogalomkörét, ez emberiesség elleni bűntett!
A „maszk” orvostechnikai eszköznek minősül, ezért viselése csak önkéntesen, vagy tájékozott beleegyezéssel történhet ,de a maszkok egészségkárosító hatásait elhallgatták, szabadtéren való kötelezésük csak feltételezésekre alapul, hatékonyságukat semmilyen tudományos kísérlet nem igazolja és az adatok sem támasztották alá. Ezért viselésük orvosi kísérletnek számít !
„ 1997-ben Oviedóban elfogadott, az emberi jogokról, és a biomedicináról szóló Egyezmény  rendelkezik az emberi génállományba történő beavatkozás alapszabályáról.  Az Egyezmény alapján az olyan beavatkozás, amelynek tárgya az emberi génállomány megváltoztatása, csak megelőzési, kórismézési, diagnosztizálási) vagy gyógyítási indokból hajtható végre és csak akkor, ha  nem célja a leszármazottak genetikai állományának megváltoztatása. Sándor Judit bioetikus a génszerkesztés kapcsán mindezt a következőképpen interpretálta: „A génszerkesztés etikájában a biztonság mellett annak van jelentősége, hogy a beavatkozás örökölhető változásokhoz vezet, vagy csak az adott személy génállományát befolyásolja. Az előbbi tilos, az utóbbi csak engedély alapján és a születendő gyermek egészsége érdekében lehetséges.”
Az UNESCO által elfogadott Emberi Gének és Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata szerint az egyén génjeivel kapcsolatos kutatás, kezelés vagy diagnózis csak a felmerülő kockázatok és nyereségek alapos előzetes megállapítása után, az ország törvényei által megszabott egyéb követelmények figyelembe
vételével folytatható”
Az NNK nem tudja igazolni, hogy mennyi „tünetmentes” fertőzött van, ebből mennyi a gyermek, ezekben az esetekben semmivel sem igazolták a vírus jelenlétét, - de a „tünetmentes fertőzöttségre” hivatkozva akarják a
kísérleti vakcinázásba bevonni gyermekeinket is !
Sérül az egyenlő bánásmód elve
 
A kísérleti jellegű mRNS és vektor- vakcinák elfogadására való nyomásgyakorlás ,kényszer elfogadhatatlan , az oltottak előnybe hozásával az egyenlő bánásmód elvét is súlyosan sérti ,mert az oltási igazolásokkal egészségi állapot szerinti megkülönböztetés jön létre, a pozitív diszkrimináció ebben az esetben nem alkalmazható !
A pozitív diszkrimináció csak akkor alkalmazható, ha az a hátrányos helyzetben lévők esélyegyenlőségét segíti !
Emiatt a TASZ is nyilatkozatot adott ki !
Korábban az Európa Tanács is határozatot hozott, amiben tiltotta a megkülönböztetést az oltottak javára !
Az oltási igazolások kiállítása már önmagában is jogsértő!
A felháborító rendelet miatt civilek sokasága adott be panaszt az AJBH- ra !
III/- GYERMEKEK JOGAI
 
A Gyermekjogi Egyezményt hazánk 1991 ben aláírta. Az Egyezmény a gondoskodásra, ellátásra, a védelemre és a részvétel jogára épül.
A gyermekek testi-lelki védelme a társadalom feladata !
Joguk van részt venni az őket érintő döntések meghozatalában
A kötelező maszkviselés, teszt-mintavétel és a szülőkre való nyomásgyakorlással történő vakcinázásuk ,a
társaiktól való elkülönítésük mind sértik az Egyezményben szereplő gyermek-jogokat !
Ezen kívül semmilyen tanulmány, vagy tudományos kutatás, kísérlet nem igazolja, hogy a gyermekek tünetmentesen terjesztenék a Sars2.koronavírust ,az adatok sem igazolják nagyarányú fertőzöttségüket, a gyártók nem terjesztették ki a kísérleteiket a 16 éven aluliakra, vagy csak nemrég kezdték ,erről semmilyen korábbi tapasztalatuk nincsen ,- ezért puszta feltételezések okán nem tehetjük ki a gyermekeket a kísérleti vakcinák ismeretlen hatásainak !
A maszkok viselése, a mintavétel a teszteléshez, a bezártság, az egymástól való elkülönítésük félelmet és lelki sérülést ,tartós pszichológiai károsodást okoz számukra
 
Gyermekjogok, melyek a jelenlegi helyzetben érintettek :
 
2.cikk- A megkülönböztetés tilalma
3.cikk- A gyermek legjobb érdeke ,- mert biztonságukat garantálni kell !
6. cikk- Az élethez, életben maradáshoz és a fejlődéshez való jog
15. cikk- A gyermekek szabad egyesülési és békés gyülekezési joga
17. cikk- A gyermek joga a megfelelő tájékoztatáshoz
18. cikk- A szülők felelőssége a gyermek legjobb érdekében
19. cikk- Védelem az erőszak minden formájától
24. cikk- A gyermek joga az egészséghez és az egészségügyi szolgáltatásokhoz
28. cikk- A gyermek joga az oktatáshoz
31. cikk- A gyermek joga a szabadidőhöz , a játékhoz és a kultúrához
37. cikk- A kínzás, megalázó bánásmód és szabadságtól való megfosztás tilalma
41.cikk- A hatályos emberi jogi rendelkezések tiszteletben tartása
………………………………………………………………………………………………………………………………
A felsoroltak alátámasztásához a rendelkezésünkre állnak bizonyítékok, tudományos kutatási anyagok, szakértői nyilatkozatok, hivatalos dokumentumok, és más országokban lefolytatott perek anyagai, melyeket átadunk Önnek személyes találkozó és megbeszélés keretében
 
MINDEZEK OKÁN :
 
Mivel állampolgári jogainkkal törvényes úton és képviselővel szeretnénk megtenni, az Ön segítségét kérjük jogaink gyakorlásához , a megfelelő beadványok elkészítéséhez és ezek megfelelő hazai vagy nemzetközi bíróságokra történő beadásához ,melyet egy pertársaság keretében szeretnénk megtenni !
 
Kérésünk elfogadásában bízva, tisztelettel :
 
Vértesi Zsolt – a „Független Szabad Magyarok Szövetsége” képviseletében
Gurabi Csaba Károlyné – a „Korona Igazsága” civil összefogás képviseletében
A „ Szabadon Együtt” 50 ezres FB – csoport
És több ezer civil állampolgár nevében, akik támogatásukat biztosították számunkra!
Kelt : 2021 ápr 07
Megnyitva 208 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások