20211129
Last updateK, 23 nov. 2021 5pm

rovas logo

2015 október 11, vasárnap

Vad är chemtrails? (chemical trail = vegyi csík)

Szerző: http://jmm.nu

Vad är chemtrails? Chemtrails är de rökspår i himlen som flygplan släpper ut efter sig och som ibland bildar mönster av avgaser. Naturliga utsläpp från flygplan säger myndigheter. Farliga utsläpp av kemikalier som förgiftar människor och som bistår USA:s militär i deras krigförings som kallas vädermodifiering säger kritikerna.

16/5- 2015
Man kan titta upp i skyn och se rökstrimmor efter flygplanen. De vanliga utsläppen från flygplan kallas kondensationsstrimmor (k-strimmor eller contrails på engelska) och är ett flygplans naturliga avgaser och de andra utsläppen kallas chemtrails (chemical trails = kemikalie spår). Skillnaden mellan k-strimmor och chemtrails är att k-strimmor försvinner relativt snabbt medans chemtrails kan stanna kvar en hel dag samt det faktum att chemtrails breder ut sig över himmelen.

Myndigheter säger att dessa strimmor i skyn är vanliga k-strimmor medans kritiker menar att flygplanen pumpar ut kemikalier som är farliga för människan och vars syfte är att hjälpa USA i dess galna krigsföring som kallas vädermodifiering.

svedvegyicsik1

LUFTFARTSVERKET OCH CHEMTRAILS

Den myndighet som är ansvarig för vad som sker i Sveriges luftrum är Luftfartsverket. När jag tittar på Luftfartsverkets hemsida för att läsa om chemtrails så kan jag läsa följande i en pdf-fil:

VANLIGA KONDENSATIONSSTRMMOR
I takt med att flygtrafiken ökar, både i omfattning och över ett större område, ökar också de kondensationsstrimmor som kan synas efter flygplanen. Dessa kondensationsstrimmor kallas också k-strimmor eller condensation trails/con-trails på engelska . Inom meteorologin betraktas dessa som moln och är ett resultat av flygplanens avgaser. De syns framförallt när flygplanen flyger på hög höjd och kan ligga kvar under mer eller mindre lång tid och efterhand se ut som tunna moln beroende på temperatur och fuktighet i luften

En annan typ av kondensationsstrimmor bildas bland annat vid vingspetsar då luften är fuktig och nära kondensation. I virvlarna bakom planet bildas undertryck varvid temperaturen snabbt sjunker och därmed kondenserar vattenångan. Detta sker då ofta i lägre nivåer

BEROR  PÅ HÖG LUFTFUKTIGHET
Ibland är k-strimmorna brutna och ser ut som de helt plötsligt upphört och sedan återkommit. Det är ett resultat av att vattenångan i flygets k-strimmor är mer eller mindre konstant, medan mängden fuktighet i luften inte är det. Den varierar med höjd och lager av låg luftfuktighet kan vara inklämda mellan två lager av hög luftfuktighet. K-strimmorna syns enbart i lagren av hög luftfuktighet och blir således brutna.

Vanliga jetflygplan drivs med flygplansbränsle, som inte skiljer sig speciellt från bensin till bilar. Merparten av det flygbränsle som förbrukas är via vanliga civila flygplan. Avgaserna som bildas påminner alltså om avgaserna från bilar. Det vill säga merparten består av vattenånga och koldioxid, men det finns även andra ämnen.

Det är vattenångan som bildar de moln vi ser i form av k-strimmor när ångan snabbt kyls. De andra ämnena bidrar naturligtvis till att förorena vår miljö på samma sätt som bilavgaserna och avgaser från fartygstrafik.

LUFTFARTSVERKET JOBBAT AKTIVT MED MILJÖN
LFV jobbar aktivt för attt flygets påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt. Bland annat genom att minimera de utsläppskällor vi själva kan påverka men även genom andra miljösatsningar. Detta arbete sker exempelvis tillsammans med flygbolagen för att fortsätta utveckla ett mer effektivt luftrum med rakare och kortare över och inflygningar samt för att minska bränsleförbrukningen genom gröna landningar och starter som innebär kortast möjliga flygväg till och från flygplatsen.

CHEMTRAILS EXISTERAR INTE 
Det finns inte några vetenskapliga bevis, varken svenska eller utländska sådana, för att det skulle finnas något som kan benämnas ”chemtrails”.

Skulle främmande flygplan göra intrång i svenskt luftrum utan att ge sig tillkänna blir detta ett ärende för det svenska försvaret. Många förväxlar också chemtrails med seriös forskning om vädret och dess påverkan på vår jord. Detta går under namnet ”geo-engineering”.

”Så här var det aldrig förr” hävdar ofta anhängare av ”chemtrails” och pekar på den ökade mängden av k-strimmor. Som nämnts tidigare så stämmer det och är resultatet av den ökande flygtrafiken. En tätare flygtrafik sker till mer avlägsna platser och via ändrade rutter eftersom antalet flygpassagerare har ökat fem gånger mellan 1975 och 2011. Många som kontaktar LFV  kräver uppgifter om vilka plan som trafikerade vilka rutter vid ett specifikt tillfälle. Luftfartsverket har inga möjligheter att tillhandahålla en sådan service med hänsyn till bl.a. ”Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)”.

Luftfartsverket menar alltså att det inte finns några belägg för chemtrails utan att det är kondensationsstrimmor som vi observerar

https://www.youtube.com/watch?v=rOYA54k_8e0

SMHI FÖRNEKAR CHEMTRAILS

Vad säger SMHI om chemtrails? På SMHI:s hemsida så är det samma visa. SMHI skriver bl.a.

”Ur ett vetenskapligt perspektiv finns inget belägg för existensen av chemtrails. SMHI bedriver ingen forskning eller utredning kring detta. När det gäller existensen av chemtrails finns inga belägg från vetenskapen eller myndigheter , varken svenska eller utländska, som kommit SMHI:s kännedom”.

Sedan följer SMHI i Luftfartsverkets fotspår och pratar om att det är kondensationsstrimmor vi ser i skyn. Enligt SMHI så existerar alltså  inte chemtrails.

SMHI Norrköping: ”Det finns inga belägg för existensen av chemtrails”.

SMHI Norrköping: "Det finns inga belägg för existensen av chemtrails".

RIKSDAGSLEDAMOTS UTREDNING OM CHEMTRAILS

 2012 så begärde riksdagsledamoten och miljöpartisten Jan Lindholm en utredning beträffande chemtrails. RUT (Riksdagens Utrednings Tjänst) fick uppdraget och publicerade sedan resultatet. RUT hänvisar bl.a. till amerikanska naturvårdsverket (US EPA – Enviromental Protection Agency) som i sin tur skriver ungefär samma sak som Luftfartsverket. Sedan går RUT:s  rapport vidare om att visa tabeller över mängden metaller i Sveriges sjöar och mark och RUT:s utredning avslutar med att säga att chemtrails är en konspirationsteori.

Jan Lindholm sade senare att han aldrig egentligen fick svar huruvida chemtrails existerade eller inte och Jan valde att inte gå vidare i ämnet. Det verkar finnas få regeringsutredningar om chemtrails och Jan Lindholms utredning är den senaste mig veteligen.

Göran Persson

VAD ÄR SANNINGEN OM CHEMTRAILS?

VAD INNEHÅLLER CHEMTRAILS
Vad innehåller chemtrails? När beståndsdelarna i chemtrails har undersökts så har man bl.a  hittat följande innehåll: virus, mykopklasma (bakteriesläkte), nanopartiklar, barium, titan, aluminium, bly, arsenik, kadmium (Kadmium är en tungmetall och är giftig för kropp och  miljö),. ethylen,  bakterier,  bromid och strontium (Strontium är giftigt och cancerframkallande).. Samtidigt som man sprutar skyn så drar man ner nanobakterier och virus från övre atmosfären som inte hör hemma på jordytan och vi har inget immunförsvar mot detta.

CHEMTRAILS MOLN
Till skillnad mot vanliga kondensationsstrimmor så stannar chemtrails strimmor kvar i skyn under väldigt lång tid. Flygplanen flyger ibland fram och tillbaks över himmelen och det bildas mönster av dessa utsläpp. Ibland händer det att planen släpper ut avgaser som bildar konstgjorda moln. Dessa utsläpp är i sig självt inte farliga men det har rapporterats att efter att dessa moln har bildats och täckt himmelen så har folk hört flygplan ovanför dessa moln och  när det uppstått en lucka i det konstgjorda molnet så har folk observerat chemtrails-utsläpp ovanför molnet. Många av de flygplan som sprutar ut chemtrails kan heller inte synas på flygradar eftersom de inte har transponder.
Chemtrails skapar  konstgjorda moln.

svedekvgycsk5

Vilka sjukdomar står chemtrails för? Det sägs att chemtrails skapar luftvägssjukdomar. Chemtrails skapar  Inflammation i vävnader och påverkar hjärnan och ryggmärgen. Alzheimers, Parkinson, och ALS är kopplade till aluminumexponering. Andra symptom av chemtrails kan vara hosta, förkylningssymtom, halsont, huvudvärk, bihålebesvär, feber, frossa, ögonbesvär, trötthet, trögtänkthet för att nämna några. Allt fler vuxna och barn har visat prover på nedsatt immunförsvar och brister på viktiga b-vitamin.

Aluminium är ett nervgift som kan ge avtrubbning på koncentration och tankeförmåga. Genom att blockera nervimpulser till och från hjärnan, uppstår yrsel, minnesförlust, nedsatt koordinationsförmåga, ofrivilliga skakningar, talrubbningar och en förlust av balans och energi. Aluminium kopplas nu till Alzheimers och benskörhet. intag av aluminium kan också orsaka mag-tarmproblem, svaga och värkande muskler, huvud värk, letargi, trötthet och influensaliknande symtom.

Det finns alltså risker för sjukdomar vad gäller chemtrails.

CHEMTRAILS OCH NATUREN
Vad gör chemtrails med naturen? Stora doser Uran, Aluminium och Arsenik har påträffats i regnvatten i Skåne. Kemikalierna från chemtrails hamnar till slut i vårt grundvattensystem. Träd blir angripna och ekologiska odlingar har drabbats med försämrad försäljning som följd. Kemikalierna förs med vindarna och hamnar i Östersjön och kemikalierna i chemtrails reagerar med atmosfärens ämnen och bidrar till jordens uppvärmning.

Provtagningar över stora delar av världen visar stora halter av aluminium och barium i jord och regnvatten. Förekomsten av svavelhaltiga partiklar i chemtrails bidrar till den ökade försurningen av jorden. Det finns rapporter om att 700 miljoner fladdermöss har dött i en mystiskt svampsjukdom och  mer än 90 % av vilda bin har dött ut. Chemtrails hämmar fotosyntesen eftersom solen stängs ute och  många skogar i Kalifornien är döende pga chemtrails. Åsa Runander Centerpartiet säger att  att grödor inte kan hålla vatten längre och att det är enormt mycket aluminium och kvicksilver i den svenska fisken. Normen för halterna höjs för att dölja giftigheten.

 

Svéd video

En person vid namn Johnny Svensson har gjort ovanstående video som handlar om chemtrails i Sverige

 SYFTET MED CHEMTRAILS ÄR ATT BISTÅ VAPNET HAARP

 

Syftet med chemtrails är att bistå HAARP. Vet du inte vad HAARP är så kan du läsa mer här: vad är HAARP?  Kortfattat kan man säga att HAARP är ett vapen som USA:s militär har som kontrollerar vädret. Med HAARP  kan man skapa oväder, jordbävningar, översvämningar mm på kommando. HAARP kan modifiera vädret över ett fiendeland och slå ut landet genom att skapa naturkatastrofer eller förstöra elsystemet. HAARP fungerar tack vare att man manipulerar atmosfären. Tråkigt nog har HAARP en bieffekt och den bieffekten är att HAARP tar kål på atmosfären. Det sägs att HAARP är en av orsakerna till planetens vilda väder de senaste decennierna. I Sverige har vi tre anläggningar som samarbetar med HAARP. Dessa anläggningar heter LOIS, EISCAT OCH LOFAR.

 

Det som chemtrails gör är att skapa ett plasmaskikt i atmosfären. Plasma  är en typ av gas med skillnaden att den är elektriskt laddad. Plasman  leder elektricitet och hjälper således HAARP att utföra sitt jobb.  Det  sägs att Socialdemokraternas Göran Persson ska ha gett USA grönt ljus till att implementera chemtrails i Sverige. HAARP i samarbete med LOIS OCH LOFAR skapar en konstgjord växthuseffekt och man kan fråga sig hur farlig strålningen från LOIS, EISCAT och LOFAR är?

 

I början på 2000-talet så sattes det upp en gigantisk antenn i Växjö. Detta var en del av LOIS/LOFAR men presenterades i media som ett stort projekt att studera rymden . Projektets ansikte utåt var professorn Bo Thide. LOIS består av ca 10 000 antenner i Sverige och styrs av en superdator som är skänkt av USA. 2011 så invigde Jan Björklund LOFAR i Onsala. Strålningen i Sverige har mångfaldigats de senaste åren tack vara de mobila systemen.  USA:s militär har som syfte att ha full dominans över planetens väder till år 2025 och Sverige har även gjort hemliga avtal med USA som innebär att Sverige skickar data om personer om deras fysiologiska egenskpaper, deras fingeravtryck, DNA m.m.

 

Syftet med chemtrails är att bistå USA  med deras livsfarliga vapen som kallas HAARP. Som grädde på moset så hjälper svenska politiker till med detta i form av LOIS, LOFAR och EISCAT.

 

Australia & New Zealand Against Chemtrails & Geoengineering Protest 15.2.14

Protester mot chemtrails.

Protester mot chemtrails.

 

OBSERVATION FRÅN GÖTEBORG

Följande text är från sajten chemtrailsSverigeblogspot och är en iaktagelse från en person i Göteborg.

”När jag rundade kontorsbyggnaden såg jag två välbekanta vita bokstäver uppe på himlen. Jag säger bokstäver eftersom det var det de formade, chemtrailsen. Två enorma X bredvid varandra, sjok som tycktes växa sig allt större. Jag tänkte en bister tanke – kan de inte lämna oss ifred en så vacker dag som denna? Jag hade inte med mig mobilen. Jag skulle ångra att jag glömde den när jag fortsatte promenaden. Fler plan flög i bågar över himlen. Som en orkestrerad uppvisning av vad de kunde åstadkomma. Strecken blev fler och fler, som att de flög på kommando. Ett, två, tre, starta. Ett plan slutade plötsligt tvärt med den vita graffitin, för att kort därefter börja igen. 

Ett av de vita sjoken hade ett parallellt gående streck av blått, som en reflektion av vad som fanns bakom den vita slöjan. Det här hade jag aldrig sett förut. Jag hade sett hur det vita ibland skimrade i olika färger, eller bara bredde ut sig till moln. Solen strålade starkt. Kanske det var ett optiskt fenomen. Jag stirrade och stirrade, förbannade att jag inte hade med mig telefonen.

Som om jag inte redan fått nog av alldeles normala aktiviteter på himlen, uppenbarade sig en mörk stråle före ett av planen. Det var som om planets rutt plötsligt blev klart och tydligt för blotta ögat – dit ska du flyga! Och det gjorde det. Planet följde den mörka båglinjen, först väldigt exakt, sedan hamnade den aningen snett för att därefter sluta släppa ut chemtrails. Den mörka bågen försvann. Nu var jag nästan framme igen vid kontoret. Jag skyndade mig för att hämta telefonen, gick ut och tog bilder och film av en himmel som fortfarande var full av chemtrails. Men inget av fenomenen jag upplevde återupprepade sig nu. De hade nu sakteliga börjat breda ut sig över himlen. Inte i rutmönster som jag upplevt i Göteborg flera gånger. Nej, dessa var mer parallella, förutom de snygga bokstäverna”.

 Chemtrail Pilots SPRAYING BLOOD Cause Face to Face Near Mid-Air Collisions !!

I denna video så kan du bl.a. se ett flygplan som möter tre stycken chemtrailsplan. Eftersom chemtrailsplanen inte har någon transponder så var det minst sagt en överraskning för flygkaptenerna. Man kan också se de enorma sjok av utsläpp som vissa plan släpper ut.

 VILKA ÄR POLITISKT ANSVARIGA?

Så vilka är då politiskt ansvariga för chemtrails? Jag läste att Åsa  Runander Centerpartiet hade försökt ta upp frågan om chemtrails med Annie Lööf varvid Annie Lööf hade svarat ”det är en kontroversiell fråga och jag tror inte att tiden är mogen”. En annan politiker –  Pernilla Hagberg – fick bita i det sura äpplet och lämna Miljöpartiet eftersom Miljöpartiet inte gillade hennes engagemang ang. chemtrails.. Man kan ju alltid fråga sig hur chemtrails hamnar i flygplanens tankar? Någon som arbetar på flygplatser är givetvis insatt i hur det fungerar. Som situationen är just nu så verkar det inte finnas någon politisk ansvarig för chemtrails.

Jag rekommenderar dig att engagera dig i frågan för om allt detta skulle vara sant så har vi en allvarlig situation och då måste  vi gå man ur huse.

STOPPA CHEMTRAILS NU!

I nedanstående video så pratar forskare om chemtrails farlighet.

Pilots, Doctors & Scientists Tell Truth about Chemtrails [Excerpts]

Chemtrails, Here is your PROOF 100% Real "MUST WATCH"

 

http://jmm.nu/chemtrails-lois-lofar-eiscat-sverige/

Megnyitva 1966 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások