20230328
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2018 november 12, hétfő

Kútrombolók, kútmérgezők

Szerző: Nagy Tibor

A globális hatalom helytartóságaként működő kormányzat újabb akcióval borzolja a magyarok idegeit, amikor támadást indít kúttal rendelkező polgárai ellen. A fúrt kutakkal kapcsolatos lakossági terheknek az eltörlésére van szükség, a jelenlegi súlyos tehertétel helyett.

A legtöbb magyarországi kút fúrása kevesebb, mint ötvenezer forintból történt meg annak idején, ám most az adminisztráció milliós terhet kíván rakni a kúttal rendelkező polgárok vállára. A kútfúrató polgárok döntő része nem vágott volna bele a munkába, ha tudja, hogy utólag meg kívánja az állam változtatni a feltételeket, így nekik nem csak a kút fúrását, hanem az arra épülő adminisztráció telhetetlen luxusigényeit kell utólag megfizetniük. Ha a kommunista rendszer népirtóinak ügyében a korabeli "törvényekre" hivatkozva maradt el mind a mai napig a felelősök elszámoltatása, akkor a fúrt kúttal rendelkező magyar ember se kerüljön utólag rosszabb helyzetbe, mint egy tömeggyilkos. A visszamenőleges törvénykezés az Országgyűlés és az Alkotmánybíróság számára tiltva van, ezért kútügyben se engedjük, hogy megtörténjen. Az állam feladata a közügyek rendezése, azaz ugyanúgy, mint oktatás, egészségügy és honvédelem kérdésében állami kötelesség a kérdés zaklatásmentes rendezése. Egyetlen fillér utólagos állampolgárra terhelése sem fogadható el, a szabályozás legfeljebb a jövendő fúrt kútjaira terjedhetne ki, de miután a vízhez való hozzájutás alapvető emberi jog, ebben az esetben sem lehet az adminisztráció megtorló jellegű.

A Magyar Igazság és Élet Pártja követeli, hogy a meglevő kutak engedélyezésének határidejét hosszabbítsák meg, az adminisztráció terheitől a magyar embereket mentesítsék, így a lakosságra ez ügyben korábban, vagy most és a jövőben kirótt költségeket az állam térítse meg, és akiket feleslegesen ilyen adminisztratív terhekkel sújtottak, azoknak a kárát térítsék meg. Magyarországon csak a kádári állampárt évtizedeinek meghosszabbítását megtestesítő uralkodórétegnek jut nyugati fizetés és az európai átlagot messze meghaladó életkörülmény, miközben a nép 95 százaléka nyomorog, és esetenként az afrikai nyomortelepek szintjén tengődik, mint a Szabolcs, Borsod, Heves, Hajdú és Békés megye népességének jelentős része. Az ő számukra a fúrt kút maga az élet, hiszen még ha közegészségügyi okokból nem is ihatják vizét, növények locsolására, állatok itatására, így a család életben maradására használhatják. A jelenlegi milliós többletterhek nem teljesítése maga után vonja az engedéllyel nem rendelkező kutak betemetését, amit meg kell akadályoznunk. A történtek után a magáncélú vízkivétel adómentességét az Országgyűlésnek ki kell mondania, és e kérdésben az egyes politikai pártok és szervezetek álláspontját nyilvánosságra kell hozni, mert nem lehet egyszerre az élet és a halál pártján állni. Amely politikai alakulat szorgalmazza a meglévő szabályozást, az a pusztulás támogatója, a magyar élet ellensége, és a jövőben ennek megfelelően kell vele szembeszállnunk.

A Kárpát-medence közepén, vízgyűjtő területének alján elhelyezkedő víz csonka Magyarország legnagyobb nemzeti kincse, ami az olajtársadalom letűnésével egyre értékesebbé fog válni. A világban zajló emigrációs népvándorlás legfőbb oka a vízhiány, a poshadt, ihatatlan vizek tömege, amivel szemben nekünk magyaroknak örök időkre biztosított a kiváló minőségű tiszta ivóvizünk, és az általános vízbőség. Mindez nincs arányban a világon nálunk legmagasabb vízdíjakkal, az esztelen folyószabályozással, az elhibázott állami vízgazdálkodással, melynek alapvető jellemzője hol a belvíz, hol az aszály időszaka. A természet bőkezűen gondoskodik rólunk, miközben mi az emberre jellemző kiegyenlítő szerepnek a több évezredes hagyományát nem vagyunk képesek gyakorolni. Érthetetlen, hogy egy esztendőn belül miért sújt bennünket árvíz és szárazság, amikor csak okosan gazdálkodnunk kellene a meglévővel. Mindennek okaként a megfelelően átgondolt intézkedések hiányát jelölhetjük meg. A jelenlegi rendeletek visszavonása után meg kell kezdeni a rendtételt, pontos állami katasztert kell készíteni felszín alatti vízkészleteinkről, gondosan elkülönítve a több száz méter mélyen fekvő ivóvíz réteget a felszín alatt tíz-húsz méterre lévő, és a kútfúrás szempontjából leggyakoribb készletektől.
Korábbi tiltakozásunknak engedve a kormányzat salátatörvénybe bújtatva immáron támogatja, hogy a fúrt kutak fennmaradásának engedélyeztetését a 2018-as év vége helyett meghosszabbítsák esetleg 2020. december végéig, ám a jelenlegi túlszabályozott helyzetben nem világos, hogy ez a szándék emelkedik törvényi szintre, vagy éppen az azonnali sanyargatók akarata. Jelenleg egyértelmű, hogy egyetlen parlamenti párt sincs, amely a lakosságra kútügyben rótt rendkívüli terhek teljes eltörlését szorgalmazná, ezért a Magyar Igazság és Élet Pártja, mint a tavaszi országgyűlési választásokon legnagyobb támogatást elért radikális nemzeti párt követeli az eljárások teljes költségmentességét, és a meglévő zavaros szabályozás egyszerűsítését!

A vízhez való alapvető emberi jog az élet biológiai feltétele, ezért szükségszerűen magasabb rendű, mint bármely más állami törvény, vagy önkormányzati és egyéb rendelet. A világirodalomban Szophoklész Antigonéja, a tizennyolc esztendős bátor honleány a diktátor szemébe mondta:

Parancsaidban nem hiszem, hogy oly erő
Lehet, mely engem Isten nem változó
Íratlan törvényét áthágni kényszerít.

Eljött az idő, hogy a diktátor, és a hatalmát megtestesítő adminisztráció szemébe mondjuk: a fúrt kutak körül kirobbant botrány Magyarországon a kommunista diktatúra restaurációját jelenti, azaz a globális rendőrállam kiépülésével egyenlő, és ezzel szükségszerűen kiváltja minden jóérzésű magyar ellenállását, függetlenül attól, hogy van kútja, vagy nincs. A kutak nyilvántartásához szükséges méréseket, a pontos talpmélység és a kút átmérőjének megállapítását központi szervezésben kell elvégezni, amihez a költségvetésben akár harminc milliárdot is el kell különíteni. Amennyiben a kormányzat ezt a jelentős összeget nem papírrongálásra, hanem a meglévő kutak állami támogatású fejlesztésére, a nem ivóvíz-minőségű kutak feljavítására, mélységük állami támogatású növelésére fordítja, úgy néhány év múlva fejlett kút- és ivóvíz-rendszerű országgá válhatunk. Magát az adminisztrációt az önkéntesség alapjára helyezve és az Internet bevonásával tizedénél is szerényebb összegre lehet visszaszorítani. Ez a MIÉP javaslata, ez az élet parancsa!

A kútkérdésből ki kell zárni azokat a törvényalkotókat, akik nem magyar érdeket szolgálnak. Köztudott, hogy Magyarországon a minisztériumok kezéből immáron harmadik politikai ciklus óta kikerült a tényleges törvényalkotás. A Századvég politikai intézet a törvények kidolgozásának és megfogalmazásának rendszerébe mélységesen beavatkozott, amikor New Yorkban tevékenykedő, magyarul nem beszélő magánszemélyeket úgymond szakértőként vont be. Ezek a szakértők pontosan tudják, hogy Brooklinban mi az ő saját érdekük, ám fogalmuk sincs arról, hogy mi a magyar ember és a magyar nemzet érdeke. Ezért követeljük, hogy a külföldnek való megfeleléssel szakítva kizárólag magyar kis- és középvállalkozások vállalhassanak szerepet ebben az alapvető nemzetpolitikai kérdésben. Sanyargató törvények és rendeletek helyett az Országgyűlés mondja ki, hogy ahol nincs vezetékes víz, ott a fúrt kutak ivóvízként történő felhasználását, fejlesztését és átalakítását, valamint rendszeres laboratóriumi bevizsgálását az állam vállalja. Mindezek mellett az állam a magáncélú vízfelhasználás adómentességét is garantálni köteles mindaddig, amíg az nem az uralkodó kaszt luxus úszómedencéit szolgálja. Ez utóbbinak a progresszív adóztatása alapvető emberiességi kérdés, hiszen egy olyan országban, ahol a lakosság jelentős részének nem jut egészséges ivóvíz, nem lehet kevesek kiváltsága a fürdőmedencékben közpénzen, történő lubickolás.

Végül emlékeztetni kívánunk a KGB 45 pontjára, melynek orosz nyelvű változatát Boleslaw Bierut, egykori lengyel köztársasági elnök dolgozószobájában éppen abban az 1991-es évben találták meg, és hozták le a lengyel Nowy Dzieznik hasábjain, amikor a Magyar Igazság és Élet Pártja még csak a nemzeti ellenállás szerveződő állapotában volt. Az elhibázott rendszerváltás, a kommunista titkosszolgálatoknak való megfelelés ekkorra már nyilvánvalóvá vált, és örökös tiszteletbeli elnökünk, Csurka István az MDF alelnökeként birtokába került a nem nyilvános információknak. Azt is felismerte, hogy a moszkvai KGB-centrum által gyakorolt leigázási alapelvek nem csak a Varsói Szerződésbe tömörített keleti blokkban, így Magyarországon érvényesültek, hanem a globális rend új gazdái, a jelenkori Európai Unió is hasonlóan működik. A nyilvánosság előtt Csurka István fedte fel, hogy Bierut maga is KGB-ügynök volt a háború előtt és alatt, így az íróasztalán talált 45 pont nem csak egy hagymázos terv, hanem maga a véres valóság, ami bebizonyosodott a Magyar Dolgozók Pártja, az MSZMP, majd később az MDF, az MSZP és a Fidesz tevékenységében.
A MOSZKVA 2. 6. 1947: Szigorúan titkos!
K. AA/CC 113, Utasítás NK / 003/47. számú utasítás 28. és 29. pontja:
28.) Figyelni kell arra, nehogy az újjáépítés alatt álló vagy az újonnan felépített városokban és lakótelepeken léteznek-e olyan vízvezetékrendszerek, melyek nincsenek rákötve a fő vízhálózati rendszerre. A régi, nem bekötött vízvezetékeket és az utcai kutakat szisztematikusan fel kell számolni.

29.) Az ipari objektumok rekonstrukciója és építése során ügyelni kell arra, hogy az ipari hulladék azon folyókba legyen irányítva, melyek ivóvíztartalékként szolgálhatnak.

A jelenlegi kútszabályozási rendszerben felismerhetjük a KGB egykori tervét, mely egybe vág az Európai Unió, és a Brooklinban "szakértő" izraeli-amerikai kettős állampolgár törvény- és rendeletalkotók szándékával. Mindezek mögött nem nehéz felfedezni a központi vízvezeték-hálózat felügyeletének akaratát, amelyben a mesterséges vegyszerezés, a lakosság ellenálló képességének legyengítése, adott esetben a női és férfi termékenység mesterséges csökkentése, vagy az élet kioltásának lehetősége egybevág a jelenlegi globális hatalom világuralmi terveivel. Mindez csupán összeesküvés elmélet lenne, ha nem igazolnák statisztikai mutatók, a népességcsökkenés, a termékenységi ráta és az élelmiszerben, vízben lévő életesélyt csökkentő, súlyos betegségeket előidéző mesterséges anyagok feltűnően magas aránya. Itt kell keresnünk a jelenlegi természetellenes szabályozás végső okát, és ezért kell a fúrt kutak szabályozásának kérdését sokkal komolyabban vennünk az eddigieknél.

A Magyar Igazság és Élet Pártja követeli a pártállami múlttal való tökéletes szakítást, aminek első jele lehet a vízkérdés megoldása, és követnie kell a privatizációs elszámoltatásnak, a devizahitel csalássorozat megállításának, a nemzeti vagyonleltár felállításának, és az elmúlt hetven év politikusai felelősségre vonásának. A XXI. században ideje van a korszerű változtatásoknak. Nemzeti vízkészletünket a természetellenes folyamszabályozás megszüntetésével, korszerű, de sok évezredes magyar hagyománnyal rendelkező ártéri gazdálkodással, a Duna-Tisza csatornák megépítésével, víztározók létesítésével, a beszántott csapadékvíz-csatornák megtisztításával kell folytatnunk. A MIÉP készen áll az alapvető változtatások részleteinek kidolgozására. Szakértői és támogatói gárdánk érdekelt a nemzeti vízgazdálkodás alapkérdéseinek kidolgozásában. Mindehhez első lépés a kútkérdés újragondolása. Határidő sürget bennünket, legkésőbb 2018 végéig szükséges az alapfilozófia újragondolása, és a magyar embereknek megfelelő szabályozás. A jelenlegi helyzetet Szolzsenyicin írta le legpontosabban, és nekünk ki kell mondanunk, hogy a Szovjetunió és az Európai Unió szocialista aktivistái tökéletesen megfelelnek egymásnak:

"A kommunistánál kártékonyabb és veszélyesebb embertípust még nem produkált a történelem. Cinizmusuk, szemtelenségük, hataloméhségük, gátlástalanságuk, rombolási hajlamuk, kultúra- és szellemellenességük elképzelhetetlen minden más normális, azaz nem kommunista ember számára. A kommunista nem ismeri a szégyent, az emberi méltóságot, és fogalma sincs arról, amit a keresztény etika így nevez: lelkiismeret. A kommunista eltorzult lélek. Egészséges szellemű európai ember nem lehet kommunista! Nincs olyan vastag bőrt igénylő hazugság, amit egy kommunista szemrebbenés nélkül ki ne mondana, ha azt a mozgalom érdeke vagy az elvtársak személyes boldogulása kívánja."

A Magyar Igazság és Élet Pártja elvárja a hatalom ideiglenes birtokosaitól, hogy felelősen gondolkodjanak és cselekedjenek. Forduljanak szembe a törvényeket és rendeleteket tollbamondó, diktátumként megfogalmazó eddigi kenyéradó gazdáikkal. Vonják vissza korábbi rendeleteiket, és a magyar társadalom érdekeinek megfelelően alkossanak újat.

Tiszaeszlár, 2018. november 5-én.

Nagy Tibor


Kapcsolódó írás: "Az önkormányzatnak kell a lakosság érdekeit képviselni" →

Megnyitva 1424 alkalommal

Hozzászólás   

#2 Gyulabácsi jelenti.Gyulabácsi 2018-12-02 18:50
A kútmérgezést az Állami eszközkezelő által megbízott lomtalanítók követték el. Szerintem a megbízó tudta nélkül. Mert a lomok eltakarításához konténert kellett volna rendelni ami nem kevés pénz.

Az élő kútba minden szemetet, fekáliát, bútort, rongyot, stb. beledobáltak.

Mindezt a volt lakó, a polgárőrparancsnok, és én is láttuk.

Jeleztem a NÉBIH-nek, a zöldeknek, de ezidáig nem történt semmi.

Úgy látszik csak akkor tesznek valamit, ha az politikai érdekeket szolgál.

Gyulabácsi
#1 KútmérgezésR Zoltán 2018-11-18 10:27
Olvasónk küldte a következő üzenetet a szerkesztőségünkbe: "A szomszédomban lévő kutat megmérgezték. Sem a zöldek sem a NÉBIH nem intézkedett.

Erre a következő kérdéseim, lennének: Tudjuk-e kik vagy csak sejtjük kik lehetnek azok akik megmérgezték, mérgezik a kutat- kutakat? Hogyan? Mivel? Ki vette észre? Hogyan? Kinek lett jelentve? Lett e észlelve máshol is kútmérgezés? Van e súlyos megbetegedés vagy halálozás a mérgezések végett?

Jelentse aki tudja és meri, vagy nekem vagy álnéven a cikk alatt.

Szeretettel. >Zoli<

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások