20210422
Last updateH, 19 ápr. 2021 6am

rovas logo

2012 július 17, kedd

Holobiznisz

Szerző: Orosházi Ferenc

"A barikád másik oldala a szeretet oldala. Az az oldal, ahol az egyik ember életének az értelme a MÁSIK ember! Az a másik ember, akiért az egyik, jót cselekedni kész, akiért áldozatot vállalni képes. Ezen az oldalon az erkölcs diktálta magatartási formák, és az ezen alapuló önként vállalt együttélési kötelezettségek, amik az emberi értéket meghatározzák."

 2012. június 17-én a Regnum Marianum keresztjénél tartott összejövetel során rövid részleteket olvastam fel, Kertész Imre Sorstalanság című Nobel díjas könyvéből. Amikor befejeztem e rövid ideig tartó tevékenységemet, a rend(szer) éber őrei kihallgatás céljából előállítottak.

Először arra gondoltam, hogy a közízlés rongálása lesz ellenem a vád. Úgy voltam vele, ha már egyszer oly balga lélek voltam, hogy közterületen, nagy nyilvánosság előtt fenn hangon olvastam abból az irodalmi értéket csekély mértékben sem tartalmazó alkotásból, hát megérdemlem. Legyen bármily kemény a büntetésem, férfi módjára vállalom.

Gondolatban megszaggattam már a ruhámat, nem létező szakállamat és egy jó adagra való hamut is szórtam a fejemre. Viszont a vizsgálószobán igazán meglepetés ért. Ott közölték ugyanis velem, hogy a Btk.269/C bekezdésbe foglaltak képezik a velem szemben felhánytorgatott alapos gyanú tárgyát, ami a következőt jelenti:

„Aki nagy nyilvánosság előtt a nemzeti szocialista vagy kommunista rendszerek által elkövetett népirtás és más, emberiség elleni cselekmények tényét tagadja, kétségbe vonja vagy jelentéktelen színben tünteti fel, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

Mondom a vizsgáló tisztnek, hogy nem kisebbítettem én semmit, sőt, ha akarja, még ki is színezem a magyarországi barbár kommunista, bolsevista-uralom legfélelmetesebb és legvérengzőbb népbiztosa Szamuely Tibor és társa Corvin-Klein Ottó szadista gyilkos, valamint Kun Béla, Lenin első számú magyarul beszélő tanítványának rémtetteit, ha ez az elvárás. (Gondoltam, ha a kisebbítését büntetik, az enyhe túlzás kifejezetten kívánatos)

Fennhangon hirdetem a hat moszkovita (Farkas Mihály, Gerő Ernő, Péter Gábor (Auspitz Benjáminnak vagy másnéven Eisenberger Benő), Rákosi (Roth Mór) Mátyás, Révai József (Kahana Mózes), Vas-Weinberger Zoltán) néven elhíresült aljas bűnözők emberiség ellen elkövetett cselekedeteit. Nem fogok elfeledkezni Himler Márton, Jankó Péter magyarság elleni ámokfutásáról. Továbbá nem hagyom ki a Kádár rendszert, benne Biszku Bélával, vagy a négy elemijével professzorokat oktató Aczél Györgyöt sem. De ne zavarja majd, hogy hozzá fogom tenni, valamennyien zsidó származásúak – fejeztem be mondókámat.

Önt azzal gyanúsítjuk, hogy többször fennhangon azt kiáltotta: „Nem volt holokauszt, nem volt holokauszt!”

- De jóember, én egy Nobel-díjas könyvből olvastam fel! Hogy van az, hogy aki megírja, az Nobel díjat kap, aki idéz belőle, azt három év börtönbüntetéssel fenyegettetik?
- Abban a könyvben nincs leírva, hogy nem volt holokauszt – szólt közbe rendkívül öntudatosan a vizsgálótiszt főnöke!
- Ha valaki felállít egy képletet, hogy kétszer kettő, az Nobel díjra érdemes, aki kimondja a végeredményt az meg büntetést érdemel?

Hogy van ez? Milyen világban élünk?

Nézzük, pontosan mi is áll a Sorstalanságban! Szó szerinti idézet a Magvető kiadó hatodik kiadásából, amelynek felolvasásával, illetve a levont következtetéssel elkövettem a bűncselekedet:

106. oldal:
„Két villám formájú vonás is csak most tűnt a szemembe a gallérjukról. Így is állapíthattam meg, hogy eszerint hát a SS-ek hírneves alakulatához tartozhatnak, amelyről otthon is sokat hallottam már. Kijelenthetem, cseppet sem találtam őket veszedelmesnek: kényelmesen föl s alá jártak, cirkáltak az oszlopok egész hosszában, kérdésekre válaszoltak, bólogattak, némelyőnket szívélyesen háton, vagy vállon is veregettek.”

160. oldal:
Buchenwaldban is van krematórium, természetesen, de mindössze csupán egy, s ez itt nem a tábor célja, nem a lényege, a lelke, az értelme – mondhatom bátran -, hanem csak olyanokat égetnek el benne, akik már a táborban múlnak ki, a tábori élet rendes körülményei közt,…”

161. oldal:
„…elmondhatom, Buchenwaldot én is hamar megszerettem.”

222. oldal:
Régi szokásainkat új helyekre is mindig magunkkal visszük, úgy látszik: mondhatom a kórházban magamnak is számos régi megrögzöttséggel, beidegződéssel kellett még eleinte megküzdenem.”

223. oldal:
„Időközönként engem is föl-fölvittek egy emeleti kis szobába, ahol a két orvos működött, egy fiatalabb meg egy korosabb: én az utóbbinak voltam a páciense,…”

306. oldal:
„Ez arra volt kíváncsi, ami meg is mosolyogtatott kissé, hogy láttam-e gázkamrákat. Mondtam is neki: - akkor most nem beszélgetnénk.”

307. oldal:
„Tehát Ön….- hallott a gázkamrákról -,…. a saját szemével azonban mégsem győződött meg róla -, s el kellett ismernem: nem.”
(kiemelések tőlem)

Kétszer kettő - mondja Kertész Imre (Nobel díj) – egyenlő: négy - mondom én – (három év börtön).

Nem voltak tömeges megsemmisítésre alkalmas krematóriumok a munkatáborokban, gázkamrákat meg egyáltalán nem látott azokon a helyeken – mondja Kertész Imre – (Nobel díj), egyenlő: akkor nem lehetett holokauszt - mondom én – (három év börtön)

Még mielőtt tovább lépnék innét, vizsgáljuk meg, mit is jelent maga a szó: holokauszt.

A görög olvasat, teljesen elégő áldozatot jelent. A szóösszetételben szereplő szó, az ’áldozat’ élő embert feltételez. Tehát elevenen való (máglyán történő) elégetést. Ez annál is inkább joggal feltételezhető, hogy így van, mert a görögök nem 1944-ben alkották ezt a szavukat a zsidók kedvéért, hanem ki tudja, hány száz, vagy ezer éve, amikor még a máglya és nem a krematórium dívott….

Eleven égetések viszont ténylegesen voltak a történelmi évszázadok sötét korszakai során. 605 év alatt bizonyítottan 50 millió áldozata volt az akkori, valódi holokausztnak.

Kik égettek, kiket, és miért?

A boszorkányoknak nevezett tisztánlátókat, akik TUDTÁK(!) a teremtés igazságait. Tehát a tudás népét, velük a tudást irtották az egyházi inkvizíció (boszorkányüldözések) idején, hogy a valódi tudást hitre cseréljék. A hit, a papok érdekeit szolgálta és szolgálja ma is. Elhiteti például az emberrel, hogy bűnös, mert annak született (eredendő bűn), tehát vezekeljen - az egyház érdekében tevőlegesen, vagy adó formájában – és cserébe az Egyház majd elintézi nekünk lelki üdvözülésünket.

Akit sötétségbe zárhatnak, az retteg. Aki nem látja a Fényt, az fél. Fél, tehát nem egész, vagyis csak részeket láthat a világból. Akinek nincs tudomása a valóságról, azzal azt tesznek, amit akarnak.

A holokauszt szó héber jelentése a Soá, ami a teljes kipusztulást, teljes kiirtást jelent.

Feltehetjük a kérdést: Megvalósult-e a zsidók eleven elégetése, vagy teljes pusztulása, kiirtása?

Nem. Megismétlem, nehogy félreérthető legyek. Nem volt zsidó holokauszt. Ez egyértelműen kiolvasható a Nobel díjas könyvből is, és a szavak értelmezéséből is.

Nem azt állítom, hogy a különböző munkatáborokba kényszerített zsidók nem haltak meg viszonylag nagy számban. (a hozzáértő kutatók egy-kétszázezer főben becsülik meg a valós elhalálozás mértékét), de korántsem hat millióan, mint ahogyan azt a lelkiismeretünkre és pénztárcánkra ráterhelni igyekeznek immáron majd’ hetven éve. Ez is sok természetesen, mint ahogyan egyetlen-egy feleslegesen elpusztított életért is kár. Így aztán emlékezzünk csak meg bátran a Don-kanyarban elpusztult Magyar hadsereg hősi áldozatairól, akik – guttamási Khon-Szekeres (ex hadügyér nagyapja) által beszállított – papírtalpú bakancsban szenvedtek a jeges Szovjet fronton többnyire fagyhalált.

Kik ezek a lények, akik a saját borzalmaikból is hasznot húznak? Kik azok, akik a valódi munka nélkül szereznek hasznot? Kik azok, akik kivagyi jólétük, a túlzottan kényelmes, pazarló – kevés erőkifejtést, még annál is kevesebb fizikai megterhelést igénylő – életük fenntarthatóságának érdekében saját halottaik tetemeiből is képesek anyagi előnyt kovácsolni, más népeket ez által nyomorba dönteni?

Megint csak egy idézet, már csak azért, nehogy szó érje a ház elejét:

Ez a könyv ugyan nem lett Nobel díjas, de a világ legnagyobb – pár százmillió – példányszámban kinyomtatott alkotása. A Biblia.

János Evangéliuma 8. Fejezet 42. bekezdés.
Jézus ismét szavukon fogta őket: ”Ha Isten volna Atyátok, szeretnétek engem is…”

János Evangéliuma 8. Fejezet 44. bekezdés.
„Ti az Ördög Atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.”

János Evangéliuma 8. Fejezet 47. bekezdés
„Aki az Istentől van, hallgatja az Isten beszédeit; azért nem hallgatjátok ti, mert nem vagytok az Istentől valók.”

János Evangéliuma 9. Fejezet 4. bekezdés.
Erre a zsidók neki támadtak:…..

Jól értem, vannak emberek, akik Istentől, és vannak lények itt a Föld nevű bolygón, akik nem Istentől valók? Nevezetesen azok az Ördög Atyától származnak?!

És most térjünk a lényegre.

Az Ördög Atya gyermekeinek a II. Világháborús munkatáborokban elhalt áldozataik számáról szóló állításaik hamisak, enyhébb kifejezéssel is, erősen túlzottak. Hazudottak az odaveszetteknek jelentős többsége.

Hamis az általuk létre hozott, demokratikusnak nevezett, valójában önkényuralmi államigazgatási rendszerük szerte a világon. Fedezet nélküli, ezért nincs értéke a pénzüknek. Csak hamis ócska papír az, nem más. Hamis, nem emberi a létezésük, mert ezek a lények nem rendelkeznek semmilyen emberi tulajdonsággal. Hazudnak reggeltől estig. Hazug az életük, hazug az egész világuk.

Sajátos érdekeikért keresztültaposnak az egész emberiségen. Háborúkat robbantanak ki, nemzeteket tipornak el, népeket aláznak porig.

Nem ismernek se Istent, se Máriát! (szó szerint értsük!)

Jól értem akkor, hogy a Jó és a Gonosz örök küzdelme zajlik jelenleg a mi világunkban is?

A barikád egyik oldalán lévők a haszon reményében keresztülgázolnak mindenen és mindenkin. Energia válságról PAPOLNAK (a magyar nyelv egyik csodája, egyben megnevez és minősít), amikor az egész Univerzum egy energia óceán. Nem engedik érvényesülni a zseniális találmányokat, melyek ingyen energiához juttathatnák a Föld teljes népességét, mert abban a pillanatban megszűnne az emberiség függőségi viszonya a jelenlegi hatalmasoktól. Ezt pedig nem engedhetik! Ki fogja őket onnantól eltartani, szolgálni?

A haszonért elégetnek minden fosszilis üzemanyagot, amit kizárólagosan ők bitorolnak, tönkretéve ezzel az élő környezetet. Amennyiben ez folytatódik, akkor az a földi élet végét jelenti belátható időn belül.

A látható csili-vili, az anyagi javak összegszerűsége az, ami náluk mérvadó, csak az, ami számít. („minden ember annyit ér, amennyi pénze van”) A földi anyagi javak mérhetetlen felhalmozásáért élnek, ennek érdekében nekik semmi nem drága.

Jelszavuk: Még, még, még, semmi nem elég!

A barikád másik oldala a szeretet oldala. Az az oldal, ahol az egyik ember életének az értelme a MÁSIK ember! Az a másik ember, akiért az egyik, jót cselekedni kész, akiért áldozatot vállalni képes. Ezen az oldalon az erkölcs diktálta magatartási formák, és az ezen alapuló önként vállalt együttélési kötelezettségek, amik az emberi értéket meghatározzák.

Ez egy FAJI háború! Az emberiség harca, az embertelenség ellen! Világunkban (is) a Jó és a Gonosz küzdelme folyik!

Te sem maradhatsz ki belőle!

Az idők végén mindenki mérlegre kerül. A szürke, átmeneti zóna már megszűnt létezni. Döntened kell! Fekete, vagy fehér! Ez egy megmérettetés, a haszonelvű anyagi világrend és az emberi értékek felsőbbrendűségét hirdető világrend között! Győzünk, vagy örök rabszolgaságba döntetünk.

Ne feledd el! Az Első és a Második Világháborúban70 millió ember pusztult el, azóta még ki tudja mennyien Koreában, Vietnámban, Afganisztánban, az Öböl országaiban. Ezek a háborúk kizárólag az üzletet, a haszonelvű érdekeket szolgálták. Embereket ölettek meg emberekkel anyagi javakért, emberszerű lények.

A mi ellenségeink koránt sem biztos, hogy románul, vagy valamelyik szláv nyelven beszélnek itt a Kárpát-hazában! Mintahogyan az sem biztos, hogy barátunk az, aki magyarul szól hozzánk! Nem fordulhat elő, nem engedhetjük meg még egyszer, hogy Isten teremtményei, idegen lények érdekeiből egymás ellen forduljanak, sem Kishazánkban, sem Kárpát-hazában, sehol a világon!

Tedd fel magadnak a kérdést: Isten Gyermekének, vagyis embernek, vagy az Ördög Fattyának, emberszerű lénynek születtél?

A válasz a cselekedeteidben rejlik!

Fegyver nélkül hatékonyan harcolni, az igazság kimondásával, és terjesztésével lehet, mert az igaz szó ereje felülmúlhatatlan!

Kiskunlacháza, 2012. július 7.

Orosházi Ferenc
a Zászlós
a Magyar Nemzeti Hadsereg Tisztje

A Magyar Nemzeti Hadsereg, a Regnum Marianum keresztjénél 2011.augusztus 21- én tett - rendőrségi felügyelet mellett – nyilvános bejelentést követően, 2011. szeptember 1-én a soha el nem évülő Aranybulla ellenállási jogára hivatkozva, törvényesen alakult.

(a Magyar, nemes saját hazájában, a Kárpát-medencében, ha magyar. Ezt érteni fogják azok, akiknek érteniük kell!)


 Nemzeti Internetközel.wordpress.com nyomán: Magyar Megmarásért.hu

Beküldte: GyuszuSS

Megnyitva 2311 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások