20211202
Last updateK, 23 nov. 2021 5pm

rovas logo

2011 július 11, hétfő

Hamis „békeapostolok”.

Szerző: Gyalai Korpos András

Máskülönben nem ártana az úgynevezett "anyaországba" is, ha eltörölték a halálbüntetést, helyette be kellene újra vezetni az állampolgárság megvonását (vagyis a száműzetést, mert gazdaságosabb mint a fogva-tartás) bizonyos jogsértéseknél mint pl. a nemzetgyalázás, a nemzeti vagyonnak az eltékozlása vagy saját érdekekre való használata, az ország eladósítása, amit a néppel fizettetnek meg mostanában stb..Nem új a gondolat, még volt rá példa: „A mi országunkban nem mondjuk, hogy az az ember, akit nem érdekel országa sorsa, egyike azoknak, aki saját dolgaival törődik; mi azt mondjuk, hogy itt nincs helye neki”! (Thuküdidész görög történetíró)

 

Hamis „békeapostolok”.

Még hányszor próbálnak eladni, mint barmokat, a trianoni piacon, s még most "idiótáknak" is nevezni minket, ütve még egyet a barmokon, hogy érezzék, hogy foglalkoznak velük, s a véleményszabadság tiszteletben tartása jeléül, büntetlenül? Ez már sok !!!

>"Húszezer magyarországi idiótát leszámítva, senki sem gondol arra, hogy visszavehetjük Erdélyt vagy Erdély egy részét" - jelentette ki Magyarország bukaresti nagykövete. Füzes Oszkár szerint Magyarország "már százszor elismerte, hogy nincs többé területi követelése" s így Romániának a háromszintű autonómiát (személyi, kulturális és területi függetlenséget) kellene biztosítania az országban élő magyaroknak, s ez lehetne a kompromisszum.<

Dr. Bene Gábor: A szólásszabadság jegyében: beszélgessünk a tabukról 2. .

S ezek az egyének nemzettársainknak nevezik magukat?

Először tisztáznunk kellene néhány terminust:

-trianoni békeszerződés- kinek hozott békét, és ki kivel szerződött? Ezt már egyszer kifejtettem, de most megismétlem röviden: előkészítette a második világháborút, tehát békét nem hozott. Magyarországgal a szerződési tárgyalás folyamata megszakadt, a magyar békedelegáció nem írta alá a szerződést és visszavonult. Ezek történelmi tények.

Ezt ismerte el, végre, a Magyar állam a 2010-es XLV. tv. szavain keresztül, vagyis:

"....hazánkért és a magyar nemzet egészéért, az Alkotmányban rögzített felelősségünk jegyében, a magyarság egyik legnagyobb történelmi tragédiájára, a történelmi Magyarországot szétdaraboló, s a magyar nemzetet több állam fennhatósága alá szorító, 1920. június 4-én aláírt békediktátumra emlékezve, számot vetve e békediktátum által okozott politikai, gazdasági, jogi és lélektani problémák máig tartó megoldatlanságával, egyaránt tiszteletben tartva a magyar nemzet érdekeit..."(k.t.). Tehát nem nemzetközi szerződés hanem békediktátum volt, "a legyőzöttek meggyőződtek arról, hogy a szerződések – amelyeknek aláírására kényszerítették őket – nem jóhiszeműleg kötött egyezmények voltak, hanem erőszakos diktátumok, s így jogilag és erkölcsileg hamisak.” (Pozzi, Henri: Századunk bűnösei.)(k.t.)

-Magyarország szétdarabolása-a békediktátum ítéletének a következménye volt, s mint ilyen jogilag és erkölcsileg hamis, s mint háborús bűn elévülhetetlen. A haszonélvező országok elrabolták (annektálták, vagy ha úgy tetszik gyarmatosították) a Magyar Szentkorona felségterületét s vele együtt a lakósait is.

-Dákó-román eredet-(amire hivatkoznak, jogosságuk bizonyítására).A románok az eredeti AROMÁN (nem romai) vagy MORO-VLAH (fekete szolga) népcsoport részei. A skyta(szittya) népcsoport DAHA-nak nevezett leszármazottai akiket DÁK-oknak nevezték a romaiak, és az elfoglaló légió(k) keveredéséből színtiszta romaiak, lettek I. Károly uralkodásának kezdetétől (1866). Még az elfoglaló légió(k) is idegenlégiósok voltak, csak a vezényszavakat tudták latinul. Na ezt ha egy kutya beveszi, bele is döglik, de azonnal. Igaz mi sem állunk jobban a finn-ugor mesénkkel.

-Magyar nemzet vagy magyarság- "Egy magyar nemzet van" (Semjén Zs.), egy politikai s egy kulturális tehát 1+1=1. S ha még hozzáteszem hogy én nem hiszem, hogy a finn-ugor leszármazottak egy nemzethez tartoznak a skyta-hun-avar-magyar ősöket tisztelőkkel (bővebben ld. Gondolatok a Magyarságról c. írásomat),s tagadva a székely nemzet létét vagy múltját, valamint a csángók hovatartozását tisztázva stb., már szinte fedi az egyet.

>Kezdetben létezett a Szellem, a Lélek és az Erő. A nagy "EGY"<

KÉPES/MAGYAR BIBLIA /1. Még a saját vezetőgárdánk proeminensei is hajlamosak az ilyen következtetéseket felhasználni népszerűségük öregbítésére: pl.Tőkés László, az Európai Parlament alelnöke szerint "Nincs két Erdély, mint ahogyan nincs két Anyaország, két Kárpát-medence sincsen. Nincs két magyarság (vagy hét),..." (kt.) Ha így van akkor, kérdem én, hogy értsem is: akkor ezt az egyet akarják minduntalan egyesíteni "határok felett" hogy legyen egy, vagy ö is beállt a Viktorka ("Győzőke", igaz csak az eltelt választásokon, s a FIDESZ tisztújító kongresszusán) mögé szekértolónak, s biztatja szimpatizánsait, hogy mondjanak le a Szentkorona felségterületén őshonos státusukról, valami honosított státusért?

Ezzel a kérdéssel, ki a magyar nemzet tagja, vagy ki a magyar, nagyon sok nagy gondolkodónk foglalkozott, de nem jutottak egyességre, mint például: Szekfű Gyula, Babics Mihály, Juhász Gyula, Ady Endre, Grandpierre K. Endre, Wass Albert s még sorolhatnám. Nem tartom magam kompetensnek e kérdés megválaszolásában. Ezt még ezután kell tisztázni. S majd akkor lehet egyesíteni, s a nevében beszélni (s talán törvényt is hozni; alaptörvény, s esetleg, s miért ne? alkotmányt is, hogy az alkotmánybíróságnak ne kelljen nevet változtatni)

"Erdély visszavételét pedig már csupán "húszezer idióta" tartja

elképzelhetőnek - osztotta meg magvas gondolatait Füzes Oszkár egy román hírportál olvasóival." írja Balogh Gábor (a "barikád.hu"-n 2011, június 23) megjelentetett riportban, (mindegy ki számolta össze, remélem több is van), ez egy másként gondolkodó, kulturális-nemzetrész meggyalázása, mivel másként gondolkodik.

A magyarországi úgynevezett "idióták"-kal, még nagyon sokan sorsközösséget vállalnak, a mai határokon kívül rekedt, vagy elvándorolt, magyarok és nem-magyarok egyaránt. Mint például: a Magyar Trianoni Bizottság; a Magyarok Világszövetsége, akik tesznek is valamit e cél elérése érdekébe, s még sokan mások, valamint a nem-magyarok közül legalább egyet meg kell említsek akivel meg lehetne pótolni az "idióták" számát: Prof. Ludwig von Lang aki az INSTITUTUM PRO HOMINIS JURIBUS főtitkára. Mely Intézetet Őszentsége II. János Pál Pápa 1984. január hó 12-én kelt Enciklikájában alapított meg. Ugyanis ő terjesztette a Hága-i ENSZ Háborús Törvényszéke elé Őexcellenciája Carla del Ponte Főügyész úrnak azt a petíciót amelyben többek között ez áll:

"Javaslom az 1920. június 4-én Trianoni és az azt kiegészítő 1947. évi szeptember hó 15-i Párizsi Békeszerződések jogi szempontból történő felülvizsgálatát. A felülvizsgálat eredményeképp kérem annak megállapítását, hogy a fenti szerződések érvénytelenek és kérem a szerződések hatályon kívül helyezését." és a továbbiakban pedig:

"A büntetőjogi felelősség kérdése is vizsgálatot igényel. A tény feltáráshoz kíván segítséget nyújtani az INSTITUTUM PRO HOMINIS JURIBUS, amikor egy nemzetközi vizsgálóbizottság felállítását szorgalmazza, és ehhez a maga részéről minden segítséget megad. A vizsgálóbizottság felállítását 25-30 fő részvételével javaslom, amelyekből 10 szakértőt az INSTITUTUM PRO HOMINIS JURIBUS delegálna."

Továbbá "Az 1956-os Magyar Forradalom idején az Egyesült Nemzetek Szervezetének nem volt lehetősége támogatni a magyar nemzet szabadságharcát. A körülmények megváltoztak. Az ENSZ-nek most lehetősége nyílik arra, hogy jóvátegye az akkori közömbösségét." Zürich, 2001. február 20.

Ehhez nem kell kommentár. Ehhez kellene a Magyar Kormánynak is csatlakozni ha a nemzet igazi érdekeit tartja szem előtt s nem lemondani s "már százszor elismerte, hogy nincs többé területi követelése",helyette (de azt más is tudja,hogy nem az övé, s ő is csak jogtalanul bitorolja, így a mindenkori kormány már százszor is eladott minket). A Magyar földet, ami nem csak a magyar nemzet tulajdona, hanem a Szentkorona felségterülete is egyben, nincs joguk feladni (népestől). A kormánynak sincs joga lemondani róla, hanem bármi áron meg kell védenie, vagy visszaszereznie, főleg ha jogtalanul vették el. Ez alkotmányos kötelessége.

"Hogy volt nekünk egy országunk e földön,
Melyet magyar erő szerzett vitézül,
S magyar szív és ész tartott meg bizony.
Egy ezer évnek vére, könnye és
Verejtékes munkája adta meg
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz"
Juhász Gyula: Trianon

Nem kell elfelejteni a nagykövet úrnak, hogy e minőségében a Magyar Kormányt s ezen keresztül a magyar (politikai)nemzetet testesíti meg,és szolgálja. A véleménye nem lehet csak magánvélemény.

"Ne bántsd a magyart" groff Zrini Miklos (1661) (ma Zrinyi)

Sajnos Romániában az etnikai arányok módosítása, tovább folyik, még ma is, s az inkriminált "békeszerződés" kisebbségekre vonatkozó párizsi kisebbségi szerződés kitételeit csak a látszat kedvéért és legtöbbjüket csak papíron oldják meg. Tehát nekik hasznos az idő múlása. Nekünk nincs már időnk a halogatásra.

Az 1993. évi LV. tv. módosítások után, kimondja az elrabolt területeken maradt nemzettársaik, honosítás útján való állampolgárság megszerzését. Az egyik kizáró tényező:

"4. §.... b) a magyar jog szerint büntetlen előéletű és a kérelem elbírálásakor ellene magyar bíróság előtt büntetőeljárás nincs folyamatban;" (1993. évi LV. tv.)

Vajon ez a szabály érvényesül a jelenlegi állampolgárokra is. Tehát, ha valakit elítélnek vagy folyamatban van ellenük bírósági eljárás elveszti állampolgárságát is? Miért ez a megkülönböztetés a szomszédok által annektált nemzettársaikkal. Máskülönben nem ártana az úgynevezett "anyaországba" is, ha eltörölték a halálbüntetést, helyette be kellene újra vezetni az állampolgárság megvonását (vagyis a száműzetést, mert gazdaságosabb mint a fogva-tartás) bizonyos jogsértéseknél mint pl. a nemzetgyalázás, a nemzeti vagyonnak az eltékozlása vagy saját érdekekre való használata, az ország eladósítása, amit a néppel fizettetnek meg mostanában stb..Nem új a gondolat, még volt rá példa: „A mi országunkban nem mondjuk, hogy az az ember, akit nem érdekel országa sorsa, egyike azoknak, aki saját dolgaival törődik; mi azt mondjuk, hogy itt nincs helye neki”! (Thuküdidész görög történetíró)

De-hát ilyen a mindenkori igazságszolgáltatás, amely nem szolgálja a nemzetet, csak a pillanatban érvényben levő törvényeket.

Csak egy példát mondok: Nagy Imrét aki valamit tett a nemzetért, s ha hagyták volna a hazaárulók még többet is tehetett volna, de kivégezték, párhuzamba állítva a hazaáruló Károlyi Mihállyal, aki minket is eladott az országrésszel együtt, ágyban párnák közt halt meg, s utcanév is tiszteli még mindig személyét Budapesten; s még lenne elég ehhez hasonló példa.

Az irományt egy idézettel hagyom félbe, mert befejezni nem lehet:

"Gondoljuk csak jól meg, magyarok, mit kívánnak ezek a hamis „békeapostolok” tőlünk: nem kevesebbet, mint hogy fogadjuk barátságunkba azokat, akik hazánkból kiűztek és megtakarított dollárjainkkal tartsuk hivatalban azokat, akik nemzetünket keresztre feszítették!" Czegei Wass Albert: Nem tudok felejteni!

 

Kolozsvár. 2011. 07. 11

GYKA


Hozzászólások megtekintése a régi honlapról

Megnyitva 8868 alkalommal

Hozzászólás   

#4 Talán ez azleszerelt 2015-04-05 18:32
Idézet - kovacs.laszlo:
Jó de melyik!

Az az info, amelyik nem ellenőrizhető, az dezinformáció. Mert lehet, sőt biztos, hogy akár régebb óta is itt lakunk, de koránt sem biztos, hogy amcsi genetikusokból álló csoport ezt megállapította. S ha meg is állapította, akkor ezt az amcsi választásokat befolyásolni képes magyar emigráns lobbi miért nem pedzegeti? Furcsa.

Vannak ilyen kutatásokra való és interneten egyébként elérhető infók (hivatkozások), de azok legalább ellenőrizhetők. De Gyulabácsi?


Föltételezem, hogy Gyulabácsi a SCINECE magazin 2000. november 10-ei (Vol. 290) számában megjelent „The Genetic Legacy of Paleolithic Homo Sapiens in Extant Europeans: A Y Chromosome Perspective” című tanulmányra alapozott tudósítást közöl.

Magyar fordítás itt olvasható: Gáspár Róbert, Zürichi Magyar Történelmi Egyesület: zmte.webnode.hu/news/g/

Értékelés itt: Cser Ferenc és Darai Lajos, Magyarságtudományi füzetek 12. száma, „A sejti örökléstan szerint a magyar népesség döntő többsége Kárpát-medencei eredetű”: magyarmegmaradasert.hu/szerzok/kisenciklopedia/item/1762
#3 H-5213 Szapárfalu Angolkert út 2/Akovacs.laszlo 2015-04-04 17:21
Jó de melyik!

Az az info, amelyik nem ellenőrizhető, az dezinformáció. Mert lehet, sőt biztos, hogy akár régebb óta is itt lakunk, de koránt sem biztos, hogy amcsi genetikusokból álló csoport ezt megállapította. S ha meg is állapította, akkor ezt az amcsi választásokat befolyásolni képes magyar emigráns lobbi miért nem pedzegeti? Furcsa.

Vannak ilyen kutatásokra való és interneten egyébként elérhető infók (hivatkozások), de azok legalább ellenőrizhetők. De Gyulabácsi?
#2 ősiségGyulabácsi 2015-04-03 17:47
A Magyarok 40.000. éve itt laknak a Kárpát-mdencében. Ezt egy 16 fős amerikai genetikusokból álló tudós csoport állapította meg!
#1 mehecske 2012-01-24 20:46
de miert beszel juhasz gyula csak ezer evrol

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások