20210625
Last updateH, 19 ápr. 2021 6am

rovas logo

2016 október 24, hétfő

Bevezetés a Dák rejtélybe

Szerző: Péterfai János István

13. FEJEZET: A DÁK SZEMÉLYNEVEK

Ismerünk néhány dák, vagyis daka személynevet is, sajnos eléggé keveset. Ez a kevés személynév is

nyújthat számunkra némi segítséget a dák nyelvvel kapcsolatban.

Az első ismert dák király neve Boirebistas, más alakban Burvista. Először elemezzük az első formát. Mindig figyelnünk kell arra, hogy a név görög vagy latin betűkkel és fonetikával lett írva. Boirebistas hosszú név, ezért több értelmezést is figyelembe vehetünk. Bo-Ir-Eb-Is-Tas az első felbontás. Bika-Vas-Király-Fény-Úr jelentést lehet kiolvasni az elemekből, ha Bo a Boci, Bölény, Bos, Ir a Vas, Úr, Ír, Eb a Kan, Király, Kutya. A Boi-Re-Biztas lehet Boj-Re, vagyis a Ré-Fia, vagy Bő-Re, vagyis a Bő-Nap Biztosa. A király talán valamilyen bizonyítási eljáráson is átment, ami miatt ezt a nevet kapta. A Bőre-Biztas fogalmat nehéz elhinni. A Biz a Víz változata, a Ta Ország, de Tas lehet Kő is a törökben, akik ekkor még nem léteztek. A Tas Úr jelentésű a szumeroknál.

Burvista megfelelője ma Borvízta, vagyis Borvíz-Ta. Bor a pezsgő víz neve, Bur, Bor, Bar formában is használtuk. E neveknek van Felső, Magas, Hegy jelentése is, mivel a víz az egekből esik le a földre A szumer Barzillu, a magyar Barszil, már Felső-Szél jelentésű, vagyis a Lu, az Ember vasból készült páncélját jelenti. Maga a Pán-Cél is a Pán-Szél jelentést viseli, mivel a Pán, vagyis Úr bőre szélén páncélt viselt a harcban. Ha a Vista Élet jelentésű, akkor a név Magas-Élet lenne. De a Bur a Bor változata is, ezért a Víz-Élet fogalom az élet vizével is kapcsolatos lehet. E sok értelmezés közül a Nappal kapcsolatos a legvalószínűbb.

Legnagyobb dák királynak mondják Decebált, őt Decsebálnak is említik, mint Dáciát is Dácsiának. A névben a nagyon ősi Bál magyar szó van jelen, amelynek szabályos párja a Bél. A Ba a lélek egyik neve, Magas-Lélek és Csillag-Lélek a közelebbi fogalma. Ba-La a Lélek-Helye, ez rövidül Bál formára. A Bál közvetlen jelentései közül fontos a Nagy, a Ragyogás, a Bál, mint nagy fényes ünnepség, a Ragyogásból eredő Istenfogalom, a Bála, jelentése Nagy-Hely, a Bálna, a Nagyság-Háza, a Bél változatok a Welshel, Wales-szel együtt, a Baál változatok, továbbá a Pál, Pél, Pil, és mások. A Bál emberre vonatkoztatva egyszerűen Úr, vagyis a magyar értékrend szerint Király.

Dece rokonsági körébe sok szó tartozik. Elsőnek vegyük elő a Tesz magyar igét és Isten jelentésű szót. Tesz-E jelentése Isten-Háza. Ez a magyar szó adja a zöngés Dec-E lényegét. Dec-E-Bál nevének jelentése eszerint Ten-Házából való Úr. Valóban istenítette magát Decebál, amint az ókorban olyan sokan mások is hasonlóan gondolkodtak..

Decse kiejtéssel szintén magyar névnek mondható a király neve. Tudjuk, hogy Géza magyar nagykirály egyik neve Décse volt. Egyesek a Géza nevet elírásnak akarják beállítani a magyarok előtt, mert a név az ő szempontjuk szerint igen veszélyes. Mindjárt meglátjuk, miért?

Egy borzasztóan gyenge leszármazást gyártottak a Décse névre. Az Algyő és Felgyő utótagját, a Győ szót egy régebbi kitalált Gyöü névalakból vezetik le. Ez a Gyöü valamilyen kazárféle kitalált szó átvétele lenne. A kazárokat kinevezik törököknek egy olyan időben, amikor még törökök nem is léteztek. Mellesleg a kazárok a magyarok hetedik törzse egy bizonyos rendszerben, a Kaszárok, semmiképpen sem törökök. Aztán kitaláltak egy Gyeücsa nevet Géza nagykirálynak. Ez a Gyeücsa sem létezett sosem, de amit sokszor mondanak, az elterjed, bár igazzá nem válik. A Gyeücsa sosem létezett szóval aztán helyettesíteni akarják Géza nagykirály nevét.

Mivel őseink nem voltak elmeháborodottak, ezért a Géza névnek létjogosultsága van a magyar történelemben. Van továbbá I. Géza és II. Géza magyar király is, akik bizonyára nem valamilyen elírás miatt vették fel nevüket. Az a probléma gyökere, hogy Egyiptomban van egy Gesza nevű város, ami a Sza nép Földje jelentést viseli. Továbbá ismert Geza városa Kairótól nyugatra, ma írják e nevet Gizeh formában is. Jelentése a Földanya Szája és a Földanya Fényessége. A Gaza, Gize, Gad formákat most hagyjuk figyelmen kívül. Ez a probléma Géza nevével kapcsolatban. Egyesek tagadni akarják, hogy Egyiptomot is mi hoztuk létre.

Valódi név Decs, Dés, Deszk, Deseda, ma Somogyszalók része, és a Deseda-patak, valamint a Dics, Dicső nevek, és esetleg a Dísz. Ezek a nevek közeli rokonok és Ten isten nevéből származhatnak. Decs a ház jelentésű „E” szóval kiegészítve Decs-E, ami ismételten Isten-Háza jelentésű.

Megjegyzendő, hogy a Deusz, Zeusz névalakok természetesen magyar eredetűek. A Dece latinul is él, és Decem, vagyis a Tíz képviseli ezt a névformát. A magyar nyelv nem azért csodálatos, hogy ne értsük meg a Tíz fogalmának valódi jelentését, egy magasabb szintű elméleti rendszerben!

Decebál, meglehetősen megdöbbentőnek látszik, istenkirálynak, Isten akaratából uralkodó úrnak tűnik. Ebből az is következik, hogy szakrális király volt, nem pedig barbár horda ura, akik csak rabolni, fosztogatni tudtak. Decebál háborúja Róma ellen a magyar nyelvű népek nagy világháborújának egyik mozzanata volt.

Decs település neve kétségtelenül rokon Decse Bál előnevével.

Megjegyzendő, a Tecs, Técső nevek is rokonok a Decs, Dicső nevekkel. Fel kell hívni a figyelmet arra is, ezek a nevek alaki és jelentéstani rokonságban vannak a Tesz magyar istennévvel, amelynek a Desz alakja még a magyar szupercivilizáció korában kialakult. Amint a Déva, Dava is a Tevő, Tevés változata, valójában a Ten, Tenni ragozott alakjai, úgy a Decse, Décse is a Tesz alapigéből fejlődött ki. Tesz a Teremtő isten neve, természetesen.

Dekaineos főpap nevében azonnal felismerhetjük a Káin, vagyis Kien, Keán isten nevét. Káin a Kaján név változata, valójában En-Ki, vagyis Ki-En ősi kő és vízistent jeleníti meg. De-Kain-E jelentése a Föld Kain Háza, az –os görög képző. A De lehet persze Nap, vagy Ad igeként Atya. A Deka a latinban a tízes számmal függ össze, ami kétségtelenül kizárólag csak magyarul érthető meg igazi valójában. Lásd számnevekről írt értekezésemet. Ha a névben az Eosz önálló szó, akkor Hajnal a jelentése.

Vezina neve egyértelműen megint magyar név. Ve-Szi-Na formában a jelentése Isten-Nap-Ház, de maradjunk a Vezina alaknál. A Vez magyar alapige, Egyiptomban Vez-Ír formában írták Vezér nevét. Ő a görög névvel írt Ozirisz isten, a lélekvezető, a Nyíl folyó istene, akinek számtalan funkciója van még. Vezina nevében az In az Isten neve, az „A” a szó végén több jelentésű, itt talán Nagy az értelme, mivel egy vezérről van szó.

Vez-In-A jelentése Nagy Vezető Isten, vagy Nagy Vezető Herceg. Az En és In részletes elemzését itt nem szükséges bemutatni. A Ve-Zi-Na formájú értelmezés megint más jelentést mutat.

A Vez alapige rokonai igen számosak.

Scorilo neve igen érdekes. A név Sc jelekkel kezdődik. A magyar ábécé jelkészlete a legősibb időkben, tehát 30.000 évnél régebben, 36+1 jelből állt. Azután a jelkészlet közel ötvenre szaporodott. Ezzel szemben a görög ábécé 26 jelből állt, ami súlyos degenerálódásra mutat rá. A görögök számtalan hangot nem voltak képesek leírni, amelyek helyett jelkészletükből igyekeztek összeállítani más betűformákat. A magyar rovásírásban minden hangra külön jel volt, vagyis van ma is. Minden mai írás a magyar rovásírásból fejlődött ki, ezt remélhetőleg a komoly indoeurópai kutatók is ismerik. A Sc jel a Cs hang görög pótlása, a Scorilo név tehát Csorilo formában is olvasandó. Cso a víz fontos neve, a Ri forrás, nagyon régi időkben, a Lo a Fény, Csillag, Ember és Ló, Nagy jelentésű. Ezek a jelentések természetesen szoros jelentéstani összefüggésben vannak egymással. A név Víz-Forrás-Ember jelentése nagy hadvezérre utal, voltaképpen Atilla neve is ezt a felfogást tükrözi. Az áramló víz a mindent elsöprő támadó embersereg jelképe volt őseinknél.

Cotiso dák személy nevét Kotiszó formában írhatjuk át mai magyar helyesírás szerint. Köti-Szó lenne a név jelentése? A Ko előtag a Ku és Ka ősmagyar alapszavak változata, egy csoportba tartoznak. Kő és Száj a legfőbb jelentésük, de a Száj fogalom a Nyílás, Kapu jelentést is tartalmazza. Őseink olyan csodálatos képekben gondolkodtak, amit csak olyan ember érthet meg könnyen, aki maga is kutatja ősei gondolkodását. Ko-Tiszo lehet a Kő-Tisz harcosa, a Száj Tisztasága harcosa, aki igazat beszél, és még más jelentés is kiolvasható a magyar alapszavak jelentéstartalma alapján. A Kot-Iszo az Izzó Kötője, az Isz, Iz az Isten fényének a neve.

Diurpanaeus nevének elemei, mivel hosszú a név, szintén több értelmezésre adnak okot. De majd meglátjuk, ez a név is magyar nyelvű. Di-Úr-Pán-É-us a név helyesnek látszó felbontása. Az utótag csak képzőnek látszik, ezért hagyjuk el. Di Úr nagyjából Isteni Úr, a Pán a Nap tükrözése, az É a magyar Ház, Palota, Templom ősi szava, ma is tömeges a magyar nyelvben. Isteni-Úr, Földi Nap Házából való, ez a név pontos jelentése.

A Diur Djur, Dyur átírása a Gyúr igéhez vezeti értelmünket. Ez a szó is a Nap neve elsődlegesen, mert a Gur (Gurul) és Gyúr a köröző mozgást írja le, a Nap pedig kör az égen és köröző mozgást végez. Gyur-Pán-É nem más, mint a Körlő Pán Háza. Ha a Diur megint a Győr változata, akkor a Pán, egy Győr, vagyis vár ura lehetett.

Diegis valószínűleg Decebál testvére volt, amint írják a kutatók. A név hasonló a magyar Diekis és a kelta Diego névhez, bár a Diego lehet latin eredetű is, a latin viszont magyar eredetű nyelv. A Diegis névben felismerhetjük az Égisz magyar szót. Az Ég-Isz nem más, mint az Ég Izzása, vagyis az Ég Fénye. A görögök ezt a régi magyar szót átvették, és ma is használják, de őseiket, mint magyarokat, nem említik meg. De sok más név alatt írnak a magyarokról, mint pl. a Kéri/Kári törzsünkről.. Di-Ég-Isz neve tehát Isten-Egének-Esze, Isten-Egének-Fénye jelentésű. A Di Kettő jelentése egyeduralkodók nevében felettébb furcsa lenne.

A mai magyar nyelvterületen rendkívül magas az ősi királyi családok leszármazottainak száma. Amint a magyar szupercivilizáció pusztult, úgy menekültek a királyi családok megmaradt tagjai a Kárpát-medencébe. Ezért a Kárpát-medence népességében számtalan ősi királyi család utódai élnek ma is. Mivel eredetileg alig voltunk kétszázan, aztán egy kb. ötvenes létszámú csoport további erősítést hozott számunkra, azt mondhatjuk, hogy minden leszármazottunk királyfi és királylány. A magyar mesék egyik része erről szól, erről a nagyon régi, tízezer évnél régebbi korról. A kor inkább 50.000 vagy 70.000 évre tehető.

A dák nevek lehetnek kelta jellegűek is. Az alföldi dákokat valamilyen keverék népnek ábrázolják a kutatók, akik között sok volt a kelta. De a kelták a magyar anyatömb népesség egyik leváló néprészlege volt, akik Európa nyugati részét lakták.

Egy igazi magyar kutató előnye az, hogy ő érti a modernebb nyelveket, saját magyar anyanyelve segítségével, de semmilyen más nyelv alapján nem lehet megérteni őseink igazi gondolatait. A többi nyelv csak a magyar anyanyelv elromlása, továbbfejlődése. A nevek egy része lehet dák vagy kárp, géta-héta, stb. Biztosan nem lehet meghatározni egy régi név pontos mai jelentését. A nevek döntő többségét ma sem értik az emberek.

Bikilis neve a Békélős nevet idézi fel. Bi a lélek egyik neve. A Kil a gyilkosság neve, az Is a Fény neve. Bi-Kil-Is dák vezér neve a Lélek-Gyilkosok-Fénye. Maga a Béke is a halál nevét idézi fel, az öröklétbe hanyatlott embert. Van-e az öröklétből visszatérés? Isten mondja, hogy igen, van. A Bik-Ilis felbontás másik lehetőség, a név Bik és Ilis felbontási lehetősége is igen érdekes tartalmakat adhat ki.

Bitus neve a Pitus változata. A Pit Csillagot és Házat jelent elsődlegesen. Bi a csillaglélek, a Tus a Tűz változata. Bitus neve szakrális jelentéseket tartalmaz. Ma a Bit számítástechnikai szó, de honnan ered?

Butus egyszerű magyar szó is. De egy vezér nem lehet Butus. Bu a Fej egyik neve a magyar nyelvben. A Tus, Tusz a Tűz közeli formái. Ezért aztán Bu-Tus olyan vezér lehetett, aki Fője volt a rohamnak, a tüzes harcosok rettenthetetlen támadásának.

Oroles volt a neve az első, állítólagos dák királynak. Oroles tehát régebben élt, mint bármely más dák vezér. Neve kétségtelenül magyar eredetű. Orol egy magyar ige, változata az Ural, az Ural viszont magyar ige, amiből ered a nagy hegység neve. Valamit Uralni csak olyan értelemben lehetséges, ha az Ural főnév valamit ural, mint ige. Az igen ősi Uru jelentése síkból kiemelkedő. Ezt a jelentést egy kiváló nyelvész fejtette meg, akinek a nevét magam sem tudom, pedig az emberiség egyik legzseniálisabb gondolkodója volt. Az Uru, mint Hegy, változik Oro formára. A görög Órosz, jeletése Hegy, Csúcs, a magyar Uru, Uros származéka. Ural-Ős, vagy Ural-Es egészen jól megfelel az Oroles névnek. Ettől függetlenül az Oroles (Orolesz) nevet nem értjük pontosan, lehet még etymológiát e névre gyártani. Az Es Ház értelmű. Az Oro azért lehet Arany, mert az Ég Ura jelképe az arany szín, ami miatt az Úr, a Nap, rengeteg nyelvben megjelenik, különböző változatokban. Az Ur-Al jelentése Hegy-Magas.

A dák nyelv, az eddigiek szerint, sem nem kentum, sem nem szatem típusú, mint a magyar nyelv is. Mivel a kentum és szatem nyelvek a magyar nyelvből erednek, az ősnyelv, a magyar nyelv, nem sulykolható be mai nyelvészeti elképzelésekbe.

14. FEJEZET: DÁK ISTENNEVEK

Sajnos, dák istennevet alig ismerünk. A dákok istenneveit nem jegyezték fel. Vagy a dák istenvilág rendkívül fejlett volt, és csak néhány nevet, esetleg egy nevet tartalmazott. Ez bizony nagyon sok kérdést vet fel.

Zamolksis volt a dákok főistene. A név értelmét az indoeurópai kutatók nem tudták felfedni. Értelmezték már fríg, ószláv, lett, latin, iráni és indogermán nevek segítségével, de nem jutottak semmilyen eredményre. Nem is juthattak. Indoeurópai nyelveken visszamenni az ősidőkbe gyakorlatilag lehetetlen. Majdnem. Ne is kezdjenek neki hamis furcsaságok gyártásának, saját nagyon fiatal nyelveik alapján. A nagyon ősi időkbe kizárólag a magyar nyelv alapján lehet visszamenni, mert a magyar nyelv az ősnyelv. Természetesen a magyar nyelven kívül még sok más nyelv is nagyon régi, de ezeket a nyelveket nem tartják, tarjuk a mai kultúrnyelvek őseinek.

Zamolksis neve magyarul sem értelmezhető, mai nyelven. De azt azonnal látni, hogy a Zamol a magyar Zámoly névvel azonos. Meg a Számol névvel! A Szám a Nap neve, Szám-Ul a Nap-Fia. Ez az eredete a mai magyar Zámoly és a Zamol neveknek. A dák Zamol elsődleges jelentése a Szám Fia. Értsd: Számol.

Fontos a Ksis szórész értelmezése is. Sajnos, ennek a szórésznek a pontos jelentését nem sikerült felfedni. Amíg a Zamol megfelel a Zámoly, Számol neveknek, addig a Ksis utótag értelmét nem tudjuk kihüvelyezni. Pythagórásznál tanult egy dák, így a hírek, akinek Számolsz, Számolszi neve lehetett. Ez a pythagóreus tanítvány megistenült a dákok között, amikor hazament. Strabon szerint ez Zamolxis története.

Az istennév trák változata a Zamolxisz névforma. A trák istennév első része megegyezik az előbb bemutatott istennév első felével. Zamol lehet a íszám-Ul, vagyis a Nap Fia. A Zámol közvetlen rokonai a Dámol, Támol, Számol, Gyámol. Ezek a nevek esetleg támogató istent jelentenek.

Az istennév második része, a Ksis, vagy Xis, állítólag összevethető az iráni Xsaya szóval, amely királyt jelent. A Xsaya szószörnyeteg, elején teljes mássalhangzó torlódás és deformálódás van. Eredeti formáját nehéz felderíteni, nem is lehet tenni rá javaslatot, miként kellene ezt a hanghalmazt értelmezni. A ks és x hang az sz hangból ered, ez alaptézis. Ebből az következik, hogy Zamolksis neve Számolszisz olvasatú. Számolószisz nem más, mint a Számololós-Isz, az Elszámoló Király. Ő az Elszámoltató isten, aki a halál után fogadja a lelket, aki hozzá emelkedik. Lehet persze, hogy az istennév magyarázata helytelen. De ezt nem hihetjük.

A trákok istenneveit sem ismerjük, nagyon keveset jegyeztek fel. Jobban meg kellene vizsgálni a trákok névanyagát, mert kétségtelenül magyar rokonságú névanyagot találnánk, munkánk jutalmául. Maga Hérodotosz azt írja, hogy a trákok főistenének neve Gebeleizis, Historiae IV, 94. Talán ő a Kebelezős, a lelkek felfalója, vagy aki Kebelőzős? Vagy aki Keblére fogadja az elhunyt lelkeket? Gebeleizis nevében a Gebel a Kebel változata, egyik zöngés, másik zöngétlen alak. Az kétségtelen, hogy a Gebel és a Kebel azonos szó a magyar nyelvben, ezért a trák istennév magyarázata is magyar eredetű. A Geb és Keb, meg a Gab és Kab elemek a magyar nyelvből valók, innen terjedtek szét utódnyelveinkbe. A sémi Gebel dombokat, hegyeket jelent, ami a Kebel fogalmának teljesen megfelelnek.

A Zamolksis névben felismerhető a Számol-Kézis fogalma. A magyaroknak ugyanis volt egy olyan matematikai tudománya, amit Bulcsú és Tormás mutatott be Bizáncban a császárnak. Néhány perc alatt a kezükön kiszámoltak egy olyan feladatot, amin a császári udvar tudósai egész nap dolgoztak. Az eredmény megegyezett az udvar tudósainak eredményével. A számolási technika titkait azonban nem árulták el. A számolási technika olyan mérhetetlenül nagy titkokat rejt, hogy fel sem tudjuk fogni. A háttérben ugyanis, a hiteles történet leírása szerint, megjelenik az a magyar szupertudomány, ami a számok használatában ezer évekkel megelőzte a nyugati, vagy bizánci számtudományt.

A dák vallásról nagyon keveset tudunk, azt a keveset is a rómaiak jóvoltából. De a rómaiak nem voltak szavahihetők, mert ellenségeiket mindig igyekeztek befeketíteni. A dákokra ráfogott emberáldozat talán jól kitervelt befeketítés, talán félreértés. A szumerok magasrendűsége a Dnyeper-vidéken is elfogadott volt, de embert nem áldoztak, ha magyarok voltak.

Sajnos, nem ismerünk egyelőre más dák istennevet.

15. FEJEZET: BARABÁSI LÁSZLÓ ÉRTELMEZÉSEINEK ISMERTETÉSE

A kitűnő szerző két kisebb fejezetet is szentel egyik művében a dákoknak. Azt írja, hogy egy jó könyvtár is kitelne, mert annyit és annyian írtak már a dákokról. Mindent ismerünk a dákokról, mondja. Jó harcosok voltak, kitűnő méhészek, borászok, sokat harcoltak a rómaiakkal. Csak a nyelvükről hallgat a tudomány. Azt gondolja, ezek a dákok valószínűleg székelyek voltak. Hivatkozik a szakákra, akik közé tartoztak a dákok is. A szakákat azonosítja a székelyekkel. Aztán Barabási azt mondja, hogy a székelyek testőr és határőr feladatokat láttak el évezredek óta.

Azt írja, hogy a szakák daha, masszageta nevek alatt élnek, Afganisztán északi és Tadzsikisztán déli részén. Megemlíti a parnokat is, és egy Spitaménes nevű vezért.

Boirebistas törzsszövetségét trák néven említik, i.e. 60-45 körülre teszik szovjet történészek. Azután azt írja Barabási László, sok egyéb érdekes meglátás mellett, hogy a 3. században a gétaként szereplő carpok, alánok, dákok létrehozzák azt a hatalmas szövetséget, amelyet az antik szerzők gótnak neveznek. A gótok birodalmában több nép élt, de a vezetők a gótok voltak.

A Szaka szó értelmezését is megkísérli a jeles szerző. A perzsa tak=darab szóval veti össze. A sumer dag, tag kétkezes balta, ami a dák szóval is rokon, idézi Bíró Lajost. Bíró Lajos Debrecenből azt is mondja, hogy a sumer szóból ered a tagló, letaglóz, düh, dac, dákó, tagad. Ugyan fixa idea a magyar nyelv régisége, de lehetséges, hogy egyes magyar szavak a sumer szókincshez kapcsolódjanak. A leromló sumer nyelv ered a magyarból, mint azt oly sokan már megállapították, ezért valóban összevethető számtalan magyar és sumer szó. De azt állítani, hogy a felsorolt magyar szavak a sumer nyelv szavaival rokonok, az már lehetséges. A felsorolt szavak közül a Tag sumer szó sok magyar Tag formájú szóval rokon lehet, így a Tagló szóval is.

Érdemes még azt is előhozni, hogy a két világháború közötti román történészek a dákokat székelyeknek tartották.

Aztán Barabási László három dák szóról ír, amit a román történészek emlegetnek: barza, viezura, minz. Ezek Barsza, Barca, Vízura, Mind ejtésűek manapság, tehát három magyar szót emlegetnek a román történészek dáknak. A Víz szóhoz hozzáfűzhető még, hogy igen sok alakja van. A spanyol Cerveza jelentése Ser, de jobban megvizsgálva a spanyol szót, rá kell ébredni, hogy Servize a pontos magyar megfelelője, a szó végén az –a csupán a főnevek nemekbe osztása miatt szerepel, a Se Árpa már sok ezer éve a magyarban és sumerban, egyik jelentése szerint, innen a Ser szó is.

Sarmisegetusa nevének elemzésekor Barabási László kihagyja a névben szereplő H hangot. Japhet nem lehet Jáfet, Karthago nem lehet Cartago, Sirakhuza nem lehet Szirakuza! A H és J hangok gyakran jelentéssel bírnak. Ezután azt mondja, hogy a szanszkrit sarma=folyó. Kétségtelenül igaza van. Bíró Lajos szerint a szárm=vízág magyarul, de Világfát is jelent a Tejúttal kapcsolatban. A kígyókultusz mibenléte a Tejúthoz kapcsolódik, Indiától az indián törzsekig, Egyiptomtól a germánokig, és Barabási László azt mondja, hogy a kígyóvirágot a magyar ember úgy nevezi, hogy sárma. Továbbá a dákok és szarmaták között is volt kígyókultusz. Azután megtudjuk, hogy a szarmaták neve is innen ered, ők régebbiek a dák területeken, továbbá a szarmaták azonosak a dákokkal. A Sarmi jelenti a népet, a nép fontos szimbólumát, a kígyót, és elhelyezkedését, ugyanis a Városvíz folyó szigetén feküdt Sarmisegethuza. A második szótag a seget, zeget, jelentése sziget, a végén a tusa, tuza a mai zúga. Remek levezetés. Két T nincs a névben, mint pl. a Kattarakta szóban. A megoldás mégis elfogadható. Saját elemzésem nem teljesen azonos Barabási László elemzésével, viszont magam is arra a meggyőződésre jutottam, hogy a város neve magyar nyelvű. Teljesen egyet kell érteni, hogy a dák főváros nevét magyar nyelvű emberek adták.

Burebista vagy Byrabeista nevét Bíró és Ország értelemben adja vissza. A név értelme az ország fejedelme.

Decebal nevét a magyar dece vagy dicső, és a bal nevekből eredezteti. A nevet Bál isten dicsősége formában értelmezi. Azután megjegyzi, hogy a punok testvérnép, és Hannibál nevét honi istenként tálalja.

Vezina Decebal első helyettese. Világos, hogy vezető, vezér Vezina. Helyesen látja meg a Vez alapszót, azután a finn Vetaa=Húz, Visz szót is mellé teszi. Vezér, vagy Oszirisz viszi az égbe a lelkeket, a Vezet és Visz a magyar nyelvben is szorosan összefüggenek.

Zamolxis, Szamolkszisz. Hérodotosz szerint eredetileg Szamosz szigetén élt Püthagorásznál. Strabon is kihangsúlyozza, hogy Szamolxis értett a titkos számok tudományához. A görög xis toldalékot elhagyva megmarad a Számol név. Ez remek eszmefuttatás. Szamosz sziget neve a Szamos folyónevével is rokon, a Napisten neve a Szum, Szám, Szem, Szim. Szám-ol azonban nem csak ige, hanem a Nap-Fia jelentést is tartalmazza.

Zibeleszurdosz az ég, a villámlás istene. Gyors, kiszámíthatatlan. Zi a zivatar, de Élet jelentése is van! Zi-Bele-Szurdos a név értelme. Zivatar, ami Bele Szurdos, vagy az Életbe Bele Szurdos, mármint a villámaival. Zi-Bele-Szurdosz nevét szkytha istennévnek írta le Hérodotosz..

Szabadiosz isten nevét a római Liber Paterrel azonosították. Magyar értelme Szabad Atya. A Liber Pater is magyar név, erre most nem lehet kitérni. Szabadioszt megváltónak, szabadítónak tartották. A Szabad, illetve a Szabadi magyar nevek, szóösszetételek.

Koszon i.e. 42-ben az egyesült dák törzseket vezette. Az egyesült szkíta törzseket kaszuknak nevezték. Csíkkászonban is összegyűlt két székely szék népe. Az epret ma is kászuba gyűjti a székely, ami fenyőkéregből készül. Még megemlíti azt is, hogy a deszkát nem máglyába, hanem kásztába rakja össze a székely.

Azt is írja Barabási László, hogy a helynevekben kellett maradnia emlékének a sumer, perzsa származásnak. Tehát nem a perzsák származnak a magyaroktól, hanem fordítva. A magyarok minimum 100.000, de inkább sokkal régebbi nyelvet beszélő nép, a perzsa az i.e-i 1. évezred elején differenciálódó nép. Ebben a kérdésben sok kiváló magyar kutatóval nem lehet egyetérteni. A rovásírásos emlékek egyértelműen a magyar nyelv elsőbbségét hangsúlyozzák és bizonyítják a fiatal egyéb nyelvekkel szemben. De az ilyen kisebb nézetkülönbségek, amelyek a rovásírás ismeretének nem kellő részletességéből fakadnak, nem jelentenek komoly nézetbeli különbséget a magyar nyelv kutatói között.

A dava, deva, déva nevek gyakran Istent jelentenek, Japántól Indiáig, Koreától Perzsiáig. Más jelentésük Tündér, Ipolyi Arnold is részletesen ír a dévekről.

Utidava úti, Tamaszidava Isten támasza, Arkidava félkörívben volt körül árkolva. A megfejtések helyesek, minden kétséget kizáróan magyar nyelvűek. A Da-Va szó pontos megértéséhez ajánlható a Da és a Va szavak nagy számban való összegyűjtése.

A Magura nevet többnyire Mag-Ura formában értelmezik. A Mag a Csillag, az Ura a Hegy. De egy Ma-Gura felbontás is elfogadható, amiben a Ma a Földanya, a Gura Hegy jelentésű. A Maros és a Duna mentén hegységnevekben fordul elő.

A Káli-hegység neve Káli istennő nevével lehet azonos. Vigyázat, a Kál, Kél jelentése Nap, aki Kel és Nagy! Ezek a jelentések szintén a Kál, Gál szavakhoz és rokonaihoz tartoznak. Indiában Káli istennőt is ismerik. A szumer Gal jelentése szintén Nagy.

A buddhista apácák neve dakinik, vagyis asszonyok. A sumer dai gyerekes anyát jelent, vagy inkább a gyerekek oltalmazóját. A dajka jelentése nevelő anya, értelme lélek óvó. A határvédők matriarchátusban éltek, ezért a dák szó összevethető a fenti nevekkel. Emiatt is találhatjuk a dákokat olyan sok helyen. A perzsában Da az Ad ige neve. Az Ádám férfiisten, a Nap nevéből való, aki Udummal is azonos. Az Ad és Da szavak igen gazdagon vannak jelen a mai nyelvekben.

A híres dák sárkány farkasfejű, de inkább kutyafejű, kígyótestű és tulipán farkú. Ma is szerepel a kínai ünnepségeken. A székely kapukat is díszítik vele. Inanna szent állata a kígyó, a szkíta Földanyának tíz kígyófarka van. Ezek közül a négy legfontosabbnak oroszlán, kutya, sárkány és kígyó feje van.

Ezután Barabási László megdicséri a román független történészeket, akik ma is hirdetik a dákok szkíta-sumer eredetét, de akiket a hivatalos történészet elnyom. Pedig a román független történészeknek van igaza

16. FEJEZET: MAI ROMÁN FÖLDRAJZI NEVEK

Szinte azt lehet állítani, hogy majdnem minden román város neve magyar eredetű. Talán a szocialista városépítés korszakában adtak olyan neveket román szomszédaink, amelyeket nehezebben vezethetünk le a magyar nyelvből. A mai román földrajzi nevek eredete nagy téma, ezért itt most csak kisebb részben van módunk elemezni e neveket. Előbb azonban nézzük meg a területneveket.

Erdély nevét Erdő Elve nevéből eredeztetik. Az Elve szóban az El önmagában is Isten neve, továbbá területnév. Mari-El, Iz-Ra-El, Csep-El, stb. mutatja az El Hel, Hely jelentését és ősi alakját. Er-Dil önmagában a Csillagok Eredője. Az Erdő az emberiség eredetének helye is lehet. Az Erdő egyben Eredő, a mitikus Entek neve is erre utal. Az Elve, amely valóban írott forrás alapján ismert név, azonos Itália Elva, Ilva, ma Elba szigetének nevével, amit az etruszk magyarok adtak. Az emberiség egy magas hegyektől körül vett medencéből ered. Ez lehet Erdély is, mert az ország neve erre ad bizonyítékokat. Az Eredő hely Erdélu, vagyis Erdély. Azt fel sem tételezhetjük, hogy őseink emlékeztek a majmok erdőben való életére és az emberek erdőből való eredetére.

Erdély neve még nagyon sok névben megjelenik, sok nyelvben elterjedt, de most nem Erdély neve a célpontunk. Mindenki tudja, hogy Erdély neve magyar név, rokon Ardil, vagyis Ardilus királyfi nevével. Ardil királyfi neve megjelenik részben Predeal város nevében is. Pre-Deal város nevének jelentése Elő-Dél, de a Pre szó is magyar eredetű.

Havas-Alföld neve a havasokon túl lévő területet nevezi meg. Ma Román-alföldnek nevezik a magyar térképek, a Havas-Alföld fogalma lassan kivész.. A Havas szónak van egy másik értelme is, ami a jégkorszakra vonatkozik. Ez az Avas, vagyis régi, és a Havas, vagyis jégkorszaki összefüggése. A Havas-Alföld tehát lehet jégkorszaki alföld is. Havas Elve volt a régebbi neve.

Muntenia jellegzetes magyar név. A Mun jelen van ősi Mun-Dil nevünkben, ami Mennyei Csillag jelentésű. A Mun és magyar rokonai a magasság nevei. A Mennyek valahol fenn vannak az ég felett. Ebből a fogalomból ered a Mun Hegy jelentése is. Mun-Te a Magas-Hely, ami megfelel a Hegyek Országának. Ebből aztán a Muntenia Hegyország jelentése teljesen világos. A szinonimákat jól kell érteni. A Monte nevek mind magyar eredetűek, csak érteni kell jól magyarul. A Mun Kő fogalma már a régebbi magyar nyelvből eredő nyelvekben csak Kő értelmű, és már talán nem tartalmazza a Menny (Mun) fogalmát.

Oltenia nevében az Olt folyó neve adja az alapot. Oltenia jelentése Olt-Országa. Az Olt folyó nevéről bizonyíthatjuk magyar eredetét.

Moldva neve szintén magyar eredetű. Mul-Dava volt a terület eredeti neve. A Mul nagyon régi magyar szó, jelentése Csillag. Az emberiség csillagkorának elmúlása hozta létre a Múl igét, ami a csillagkor elmúlását írja le. A Múlt tehát nem más, mint a csillagkor ideje, a magyar szupercivilizáció korszaka. Sumerban a Mul-Mul a Tejútrendszerrel, vagy a Világegyetemmel azonos. A Mul csak egy csillag. Mul-Dava tehát a Csillagkor Földjének Isteni helye. Ez a Moldva, Moldava jelentése. Csehországban is van, a Moldva folyó nevében.

Moldva Lábnyik neve arra utal, hogy azon a területen lábbal kell haladni. A lovon való lovaglás az egyszerű emberek számára sokáig tilos volt. A ló harci érték volt, egyfajta tank, amelytől az uralkodó osztály tagjai féltek, és maguk számára tartották fenn. Moldva Lábnyik neve viszonylag új név lehet, a középkorból való.

Bukarest neve magyar eredetű. Ezen nem szabad csodálkozni, mert a magyar nyelv az ős nyelv, és számtalan más főváros, város, település neve is magyar eredetű. A nevet így kell értelmezni: Buk-Úr-Esti. A Buk jelentése Fej, Fő, valamint magyar ige, aminek jelentése szintén rokon a Fej jelentéssel. Az Úr a fejedelem neve is, az Esti a magyar Es, Föld, Ház jelentéssel van összefüggésben. A Bokor magyar szó egy Bok, Bog helyről szétágazó Úr, Or. A Bok Ura nem más, mint a Nap. Őseink a csodákat, mint a bokor növény szerveződését felismerték és névvel is nevezték. Buk-Úr-Esti a város helyes magyar neve. Magának a Buk, Bok, Bug, Bog rokon szavaknak is van Nap jelentése. A Bug-folyó neve egyszerűen Nap-folyó értelmű. Még érdemes az –Esti román szóra néhány megjegyzést tenni. Az „i” jelet nem kell kiejteni. Az Es Hely jelentésű, mint az Es magyar igében. A szumer As és Es város értelmű. Amikor a Napisten leesik az égről, akkor aludni megy. Ezt nevezik magyarul Est szóval. Az Est-E, vagyis Este, az Est-Háza, ahol a Napisten alszik éjszaka. A Napisten haza megy a házába aludni. Ezt a felfogást tükrözi a román Esti szó is, aminek ejtése Est. Ezért Bucuresti helyes ejtése Bukurest. A Nap-Úr-Helye. Tudták ezt a románok eddig? Bizony, hogy napvallást tükröz fővárosuk neve. Mellesleg Bu-Da is Fő-Nap értelmű.

Craiova neve nem más, mint a Királyova durva átírása. Általában azt hirdetik, hogy a Király szó szláv eredetű, de ez akkora csúsztatás, mint a Tejút. A Király szó magyar eredetű, a Ki az egész Földet jelenti, továbbá a követ, sziklákat, sziklás hegységeket. A Király szó más nyelvekben is elterjedt és ma is élő, ne gondolják a magyarok kizárólag saját szavuknak. A karacsájok azt állítják jelenleg is, hogy ők magyarok, és Kiráj alakban írják a Király szót. A szlávok Král formára rövidítették, a románok Crai (Kráj) alakra. A név második része a Nap Rá nevéből származik, a végén záró hanggal, amely a legtöbbször J vagy H hang. A Ráj nevet Indiában Rádzsa formában ejtik, de rengeteg más alakja is van. A szumer Ki a Földet, az Országot jelenti. Ki-Rály tehát a Föld-Napja. Az angol Cri – Sír szóban a Rí magyar ige van benne, ejtése Kráj, de nincs köze a Király szóhoz.

Turnu-Severin neve a Szörény-Tornya magyar névből keletkezett. A Szörénység a tatárok támadásáig keresztény püspökség volt, a magyar király fennhatósága alatt. A román Severin név nem teljesen azonos a Szörány névvel, de magyarokat jelent. A Szörény lehet a Szer Enje, a Ser Énje, vagyis Szerény és Serény, amely rangnév volt Krétán, a minószi birodalomban. Az En szó egyik jelentése Herceg, a király alatti rang neve. Szur-En viszont Bika-Herceg vagy Bika-Isten. Ezzel szemben a Severin a magyarok Szever, Szavár, Széver nevét tartalmazza. Az oroszok Szeverján törzse egyszerűen Magyarok törzse, de ezt máig sem nagyon értik az orosz kutatók az orosz kutatók. Azt sem értik, hogy az orosz Széver Észak jelentése mellett a szeverjánok miért délkeleti elhelyezkedésűek az orosz törzsek között? Mondjuk meg: azért, mert a szumerok déliek, akikhez képest a szavárok északiak. Innen ered az orosz széver észak jelentésű szó, a szeverján törzsnév és a Szeverin román szó, amely a magyarokat jelenti.

A Turnu azonos a Torony szóval, amely a Tur An (olykor Dur An) szóösszetételből ered. A Tur An jelentése Torony az Égbe, vagyis Mennyei Torony. A szikkuratuk, piramisok, kurgánok, monolitok, obeliszkek az ég irányába mutattak. Ezek mind magyar szavak. A Tur Hegy jelentése a Torony magas voltára is felhívja a figyelmünket. Tor-Nya, romános Tur-Nu, lehet Hegy-Ház jelentésű is. De a Torony, Tornya egymás változatainak látszanak. A Trón a magyar Toron rövidülése, ez is kétségtelen. Turnu-Severin pontos jelentése Tornya a Szevér, vagyis Szavár népnek. Ma már csak alig emlékeznek meg a történészek az egykori Szörénységről.

Hosszúmező Campulung formájú románul. A Lung a Lan és Ga magyar elemekből épül fel. A Lan jelentése Nap, Oroszlán, akit a Lány, Leány és az Orsza-Lán, Oroz-Lán, vagyis oroszlán mintáz. Mivel a Lány Haja-Don, vagyis a Haja-Folyó, ezért felvette a Lán a Hosszú jelentést is. A Láng helyesen Lán-Ga, vagyis a Nap-Háza. Latiumban Alba Longa neve is jelzi az ősi magyar eredetet. Lon-Ga a Nap-Háza, az Oroszlán-Háza, akinek a haja Hosszú. Mellesleg az Alba is magyar eredetű. A hun egyik főváros, Long, szintén Oroszlán-Háza jelentésű, vagy esetleg a Nap-Háza jelentést viseli. A Lánc, Lán-Sza, ebből a lándzsa, Lancelot, Lany-Hul és más nevek is ide tartoznak. A Campu Mező.

Argyas neve Curtea de Arges manapság. Az Ar fontos jelentése a Hegy. Motru a Modru, Modor változata. Arámabánya nevében A-Ráma jelentése Nagy-Ráma. Rá-Ma a Nap-Helye magyarul, nagy indiai isten. De azt alig lehet elképzelni, hogy az Aráma névben tényleg az Arámiak népneve van jelen. Pedig egykor az arámiakkal nagy barátságban voltunk.

Giurgiu vagy Gyorgyevó régi magyar névből ered, Ge-Úr-Ge volt az alakja. Georgia (Grúzia) jelentése Kőhegyek-Országa, és a Kaukázus egyik neve. Grúzia régebbi neve, amikor ott még sok magyar lakott, használták ezt a Ge-Úr-Ge nevet. Ge a föld és a kő, az Úr egyik jelentése hegy! Lásd „Uru” a síkból kiemelkedő.

Caracal helyesen Ka-Ra-Kál, a Kál Nagy, a Ka Kapu, Kő, Magas, Lélek, a Ra Nap és Ember, Lény.

Slatina Arany-Ház.

Turnu Magurale Kőtorony vagy Magur Tornya, Alexandria nevében a makedón Alexandrosz nevét láthatjuk. Alex Védő, Androsz Ember, a név Embereket Védő jelentése a helyes. De az Androsz az An-Dor magyar névből ered, jelentése An isten Csillaga, ebből ered az András, Endre is.

Zsilvásárhely, Tergovistye régi román városok.

Bodzavásár ma Buzau, Bákó ma Bacau. Bá-Kó jelentése Bá Kő, ami Nagy Kő.

Ónfalva Onesti. Az Ón fém is, fehér színű. Heliopolisz héber neve is On, amelyet a Hon szóval azonosítanak többen, Junu alakja Hunu értelmű, jelentése Hunok vagy Csillagok. Ónd a hét Ozirisz, vagyis honfoglaló vezér egyik neve.

Szinaja, vagyis Sinaia neve igen érdekes. Szi a Nap, de Szin a Hold, meg a Nap is. De az Aj szónak is van Hold értelme, a törököknél, az ajak íve hasonlatos a holdéhoz? Szin-Aja a Hold-Szája, de Si-Na a Nap-Háza. Itt esetleg királyi palota lehet, mivel a király a Napot jelképezi a földön.

Mihailesti nevében a Mi a Fény, a Ha a Ház, az Il jelentése Isten, Első, Hely, stb. Mi-Ha-Il tehát a Fény Házának Elsője, szép ősi magyar név. Mihály egy nagyon ősi név, az egyik arkangyal is Mihály nevű, aminek változata a Mikhael. Sok nyelvben megtalálhatjuk ezt a szép nevet.

Aknaváros neve lehet valóban Akna jelentésű, ami valamilyen tárnára, bányára utalhat. De az Ak-Na szó szerint a szumer nyelvből adatolható a legjobban. Az biztos, hogy a Na fontos jelentése a Kő, Ház, az Ak pedig, nos, nem tudni, de Felső, Tető. Targu Ocna a mai romános neve a városnak.

Szépváros neve románul Targu Frumes. A Szép, Szip, Szep magyar elemek egyik fontos jelentése Régi, Ősi. A Szépisten ősi isten, a Szépapa ősapa. Szep-Tem a latinban éppen a Hét, ami Szép-Ten, vagyis Szép-Isten jelentésű. Egyiptomban Szep Tepi az őskor, a Szép Tépi azt jelenti, hogy a Szép ősatya eltépi az emlékezetet. Egy másik vonatkozásban Te-Pi magyar ősi szó értelme Isten-Csillag, a Tepi tehát magyarul a Csillagistenek kora, amely igen ősi kor volt, talán még Atlantisz elsüllyedésének koránál is régebbi.

Karácsonykő románul Piatra Neamt. A magyar Karácsony szót nem tudták megfejteni a magyarok, állandóan a Kerecsen szóval azonosítják, nem teljesen helytelenül, de a két szó nem azonos. A Karácsony nem Kerecsen, ez utóbbi egy sólyom, vagyis napmadár neve. A Napot a sólymok és sasok is jelképezték, de más lények is. A Karácsony nevének helyes értelme ez: Ka a Kapu, és Király, a Rá a Napisten. Az év végén a Nap bemegy háza kapuján, vége lesz az évnek. A Cson szó érteleme nem egyértelmű, mert esetleg több ágról fejlődött azonos alakra, lásd Alacsony, Badacsony. Azt kell gondolni, hogy a Karácsony szóban a „Ka a Rácson” magyar kifejezés ismerhető fel. Kapuján a Nap átmegy az Új Évbe, a Rácson, ami nem más, mint egy ősi fokhálózat. Ennek ünnepe a Karácsony. Jézus a Napistenhez hasonló, mivel atyja az Ég Ura, a Világegyetem Teremtője, az Isten. Ma a Karácsony Jézus ünnepe, aki Isten Fia, de egylényegű az Atyával és a Szentlélekkel.

A román Piatra lenne a Kő megfelelője. Ezt a nevet Péter formában is ismerjük. A háttérben a Napisten egyik fontos szokása áll, ami szerint égi útján gyakran elfárad a nagy fénykibocsátásban, és leszáll pihenni a kiemelkedő sziklacsúcsokra. Ezt a szokását őseink több névvel is illették. Gyakorlatilag minden Szikla név a Nap-Helye jelentést tartalmazza. Pét-Er nem más, mint Háza az Úrnak, ahol a Nap megpihenhet, vagyis Szikla. A Pét az Ég és Ház, az Ég egy Ház, ami felett esetleg vannak más házak is. Most erről a témáról nem érdemes sokat értekezni, mivel a dákok a témánk. A Nagy Pietrosz neve is Nagy Szikla helyesen. A görög Péter, természetesen magyar eredetű név, mint Petra városa, vagy az Árpád és Erpet nevek.

Moldvahosszúmező is létezik.

Szucsáva románosan Suceava. A névben a Szu a Holdisten neve, a Csáva önálló magyar szó. A nevet azonban kitűnő nyelvkutatók a Szűcs szóból eredeztetik, a Va a szó végén Felsőség, sőt Fa lehet, ami a települések neve is egyben, illetve kisebb Istenség neve. A régi Pa, ebből a Fa és Va, várost jelentett. Szucsáva neve tehát magyar eredetű. Az aziánusok, nagyon úgy látszik, szép magyar nyelven beszéltek.

Románvásár neve Roman, a románok nyelvén. Róma neve magyar, ez kétségtelen. Pontos jelentését máshol adom meg, de azt ki kell jelenteni, hogy az etruszk alapítású város Ruma formája volt az elsődleges. Ma Rum magyar város, a szerémségi Ruma városa teljesen azonos nevet visel a mai Róma városának nevével.

Botosan neve románul Botosani. A Botos magyar szó, olyan embert jelent, aki a királyi ház vezető embere. Egyiptomban is ábrázolták a Botost, Rómában a liktorok vitték a botokat, vagyis vesszőket. A Botos egy vezető ember, akinek a települése a fejedelmet szolgálja. Maga a Bot szó a Bat változata és jelenthet Házat is, vagyis várost. A Bot a germán nyelvekben azért lehet hajó, mert a Bot Ház is, és a hajókat régen fából, botokból építették fel. A viking hajókon is jól látszanak oldalt a botok, amelyek a hajó fa bordázatát adták.

Radóc városa a Ra Napisten nevéből, valamint a Dóc főség nevéből állt össze.

Szeretvásár Siret, Szövén Saveni, Paskan Pascani formájú ma, a románok írása szerint, ami csak kissé torzult írás. A Szeret a Szerződés Istene. Mellesleg magyar ige is. A Szövén a Szövés Enje. A Paskan egy olyan Kán, aki Pas, vagyis Fás, Fős. Szeret magyar ige az egyik legfontosabb magyar ige.

Bukovina neve magyar eredetű. A Buk a Bükk szóval azonos, a Bükk valójában Nagy, vagy Nap jelentésű. A Vina nagyjából Fény-Háza (Vi-Na), ami az Ország szinonimája. Buko-Vina tehát a Bükk-Országa jelentést tartalmazza, régi magyar nyelven.

Jászvásár fontos ősi magyar és jász város, a hun és alán szövetség emléke. A jászok szerencsére ma is léteznek a Kaukázusban és a Jászságban. Iasi a mai román neve a régi fontos városnak, amely Moldva fővárosa volt egykoron.

Moldávia ma egy önálló köztársaság, neve a Moldva névváltozata.

Keleti irányban is rengeteg magyar városnév van, túl Moldávián, de ez természetes. Nem merném azt állítani, hogy Portugáliától Japánig az Óvilág magyar nevű városok ezreitől hemzseg, ha állításom nem lenne igaz. Eurázsia népei és nyelvei magyar eredetűek.

Chisinau Moldávia fővárosa. Szép és ősi magyar nevet visel. Van egy másik Chisinau is a Maros folyó mentén. Ezt a Maros közelében lévő városkát Kisjenő alakban írták régebben, de a mai térképek is Kisjenőnek írják magyarul a nevét. Chisinau, Moldávia fővárosa, vajon miért nem lehet Kisjenő? Székelyek alapították a régi időkben, vagy még a szkíták nevezték Kisjenőnek? Moldávia állama büszke lehetne fővárosa magyar eredetére. De nem az. Nem ismeretes az oka, hogy miért nem írják ki legalább a magyar térképeken Chisineu eredeti magyar Kisjenő nevét?

Az egyik mai atlaszban Bilhorod-Dnyisztrovszkij formában olvasni a magyar Dnyeszter-Fehérvár nevét. Ez a város híres öt Fehérvárunk egyike volt. Ma Ukrajnához tartozik, amely állam önmagáról azt állítja, hogy ugorokhoz tartozik, a neve alapján, vagyis sumer kapcsolatai vannak, de közben támadja a legősibb ugorokat, a magyarokat. Furcsa felfogása a létezésnek! A Dnyeszter a Don- Iszter magyar szóelemekből származó név. A Bilhorod a magyar Bél-Garád származéka. Isten Garádja csakis Fehér Garád, vagyis fehér város lehet.

Orhei városa Őrhely jelentésű. Szarata a Szár Ata, vagy király atya. Buhus a Bő-Ház, vagy Fő-Ház, a Bohus névvel is rokon. Tiraspol a Tiras-folyó mentén lévő polisz, a Tiras ősi név. A Polisz szintén magyar eredetű szó, ami a görögök jóvoltából világszerte ismerté vált.

Azt is tudni kell, hogy a földrajzi nevek még ezerszámra magyarul szólalnak meg Romániában. Hol van itt akkor a román őslakosság? Hol van itt a dákok román nyelve? Sehol, de a Sehol nevet itt most nem érdemes értelmezni, mert az a Pokol egyik magyar neve. De a magyarok utolsó nagy államát az olyan állítások alapján darabolták fel, mint amiket a román állami hírközlő eszközök hirdettek, minden alap nélkül. Van olyan ember, aki ezért a nagy átverésért nem várja Isten büntetését? Mert a büntetés közeleg, ezt tudják az emberek. Isten útjai kifürkészhetetlenek, csak annyi bizonyos, hogy Isten a szerető Atya, de büntetni is tud. A mai európai emberiség egy része nem istenhívő, elsősorban Nyugaton, amiért Nyugat nagyon súlyosan meg fog fizetni. Talán még akkora nagy csapások is érik, hogy el fog tűnni a létből.

Folyónevek, hegynevek is igazolják a magyarok ősi jelenlétét Romániában, azt a tényt, hogy ez a terület is magyarok által volt lakott. Román őslakosokról beszélni önmagában is egyfajta világegyetemes mellébeszélés, bárhol, bármilyen formában hozzák elő ezt a tézist. Románia minden fegyvert használ az igazság ellen, nincsenek gátlásai, nincsenek erkölcsi megfontolásai, nincsenek a történelmi igazságokhoz fűződő kapcsolatai. Semmi nem számít, csak a földrablás, a magyar állam szétverése. De honnan jön ez a pokoli gyűlölet, kik pénzelik ezt a gyűlölet orgiát, kik vannak a háttérben, akik Erdély eredeti magyarságát is meg akarják kérdőjelezni? Nem tudható, lehetséges, hogy csak egyszerű, az ember leggonoszabb árnyoldalából fakadó érzések alapján gyilkoltak le a románok olyan sok magyart, hogy a legyilkoltak számát megbecsülni sem tudjuk. Azonban vannak nagyobb hatalmak, nem emberi hatalmak, akik bármikor beavatkozhatnak az emberiség történetének folyamataiba. Rendszeresen be is avatkoznak.

Kukutyin városának neve Ku-Ku, vagyis Kövek, és a Tin (Tyin) Isten elemekből áll össze. A Kövek Istene ezen a területen már talán ötvenezer év óta működik. Köveket halmoztak fel az ősök, amit a régészet igazolt. Kukutyin városa mellett egy nagy kőlerakat volt, ahonnan a köveket sok irányban tovább szállították magyar nyelven beszélő őseink. Ez a kor talán százezer évekre is visszamehet, Csukutien barlangja idejéig. Ez bizony 700.000 év is lehet. Csukutien és Kukutyin nevei feltűnően hasonlóak, de rokonságot köztük meghatározni ma még nem lehet. A Kínai Akadémia kutatásai is kellenének hozzá.

Azonban a Ku Kő értelme, Ku-Ku alakban több kő, tehát Kövek. A Tin, ami a magyar Ten – Isten, közvetlen nyelvjárási változata, azt jelenti, hogy a kövek isteni kövek voltak. A kőlerakatban lévő kövek ugyanis tűzkövek voltak. A tűz egyértelműen isteni tulajdonság, mint Fény, a Nap, a csillagok rendelkeznek a tűzzel, aminek számtalan magyar nyelvi változata van. Tehát Ku-Ku-Tyin olyan város, ahol az Isteni-Kövek, a tűzet csiholó kövek, nagy számban fordultak elő. Honnan hozták ide a köveket? Az egyik bázis az Avas, ahol már 150.000 éve hőfosztásos eljárással tűzköveket termeltek ki őseink. De ez a régészeti tény annyira megdöbbentő, hogy alig lehet felfogni. Van egy Kukutyin Csongrád megyében is.

Havas-Elve, Moldva, Moldávia, továbbá sok más területen is olyan sok a magyar településnév, hogy számukat becsülni sem lehet. Ha sok száz, vagy több ezer településnévről beszélünk, az közelít az igazsághoz.

17. FEJEZET: SZERENCSÉTLEN MAGYAROK, OKOS ROMÁNOK

A magyarság pusztulása rémítő nagyságú. Mivel minden európai nép magyar eredetű, vagy a magyarok közeli rokona, a pusztulás mértéke még megrendítőbb. Arra is gondolhatunk, hogy akik a magyarok helyébe léptek a földön, valójában magyarok, csak a nyelvük elváltozott. Az újabb népek mindig legyőzik egy adott terület régebbi népeit. Ritkán előfordul, hogy az alaplakosság asszimilálja a bejövőket, de általában a terjeszkedők győznek.

A magyarok őslakosok a Kárpát-medencében. Azt hitték, ez a terület mindig az övék marad. De elég volt a mongol támadás, egy rossz királyi döntés, nem elfogadni a mongol szövetségi ajánlatot, és a mongolok kivéreztették az egész magyar népet. Csoda, hogy maradtak magyarok. A másik két Magyarországot, a volgait és a kaukázusit, mongol barátaink, akik kétségtelenül modern rokonaink, teljesen elpusztították. Maradt a Kárpát-medence Magyarországa. Ezt a legutolsó menedéket a török 400 évig támadta, az iszlám jegyében, az osztrákok szintén majdnem 400 évig uralták. Mivel a magyarok ellenálltak, a harcok évszázadokig tartottak. Nagy csatákat nyertek és vesztettek, falvaik, városaik ezreit pusztította el az ellenség. Csak oda érdemes menni rabolni, ahol van mit elvenni, gondolták a törökök. Akik persze jó rokonaink amúgy.

A románokat nem irtogatták a mongolok. A törökök sem. Mert okosak voltak. Jobb behódolni az erősebbnek, fizetni egy kis adót, aminek fejében nem irtják ki, nem égetik fel százával a falvakat.

A törökök miatt három részre szakadt Magyarország. Erdélyben a román vezetők magyarnak számítottak, ezért nem volt külön nemzet a román. Magyar, székely, szász volt a három nemzet, a románok a magyar nemzethez tartoztak. A román nyelvű emberek viszont elszaporodtak két fejedelemségben is, a Havasalföldön és Moldvában. Dobrudzsában még a 20. század elején is csak néhány százalékot tett ki a román nemzetiség aránya. Ma pedig már vitathatatlanul román terület lett. Így kell terjeszkedni. De a kultúrát is magukkal kell vinni a terjeszkedéskor.

Feltalálták Európában az indogermán, azután az indoeurópai fogalmat, amit a hármas főnévragozásra alapítottak. Szegény avarok, akiknek szintén hármas főnévragozásuk van, nem részesültek a kegyből, hogy indoeurópaiak lehessenek. Ahol pedig csak kettes főnévragozás van, ott szemet hunytak az illetékesek, és beválogatták őket az indoeurópaiak közé. A magyarokat kizárták az indoeurópaiak közül, holott az indoeurópai szókincs 90 % felett magyar eredetű. Vajon miért? Azt nem tudták, hogy a magyar az ősnyelv, és a rovásírás a legrégibb írás, meg a három számrendszer, a pont-pont-vesszőcske, a római-etruszk számok és az indiai-arab számok, szintén magyar eredetű jelek.

A tudományban sokáig csak a magyaroknak volt komoly bázisa az indoeurópaiakon kívül. Ezért a magyar tudományt kellett fojtogatni, hogy ne legyen ellenvélemény a nyugati kutatók elméleteivel szemben. Ma már a törököknek, kazahoknak is van akadémiája, meg még sok nemzetnek, de ezek az akadémiák még mindig keveset számítanak. A magyar tudománytól kell félni, mert az bizony igazi őstudomány, amely letaszíthatja a trónról az indoeurópaiakat. Ez az indoeurópai nácizmus félelmének színtiszta esszenciája. Természetesen az indoeurópaiakat nem lehet nácinak tartani, csak egyes íróikat, kutatóikat, akik képtelenek az Idő istenének számbavételére. Mert a Fiúból soha nem eredhet az Apa.

A magyarok széthúzóak, mondják. Valójában a csillagkor eszmeisége ma is él a tudatukban, ami szerint minden ember csillag. Az egyik csillag nem mondhatja meg a másik csillagnak, mit csináljon. Innen ered a magyarok féktelen szabadságszeretete is. Ezek a tulajdonságok azonban végzetesek is lehetnek a magyarok számára akkor, amikor az emberiség többsége már rabszolga szemlélettel éli életét..

A magyarok mindenben önmagukat tartják a legjobbnak. Ez az elgondolás is abból a korból ered, amikor a Földön csak kizárólag magyarok éltek. Vissza is lehet élni vele.

A magyar konyha a legjobb a világon. Szégyen is lenne, ha nem lenne a legjobb. Harmincezer év alatt fejlesztették ki, a recepteket mindig továbbfejlesztették. Ezt a konyhát is támadni kell, hamisítani, mert sok pénzt hozhatna a magyaroknak.

A legjobb borok a magyaroké – voltak. Persze, hogy kiválóak a magyar borok, hiszen a magyarok találták fel a bort, a borászat mesterségét. Amikor magyarokról van szó, soha ne csak a Kárpát-medence magyarjaira gondoljunk, hanem arra a sok területre, ahol egykor a magyarok ősei éltek, és magyar nyelven beszéltek. Le kell pusztítani a magyar szőlészetet, nem lesz akkor jó borászat. Hol van már a tokaji aszú híre, az isteni bor híre? Itt jegyezhető meg, hogy a sert is a magyarok találták fel, a mézser meg mára egyszerűen kiveszett.

A magyarság nagy traumája volt Trianon. Nem csupán isteni országát darabolták fel, mégpedig végül hét részre, hanem hatalmas magyar néptömegeket is leválasztottak a meghagyott országról. A meghagyott országba idegen vezetőket telepítettek, akik halálra nyúzták a népet.

Éppen a napokban, 2.000 elején, ismét cigány származású magyar állampolgárok százai menekülnek nyugatra. Egy cigány anya azt nyilatkozta a televízióban, azért mennek el, mert Magyarország van elnyomva legjobban az egész világon. Ebben az országban nem lehet élni, itt óriási a nyomor. Ez van, a cigány-magyar anya ezt pontosan látja.

A magyarok őseurópaiak. Egyes magyargyűlölő politikusok mongolid vonásokat keresnek a magyarokon. Ilyet azonban nem fognak találni, mert a magyargyűlölők is magyaroktól erednek, meg a magyarok europidok.

A magyar nyelv ellen megy a legnagyobb támadás. Mivel szinte mindenki tudja, hogy a magyar nyelv az emberiség ősnyelve, ezt a tényt meg kell hamisítani, egyesek szerint. Csatolni kell a szerencsétlen manysikhoz a magyar nyelvet. A 19. század közepén finnugornak lenni azt is jelentette, hogy elmaradott, halevő, primitív, rettenetesen szegény. Mivel a manysik esetleg Sumerból erednek, lásd a Szintasta-kultúra Kr.e. 2.200-ból való kivándorlását az Ural hegység keleti oldalára, azt el kell tagadni, hogy a manysik sumerok, azt viszont hirdetni kell, hogy a magyarok a manysikból erednek. Fura észjárása van egyes kutatóknak. Saját maguk csapdájába hullanak, mert a Szintasta-kultúrát a Kaukázusoktól délre lakó emberek hozták létre, de a manysik nem lehetnek velük rokonok, mert akkor a manysik szumer eredetűek lennének. De, ha a Kaukázusoktól délre szumerok laktak akkoriban, akkor miért nem lehetnek a manysik szumer származásúak? Mert a szumer-manysi-magyar nyelvrokonságot bizonyítaná a régészet? Amit nem szabad megengedni?

A megmaradt magyar területek igen értékesek, azt is el kell rabolni. A rablás tovább folyik, a magyarok nyakán ma is idegenek ülnek. Ezt a románok is látják világosan, és tanulhatnak a mások kárából. Tanulnak is, és nem hagyják, hogy nyakukra idegen érdekeket szolgálók üljenek. Ez a hősi magatartás azonban nem sokáig fog kitartani.

A Szovjetunió összeomlása után Románia gyors fejlődésnek indult. Sokkal jobban és tisztábban politizáltak, mint a magyarok. Visszaadták a földeket a jogos örökösöknek, a mezőgazdasági termelés megugrott. Románia fejlődése sokkal gyorsabb lett, mint a magyaroké. Persze, Romániában is vannak hibák, nem is kevés.

Magyarországon Trianon előtt az volt a törvény, hogy minden egyes faluban az iskolában bármely nyelvet kötelező volt tanítani, ha az adott nyelven beszélő lakosság aránya elérte az 5 %-ot. Hol van ettől ma Európa, a kárpáti térség? Sehol. Viszont Svédországban, ha csak egyetlen gyerek van egy iskolában, pl. maláj nyelvű, akkor az állam köteles a gyereket a maláj nyelv alapján tanítani. Az Észak-Európa térségének államaiban meghozott nyelvi törvények még a Trianon előtti magyar törvényeknél is fejlettebbek.

A román állami szervek, sok helyen, nem engedik magyarul tanulni a magyar gyerekeket, csak részben. Így kell ezt csinálni, ez a helyes útja a másik nép megsemmisítésének? Vajon érdekel valakit, hogy az a másik nép az emberiség anyanépe? Senkit sem érdekel, Európában senkit sem. Csak a Magasságost, Őt viszont nagyon.

Kárpátiában azt gondolták a magyarok, hogy négy erős utódnéppel veszik körbe magukat. A germánokkal, a latinokkal, a szlávokkal és a bizánci görögökkel. Ez sem volt elég védelem a mongolok és a törökök ellen. A délnyugati bástya, Bizánc elpusztult, a görögök, a magyarokhoz hasonlóan, hatalmas veszteségeket szenvedtek. A szlávok túlhatalomba kerültek, még jó, hogy vannak a románok, akik megtörik a szláv hegemóniát. A bulgár magyarokra azt mondták, hogy ők törökök, aztán a Hét szlávok asszimilálták őket. Ismét eltűnt egy magyar nép.

Sok nép eltűnt már a földön, vagy csak hisszük, hogy eltűnt. Számtalan nép él még mindig a magyarok közül. Erről a témáról Horvát István írt sokat, de ő tiltott szerző. Egyáltalán, Romániában vannak-e tiltott szerzők, akik a románok régi viselt dolgairól írtak? Mert a magyaroknál minden igazat író szerző cenzúra alatt van. Nem jelenhetnek meg írásaik az elnyomó hatalom jóvoltából. A nép meg bámul maga elé.

Sok művelt európai ember a magyarokat fekete hajú és mongolid vonású embereknek könyveli el. A mongolid vonás nagyon szép, de a környezetemben, pár ezer kilométerre, ilyen vonást nem találok, amit nagyon sajnálok. A hajam aranyszőke volt gyerekkoromban, a húgomé meg fekete. Ez azonban csak annak a bizonyítéka, hogy a magyarok polimorfok, és nem polifiletikusak. Európa rasszai tőlünk származnak. A románok is. Nem hozom elő Ornella Semino és munkacsoportja kutatásait, és más kutatásokat sem, nagy számban elérhetőek az interneten.

Románia önálló minisztériumot működtet a románok nemzetközi hírének növelésére. Szépen terjed a román állami pénzen terjesztett ideológia. Könyvek tucatjait írják saját magukról, majd lefordítják e könyveket a kultúrnyelvekre. Így kell ezt csinálni! Ha Amerikában bármely könyvtárban Erdélyről akarunk olvasni, akkor kizárólag csak román szerzők írásaival találkozhatunk. A román állam gondoskodik arról, hogy Amerika egyetemeinek könyvtáraiban kizárólag román szerzők tollából eredő művekhez juthasson az amerikai ifjúság. A magyar vezetők meg nem magyar vezetők, mert Magyarország megszállt ország. A magyar vezetők, gróf Széchenyi István óta, folyamatosan vereséget szenvednek, a nyakunkra továbbra is idegen szívűek ülnek. Olyan magyar minisztériumot azonban nem hoznak létre, ahol a magyar érdekeket védik. Vagy ahol legfőképpen a magyar nyelvet védenék.

Igen sok román szöveget olvastam, hozzászólást hallottam, amelyekben a románok felháborodnak a magyarokat sújtó hátrányok ellen. Világosan látják a kiváló román szerzők az igazságtalanságot, és talán azt is, hogy a magyarok bukása után a románok, szerbek, szlovákok kerülnek elpusztításra. Azt gondolom, hogy a románokban van igazságérzet. Azt mondják, a román ember igen jó szívű. Az igazi román emberben van keresztényi irgalom. Talán a mócok igazi románok. Az igazi románok nagy kalapot viselnek, juhokat terelnek, és utolsó ételüket is megosztják a fáradt és éhes vándorokkal. Rengeteg jó szívű ember van a románok között, akikről régebben nem tudtam. De vannak nem igazi románok is, akik rettenetes bűnöket követtek el, a románok, magyarok és mások ellen. Ezek az emberek nem tudják, hogy Isten van. Van, vagyis az Isten. Aki mindent megtorol.

Minden indoeurópai ember magyar eredetű. A baszkok is, akik nem indoeurópaiak, de velünk rokonok. Ez senkit nem zavar a politika porondján az indoeurópaiak közül, akik egy olyan dogma foglyai, ami alapjaiban hamis. Nagy örömmel veszik sokan a magyarok pusztítását, mert nem tudják, hogy saját anyanépük a magyar nép. Az a legfőbb szempont, mennyit lehet elrabolni ettől a szerencsétlen néptől. A fiú az apa ellen támad, a Sátán nagy gyönyörűségére.

Rumünia a helyes neve a románok államának. A magyarok államából 99.000 km2-el részesedett. Erdély lakossága jelentős részben magyar volt, az ősnép leszármazottai, egyenes ági fia-lánya. A székelyek önálló nép, a régi nagy magyar népcsalád egyik tagja, a szkíták mai képviselői. A csángók még a székelyeknél is régebbiek, a felső paleolit népe, a görögök ősei. Teljes elnyomás alatt vannak. Működik a Sátán, az emberiség elbutításának legfőbb eszközlője.

Néha olvasni lehet a sajtóban, a román gyerekek a magyar gyerekeket azzal vádolják, hogy az ördög nyelvén beszélnek. Megnyugtatható minden román nyelvű ember, a magyar nyelv Isten saját nyelve, mert a saját nyelvét adta Isten emberi teremtményeinek. Ezért nem illő a magyar nyelvet gyalázni. Azt is hozzá szükséges fűzni, a román nyelv nem az ördög műve, hanem a magyar nyelvből eredő nyelv. Egy volt ismerősöm, erdélyi, perfektül beszéli a román nyelvet. Mintegy 800 román szót vizsgáltunk meg egy alkalommal, és mind a 800 szóról megállapítottuk magyar eredetét. Ha a románok isteni titkokat akarnak megtudni saját nyelvükről, akkor tanuljanak meg magyarul, és kutassák az ősnyelvet. Isteni titkokat fognak felderíteni, amelyek a halhatatlansághoz vezetnek.

Erdély elcsatolásának legfőbb indoka az volt, hogy ott az „ősi” dák birodalom, egy magyar államalakulat, létezett, és a dákok a románok ősei, akik amúgy rómaiak, a dákokat meg kiirtották a római légiók. De ez nem baj, mert a románok mégis dákok, meg rómaiak együtt. Gyönyörű ilyen levezetéseket olvasni, és közben nem szakad le az ég. Ez a dáko-román kontinuitás elmélet olyan elképesztően hihetetlen, hogy már hihetetlenebb nem is lehetne. Ettől függetlenül azonban minden, vagy majdnem minden román elhiszi, mert el akarja hinni. Ez olyasmi, mint a trójai faló. Az sem létezett sosem, mégis sokan elhiszik. Meg a trójai háború sem létezett úgy, ahogy Homérosz megírta, szinte teljesen biztosan. Az Íliász ettől még remekmű, Homérosz pedig nagy költő, az emberiség egyik legnagyobb költője..

Azt is tudjuk, a dákok keletről jöttek, az alföldi dákok meg nyugatról. Ezek a dákok csúnya nagy háborúba keveredtek a rómaiakkal, amit végül a rómaiak nyertek meg. Szépen kiirtották a dákokat, amint ezt megszokták már sok más helyen, mert a népirtásban nagy gyakorlatuk volt ezeknek a rómaiaknak. Emlékeztessünk csak a karthágóiak, gallok, belgák, zsidók, egyes germán népek tételes kiirtására, hogy eszünkbe jusson, kik voltak a római kultúrlények. Aztán a dákok megúszták a kiirtást, mert haza mentek a csatából, és rómaivá vedlettek át. Azután ezek a rómaivá átváltozott dákok, megtagadva halottaikat, őseiket, isteneiket, románokká lettek, a rómaiak hűséges alattvalói. Azóta is ott élnek Erdélyben, ezért Erdély a románokat illeti. Ha egyszer valaki román, attól függetlenül még lehet dák?

Hihetetlenül bonyolult és tekervényes elmélet ez. De gyönyörű is, mert így megvezetni az embereket, a fél világot, orruknál fogva, miközben minden szavuk kitaláció, az mestermunka. Csak gratulálni lehet az elmélet kiagyalóinak. Kellett hozzá az állami pénz is, ami elterjesztette az elméletet. Nem kell félni az igazságomtól, ezt az írásomat sem fogja támogatni senki a megjelenítésre, könyvkiadásra, amerikai egyetemekre sem fog elkerülni egyetlen írásom sem, ezen kívül más írásom sem. Csak egy valakitől féljetek, de Tőle nagyon!

Az nagyon nem tetszik, hogy Erdélyben a magyar neveket, vagyis Isten nyelvének neveit, eltüntetik a románok. Úgy tesznek, mintha nem is léteztek volna Erdélyben a magyarok. Vigyázni kellene ezzel is. Egy műveltebb utókor ezt a nemtelen tevékenységet nehezményezni fogja. Eljöhet az a kor is, amikor a románok lesznek büszkék arra, hogy náluk magyarok élnek, vagy éltek. A magyar nyelv nem sumer, hanem a sumer őse. Sokan vannak, akik a sumer nyelvet nagyon is tisztelik. Aki a magyar, sumer, hatti, egyiptomi, nubiai, etruszk, hun, szkytha és egyéb ősi, magyar rokonságú nyelvek ellen megy, könnyen rajtaveszthet. Mert sokan e nyelvek beszélőit tartják őseiknek.

Ez a román okosság hibája. Minden nép annyira sikeres, amennyi magyar öröksége van. A kínaiak teljes magyar városokat építenek újjá, visszacsalogatva a magyarokat országukba. A románoknak van még másfél millió magyarja, akiktől meg akarnak szabadulni. Szóljanak a kínaiaknak, ők boldogan befogadják a magyarokat. Ahová tartoznak a magyarok, ott készítik az emberiség irányítását. Ezt sem vették észre a románok, de mások már igen.

A népek harca gyakran a nyelvek harca. Isten bonyolult nyelve a magyar nyelv. Egyszerűbb élni és gondolkodni, ha nem magyarul beszélünk, hanem egy leromlott, a magyar nyelvből degenerálódott nyelven éljük életünket. Könnyebb az élet, de kevesebb az isteni irányítás és intuíció. Vajon a Sátán ebben a közegben is jelen van? Az indoeurópai nyelvek a magyar nyelv begyorsult, lepusztult változatai. Ha őstörténetet akarunk kutatni, akkor vajon bármely indoeurópai nyelv szókészlete vizsgálható lehet? Nem, mert csak a magyar nyelv az ősnyelv. Kizárólag a magyar nyelv segítségével lehet meghatározni az ősök szavainak helyes jelentését.

Dáciát a rómaiak másfél évszázadig tartották megszállva. Tehát 150 év alatt a két halálos ellenség, a dák és római, felvette a római latin nyelvet. A két etnikum egyesülése csak akkor következhetett be, ha a dák fél különösen összetört, különösen önfeladó volt, keleti őseit feladta, és rómaivá vált. Ez a tézis lehetetlen fantazmagória. A hős dákok nem váltak rómaivá, akik őket rabszolgaként kezelték. A római nem azonosult dák rabszolgájával, mert az számára elfogadhatatlan volt.

Sok román történetíró helyes alapokon áll. A magyarokat ősnépnek tartja.

Amikor elcsatolták Erdélyt az európai hatalmak a magyaroktól, akkor leszakadt az ég. A magyarok a németek oldalán harcoltak, ez is érv volt. A románok talán nem a németek oldalán harcoltak? De a magyar égbolt többé már nem lesz gyönyörű, a magyar égbolt félig halott. Ez az egész emberiség teljes halálának az előképe.

Ezernyi oldalt írhatnánk még az átírásokról, hamisításokról, az igazság elkendőzéséről. Az átírások ma is működnek, a Nyugati világ minden szegmensében az átírások az uralkodók. Az emberiség megőrült, hogy tűri ezt a sok átiratot? A hamisítások miatt azonban egyszer fizetni kell. A Nyugati világnak is, és mindenkinek. Azért törvényszerű a hamisítások bukása, mert eddig is mindig ez volt a sorsa az emberiséget megtévesztő állításoknak, elméleteknek.

A franciák a Föld egyik legnagyobb kultúrnépe. A magyarok közvetlen rokonai, utódai, de valamilyen tévelygő eszme miatt, a románokat tartják a franciák a rokonaiknak. A románok a Balkán szülöttei, a magyarok meg a franciák ősi jogon rokonok. Nincs mit tenni, a franciák eltévelyedtek a történelem és nyelv útvesztőiben. Saját anyanyelvüket sem értik már. Szegény, szegény franciák. Azt sem tudják, mi az, hogy burkus. A gall kakas a jelvényük, mégis Rómából eredeztetik magukat. A galloknak meg végük. A gallok meg a magyarokból erednek, de ezt az igazságot már nem is akarják meghallani a franciák. A mai Bretagne lakói Walesből érkeztek oda, tehát nem róluk van szó. De Trianonért a franciák megfizetnek, mégpedig teljes és végleges kipusztulásukkal.

A román népesség egyik része délről vándorolt fel északra, Koszovó és Makedónia felől a Déli-Kárpátok felé. A török elnyomás és gyilkolás az emberiség legsötétebb lapjaira kívánkozik. Olyan volt a törökök behatolása Európába, mint egy fergeteg előre törése. A török elől menekültek a románok Magyarország felé, rengeteg szláv néppel együtt. Azután a befogadó ország testébe mártották tőrüket, kihasítva a magyar területből egy jó nagyot. Ilyen az emberi természet, hálátlan és gonosz. Pusztulásra ítéltetett.

A románok másik része északi eredetű, sok népből verbuválódott. A gótok, hunok, besenyők, gepidák, kelták, basztarnák, sziginnák, szkíták, jászok, roxolánok, szirákok és mások a mai Románia népeinek ősei. Ezek a népek magyarok és germánok voltak elsősorban, de nyelvüket vesztették, és románokká váltak..

A dák és római kontinuitás kiagyalói magyarok voltak. Csak a magyar árulók képesek ilyenre, mint a dákok és rómaiak, románok rokonságának hirdetése. Az árulók neve ismert. Románia zászlaja ma is a budapesti zászló változata, amit a magyar árulók találtak ki. De mi a kontinuitás feltétele? A gének lennének azok? Mert nagyon kell vigyázni azokkal a génekkel! Kezd nagyon fejletté válni a genetika. Meg lehet állapítani az emberekről valódi genetikai rokonságukat. A genetika állapította meg a magyarok legősibb európai mivoltát is.

Erdély 30.000 éve biztosan magyar nyelvű emberek által volt lakott. Abban az időben még nem léteztek sem az indoeurópaiak, sem mások, kizárólag csak a magyarok, az ősnép létezett, esetleges Homo erectus és Homo neanderthalensis csoportokkal. Úgy mondják jelentős nyelvészek, mintegy 15.000 éve (Kr.e. 13.000 év) kezdenek az ősnyelvről leválni az első olyan nyelvjárások, amelyek csírái lesznek a későbbi nyelvcsaládoknak. De a mai nyelvcsoportok és nyelvcsaládok csak nagyon hosszú fejlődés, mintegy tízezer év után, a 15.000 évhez képest, tehát Kr.e. 3.000 körül, kezdenek megjelenni. Mához képest a Kr.e. 3.000 év ötezer évnek számít. De csak néhány nyelvet ismerünk ebből a korból, ami azt is jelentheti, hogy már akkor is igen sok nyelv volt az emberek között, csak néhány bírt közülük írással. Sok mai nyelvcsoport, mint a latin, szláv, germán, török, ennél az időnél is sokkal fiatalabb.

A mai magyarok, mint régen is, rosszul politizálnak. Az oroszok kimentek az országból, de kötöttek egy titkos paktumot, amit az összeesküvés elméletek ismernek, egy budai villában. Itt írták alá a magyarok további alávetettségét. De az oroszok azt is mondták, hogy a magyarokat megvédik akaratuk ellenére is, atomfegyvereikkel. Talán az igazi, vérségi rokonságot is ismerik az oroszok a magyar és az orosz nyelv között, hogy ilyen vészjósló mondatokat üzent a távozó orosz hadsereg tábornoka, elsősorban a nem magyar világ felé?

Ma demokráciának nevezik a magyar rendszert, de sokan mondják, nincs demokrácia Magyarországon. Nem volt rendszerváltás sem. Ha lett volna, nem lehetne teljesen kifosztani a magyar népet, és mindenkit, aki magyar állampolgár. Ellenben Romániában van valamilyen demokrácia ténylegesen, igaz, az a demokrácia is sok sebből vérzik. A románokat nem lehet teljesen kifosztani. De erről a románok jogosultak véleményt mondani.

Hatalmas pénzeket vettek fel a mai kormányok. Ez a pénz eltűnt, nincs sehol. Azt mondják, hogy felélték a pénzt a magyarok. De a költségvetésben nem látszik ez a pénz, meg az életszínvonalban sem. Ilyesmit Romániában nem lehet megcsinálni, gondolom.

Magyarországnak olyan nagy az államadóssága, hogy félő, összeomlik az egész gazdaság. Romániának nincs államadóssága, amikor ezeket a sorokat írom.

2004. december 5-én népszavazás volt Magyarországon. A szocialista párt azért kampányolt, hogy a népszavazás ne engedje a külföldi magyaroknak megadni a magyar állampolgárságot. A jó magyar nép nem is adta meg ezt a jogot a külföldi magyaroknak. Érvénytelen lett a szavazás, mert a részvétel nem volt 50 %-os. Na, ezt is csak a magyarokkal lehet megcsinálni, senki mással a Föld kerekén. Gondolom, az összes közeli és távoli nép beleborzadt ebbe a népszavazásba. Egy nép megtagadja saját testvéreit. Ez a jövője a román identitástudatnak is? Lehetséges. Jobb lesz vigyázni a románoknak is, ha nem akarják megélni azt a szégyent, amit a kisebbségben lévő magyar érzelmű emberek átélnek, lassan több év óta.

A román zászló Budapest zászlaja. Az eredeti budapesti zászló színei a bíborvörös-arany-világoskék. Az első két szín adja Róma színeit is. Budapest színeit vitték Bukarestbe azok a magyarok, akik a román államot létrehozták, még 1849 körül. Így lett a piros-sárga-kék a románok nemzeti színe. De Moldva címere is magyar eszmeiségű és származású.

Bukarest útjai kitűnőek, a várost rendbe tették. Sokat beszélnek erről Budapesten. A magyar főváros útjai kátyusak, a város leromlott, szemetes, a lakosság menekül. A nemrégen 2,3 millió budapesti lakosból lassan 1,6 millió sem marad. Világvárosról beszélni ezzel a várossal kapcsolatban, ma már dőreség.

A román gazdaság messzebbről jön, mint a magyar, de gyorsabban halad. Arra is lehet számítani, még néhány év, és a románok életszínvonala magasabb lesz, mint a magyaroké.

Lehetne folytatni a sort még sokáig, de ennyi elég. Nem árt az okosabbtól tanulni, szegény magyarok. Nem is okosabbak, csupán nem engedik, hogy minden fontos pozícióba ellenségeik üljenek, akik kirabolhassák őket, akik természetesen nem a magyarok.

18. FEJEZET: DAHÁK HUN KIRÁLY

Közép-Ázsia történelme nem teljesen ismert, de a modern régészet, és a mai kutatók számtalan új és igazi tényt tártak fel, ezért azt nem lehet mondani, hogy Közép-Ázsia ismeretlen terület számunkra. Dahák nagy hun, vagyis magyar király Közép-Ázsiában. Turán és Irán közti testvérharcokban emelkedik ki neve, amit Zohák formában is írnak. Dahák király nagy hun uralkodó, a nevében a Dah a Daha, Daka népnevet testesíti meg. Az is tudni vélhető, hogy az Ak a szumerban Felső, a Dah-Ák névben a Dahák-Felsője értelmet láthatjuk. Ő Daha király. De a név nem indoeurópai, akik akkor még alig léteztek, hanem sokkal inkább magyar név.

Dahák neve még Zohák formájú is. Dajakku király is a Dahák névhez tartozik. Amikor a Da'A, vagy Daha nép Közép-Ázsiából Erdélybe vonul, akkor még a nyelvük egy magyar nyelvjárás volt. Ezt több későbbi tény is alátámasztja.

Mivel a Daka névből lehet levezetni a Dák népnevet, a Dahák hun királynév és a Dák népnév között összefüggésnek kell lennie.

Rendkívül fontos egy kiváló magyar kutató meglátása, aki Közép-Ázsia egyik neveként a Mat-Kush földrajzi nevet ismertette. A Mat Nagy értelmű, esetleg Föld, a Kush pedig a népet jelenti. Mat-Kush a Nagy-Kusok országa, vagy másképpen Földje a Kushoknak. Az akkádban is sok mat és matu szó földet, országot jelent. A magyarban a Ger-Matu (Gyarmat) jelentése: Gyerekeink Földje. Ez a Gyarmat, ami teljesen eltér a modern kori gyarmatosítás eszmeiségétől. A Mat-Kush ország ezért a magyarok és rokonaik területe volt, ahonnan a románok állítólagos indoeurópai ősei nem jöhettek Erdélybe.

Massza-Geta népnevünk Nagy-Heta értelmű, a görög ábécében nincs H betű, ezért gyakran a G betűt használták a magyar és más nyelvek H hangjának leírására. A Pszicho így hangzott: Hepszűhé, de ezt a hangalakot nem írták így le. A Massza-Heták Közép-Ázsia magyar hetái voltak, akik számtalan háborút viseltek idegen támadók elle. A földrajzi névanyag is eredendően ezért magyar nyelvű Közép-Ázsiában.

Egy szumer eposzban a király (Enmerkar és Aratta ura) azt mondja az irodalmi versszövegben a követére, hogy „da-ka”. Vagyis daka, dákó, mert elfelejti a király által megmondott szöveget. Ezért aztán Enmerkar kénytelen a szavakat agyagba dobni, hogy megmaradjanak teljes épségükben addig, amíg a követe a szomszéd királyhoz ér. Természetesen nem Enmerkar találta fel a szájból elhangzó szavak rögzítésének módszerét, hanem őt sok-sok tízezer évvel megelőző magyar nyelvű zsenik, akiknek a felirataira egyre gyakrabban rábukkannak a régészek, történészek.

Közép-Ázsia híres királya volt Bagzat, aminek a neve tipikus magyar név, és Nap-Fia, Naptól-Keletkező nevének értelme. A nagy Tolsztov ír Bagzat királyról, aki az iszlám hódítás előtt uralkodott Közép-Ázsiában. Bag a Nap, a Zat a Szat, a Kezdet, a Fia. A Szat-Szet és Zat-Zet is gyakori a magyar nyelvben, amely szavakat manapság képzőknek gondolnak a nyelvészek. Bag-Zat társa az Alj-Zat, Kar-Zat, Kör-Zet, Szer-Zet, és ezernyi más magyar szó, amelyekben a Zat/Zet szavakat már néha tényleg képzőként kell értelmezni. A Szat/Szet formákkal együtt.

Még sok adatunk van Turánról, ami tipikusan nagyon régi magyar területnek számít. A perzsa támadásokat a szkytha, vagy más seregek, gyakran hunok, súlyosan visszaverték, gyakran megtorolták. Kyrosz perzsa király seregeit szétvertük, őt is megölték őseink. Nagy Sándort egyedül a turáni magyarok verték meg. Erről a területről román ősök nem jöhettek.

19. FEJEZET: EURÓPA A DÁK IDŐKBEN

Csupán Dél-Kelet Európa területét fontos áttekinteni a dák kérdés ügyében, nem szükséges egész Európára kitekinteni. Annál is inkább, mert Trajanus (Tarjánus) háborúi éppen a dákok ellen zajlottak, nem éppen a rokoni szálak erősítése miatt. Inkább a dákok teljes kiirtásának szándéka vezette a római légiókat Dákföldre, amit meg is cselekedtek.

A rómaiak mesterei voltak a népek kiirtásának. Karthágó népe teljesen megsemmisült a III. pun háborúban. Caesar kiirtotta az összes belga férfit, amin maga is megdöbbent. Ezért elrendelte, hogy a nagyon hős belga nép maradjon fenn, a gyerekek érjék el a 20 éves kort, így a belga nép megmenekült a teljes kipusztulástól. Angliában a rómaiak emberi ésszel fel sem fogható vérengzéseket műveltek. Más törzseket, népeket a folyamatos támadásoknak tették ki, haderejüket megsemmisítve. Hány város védekező lakosságát irtották ki, vagy adták el rabszolgának, arról nem ismerünk egy összefoglalást sem. Jeruzsálem elpusztítása sem volt éppen a római dicsőség csúcsa. A dákok kiirtása a rómaiak szemében csak egy kisebb konfliktusnak számított. Ezért sem érthető a mai románok római imádata, mert ha lenne közük a dákokhoz, akkor a rómaiak éppen őket, őseiket irtották ki a földről, de örökre.

A Balkán, nevének jelentése Nagy-Kán, és nem török név, már a legősibb időktől kezdve magyaroktól, vagy magyar rokonságú népektől volt lakott. Írásos feljegyzéseket még nem ismerünk, mint a Kárpát-medence legalább 30-36.000 éves magyar írásait, de a régészeti felfedezések jó része is bizonyítéknak számíthat.

A Várnai aranykincsek egészen biztosan magyarok kincsei, Kr.e. 4.000 tájáról. A Tripolje-Kukutyin népesség biztosan magyar jellegű volt, aminek sok bizonyítéka van. Nem csupán a képzőművészeti remekművek magyar jellegűek, hanem sok minden más is. A települések 70-80 évenkénti betemetése adja meg az igazi kulcsot. A magyar csillagászatról van szó, ami már legalább 12.000 évnél régebben felfedezte a precessziót, és a 70 (72) évente való 1 fokos elmozdulást. A régészet bámulatos pontossággal határozta meg a 70-80 évet, ami a precesszióhoz tartozik. A történészek viszont nem csillagászok, és csak ritka esetben ismernek fel a történelemben csillagászati titkokat.

Trákiában eredetileg magyarok éltek. Nyelvük fejlődött, és átalakult indoeurópai nyelvvé. A hírneves Lykurgosz király még magyar volt, Lyk Farkas, Urgosz Ember. Nagyjából Kr.e. 800 körülre teszik uralkodását, ami valószínűleg sokkal régebbi volt. Spárta alapítója is Lykurgosz, akinek a törvényei alapján éltek a spártaiak (szapártaiak). A Lyk Lukia nevéből ered, ahol magyarok éltek, és egyik totemünk a Farkas volt, amit a hunok is viseltek, meg az etruszkok is. Róma farkas jelképe az etruszk-magyar alapítóktól ered. Az Urgosz név valójában nem Ember értelmű, hanem Magyar. Uruk szumer város neve volt még Unug és Urog, az Urgosz, vagy más helyeken Urogosz név nem más, mint Urog (Urog-osz) neve, ami bizony magyart jelent, az Uher, Ugor, Ugrán (Ukrán) és más névalakok mellett. Az Ugor népnév éppen azt akarja bizonyítani, hogy a „Magyarok” (királyaik rangneve, Nap) a szumerokkal azonosak, azonban a magam elképzelése szerint a szumerok csak magyar eredetűek, az igazi magyarok azonban akár 200.000 éves eredetűek. Amit természetesen írásaink bizonyítanak.

Nehezen lehet leásni a Balkán területén Kr.e. több ezer évre, de a feljegyzések szerint az egész Balkán egykor Paionia nevű volt, Sztrabón közlése szerint. A Paionok teljesen biztosan magyarok, vagyis a trójai türjének, vagy tarjánok népéhez tartoztak. Erről görög írások adnak bizonyítékokat. Sok tucat görög szerző a magyarokat módszeresen Paion néven nevezi, sok száz éven keresztül. Tyrhénosz királyfi története is erről szól, valamint Dárius király hadjáratának bevezető része, amikor egyes paionokat összefogdos, és Perzsiába deportálja őket, dicsekvésük miatt. A Pa-Ion szó lehet Fa-Lakó értelmű, ami a Világfán Lakó magyarokra vonatkozhat. A latin Paeonia országnév azonos a Paion (Pa-Ion) névvel.

Az egész Balkán, vagy Paionia, egykor magyar jellegű népek által volt lakott. Nyugaton az Illyr és Pannon törzsek éltek, akik biztosan magyar jellegű nyelveken beszéltek. Keleten a Trákok a tarjánok, másként trójaiak közvetlen rokonai voltak. Prátzki István nagyon fontos írásokat közöl a Balkán régi népeiről.

Északabbra éltek a Geták. Őket magyaroknak kell tekinteni, mert ők voltak a Heták, a hetu-magorok, de a görögök a H jellel nagy gondban voltak, mert ilyen jelük, betűjük nem volt. Ezért helyette a G betűt használták. A getákról sok irodalmi feljegyzés szól. Külön ki lehet emelni Iordanesz: Gethica című művét, ami valójában rólunk, Hetákról szól, amit erősen kevernek a történészek a Gót népnévvel.

A Geta-Heta és Gót-Gaut rokonság egyértelmű, mivel minden indoeurópai mai nép a régebbi magyar népektől származik. A preindoeurópaiaktól, akiknek többsége mi lennénk.

Kelet-Európa földrajzi névanyaga alapvetően magyar nyelvű. Minket nem kell szumernak nevezni, mint azt jeles orosz nyelvészek teszik, mert mi hoztuk létre Európából Szumert, és nem Szumer hozta létre a nagy magyar európai civilizációkat. Atlantiszt, a Tündér királyságokat, Kárpátiát, és még sok országot.

Mivel sem Közép-Ázsiában, sem Európában, a mai román nyelvű népnek semmilyen rokona nem létezik, azt kell gondolni, hogy azoknak a kutatóknak van igaza, akik a románokat, ruménokat a mai Albánia melletti Aromun nyelvű emberektől származtatják. De miért baj az igazság a román történészek számára? Fel nem lehet fogni, hacsak a háttérben nem teljesen jellemes gondolatok fogalmazódtak meg egyes politikai erők elképzeléseiben. Ha azonban tudatosan megmásítják az igazságot, akkor mire számíthatnak Isten Országában? Ha egy teljes nép nem mond igazat, attól még Isten mindent tud, és a hamisításért mindenkinek megfizet.

20. FEJEZET: A DÁK KÉRDÉS ÖSSZEFOGLALÁSA

Dákok, vagy dakák voltak, rátarti dákók vagy dukák, esetleg dugók, sajnos mára eltűntek az életből. Vagy mégis a székelyek azonosak a dákokkal, mivel a székelyek szkíták, a dahák szintén szkíták, pontosabban szkűtha nép volt? A szikulok, akik Szicília nevét adták, a székelyek fontos testvérei. Szik Ul azt jelenti, Nap Fia. De sem a székelyek nem törődnek a szikulokkal, sem a szikulok a székelyekkel. Pedig a szikulok vándorlását Egyiptomig Dél-Itáliáig, majd onnan Szicíliáig, eléggé pontosan ismerjük. Legalább a szicíliaiak kapnák fel a fejüket a megtalált testvérek miatt. Vagy a gén és a vér már nem számít, csak az előre rohanó nyelv és a gazdasági érdek? Ma olaszul beszélnek a szikulok, de azért ősi testvéreikre vethetnének néhány pillantást. Vagy már náluk sem számít a vér szava, megtagadják testvéreiket, mint a magyarok oly sok testvérnépüket? Nem is tudom, a Cosa Nostra rendelkezik-e szikul tudattal? Nem is akarom megtudni, de az is biztos, a rendes emberek és a maffiózók is lehetnek hazafiak. Vagy rosszul gondolom?

A Dakák lehetnek Dahák és Dacosak is, esetleg Dácsák is (hét végi nyaraló ház oroszul), nehezen fogjuk kikérdezni őket, ők maguk mit gondoltak népnevükről. A Da’A a Daha régi alakja, a Dácsa az oroszoknál nyaralóház. A dákok azonban mégsem nyaralóházak, de a Dácsia és Dácsa ettől függetlenül hasonló alakilag.

Van húsz-harminc dák szó, vagy valamivel több, csak az a baj a románok szemszögéből, hogy ezek magyar szavak. Eszerint a dákok egy magyar nép volt, harcuk Rómával elbukott. Ezekből a tényekből kellett megkreálni a dáko-román elméletet és ezt az elméletet elterjeszteni a világban. A dákok románosítása után nagyobb eséllyel lehetett nekifogni Erdély Romániához való csatolásához. Amihez kellet Nyugat-Európa magyar eredetű népeinek árulása is.

Ámulatra méltó a románság teljesítménye, amit végbevittek a dákokkal és az egész történelemmel kapcsolatban. Elhitették a világgal, a magyar nyelvű dákok és a többi egykori magyar törzs jó része valójában a románok ősei, maguk is románok. A rómaiak ezeket a valójában román dákokat elrómaisították, akik aztán román öntudattal élték túl a rengeteg háborút. Hatalmas népek tűntek el a térségben, de a kitartó románok túlélték a történelem viharait. Így kell ezt csinálni! A románok minden népnek példát mutatnak, hogyan legyen egy nép sikeres. A balkáni származást, ahol jelenleg is sok aromun él, egyszerűen lenullázzák és politikai támadásnak minősítik a románok római származása ellen.

Az őskori és ókori világ viszonyait általában nem ismerik az emberek. A görög és római kultúrát preferálják, a magyar, kelta, germán világot barbárnak állítják be. Ebbe a korba tartozik a dákok viszonylag rövid története is. Pedig éppen fordított a fejlettség mértéke. A rabszolgaság rettenete Hellászt és Rómát igázta le, a szabad népeket nem. A szabad népek voltak fejlettebb társadalomban, a rabszolgatartók meg az alja társadalomban. Róma az alja népek táborába tartozik, a görögök egy részével együtt.

Az emberiség egy tőről származik és szorosan testvér egymással minden nép. Ha fajunk kétszázezer éves, akkor összesen 6.000 emberi nemzedék élt eddig a Földön. Ennyi nemzedék egy faj életében szinte semmi. Ha az emberiség kétmillió éves, akkor 60.000 nemzedékkel lehetne számolni. Ez sem sok egy faj életében.

Sokáig emberi fajunk nem ismerte a fegyvereket. Atlantisz hármas védőművei azért épülhettek, mert az atlantisziak ellenségtől tartottak. Tehát akkor már volt háború, volt harc. A fegyverek feltalálása abban az időben történt. Azt a románok is tudják, Atlantisz nyugati magyar bástya volt. Hatalma messze keletre is kiterjedt, ahol az atlantisziakkal rokon nyelveket beszélő emberek éltek. De ez a Kelet Közép-Ázsiánál is messzebb volt, kelettre.

Sok-sok évezred során az emberek egymást gyilkolták. A másik kirablása és megölése jövedelmező foglalkozás volt egyes népek számára. De manapság már olyan fegyverek léteznek, amelyek az egész emberiséget kipusztíthatják. Nem lehet tovább játszani a fegyverekkel, egymás öldöklésével. Az emberek egy kicsit magasabb szintre emelkedtek, úgy általánosan, az egész emberiséget beleértve.

Európában a béke és a gyors fejlődés ideje jöhet el, de vannak hatalmak, amelyek megint a rabszolgaságot erőltetik az európaiakra. Sikerül-e nekik szándékuk megvalósítása, vagy nem? Ez a jövő titka. Vigyázni kell a szabadságra, mert a szabadság Isten akarata, a rabszolgaság a Sátán, vagyis az Antikrisztus förmedvénye. A játszma nem babra megy, hanem az emberiség sorsa a tét..

Mindenkinek tudnia kellene, honnan jött és hová tart. A jövő a Világegyetemben való elterjedést ígéri. De ez hazug alapokról nem következhet be. Mert van Valaki, aki mindent tud, és cselekszik is. Nem kell hinni benne, csak tudni kell, hogy van.

A dákok mindenképpen a rabszolgatartók ellen harcoltak. Elbuktak, de harcuk igazságos volt. Rabló hadjárataikat nem szabad dicsőíteni, mert egyszerűen más emberek kirablása azonos volt a rómaiak rablásaival. Győztek a rabszolgatartók, elbuktak a szabadság harcosai. Nem kellene dörgölőzni a rabszolgatartókhoz, bár Rómát sikerült szétverni, nekünk, magyaroknak, és a rabszolgaságot egy időre a pokolba küldeni. A mai Róma már jobb Róma, mint a köztársaság és császárság Rómája.

Nem akarhatjuk, hogy az emberiség egy halvány nyomot sem hagyó jelensége lenne a Galaktikának. Ha nincsenek magyarok, nincsen emberiség sem. Ha az Első Emberek eltűnnek, eltűnnek a többiek is. Ha Isten saját nyelve eltűnik, eltűnik az összes többi is. Elbukik az emberiség, ha elbuknak a magyarok. Ezért segíteni kellene a magyaroknak, nem pusztítani őket. Mindenki saját, jól felfogott érdekében. Ez nem fenyegetés, ez csak az igazság, és az emberiség jövője.

Az eddig feltárt dák tényanyag, amelyet sikerült feltárni, egy gazdag kultúra és nyelv halvány lenyomata. Kétségtelenül a dákok nyelve magyar nyelv, vagy nyelvjárás volt. Mivel tűzzel-vassal pusztítják az ókori szerzők állításait, ami szerint az Alpoktól Koreáig magyarok lakták az Óvilágot, egy mai magyar szinte megretten, amikor azt mondják neki, az ősei hatalmas és dicső nép voltak. A dákok sem ragadhatók ki Közép-Ázsia magyar nyelvű népei sorából. A mai román történészeknek, általában, meg fogalma sincs a magyar őstörténetről. A magyarországi hivatalos történészeknek sem, akik inkább rombolják a magyar történelmet, minthogy feltárnák az igazságot.

Az emberiség egy tőről fakad, a magyar tőről Az emberiség minden népe, törzse, ága szorosan testvér egymással, ami sokaknak nem tetszik. Nehezebb kifosztani lelkileg egy testvéri népet, mint egy idegent, a lelkiismeret megszólal az ilyen esetekben. Ha mindenki testvér, akkor meg nem lehet senkit sem kifosztani, ami a nagy kifosztók érdekei ellen van. A magyarok meg ráadásul az emberiség atyanépe, az atyát meg végképp nem lehet kifosztani. Ennek ellenére évszázadok óta a magyarokat rabolják ki a legjobban, minden népek közül.

De mi lesz akkor, ha Isten összevonja szemöldökét? És mi lesz akkor, amikor a hun csillaghajók megjönnek a világűrből? A hun csillaghajók 2005 táján indultak el egy nagyon messzire lévő térségből.

Európában és a Földön a béke évezredei következhetnek el, az emberiség kiléphet a világűrbe. Talán a halhatatlanság is az emberiség birtokába jut, sok csillagrendszerrel együtt. De csak a magyar nyelv segítségével mehet ez a sok csoda végbe. Az ellenség mindent megtesz, hogy a folyamatok ne menjenek végbe.

A dákok magyar nyelvének románosítása nem egyedi jelenség. Tucatjával sorolhatjuk fel a magyar nyelv eltiprását más időben és más területeken is. Isten nyelvének eltiprása egy nagy közösségi játékká fejlődött az ókorban. Igen sok magyar nyelvű nép tűnt el, amelyek viszont megmaradtak, azok közül sokan nyelvet váltottak. Ma már csak néhány magyar nyelvű nép él, a magyar, a székely, a palóc, a csangu és a kabar. Néha olyan népekről is szólnak híradások, akik a magyarhoz nagyon közeli nyelvjárást beszélnek, de amely híradásokat a média kinevezett emberei nagy gyakorlattal tüntetnek el a süllyesztőbe.

A nyelvhamisítás tudománya egyetemi tanszékek felállítását követeli. De kit érdekel a nyelvhamisítás, amikor egész Európa fogságában vergődik? Nincs ereje Európának az igazsággal szembe nézni. Nem tudom elgondolni sem, mi lesz a hazug elméletek sorsa? Csak az biztos, hogy Európa sok kultúrájú népe a hazugság fogságában vergődik.

A dákok története és nyelve csak egy kis mozzanata az emberiség életének, és a mai európai nyelvi kutatásoknak. A dákok a magyarok egyik ága voltak, nem gondolhatjuk őket a mai székelyekkel azonosnak. Seregeik gyengébbek voltak a római seregeknél, ezért elbuktak, a többség elmenekült, vagy meghalt, sokan a rómaiak fogságába kerültek. Történetük érdekes, sok rejtélyt tartalmaz, ami a dákok további kutatására buzdítson mindenkit. Különösen azokat a kutatókat serkentse a dakák története, akik ismerik a magyar – indoeurópai leszármazás legfontosabb mozzanatait, nyelvi törvényeit. Akiket érdekel az emberiség valódi története, és nem az újkori megmondók által előterjesztett hamis elképzelések alapján akarják őseink igazi történetét kutatni, azok a történészek kezdjék meg a történelmet a magyar nyelv és magyar szempontok alapján feltárni.

Nincs semmilyen haragom, ellenvetésem a román szerzők iránt, akik nem írtak igazat, és ma is meghamisítanak mindent, ami a magyar nyelvvel kapcsolatos Romániában. Isten mindenkinek megfizeti, ami jár neki.

Mit fognak kezdeni az európai nyelvészek az ezernyi és ezernyi félrevezetéssel, egész nemzetek elbutításával, amikor megjelennek a Föld egén a hun csillaghajók? Amikor a hun csillaghajók keresni fogják a magyarok országait, akkor mit fognak mondani a politikusok? Jobb nem tudni róla.

 


« Prev Next

Megnyitva 20652 alkalommal

Hozzászólás   

#4 eltúlozodCsentery Tivadar 2018-10-28 21:07
Kedves János István!
Csak addig olvastam ezt a fejtegetést, amikor a magyar állam határait kihelyezted az orosz sztyeppékig és azt próbáltad bizonygatni, hogy már 50.000 évvel ezelőtt mi itt voltunk...Én itt azonnal megállok: az emberiség írott forrásai olyan 7.000 esztendővel ezelőttig tudnak beszámolni civilizációk létezéséről: sumérok-akkádok (=Mezopotámia, majd Egyiptom, Kína, India, Görögök, Rómaiak), szóval egy történész nem akar 50.000 évvel ezelőtti témákba belemenni, mert az veszélyes!
Kristó Gyula azt helyesen tette, hogy a magyar államiság határait megtartja a mostani Erdélynél és a szörényi bánságnál (ez a mai Olténia=Kis-Oláhország), mert a magyar államigazgatás a kérdéses időszakban addig terjedt XII-XII sz.). Az egy másik dolog, hogy katonai expediciók voltak pl. II. András a Szentföldre vitt egy katonai kontingenst, ami 15.000 Főt számolt, de attól még a magyar királyság államhatárai közé a Szentföld nem tartozott bele! Azt is tudjuk, hogy a magyar királyság és a bulgár-vlach cárság közel 40 éves háborúban voltak egymással 1185-től kezdődően, a bulgár-vlach cárság létrejöttétől kezdődően Barancs és Nándorfehérvár birtoklásáért! Ekkor a bolgár-vlach cárság úgy tudott megalakulni, hogy a kunok bevonásával legyőzte Komnénosz Izsák bizánci császár seregeit. Amikor II. András fiára, Bélára (aki IV. Béla néven lesz később király) rábizza az erdélyi fejedelemség kormányzását, mint "ifjabb király"-ra, Béla azzal kezdi erdély kormányzását, hogy legelső feladatának tekinti a kunok szövetségének megnyerését, ezzel párhuzamosan akarja szétszakítani a kunoknak a bulgár-vlach Aszenida cárságggal eddig kialakult szövetségi kapcsolatait! Azt kell látni, hogy 1185 és 1240 között a kunok uralták a mai Moldva (Prut folyó és Keleti -Kárpátok közti terület) és a mai Havasalföld (a Duna és a Déli Kárpátok közti terület) területét! Ezt a kunok uralta területet az akkori hatalmi viszonyokat bemutató térképek Terra Cumanorum-nak (=Kunok Földje) nevezték! Véleményem szerint akkor vagyunk pontosak, ha nem megyünk vissza 50.000 éveta történelembe, hanem ráhagyatkozunk a IX-X-XI-XII-XII- századi forrásokra, ezek bizánci-szerb-magyar-frank-cseh és pápai források, ezeket figyelmesen elolvasva látni lehet az összefüggéseket:
1. a vlachok a Bizánci Birodalom területén élő nép, akinek főfoglalkozása a juhok tenyésztése, a juhaik után adóznak a császárnak, minden 50 juh után adnak egy juhot és egy bárányt! Másik rétegük áruszállítással foglalkozik, amit szekéren old meg. Sokan közülük katonáskodnak a bizánci hadseregben. asszonyaik szép szőtteseket készítenek.
2. semmilyen hiteles történelmi forrás nem említi őket, mint letelepült és államszervező-területet birtokló népet Erdélyben, de a toponímia-topográfia-régészeti kutatások sem támasztják alá a leghalványabban sem az Ő ittlétüket 895-ben a magyar törzsek honfoglalása idején Erdélyben vagy az Alföldön
3. megengedhető az a szitu, hogy mint a Dunától délre élő és a bizánci és bolgár seregekben katonai tapasztalatokat megszerző egyének a saját állatállományukat védve-követve a Dunától északra terülő bő legelőkre is eljuthattak, akár a 850-es években is, de mert transzhumáltak, azaz követték legelőváltó nyájaikat, tartós letelepedett életet itt nem éltek, az is megengedhető, hogy vlach katonai egységek védtek bizonyos területeket a bolgár cár vagy a bizánci császár megbízásából, de ezek katonai egységek lehettek, nem voltak városaik-falvaik, közigazgatási egységeik-pl. vármegyéik, lakosságuk nők-gyerekek-öregek, akik szervezetten-letelepedett életet éltek volna a szóban forgó területeken! amikor anonymus a Rómaiak pásztoraiként írja le a Blachokat( =egyesek vlachoknak fordítják a népnevet, amit Anonymus használ) akkor arra kell figyelnünk, hogy a Bizánciak magukat rómaiaknak nevezik, ugyanis ők történelmi jogot tartottak minden a Római birodalom által valamikor ellenőrzött területre, azaz a blachok a Bizánciak (=rómaiak) pásztorai (és katonái)!!! Nem nyújtom, mert nem szeretném az időt rabolni senkitől, de ha egy nép hiányzik egy területről és közben ott van egy másik területen dokumentálhatóan, több egymástól független forrás szerint is, akkor nincs miről beszélni! Nagyon sok érvet fel lehet még sorakoztatni, de maradjunk csak az írott forrásoknál, azok perdöntőek!
#3 trakszikulusz 2017-10-19 20:24
books.google.ro/.../

elfelejtettem az utolso linket az elobb
#2 turk=trakszikulusz 2017-10-19 19:37
www.youtube.com/watch?v=JVr-qa5mzU8
a 2ik pont.
szkitia.ingyenblog.hu/ostortenet-matatasokvarialasok.blog
Robert Latham a 19ik szazadba azt feltetelezte hogy a dak decsebal az a turk disabulos [aik szazad]
books.google.ro/.../
books.google.ro/.../

122ik oldal Latham beszede ahol monda johu Atilla Decebal kiralysaganak a restauratorja volt stb [alol balrol angolul ]
#1 belgiumAndennenagy lajos 2016-12-25 21:31
amit (a sok közül) én szeretnék megtudni, hogyha pl-ul a mai Kolozsvárunkat eredetileg a dákok egy Napocska-nak nevezték, akkor az a latin nyelven, betuzeten keresztül hogyan maradt volna ránk ?

lehetséges lenne az, hogy a ránkmaradt Napoca lenne az ?
szeretettel, L

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások