20230930
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2014 november 25, kedd

Magyar sorsot - magyar kézbe!

Szerző: Kőműves Géza

Nem csak zsidóknak, de kizárólag az értelemnek! Vigyázz! Lehet, hogy az írás számodra tollba öntött nitroglicerin lesz!

Magyar sorsot - magyar kézbe! / Tollba öntött nitroglicerin!

A fősodrású zsidó médiában ( Más nem nagyon létezik.) az éppen ügyeletes okosok részéről számtalanszor elhangzik a megállapítás, hogy a zsidóság nem faj, vagyis helyesen szólva nem rassz, hanem szigorúan vallás. Ha a még létező, un. zsidóság eredetét nézzük és nem elég körültekintően, akkor ez részben igaz is lehetne, de ezt a kizárólag vallásra hegyező kijelentést leggyakrabban „zsidó” származású, hátsó szándékkal motivált emberek teszik, nem a tudományosság célzatával. Előre bocsátom, hogy egy nép összetartozásának alapját nem csak a közös ősi gyökér és a közös vallás adhatja, mégha erősen meghatározók is. A másik ilyen ravasz állítás, miszerint a kazárok zsidók. A harmadik dörzsölt, csak részben igaz állítás, miszerint a kazárföldről származó izraeliták nem zsidók. A valóság ennél összetettebb és az állítások egyáltalán nem, vagy csak részben igazak.

A fenti kijelentéseket tevők nem aképpen állnak a kérdéshez, miként Tácsi István, aki a megszokott tudományosságával tárja fel a mai zsidóság eredetére vonatkozó valóságot, egy gój, de akár szemita ember számára is roppant izgalmas, tabukat döntögető, egyedülálló, mondhatom, hogy a teljesség igényével készült könyvében: A MAGYAR MEGVÁLTÓ címmel.

Hogy az előbbi vonatkozáson túl a tartalomból említsek: Krisztus és Jahve származástörténete. A kereszténység eredete. Úr jézus élete és történelemfordító kora. Jézus életrajzi adatai. Mi a világ rákfenéje. Valamint sok más nélkülözhetetlen feltárás, a hazugságrakatok lerombolása. Természetesen szóba kerül benne a 90 fokban eltekert, az úrnépekre vonatkozóan hazug és alaptalan bűnbeesés. Feltárul benne Jézus teljes származási vonala, az apostolok származása. Valamint szóba kerül Jézus felesége Mária Magdaléna és lánya Galízia is. Kiderül a műből a zsidók Babilonból kivonulásának igaz története is.A nagyon kapós könyvből tudok szerezni, ha kér valaki.

Nos! Igyekszem helyére tenni a magyarság számára húsbavágó mahinációt.

Alapnak: Tácsi, ha nem is teljesen ebben a fogalmazásban, érthetően leírja: A néhány ezer főből álló egyiptomi asszír-zsidó törzs, miután a testvéri asszírjaik diverzáns előkészítésével és segítségével átkeltek a vörös- magyarok néptengerén (és nem a Vörös-tengeren), gyakorlatilag már a sivatagból nem jutottak ki, elvesztek. Az asszír Sarukínék királyi parancsára, Mózes a levita törzs harcosaival lemészároltatott háromezret közülük, mert nem akartak harcolva hont foglalni Kánaánban. A többi részük pedig belehalt a sivatagi viszontagságokba, ezért feltehetően még hírmondó sem maradt belőlük. Mint ahogy Mózes sem juthatott be Kánaánba. Helyüket más asszír harcoló törzsekkel töltötték fel. Vallásukat, mely a félvér, – asszír-zsidó anyától eredő EHNATON fáraó – féle vallás, amit kihoztak a zsidók Egyiptomból és már a helyettük Kánaánba küldött asszír testvérnépeik vették fel, már zsidó vallásként. Mint példaként a Levita-törzs papjai. Tehát a góseni zsidók, mint asszír-zsidó törzsről kijelenthető, megszűntek létezni. Jeruzsálemben és a környékén hont foglaló, már zsidó vallású asszírok vették át a helyüket.

Tehát azt elismerhetjük, hogy törzsi vonatkozásban a teljesség igényével nem lehet eredeti zsidó népről beszélni, hanem a zsidók vallását felvett asszír, valamint később az asszír- zsidó izraelita vallási csapdába került europid, avagy más szemita, vagy éppen keverék, prozelita népről. A különbség sokszor szembeötlő. De azt sem szabad felednünk, hogy az asszírok végülis vértestvérei voltak a zsidóknak, csak az un. zsidó éppen az egyik törzs volt a többi törzs közül.

Természetesen a Kárpát- medencei, de más zsidók között is előfordulnak azon hunmagyarok leszármazottai, akik később nem vetették le a Kazár birodalom feletti asszír- zsidó uralom alatt számukra kötelezővé tett izraelita vallást, vagy éppen az asszírok európai térhódítása után közösültek a zsidókkal valahol Európában. Itt érdemes megjegyezni, hogy a zsidó uralom megszűnését és a kényszervallás levetését a kazár- magyarság roppant mód várta! Figyelem!: Tudni illik, hogy a kazárok alapból nem zsidók, de mégcsak nem is szemiták, hanem úrnépi, vagyis magyari emberek voltak, anyahitű, természet- materialista őskeresztény hittel! Az egyik ilyen néprészük, akik magyarként nem vetették le a zsidó hitet, vagy a már közzsidóként ékelődtek be a kazárok közé, az úgynevezett GALÍCIAI zsidóság.

2.old.

Kazária alapból a pártusok ázsiai birodalmánaknépeiből állt, akik a szemita perzsa és arabtámadások elől vonultak európai területre. Uralkodóikat a feketemagyar – mauri/mór – kusán - kazár családok alkotják. Lél/Lehel is kazár volt. Tácsi István írja A MAGYAROK ISTENE, AZ ŐSI- NAPISTEN ÚJRA FÉNYLIK című kőnyvében: „ Kazár= Ka (sszíta) + zár= zár, mint Európa határzárjának is felfogható, szent árja (eftalita) hunmagyar népek szövetsége, együtt: Kazária= Országmegtartó szent árják, a”ka”egyiptomi lélekforma szerint.”

Miként a Szovjetunió népei lényegében nem zsidók voltak, csak a betolt, véres zsidó puccsal hatalomra került vezérei voltak zsidók, lásd példának a mai Ukrajna történését! Miként a nemzetközi asszír- zsidó bűnszövetkezet véres puccsal, ügynökei által aljasul: egyaránt a tömegbe és rendőrsorfalba lövetéssel, további erőszakkal, népátveréssel juttatta hatalomba helyi zsidó helytartóit, akik nyílván a kezük alá fognak dolgozni és hét bőrt nyúznak le az un. ukrán népről, akik zömében nyelvükben elszlávosodott hunmagyari népek, az etelközi szkíták és levédiai hunok. Szerencséjük van a Krímben lakóknak, hogy az oroszok kimentették őket. Úgy Kazária, melynek sem a neve, sem népe nem volt zsidó, hanem asszír- zsidó kézre került, miként a mai, törpített, bekerített és kivégzésre szánt Hunmagyarországon is a nemzetközi asszír- latin- zsidók vezényelte zsidó- helytartó kormányok váltják egymást, minden kulcspozíció, beleértve a médiát, teljesen zsidó kézben van, de a magyarságra nézve keserves állapot ellenére Hazánkat még nem hívhatjuk zsidó országnak, hanem megszállt, elnyomott nemzetnek. Erőszakkal felülírandó, kiirtandó ősgén- bank vagyunk, mely állapotba nem szabad belenyugodni! (" USA-ban megjelenő Science-ben, Semino és 16 genetikus munkatársa közös közleményt tettek közzé. A Semino-féle, 2000-ben elvégzett sorozat, mondhatni mérföldkő a nemzetközi összehasonlítások területén. Az általuk elvégzett Y-kromoszómás vizsgálatok szerint: "A magyar férfiak 60 %-a az EU-19-es - őskőkorszakbeli - ősapa leszármazottja. ...A magyar férfiak további 13,3 %-a az EU-18, 11 %-a az EU-7, és 8,9 %-a az EU-4 ősapa utóda. Mindez azt jelentheti, hogy a jelenlegi magyar férfiak 93,3 %-a négy ősapától ered, és 73,3 %-a már az őskőkorszakban itt élt férfiak utódja.")

Tehát nem igaz a ravasz állítás, hogy minden kazár zsidó! Hiszen az úrnépi kazárok zöme kiválva a kazár-zsidók birodalmából visszatért ősi természetalapú vallásához és mint magyar, elindult új úrnépi összefogás, - hunmagyar vérszövetség megkötése felé. (Miként a mai hunmagyarság egyetlen menekülési és felemelkedési lehetősége is az Árpád- i elveket idéző, új vérszövetség kötés lehetősége. Az elvek szentencia és közkincs gyanánt a Hunmagyar Vérszövetség birtokában vannak! Természetesen a vérszövetségi elvekben semmi keresnivalója az úrhatnámos- írott - szenkoronatanos, liberális, vagy bárminemű szocialista és álhungarista ideológiának.) Természetesen az asszír- zsidó gyökerekkel rendelkezőkön túl, maradtak olyan úrnépi származású kazárok is, akik prozeliták maradtak, vagyis maradtak a zsidó vallásnál, vagy csak zsidó közösséghez tartoznak és a származásukról nem tudva, zsidó hovatartozás tudattal bírnak. A másik tény, hogy az asszír – zsidók nem vették fel a természetalapú, ősmagyar vallást, hanem maradtak un. izraeliták, vagy később a gójoknak szánt új zsidó –„keresztény” vallás válfajait, a református, evangélikus, római, … egyikét vették fel.

Ha nem a lényegre fókuszálunk, nem egyszerű a zsidó- kérdés, ez látható a levelezésünkből, vagyis Tácsi István nekem írt leveleiből vett idézetekből is:

„ Csak érdekességként írom, a szefárd név kísértetiesen és hasonlóan azonos a szavárd magyarok nevével.

A szakirodalom is megjegyzi, hogy az a II. Sarrukín (Szargon) asszír király Kr.e. 722-ben hurcoltatta őket Észak-Palesztína területéről keletebbre Asszíriába, amelyik ekkor elfoglalta az ottani északi Izraelt, az úrnépi lázadások letöréseként. Aztán valahol újabb szavárd közösségeket, de immár szefárdnak ejtve alapítottak az elhurcoltak. Ahol aztán akik megmaradtak, azok kényszerrel zsidó vallást vettek fel, és lettek szefárd asszír-zsidókká. Csak nehogy összekeverjük a dolgokat: a szefárdok elnyomó, kártyakeverő, vezető ereje volt az asszír-zsidó hatalom, és a köz- zsidóvá lettek az egykori szavárdok magyarjai. Ugyanis a közzsidó = prozelita létére sohasem lehet egyenrangú az őket hódoltságban tartó arisztokráciájukkal.

Ráadásul az askenázi zsidókról meg azt írja az irodalom, hogy ők a germán zsidókkal azonosak. Vagyis az indogermánokkal, akik szintén a mezopotámiai Asszíriából vándoroltak nyugatra. Nem sokkal a szefárdok elhurcolása után (Kr.e. 612 körül), amikor a méd-babilon úrnépi szövetség, szkíta csapatokkal támogatva végleg megdöntik az Újasszír Birodalmat, és az asszír főhatalom minden irányba

3. old.

menekült. Ezekről még azt is írják, hogy 10 %-ban europid testi jeleket hordoznak (kerek fej, közepes termet stb.). Szerintem még több százalékot, mert ezek az indogermánná váló asszírok bizony Mezopotámia és Jeruzsálem körzetének ősi úrnépeit meghódítva és a vallásban elzsidósítva keletkezett nemzetségeket jelenti. Az uralkodó osztály minden esetben az igazi asszír-zsidók, a köz- zsidók meg a kipusztítható prozeliták. Továbbá a német területeken az asszír- zsidók meghódítják még az ottani őslakó hun, avar és feketemagyar (morva) úrnépeket, és így alakul ki a német nemzet. Becslésre alapozva 3/4 részben úrnépi törzsekből, csak az 1/4 részük az indogermán asszír, és ennek is egy kisebb része a már igazi és ortodox asszír-zsidó. (Én: Az un. francia és más európai népek is…)

Ha lenne valami objektív genetikai vizsgálat, lehetne pontosabb adatokat kapni. Minthogy kimutatták, hogy az ős-gént mi magyarok hordozzuk mintegy 90 %-ban, és mégsem történt semmi politikai áttörés a világban. Továbbra is kiirtandó népcsoport maradtunk. Ezért jobbra nemigen számíthatunk, ha nem teszünk ellene.”

„A múltkor azt írtam, hogy nagy a valószínűsége a szefárd és a szavárd népnév azonos eredetének. Talán csak annyit hozzá, hogy itt is a főzsidók, azok bizony az asszír- latin- zsidó uralkodó osztály szűk rétegét jelentik, és uralkodott a szavárdokon, valamint más úrnépi törzsekből kényszerrel lett közzsidókon.

Az askenázi zsidó név származására is van elméletem. Ugyanis a fogalom nagyon közeli rokonságban van: askenázi = őskenézi, a magyar nyelvből is ismert KENÉZ, mint falubíró, egykor a falu betelepülését irányító vezető jelentésével. Aki esetleg nem tudná, a Kr.e. 12-11. századokban, a BÍRÁK KORÁBAN filiszteus magyari kenézek uralkodtak Kánaánban. De ha egész pontos etimológiát követünk, akkor már az askenázi = asszír-kenázi jelentéssel olvasható. Ugyanis ezt a hatalmi rendszert is elvették az ősnéptől, és alakították ki helyébe az asszír-kenázi elnyomó hatalmat, amivel erőszakkal elzsidósították az általuk elfogott őslakó törzseket. Régebben a magyari nyelvből eredően TÖRZSFŐt ( vezért) szintén jelentett. Van egy falu arra felétek, Szombathely közelében is, Kenéz néven. A hivatalos szólamok szerint a kenéz az  egy szláv jövevényszavunk. Csakhogy megint megfordítva igaz az igaz. Ugyanis a szlávok is indoszlávok, vagyis ugyan onnan erednek ahonnan az indogermánok, ahol az asszír-zsidó nemzetségek is kifejlődtek (mezopotámiai térségből). Ráadásul a szlávok uralkodó osztálya, minden történelmi ellenkezés ellenére, a germánokkal fajilag is rokonok.

De a lényeg, hogy az asszírok is átvették ezt az úrnépi fogalmat, és az általuk meghódított úrnépek fölé tett vezetőikre kezdték alkalmazni. Mint az úrnépeken uralkodó asszír-zsidó kenázok formájában. Tehát itt is nyomon érhető, hogy ott Mezopotámiában, főleg Jeruzsálem körzetében, a meghódított ősnépek nyakába askenázokat ültettek, akik mint bírók arról is gondoskodtak, hogy az elfogott köznépet zsidó vallás felvételére kényszerítsék. Majd évszázadok múlva mint askenázi zsidók jelenjenek meg a történelem asztalán. De megint ne tévesszük el, hogy az asszír főzsidók azok, akik ma is uralkodnak az egész világon, és nem a közzsidók, melyek között szép számmal található úrnépi eredetű is. Ezért kellet a sok közzsidót lágerekben elpusztíttatni, nehogy többségük okán egyszer majd lázadjanak. Emiatt írhatja a szakirodalom, hogy az askenázi zsidók vegyes europid jellegeket is hordoznak, vagyis magyari elemeket hordozó emberi jegyek is jelen vannak a népességükben.

Még a kazár zsidók feletti nemzetközi vitához egy gondolat. A kazárok eredetében ugyanazon népelemekből tevődtek össze, mint az elődjük, az ugyanott létrejött Hun Birodalom (Levédia és Etelköz népei), vagy előttük a Szkíta Birodalmak népessége. Csak egy új úrnépi uralkodó osztály vezette őket. Ezért a nevük a kazár ember. Amikor a Kr.u. 737-ben, az  arab hódítás veszteségeit pótlandó, zsidó népcsoportot is kénytelen a kazár uralkodó osztály befogadni államukba, fordul meg a kazár kocka. Ugyanis a gazdag zsidók, a már akkor is visszafizethetetlen pénzkölcsöneikkel, egyszerűen megvásárolják a kazár uralkodó osztályt. Az asszír- zsidók egy talmudi fordulattal átveszik a főhatalmat, és megkezdődik az erőszakos elzsidósítása a kazár (hunmagyar) lakosságnak. Akik nem tudtak kitérni az elzsidósítás elől, azokból jön létre a kazár közzsidók népessége, de megint csak az asszír főzsidók vezetésével és hatalmával. Úgyhogy a galíciai zsidók nagy része a kazár közzsidókat jelenti, és nem az asszír-zsidó arisztokráciát, akik a pénzhatalmukkal mindig átmentették magukat 

4.old.

jövőnek. Befejezésül, az Álmos fémjelezte vérszerződés népei éppen a kazárok elzsidósítását nem elfogadva, választották új hazájuknak a Kárpát-medencét és a honegyesítését. Amit hiába védtek évszázadokon keresztül, mert ide is utánuk jött a zsidó főhatalom, és ma mi szenvedjük el - ugyanúgy, ahogy a kazárok 1200 éve - az elzsidósításunk minden keserűségét. Az eredménye borítékolható. Már csak egy csodás fordulattal magunk, vagy a vak szerencse mentheti meg népünket.”

Ne feledjük, hogy az asszír eredetű szemita népség a mezopotámiai térségbe is az úrnépekre törve, erőszakkal jutott be!

Az asszír- zsidó térhódítás ismétlődött I. Istvántól. Csak kifinomult, hatékony technikával már egy hunmagyar csemete idegen érdeket szolgáló bábbá nevelése volt a fő stratégia. No meg az asszír- latin zsidóság által az úrnépek számára „jól kitalált”, kemény gerincet puhító, józan vizsgálódás lehetőségét törpítő, engedelmes, egy új férfi hadistentől félő, szemellenzős néppé gyurmázó új zsidó vallás / a mai római, … „kereszténység” tűzzel- vassal történő ránk erőszakolásával, no meg a magyarság feudalizmusba taszításával űbereltek.

Nem mellékesen ennek az asszír-latin zsidó elitnek a mai napig teljesen mindegy miként hívják és milyen politikai berendezkedésű is az állam, amelyben fölözhetnek, lényegében uralkodhatnak. Felettébb komolytalan szimpátiával lenni akár a gyarmatosító, területrabló cionista, vagy nem cionista zsidó irányzat iránt is, mely a világban szanaszét, a nemzetek testén kíván élősködni.

Hatalmasan le kell szegeznünk, hogy ma is az 1500 évvel ezelőtt megbukott Római Birodalomból Nyugat-Európába, majd Föld- szerte szétáradt, lelketlen, asszír-latin PATRÍCIUSOK degenerált leszármazottai uralkodnak a világunkban a zsidó testvéreik segédletével. De ma már a globalizáció, liberalizmus, világbéke és az atlanti demokráciák álarca alatt hülyítik, gyarmatosítják, irtják az emberiséget, s pusztítják a természetet!

„Az asszír uralom alatt elkövetett bűnös népkeveredéseket már úgy sem lehet teljesen kirostálni.

Azért három dolgot próbáljunk szem előtt tartani:

  1. Az a zsidó vallásúnak álcázott asszír uralkodó osztály elvétve keveredett a zsidó vallású közzsidókkal, ha netán keveredett, kigyomlálta az örökítő lehetőségét.
  2. Viszont előszeretettel alkalmazták a magyari uralkodó családokba való beházasodást vagy benősülést, majd a félvér fiú utóddal átvéve a hatalmat, rendre családírtással a saját fajukat helyezik uralkodói helyzetbe.
  3. Továbbá az asszír-zsidó uralkodó osztály által az elfogott és rabszolgájukká tett ősnépi anyáktól születhettek félvér utódaik, de ezek is zömmel a közzsidókat gyarapították.

Az elzsidósítás is hosszú évszázadok alatt zajlik le, ennyi időben a vérkeveredés a zsidó ágakban is zajlott, mára csak testi jelek alapján különíthetőek el. A zsidó főhatalom rendre tisztogatásokat, pogromokat végzett a közzsidók soraiban, ezzel is eltüntetve a faji keveredés nyomait. Jó lenne egyszer azt is feltárni – mert arról konokul hallgat a média –, hogy kik és miért üldözték ki, vagy pusztíttatták el az elszaporodó szefárd közzsidókat például Spanyolországból? Vagy hasonlóan az askenázi zsidókat Németországból, meg máshonnan? Igen érdekes történelmi képet kapnánk eredményül.

Mindettől függetlenül jobb, ha minden zsidót elsőre valódi zsidónak tartunk. Majd a cselekedeteivel, ha őszintén megtér, teljességgel asszimilálódik és a magyar népnek él, akkor lehet majd engedményt tenni.” 

Hogy vallástól függetlenül létezik- e zsidó, annak általánosságát, azt maguk a zsidók, köztük a zsidó hovatartozás tudattal rendelkező hitehagyott zsidók eldöntötték. – Vagyis a zsidó nem csak vallás, hanem egy szintetizált nép, mely jellemzően a közzsidó estében a tájékozatlanság okán rassznak, egy „népnek” gondolja magát! A lényeg a tudat! Hogy ez a személyre bontva miként kerül meghatározásra, azt egyrészt maga a személy, másrészt a vele viszonyban lévő kívülálló dönti el. Mindenkor legfontosabb tényező, hogy generációk alatt mivé válik, asszimilálódik-e, milyen célt, milyen sorsot, milyen megítélést hagy örökül utódainak. Nem mindegy, hogy egy

5.old.

sátánvazallus felépítmény fenntartásáért él-e, vagy annak felszámolásáért és a természet kebelén békésen táplálkozó, jóravaló emberiség felemelése a célja.

Az eddigi tudásunk szerint népeket, emberiséget leigázni szimpla módon fegyverrel lehetséges, de a hatalmat hosszú távon fenntartani, csakis vallás, ideológia bevetésével, szervezetten, profi, piramisszerű felépítménnyel lehet.

Esetünkben a gyarmatosított világ felett, melynek része hazánk is, a piramis csúcsán a köz- zsidótól elszeparálódott, asszír - latin - „zsidó” maffia hétmérföldesen kiváló - parazita gazemberei ülnek. Mérhetetlen gazdagsággal, hatalommal, az információáramlás, jelentős vallások ideológiák, gazdaság, tőkecirkuláció, kultúra és divat - métely, valamint a sötét katakombákban nyüzsgő férgek által kreált politika feletti totális uralommal.

Az „elit” alatti kasztban helyezkedik el a zömében kevert, vagy az elittől teljesen idegen fajú - zsidóság, mely valamilyen mértékben haszonélvezője annak, hogy a terhet hordó talapzat, - vagyis a tutira áldozati réteget képező gójok kasztjának folyamatos kifosztásában közreműködik. Nincs kegyelem! Magukkal a megszállottakkal fenntartatott hadi és médiagépezettel folyik a gyarmatosítás, átverés, emberi méltóság sárba tiprása, kifosztás, profi feudalizmus, modern rabszolgatartás, közben demokráciáról, nemzetiről szólamok. A kifosztás eszközei által folyamatos, lassú népirtás ( Bizonyos kor felett már nem kell a rabszolga.) és ha szükséges, főleg az ellenállók gyors, direkt kiirtása! Az ember és a tág értelemben vett természeti világ csupán eszköz az anyagiak és a hatalom viszonylatában.

Az „elit” ügyel rá, hogy a részben rokon, alkalmazott kaszt a helytartóságért, pozíciókért, végeredményében a koncért marakodjon, addig is könnyű felette uralkodni. De a kezes- köz - zsidó kinevelésére, kézbentartására felettébb kitűnő eszköz az un. izraelita vallás, mellyel alkalmassá teszik őket a célirányos szolgálatra. A vak hittel beléjük plántálják az engedelmességet, a vezetőik általi feloldozás esetén a teljes bűntelenséget, a gójokkal szembeni kiválasztottságot és az embertől elrugaszkodott filozófiát.

Ezek a szerencsétlen zsidó - emberi eszközök nem jönnek rá, hogy vezetőik bármikor beáldozzák őket, miként a történelemben ez számtalanszor megtörtént. Ideje végre kinyitni a szemeket!

Ellentétben a hunmagyari úrnépekkel, akik jellemzően békességet keresték, méltányosak és emberségesek voltak.    

Ez a velejéig gonosz és minden tekintetben perverz, aberrált elit ( Soha ne feledd, hogy nem csak a mezopotámiai térség véreskezű megszállói és uralkodói, hanem többek között a Római birodalom véreskezű császárai, elitje, a nemzeti szocialista Németország és a szocialista Szovjetúnió, Magyarország és az egész Föld vezető gonoszai is ezek közül kerültek ki! ) úrnépek számára is kreált egy vallás – eszközt, a jelenelegi helytartó „kormányaink” által is szigorúan preferált judeo - „kereszténységet”. A természet - materialista, ősmagyar hitű, magyar vallási és világi vezetőből,- Jézusból holtában új istent, valamint vallásalapítót hazudott és olyan tanokat adott a szájába, melynek egy része soha ki nem szállt onnan. Hogy aljas módon belénk plántálja az eredendő bűnt, a bűntudatot és elvegye a mindenkor vizsgálódó, tiszta észt, a természeti törvények viszonylatában gondolkozni, bölcsen élni képes ember alapadottságát és vakságot, kishitűséget, birkatürelmet injekciózzon belénk, hogy jó jobbágyok legyünk.

Magyar sorsot - magyar kézbe! - Elv elfogadása bizony, hosszútávú, jólfelfogott érdeke a magyarországi gyalogzsidók számára is! Mindig légy résen, gondolkozz magyar! - De te is „zsidó”!

Ahová csak teheted, feltétlenül juttasd el ezt az írást!

2014-11-01. Sopron.                                     

Megnyitva 3304 alkalommal

Hozzászólás   

#1 vallásokHegel 2017-03-09 13:13
OK most meg majd erőszakosan kötelező lesz a muszlim vallás lásd a'la pápa is. Hiszen onnét indul ki minden.

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások