20230603
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2008 augusztus 15, péntek

A nemzettségtábla amit el akartak pusztítani

Szerző: Bodor Ernő

Rokonoknak nevezzük azokat, akik két külön család egyesülése által kapcsolódnak össze és szaporodni kezdenek. A ma itt élő szkíta, hun, turk, jász, székely, sumer és mindezekkel egytestvér magyar nép csak része (mikrokozmosz!) annak a hatalmas népegységnek, amelynek zöme ie. 6000-től folyamatosan lakja a Kínától a történelmi Magyarország határait.

Az őskultúra terjesztői

A szkytaságot ie. 2500-tól ismeri az Indiai történelem, amikor is ők lettek India újabbkori kultur-őstelepülői. Az erről az időszakról levő információkról az indiai ,,Puránák"- szent könyvek – adatai szerint a szkytaság ősei az indiai özönvíz előtt 35 000 éve, a Kaspi-tó keleti vidékeiről kiindulva szerte szóródtak India, Kína területére, a Tigris és Eufrátesz folyók közé és Közép-Amerika partvidékeire. A Puránák, az ősi szent könyvek adatai az indiai ,,nagy özönvíz" idejéig nyúlnak vissza.

A mai tudomány ezt a geológiai eseményt 50-30000 évre teszik. Ekkoriban a Kárpát-medencét még tenger borította. 12 000 évvel ezelőtt az ősi szkyták a Kaspi-tenger túloldalán, az Aral tó körül építenek hatalmas városokat. Az 1900-as év elején napvilágot látott a sok épület maradványa. Az 5000 éves indiai Mohensodaro és Harappa városok kultúrája, ugyanúgy, mint a sumir és ó-egyiptomi kultúra ezekhez képest már egy közeli korszak eseménye.

A nagynevű angol W. W Hunter: Az indiai birodalom c. munkájában a skytha kérdésre vonatkozóan a következő fontos adatokat közli.

,,A turániak legősibb vándorlásai kétségtelenül még a történelemelőtti időkben történtek, az induktív történelem még távolról sem vizsgálta meg a turáni őskort ahhoz hasonló sikerrel, mint amilyent végzett az árja népek eredetére vonatkozólag. Mostanra már bizonyos tény, hogy még az árják (mitanni-, méd-, ős-perzsa települők) előtt, India őstelepülői a turáni skythák, ie. 2500-tól kezdve a mai magyar honterületéről Indiába került skythák voltak azok a népek, akik megalkották India tulajdonképpeni ősi kultúráját, nagyszerű építészetét és India hatalmas vallásos megmozdulásait. Buddha, Zarathustra és Krsna, a maguk faja szerint ezekhez a turániakhoz tartozóak. Turáni volt az elgondolás alapeszméje, - építészetének, művészetének, irodalmának és filozófiájának gazdag megjelenítési formája, - s ugyanúgy vallásos elmélyüléséhez szükséges lelkisége is a magyarral rokon-fajták bensőséges lényének a kitermelődése. A mai napok történetírói a Hunok 4 csoportját ismerik. Ezek pedig 1. az Atila-féle Hunok, 2. a fehér Hunok, 3. a magyarokat, akiket a fehér Hunokkal és 4. az indiai Hunokkal akiket a fehér Hunokkal, így a magyar fajtával azonosítanak. E népcsoport kaukázusi-ágának vezetőjévé választják ,,Magyart" fejedelemül. – Ők India 40 állama felett uralkodtak, utódul hagyva többek között India ma is jelentős szerepet vivő ,,rádzsaput" népcsoportját. A magyarokat a skytha, illetve hun ephtalita (fehér-hun) alapfajból eredeztetik az ősi magyar krónikák is."

Hazugságok tömkelege

Miért is mondom mindezt? Nevezetesen azért, mert állandóan azzal a hazug információval fertőznek minket, hogy kis Nép vagyunk. Ezt én személy szerint kategorikusan visszautasítom. Természetesen bizonyítani is tudom állításomat. Az, hogy ezt a Magyar Tudományos Akadémia nem fogadja el, az számomra semmit sem jelent. Mégpedig azért, de ez csak egy a sok közül, mert országunk népességét lefertőzte a finn-ugor elmélettel, ami hatalmas csapást okozott a Magyar Nép, a Magyar Nemzetcsalád számára. Ez az alakulat szinte egyenes ágon folytatja azt a ,,szent Istvános" irányvonalat, mely számunkra hatalmas tragédiát okozott és okoz mind a mai napig. A mai Magyarságban már nincs meg az ősök tisztelete és szeretete. Nincs meg az önbecsülése sem. Ugyanakkor nem veszi észre ez a nép, hogy a gyökér, és az identitás tudat nélkül nem létezhet.

Az, hogy néha egy-egy gondolat erejéig a Bibliából idézek, az nem azért van, mert számomra oly szeretetre méltóak, hanem azért, mert az azt írók és vazallusaik pusztították és pusztítják el ma is kincseinket és bizony van egy-két olyan dolog benne, ami számunkra használható. A Bibliáról azt mondják szent könyv. Kérdem én, miért? Mitől szent egy olyan könyv, amit emberek írtak, szerkesztettek? Istent ebbe nem kellene belekeverni. Neki még egy pici kis evangéliumot sem hagytak. Nem tudom hány ember van ma itthon, Magyarországon, aki tényleg elolvasta ezt a könyvet. Biztos vagyok benne, hogy nem sok. Volt egy időszak az életemben, amikor teológira jártam és ott hallottam a következőt. Azt hittem, megüt a guta, amikor a tanár úr azt mondta Jézus urunk születésével kapcsolatban, sőt bizonygatta, hogy Jézus spermából lett. Nesze neked szeplőtelen fogantatás. Na mindegy.... Mellesleg nagy tisztelettel megjegyezném azt az érdekességet is, hogy Jézus Urunk tanítványai mind szkyták voltak. Természetesen Péter is. Egyetlen egy zsidó volt közöttük, ez pedig az az iskarióti Júdás, aki el is árulta.

[Szerkesztő: muszáj közbe szólnunk, ugyanis iskarióti Judás egyetlen másodpercig sem volt Jézus urunk tanítványa, a zsidótanács beépített kémeként próbált a közelébe férkőzni.]

Ezzel azonban ennek még nincs vége, mert idő közben kiderült az is, hogy az a bizonyos Pál apostol

[Szerkesztő: ismét csak egy bibliai beidegződés: Saul rabbi soha nem volt volt sem Jézus tanítványa, sem apostol, még csak nem is találkoztak - azt a találkozást Jézus nem élte volna túl, hiszen Saul/Pál a rabbitanács megbízásából mint vezető bérgyilkos üldözte Jézust és tanítványait.]

ennek a Júdásnak az édestestvére.

[Szerkesztő: hát igen, régen sem volt könnyű jó spiclit találni. Saul olyan keményen dolgozott a "dicsőségért", hogy még a saját testvérét is beszervezte, belerángatta a mocsokba. Klassz kis család.]

Tudnotok kell azt is ha már ennyire benne vagyunk a témában, hogy a Római Katolikus Egyházat nem Péter, hanem Pál alapította. Szerintem Pál apostol nem szorul védelmemre de azt azért el kell mondanom, hogy ez a mai judeo-krisztianista kereszténység sem az, amit Ő megálmodott. Még pedig azon egyszerű okból kifolyólag, hogy Pétert, mint szkytát megölték volna a római birodalomban, na meg aztán a nyelvüket sem beszélte. E helyett Jézus halála után ellenkező irányba indult, mégpedig Indiába a testvéreink közé.

Pusztítás

Természetesen igyekeztek mindent, ami a mienk elpusztítani. Hogy mit pusztítottak el? Ilyen például az írásunkkal - a rovásírással – feljegyzett krónikáink és szent könyveink, mágusaink és táltosaink feljegyzései királyaink elpusztításának kódexei. Elpusztították nemzetségtábláinkat, ami a Bibliában szereplő Noé ideéig visz vissza. Azonban minő pech még is megvan. Úgy látszik nem tudtak ,,rendes" munkát végezni. Pedig nagyon akartak. Az inkvizíciós peranyagokat, azt, hogy hogy szereztek vagyonokat tőlünk, stb. Erre szokták mondani megér egy misét.

Nekünk, magyaroknak tudomásul kell vennünk, hogy nincs okunk lehajtott fejjel kullognunk és sóváran nézni a többi népet. Gondolj csak bele, hol az a nép, aki mindig képes önmagából megújulni. Az 1925-ben J. J. Módi a Bombay Parszi Egyetem professzora a Magyar Tudományos Akadémián tartott előadásain a következőket mondotta:

,,Áldottak legyetek magyarok, Attila népének egyetlen örökösei. Félszázados tanulmányaim meggyőztek arról, hogy a Hunok a Magyarok testvérei, s így a magyarság az ősi-skytha-hun népek leszármazottja, mely magyarságának a történelme a ma élő ősi népek, legősibb történelme."

Most pedig tekintsük meg azt, amiért mindig gyilkoltak minket. Ennek eltüntetéséért gyilkoltak, pusztítottak. Ám mint látni, minden hiába.

 A nemzettségtábla, amit szerettek volna elpusztítani

Ezennel most közreadom:

1. Noé 2. Ham 3. Chus 4. Nimroth 5. Hunor 6. Bor 7. Dama 8. Keleed 9. Keure 10. Kear 11. Beller 12. Radar 13. Othmar 14. Farkas 15. Bondofard 16. Buken 17. Csanad 18. Rudli 19. Bejtur 20. Mike 21. Miske 22. Ompud 23.Kulcje 24. Leuente 25. Leel 26. Zamur 27. Zambur 28. Bolug 29. Bocju 30. Zoltan 31. Berend 32. Kadicja 33. Opos 34. Ethei 35. Sjemein 36. Turda 37. Bendeguz 38. Atila 39. Chaba 40. Ed 41. Vgec 42. Eleud 43. Almos 44. Arpad 45. Zoltan 46. Toxus 47. Geijz

A többit pedig már tanultátok. Igaz sok-sok félrevezetéssel.

Nimród

Tudnunk kellene néhány olyan dologról is, mint hogy pl. Attila a nagy HUN (magyar) király önmagát Jézusházi királynak nevezte és tudta is, hogy az. Ugyanakkor nem egyszerű király, hanem papkirály volt. Horkai minőségben. Olyan, mint a későbbi papkirályunk, Árpád. Szakrális!

Árpádról pedig azért nem árt tudni, hogy hol születik. Figyelem! Kievben. Mégpedig Álmos fiaként 840-ben. Ezek szerint, akkor meddig is értek határaink? És akkor most pedig nézzük meg, hogy István korában, illetve utána folyamatosan hogy zsugorodunk. Hála a katolikus egyháznak! Úgy látszik, valami olyan fertőzési folyamat indult el akkoriban, aminek egyszerre két tünete biztos van. Az egyik az ország területi fogyása, valamint az ország lélekszámáé is. Találós kérdés? Na miért? Most pedig még azt is meg kell említenem ha már őseinkről van szó, akikre minden körülmények között büszkék vagyunk én legalább is az, hogy ez a név, mármint az Attila szó eredetileg nem mást jelent sumérul, mit UTU-LU. Ez a szó pedig nem mást, mint - nap-ember - vagyis a Nap-Isten fia. Szép? Nem tudom tudod-e, hogy a Sumér nép nekünk nem rokonunk hanem Testvérünk! Óriási különbség. Na meg aztán, épp most jut eszembe, hogy szerintem nagyon sokan azt sem tudják, hogy ki volt Attila édesapja. Ugye? Na akkor most épp itt az ideje, hogy megmondjam. Nem más Ő mint Bendegúz. Nem ismerős ez a név? Na ugye, azért valami rémlik, feldereng. Hogy is van ez? …Általad nyert szép hazát Bendegúznak vére! Csak azért teszek felkiáltó jelet, mert szerintem megint felbukkant egy ősünk, akit a mai magyarnak nevezett történelemoktatás egyszerűen lesöpör az asztalról. - Természetesen nem Ő az egyetlen.- Helyesebben szólva agyonhallgat és ezzel megint gyengít minket. Pedig ezek nélkül az ősök nélkül mi nem léteznénk és a szép még az egészben az, hogy talán európa sem. Az ő uniójával együtt. Ja, még adós vagyok a születési évszámmal és hellyel. Tehát 391-ben. Testvére Buda, pedig 389-ben.

Tessék már nekem megmagyarázni, miért van az, hogy mi mindent eltűrünk!? Minket nyugodtan szembe lehet köpni. Meg is teszi mindenki. Hogy miért? Azért, mert biztos lehet abban, hogy büntetlenül megteheti. Azzal a néppel, fajjal szemben, akinek mindig mindent csak köszönhet. Visszaéltek a szeretetünkkel és szép lassan, ahogy belénk nevelték azt az idióta dolgot, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltetethess, meg azt a másik förmedvényt, hogy ha megütnek, ha arcul csapnak, fordítsd oda a másik orcád is. Vajon hol tanulták a kihasználóink ezt? Személy szerint én arra gondolok, hogy magától az ördögtől! Na, hogy tetszik? Ezzel pedig azt merem állítani, hogy ellenfeleink a negatív cselekedetek uralkodójának iskoláját járják és ott kapják azt a képesítést, tanítást, hogy Jézus Népét hogy lehet tönkretenni. Jómagam nem szeretem a Krisztus nevet használni, mert ez azt jelentené, hogy Jézus Urunk kereszthalála valami olyan dolog, ami azt a felfogást éltetheti, hogy ha Jézus fel is támadt és elment, akkor helyette a még mindig itt élő népét kell pusztítani, s avval ugyan azt lehet elérni, mint Jézussal. Akiből Krisztust csináltak. Most pedig lassan már azt nem értem, hogy ha Jézus elvitte az Ő meggyilkolásával az emberiség bűnét, szemetét, akkor hogy lehet, hogy mégis ennyi utálatosság van szerte a világban? Tartok tőle, valahol valami nem gömbölyű.

Amennyiben elvitte a bűnt, akkor hogy lehet, hogy még mindig itt van és egyre burjánzik? Ügyetlen volt? Mármint Jézus. Nem. Az történt, hogy mindenkit átvertek. Szerinted ki ezért a felelős? Alapjáraton azt kell mondanom, hogy nem más, mint a mindenkori politikai ,,elit”. Azok, akik sosem engedték meg a magyarnak, hogy erőt merítsen, hogy megújuljon. Egyszerűen nem értem, miért, mi módon lehetett a magyarságot lefolytatni? Nálunk mindig valahogy az alja került felülre. Ha pedig nem, akkor azt egész biztos megölték. Azonban szerintem ez még mindig nem ok arra, hogy valaki gyáva legyen. Már pedig a magyar azzá vált. Ennek a gyávaságnak a kezdete pedig arra a bizonyos szentistvános időtől indul.

István öröksége

Egész biztos vagyok benne ha Koppány lett volna a király, akkor ma itt nem idegenek uralkodnak és nincs ebben a hazában egy gyilkos egyház úgymondd piedesztára emelve. Nem tudom tudod-e, hogy ahhoz, hogy István király legyen, többszöri gyilkosságot kellet elkövetnie. Először megölte, megölette apja testvérét Gyulát, majd pedig a királyságra jogosult Koppányt. Szerinted milyen királyság az, amely vérben születik, a testvérek vérében? Hát ilyen, mint amilyen. Látod és érzed. Nem? Később pedig majd elmondom azt is, hogy az akkori magyarok az országot gyepűrendszerrel lakták. Ez egyúttal védelem is volt. Ide nem lehetett csak úgy bejönni. Ehhez egy valami kellett. Áruló. Ennek az árulónak pedig nem más a neve, mint a római katolikus István király. Az ügy pikantériája pedig még az is, hogy akkoriban egy olyan nemzetbeli pápa volt uralmon, mint akinek TRIANON-t köszönhetjük. Neve Gerbert. Igaz XII. Pius néven.

Mi, pedig ebben a mára már szétrablott, kifosztott hazában élünk, gyökértelenül tengődünk és máról holnapra élünk, mint apátlan és anyátlan árva. Mindezt miért? Megmondom. Azért, mert mára a magyar egy önbecsülés nélküli, a fizikai életét féltő valamivé lett. Kapott egy vallást, amit félelméből felvett és közben teljesen tudatlanná vált.

Őseink nem félték a halált. Jézus sem. És mi van ma? Hát szégyen. Jó lenne ha visszatérne szívedbe az igazi Jézus szeretete és merd Őt Apádnak nevezni. Ne higy Elohimnak, ne higy Adonáinak és a többieknek. Nem azért, mert ilyen vagy olyan, egyszerűen azért, mert nekünk idegenek. Ugyanakkor ne említsd úgy se, mint Krisztust, aki elvette a Te bűnöd. Szemenszedett hazugság. Szeresd úgy és kövesd néped erkölcsiségét és ne engedj az idegeneknek. Ne hidd, hogy Jézus Népe kapta a 10 parancsolatot! Ahhoz Nekünk, magyaroknak semmi közünk. Nekünk ez a szívünkbe volt és van írva, ha néhányunknál ez kissé meg is kopott. A vér azonban nem válik vízzé.


Hozzászólások megtekintése a régi honlapról

Megnyitva 7026 alkalommal

Hozzászólás   

#6 1027 Margit krtHorváth Ákos 2015-12-16 23:55
A 3 Subartu hozzászóláshoz: És hogyan számolták az 500 évet? Nyilván a világnaptár alapján, ami az orruk előtt volt, a hold járása szerint. Azt a nap járása szerintire átszámolva 500:12 kb 40 év. Ebből 10 évig gyerek kor, tehát a nemzések, az utódlás átlaga 30 év.
Horváth Ákos
#5 JánosházaCsicseri Orosz Imre 2012-11-14 23:35
Szép napot!
A nemzetség tábla biztos hogy jó, mert több név is visszacseng a lelkemben. Nekem ez a legmeggyőzőbb érv, ha a lelkemben érzem őket. A lelkem nem hazudik.
Dörmög a medve, nem tetszik neki a rossz étel amit a hideg tél után talál. Megértem.
Az hogy milyen tél volt, nem számít, nem számít most már, hogy milyen az étel tél végén. Az számít, hogy túléltük, és majd jön a tavasz, és lesz étel elég. Ha nem lesz elég étel, akkor dolgozunk, és lesz, meg bőség is lesz.
Azért vagyunk magyarok, mert annyira közel van a szívünkhöz Isten, hogy nekünk nem nehéz kitárulkoznunk felé. Csak ezt kell tennünk. Ha érted, Már tudod is mit kell csinálnod, akármennyire is keservesnek találod az életed. Csak így jutsz bőséghez. Bármennyire szűkölködsz a javakban, csak tárulkozz fel Isten előtt, és mindened lesz.
Ne mondjátok, hogy nem tudjátok?
Hogy várhatnátok a királyt, ha ti nem lesztek méltóak hozzá. Tisztuljatok, emelkedjetek, hogy a király is jöhessen. Ő az egy az egyben. A nemzetségtábla sosem szakadt meg, csak elfelejtettétek, ahogy a többit. Honnan veszitek, hogy meg tud szakadni egy ilyen vérvonal? Emelkedjetek, és akkor egyszerre látjátok, hogy él a nemzet, él a király is. Azok, akik meg nem látják, tisztulnak vagy így, vagy úgy.
Nem te fogod másoknak megmondani, hogy ki is vagy. Majd mások mondják meg, ki vagy a cselekedeteidből.
Emelkedj, csináld, ami ki lett osztva rád. Ne hallgass másra, csak a belsődben lévő Istenre, és már nem is kell dörmögnöd sem, csak örülnöd annak, amit kapsz.
A rokonok, testvérek is rájönnek, hogy kik is ők, és hová tartoznak. Ha ebben segítesz neki, hogy tudják kik is ők, ha elmondod nekik, amit tudsz róluk, akkor ők is elmondják, ki is a magyar. Csak ők tudják elmondani az igazságot a magyarokról. Ez a kultúra. Amit adtál, adsz a népeknek, azt vissza is adják.
Én ennyit tudok erről, most.
Eddig is kinyitottátok szíveteket Isten felé, ezután is ezt kell tennetek, ahogy minden ősötök.
Amikor megértitek, mit csináltak az ősök, és te most mit csinálsz, tehát tudatosodsz, egyszerre dicső lesz minden öröm, és szenvedés is.
Mindenki nézzen mélyen a szívébe, a tudatának a legrejtettebb zugába, és egyszerre érzi, tudja mi az igazság, abban amit írtam.
Minden jót ...
Csicseri Orosz Imre
+2 #4 VÁ: A nemzettségtábla amit el akartak pusztítaniKödszurkáló 2012-07-16 20:22
Idézet:
pilisi-alexander 2012-04-19 12:07
Sok dologban igaza van az Írónak, Önként vállaltuk a keresztutat Géza és István vezetésével és irtózatos árat fizettünk, hogy befogadjon Európa.
- Bár a hsz. további tartalmával egyetértek, a kiragadott gondolatot mégis tollhegyre tűzöm, mivel egy olyan gondolkodási panel került megfogalmazásra, amely Bodor Ernő írásának mondanivalójával is ellentétes. Ugyanis, ha a kommentelő figyelmesen elolvasta az írást, akkor rá kellettt volna jönnie, hogy a nekünk magyarázott keresztút olyan átverés, amilyen átverés az, hogy Jézus kereszthalálával elvette az emberiség bűneit. Jézusnak azért kellett meghalnia, mert tanításai veszélyeztették a gonosz uralmának megvalósulási terveit. A magyarságnak azért szánnak Jézushoz hasonló sorsot, mert ősi kultúránk, néplélekben élő erkölcseink hasonló módon veszélyeztetik a gonoszság uralmának kiteljesedését, életképességünk pedig ezerszáz év minden ellenünk szőtt ármányát túlélte. Ahogy porhintés és vakítás a páli vallás által tanított 'bűnök elvétele', ugyanígy szemfényvesztés a magyarság 'népek krisztusa'-ként történő említése és kereszthalálának sulykolása. Ez csak arra való, hogy a gonoszság népe által 2000 éve elkövetett gyilkosságot az emberiség érdekében önként vállalt áldozatként dicsőítve, hasonló sorsot szánjanak a magyarságnak, melyhez ílymódon még érzelmi hozzájárulásunkat is remélik megszerezni.

Le kell szögezni:

- Nem vállaltunk semmilyen keresztutat, főleg nem önként. A tanításra kész nemzetünk, de ehhez élnünk kell!

- Európa nem fogadott be, ez szintén parasztvakítása az ellenünk tanított értelmiségnek. Jelenünk és Atillától számított történelmünk a tanú, hogy Európának nem kellünk, mert az ószövetségi tanításokkal ellentétes az erkölcsünk, világképünk.

- Le kell számolnunk az önáltatásnak azzal a módjával, amely őstörténetünket elhallgatja, elhazudja és kétségbevonja, de az istváni árulás utáni korszakot felmagasztalja és dicsfényt próbál köréje vonni.


az István által megtört gerincű nemzet és a külföldi térítők által agymosásnak alávetett királyaink alkalmatlanok voltak annak a történelmi küldetésnek a teljesítésére, amely a keleti testvérnépek akaratából is, Atilla történelmi szerepét jelenthette volna, ha ebben halála meg nem akadályozza. Ennek a küldetésnek a teljesítése a pénz és a bankárok szerepének növekedésével, később a Habsburg hatalom erősödésével egyre sürgetőbbé vált. (Cognac-i Liga 1526. május, Habsburg ellenes éllel.) Keleti testvérnépeink, közös történelmünk és hagyományaik ismeretében joggal számítottak nyugatra szakadt, magyar testvérnépük segítségére a pénzhatalom (Velence, Fuggerek) megtörésében. A közös fellépés helyett maradt a menekülés Bécsbe (IV. Béla), a Dózsa féle felkelés, majd Mohács és II. Lajos meggyilkoltatása, valamint a habsburgok gerjesztette belpolitikai viszályok. (www.magtudin.org/Habsburg%20Maria.htm) Ezek következtében nem csupán alkalmatlanná vált a nemzet a feladatra, hanem egyenesen a pénzhatalmat képviselő Nyugat-Európa védelmére kelt a vallási fanatizmus által elvakítottan. Máig abban a szellemben tanítják történelmünket, hogy mi voltunk a keresztény Európa védőbástyája, akiket Európa nem segített. Ha megértjük, hogy a bankárok által irányított Nyugat-Európa számára mi jelentettük már akkor is a legnagyobb veszélyt, akik összefogásra léphettünk volna keleti testvéreinkkel, akkor kivéreztetésünk és nemzetünk mai agóniája rögtön elégséges magyarázatot kap. Így válik éthetővé az is, hogy mivel testvéreinket cserbenhagytuk az emberibb világért folytatott harcukban, árulóként a győzteseknek sincs szükségük ránk.

Ez a keserű igazság.
+2 #3 Subartu 2012-07-15 19:45
Idézet - Horváth Ákos:
Már a kezdet is nagyon alaptalannak látszik. A névsor a a hitelesség cáfolata.
50 személy átlag 30 évvel = 1.500 év. Ebből Géza kru 1.000 tehát kre 500 körül élt Noé. Valahogy több lehetett ez az idő
Ezek után mennyire hihető a többi??
És ha hihető, talán, mert jobb forrásból is lopkodott.a névtelen "szerző"
Barátsággal
Horváth Ákos


Nagyon értékes dolognak tartom, ha valaki meg meri, meg tudja fogalmazni a véleményét, hiszen ha magában fortyogtatná, akkor nem lenne előrelépés, mindig igazat adna magának.

Horváth Ákos hozzászólás jól példázza e jelenséget. Bátran hozzászólt, és nem az a fontos, hogy a mai "logikával" meg "ismeretekkel" próbálta megválaszolni a számára feloldhatatlannak tűnő ellentmondást, hanem hogy megpróbálta. Ebből tanulunk mindannyian.

Az nem túl szerencsés, hogy egyetlen feltételezésre (miszerint egy emberi átlagos generáció 30 év) alapozva tett több olyan megjegyzést, hogy "alaptalan, cáfolta, menyire hiteles, lopkodott a szerző", stb.

Feleennyi energiával, mint amennyit a becsmérlésre szánt, beírhatta volna kedvenc keresőjébe, hogy "Noé éves volt" és akkor meglepődve tapasztalja, hogy az elmélete, miszerint 30 éves életkort becsült egy személyre, már az első névnél megbukik. Ugyanis Noé 500 évesen nemzette 3 fiát.

Nem szeretném elvenni a kutatástól senki kedvét, aki keres, az bizonyosan talál. Igen figyelemre méltónak találom Tóth Gyula írásait is, amelyekben tucatnyi esetben kiderült, hogy a magyar krónikákban (Képes, Kézay, stb.) leírtak mindenféle történeti logika ellenére pontosnak és megalapozottnak bizonyultak.

Arról meg már hadd ne mi tegyünk, hogy valakik meghamisították Európa és a szittya nemzetek történelmét.
#2 Horváth Ákos 2012-07-15 19:15
Már a kezdet is nagyon alaptalannak látszik. A névsor a a hitelesség cáfolata.
50 személy átlag 30 évvel = 1.500 év. Ebből Géza kru 1.000 tehát kre 500 körül élt Noé. Valahogy több lehetett ez az idő
Ezek után mennyire hihető a többi??
És ha hihető, talán, mert jobb forrásból is lopkodott.a névtelen "szerző"
Barátsággal
Horváth Ákos
+1 #1 pilisi-alexander 2012-04-19 12:07
Sok dologban igaza van az Írónak,
Önként vállaltuk a keresztutat Géza és István vezetésével és irtózatos árat fizettünk, hogy befogadjon Európa. Ma már tudjuk, hogy ha áldozat volt és küldetés, akkor mára nem lenne ellenségünk az EU. Mindenkinek tudnia kell, hogy Trianont azért találták ki, hogy elpusztítsák a francia szabadkőművesek és a Rotshilgok az Apostoli Magyar Királyságot, mert vétó joga volt a pápaválasztáskor, és 1903-ban megakadályozta Ferenc József magyar király Rampolla megválasztását.
Nem kell bizonygatni, hogy Róma örök ellenségünk volt, de 89' után sem segített revitalizálni a Pálos ősi szerzetesrendet. A hitünket elhagytuk, az írásunkat is és úgy jártunk, mint a bibliai Khámor király és népe, akit kiírtottak Jákob fiai.miután elfogadták feltételeiket.
Vezetőink ma is idegenek,- hitünk - zsidókeresztény, magyarfóbok ülnek az MTA és más tudományosság elitjében, lelki terror alatt élünk, ideje lenne kivezetni népünket ebből a csapdából..

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások