20220816
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2013 március 13, szerda

Végy le engem a keresztről

Szerző: Ponty Viktor

Prof. Badiny Jós Ferenc hitvallásából, összeállította: Ponty Viktor - " Ne szomorkodjatok, hanem örüljetek! Új Hitetekkel a bennetek lakozó Élő Jézussal kötöttetek új Szövetséget! "

„Hiszek egy Istenben.
Hiszek egy Hazában.
Hiszek Magyarország Feltámadásában.
Hiszek és dolgozom érte.

VÉGY LE ENGEM A KERESZTRŐL!

Hiszen a gyűlölet szegezett engem oda, és én
megmutatom nektek, hogy Isten Fia vagyok.vegyleakeresztrol1
Legyőztem a halált, és testemet magammal vittem az Atyához.
Miért a „gyűlölet akarta"- halálomat dicsőíted?
Miért nem hirdeti FELTÁMADÁSOMAT az"üres kereszt"?

Mert, nem akarják elismerni a földre szállt Istent, Jézus Urunkban, hanem Őt és tanítását a zsidó Jehova istenéhez akarják mindenképpen kapcsolni. Ennek az ideológiának kitalálója az a Saul rabbiból lett Szent Pál, aki Jézust soha nem látta, soha nem hallotta, akinek tanításáról fogalma sem volt. A Sauli „pálfordulás"az elsorvadt zsidóságot felmagasztalja, és minden nép és nemzet vállára helyezi. Ezzel a hazugsággal, Jézust a zsidó kultusz áldozati bárányává teszi, aki „elvette a világ bűneit".

Azért találjuk azt a sok „ószövetségi" hivatkozást, melyek valójában nem az igaz jézusi, hanem, a zsidó hitvilág szolgálói, mert azt szentesítik, amit az egyházpolitika érdeke kíván.

A mai zsidó-keresztény egyházaink, azt ordítja a hívők fülébe:

„Bűnösök vagytok! Bűnösök vagytok! Tartsatok bűnbánatot és akkor az „anyaszentegyházatok" feloldoz titeket a bűneitek alól"!

Jézus tanítása mindezzel gyökeresen ellentétes. Ő sohasem beszél az eredendő bűnről. Hogyan lehet bűnös az a világra született csecsemő, aki az ártatlanság szent megtestesítője?
Mindent, amit Jézus mond, ellenkezik a nemzedékről nemzedékre öröklődött kollektív felelősség elméletével.
Soha nem állította Jézus, hogy Isten országába csak az juthat be, aki levezekelte bűneit. Helyette ezt: változtassátok meg a lelketeket, és a gondolkodásmódotokat, hogy új életet tudjatok kezdeni.
Jézus soha nem állítja: azért kell meghalnia, hogy „elvegye" az emberek bűneit.
Az Isten, aki a Fián keresztül azt kéri az embertől, hogy bocsásson meg „hetvenhétszer" is, végleg mindenkinek!
Akkor éppen a mindenható jóságos Isten, nem lenne képes megbocsátani az első emberpárnak és valamennyi utódjának!? Akik a hamis állítás szerint, visszaéltek bizalmával, akiktől származik az eredendő bűn!?
A normálisan gondolkodó és az égre néző embernek nincs bűntudata, nem érzi magát bűnösnek, mert nem születtünk bűnben. „Feloldozást" ember nem adhat másik embernek. Hiába visel fényes, papi ruhát és „lelkipásztorként" vezet arra, hogy „áldozd fel" Jézus Urunkat a „bűneid bocsánatára." Ez hamis és nem Isten kedvére való! Tanuljunk a minden zsidó hitből kizáró, pártus-ősi magyar kereszténységtől! Ők így tanítottak: „Szeresd Jézus Urunkat, a Pártus Herceget a megfeszítettet, a feltámadottat, és ne áldozd fel újra és újra!"

Mindenkiben él egy hatalmas reménysugár az Isteni Gondviselés Hitében. Valami csodálatos, felfoghatatlan reménykedés a Jóistenben, abban, hogy Ő mindig velünk van a megbocsátó áldásával és kegyelmével! Olyan „csodavárási" állapot ez, amely megvalósíthatja Isten országának Földünkön való létrehozását, vagyis a Békességet és a Szeretetet.
Létre kell hozni egy „eszmei forradalmat" mely Jézus Urunkat nem áldozati „báránynak", hanem FÖLDRE SZÁLLT ISTENNEK tekinti!
Azt kell tudatosítanunk a hívő szívekben, hogy nem „áldozati bárányként" született le a földre, hogy a bűneinket elvigye, hanem azért hogy megtanítson minket a Szeretetre!
Kétségtelen csak pislákol a Szeretet lángja, a HIT megrendült, a Gondviselésben való reménysugár csaknem kialudt: Ez a megrendülés az égre kiáltott:

„HOL VAGY ISTEN"?

vegyleakeresztrol2

Jézus Urunk így üzent nekünk: „Veletek maradok, a világ végezetéig!" a világnak még nincs vége. A hívők lelkivilágát csak Jézus Urunk igaz szavai tarthatják meg!

Ellenben a zsidó főpapság és annak követőivel, akik színre léptetik a „bosszúálló istenüket és saját, fogat-fogért törvényüket" akarják érvényesíteni: El kell pusztítani azt a földi lényt, aki vegyleakeresztrol3hatalmasabb náluk. Teljesen nyilvánvaló és bizonyított tény az, hogy Jézus elfogatása nem törvényes parancsra történt, hanem -Júdás vezetésével-egy rongyos zsidó csőcselék ejtette foglyul és vitte az örömmel teli zsidó papi főtanácshoz. Pilátus előtt a zsidó főpapok, akik már maguk között Jézust halálra ítélték, mint vádlók jelentek meg.

Pilátus ítéletében politikai érdeket kell keresni, ez pedig nem más, mint Jézusnak Pártus Királyi származása! Pilátus „kezeit is mosta" mégis kiadja Jézust a zsidóknak, hogy ők feszítsék meg.

Ezek ismeretében kötelességünk hirdetni: Jézust nem ítélték el, hanem hatalmas kínok közepette, keresztre feszítik, így kivégzése a zsidók legnagyobb bűntette, nem bírói igazságtalanság, hanem gyilkosság!

„E L V É G E Z T E T E T T"

Az emberi testben földre szállt Isten Fia utolsó szava volt ez!

Jézus Urunkban a „megfeszítők" azért látták legnagyobb ellenségüket, mert Ő olyanokat tanított, amely a zsidók gyűlöletvallásukban és hit vegyleakeresztrol4világukban nem létezik. A mi ÜDVÖZÍTŐNK a szeretetről beszélt, a szeretetet tanította, a földre szállt szeretet volt.

Tovább fokozta a zsidók gyűlöletét az, hogy Jézus Urunk kalendáriuma a NAP volt. Mindig a „fényben" járt a „fény" felé fordulva a „fény" diadaláért munkálkodott.

„ Én vagyok a Világ Világossága, aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága."

A mi Húsvétunkban meg kell emlékeznünk a Fény Szüzéről is. Akiért éppen úgy imádkozzunk, ahogy Édesanyaként könyörgött Szent Fiáért!

„Óh, örök Fényesség! Te, ki eddig is Atyánként velünk voltál, adj erőt, hatalmas erőt a gonoszság adta, kínok elviselésére! Adj erőt emberben, hogy minden úgy lehessen, amiként Te rendelted, amiként Te akarod, és visszatérjen Hozzád az örök ígéret szerint. Az én lelkemnek is kegyelmes erőddel add meg, földi napjaim árvaságának elviselését, és az Ő fájdalmaiban való osztozást. Betöltöttünk mindent, amire ide küldtél minket. Utolsó emberi erőt kérünk a Te Igazságod dicsőítésére!"

A Gonoszok ítélete az Édesanyát is sújtja, mert végig kell néznie Szent Fiának a Golgotára való keresztvitelét és megfeszítését is.
A legszentebb Édesanyának az említését gondosan elkerülik az írások. Elképzelhetetlen, hogy Szent Fia sírba tételénél ne legyen jelen? Az Úr drága testét, leveszik a keresztről. Jézus Édesanyja Az Édesanya azonban jól tudjatakarja a lepelbe, amely anyaga azonos a pártus uralkodók részére készített különleges anyaggal, mely közönséges halandó részére nem volt beszerezhető. A halotti lepel is bizonyítja Jézus királyi származását. Higgyük el és tanítsuk, hogy Jézust Édesanyja takarta be a lepelbe, és biztos ő volt az utolsó, aki kijött a sírból, mielőtt azt egy nagy sziklakővel lezárják.

Az Édesanya azonban jól tudja, mi következik ebben az „utolsó földi felvonásban". Nem távozik el Szent Fia mellől. Hiába hengerítik a nagy sziklát a sírbarlang bejáratához, ott marad Mária Magdalával és a többi asszonnyal, akik az ő kíséretét képezték, akik tulajdonképpen a zsidók bosszúja elől óvták eddig is, hosszú éveken át, Amikor aztán éjfélre fordult, bekövetkezett a legnagyobb földi esemény:

JÉZUS FELTÁMADT!

Az Édesanyának testben láthatóan jelenik meg a Szent Fia és megöleli, megcsókolja Őt, földi módon véve búcsút Tőle.

A Feltámadással olyan dimenzióba jutunk, melynek titkát nyugodtan nevezhetjük misztikusnak, hiszen messze túllépi az anyagiasság eszközeit. A sír üres, csak a lepel maradt ott, amin az Édesanya és Mária Magdala felfedezik Jézus testének és arcának képét!

Turini LepelA megfeszített Jézus földi hagyatéka a Turini Lepel. Az Ő embertestét betakaró Lepelnek, kozmikus sugárzástól eredő perzselő nyomai, az égből lefelé induló, merőleges sugár földi végénél van az Isten Fia a feltámadás pillanatában."Jézus halotti leple" bizonyítékul szolgál, mely szerint Jézus legyőzte a halált, és embertestét fénnyé változtatva, magával vitte azt vissza, az örök fényességbe.

Fényből lett és fénnyé vált!

Tehát nem „szálla alá poklokra" miként azt a júdai gyökerű kereszténység tanítja. A Turini Lepel vallomása: Hetvenkét ládára való mérőműszerekkel tudósok és kutatók vizsgálták a Lepel titkait! A Lepel anyaga és díszítése kizárólag csak a Pártus Birodalomhoz tartozó királyi család öltözetéül szolgált. Embertani adatai azonosak a pártus-hun királyokéval. Vércsoportja „AB" a MAH-GAR-ok mondhatják tehát, hogy Jézus Urunk emberi adottságának azonosságát viselik magukon, így, Jézus nemzetségének utódai. A Turini Lepel is kötelez minket Jézus követésére és az Ő Igazságának tanítására.

A saul-páli judeai kereszténység ideológiával szemben, amely Jézus zsidó származását hirdeti.

Az „ISTEN-FIÚ" a „FÉNY-FIA"emberi testet öltött Jézusban, és a szkíta-arám-pártus-hun nemzetségbe tartozott! Ez azért fontos nekünk, mert ennek tudatosítása nemcsak életet, nemzet fennmaradást, hanem „tettre hívó kötelességet" is ad.

A magyar sors bizonyítja, mióta elhagytuk a Jézusi Igazság emlékét, idegenek szolgái lettünk és vagyunk!

Ünnepeljük a húsvétot a benne lévő misztérium szerint! Az Isten Szellem az Isteni fényből lesz emberré, és ez a testet öltött Lélek emberi formában is megtartja Mindenhatóságát. A „Fény Fia"-ként Igazságot tanít, Jóságot és Szeretetet hirdet. Békét ad a békétleneknek, enyhülést a szenvedőknek! Emlékezzetek a csodára, amint legyőzte a halált és megmutatta, hogy Benne lakozik az örök Élet.
Ne szomorkodjatok, hanem örüljetek! Új Hitetekkel a bennetek lakozó Élő Jézussal kötöttetek új Szövetséget!

Ponty Viktor


Forrás: http://nemzetiegyseg.com/BJFHitvallas.pdf

Megnyitva 7281 alkalommal

Hozzászólás   

#10 Végy le engem a keresztrőlLaciber 2020-04-12 15:03
Nem csak Trianonnál rövidítettek meg minket! Jézust is vissza kell pereljük!

Az egykori tavaszünnep tiszteletére arkangyali segédlettel rendezett "Dimenzióváltás oda-vissza" című prezentáció, teljes napfogyatkozással megspékelve felettébb hatásosra sikeredett. Ugyan kevesen értették a célját, hogy ti. a holisztikus szemlélet legfőbb tétele: "Minden EGY" látványos igazolást nyerjen, a nem látható dimenziók felé az átjárás ("dimenzióugrás") bemutatásával. Szerencsére a Torinói Lepel holografikus filmként rengeteg egybevágó információt tartalmaz, így hitelesíti az eseményt.

Élelmes kereskedők a pánikhangulatot kihasználva, később felerősítve, az eseményeket az "eredendő bűn" nevű - addig nem ismert - vírus megjelenésével hozták összefüggésbe. Ez a belénk beszélt vírus ráadásul családon belül még öröklődött is, így generációkon átívelően újratermelődött a gyógykezelésre (feloldozásra) várók növekvő számú tömege. A vírustól/bűnöktől való mentesítés - a templomi füstölés mellett - önkéntes szájzár használatával volt lehetséges. (a szájmaszk nem volt elég hatásos!) A "szájzár"az önálló gondolkodásról való lemondást jelentette.

A kereskedők és jogutódaik az otthoni mentesítést szolgáló "több nyelven is kiadott" használati utasítás felhasználásáért hasznosítási díjat kértek. A szolgáltatás díjazása két díjtételből állt össze: az otthoni használat átalánydíjjal volt letudható: ez volt a "tized", a templomi használattal arányos díjtétel volt a perselypénz. A sok hasznos tanács mellett az egészség megőrzése érdekében végzett böjt ma is vállalható. A bűntudat és a félelem rossz tanácsadó!
#9 Ponty Viktor kívánságát teljesítem!R Zoltán 2020-04-11 14:11
Idézek kéréséből mert a húsvéti ünnepekre szól hozzánk.
Az idézet:

"Tegnap késő este készült el, 30 diából álló sorozat. Délelőtt jött a kósza gondolat, jó lenne másokkal is megosztani! PDF formátumban is átküldöm a nevedre és ha tudsz valami technikai megoldást megköszönöm! Tisztelettel: Ponty Viktor"

A csodás bemutató itt nézhető PDF-ben magyarmegmaradasert.hu/kiletunk/hitunk/item/download/206_1140c0f08c662fcaca5ab5a9cb4f7184

A diabemutató itt nézhető: magyarmegmaradasert.hu/kiletunk/hitunk/item/download/207_3dce551bcbd9d77462fe0ba749bd94ee


Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!
+1 #8 Újonnan bevetett témákrólleszerelt 2013-03-24 06:28
Kedves Hunicillin,

Maradjunk meg abban, hogy másképp látjuk a már elmondott dolgok némelyikét. Így csak újonnan bevetett témáidra szeretnék kitérni:

Szerintem lehet látni nézés nélkül is. Sőt, információval zsúfolt világunkban csak a (tudatos) nézés szándékos fékezésével látjuk meg azt, amit a másképpen telített tudatunk már képtelen befogadni. Az emberiség legszembetűnőbb teljesítményei - jó is, rossz is - minden esetben az ekként "meglátott" jelek, tünetek, viszonyok, körülmények, helyzetek, stb. fölismerésére vezetnek vissza. Akárminek hívjuk ezt a képességet - éleslátás, ötletszülés, ráérzés, stb. - a nézés nélkül tudatalatt "észrevett", azaz meglátott vagy észlelt képek bekopogtatásait csak akkor halljuk, ha csöndben vagyunk. (Egyesek ezt a szellemi gyakorlatot "meditálásnak" hívják.) És még ha halljuk is, de tudatos munkáink (pl. nézés) miatt nem érünk rá kaput nyitni, megfosztjuk magunkat az üzenet segélyétől. Legföljebb hangosabban döngeti a kaput, de csak akkor, ha az üzenet életbevágó fontosságú - pl. tudomásul nem vett életveszély. Ezen szellemi működés számtalan példáját figyelhetünk meg naponta - az érzéki észleleten túl is, pl. nagyobb döntéseink előtt: Odamegyünk az ablakoz, bámulunk ki, de szándékosan semmit sem nézünk, hanem csak kitágítjuk távlatunkat. Fölfüggesztjük tudatos szellemi munkáinkat, hogy meghalljuk a tudatalatt meglátott vagy észlelt képek jelentkezéseit, melyek, remélhetőleg, alakfölismerésre vezetnek. A (z összpontosított) nézés is hasznos, de leszűkíti távlatunkat.

Elfogadom annak valószínűségét, hogy a görög "krisztosz" és "kresztosz" szavak a magyarhoz közel álló ősnyelvből erednek, de nem látom, mi köze van a görög "khriein", "felken" gyökből alkotott "krisztosz" szónak, egy zsidó rítus alá vetett illető melléknevének, a "kör" vagy a "kereszt" szóhoz, akár szófejtésben, akár értelemben. A "krisztosz" szó csak hangzásában hasonlít a (valószínűleg) "kör" gyökre visszavezethető "kresztosz" szóhoz - és valószínű, hogy a saul rabbi-alapított római zsidófelkent egyház - Jézus elzsidósítása végett - pont emiatt hamisította át irományaiban a Fiúistenre utaló, eredetileg "kresztosz", "jóságos, hasznos" elnevezést a zsidó rítus alá vetettet címkéző "krisztosz", "felkent" szóra. (magyarmegmaradasert.hu/kiletunk/szent-koronank/item/1763 és magyarmegmaradasert.hu/kiletunk/hitunk/item/3200)

Egyetértek avval is, hogy ma a "keresztény" szó alatt majdnem kivétel nélkül mindenki a zsidófelkentség felekezetei összességét érti, vélekedéseidből ítélve, Tenmagad is. Avval is egyetértek, hogy nem tudjuk a magyarságot egyik napról a másikra kigyógyítani ebből tévhitből. Nem is az a célunk, hanem az efféle hamisítások leleplezése, a leleplezések közlése, és igazi (eredeti) jelentésük terjesztése. Föltételezhető, hogy épp úgy, mint ahogyan évszázadokba telt, amíg a zsidófelkent egyházak beerőszakolták a magyar hiedelembe júdaista tévhiteiket, évszázadokba tarthat azok kigyomlálása is. Mi, egyesek már valószínűleg rég nem leszünk evilágbeliek, amikor munkánk gyümölcse beterem. De, aki távlatokban gondolkodik rájön, hogy a folyamatos Teremtés, melyben mi is részt vehetünk, efféle egyéni munkák összessége. (Ezt pl. Petőfi Sándor sokkal szebben, érthetőbben, érezhetőbben leírja Az apostol című versében: Az idevágó kivonat itt is olvasható: magyarmegmaradasert.hu/szerzok/o-sz/oszkatona/item/1815

Mindig szívesen olvasom az ésszerű dolgozatokat, akár Atilla időszakát tárgyalják (pl. Rudnay Egyed, magyarmegmaradasert.hu/kiletunk/tortenelmunk/item/2146 , stb.), akár a magyar hitvilágot (magyarmegmaradasert.hu/szerzok/a-c/badiny-jos-ferenc), akár mást, és minden alkalommal remélem, hogy új tudáshoz jutok és, hogy azt itt (is) továbbíthatom.
#7 Keresztény???Hunicillin 2013-03-22 23:59
Kedves leszerelt,

Még ha ugyanazon dologra tekintünk is, nézőpontunk szükségszerűen különböző, hisz fizikai testeink eltérő nézőpontban találtatnak.

Más azonban a helyzet, ha valaki nem is akar nézni. Az látni sem fog. Az elmúlt évezred tudatpusztító gyakorlatának ez egy nagy eredménye - sokan már azért nem látnak, mert nem is néznek. Ez kisebb nagyobb mértékben mindőnkre vonatkozik.

Kérlek vedd észre, hogy állításodat, miszerint a hunmagyar elődeink (a 973-as quedlinburgi szerződést megelőzően) keresztények lettek volna, nem tudod igazolni. Azért nem tudod, mert másként volt.

A kereszténységet hazug és csalárd módon egy nagy tanítónk, Jézus tanainak a meghamisításával, kiforgatásával hozták létre. Jézus előtt nem létezett kereszténység, maga a kifejezés a judeokrisztianizmus fogalmából fakad.

Nyelvészkedéssel, a 'kör' szógyök kibővített változataival játszadozva nagy bátorságra vall kijelenteni, hogy eleink keresztények lettek volna.

A görög krisztosz és kresztosz szavak is a magyarhoz közel álló ősnyelvből erednek (ha nem közvetlenül a hunmagyarból) ezért hordozhatják azt a jelentéstartalmat, amit hordoznak. Biztos vagyok benne, tanító papjaink tisztában voltak a kör és a kereszt szimbolikájával, nincs egy szemernyi kétségem se.

Egyelten dolgot javasolok észrevenni: a mai keresztény szó, és a mögöttes gondolati tartalom teljesen, szinte 100%-ban a judeokrisztianizmusból eredeztethető. A keresztény szó kimondásakor most és még sokáig az emberek a judeokrisztián mesékre és krisztusra gondolnak, nem pedig ősi hitünkre. Arra a hitre, amely egyetlen Istent fogadott el, és a szeretet vallását követte.

Javaslom figyelmesen átolvasni az Atilla időszakot tárgyaló írásokat: egy idő után, amikor az új ismeretek áttörnek a berögzült hiten, fogod érezni, látni, hogy szó sincs semmiféle kereszténységről.

Kedves Cyano,

Melyik Melkisédek rendre gondolsz? Csak azért érdeklődöm, mert a legkisebb szektákból is van vagy 5 féle, a melkisédekből még több. Netán úgy véled, ma is őrzi valamelyik az eredeti tanítás szellemiségét? Lehet, hogy Szelei Magdi (akit leginkább értékelek) kereszténynek nevezte volna az ősi hunmagyar vallást?

Jobban örülnék Saul helyett más forrásnak, de még inkább annak, ha megteremtenéd számomra a logikai kapcsolatot Melkisédek és eleink állítólagos keresztény vallása között. Ugyanis, erről folyik a szó. Ugyanezt kérdezném Jánossal kapcsolatban: mi köze a témához? Áttérhetünk persze a tűz és a vízkeresztség fogalomkörére, de akkor tartsuk szem előtt, hogy ennek semmi köze az általad említett személyekhez, ugyanis ez egy belső folyamat, amelynek megvalósítására rá kell nemesednünk. Teljesen mindegy, hogy hány nagy tanító inkarnált fizikai testbe közénk, ha a tanításaik lényegét nem értjük, mert a keresztény maszlag elhomályosítja elménket. Talán ismert számodra, hogy a tanítások mellett az újszövetség egyfajta mankó, útmutató azok számára, akik már benne vannak a folyamatban. A bibliai események hajszálpontosan megfeleltethetők a testi folyamatoknak, amelyek az arra ránemesedett adeptusban lejátszódnak. Ennek eléggé komoly irodalma van.

Azonban, a lényegen nem változtat a részletek ismerete. Szerintem felháborító és gyalázatos dolog ősi hitünket ugyanazon jelzővel illetni, amelynek égisze alatt meggyalázták a szeretet fogalmát és mindent, ami az embert Istenhez kötheti.

Erre nem lehet más mentség, mint a tudatlanság, illetve az ezer év mocska, ami bekövesedett az emberi elmékbe, és még nem volt idő kitakarítani azt.
#6 "jászváros"Cyrano 2013-03-21 21:06
Kedves Hulicillin !
Kérdezném, Te hova sorolod Melkizedeket és reinkarnációit,illetve egyházukat ?
Ahogy Saul írja Jézusról: Jézus főpap volt, Mellkizedek rendjébe...
továbbá:
Keresztelő Szent János bizony jóval saul előtt , még Jézus idejében élt a források szerint és keresztelt
+1 #5 "(meg)keresztel": beavat a Körbeleszerelt 2013-03-21 17:05
Kedves Hunicillin,

Bár én részben másképp látom a dolgokat, tiszteletben tartom meglátásodat. Megpróbáltam válaszolni kérdésedre; sajnálom, hogy nem elégített ki. Utóbbi hozzászólásodból azt veszem ki, hogy nem ugyanazt a fogalmat és eszmét értjük a "keresztény" címke alatt. Jómagam ezt a szót nem alkalmazom egyetlen júdeokrisztián (magyarul zsidófelkent) felekezet címkézésére sem, csak idézetben mert, amint írtam, e két istenhit kölcsönösen kizárja egymást, és mert etimológiailag sincs közük egymáshoz. Kedves figyelmedbe ajánlom az alábbi, a fogalmak és címkék mesterséges megzavarása leleplezésére is kitérő cikket: magyarmegmaradasert.hu/szerzok/o-sz/oszkatona/item/1630

A magyar "Kör", "köreszt" (pl. a téli napforduló kerecseny sólyomfióka körberepültetése), "(meg)köreszt-el", "köreszt-elés", "(meg)köreszt-elt" (beavat, beavatás, beavatott a "Kör"-be), "köreszt"-ény, "kereszt"-ény, szavakkal címkézett istenhit és szertartások helytálló elnevezése számomra eléggé meggyőzően bizonyított. E témával foglalkozó dolgozatok honlapunkon olvashatók. Szívesen válaszolok kérdéseidre ha tudok, de nem vállalom a magyar istenhit számomra logikus "keresztény" címkézése részletesebb bizonyítását ha nem tudom előre mi számodra az elfogadható bizonyíték. Ha azt megírod, akkor majd megtudom mondani, hogy udom-e vállalni kívánságod teljesítését vagy nem. Továbbá, sajnos nem tudom kivenni szavaidból, hogy mit vonsz kétségbe? A "keresztény" szó etimológiai levezetését? vagy az önmagában teljes és tökéletes ősmagyar Egyisten fogalom - a szintén teljes és tökéletes - körrel való jelképezését, fogalmi azonosítását és elnevezését? (A "köreszt, kereszt" szó mint műveltető ige fejtegetése itt is olvasható: magyarmegmaradasert.hu/szerzok/o-sz/oszkatona/item/1771)

Hozzászólásod többi állításait illetően is találsz bőven többé-kevésbé helyeslő, kiegészítő vagy
megcáfoló anyagot honlapunkon (is).
+1 #4 Jó volna bizonyíték, legalább gondolatiHunicillin 2013-03-21 00:21
Kedves leszerelt,

Nekem az a meglátásom, hogy a hitté rögzült vélekedést a kereszténység létezése kapcsán, ami pontosan a zsidókereszténység évezredes (terror)uralmának következménye, nem támasztja alá érv, vagy bizonyíték. Itt elsősorban arra a tragikus belemagyarázásra gondolok, hogy néhány, a zsidókereszténység tanításain nevelkedett szerző a hunmagyar törzseket kereszténynek próbálja beállítani. Ezen a helyen nincs szükség hitvitára, gondolati és tapasztalati érveket kellene ütköztetni.

Arra nézve semmiféle bizonyítékot nem láttam Tőled, de mástól sem, hogy a (hun)magyarok keresztények lettek volna. Itt a hazánk megszállását megelőző időszakról beszélek, tehát a quedlinburgi szerződés előttről. Számtalan feljegyzés van azonban, ami azt mutatja, hogy eleink egyfajta manicheista, egyisten hívő életet éltek, ami egy porcikájában sem azonos a saulista alapokon felépített kereszténységgel. Másmilyen kereszténység meg nincs.

Ha csak az időrendet vesszük, is látszik a bukfenc. Az első evangéliumról a II. században történik említés (ha elfogadjuk hitelesnek) de maga az újszövetség a 400-évekhez köthető. Jézusról még csak említés sincs az első 3 századból, leszámítva Tacitust, de nála sem egyértelmű. A zsidók Christosozásáról persze van feljegyzés a 2. századból, de Jézusról egy hang sem, nem hogy a kereszténységről.

Nagy Konstantin, aki ha létezett, azonos volt Atilla vezérünkkel, a mediolanumi ediktumban nem a kereszténység pártfogójaként lépett fel, hanem a vallásbéke, pontosabban a szabad vallásgyakorlás, a tolerancia mellett (csak zárójelben: ugyan kinek, kiknek van egyedül intoleráns, másokat eltipró vallásuk??) Ez a 300-as évek elején történt, kb iu 313-ban - az évszámokra azonban vigyázzunk, hisz ez Atilla vezér időszaka, s emiatt is lettek megkeverve az évszámok. Az ún. keresztényüldözést, ami nem a saulista keresztények üldözése volt, éppen ezért nem helyes keresztény üldözésnek nevezni, de ezt súlykolták az agyunkba. Sem Jézus, sem követői nem voltak keresztények, elő lehet venni az Újszövetséget. Még ebben a meghamisított változatban, amit manapság lehet szerezni, sem találhatsz rá bizonyítékot. Ha igen idézd kérlek.
A manicheistákat viszont valóban úldözték, már a 2. században. Valószínűleg i.u. 1-2 században kezdett úgy megerősödni a rabbinikus gyűlöletvallás ereje a római birodalomban, hogy ezt és más "eredményeket" elértek. Ez a kis csoportocska Atilla halálát (meggyilkolását) követően kétszáz éven belül megerősítette a judeokereszténység alapjait annyira, hogy világhatalommá válhatott.

Ki lehet tehát jelenteni hitbéli meggyőződésből, hogy van másmilyen kereszténység, mint a saulista, és ez lehetséges is, bár bizonyíték nincs rá.

Azonban, eleink biztosan nem voltak keresztények, és már jóval a jézusi éra előtt rendelkeztek azokkal az ismeretekkel, amelyket Jézus csak később (indiai tartózkodását követően) kezdett el hirdetni. A kereszt egy fontos jelkép, a földi és a spirituális találkozásának szimbóluma, és lehet, hogy köze van a kör gyökhöz. Ezek azonban mellékszálak, mert eleink nem keresztények voltak, hanem egyistenhivő szeretetvallást követtek. Ahogyan a katárok, bogumilok, manichusok is.
+2 #3 "jászváros"Cyrano 2013-03-15 07:59
Soha nem voltam képes megérteni, miért lenne bűnös az újszülött, aki cseperedve mindig is a tiszta életet idézi fel bennünk és kéri számon tőlünk.
Azt hiszem ezzel mindnyájan egyet érthetünk.
Ami a kereszt üzenete,az pedig számomra rég óta nem más, mint megfeszíttetnek, ha nem fogadsz szót, ha nem fogadod el lelkedben azt, amit a hatalom sugall, ahogy az Élő Istent testi valójában is megfeszítették.
Mindkettő arról tesz számomra bizonyságot, hogy valamiért a földi hatalom ellenérdekelt a lelkünk üdvözülésében.
+2 #2 Van. Sőt...leszerelt 2013-03-14 04:19
"Van-e másmilyen kereszténység, mint judaista?"

Tudtommal csak másmilyen van, csak másmilyen létezhet, mert a kereszténység és a júdaizmus eszméi kölcsönösen kizárják egymást. A nemzsidók számára kiagyalt és saul rabbi által terjesztett zsidószektát a római egyház júdeokrisztiánizmus"-nak - szófejtésben "zsidófelkentség"-nek" nevezi a nemmagyar nyelvterületeken. A magyar "keresztény" szó gyöke pedig a "kör", mely a magyar Istenhit jelképe. Ezen címkének és Istenhitnek pedig semmi köze sincs a szóbanforgó zsidószekta címkéjéhez vagy eszméjéhez, se szófejtésben se értelemben. A "júdeokrisztián", "zsidófelkent" szó "keresztény"-re "fordítása" egy tipikus zsidó csalás.
#1 Van-e másmilyen kereszténység, mint judaista?Hunicillin 2013-03-13 20:31
Tudom én azt, hogy az újdonságokat csak kiskanállal lehet beadagolni, mert az emberi tudat nem képes túl nagyot harapni, keresztbe áll a "torkán" - ámde nem kéne már valahára leszámolni a keresztény szóval, és úgy csinálni, mintha köze lenne egy tiszta hitrendszerhez?
Ezernél is több év agymosását nyilván nem lehetséges egy pillanat alatt levetkezni magunkról, de egy két fantáziadús szerzőn kívül ugyan mi alapja van az olyan kijelentéseknek, hogy "pártus-ősi magyar kereszténységtől" ?
Gondolkodó ember mire alapozza, hogy Jézus keresztény volt, vagy kereszténységet tanított?? Én a judaista mende-mondákon kívül semmiféle forrást nem ismerek.
A hasonló a hasonlót vonz alapon, a manicheista és a jézusi tanítás is azért tudott elterjedni gyorsan és nagy tömegek között, mert a gyökere közös lehetett a az egyistenhívő fényvallással.

A cikkíró ugyancsak összemossa a kereszt és a feszület fogalmát. A kereszt, az egy ősi szimbólum, a hullával (=megfeszített, meggyilkolt emberrel) ékesített kereszt pedig a feszület. El kell tudni dönteni, hogy egy zsidó rituális gyilkosságot akar-e valaki továbbra is terjeszteni a kereszt kapcsán, vagy a kereszt üzenetéről akar beszélni, ami éppen csak hogy jelen lehetett a jézusi tanításokban.

Miközben folyamatosan a judaista liturgiát, illetve a rituális gyilkosságot tárgyalja az írás, teljesen elveszik az üzenet, amelyet Jézus személyén keresztül (IS) juttatott el hozzánk egy Magasabb Erő.

Az ősi hitünk alapjait a manicheizmusban sokkal jobban meg lehet találni, mint ebben a homályos és kiforgatott történetben. Isten folyamatosan szól hozzánk, torzítatlan gondolkodású ember nehezen gondolhatja ezt másképpen.

Miközben mindenféle homályos történelmi mítoszra irányítják a figyelmünket, nem vesszük észre, hogy Isten most is szól hozzánk, segít, visszajelzést ad tetteinkről.

Ideje leszámolni a tévhitekkel. Istennek nem egy fia van, hanem mind azok vagyunk. Mind hazatérhetünk az atyai házba, de nekünk kell megtennünk az első lépést. Vagy, még előtte, feltápászkodni a moslékos vályútól.

A törvény egyszerű: szeresd felebarátodat, mint tenmagadat. A parancsolatokat csak azok kapják, akik képtelenek felfogni ezt az egyszerű igazságot. Nékik le kell fordítani, hogy ha megölöd vagy meglopod a felebarátodat, akkor valószínűleg nem szereted igazán.

Javaslom, hogy Jézus halála, vértől csöpögő kereszt meg hasonlók helyett az üzenetre kellene összpontosítani, ami a másik birodalomból jött. Aki üzent, az halhatatlan, a földi test meg mindig is halandó lesz. Az üzenet értelmében a romlandó testet mindenképpen le kell cserélni, de nem a régi romlandóra, hanem egy újra, egy romolhatatlanra.

Rágjuk ezt a római csontot már hosszú évszázadok óta, de vajon hányan ismerik a Máni tanításait, vagy a bogumilokét, netán a katárokét? Netán a grál tanításokat, amelyet ugyan Arthur királyhoz kapcsolnak - akinek az alakját a Brit szigeteket meghódító Aladárról, Atilla nagyfejedelem legidősebb fiáról mintázták? Az senkit nem érdekel, hogy ilyen közel van a grál a magyarok ősi hitéhez?

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások