20231203
Last updateSze, 01 nov. 2023 2pm

rovas logo

2011 július 09, szombat

Kiút Trianonból.

Szerző: Szucsán Károly

 

A Koltay Trianon film meg teljesen transba hozta a szomszéd országok szélsőséges politikusait és a magyarságban is végre feltámadt az az igény, hogy közelebbről kellene megvizsgálni, mi is történt velünk Trianonban?

Mindnyájan ismerjük Dr. Csap József a Székely Nemzeti Tanács elnökének munkásságát. Itt járt közöttünk a közzel múltban és külön köszönetét fejezte ki a Magyar Trianoni Bizottságnak a külügyi tevékenységéről, mellyel segítettük és segíteni tudjuk az ő munkájukat.

Az eredmény nem váratott sokáig, az EU külügyi bizottsága meghallgatta Dr. Csapó József javaslatát, amely kérte tegyék feltételként Romániának csatlakozását az EU-hoz törvénybe iktatni a Székely nép önrendelkezési jogát. A külügyi bizottság a javaslatot elfogadta és EU parlament, április 27-én dönt.

Gondolom minden érdekeltnek tanulságosak az eddig felsoroltak, mert egyúttal, mind ez, rámutat, mi lehet a Kiút Trianonból.

Engedjék meg, hogy most a jövőről beszéljek, mert a jövő az, amiben mindent lehet, ahogy már említettem és a Kiút Trianonból csak a jövőben lehetséges.

A tevékenységünk tapasztalatából vettük tudomásul, hogy elég kevesen vannak azok a magyarok, akik kilátásban tudják tenni a történelmi Magyarország helyreállítását a Trianoni és a Párizsi diktátumok revízió alapján.

A különböző vélemények a jelenlegi határok változhatatlanságról szólnak, vagyis észre vehető, hogy a többség elfogadja és beletörődött a kész tények elé való állítást, amin nem lehet csodálkozni, mert nem csak a bűnös hatalmak érdeke volt reménytelenné tenni a magyaroknak a revíziót, hanem maguk a magyar kormányok is hozzájárultak a magyarság önbizalmának megtöréséhez. Ebben a nehéz helyzetben találtuk magunkat mikor a magyarságot is tájékoztattuk az idegenek felé való tájékoztatásunkról a Trianoni igazságtalansággal kapcsolatosan.

Kijelentettük, hogy a nemzetközi jog értelmében a békeszerződések érvénytelenek, ezért minden jogunk megvan az elrabolt területek visszaköveteléséhez. Sőt, elég nagy ellenállásban ütköztünk még a magyar emigráció egyes vezető személyiségei által is, de hála Istennek a tájékoztatásunk azért a lelkek mélyében felidézte a mélyen elrejtett reményt, hogy valaha kialakulhatnak a kedvező viszonyok, a revízió lehetőségéhez.

Azonban a kedvező viszonyok nem maguktól alakulnak. Itt a szükséges kedvező viszonyok megvalósítása tervezésében rájöttünk arra, hogy a magyarságnak kell vissza adni először is önbizalmát, mielőtt bár merre tevékenykedünk, mert ha, a magyarság nem fejezi ki a revízió igényét, a világ figyelmen kívül hagyja a legjobb tájékoztatásokat, érveket és igazolásokat.

A sok idegen kapcsolatok szervezése mellett, szintén nagy örömmel tapasztaltuk, hogy Magyarországra is elért a revízió szükségességének elmélete, ami érthető a sok sikertelenség után, amely a magyar nemzet valamilyen formában való egyesítését próbálta.

Az a meggyőződésünk, hogy végül is a Trianoni diktátum elfogadását - ha kényszerből is- a Magyar parlamenti képviselők törvényesítették, az 1921 évi XXXIII törvényével, akkor pedig a parlamentben kell vissza vinni a képviselők elé, a revízió megoldásnak kérdését.

Itt, ugyan csak abba ütközünk, hogy a jelenlegi parlament egy érvénytelen magyar alkotmány alapján működik, ha tetszik egyeseknek, ha nem, ez így van. Még mindig a Sztálini importált alkotmány alapján működik a törvényhozás. Tehát alkotmány revíziót is kellene ideálisan követelni, de ezzel nem tudunk foglalkozni és levélben fordultunk az Országház elnökéhez, kihangsúlyozva az alkotmány érvénytelenségét, tevékenységeinket és a revízió igényeket.

Itt ki kell hangsúlyoznom, hogy a Trianoni kérdés nem pártpolitikai, hanem az egész magyar nép ügye, ezért minden ideológiai, faj, kisebbség vagy vallás beállítottságú között nem teszünk különbséget, mivel mindenki lehet azért hazafi érzelmű és ugyan akkor fájó pontja is az ország marcangolása Trianonban.

Mi sem igazolja legjobban, mint az Országház elnökének, Dr. Szili Katalinnak a válasza, amiben érdeklődik, hogyha az eddigi magyar próbálkozások nem sikerültek, hogy képzelem a revízió lehetőségét? A kérdése vezényelt minket rámutatni mi a Kiút Trianonból. Válaszomban a következő feltételeket sorolom fel, ami lényegében kivezethet Trianonból.

Nyolc pontban foglaltam össze elképzelésünket.

 

1, Legfontosabb, egy állandó idegen nyelvű fordító és tájékoztatási intézmény felállítása, amely világviszonylatban terjeszti a magyarok igazi ős és modern történelmének sorsdöntő korszakait, kihangsúlyozva azokat, amelyek automatikusan megcáfolják a kedvezőtlen képet a magyarokról, amivel lealázták évszázadokon keresztül és elárasztották az idegen közvélemény. Ismertetni kell végül is, kik voltak és kik a mai magyarok, hogy a visszanyert tekintélyünk alapján a ránk kent hazug bűnösségeket visszafordítva érezzék és vegyék tudomásul. A mai világban, a propaganda a legnagyobb fegyver és az megjelenik minden féle formában, kulturális, gazdasági, ideológiai, politikai. Vegyük csak például a filmek hatását, amiben az amerikaiak monopolúma uralja a közvélemények alakítását, adagolva észrevétlenül értékrendjét. Nem hiába fontos ezeknek az eszközöknek uralása.

Képzeljük el, hogy egy lökhárító, vadászrepülőgép árából, ami 50 és 80 millió dollárba kerül- és Magyarország nem egyet vásárolt csak a rendszerváltozás óta - egynek árából, mennyire tudná a tekintélyét emeltetni a magyarság. A trianoni igazságtalanság ismertetése idegen nyelven a legfontosabb előfeltétel, mely nélkül, lehetetlen meggyőzni bárkit a revízió jogosságáról, ebben a revízióellenzők, tisztában vannak.

2, Egy pártpolitika és vallás feletti kormányon kívüli magyar nemzeti kongresszust összehívni a 15 millió magyarság delegátusaival, amely a Trianoni, Párizsi stb., szerződések felülvizsgálatát végezné, és határozati javaslattal döntené érdemi értékelését, amely kétségen kívül nem lehet más, mint a szerződések érvénytelenségének kikiáltása és azok visszautasítása.

A kongresszusi vitákból tájékozódna a magyarság és felvilágosodva, meggyőződne, hogy az elrabolt tulajdonának visszakövetelése nem csak jogos, hanem kikerülhetetlen kötelessége. Külön ki kell hangsúlyoznom, hogy azért mert a magyarságot kisebbségre sorvasztották, legyen bármelyik elszakított területen senkinek nincs joga bitorolni a több, mint ezer éves magyar tulajdont.

Figyelembe véve a demokratikus elveket és keretet, amiben végre a magyarság kifejezheti akaratát, egy referendum szavazással ( megfelelő felvilágosítással) megkérdezni a magyar népet, kívánja e, a revízió tárgyalások követelését a magyar parlament által.

Ennek a referendumnak a Magyarok Világszövetsége, vezető szerepet tölthet be. Csak ilyen megközelítésben alakulhat ki a magyarság demokratikus akarata a szerződések kérdésében.

3, Az ebből eredő viták és vélemények nemcsak bizonyos magyar népi önállóságot bizonyítanának, hanem óriási felháborodást keltenének, úgy a bűnös nagyhatalmak, mint a szomszédországok politikai köreiben. Azonban mivel előzőleg az idegen nyelvű tájékoztatás a közvéleményekben elkerülhetetlenül szimpátiát keltett a magyarok iránt, a 85 éves status quo viszonyból kizökkenne és végre, új viszonyt alapítva, amiben most már a magyarok diktálnák jogos követeléseiket.

4, Amennyiben a magyarság világosan kifejezte akaratát, és az Országházi képviselők felvetik a nép revízió akaratát, kétségtelen, hogy a politikai kormány felelőségére válik a kérdés, amiből a nemzetközi kapcsolatok roppant feszültség alá helyezi a magyar diplomáciát.

Ebben az esetben a politikai párt kormányhatalom szerepe váltságos helyzetben kerül, ha nem hajtja végre a nép akaratát. Ha pedig vállalja, akkor kezdődnek az igazi nehézségek a nemzetközi közösséggel, aki a kivételeket kivéve reakciós állapotban helyezkedne, mert az egész Európa területi térségének felfordulását okozná a tényleges határmódosítás, hogy egyesülhessen a Magyar nemzet, amihez- kikel hangsúlyozni- vitathatatlanul minden joga megvan.

5, Ettől az időtől kezdve a magyarság önálló élni akarásának a megpróbáltatása következne, mert fenyegetésekkel, és nehézségekkel kell majd szembe néznie, de ebben a harcban mosná le magáról a száz éven át rája kent szennyet. Végre új viszonyokban magára találva, jogos önbizalmának visszaszerzésével egyenjogúan építhetné országa népének a boldogabb jövőt a Közös Európának hasznos tagjaként, nem pedig gyarmati alattvalóként, ahogy ez volt a Habsburg és a Szoviet imperializmus alatt, most pedig az Európai Unió alatt.

6, A kérdés van e a magyarságnak akarata ezekkel a nehézségekkel szembeszállni a demokratikus eszközök használatával? Ebben semmi kétségünk nem lehet, hogy igen is van! Ha pedig katonai megszállással fenyegetik a Magyar nép önálló akaratának gyakorlását, a nemzetközi közösségnek teljes erkölcsi összeomlását igazolná és az erősebb diktatórikus elv uralkodását, ami a demokratikus akaratban nehezen elképzelhető, de megtörténhet.

7, Végül is a revízióköveteléssel, ki kell mondani, milyen formában akarjuk a történelmi Magyarország jogosságát visszaállítani? Ezen a téren több formátum létezik és a Kossuth idők óta minden tárgyilagosan felvetett megoldás, a federációs keretet ajánlották. Ide érkezve, a magyar eredeti alkotás képességet kell felmutatni, amiben főleg a szakemberek tudnak dolgozni.

Bevezetésül elmondhatjuk, hogy a magyar korona alatti federáció egész közép Európára kiterjedhet, ami amúgy is egy természetes következmény lesz idővel, mert a jelenlegi közép Európai kis országok megosztottsága kényelmesé teszik a három Európa Unió nagyhatalomnak azokon uralkodni, a gazdasági előnyeikkel.

8, Amennyiben az Európai Unió országai a demokratikus alapon kifejezet revízió akarat ellen lépnek fel, és minden képességükkel gátolnák, kilátásban kell helyezni az abból való, kilépést és más országokkal kell a gazdasági és politikai kapcsolatokat kifejleszteni. Meglepő lehetne mennyivel hasznosabb viszonyok, alakulhatnának a magyarság hasznára. Ennek kilátását azonban megelőznénk egy kormányokon kívüli semleges országok ügyészségi kamaráinak segítségével, egy semleges nemzetközi bíróság felállításával, amely a Trianoni és egyéb szerződések érvénytelenségének tárgyalását hajtaná végre, és határozatot hozna, a mai korszak viszonyai értékrendjének megfelelően.

Ezt, mint utolsó próbálkozás lesz, meggyőzni a nemzetközi közösséget, a történelmi Magyarországhoz való jogos ragaszkodásunkat. Annak megvalósítása után lehet csak, a magyar nép szabad akarata szerint, új békeszerződéseket elfogadni, ami az akkori igények szerint fogalmazódhatnak. De akkor, egyszer és mindenkorra, mindenki részére véget vetettünk a bűnösségi állapotoknak. Ezzel az angolok, franciák is megkönnyebbülnek, mert ő róluk is lemossuk a gazemberségük szégyen foltját.

Itt meg kell említeni, hogy Dr. Szili Katalin az országház elnöke a megoldási pontok tájékoztatási második levelemre is válaszolt, érdeklődve a Magyar Trianoni Bizottság eredményeiről, annak ellenére, hogy nem osztja optimizmusunkat a Trianoni kérdésben.

Összefoglalva a nyolc pont érdemi tartalmát, hinni kell:

Jogunk van: Az elrabolt magyar nemzet tulajdonának visszaköveteléséhez!

Jogunk van: A demokratikus népi önrendelkezéshez, mentesen az idegen befolyásoktól!

Jogunk van : Az alkotmányos keret meghatározáshoz!

Jogunk van: Nemzeti egyediségünk védelméhez!

Jogunk van: Nemzeti és állami függetlenségünkhöz!

Jogunk van: A dicsőséges múltunk büszkeségéhez!

Jogunk van: A Magyar nyelv és kultúra védelméhez, ami a Magyar nemzet fenn maradását biztosítja!

Jogunk van: Az erkölcsös élethez!

A nagyvonalban, elmondott megvilágításban látható a Kiút Trianonból. Sok részletezésre volna szükség, hogy most hirtelen elképzelhetővé váljék a revízió, de ha a gyakorlatban helyezzük annak útját, akkor a viták minden kiterjedésre megadják a választ.

Remélem előadásommal egy kis lépést tettünk felvilágosítani azokat, akik már nem hisznek a dicsőséges magyar múltban és a jelen elkeseredettségben, lemondtak a tőlük jogtalanul hazug állítások alapján az elrabolt javaiknak visszaköveteléséről, ami nélkül nincs magyar jövő.

Semmi kétségünk nincs abban, ha most nem, a következő magyar nemzedék sokkal erélyesebben fogja követelni az elfogadhatatlan igazságtalanság rendezését. Meggyőződésünk, hogy ma, csak a magyarságon múlik a kérdésnek felvetése, kár volna elmulasztani, mert az emberiség szomjúhozik az igazságra. A Trianoni kérdésben pedig a magyarságnál van az igazság, csak azt neki kell terjeszteni, hogy érdemet kapjanak mind azok az idegen és magyar értelmiségi személyiségek, akik bátran igazolták és igazolják a magyarok jogosságát a történelmi Magyarországhoz, de hangjukat elhallgatatják. Kívánom, hogy ebben ne csak mi legyünk meggyőződve, hanem az egész magyarság és vele a világ is.

Mind ennek érdekében csak azt tudom mondani: a magyarok tartják távol magukat attól a hadjárattól. amiben a hazug rágalmazásokkal, bizonyíthatatlan ügynöki listákkal és más egyéb furfangos hazugságok terjesztésével próbálják a magyart a magyar ellen állandóan uszítani, hogy minden építő erejét a veszekedésben pocsékolják el. Azzal csak a saját gyengeségüket bizonyítanák, és az megakadályozná a magyarságot rátérni: Kiút Trianonból.

Itt az ideje tevékenykedni, mert a magyar feltámadásban nem csak hinni kell, hanem tenni is kell érte, hogy megvalósuljon!

Köszönöm Beküldte: GYKA


Hozzászólások megtekintése a régi honlapról


« Prev Next

Megnyitva 83655 alkalommal

Hozzászólás   

#2 Nag Ég aljaITHAKA 2013-12-20 22:01
TRIANON.A Magyarok Szégyene?? Hól vannak az igazi Szégyenek? - meghaltak 85-év eltelt igaz , miért nem vonta felelöségre azokat akiket kellet volna Trianon ! az Ensz! az EU! mind rendre halgat , egyszer smindenkor számonkell kérni a gyilkosokat akik felelötlenül hazudják javukra a történelmet, lekell már állitani azt a hatalmat aki a világ uralmát akarja elérni, nem számitva a millió külömbözö nemzetiségü ember élet megsemmiségét, nem csak a magyarság van nekik számitásba, hanem más nemzetek is. Miért engedik nekik legyilkoltani más nemzetiségü embereket , mert nekik pénzük van? amit kizsaroltak töllünk, megnyomoritottak, Magyarország is teng-leng a nagyvilágban, megsebzetten, nincs aki segitsen rajtunk pedig azt gügyögi a vezérkar, hogy emberjogi biroság is van a világon, hát HÓL? ezen a földtekén nincs !!! nekem az a megállapitásom. Most vessék tekintetüket MAGYARORSZÁGRA -ha van Önökben emberi igazság szeretet érzés akkor elszomorodnak, hogy milyen emberi rabszolgaként zsarol most is az a bizonyos szervezet akik meginditották az elsö- majdan a második világháborut, és rákenték a MAGYAR NEMZETRE!!! Kérlek én is igaz lelkü Magyar Honfitársaim egyenesitsétek ki a derekatokat és áljatok ki a magatok igazáért, a Magyar Ember még az iga vonszolás alatt sem görnyedt össze, hát most szervezzétek össze magatokat és kiáltsátok ki az igazságotokat oly hangosan, hogy belerebegjen a ravasz hazug gilkos nemzet, hogy soha többé ne kerüljön a felszinre , NAG ISTENÜNK Profétái megjósolták, hogy ideig óráig ad nekik hatalmat, és ha rosszul viselkednek megbünteti öket, hogy ezerévig leláncoltatja ARKANGYALAL a sötét mély pinncébe , hogy még a haknukat sem tudják halatni !

" Bár felül a gálya, s alul a viznek árja, azért a viz az ÚR! " ( Petöfi ) :D
#1 TRIANON.A Magyarok Szégyene?!Czikó József 2013-12-20 09:39
Tökéletesen egyet értek a cikk írójával!Valójában tenni kell valamit!De, mit?Oly nagy hévvel tudunk aláírásokat gyűjteni, sokkal kisebb jelentőségű ügyekben, ebben miért nem?!Már mindenki tudja, Magyar, nem Magyar, hogy ki akarnak minket pusztítani a világból!Ez nem újdonság!A "...jóakaróink" ezt már megtették az Indiánokkal is, ezt sem kifogásolta senki!A négerekkel szintén!Naiva, Maximák vagyunk!Úgy véljük még mindig, hogy velünk ez nem történhet meg!Pedig most is történik!"Fel, fel, ébresztő!"Valószínűleg, elérkeztünk oda, hogy már nem elég a felső körök tenni akarása, ez a diplomáciai kör már megtette a magáét, most bizonyítani kell, hogy az egyszerű hétköznapi embereknek is ez az álláspontja!Szeretnénk már megtisztulni!Le a történelmi mocsokkal, mit akaratunk ellenére ránk kentek!Legyen végre valaki, aki az élére áll, felvállalja, s elindítja a folyamatot!A kis erekből lesznek a nagy folyók!Petőfi Sándor írta: "Bár felül a gálya, s alul a víznek árja, azért a víz az úr!"

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások