20230401
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2010 március 09, kedd

A Nagy Testvér elrendelte a holokauszt törvényt.

Szerző: Iványi Sándor

Ezért beszél így a Talmud:

 

"Ha egy zsidónak az ökre egy idegennek ökrét megdöfi, akkor a zsidó szabad, (vagyis nem köteles kártérítésre); ha azonban egy idegennek az ökre döfi meg a zsidó ökrét, akkor az idegen köteles a zsidónak az egész kárt megtéríteni; mert az Írás ezt mondja: Álla az Úr és megméré a földet és átadá Izraelnek a népeket... s átadá minden javukat az Izraelitáknak." (Baba kamma 37b.)

"Ha egy nemzsidó egy zsidót megüt, halált érdemel, - mondja a Talmud. - Ha valaki egy izraelitát arcul üt, akkor ez éppen olyan bűn, mintha az isteni Fölséget ütné arcul. Ha egy nemzsidó a szombatot ünnepli, méltó a halálra, mert a nemzsidóknak sem éjjel, sem nappal nem szabad pihenniük. Ha egy nemzsidó a törvénykönyveket (Tóra) tanulmányozza, méltó a halálra, mert a törvény Mózesnek és utódainak adatott." (Sanhedrin 37a. és 68b. lap.)

Bechai rabbi szerint az izraeliták nélkül se napfény, sem eső nem lenne (ad. Pent. 34. 153c.). "Valamint előbbvalók az emberek az állatoknál, úgy a zsidók a föld többi népeinél." (Zeror hamar l0lb.)
"Az idegennek magva, aki nemzsidó, barommag." (Jebamoth 94b. Tosephot.)

"Egyszer Eabba ben Abuha Illés prófétát a nem-zsidók temetőjében találta. Ekkor megkérdezte őt, hogy egy adósnak lehet-e fizetési meghagyást küldeni. Majd pedig így szólt hozzá: Hisz a mester pap, hogyan időzhet tehát egy temetőben? Az pedig így felelt: A mester nem tanulta a tisztasági törvényeket, mert Simon rabbi azt mondja: A nemzsidók sírjai tisztátalanok, mert írva vagyon: Ti pedig, nyájaim, az én legelőm nyájai, emberek! vagytok. (Ezekiel 34., 31.)

A világ népei azonban nem neveztetnek embereknek, hanem állatoknak. (Baba mezia 114b.)

Az idegenek (nochrim) nem neveztetnek ember (Ádám) névvel." (Jebamoth 60.)'

"Egy meztelen idegen (gój) előtt nem szabad imádkozni, mert ezekre vonatkozik Ezekiel 23. fejezetének 20. verse: Az ő testük, mint a szamarak teste." (Berachoth 25b.)"

Az idegeneket kutyáknak is nevezi a Talmud: "Érettetek, nem pedig a nemzsidókért, érettetek és nem a kutyákért vannak az ünnepnapok." (Megillah 7b. Ugyanez áll a Jom-Tob 21b. lapján.)

A gójok házai pedig állatok házai. (Leb tob. 46a.)

A nagy Menachem mondja: "Ti izraeliták, emberek vagytok, de a többi népek nem emberek, mert ezeknek lelkei a tisztátalan szellemtől származnak, Izraeléi pedig Isten szent Lelkéből." (Sira 14a. par. 1.)

Abarbanel is azt mondja, hogy egy idegen asszony, aki nem Izrael leánya, az barom. (Matk. h. in p. tavo.)

Az idézetből világosan kiolvasható, - még annak is, aki csak felületesen ismeri a Bibliát - hogy ezeket a szörnyűségeket a zsidóság találta ki, és a Talmud állításával szemben, nem az élő Isten igéi. A zsidóság – ugyanúgy, mint tette Jézus élete során – Isten Ószövetségben kapott igéit és a próféták tanításait elferdíti, és prófétái, rabbijai a fenti antihumanista tanításokat találják ki, saját, önző, felsőbbrendű céljaik érdekében.


És, hogy lássátok, ez a XIX. században is így volt, idézek Ferdinand Webertől:
,,Ezra visszatérésével (itt a zsidóság Palesztinába való újkori bevonulását érti a szerző.) ... a prófétai szó háttérbe szorult...valójában a törvény lett az egyetlen vallási alapelv. Ez egy ... különös zsidó teológiát eredményezett, amely különbözik az Ószövetség tanításaitól ... sőt valójában szemben áll azzal.”

Ezt már Jézus is látta, és haragosan ostorozta a zsidókat Máté evangéliumának 23. fejezetében:
,,13. vers: ,,Jaj nektek írástudók és farizeusok, ti képmutatók! Bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt. Magatok nem mentek be, s akik be szeretnének jutni, azokat meg nem engeditek be.”
14. ,,Jaj nektek írástudók és képmutó farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek, és árvák vagyonát.”
27. ,,Jaj nektek írástudók és farizeusok, ti képmutatók! Fehérre meszelt sírokhoz hasonlítotok, amelyek kívülről szépnek látszanak, de belül tele vannak a halottak csontjaival, s mindenféle undoksággal.”
28. : ,,Így ti is kívülről igazaknak látszotok az emberek szemében, de belül tele vagytok képmutatással és gonoszsággal.”
29: ,,Jaj nektek írástudók és farizeusok, ti képmutatók! A prófétáknak sírboltot építetek, az igazak síremléket feldíszítitek,
30: s azt mondjátok: ha atyáink idejében éltünk volna, nem lettünk volna részesek, mint ők a próféta vére ontásában
31: Ezzel magatok is megvalljátok, hogy a próféták gyilkosaink vagytok fiai.
32: Töltsétek csak be atyáitok mértékét! 33: Kígyók, viperák fajzata! Hogy is kerülhetnétek el a kárhozat büntetését?
34: Nos, prófétákat, bölcseket, és írástudókat küldök hozzátok. Közülük némelyeket megöltök és keresztre feszítetetek, másokat megostoroztok a zsinagógában és városról városra üldöztök.
35: Így rátok száll minden igaz vér, amelyet, amelyet a földön kiontottak, az igaz Ábel vérétől egészen Zakariásnak, Barakiás fiának véréig, akit a templom és az oltár közt öltetek meg.
36. Bizony mondom, ezek mind utolérik ezt a nemzedéket.

Jeruzsálem figyelmeztetése:
37: Jeruzsálem, Jeruzsálem, megölöd a prófétákat, és megkövezed, akik hozzád küldöttek!
Hányszor akartam egybegyűjteni fiaidat, ahogy a tyúk szárnya alá gyűjti csibéit, de nem akartátok.
38: Meglátjátok, elhagyatott lesz házatok.
39: Mondom nektek, mostantól mindaddig nem láttok, amíg nem zengitek: Áldott, aki az Úr nevében”

Jézus más helyen még keményebb szavakkal ostorozta a tévtanítás szerint élő zsidókat. János evangéliuma 10. fejezetében írja: 8. vers.
,,Azok, akik előttem jöttek, tolvajok, és rablók. Nem is hallgattak rájuk a juhok.
9: Én vagyok a kapu. Aki rajtam keresztül megy be, üdvözül, ki-bejár és legelőt talál. 10: A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson.”

A zsidók azonban – néhány kivételtől eltekintve – nem tértek meg Jézus tanítására, a többség, akkor és mai is a Tóra, és a Talmud szerint élt, és gondolkozott:
,,A színlelés - mondja Bechai rabbi – meg van engedve olyan formán, hogy az ember (azaz zsidó) udvariasnak mutassa magát az istentelenekkel szemben, megtisztelje és szeretetéről(!) biztosítsa őket; minden meg van engedve, mikor az ember megszorul és fél (különben bűn), mert a Talmud azt tanítja, hogy szabad e világon az istentelenek előtt színlelni." (Kad. hak. 30a.) "Jehuda rabbi (valamint. mások is) mondják, hogy szabad az istenteleneknek ezen a világon hízelegni." (Sota 41b.)

Isten soha sem azonosult az ő fiát meggyilkoló, az ő tanítását meghamisító, és elutasító zsidókkal. Ha a zsidók csak annyit olvasnak ki a Tórából, és a Talmudból, hogy légy tolvaj, rabló, uzsorás, és tömeggyilkos, akkor az emberiségnek a saját életterünk érdekében kötelességünk volt védekezni ellenük!!
Ők mindig így cselekedtek, filiszteusként tekinettek a népekre, akiket ölni, csalni, és felvásárolni lehet, hogy robotra foghassák őket. Ebből lett a sok forradalom, és háború, ebből lett harmadik világháború is.

Dr. Fejér Lajos igaz zsidó volt. Amikor Magyarország határain is tombolt a hitlerizmus, akkor ez a kiváló magyar zsidó – akikből sajnos kevés született – úgy tett, mint elődei, a nagy a zsidó próféták: meg akarta menteni a zsidóságot, és írt egy hatalmas kötetet, amely egyetlen és igazi felismerése a zsidókérdésnek. Sajnos csak magyarul jelent meg, mert közelgett a világháború, és zsidó körökben is elhallgatták, mert Fejér Lajos le merte írni az igazat: a Hitler-i és a Rosenberg-i nacionalszocializmus és a mózesi vagy a talmudi cionista nácizmus között nincs semmiféle különbség. Adolf Hitler a fajvédő törvények tekintetében szerény epigonja volt Mózesnek a zsidó führernek, és a későbbi Izrael állam miniszterelnökeinek. A marxizmus és a kapitalizmus pedig egymás testvérei. A zsidó eszme - írja Fejér – nem vallási eszme, hanem a nemzeti, állami törvényközösség eszméje. A cionizmus az egész világot átfogó, irredenta mozgalom, amelynek szellemi forrása a zsidó vallás, hivatásos agitátorai pedig a papok, és a médiumok.

Juda Halevi szerint a népek sorában az isteni kiválasztottság olyan elsőbbséget élvez, amelyet nem oszthat meg más népekkel. Ez a felfogás – amely persze tudjuk, hogy téves alapból indul ki – érvényesül a népek faji alapon nyugvó hierarchiáját, amelynek az élén a zsidóság áll. Ők azt hiszik, hogy arra hivatottak, hogy másokon uralkodjanak, mivel a Talmud a többi embert csak megvetendő gojnak írja le, akiket nem is lehet ember számba venni. A zsidóság ezt igen nagy következetességgel és szigorral alkalmazta is a leigázott népeken.

A sors iróniája, hogy a hitlerizmusban olyan politikai jelent meg, amely szintén a zsidók hamis eszméjét alkalmazta – csak éppen fordított előjellel. A német árja fogalma ugyanazt jelentette, mint a zsidók felsőbbrendűsége. Mégis máig a németeket ítélik el a múltjuk miatt – pedig Hitler és hadserege már régen halott. De a zsidóság még 2010-ben is a világ vezetője.

A zsidóság minden időben a terrorizmus népe volt. Josephus Flavius zsidó volt, és hadvezér. Százezres sereget vezetett a római császárok, Titus és Vespasianus ellen. A császárok megverték, legyőzték. De ez mit sem változtatott a jellemén. Flavius akkor kezdett lélekben a rómaiak oldalára állni, amikor látta, hogy a Temlpmot megszállja a zsidó csőcselék, a mob, és Jeruzsálem felett kezd úrrá lenni egy terrorista uralom.

,, A zélóták és idumeusok ( két zsidó törzs) a köznépet, mint valami tisztátalan állatok csordáját úton-útfélen mészárolták. Az összefogdosott előkelő embereket, és a fiatalságot összekötözve börtönbe csukták, arr5a számítva, hogy kivégeztetésük halogatásával többeket párthívükül nyerhetnek. Kivégeztetésük előtt a legkegyetlenebb megkorbácsoltatást kellett elszenvedniük, testük borítva volt vérző sebeiktől, és ha már nem, volt több ép hely a testen, akkor végeztek velük karddal. A népet félelem és rettegés szállta meg annyira, hogy még a halottakat sem merték megsiratni, vagy eltemetni. Tizenkétezer nemest pusztítottak el így. A zélóták gyilkolási dühe főként bátor és nemes férfiak ellen irányult, de nem kímélték az asszonyokat, gyermekeket, és az öregeket sem. Betörték a házak ajtaját, és még a félig összerágott ételt is kiszedték az áldozatok szájából. Megfojtották, megtaposták a lányokat, és a gyermekeket is, és minden elrejtett ételt felfaltak, vagy elégettek. Nem volt könyörület sem az ősz fej, sem az áldott állapotban lévő asszony, sem a kisgyermek iránt. A csecsemőket egyszerűen és vadul a falhoz csapták. Egy asszony pedig, aki féltette a gyermekét a zsidóktól, inkább megsütötte azt, és megette a felét. Ennek híre messze terjedt a vidéken”.
Vajon nem emlékezteti az Olvasómat ez a terror a francia forradalmárok, majd a kommunisták, és még később a zsidók gázai gyilkosságaira?? Az ÁVH, a Cseka, a GPU, és a MOSAD nem így dolgozik?? A kommunizmus számláján 100 000 000 ember lelke szárad. A kommunizmust pedig a cionisták tervelték ki és hajtatták végre.

Josephus Flavius végül levonja a következtetést, és így vélekedik a saját népéről:
,, Nem bírom felsorolni gaztetteiket, s ezért csak annyit mondok, hogy soha más város sem szenvedett annyi minden félét, és emberemlékezet óta nemzet nem volt még féktelenebb a gonoszlelkűségben, mint a zsidó.”
Ezt egy igazi zsidó írta le, egy hadvezér, aki így ítélkezett a saját fajáról.
A hírek a cézárhoz is eljutottak, aki feladta addigi türelmét, és így írt a zsidóknak:

,,Akárhányszor győztem, mindig békét ajánlottam fel nektek, mintha csak én vesztettem volna csatát. Amikor a Templomotokhoz értem, szán szándékkal figyelmen kívül hagytam a hadijogot, és nem romboltam azt le, ki sem fosztottam, és titeket is erre kértelek. Ti visszautasítottátok minden békeajánlatomat, és a templomotokat a saját kezeitekkel gyújtottátok fel”

A római Titus, a Divus cesar ezek után hadba indította légióit, és nem csak megverte a terrorista zsidókat, hanem a maradékot ki is űzte a birodalma határain kívül a világba. Flavius leírása szerint 1 600 000 zsidó pusztult el, a többi pedig szétszóródott a világon.
Titus jót tett a római néppel, de rosszat tett a világgal, mert a zsidóság bárhová is telepedett meg, továbbra is folytatta az irredenta tevékenységét, és hamarosan uralni kezdte a világ népeit.

Houston Stewart Chamberlain ,,A XIX század alapjai” című kötetében olvassuk, hogy a szétűzetés után a zsidók Ciprus szigetén olyan népirtó terrort folytattak a nem zsidók ellen, hogy 400 000 ember halt meg.
A zsidóság egy másik jelentős része Spanyolországban kötött ki.

Az ország gazdasága teljesen az ő kezükbe került: a földbirtokok, az uzsora szedése, is, és így a spanyol nemesség az adósukká vált. Egész Aragónia a zsidók zálogában volt. Hatalmukkal vissza is éltek: például adósság követelése esetén egyetlen zsidó esküje a kereszténnyel vagy egy arabbal szemben elég volt a bizonyításra, míg ez fordítva nem működött, ezért a nép fel is lázadt ellenük.

Aztán Krisztus után 614-ben a perzsák elfoglalták Jeruzsálemet, és ott rengeteg keresztény foglyot ejtettek. A zsidók potom pénzért megvették ezeket a keresztényeket, az erősebbeket munkára fogták, a többit, 90 000 főt - köztük asszonyokat és gyerekeket kegyetlenül lemészárolták karddal.
Nem sorolhatom fel a zsidóság minden szörnyű gaztettét, megtették már sokan előttem. Egy biztos: egy nép sem követett még el ennyi népirtást büntetlenül: a népek arisztokráciája, a választott nép ment, és vándorolt szerte a világon, és nyomukban mindenhol ország pusztulás, és kifosztott, nyomorgó népek maradtak.
A Tan, amelyből a vérszívó zsidóság táplálkozott a Talmud volt, illetve ennek első kezdeményei. Bár a zsidók ma is tagadják, hogy a Talmud az ő felsőbb rendűségükről szól, és mások leigázására buzdít, az igazságot már sok kiváló elme felfedte:
Huber Lipót, katolikus hebreológus, Luzsénszki Alfonz újságíró, a lengyel Pranaitis teológus, és August Rohling Talmud fordításai is mind egybevágnak: A Talmud a zsidó nacionalizmus, felsőbbrendűség tanát tartalmazza, amely nyíltan a nem zsidók megvetésére, becsapására, és leigázására szólít fel.

Ezért kell a holokauszt törvény: senki se merje megkérdőjelezni sem a világ urainak dominanciáját, és sajátos történelemfelfogását.

Nem tisztelt törvényhozók!
Nem tűnik fel, hogy a holokauszt már több mint 60 évvel ezelőtt történt??
Miért kell ezzel még egyáltalán foglalkozni?? Miért nem zárja már le ezt is a történelemtudomány, és a zsidóság, mint a többi népirtást??
Trianont le kell zárni, dolgozzuk fel- mondják a törvényhozók, a holokausztot miért nem lehet lezárni már?
Miért kell még mindig fizetnünk érte kárpótlást? Gyurcsányék ugyanis 2007 őszén elrendelték, hogy még további 21 000 000 USD-t fizessen a magyar állam, vagyis az adófizetők a holokauszt túlélőknek és leszármazottaiknak!!
Mi közöm nekem és gyermekeimnek a holokauszthoz, és milyen alapon fizet a magyar állam az adómból nekik súlyos pénzeket?? Miért hallgat erről a sok keresztény egyház,a FIDESZ, a KDNP is???
Örmény, magyar, orosz, palesztin népirtás is volt, sőt zajlik ma is Gázában, de ezekért nem fizet senki, és még törvényt sem hoznak róluk.

További meggondolásra ajánlom azt, hogy bármilyen kérdésben hitelt adjunk-e azoknak a zsidóknak, akik nem vallják az Egy Igaz Istent, hanem egy általuk kiötlött Isten képben hisznek, és egy általuk kiötlött harcos messiást várnak? A Jézus nélküli Isten ugyanis nem létezik, a Biblia – ami Isten kijelentése a zsidók szerint is – szentháromságról beszél. Az atya, azaz az Egy Isten, a szentlélek, és a fiú, azaz Jézus, egyek! A Jézus nélküli Isten tehát nem létezik, aki olyanban hisz, az ál-Istent, bálványt kreált magának, amit Isten már az Ószövetségben megtiltott, és szigorúan büntetett is.

Az Isten nélküli, ál Istenben hívő, ál-messiást váró zsidóságnak tehát minden cselekedete, és baja – a Talmudtól függetlenül - ebből származik!
Így hát elsősorban nem ideológiai, hanem az emberiség jövőjét meghatározó, értékrendek harcát jelenti az, ami most a Világon történik.
A két értékrend alapjaiban különbözik egymástól: a keresztény értékrend alapja a könyvem elején bemutatott Biblia, míg a liberalizmusé, és a neoliberalizmusé a Tóra és annak zsidó értelmezése, a Talmud.

A zsidóság elfeledkezett arról, hogy Isten nem egy olyan "törzsi" Isten, aki mindig és feltétel nélkül hívei mellé áll, csak azért, mert azok zsidók, kiválasztottságuk semmilyen módon nem vonatkozik származásra, alapja hitvallás és szövetség. Izrael nem etnikai közösség teológiai értelemben, hanem egy szerződés által létrejött közösség. Aki olvasta a Smá Jiszráel-t, az imát, melyet minden jámbor zsidó naponta kétszer elmond, tudja, hogy a föld, amelyet megígér az Úr, elveszíthető, ha nem engedelmeskedik a nép az Örökkévaló parancsainak.

Aki tehát az Isten ígéretét jussnak tekinti, melynek Isten garanciája, aki nem tudja, hogy vallási cselekedeteikben szentelte meg a zsidókat az Örökkévaló, ahogy az ima mondja, az tudja, hogy a törzse ügyleteit védő törzsi Isten képe téves kép. Isten minden ember Istene, és Isten Szentháromság: Atya-Fiú-Szentlélek egyben.

A Jézus nélküli Isten, a zsidók megálmodott Istene nem létezik: idol, amely hamis hitet, és más népek leigázására való hivatkozási alapot ad. A kiválasztottság előjogként való értelmezése, Izrael háborúinak Isten általi, történelmi támogatása még a Kánaáni honfoglalás utáni időkben is, világos blaszfémia, szemenszedett hazugság, és egyértelmű sátán-imádat: Melynek zsidó-keresztény kontinuitása logikusan vezet el a vallás-, és keresztes háborúkig, s az eretnek- és boszorkányégetésekig, majd a XXI-ik századi népirtásig. Jézus megtagadta az efféle kinyilatkoztatás legitimálását, többek közt ezért is feszítették keresztre a zsidók.

Bővebben a témáról a készülő köteteimben, amelyekre kiadót keresek.
Iványi Sándor


Hozzászólások megtekintése a régi honlapról


« Prev Next

Megnyitva 63969 alkalommal

Hozzászólás   

#2 Nem test, nem vér!úgyistudodki 2018-10-01 10:43
János evangéliuma 8.44. ami meghatározó rájuk nézve ! Ezt nem lehet megkérdőjelezni,vagy ostoba törvényekkel hatályonkívü helyezni! Az Igazság megáll a saját lábán,csak a hazugságnak van szüksége támogatásra".
( Asperján György,Jézus és Júdás aktája, című könyvében a zelotákról írtak nem egészen egyeznek a fentebb írtakkal.)
Mit is lehetne akkor mondani azokról a vezető(?) politikusokról,akik elárulják választóikat, visszaélnek bizalmukkal,hamis jelszavakkal,ígéretekkel,csellel nyomorba döntik a Népet, kiárulják a Hazát, miközben nemzeti, demokratikus, keresztény színekben "tündökölnek", ünnepeltetik magukat saját rajongó táborukkal. ( " ki az,ki keveredjék bár saját hízelgői és talpnyalói táborába,még is nem ő az ki a legjobban tapsol önmagának ") Az Ember ennyire aljas nem lehet(ne),hogy pusztán anyagi javakért ( mert a cionisták amúgy megvetik őket) eladja Népét és saját lelkét is! De van !! Ahogy "ebben az országban is akik politikai szerephez(?) jutnak, vagy éppen ezért,hiszen tudatában kell lenni,hogy milyen csoportosuláshoz csatlakozott, és milyen feltételekkel. Nem véletlen,hogy az igazán fontos kérdéseket ,(mint az állam adósság(?), gazdaság,trianon,zsidóság "finanszírozása",számonkérések,fellelősségre vonások, stb) miért vannak kerülve az elmúlt harminc évben is. Hangzatos jelszavakból,mellébeszélésekből eddig sem volt hiány,de a Magyarság érdekében,irányába a tettek mindig elmaradtak. Európát,amerikát a cionista rothschild bankár maffia tartja a hatalmában,pénzpórázon,benne az összes hivatalokat, erőszakszervezeteket, kiszolgáltatva az Embereket saját kényükre,kedvükre, öldösve a Népet különböző természeti(?) katasztrófáknak, baleseteknek, öngyilgosságoknak álcázva .
Platon írta anno,hogy Zeusz így szólt anno amikor látta,hogy az emberiség mivé lett. " aki képtelen az Igazságra és a tiszteséges életvitelre,azt el kell pusztítani ." Csak is az Istenben bízhatunk!!
+1 #1 VÁ: A Nagy Testvér elrendelte a holokauszt törvényt.Tengerszem 2012-11-25 23:26
Sajnos ! " Tűzpiros nyakkendö " a zsidó mindenhová alánk csuszott , és szipolyozza a vérünket, Hát mikor akartok felébredni ti mélyálmotokban alvó magyar nemzet, sosem voltak az ösapáink ilyen tunyhák !, azt várjátok, hogy végkép kiirtson a zsidó cion bandája. Már nincs fedél a fejünkfelett, kenyeret sem tudunk venni nincs munka hely, de van mindenre kitalált büntetés, sárga csekk adó, Kutya csipp adó holnaptól meg már lesz zsidó szaros fenekére szóló tisztitandó adó, hát még mi a ..........adót találnak ki a becsületes szemét politikusaink. Piszkosul feszitik a gennyes hurukat. Áruló csürhe banda az összes politikusaink, mert ha kicsi becsület lenének valamelyikben is, nem mennének politikusoknak, ma a politika ótt kezdödik ahól a becsület végzödik. !!! 1956 után mitcsilált a zsidóság a Magyarnéppel, deportálta, börtönökben zárta ahól túlnyomó részben meggylkolta, az ember husdarálóban és lecsusztatták az erre kiképezett csuszdán a Dunába, a Bérkocsis utcai fegyház falai sokat tudna regélni még a többi esetekröl is, a kénsavas medence élve dobálták az embereket bele a többi rabtársuk szemük láttára, igy tartották rettegésben a bebörtönözött politikai fogjokat akiknek annyi volt a bünük, hogy magyarnak születtek, most nekünk is ugyan annyi a bününk, és éhen halunk, mindent elrabolnak töllünk, minimál bér és még azért is megadózünk, a rezsiköltséget nem futja ki, és 12-órát keményen ledolgozod naponta, hát gondolkozzatok Magyar testvéreim, vagy elpusztulunk, vagy elpusztitjuk hazánkban betolakodó zsidóságot, bevándorló kénygócokat, besimuló politikusokat , és ujfent talpra kinozzuk magunkat, szabadon élünk ha nehezen is egy darabig, de akkor is kölömben mint most !!!nem kell rettegnünk a korupciós bandáktól, a rendörségeintöl, igazságot, jogálamot, megélhetöséget, gyerekeinkel az igaz történelmet tanitsák az iskolákban ez a Magyarnép örök kivánsága. :eek:

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások