20240417
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2016 november 29, kedd

Csudaország csudái / I. rész. VI. Fejezet

Szerző: Péterfai János István

Szkytha nevünket elég sok formában értelmezték, de egyik sem volt helyes. Minden magyar tudja, hogy a szkythák a régi magyarok egyik neve, amint a hun is magyarokat jelölő név. Az egyik fejezetben részletesebben is szükséges bemutatni legfontosabb népneveinket, itt most a szkytha névvel kell foglalkozni.

VI. FEJEZET: CSUDAORSZÁG CSUDÁI

Szkytha nevünket elég sok formában értelmezték, de egyik sem volt helyes. Minden magyar tudja, hogy a szkythák a régi magyarok egyik neve, amint a hun is magyarokat jelölő név. Az egyik fejezetben részletesebben is szükséges bemutatni legfontosabb népneveinket, itt most a szkytha névvel kell foglalkozni.

A görög nyelvből vett értelmezése téves, ráadásul a Szaka névvel csak azért vethető össze, mert a Szaka név is a magyarok nagyon fontos népneve. A görög Szk és latin Sc szó eleji mássalhangzók legtöbbször a Cs hangot jelölik. Nem csak a magyar nyelvben van Cs, de sok más nyelvben is, mégis a nyelvészek nem ébredtek rá az Sc és Szk „Cs” ejtésére. Pedig a szabály más szavak esetében is működik.

A Szkolotesz név, ami Szkythát jelent, Cso-Lo-Tesz olvasatú valójában. A Tesz ige és Isten neve, a Lo Ember jelentésű, a Cso jelenti az Eget, a csillagok hazáját és a vizet. A Szkolotesz, vagyis Csolotesz névben a Mennyei Isten (Tesz) Csillag Emberei, vagy a Csillag Emberek Istene fogalom van benne. A Csuda mellett a Csoda forma is elterjedt a magyar nyelvben, a két alaknak teljesen azonos a jelentése. A Csu és Cso a Csillagos Égbolt, ezért értendő Égnek.

Az Altáj területén élt Csúd nép természetesen a Csuda magyarok népe. Vagyis az ázsiai szkythák. Európában a Csúd-tó neve jelzi északi területük határát az utóbbi évezredekben. A tó nevét az észtek adták, éppen rólunk, akik a határ másik oldalán laktunk. A logika ezt így diktálja. Kelet-Európa csuda, vagyis magyar hatalmát a gótok döntik meg, amire jött a fergeteges hun válasz az ázsiai magyarok részéről.

A Csuda és Csoda Da eleme a Földanya neve, irdatlanul tömeges a magyar nyelvben, ritkábban Napot is jelenthet. A Cso és Csu Víz értelmű is, a Csa formával együtt, de elég sokszor Csillagot is jelent, a Tyu (Utu) ezt mutatja. A Tyu és Csu nagyon közeli kiejtésű szavak, a Tyúk Csillagocska, a Csuk Csillagocska – egy madár nevéről van szó, lásd Rozsdás Csuk. Tehát az égi vizek is csillogóak, a Csu szó Víz és Csillag jelentése közeli rokonságot mutat.

A Szkytha és Csuda azonosságát elég sok szó igazolja. Felcsut kisvárosunk nevében a Csut a Csuta szó maradványa, amint Alcsutdoboz és Alcsut településeink nevében is. A Csuta abszolút azonos Szkytha nevünkkel, amit Csytha alakban írva már Csutának kellene ejtenünk. A görög ábécében nincs U betű, le sem tudják írni az U hangot a görögök, akik a Szkytha névformát megalkották. Az írás a görögöknél is változott, a Kr.e-i 8. század írásformái között még volt U betű, de a 24 betűs görög ábécében már nem volt. Használtak később Oü betűket is, amivel az U hangot igyekeztek lejegyezni.

Mivel igen nagy szókincs igazolja a Szkytha Csuda olvasatát, kétségtelennek kell látni a Szkytha Csuda, Csuta valódi formáját. A Suta Szarvas azonos a Csuda Szarvassal, bár manapság a Suta az Őz nőstényére vonatkozik, nem biztosan helyes szóhasználattal.

Csutka szavunk megdöbbentő élességgel mutatja be őseink csudálatos gondolatvilágát. Csut a Csuta, ahol a csillagok ragyognak. A Csut-Ka jelentése Csut-Háza. Nézzünk rá egy almacsutkára, és nézzük meg, mit látunk. Az alma maradványait és a magházban lévő magokat. Ha tudjuk, és mi tudjuk, hogy a magok csillagok, akkor arra is rájövünk, hogy őseink a magok miatt adták a csutkának a csillagos égbolt nevet. Félelmetesen magas rendű világlátás és gondolkodás, amit lassan elfelejtettünk.

A Csutakol igében a csillagszőrű paripa tisztasága jön elő. Szikrázik a lecsutakolt ló szőre, mint a csillagos égbolt. A Csutak szó a Csuta K-val való becézéséből jött létre, tkp. Csudácska jelentéssel. A Csu szónak még sok további származéka van.

A Csuda a Csillagos Égbolt, aminek az egyik megtestesítője a Szarvas. A Csudaszarvas tehát az éji égbolt, amelyen a sok kis csillag a szarvas foltjait jelenti. Igaz, azok a szarvasok is a csillagos égboltot képviselik, amelyeknek az oldalán nincs folt. Az agancs szintén a csillagok helye.

Azt eddig is tudtuk, hogy a szkythák és a kelták nem tekintették egymást ellenségnek. Gyakran találtak a régészek olyan leleteket, amelyek a szkythák és a kelták közeli együttélését igazolták. Hosszúpályi település központjában lévő 2010-es régészeti feltárás konkrét bizonyítékokat adott arra, hogy a szkythák és kelták egyes településeken közösen is élhettek. Íme a konkrét bizonyíték a magyar-kelta rokonságra régészeti alapon is.

Szkythák alatt mindig magyarokat, hunokat, szumerokat, egyiptomiakat és a többi rokon népünket kell érteni. Nem érvényes az olyan hamisító eljárás, ami a magyar népeket különböző nyelvű népeknek akarja beállítani. Esetleg nyelvjárási távolság volt az egyes magyar népek között, de nem voltak egymást nem ismerő, másként beszélő népek. Ázsia nagy pusztáit magyar törzsek lakták, akiknek különböző nevük volt. Erről beszélnek a krónikák is, csak a legutóbbi száz évben kezdtek másként írni a szerzők, idegen érdekek kiszolgálása miatt. Az Andronovói kultúra Közép-Ázsiában kétségtelenül magyar nyelvű népek kultúrája volt.

Szkytha jelentése tehát Csuda, ami az éjszakai csillagos égbolt neve. Krónikáink szerint a magyarok szkythák, amin nincs vita, csak az ellenségeink mondanak mást. Krónikáink szerint Szkythia országa létező hely, a különböző krónikások elég sok konkrét adatot szolgáltatnak földrajzi helyzetének meghatározásához. De sajnos, a krónikások adatai nem teljesen egyértelműek. Szkythiára is több érdekes tényközlés vonatkozik.

Mielőtt az adatokat kezdjük vizsgálni, el kell mondani, a mai tudomány sok vonatkozásban részletesebb adatokkal rendelkezik a régi világokról, mint amilyenekkel krónikaíróink rendelkeztek. Az új tények mozaikjainak helyes elrendezésével a krónikások állításait új és pontosabb megvilágításba helyezhetjük.

Szkythia földrajzi leírását a krónikák általában pontosan megadják. A szövegekben azonban élesen keverednek a különböző korokból származó információk. Az információk között akár tízezer év is lehet, ami áthidalhatatlannak látszó problémát jelent a szövegekben, látszólagosan. Az egyik földrajzi leírás Közép-Ázsiára vonatkozik, ahol a török győzelme idejéig magyarok laktak. Kazahsztán europid lakossága, amelyik nem orosz, ukrán származású, hanem eredeti kazah, egyértelműen a magyar alapnépesség mai képviselői. A kazah népesség fele, vagy talán még nagyobb arányban, a magyaroktól származik.

Szkythia földrajzi azonosítását már többen, jó hatásfokkal elvégezték. A különböző tartományok körzetének kijelölése még várat magára, de az eddig elvégzett munkát kitűnőnek is minősíthetjük. Néhány nagyon súlyos probléma azért létezik, ami mellett nem lehet elmenni szó nélkül. A kérdésről önálló munkát érdemes írni.

A Rif hegyek titokzatos tája nem az Ural hegységgel azonos. Igaz, mindenki elkönyveli ezt a tényt, azonban nincs semmilyen bizonyíték arra, hogy a Rif hegyek valóban az Ural hegység lenne.

Szkythia tartományainak ismertetése mellett a krónikák kitérnek egy rendkívüli leírásra is. Kézai Simon mester Magyar krónikájában ezt olvashatjuk: Scytia tartománya hosszában háromszázhatvan, széltében százkilencven stadiumra terjed. S oly erős természeti fekvése van, hogy egyetlen nagyon kicsi helyen lehet beléje jutni; miért is sem a római császárok, sem Nagy Sándor nem birtak belé jutni, jóllehet megkisérlették vala.

Thuróczy János egy régi krónikára hivatkozva írja: Szkítaország hosszúsága háromszázhatvan, szélessége pedig száznyolcvan stádium. Olyan védett a fekvése, hogy egyetlen helyen, egy igen kicsi gázlón keresztül van csak odavezető út.

A magyar törzsek száma száznyolc, ami szintén különlegesen fontos adat. Olyan nagyon fontos, hogy külön fejezetet kíván a száznyolc rejtélyének megvilágítása.

Más nagyon fontos érdekességek is szerepelnek krónikáinkban, amelyek bemutatására ebben a munkában nem kerülhet sor, elvégre mitológiáról értekezünk. Az már más kérdés, miért nem voltak képesek értelmezni a fantasztikusan fontos adatainkat azok, akiknek írásai kiadásra jutottak.

Szkythia földrajzi helyzetét egyrészt a Föld felszínén helyezik el az ókori írók, ám van egy másik adatsor is, ami rendkívül különös, és első pillantásra teljesen érthetetlen. A fentebb bemutatott adatok Szkythaország kiterjedésére nem vonatkozhatnak. Ha átszámítjuk a stádiumokat kilométerre, akkor azt láthatjuk, hogy a megnevezett ország rendkívül kicsiny. A szövegek egyéb adatai ellenben fél Ázsiát megjelölik, ami miatt Szkythaország nem lehet kicsi területű. Miről lehet szó, mit jelentenek a furcsa adatok? Valamiben teljesen biztosak lehetünk: nem az őseink beszélnek mellé, hanem mi nem értjük őseinket. Már az ókorban, majd a középkorban is a szerzők egyszerűen átírták a még régebbi bölcsek írásait, mégpedig abból kiindulva, hogy a régi bölcsek írásai tévesek. Pedig mindig az ókori és középkori gondolkodók tévedtek, és a nagyon régi bölcsek írtak igazat.

A Szkytha görög névalak elemzése megmutatta, hogy a nép és ország neve Csuda olvasatú, aminek a helye a Csillagos Égbolt. Láthatjuk a különös adatokat is Szkythaország kiterjedésére és hollétére. Azt kell gondolni, ezzel a felismeréssel bezárult a kör, megtaláltuk Szkythia valódi helyét. Az adatok mindig helyesek, csak megfelelően kell olvasni őket.

Mivel Szkythaország hossza 360 stádium, teljesen világos számunkra, hogy az adat a kör fokait nevezi meg. A 360 fok azt a kört írja le, amit a Föld felszínére helyezhetünk, és egy teljes kört láthatunk. A teljes kör a horizont, vagyis a látóhatár. A közepében vagyunk mi, vagyis az a személy, aki a környéket meg akarja pillantani. A világ közepe mindig ott van, ahol mi vagyunk. Meséink erről a tényről világosan beszélnek.

Csudaország szélessége 180 stádium, Thuróczy Jánosnál, Kézai Simon mesternél 190 stadium. A 10 stádium eltérés sok gondolatra indíthatja a kutakodót. Thuróczy János adata azonos a félkör fokainak a számával. Tehát arról van szó, hogy a 360 fokos kört alkotó látóhatár felett létezik a 180 fokos félkört alkotó égbolt. Bizony, a 180 stádium az égboltot jelenti számunkra. A Csudaországot.

az Égbolt

Szkytha, Csuta, Csuda = az Égbolt 

Az adatokat tovább vizsgálva, tegyük fel a kérdést, miért ír Kézai Simon mester 190 fokról, amikor Thuróczy János 180 fokról tud, továbbá az egész kérdéskör logikájánál fogva bizonyosak lehetünk a 180 fok valódiságában és a 190 fok bizonytalanságában. Mit jelenthet a 190 fok számunkra?

Az égboltot őseink nagyon alaposan ismerték. A magyar csillagismereti hagyományokat az emberiség ellenségei megpróbálják eltagadni, megsemmisíteni, agyonhallgatni. De őseink ismereteire rendkívül nagy szüksége is lehet az emberiségnek, bizonyos helyzetekben, de akkor majd nem lesz mentőkötél az emberiség számára, mert ellenséges erők, saját ostobaságuk miatt, elpusztították a mentőkötelet. Az égbolt megfigyelése arra indít, hogy Szkythia területét pontosabban is meghatározzuk.

Mivel a szövegekben egy olyan területről van szó, amelyet csak nagyon kis helyen lehet megközelíteni, azt gondolom, hogy a Tejúton van egy ilyen terület. Fekete porköd zárja el a kilátást a Tejútra, amelyen mintha egy öblöt láthatnánk. Ha a Tejút a folyó, akkor benne ez a sziget Szkythia. Azt már nem akarom továbbgondolni, hogy a magyarság erről a tájékról érkezett a Földre. Az viszont biztosnak látszik, hogy a kérdéses terület az egyik lehetséges őshazánk, amiről őseink beszéltek.

Az égi őshaza keresése közben, egy másik munka írása alkalmával, legalább négy-öt kiemelt fontosságú területet találtam, amelyeket táltosaink jelöltek ki. Legnagyobb megdöbbenésemre, más népek elképzelései között is megjelent egy-két megnevezett csillaghaza. Az oroszok elképzelései között találtam azonosságokat a magyar mitológiai őshaza elképzelésekkel.

A krónikák által megőrzött mértani leírást nem ismerte fel senki, mint ahogy sok más elképesztően fontos adatot sem, amiket tartalmaznak régi írásaink. Súlyos hiba, mondhatnánk, de inkább azt kell leszögezni, az adatok félremagyarázása emberiség elleni vétek.

Az emberiség tőlünk, vagyis a csudák népétől származik. A legrégebbi nép vagyunk a Föld kerekén, amit úgy kell érteni, hogy a mai népek döntő többsége tőlünk származik. Az is csuda, hogy létezünk. Erről a témáról mások majd szebben tudnak beszélni.

A szkythákat egyes elvetemült emberek nem kívánatosnak minősítik. Az elvetemült emberek, akik hasonlókat írnak, nem tudják, hogy a szkytháktól származik az emberiség döntő többsége. A szumerok is szkythák, természetesen, meg az egyiptomiak, a kínaiak is, meg az indoeurópaiak, az akkádok is, meg még számtalan nép, akik tőlünk származnak. Egyszerűen felfoghatatlan, miért vannak szkytha-gyűlölő emberek, akik valójában saját népüket gyűlölik, mivel ők is szkytha származékok.

Vajon milyen fejlett kultúra tudósai gondolták ki a krónikákban megőrzött világképet? Teljesen bizonyos, hogy a szumer kultúrát megelőző kultúra, az a kultúra, amelyik megalkotta az első ábécét, amit az emberiség ellenségei szintén igyekeznek letagadni, elhallgatni. Az ősi szupercivilizáció kihatása mai életünkre minden pillanatunkban tetten érhető. Nem létezhetnénk őseink fantasztikus tudása nélkül, mert a mai agresszív ember már kiirtotta volna önmagát. Az ősi tudás a testvérség korszakából ered, abból a korból, amikor minden ember valódi testvére volt egymásnak.

A szkytha, vagyis csuda népnek istenvilágát elnagyolt vonásokban ugyan, de azért mégis ismerjük. Hérodotosznak köszönhetjük meg ismereteinket, aki feljegyezte isteneink neveit. Más szerzők is megemlékeznek a szkythák hiedelmeiről, valamint a krónikák is szolgálnak értesülésekkel.

A szkythák elsősorban Hesztiát imádják. Hesztia a tűzistennő. A magyar He jelentése Nap, aki a Tűz ura. A Tűz valóban fontos volt őseink szemében, de nem emelkedett a többi elem fontossága fölé. Sok történet szól a tűzről, amelyek közül a Tűz Tisztasága nagyon fontos. Ugyanis a Tűz a Tisz – Isten szónak a közvetlen módosulata. Egy perzsa beleköpött a tűzbe, így akarta meggyalázni a tüzet, de csak saját magát és népét gyalázta meg. A tüzet nem lehet tisztátalanná tenni. A tűz égeti ki a tisztátalanságot a lelkekből.

Azután Zeuszt és Gét imádják, Gét Zeusz feleségének mondják. Naná! Zeusz, vagyis Zejsz az Ég, felesége a Földanya, vagyis Gé. Ég és Gé egymás tükörképei. Az Ég Isten valóban a legnagyobb istenünk, több neve is van. Ő az Egy Isten, amely nevet némelyek nem szeretnek hallani. Ő az Úr Isten is, akinek a nevét Nyugaton átviszik a Napra, téves gondolkodásból. Gé anya neve is elterjedt a magyar nyelvben, gyakran Gye a név formája, ami lágyult az eredeti alakhoz képest. Ég, Ék, Éj, Éh szabályos sorozatunk tagjai hatalmas titkokat tartalmaznak. Gé anya hangtani rokonai a Ki, Kü, Kő, Gi, Gea, Gaia.

Galya-Tető egyértelműen a Földanya Teteje fogalmat tartalmazza.

Apollón neve helyesen magyarul Apolló, a Napisten egyik fontos megnyilvánulása. Az Apol magyar ige, Csókol jelentése megfelel a férfi szépségisten, szerelem isten fogalmának. Apol-Ló tehát Csókol-Ember, mivel a Ló szónak több jelentése is van, köztük a Nagy, vagy a Fény, a Csillag, és az Ember. Apol-Ló egyben Ápoló is, a betegek segítője.

Aphrodité Urania az Ég Királynője. Ő nem más, mint Tündér Ilona. De Aphrodité és Urania neve is magyar nyelvűek.

Imádják továbbá a szkythák még Héraklészt és Arészt. Arész a Hadúr, Herkules az Erős isten lehet.

A királyi szkythák még Poszeidonnak is áldoznak.

A szkythák nyelvén Hesztia Tabiti formájú. A név magyar nyelvű, Tabi Ti a helyes értelmezése. Tabi szavunk jelentése Tűz, lásd rengeteg szavunkat, amelyek tartalmazzák ezt a nevet. A Ti jelentése Élet, ami miatt a Tabi-Ti pontos jelentése Élő-Tűz, vagy az Élet-Tüze.

Ismert a Bibliából Tabita neve, aki a Tűz-Tája jelentést viseli. Tabita nem azonos Tabiti nevével, bár egyesek összemossák, vagy összekeverik a két nevet. Pontosan kell érteni a szavakat, különben nagy bonyodalmakat okozunk rossz értelmezéseinkkel.

Zeusz (Zejsz) neve, Hérodotosz szerint igen találóan, Papaiosz a szkythák nyelvén. A név egyszerűen Papa-Jó, a név végéről a szöszögő Sz jelet el kell távolítani. Ő a Jó-Papa, a Jó-Isten, a Jó-Atya, a legnagyobb isten, a Világegyetem Teremtője. Meglepődhetünk, hogy Tokarev és társai nem értik a Papa-Jó nevet, pedig eléggé erőszakosan iráninak és orosznak akarják beállítani a szkythákat. Mellesleg a Papa-Jós értelmet elvetem a magam részéről.

Gé, a Földanya szkytha neve Api, ami lehetne A-Pi felbontású is. A föld és a víz tartozik hozzá, iráninak vélik nevét, teljesen hamisan. A Pi, mint Csillag, a Víz fogalmát is magához vonzza a magyar nyelvben, de inkább pontosabban Csillagvizet jelenthet. De az A-Pi felbontás nem helyes.

Az Ap Víz fogalma valóban létezik. Valamelyik iráni nyelven az Ap Víz. Érdemes ebben az esetben is megfigyelni az indogermán agressziót, a tények lesöprését, hogy egy istennő nevét elbitorolják valódi tulajdonosuktól. Nem számít az igazság, a szkytháknak indogermánnak kell lenni, ha törik, ha szakad. Az Ap Víz jelentéséből aztán levezették, hogy a Víz lehet akár Föld is, mivel Api feltétlenül Földanya, és nem Vízanya. Tehát a vízből földet készítettek, a világ tanulságára, hogy nem veszik figyelembe a tényeket és akkor csalnak, amikor érdekeik csak megkívánják.

De akkor miképpen értelmezzük Api nevét? Természetesen magyar nyelven, mivel a szkythák magyar nyelvűek voltak. Az Ap magyar szó, és Ház, Haza értelme van. Közvetlen rokona a magas hangrendű Ep/Ép, valamint az Ab. A Ház jelentésből fakad a Város, Ország, Törzs, Nép, de jelenthet Vizet is. A nagy Ház az Ég, ahonnan esik az eső, a víz.

A szumer Abzu isten nevének jelentése „Ház Tudása”, akkád változata Apszu, aminek azonos a jelentése a szumer névformával. De a szumerben is szerepel az Ab mellett az Ap is, Ház jelentéssel, meg az akkádban is, amiből nem következik indoeurópai eredete e szavaknak. Mivel a szumer, a szemita és más nyelvek és nyelvcsoportok is magyar eredetűek, világos a számunkra Api istenasszony nevének pontos jelentése. Az Ap Ház, Haza, a Haza pedig föld, és nem víz, tehát Api valóban Földanya. Ebből pedig következik, hogy az Api becézés, mint az Ani, Eni, Uni. Mami, Dédi és más neveink is ezt számunkra bizonyítják. Megtaláltuk tehát Api nevének valódi jelentését, aminek nincs köze a Vízhez, mert Hazát, vagyis Földanyát jelent. Ismert az Apia névalak is. A szumer nyelv minket támogat, de csak azért, mert a szumer nyelvjárások a magyar nyelvből erednek. Tehát a szkythák, vagyis a Csuda magyarok, Csillagország fiai, nem szumer származékok, mint ahogy sokan állítják, hanem az Eurázsiát 50.000 éve meghódító első emberek egyenes utódai.

Érdemes néhány bizonyítékkal is igazolni Ap nevünk magyarságát és Ház, Haza jelentését. A magyar nyelv költészet. Emiatt az akadémikus nyelvészet képtelen értelmezni szavainkat, tehát igaz és helyes meghatározást nem találhatunk az irodalomban. Bizonyítékaink közül fontosak a következők. Alap szavunk nem nyelvújítási korú, amit Alaptolma neve bizonyít. Az Al-Ap jelentése Alsó része a Háznak. Az A-Lap formában az „A” jelentése kérdéses. Az Al jelentése Alsó, Felső és El. Kalap szavunk Kal-Ap formában Nagy-Ház, a kalap a fejünk felett eszerint ház. A Kalap még értelmezhető Ka-Lap formában is. A Harap szó Har-Ap felbontású, a Har Hegy (Fog), az Ap Ház. A Harapás tehát formailag a Fogak Háza. Iszap szavunkban az Isz a folyadék, iszamós anyag, az Ap ennek az anyagnak a Háza. Nadap városnevünk Nad-Ap formában Nagy-Ház, ami megfelel egy település nevének.

Az Ep szintén Ház, a Telep szóban. Tel-Ep olyan hely, amely Teljes Ház, vagyis lakóházakból áll, nem paraszti község. Az Épül, Épület az Ép Ház jelentésén alapul. A Szelep a Szél Háza, amin levegő, vagyis a Szél jár át. A Terep olyan Tér, ahol Épület lesz. A Szerep, Szereplő szóban Szert Épít fogalmat ismerhetünk fel. A Szer-Ep-Lő „Lő” szava Ember (Ló) értelmű. A Cserép szóban az Ép az Épület neve, a Cser több jelentésű, a Ker és Nap szóval is kapcsolatos lehet. A latin Scripto a Cserép-Ta magyar szóösszetételből ered, a cserépre írt szavazatok emlékeként. A Scripto azonosítását Fási Árpád végezte el. A Kelep, Kelepce is tartalmazza az Ep Ház jelentést. A Kerep Kör, vagyis a Nap Építője. Gyönyörű növények viselik a Ker-Ep szót. Közép szavunkban is az Ép Ház értelmű. Epe szavunk helyesen Ep-E, vagyis az Építés Háza. Aki felfogja ennek a szónak a jelentését, közelebb kerülhet őseink elképesztően magas színvonalú orvoslásához és az emberi test magasrendű ismeretéhez.

Az Ab szintén jelent Házat, de az Ap és Ep bemutatása elégnek bizonyul arra, hogy Api Haza és Földanya istenasszonyunkat soha senki ne rabolhassa el tőlünk.

A Napisten, Apollón neve Goitoszürosz, egy másik változatban Oitoszürosz. Garantáltan magyar nyelvű mindkét szóalak. A Goitoszürosz névhez fűzzük hozzá, hogy a görög nem ismeri a H betűt, helyette G betűt használ, az U helyett meg Y/Ü betűt. A név ezért helyesen Hojtószúrós olvasatú. A tavaszi Hajtások idején a munkálatokat Szúrásokkal kellett elvégezni, ez a Hajtó-Szúrós valódi értelme. A másik névforma, az Oitoszürosz, kétségtelenül Ojtó-Szúrós jelentésű. A gyümölcsfák oltása, másként ojtása, a Napisten erősödése idején volt szokásos. De a Nap Szúrós is, gondoljunk a Napszúrásra. A Nap a nyilaival, a sugarakkal árasztja el a földet, ojtja a növényeket, de szúr is. Az Oito névrész Utu nevével nem rokonítható.

Kandra Kabos az Oitosyros (Oitoszürosz) nevet Ötosyr, és Ötosyros formában is írja. Az Öt a magyar számrendszerben a Nap egyik neve, az Osyr, Osyros pedig egyértelműen Ozir, Ozirisz nevét rejti. Oszür a Veszér, Oszürosz az Oszirisz. A névben Utu és Ozirisz neve lenne összevonva? Nem lehet eldönteni. Viszont Öt-Oszir kétségtelenül Nap-Vezér, vagy Nap-Vezető értelmű.

Aphrodité Urania Argimpasza nevében ott a Gím szó. Tündér Ilona, az Égbolt Királynője, az Égbolt viszont a Csudaszarvas maga. A Csudaszarvast a Gímszarvas testesíti meg, de más szarvasok is képviselhetik az eget. Az Ar-Gím lehet az Arany-Gím, vagy a Hegyi-Gím, ellenben a Pasza talán Fő-Sza jelentést viselheti? A Sza a magyarokat jelenti, lásd Sza-Vár-Da, szavárd. Az Artimpasza névváltozatban szintén az égboltot kell látnunk.

Van Argimpasza és Artimpasza nevének egy másik változata is, az Apature. Ez a név lehetne Apát-Úr-É, vagyis Apát-Úr-Háza, ami a csillagos égboltra vonatkozhatna, de erősen szkeptikusnak kell lenni. Ugyanis a Tu-Ré önmagában is kétszer mondja ki a Nap nevét, egyszer Tu (Utu), másodszor Ré formában. Az Atura Atilla neve is, továbbá egy szkytha tartomány neve is. Az Apature név több olvasatú is lehet. Az Apature szóhoz az Égatya-Gyermeke jelentés tartozik.

Poszeidón neve is magyar eredetűnek látszik, szkytha neve Thagimaszadasz, illetve Thagimaszadesz, sőt, Thamimaszadasz. Tági Masadás értelemben a nagy Tágasság Mosodása az isten, aki a vizek ura. A Tha Táj, Ország, a névben benne látjuk a Gím szót is, de így nem kapunk értelmes jelentést. A Tág a végtelenség, a Mászada magas hegyek neve. Úgy tűnik, a névben nem a tenger, az óceán neve van jelen, hanem az égbolt, ahonnan az eső esik és kék, mint a tenger. Maga a Tenger szó sem csak a nagy vizeket jelenti.

Ismert még Thamimasedes névforma is, a királyi szkíták Thamimaszedesznek nevezik a tengeristent.

Origenes szerint a név Thagesmana. Ez a név lehet Thág-És-Mana, vagy Tág-Ősmana is, mert az Ős az Es formával közeli rokon. A Mana a Földanya-Háza, ami lehet a tenger. De a mana természetfeletti hatóerő a polinézeknél, ami nem zárja ki, hogy ezt a szót ismerték őseink is.

Nagy Géza találta meg Origenesnél Apolló Gongosyros nevét, azután egy római, de szkytha eredetű M. Ulpius Flocamus nevű polgár emlékén az Oitoskyros névformát, valamint Heschius Goitosyros névformáját. A Gongosyros névben a Gong Kerek jelentésű, viszont az Oitoskyros név az Ojtó-Csűros fogalmat tartalmazhatja. A Szkyrosz önmagában a Szik-Úr, vagyis Nap-Úr jelentést is viselheti. Amennyiben a görög és latin írásmódon kívül más írással készült nevekre is rábukkannánk, akkor még pontosabban meghatározhatnánk isteneink neveinek jelentését.

Istenszobrokat, oltárokat és szentélyeket nem emelnek, mondja Hérodotosz. Majd utána azt írja, hogy Arészt ilyesmivel is tisztelik, továbbá minden ünnepen áldoznak.

Arész kétségtelenül a Hadúr. Hadúr istenünk rendkívül régi, az akkád kor előtt már létezett. Arész is magyar nevű, Ar a Hegy, a fegyverek hegye, míg Ész a Fény. Hadúr különleges tiszteletben részesült őseink körében, mivel a Hadak Ura segítette seregeinket győzelemre.

Heraklész másik neve Makar, ez a név közeli rokona Magor ősatya nevének. A név értelmezése a görög fejezetben kerül sorra.

A szkytha eredetlegendát Hérodotosz két formában is feljegyezte. Az egyik a Targitaoszhoz fűződő, a másik a Heraklészhez fűződő változat. Diodorus Siculus egy másik változatot is feljegyzett őseink mítoszai közül.

Az isteneket hetes rendbe sorolták, ami speciális magyar hagyomány. Tokarev ugyan a hét istenről azt írja, hogy régi indoiráni hagyományt tükröz a hetes szám, de ezt kétségbe kell vonni. A hetes rend a magyarokhoz köthető. A régi indoiráni kor nem régebbi, mint 3.600 éves maximálisan, míg a magyarok 40.000 éve már írtak, és tőlünk erednek az indoirániak is.

Hérodotosz Szkythia területét négyzet alakúnak írja le. Atlantisz síksági területe szintén négyzet alakú. Nem kozmológiai elképzelésnek kell tartani a leírást, hanem konkrét földrajzi helynek. Mivel a magyarok Atlantisz megalkotói, de Szkythia is magyar terület, azt lehet gondolni, hogy a régebbi atlantiszi leírást átvitték a keleti Szkythia földrajzi leírására. A Rhipai nevű hegység a Rifai változatban Ri Fái értelműek. A Rif hegyek helyzetét minden egyszerű térkép is jelöli. Csak össze kell rakni az adatokat, és az időpontok segítségével felvázolható az a grandiózus kép, ami a magyarok népmozgásairól ad ismereteket, de nem az álmok mezejéből, hanem a történeti adatok szigorú valóságából merítve az információkat.

Temerinda istenasszonyunk nevét még Temarinda formában is ismerhetjük. Hírneves magyar város viseli az istennő nevét, a jeles Temerin. Szobrot kellene ám állítani isteneinknek és istennőinknek, magyarok, ezt így kívánja isteneink és őseink iránti tiszteletünk.

Temerinda neve így értelmezendő magyarul: Te-Merin-Da. Te az Isten neve. Merin és Marin a Tenger, a Víz „Földje”. A Rí ige jelzi a Forrást, a Vizet, a Ri a Női Napot. Da a név végén az istenanya neve, a Föld, lásd még Dada. Mivel az angolban is szerepel a Marin, pl. Szub-Marin – Tengeralattjáró, kétségtelennek kell látni, hogy az angol nyelv sok magyar szót vett át, mint a Szub és Marin szavakat is. Marina nevünk tehát magyar eredetű, a Szub és Szob Alsó, mint a Szub-Lu-Gál (Al-Lu-Gál), vagy Kü-Szöb (Kő-Szub), továbbá a Szob nevekben, lásd Szobek isten nevét.

Több más istennév is fennmaradt Kelet-Európában, amelyek magyar nyelvűek. A kutatást tovább kellene folytatni.

Herkules egyrészt a Nap, másrészt a magyarok egyik ősapja. A monda szerint Herkules eljutott Szkythiába, ahol egy különleges nővel találkozott. A terület neve Hülaia, ami vagy Hu-Laka, vagy Hó-Laka értelmű. A Hu természetesen a magyarok neve, amire majd vissza kell térni. A nő valójában csodalény volt, ahogy Hérodotosz nevezi őt. A felemás formájú, félig asszony, félig kígyó lény, a farától felfelé asszonyi, az alsó része pedig kígyószerű volt. A kígyó a Tejutat jelképezi, a mítoszban Makar és Tündér Ilona házasságát láthatjuk. Ha nem Tündér Ilona a hölgy, akkor valamelyik közeli rokonáról lehet szó. A magyarok ősanyja Tündér Ilona, ősapja Makar, Magor vagy Herkules, de van még néhány ősapánk, akiket tanítani kellene az iskolákban. A csodalény királynő is, mert ő uralkodik a környező ország fölött.

Három fiúk születik, Agathürszosz, Gelónosz és Szkythész. Szkythész lett a király, a neve Csu-Tész olvasatú, a „Csillagos Égbolt” Csu – „Istene” Tesz - jelentésű. Testvérei közül Agathürszosz az idősebb, ő A-Gát-Őrzős nép vezére és megtestesítője. Iordanes is ír róla, innen sikerült azonosítani a nevet. Dárius támadásakor áruló lesz, a perzsa eltakarodása után Agathürszosz népét eltörlik a Föld színéről. Gelónosz neve a Ge Földanya, vagy a Kel Napisten nevekből származik.

Egy másik történet szerint a szkythák azt állítják, hogy ők, vagyis a magyarok, a világ legfiatalabb, vagyis a legrégebbi, legősibb népe. A területükön először egy Targitaosz nevű ember telepedett le. Targitaosznak az apja Zeusz, vagyis az Ég Istene, anyja pedig a Borüszthenész folyó lánya volt. Borüsztenész természetesen a Bor Üsten magyar nevet tartalmazza, a Bor Víz értelmű, lásd Bura Nuna, Bar Ana, Bor-E-Ász, arab Bahr és egyebek. Targitaosz nevében a Tar Csillag és Kopasz értelmű, a Gi a Gé alaki változata, Ta az Ország. Csillag-Föld-Ország az ősapa nevének jelentése. Három fia született, Lipoxaisz, Arpoxaisz és Kolaxaisz. A három fiú neve is jól érthető a magyar nyelv szerint.

Diodórosz szerint Zeusz, vagyis Isten Atya, felesége egy kígyó altestű lány lett. Természetesen az Ég Királynője a feleség, aki a Tejút úrnője. A Tejút egyik megjelenése a kígyó, ami szerint Isten Atya felesége Tündér Szép Ilona, az Élet Anyja. Szkythész fiúk utódai közül Paloszt, a Palócot, és Naposzt, a Napost nevezi meg, akik a szkythák egy-egy ágát alkotják. Mivel a Magyar Napot is jelent, világos, hogy Napos azonos Magyarral.

Csuda szavunk által megjelölt tartalmakkal számtalan szótani helyen is találkozhatunk. Ilyen alak a Csudi Jó kifejezés. Ki gondolta volna, hogy a Csudi népről van szó a kifejezésben, amelyik a csodákat tárja az emberiség elé? Fantasztikusan gazdag mitológiánkat igyekeznek letagadni, de semmire nem mennek vele. Mitológiánk él, és élni fog, tovább, mint a rosszakaratúak és szolgáik.

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások