20231203
Last updateSze, 01 nov. 2023 2pm

rovas logo

2016 november 10, csütörtök

Hősök és hősnők / III. rész. VI. fejezet

Szerző: Péterfai János István

Rendkívül nehéz feladat összegyűjteni hőseinket és hősnőinket. Akik a hazáért és népükért küzdöttek, esetleg az életüket is feláldozták, mind hősök. Ebben az értelemben nem kerül vizsgálat alá az a sok millió hős, akik életüket áldozták a hazáért. Más aspektusból nézve, a hősök és istenek, vagy hősök és tündérek között gyakran alig lehet különbséget tenni. A hősök igen gyakran istenné válnak.

VI. fejezet Hősök és hősnők

A nálunk sokkal fiatalabb görögöknél is megfigyelhető a folyamat, ami alapvetően tőlünk ered. Azután a vezetők, királyok, hadvezérek is a hősök közé tartozhatnak. Az ősapák szintén hőseink közé számítanak. Meséink, regéink, mondáink, balladáink igen sok hősről számolnak be. Más népek hagyományaiban is rengeteg magyar hőst ismerhetünk fel, mivel igen sok nép tőlünk ered. Természetes ezért, hogy magyar neveket is felismerhetünk hagyományaikban. Sajnos, a magyar identitást feltáró munkálatokat akadályozzák, a kiemelkedő tudású nagy kutatóinkat elhallgatják, vagy más módon igyekeznek megsemmisíteni munkásságukat.

            A magyar hősök és hősnők nagyon sokan vannak. Az Árpád utáni kor hősei ezért nem is kerülnek megemlítésre, mivel általában ismertek. A hősök, tündérek és istenek közötti átmenetekről sem lesz szó.

            Az alábbiakban összegyűjtött nevek magyar nyelvűségének bizonyítása különösen fontos. Amennyiben tudjuk igazolni egy névről magyar nyelvűségét, akkor nem lehet vita arról, hogy melyik néphez is tartozik a név viselője.

ARCHAIKUS HŐSÖK

Kétségtelenül a magyar írás segítségével igen sok hagyomány, név, esemény fennmaradt az emberiség történelmében abból a korból, amikor még gyakorlatilag csak magyar vadászok járták a Föld térségeit. A Szaharától északra terjedt a terület, valamint Ázsia déli partjaitól a kontinens belseje felé, ahol a magyarok ősei éltek. A déli területeken, amiket ma délnek tartunk, rokonaink űzték a vadat.

            Mivel 40.000 éve, vagy jóval régebben, feltaláltuk az írást, ezért őseinkről kétségtelenül, maradhattak fenn adatok a későbbi időkben is. A magyar nyelv szétesése talán 15.000, vagy inkább 10.000 éve kezdődött meg, ezért a mai nyelvekben ezernyi magyar reliktumot találhatunk, ha kutatunk. A magyar hősök keresése ezért a legrégebbi korokban is célszerű, mert eredményre vezethet.

            A preindoeurópainak minősített népek, vagy törzsek többsége magyar. Elsősorban írásuk bizonyítja ezt, ami az emberiség legnagyobb szellemi kincsei közé tartozik. A magyar nyelvhez nagyon közel álló törzsek lakták Európát, Ázsia északi részét és Afrika északi részét. Ezekből a törzsekből, népekből a későbbiek során más népek születtek, amelyeknek nyelve ma is őrzi magyar jellegzetességeit.

            Nimrúd király bizonyosan régebbi, mint Noé, Japhet, Thana. Nimrúd a csillagkor királya, ami annyira régebben volt, mint az ókor, hogy a mai történészek fel sem tudják fogni. Birodalmát nagyjából Kr.e. 9.500 és 7.000 közé lehet tenni, amikor valóban létezett a magyarok ősapjának nevezett Nimrúd király..

            Nimrúd neve a Nim és Rúd magyar szavakból tevődik össze. A Nim Magas, mint a Num is, valamint az Ur-Nim az oroszlán neve Komoróczy Gézánál. Nim országa keletre feküdt Szumertól, An-San, vagy Elám-Tu név alatt is ismert. A név a Magas értelmet hordozza, mivel a Zagrosz és Irán tényleg magasabb fekvésű, mint az alföldi helyzetű Szumer. Így a Nim-Et (német) föld is magasabban van a kárpáti magyaroknál. A Rúd Orion öve, meg ami alatta van. Mivel a Rúd vörös színű, jól felismerhetők a belőle eredő nevek, mint a Rúzs, ami vörös eredetileg.

            Nim-Rúd neve tehát magyar eredetű, a változatokkal együtt. Nem-Roth formában a Nem a Nim párja, Oroszlán értelemben, mivel a Nem-Es (Nemes) azt jelenti, Magas-Ház, Oroszlán-Ház. Az As-Es a magyarban és szumerban is Ház jelentésű. A Roth meg kétségtelenül Vörös, Rőt, a név így kiadja a Vörös Oroszlán értelmet is. A Vörös Oroszlán azonos az Orionnal, aminek sok magyar neve van. Még a görög Orion is magyar eredetű névösszetétel. A Nimród értelme azonos Nim-Rúd értelmével.

            Nagy királyunk birodalmáról fennmaradtak adatok is. A token-írás elterjedése nagyjából lefedi Nimrúd birodalmának területét. Nem lehet megérteni, miért kellett az akkor már teljes fejlettségében létező magyar rovásírás helyett kitalálni a token-írást, Kr.e. 9.500 körül Solymosban. Solymos Lukia keleti része. Talán az urak el akarták már akkor rejteni a tudást a nép elöl, vagy pedig a magyar írás szent volt, amit csak meghatározott esetekben lehetett használni?

            Oláh Imre, az egyik legnagyobb magyar kutató írja, hogy Egyiptomban a fáraó Nimrud fia címet viselt. Páter Szelényi Imre azt írja, hogy Nimrud Etiópiában született, Kash-Urban, a Maguar hegy lábánál, a kis Bakk pataknál nevelkedett. Bacchust (Bak-Kus) Dionyszosznak is mondják, meg Nimrúdnak is. Azt is felderítették, hogy Nimrúd a vízözön után nagy birodalmat hozott létre, amihez tartozott Shinar, Ur, Borsippa, Tur, Turan, Arad, Arpadu, Emes, Poros-Puli, Erech, Babel, Sur, Bor, Fur, Tokar, Resen, Ninive.

            A régi nevek mögött gyakran népnevek, vagy városnevek rejlenek, a szövegeket így kell értelmezni. A szövegek gyakran a Biblia koránál sokkal régebbiek.

            A Nimrud-nemzetségek királyi táblái is előkerültek, amit Rawlinson közölt. Nimrud törzsei, mint Kush-Tasphik, Ur-Kiek, Sibi-Tibik, Pisi-Risek, Eni-Elitek, Pana-Mu, Tarko-Lara, Sulu-Mal, Nassur-Uriek, Ush-Hittiek, Úr-Bala, Thuk-Hamme, Uri-Unne, Matari Bil,  Sani-Pu, Sala-Manu, Met-Inti, Jehu, Kush-Malakh, Hanno, összesen 20 törzs. A birodalom és a törzsek a Fekete-tenger, az Indiai-óceán és Eritrea-Szudán közötti területen uralkodtak. A Rost által közölt Stone tablet szerint még Khumria és Pekáhr királyságok is a birodalommal szövetségben voltak. A nevek jelentős részét pontosan lehet érteni magyar nyelven. Erre még vissza kellene térni.

            Nimrúdról azt írja H.P. Blavatsky, hogy Assziriát Nimrud földjének nevezték, Nimrud pedig foltos(bőrűt) jelent, és ő volt a párduc-bőrős Bacchus. Nimrúd és Nibiru összekeverése igen gyakori, pedig a Nib – Párduc, nem Nimród neve. A Foltos Bőr jelentéséhez hozzá kell fűzni, hogy itt az Égbolt Foltosságát akarták közölni őseink, ami az ég folt alakú csillagaira értendő. A nagymacskák foltjai, mint a párducé is, az Égboltot jelenítik meg, őseink képzeletében.

            Nimród testvérei közül ismert Foth-Fut, aki a mai Szudán és Kenya határvidékén maradt vissza. Talán a Fót városnév hasonlít nevéhez.

            Maurmulu egy vezér, akinek a nevét „Magyar Ember” értelemben adja közre Cserép József. A Maurok az egykori nagy afrikai Magyarország egyik népe, Mauretania és Morocco a mai maradéka. A szabad berber ma is Mazig, vagy Amazig nevű. Marei (Magyarok, Ma, a Föld, Királyai-Rei), libyai király. Masuasa király szintén Libyához köthető.

            A Gorgók, vagy Médek őse Antaeus, a gigász. Mivel a gigászok magyar harckocsizók a Kárpát-medencéből, nem teljesen világos, hogy miért folytak az ősök harcai egymás ellen.

            Memnón hatalmas király volt, a neve fennmaradt. Kis Aethiopia, Elam volt Memnon országa.

            A Sármata Amazonok területének neve Mazari is, ami a Madari-Magyari név nehézkes leírása, nem magyar írással.

            Maron királyt és főpapot Egyiptomba helyezik, ahonnan a cikonok népével kivándorolt. Maron a „Nagy Szőlész”. Országa Maronea, a nép városa Is-Mara volt. A cikonok, vagy kikonok a gólyát kedvelhették, a fehér gólya neve Ciconia ciconia, latinul. A magyar Czakó is Gólyát jelent.

            Sallustius szerint Hispániából települtek át Médek (Madjarok) Afrikába, akik Mauroknak nevezték magukat, ott városokat építettek, földművelést kezdeményeztek. Mint a pelaszg Alkinoosz városa, úgy néztek ki a városok.

            Az Aeolok vitték be az írást Itáliába, vagyis mi, az aeol Evander, Maya unokája, aki pelaszg-szikan népével érkezett ide (Plinius, Livius, Sztrabón). Aloeus gigász aeol ivadékai voltak a trákok is, akik városokat építettek A trákok ugye a tarjánok egyik csoportja.

            A Cheták (heták, a hét-magyarok) Zeuszt az Olymposz trónjára juttatják. Zeusz a Trójai Háború idején a görögökre az Ida hegyéről mennyköveket dobált (Homérosz).

            Vezér királyunk minden idők egyik legnagyobb magyar királya volt. Négy civilizációs expedíciója Egyiptomból dél, nyugat, észak és kelet felé irányult. Nevét sok formában írták, pontosabban olvasták, a helyes olvasat a Vezér. A Vezér név a Vez (vezet) ige, és az Ér Férfi, elemekből tevődik össze. Vagy Szavárdiából, vagy Európából érkezett Egyiptomba, társaival, akik mind istenné lettek. Vezér Szet testvére, vagy társa a Gonosz jelképe lett, képzett neve Szetes, illetve Satan a mai neve. A Szet/Szat forma a magyar nyelv jellegzetessége miatt alakult ki. Aruerisz Vezér társa volt. Ízisz Vezér felesége, fiúk Hor, de Nephthysz is tőle szült gyereket, Anput, vagy Anubiszt. Íz-Isz az Izzás Fénye, illetve Izzó-Ész (Isz-Isz), Nephthysz viszont a Nép-Tűz nevet viseli, mivel tűzzel pusztította el az emberevéshez visszatért lakókat. A nevek a magyar károktól erednek, nem görögök, a görögök csak több ezer év múlva lépnek a történelem színpadára.

            Szeszosztrisz később két hadjáratot vezetett, egy délit, és egy északit. Megpróbálta Vezért utánozni, hogy ő is halhatatlanná váljon. Az északi hadjárata során három ifjú harcosokból álló hadtestet visszahagyott a mai Georgia déli részén. A harcosok a környék lányait vették feleségül, szinte bizonyos, hogy tőlük erednek a kolcsok, egy magyar törzs. Nevüket Kolh alakban is írják, ami súlyos tévedés. Grúzia Kolkhisz nevéről van szó. Szeszosztrisz talán Kr.e. 2.800 körül hajtotta végre hadjáratait, amire van is egy egyiptomi írásos adat. De valószínűbb, hogy ennél a kornál is régebbi volt nagy vállalkozása. Inkább Kr.e. 3.600-ra tehetjük nagy vállalkozásának idejét, amire szintén van írásos megjegyzés. Neve „Háromszor Szent” értelmű lehet. Vezér után, aki négy égtáj felé vezetett hadjáratot, civilizációs kísérletet, Szeszosztrisz volt, aki két égtáj felé próbált hódítani, Észak és Dél irányában. Dárius őket szerette volna utánozni nagy hadjárataival, de neki nem sikerült megkerülni a Fekete-tengert, mert a szkytha magyarok megverték seregeit.

            Myrina egyik legnagyobb harcos királynőnk, akiről értékes adatok maradtak fenn. Neve helyesen Murina, ami Fényes Napnő értelmet tartalmaz. Mu Fény, Ri Nap, mint Rika királynő nevében, aki Réka is, a Na Nő, Ember, és még néhány más jelentése is van. Murina Szavárdia központjából indítja támadásait, igen jelentős seregekkel. Trákiába is behatol, meg az egyiptomi Ammon (Vászet, Vác) vidékére. Súlyos harcokat vív az Atlasz-vidéki Atlantisszal, majd a gorgonokkal (gorgókkal), akikkel szemben váltakozó a hadiszerencséje. Nagy Murit rendezett, annyi bizonyos, mert a Muri név ma is élő a magyar nyelvben. Murinának ma is sok hagyománya él, amit az indoeurópai utódaink gyakran nem megfelelő pontossággal értelmeznek.

            Dionyszosz királyt nem azonosíthatjuk Vezérrel, Ozirisszel. Nagy magyar király, akinek a neve fennmaradt a görög időkig. Indiában 153 királyt számlált Dionyszosz népe. Sajnos, nem ismerni a 153 király nevét. A tudomány egyes fogalmakat kész összevonni, ami nem helyes megoldás. A neveket nem szabad összevonni, pl. Deusz nevét Zeusszal. Minden névnek önálló jelentése van, minden névnek önálló életútja is létezik. A nevek természetesen rokonok egymással, de van köztük halvány különbség is, mint a Deusz és Zeusz nevek közt is.

            A mai dravidákról azt írták az ókoriak, hogy a magyarok amazon anyáitól származnak. Ezért az indiai harcokban a magyarok a Panda nemzetet segítették az árják ellenében. A Panda magyar családnév is, a Pánok Országa jelentés mögött (Pan-Da) egyiptomi és kárpáti rokonság sejlik. Pán isten egyiptomi, Vezér barátja, nem görög, amint beállítják sokan. Pán a Nap fordítottja is egyben, vagyis Földi Nap, az égi Nap tükre. Mivel a Pán Urat is jelent, azonnal érthetjük, hogy rólunk, magyarokról van szó. Azután a latin Pan Kenyér, ami a Nap jelképe, teljesen világos, hogy mi vagyunk a Kenyér népe (Pan – Nap).

            Az indusok az észak-afrikai magyarokkal azonos eredetűek. Ebből az is következik, hogy az indus istenek, királyok között rengeteg olyan név van, ami magyar nyelven is felismerhető, és azonosítható.

            Oláh Imre minden adatát érdemes megfontolni, mert a tiszta forrásokból merít. A párducbőrt viselő beavatott, aki a halál után isteni feltámadásban részesült, és párducbőr-kacagány volt a jelvénye, Nebrodesznek hívták. Amit a Nibru, Nibur és Nimru szavak is őriznek.

            A görögök használták az Ukkus, Okkus nevet, ami az ős-kushok nyelvén Nagy-Kust jelentett. A szumer Ak Magas, Fejtető, az Ak-Kus eszerint Magas-Kus értelmű lehet.

            Evechus Kaldea első uralkodója, akit W. William Nimrud, vagy Bacchus nevével azonosnak tart.

            Egy Ad nevű nemzetőst Thamuddal együtt, óriás termetűnek, gigásznak tartottak. Akkoriban a mai Arábia neve Ethiópia, a Kusok országa nevű volt, amikor ott még szemiták nem éltek. Ez is rendkívüli közlés. Arábia földrajzi nevei között tehát ezért találni annyi magyar nyelvű objektumot, amit az arabok a mai napig is megőriztek.

            Belus a mezopotámiai föld első királya, Korenei Mózes szerint, ő alapította Babilont. A név a Béla magyar nyelvű becézése, de Bél-Us formában Bél-Ős értelme is van. Belus nem más, mint Jupiter fia. J. Bryant elképzelése szerint Kaldea első uralkodói Khamasbelus, Evechus, és Porus.

            Poroneus a Föld első királya lőn, és a föld akkor egy nyelvet beszélt, és Jupiter uralkodott felette. Tehát van egy Poroneus nevű királyunk is.

            Samirus királytól, aki Nimrud fia, származtak a népek Sineár, vagy Samara földjén.

            Ninus nagy magyar király, akit Ninipnek is neveznek, ő öccse Sin-Magur királynak, atyjuk Nimrud. Ninust nem lehet asszirnak nevezni, mert amikor Ninivét felépítették, amit Ninusnak tulajdonítanak, akkor még asszírok nem léteztek.

            Adzsem (Ad-Szem, vagyis a Szem-Atya) országát egy mitikus király, Kaiomár alapította. Apja Ad volt. Kaiomár 30 évig uralkodott. Kaimur névalakja nagyon hasonló Kain-Úr névalakjához. Utána Hosheng lépett a trónra, 40 évig uralkodott. Egy „Haraberezati” nevű magas hegyen uralkodott, arany trónon, arany párnán ülve, mágusai körében.  Száz fehér lovat, ezer ökröt, tízezer kövér birkát áldozott a nemzet Boldogasszonyának, a szent Ardvi-Sura Anahita tiszteletére.

            Utána Takhmurás, (az Aveszta Takhma-urpi) nevű királya következett Adszem trónján. Takhma-Úrfi értelemben is nézhetjük az új király nevét. Az ő uralma alatt kezdődött a „nemes jelesek” tisztelete. Egy hős halála után a palotában szobrot készítettek róla

           

KRÓNIKÁINK KIRÁLYI LISTÁI

Egyik legnagyobb történeti rejtélyünk a magyar királyi lista. Sajnos, nem foglalkoznak vele a hivatalos szervek, tankönyveinkben nem szerepel a névsor, túl veszélyes a sok ferdítésre nézve, amit tanítanak a magyar ifjúságnak, amitől aztán a felnőttek olyanok lesznek, mint amilyenek. A lista nevei között Götz László többet is azonosított a kínai iratokban meglévő hun királynevekkel. Több listánk is van. Mindben 40 király neve szerepel, ami valamilyen mágikus, vagy misztikus ok miatt lett kiszámolva, mert egészen biztos, hogy sokkal több királyunk volt az eltelt idő alatt.

            Ipolyi Arnold névsora: Almus, Eleud, Ugek, Ed, Chaba, Scemeyn, Ethei, Opus, Cadicha, Berend, Zulta, Bulchu, Bolug, Zambur, Zulta, Leel, Levente, Kulche, Ompud, Miske, Mike, Beztur, Budli, Chanad, Buken, Bodofart, Farkas, Othmar, Cadar, Beler, Kear, Keve, Keled, Dama, Bor, Hunor, Nemroth, Thana, Japhet, Noé.

            Thuróczy János két listát egyesít, a Kézai Simon által közöltek szerinti Némrót – Ménrót vonalat, aki Khámnak volt a fia, és a Képes Krónika vonalát, ami szerint Japhet volt az ősapa. A két krónika csoport között nincs ellentét, ha megértjük, hogy Egyiptomot és Észak-Afrika sok országát is, meg Mezopotámia és környéke sok országát is mi alapítottuk, Kínával és Japánnal, meg sok keleti országgal együtt. Három legfőbb központunk Atlantisz, Kárpátia és Szavárdia volt, meg sok más egyéb terület, ahol már 40.000 éve abszolút biztosan kimutatható a jelenlétünk. Az ilyen adatokkal egyszerűen nem tudnak mit kezdeni a nekünk magyarázgató Nagy Arcok. A fia akarja megmagyarázni az apjának, hogy ő a nagyapa.

            Thuróczy János listája: Álmos, Ügyek, Ed, Csaba, Etele, vagyis Attila, Bendeguz, Torda, Szemény, Ete, Opos, Kadicsa, Berend, Szultán, Bulcsu, Balog, Zombor, Zámor, Lél, Levente, Kölcse, Ombód, Miske, Mike, Beszter, Budli, Csanád, Bökény, Bondofard, Farkas, Ottmár, Kádár, Belér, Kér, Keve, Keled, Dámá, Bor, Hunor, Nimród, Kús, Khám, Noé.

            Mikus Márton névsora, amit a Forrás nevű helyről lehet elérni.

            Nimród és Ankira, akiktől született Hunor és Magor. Rögtön meg kell jegyezni, hogy Ankisza neve Mikus Mártonnál Ankira formában jön elő. A Sza a Menny Fiai Magyarok népneve, a Ra viszont jelent Embert, Lényt, egyes esetekben Feketét is. Hunor után Bor, utána Dama, utána Keled, utána Kear (Kér), utána Belér, utána Kedár, utána Otumor, utánaTarkas, utána Bendefard, utána Bokány, utána Csanád, utána Buda, utána Beztur, utána Mike, utána Mikes, utána Ombud, utána Kölcse, utána Levente, utána Lél, utána Zámur, utána Zombur, utána Balug, utána Bulcsu, utána Zulta, utána Berend, utána Kadicsa, utána Upas, utána Ethei, utána Szemény, utána Torda, utána Bendehuz (Bende-Khus) uralkodott. Bende-Khus nemzette Etelét, Atilla királyt, Atilla nemzette Csaba királyfit. Csaba (Chabad) meghalt 514-ben, fiai Ogurd és Muagyer. Ogurd uralkodott 514-től haláláig, 518-ig, Muagyer uralkodott 519-től 568-ig. Balug (Balakh) uralkodott 570-től, meghalt610 körül. Upas, Muagyer dédunokája uralkodott 710-től 750-ig, Csaba, Upas fia, uralkodott 750-től, meghalt 782 körül. Fiai: Ed, kvorezni nőtől, uralkodott 784-től, meghalt 790 körül, Edemen, uralkodott 790-től, meghalt 809-ben.

            Ügek uralkodott 810-től, meghalt 844 körül, fiai: Előd (Eleud) uralkodott 845-től, 861-ig, fia Emesétől Álmos, született 819-ben, uralkodott 862-893 között, fia Árpád, a Honvisszafoglaló, született 840 körül, uralkodott 892-907 között.

            Fiai: Levente, Tarhos, Üllő, Jutas, Zolta. Zoltán fejedelem nemzette Taksonyt, Taksonytól született Géza (Geysa). Géza és Sarolt, Gyula leánya, nemzette Vajkot, Vajk I. István, 1.000-ben keresztény király lett, aki a Szent István nevet kapta.

            A Képes Krónika királylistája Kálti Márkhoz fűzhető, aki Nagy Lajos király udvarában alkotta meg művét. Szerinte: Ögyek fia Előd Szittyaországban Eunodubilia leánytól fiat nemzett, kinek neve lőn Álmos. Álmos, aki Előd, ez Ögyek, ez Ed, ez Csaba, ez Etele, ez Bendegúz, ez Torda, ez Szemény, ez Etej, ez Apos, ez Kodocsa, ez Berend, ez Zsolt, ez Bulcsú, ez Balog, ez Zombor, ez Zámor, ez Lél, ez Levente, ez Kölcse, ez Ompód, ez Miske, ez Mike, ez Beszter, ez Budli, ez Csanád, ez Bökény, ez Bondorfán, ez Farkas, ez Otmár, ez Kádár, ez Belér, ez Keár, ez Keve, ez Keled, ez Dama, ez Bor, ez Hunor, ez Nimród, ez Thána, ez Jáfet, ez Noé fia volt. Álmos nemzette Árpádot, Árpád nemzette Zoltánt, Zoltán nemzette Taksonyt.

            A nevek közül több is átírást szenvedett, vagy a szerzőtől, vagy a mai közreadók részéről.

            Még Badiny Jós Ferenc is közöl egy listát, a Magyar Ház kiadásában, de sajnos értékelhetetlen adatokat ad, mivel több nevet kihagy a sorból. Továbbá több listát is értelmezhetünk, amelyek szerzője modern korból alkották meg királyi listáikat.

            A listák csupán Noéig mennek vissza, ami teljes tévedés. A Noé, Japhet, Thana, Nemroth és a Noé, Khám, Kús, Nimród sorok is félig tévedések, a szerzők csak saját koruk elképzeléseit, és a Biblia adatait, valamint eltűnt krónikák közléseit adják tudtunkra. Ettől függetlenül rendkívül értékes adatok, az első pillanattól látható, hogy Egyiptom (Khám, Kús) és Mezopotámia (Japhet, Thana) belekeveredik a magyar nép születésébe. Azonnal jelezni kell, hogy fordított a helyzet, Egyiptom, a kusok, a szumerok, szemiták, indoeurópaiak keletkeznek a magyaroktól, és nem fordítva.

            Hőseink királyok, de olykor istenek is, istenné vált királyok. Mivel 40 név van felsorolva, tudni kell, hogy királyaink nem ennyien voltak, hanem ennél sokkal többen. Valamilyen mágikus ok miatt csak 40 királyt volt szabad felsorolni. Ráadásul teljesen bizonyos, hogy Szumer és Egyiptom megalapítása Európából történt, de a középkor gondolkodói a Biblia hatása alá kerültek, ezért aztán a királyi lista is félrevezető.

BIBLIAI NEVEK

Ádám a magyar ősapa, a szumer Ad, Ada, Adda nevek azt bizonyítják, hogy Ádám neve kapcsolható a szumerokhoz. A magyar Ad ige és Ada városnév is valószínűsíti Ádám (Adam) magyar eredetét. Adam nevében az Ad ige jelenik meg főnévi értelemben, az Am Hely. Mindig az Atya Ad, és az Anya Kap, áldást pedig a gyerekek, akik öröklik szüleik vagyonát. Valójában Ádám a Nap, Éva pedig az Év, az adminiták pedig az egyik nagyon régi, őskori magyar törzs. Egy szumer eposzból pontosan meg lehet érteni, hogy Ádám és Éva valójában csillagászati fogalmak. Ádám, vagyis Udum jár az égen, ívek szerint, az összes napi ív pedig kiadja az Évet, Éva nevét. A borda is innen ered, mert ha lerajzoljuk a Nap járását, akkor bordákat kapunk, így lett az Év istennője a bordákból teremtve.

            Káin és Ábel szintén két magyar hős, Ábel megölte Káint, vagyis az akkádok megölték a szumerokat, azután ráfogták a szumerokra, Káinra, hogy ő ölte meg Ábelt, a szemita akkádokat. Ha megnézzük a mai Mezopotámia népességét, láthatjuk, hogy a szumerokat ölték meg az akkádok, vagyis a szemiták.

            Káin nem más, mint Kien isten, akit Enki néven jobban ismer az emberiség. Kien nevének változata a héber Kajin = Vaskovács, aki a magyarokat nevezi meg Kis-Ázsiában. Kaján istenünk neve is Kien nevével rokon. Tubal-Kain országa Kis-Ázsiában már fiatalabb terület, mint az egykori szumer-szemita harcok területe. Káin a földművelő, vagyis a szumer, vagy magyar nép.

            Ábel nevét Ab-El formában úgy lehet értelmezni, hogy Háza- Él Istennek. Vagyis Él Házából való hős. Az El/Él magyar szónak sok száz megjelenése van a magyar nyelvben, ami régiségét bizonyítja. Ez a régiség természetesen sok tízezer évre megy vissza, a rovásírás alapján. De Ábel nevét bonthatjuk A-Bel formában is, igaz, a szemita nyelvekben Bél és Bál Baal, Baál alakot vett fel. A-Bel a Magas-Szépséges, a Magas-Ragyogó, aki természetesen a Nap.

            Szet a Szetes Egyiptomban, a Sátán, van valóban Kezdet jelentése is. De az nagy  tévedés, hogy eredetileg Set, vagyis a Setét uralkodott, mert a Teremtés előtt nem volt semmi, csak a nincs, a nem van, amikor se tér, se anyag, se energia nem létezett. Tehát Setétség sem létezett. A Setét csakis a Fény megjelenésével jött létre, a fény ellentéteként. Ettől függetlenül az okoskodás zseniális. A magyar nyelvben nem csak a Szat-Szét, Sat-Set, hanem a Zat-Zet képzőnek minősített alakok is előfordulnak.

            Noé nevének jelentése az Úr Háza. Noah az Úr Vitéze. Szem a Fény Helye, azonos a magyar Szem szóval. Sze-M formában a Sze a Fény, az M a Hely. A Szema-For jelentése a Szem-Hordozója. A Szem azt jelenti, hogy eredetileg a szemiták a Nap hívei voltak, és a magyaroktól származtak. Ma a Sem szó nem más, mint a Szem szó szabályos utóda. Khám, illetve Hám „fekete” és a bőr felső része, lásd Hám, Irha, Bőralja. A Khám szót a Kán rangnév változatának is tartják. Másként azonban a Hám „vörös” is, ha a bőrt megsüti a Nap. Japhet neve is magyar, mert az Ap/Ep Ház, a Het a Hét, a név elöl jejesedik. Pontosan bizonyítja a név jelentését Japhet hét fia is, meg azt, hogy abszolút pontosan meg lehet érteni a Japhet jelentését magyar nyelven. A görög Iapetosz, latin Japetus természetesen a magyar JapHet névből erednek.

            A Biblia rengeteg magyar nevet tartalmaz, olyan sokat, hogy bemutatásuk külön dolgozatot igényel.

MEZOPOTÁMIA

Thana fia Etana isten. Mivel E-Tana azt jelenti, hogy Háza Tanának, világos, hogy Etana Thana házából származik, tehát Thana a régebbi, és Etana az újabb névalak.

            Nimród és Nemroth a Vörös Oroszlán is, a Nap.

            Hunor a következő király, aki azonos az Orion csillagképpel.

            Bor azt jelenti, hogy Víz, lásd Borszék, Borvíz. A víz fogalma több más királynévben is feltűnik. Igen elterjedt szó, az arab Bahr alakban mondja ma.

            Dama és Dámá neve van benne Damasek istenünk nevében is. A Sék, Sák a Főség neve. De Dumu-Zi, Dumu-Zid neve is rokon Dama nevével. Van egy Dama nevű törzs is, azon a tájon egyiptomi magyarok jártak pár ezer éve, innen eredhet a név. A Dumu Gyerek, a Zi Élet, ami miatt az Élet Gyerekei Dumuzihoz köthetők.

            Mezopotámiában rengeteg magyar nyelvű hősnév ismerhető fel. Sok kiváló magyar nyelvész és történész, elsősorban Nyugaton, indult a nevek megmagyarázása irányába. A szumer nyelv kétségtelenül a magyar nyelvből ered, ami miatt a szumer, majd az akkád történelem is tele van magyar nyelven érthető nevű hősökkel. Minél pontosabban értünk magyarul, annál pontosabban megérthetjük a nagy civilizációk hőseinek a nevét magyar nyelven.

            Gilgames – Izdubar és Enkidu – Luhunga két hatalmas magyar hős. Történetük szereplői között szinte mindegyik név megérthető magyar nyelven.

            A szumer királylistákon sok a magyar név. Az is rendkívüli, hogy sok név megjelenik a keltáknál, illetve angoloknál, más nevek meg egyes finnségi népeknél.

            A térségben a hurri-uratui, a hatti-hettita, és a nim-elámi királynevek között is szabad kutakodni.

            A szemita Assziria előtti királyok, és még sok dinasztia királyai viselnek magyarul is jól érthető neveket. Felsorolásuk meghaladja ezen írás szándékát. A szumer, de a környék több nyelvében is jól felismerhetően, magyar királyok, vezérek, hősök nevei jelennek meg.

HŐSÖK

Partholon vezérünk talán Kr.e. 2.500 előtt élt. Angliába ment, ő, vagy rokonai részt vettek a Stone-Henge megépítésében. Neve beszélő név, a bronz előállításának ügyében sok magyar vezér kelt útnak. A bronz Kr.e. 5.000 körül jött létre, amit a Torontáli Jogar bizonyít. Az antimon, az ón és az arzén vegyítése a rézzel adta ki a bronzot. De sokáig vitatkoztak a fémműves magyarok, melyik változat a legjobb. Az antimont Kőszeg környékén használták, az arzént a Kaukázusok vidékén, az ónt Kis-Ázsában és a Kárpát-medencében. Anglia déli partjai mérhetetlenül sok ónt tartalmazó kőzetekkel van tele, ezért ment ide Partholon.

            A magyar vezér neve több variációban is érthető. Part-Hol-Ón formában az Ón utáni kutatás hősét láthatjuk, aki az Ón elsődlegességét tűzte zászlajára, a bronz előállítása ügyében. De a Pártol-Ón is pontosan ezt az értelmet mutatja. A görög jellegű Par-Tholon formának nincs értelme, sem az indoeurópai, sem a magyar nyelveken. Az Ón mellesleg An isten fémje, a magyar Ónd vezér neve is rokon az Ón szóval.

            Feridun Takhmuras unokája, neve Perisdun formában is ismert. Feridun hatalmas hódító, talán a legnagyobb magyar hősök közül való. A Feri közismert magyar név, a Tündér Fairy névhez is van köze, a Dun Don, Úr, vagy Nap. Adzsem, amit Ad-Szem (Ad-Sem) formában is lehet értelmezni, Feri-Dun alatt érte el hatalmának tetőpontját. Az Aegei tengerrel határos Rum tartománytól Sziria, Azerbajdzsán, Kína és India, délen Mezopotámia és az Arab-félsziget egy része tartozott hozzá. Elképesztően hatalmas birodalom, amit leírnak az ókori adatok. Feridun a máguspapi tudományokban is jártas volt, ezért őt „mobid”, vagyis mágus címmel is illették.

            Perisdun király, aki vagy azonos, vagy nem, Feridun királlyal, uralma Adzsemen kívül kiterjedt Indiára is. A Puránák Harjasavának nevezi, és fiával együtt India legnagyobb uralkodói közé sorolja.

            A híres adzsemi fejedelemnek, Feridunnak, öt fia volt, mint Árpádnak. Árja, Tura, Sarima, Sina és Daha, akik egymás közt elkeseredett testvérharcot vívtak. Feridun ötven évi uralkodás után felosztotta köztük birodalmát. Sarima kapta Rum földjét, ez lenne Nyugat, pl. Egyiptom. Tura, Sina és Daha kapta Turkisztán, Kína és India földjét. Az Eufratesz és Oxus közötti földeket Iradzs örökölte, aki talán Árja nevével lehet azonos.

            A Kayaniak népe a Kaján isten népe lehetnek, akik Közép-Ázsiában éltek az ókorban.

            Arszak nagy király neve az Ar és Szak értelme alapján, magyar nyelvű király lehetett.

                A turáni származású páthusok (párducok) egy Thrita nevű őstől származnak. Aki Szam, ez Turák, ez Szpenyaspá, ez Durosaspá, aki az adzsemi Feridun egyik fiának, a turáni Turnak a fia volt.

                Thrita nemzetős fia még Dastan, Khusra, Mihrevandak, Aparnak, Sparnak.

            Bagzat király Khorezmben uralkodott, az arab hódítás előtti korszakban. A neve magyar nyelvű, a Bag a Nap. Bagzani és hasonló rokonai jól ismertek a magyar nyelvben. A nevet Tolsztov nagy orosz régész könyvéből lehet megismerni, aki Közép-Ázsiát magyar népességű területnek tartja. A Bag-Zat második szava a Szat/Szet változata, a keletkezés értelme mellett a Fiú jelentés is megjelenik benne. Bag-Zat ezért a Nap-Fia. Az Alj-Zat, Kar-Zat, Mag-Zat és hasonló neveink mutatják magyar nyelvű eredetét.

            Csicsi hun-magyar király neve Napok-Napja értelmű. Ha valaki csicsiskálni akar, akkor lehunyja a szemikéjét, a csillogó csillagait, mert a szemek csillagok, napok. Touman és Maotun apa és fia, a köztük való harc mese is lehet, a neveik alapján.

            Itáliában, ami magyar földrajzi név, rengeteg a magyar nevet viselő hős. Közülük talán Herkules emelendő ki, akinek a nevét az etruszk feliratok Hercle, vagyis Herkle (Her-Kul-E) formában írták. Julius Caesar (szégyenünkre), Maecenas, a Curtius testvérek, (Kürtiusok), de maga Romulus és Raemus is magyar nevűek.

            Meséink hősei, Jánoska, Jankó, aki An isten fia, Matyi, Ludas Matyi, a Szegény Legények, Toldi és Tell Vilmos mind a nagyon ősi, itt akár tízezer évnél is régebbi időt kell érteni, korokból erednek. Számuk igen nagy.

            Hőseink nevei nagy számban jelennek meg ma más nyelvű névnek tartott nevekben. Nyugaton, Atlantiszban, azután a germánok, kelták között, a finnségi népek között, az oroszoknál és más szláv nyelvekben, Itáliában, Észak-Afrikában, a Balkánon és Görögországban, Kis-Ázsiában, a Kaukázus népei között, Közép-Ázsiában, a hun birodalmakban, a török és mongol nyelvekben, Kínában, Japánban és bizonyára Koreában is, amerikai indián nyelvekben, és még sok más nyelvben. Ha a név formája és jelentése teljesen megegyezik az adott nyelve esetében és a magyar nyelv esetében, akkor nem az a feladat, hogy letagadjuk az egyezést, hanem az, hogy bemutassuk a rokonságot.

HŐSNŐK

Női hőseink száma is végtelen. Nem volt még női hőseink összegyűjtésére tett kísérlet, de királynőikről már készült gyönyörű könyv. A női hősök is inkább emberek, a tündérek és istennők, bár szoros rokonságban vannak női hőseinkkel, mégis külön csoportot képeznek. Róluk tehát külön érdemes néhány szót írni.

            Éva ősanya nevéről már volt néhány szó. Éva az Év Istenasszonya, (Év-A), de nem tudni, hogy az „A” szó pontosan mit jelent? Lehet Magas, Nagy, hátra vetett névelő, vagy esetleg a női nem jelölője. Teljesen bizonyos, hogy magyar nyelvű női név, és az emberiség ősanyját láthatjuk nevében. Ehhez a héber hagyományok is hozzájárultak, hogy az emberiség megőrizhesse talán legfontosabb ősanyjának a nevét. Azt meg kell jegyezni, hogy a héber „Hijja” nem az Éva névvel rokon, de az angol Eve már igen.

            Az Ív természetesen rokon az Év szóval, a Napisten járásának íveivel. Az Ív magyar ige is, sok származéka keletkezett, pl. Ívni, Ivadék, Ível, stb.

            Az Év és Ív nevek közé tartozik az Íj is, azt hiszem, de nem tudom. Az Íj is egy Ív, ura a Húr, amit az Íjra kell felajzani. A magyar N betű is egy Ív, a Nő megjelenítése. Olyan régi képzetekről kell beszélni, amelyek sok tízezer évnél is régebbiek.

            Isis (Ízisz) és Nephthysz istennőkről is már több helyen volt szó, bemutatva csodálatos jelentésű nevüket. A két hősnő később istennővé változott az egyiptomi nép emlékezetében. De rendkívül szeretetre méltó hősnők, akiket nem szabad a magyar hagyományokból elragadozni hagyni. Neveik egyértelműen magyar nevek.

            Egyiptomban számtalan magyar nyelvű hősnő nevére bukkanhatunk. Sajnálatos, hogy róluk alig van kevés információja a magyar nemzetnek, a világ nemzeteinek meg annyi se. Az egyiptomi magyar hősnőkről, királynőkről érdemes lenne egy részletesebb kutatást folytatni, de Nofretéte, vagyis Napra-Tét-E királynő nevét itt is fontos megemlíteni. Nevét sok formában írják. Ő az egyik Napba Öltözött Asszony.

            Több helyen is említésre került Maya és Teja neve, akik Magor és Hunor feleségei voltak. Maya sok népnél megjelenik, Itáliában, Görögországban, Indiában, Mayaföldön, de neve magyar, mert a Ma a Föld, a Mama, a Ya jelenti az Istennőt. Magor ősatyának szintén vannak kapcsolatai a Földdel, a Mag jelentése miatt, de alapvetően a Magok a Csillagok, Mag-Or a Csillagok-Ura, a Nap.

            Teja neve is több ókori névben feltűnik. Teja a Tejút úrnője, Hunor a Hunytak ura is, vagyis az éjszaka ura, amikor láthatjuk a Tejutat. Ezért Teja, a Tejút úrnője, Hunor felesége. Csak a magyar képzetek a Felső Világba mutatnak, az Ég felé, míg sokkal későbbi utódaink világképe már az Alsó Világot célozta meg a halottak világának.

            Myrina királynő minden idők egyik legnagyobb magyar hőse. A „magyar” népnevet azért kell használni számtalan alkalommal, hogy a mai viszonyok között élő emberek, magyarok, a Föld népei, megértsék, miről van szó. Myrina királynőt amazonnak mondják, ami nem teljesen azonos a magyar szóval, de az amazon név magyar nyelvű. Ha megértjük az Amazon szót, meg a körötte lévő hatalmas kultúrát, akkor közelebb jutunk a megoldáshoz, ami ellen már nem lehet tenni. Az amazonokhoz fűződő sok ókori írás női harcosokról beszél. Az Ama, Eme, és az Umu is a magyar nyelven Anyákat jelent. Az Ama nép egy Anya nép volt, olyan társadalmi formáció, ahol az Anyák uralkodtak. A matriarchátus fogalma is megjelenhet a névben. Az Ama-Zon szó utótagja, a Zon egyértelműen Don. A Zon a Zóna szóban is szerepel, de az Úr Don (és Ton) neve szabályosan alakulhat Zon alakra. Ama-Don nem más, mint az Ama-Urak, Anya-Urak alkotta nép. A Thermodon, Don folyók (Don és Volga) és sok más név is magyar jellegüket igazolja.

            Myrina nevét helyesebb Murina formában olvasni, mert a görög nyelv nem ismerte az „U” betűt, helyette gyakran Y betűt használt. Az „U” olvasatának három variációja is volt, ami igaz. A királynő hatalmas hadsereggel megtámadta Trákiát, azután Egyiptomba is bevonult, majd a mai Morokkó (Marokkó) területén III. Atlantisz népével keveredett háborúba. Ezután kihajózott az Atlanti-óceánra, ott szintén háborúzott, majd a gorgonokkal vívott félelmetes csatákat. A Gorgonokat, vagy gorgokat, médeknek lehet beállítani, de a gorgonok inkább a görögök előzményei lehetnek.

            Murina neve a Muri (Myri) szóval lehet összefüggésben, aki akkora Murit rendezett a Földön, ami ma is megmaradt a magyar nyelvben. A Na a névben több jelentésű, de az egyik Nő értelmű. Muri-Na a Muri-Nője, amazon királynő.

            Az amazonok, vagy Anya-Urak népeiről sok forrás szól. Őket semmibe venni az emberiség történelmének meghamisítása. Az amazonok sok helyen felbukkannak, őket mindig magyar harcos nőknek kell látni. Neveiket ezért szükséges összegyűjteni, és megfejteni, a magyar nyelv szerint.

            Hippolüté, Pentheszileia, Antiopé és Melanippé rokonok. Arész és Otréré, vagy Otréra a szülők. Herkules és Thészeusz amazonokat vett feleségül, mivel az amazonoknak volt joga a Földhöz, ezért egy király nem uralkodhatott a királynő nélkül, mert a királynőnek volt joga a területhez, vagyis a Földanyához.

            A Panda nemzet tagjai a magyar amazon anyáktól származnak, ők a Pandava nép Indiában. Ezért a magyar harcosok a Pandavákat támogatták, az indek ellenében.

            Maya unokája Evander király, aki pelaszg-szikan népet vezetett.

            Árkia királynő, vagy hercegnő Oceanus huga, de mi tudjuk, hogy Oceanus neve magyar eredetű (Ó-Keán), és tengeristen egyik magyar neve.

            A szumer névanyagban is nagy számban lelhetőek fel magyar nevek. Ildi-Subad királynő nevét jól lehet érteni. Ku-Bau királynő a Száj-Bájú fogalommal is kapcsolatos lehet. Ugyanis kocsmárosnő rangról emelkedett királynői rangra. A Bau, vagy Ba'U istennői név, akinek a nevét a Ba'U-Dug -Baldog, Boldog névvel is kapcsolatba hozzák.

            Roxana hercegnő, aki Nagy Sándor felesége lett, Rusz-Anak formájú nevet viselt. A Rusz a magyarokat jelentette, nagyon régen, a szumer időkben is. Az Anak szó az Ana=Anya és a speciális magyar nyelvi becézés, a K ötvözetéből jött létre. Rusz-Ana-K a Rovó-Anyácska, mert a Ru Írás jelentésű is magyarul.

            Csicsak kazár, vagyis Kaszi hercegnő, egy bizánci császárhoz adták férjhez. Neve magyar nyelvű. A Csi Nap, a Csák Főség. Hercegnőnknek a feje is lehetett Nap színű, vagyis szőke hajú, de a neve egyszerűen egy Naphercegnő fogalmát is viselhette.

            Nagylábú Berta hercegnő neve a középkori hagyományokból ered. Valamikor 500-600 táján Bertát a francia királyhoz adták feleségül. Az eseményről hiteles monda szól, amit a hitehagyott franciák nem is ismernek.

            Teuta illyr királynő Kr.e. 231-227 között uralkodott. A neve magyar, Tejuta a jelentése. Férje Agron király, aki a magyarok Agaron nevét viselte. Az illyr nép területén igen sok magyar nyelvű városra bukkanhatunk, ha kutatunk Agron, neve szerepel a Iaszon vezette görög hajósok nevei között is, akik a magyar Kolcs (Kolkhisz) ellen támadtak. Agron (Agronómus) halála után Teuta királynő nagy háborúkat vívott. Amikor a rómaiak legyőzték, nem ölték meg, csak a hatalmához való jogot vették el.

            Artemiszia Halikarnasszosz királynője, amazon, apja Lügdanisz király. Részt vett Xerxész görögök elleni háborújában, és egyedül a perzsa flottában, nagy dicsőséget szerzett. Nevében a Temisz talán megjelenik.

            Didó afrikai királynő, sorsa tragikus. A Did-Ó meglehetősen magyar jellegű név. Amikor a magyar-föníciai flotta megérkezett, és Karthágót megalapították, akkor került elő Didó királynő neve.

            Heléné nem más, mint Tündér Szép Ilona, aki istennő. Homérosz csodálatos eposzaihoz nem férhet kétség. Azt azonban nem lehet elfogadni, hogy Homérosz ismerte a magyarok, vagyis az emberiség történetét, mert nem ismerte. De egy kis szeletkéjét igen, aminek a segítségével megírta az Íliász káprázatos művét. Ez azonban senkit nem jogosít fel arra, hogy átírja őseink történelmét, Homéroszt sem.

            Tündér Szép Ilona Trója (Torja) istennője, az emberiség legszebb nője. Ardilus a kedvese és férje, tőlük erednek a magyarok.

            Homérosz, az Íliász alkotása közben remekművet írt, de csak a saját korának megfelelő idők között tudott mozogni. Heléné nem spártai születésű, bár Spárta magyar város. Parisz nem rabolja el, mert Heléné egy szobor, egy istennő, akit nem lehet elrabolni. Homérosz téves elképzelései súlyosan hozzájárultak az európai népek világtudatának kifordulásához.

            Rasdi magyar hősnő sorsáról ismertek beszámolók. Csatlakozott Levente, Béla és András hercegekhez, Péter király ellenében, sorsa nem ismeretes. Egyes közlések szerint rettenetes volt, börtönbe vetették, és nem adtak neki enni.

            Hősnőink nevei számolatlanul fennmaradtak. Kutatásuk nem kezdődött meg.


 

Tartalom

♦ Misztikus szányolcas / Bevezetés a magyar mitológiába III. rész. I. fejezet
♦ Növények a mitológiában / Bevezetés a magyar mitológiába III. rész. II. fejezet
♦ Állatok a mitológiában / Bevezetés a magyar mitológiába III. rész. III. fejezet
Meséink rejtélyei / Bevezetés a magyar mitológiába III. rész. IV. fejezet
♦ Krónikáink igazságai / Bevezetés a magyar mitológiába III. rész. V. fejezet
♦ Hősök és hősnők / Bevezetés a magyar mitológiába III. rész. VI. fejezet
♦ Tündérek / Bevezetés a magyar mitológiába III. rész. VII. fejezet
♦ Nimrud és társai / Bevezetés a magyar mitológiába III. rész. VIII. fejezet
♦ Óriások / Bevezetés a magyar mitológiába III. rész. IX. fejezet
♦ Teremtés / Bevezetés a magyar mitológiába III. rész. X. fejezet
♦ Ördög / Bevezetés a magyar mitológiába III. rész. XI. fejezet
♦ Istenek / Bevezetés a magyar mitológiába III. rész. XV. fejezet
♦ Magyar Istennők / Bevezetés a magyar mitológiába III. rész. XVI. fejezet

 

Megnyitva 3422 alkalommal

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások