Print this page
2011 január 13, csütörtök

Árpád a papkirály és a mágusok titkai

Szerző: Forray Zoltán Tamás

A magyarság a pápaság behozatala előtt írástudó művelt nép volt hogy eleinte a papság is a magyar írást használta.” - De a térítés már Géza fejedelem korában is erősen folyt. Mindebből látható, hogy saját magyar királyunk István nem is volt olyan erőskezű. Hiszen a papság (római katolikus) csinált vele amit akart. Nem is csoda, hogy magyar lelkű és hitű és nem agymosott, rokonai is ellene fordultak látván a kárt, amit ezzel a tetteivel okozott a magyar népnek. 

  ÁRPÁD A PAPKIRÁLY ÉS A MÁGUSOK TITKAI

Észrevételeim:>Zoli<
Ebben az általam értékesnek ítélt dolgozatban a szerzőnk is többek közt abba a hibába esett, hogy együtt említi a Mágus -t és Sámán -t, habár a mű egyik mondatában közvetve tisztázni véli ennek „hibáját”, de annak ellenére előtte is és továbbra is többször „Mágus -Sámánokat említ. Ahol pedig tisztázásnak vélem, azt most itt kiemelném mielött belekezdünk az olvasásba mert számunkra ez nagyon fontos, hiszen mi már tudjuk, hogy a magyarságnak nem sok köze van a sámán-izmushoz. (az idézetben a kiemelés tőlem)

„A keresztény iratok a mágust szándékosan sámánnak nevezik. nem akarván az arámi nyelven is mágusnak írott Krisztussal egy nevezőre hozni őket. (Dr. Mihály Ferenc véleménye.)" Természetesen itt is a Krisztus szó helyett lelkünkben ikább a Jézus -t olvassuk, mint ahogy máshol is ahol a szerző ugyan így írja. ...

 


Forray Zoltán Tamás: ÁRPÁD A PAPKIRÁLY ÉS A MÁGUSOK TITKAI
H U A N K A R A , T o r o n t o 1 9 9 4

Figyelmeztetés!!!
E könyvecske nem mindennapos értekezés, vagy tudományos fejtegetés. Olyan magyar ember vegye csak kezébe, aki teljesen nyitott szemmel és aggyal jár, mert szemellenzős, dogmatikus gondolkozással, és rugalmatlan beállítottsággal felháborodást fog okozni.

A leghatalmasabb tudás a sugallati (Intuíciós) tudás, mert a legmagasztosabb forrásból jön.

A könyv írójának szándéka ugyanonnan. A többi az olvasóra van bízva.
ISBN 963450685 2
ISBN 963 450686 O
© Copyright «) Forray Zoltán Tamás. 1994

Motto:
„A magyaroknál minden mást, aki idegen, előnyben részesítenek vezető helyeken” !!!

Elhangzott 1231-ben Mester Magyar Pál. a bolognai egyetem szerzetes tanára. domonkos rendi tartományfőnök szájából. 763 évvel ezelőtt.


ELŐSZÓ:

Összeesküvés a magyar nép ellen

     A magyar ember jellemzője, hogy általános búskomorságban van. de ez már így megy több mint száz éve, vagy talán jó néhány évszázada. Szomorúak, fájdalmasak verseink, ódáink, lásd a Szózatot, sőt nemzeti dalunkat, a Himnuszt. A lélek érzéseinek, legbelsőbb gondolatainknak dallamai ezek a szomorú kinyilatkoztatások – ha a bor és sör szabadon folyik, akkor a mulatása is szomorúvá válik, magába süllyed, roskad a magyar, és nem vidám kacagás, hanem könnyhullás a vége.
Valami miatt búskomor, fájdalmas a lelkünk, de már a világháborúk és Trianon előtt is az volt.
Ősi tudatalatti sóvárgás ez, egy jobb, szebb múlt után, amely valaha a miénk volt. Ma a korszakváltozás küszöbén végre talán esélyünk van, hogy újra önmagunkra találjunk. De mindehhez befelé, lelkünk legmélyébe kell fordulni, hogy onnan hozzuk elő ön tudatunkat. Soha nem is gondolunk arra, hogy miért is vagyunk
mi magyarok, miért születtünk annak? Nem egy isteni rendeltetés, hogy ily tudatban és létben kell napvilágot látnunk: hogy magyarnak születtünk?!
Hát ha ez így van, akkor nem az-e a feladatunk ebben az életben, hogy minél magyarabban éljük le életünket, mert csak akkor teljesítjük az életünk értelmét.
Nem azért bűnhődünk, mert nekünk nem jó a magyarságunk, és más akarunk lenni, mint amik vagyunk, szégyelljük nyelvünket, történelmünket. Jobb. szebb és érdekesebb ami idegen és külföldi; közben tönkretesszük isteni anyanyelvünket, amelyről tárgyilagos. nagytudású nyelvtudósok, így Mezzofanti vatikáni bíboros tudós, és Sir John Bowring angol nyelvész is úgy nyilatkozott, hogy a világ legelső és legszebb nyelve, amely szerkezetében nyelvészetileg páratlan.
Hát hová megyünk? Miért nem találjuk meg önmagunkat?

Miért nem vagyunk legalább olyanok, mint szomszédaink, akik mind büszkék nemzeti mivoltukra, igaz, hogy többnyire ajándékként kapták.
De kitől? Tőlünk, magyaroktól!!
Így a szlovák a címerét a kettős kereszttel és a hármas halommal, népzenéjének tüzesebb hangulatát a többi szlávhoz képest, népművészeti motívumait, amire annyira büszke, de fűszeresebb ételeit is. Így a román: akiknek még saját nyelvű írásaik sem voltak Bethlen Gábor fejedelmünkig, aki nekik nyomtatta az első oláh nyelvű Bibliát. Ma minden az övék. beleértve a csizmát és a nadrágot, amiben oly tüzesen táncolnak népitáncaikban. holott száz éve még bocskorban jártak Bukarestben is. Így a szerb: kiknek mi adtunk életteret az ottomán nyomás elől. Délvidékünkön, ma az ősi magyar Nándorfehérvár. Belgrádként fővárosuk ott, ahol Hunyadi János törökveréséért, a keresztény világban hálából szól a déli harangszó mind a mai napig.
Így az osztrák-német: akiknek őstörténetet Géza fejedelmünk adott a hunból ajándékként, mint a Niebelung legendát, amit Esztergomban íratott le. Akik a háttérben gazdagodtak, erősödtek, amikor a hun-magyar test elmorzsolódott a mongollal-törökkel vívott harcban. És történelmünk egyik legsötétebb órájában ellopták a magyar királyságot, koronát, hogy utána Trianonban később ugyanezt csinálják velünk hálából, amiért a Habsburg-házat világbirodalommá tettük és megtartottuk 400 éven keresztül, még ők is vittek területet tőlünk.
Hát nem vagyunk legalább annyira méltók. Hogy arra, mi még megmaradt az évezredek viharai után megbecsüljük. Nagy az összeesküvés ellenünk. már évszázadok óta folyik és mi mindebben mint alvajárók hagyjuk magunkat kézenfogva vezetni. Miért vezetnek félre minket?
Mitől félnek, akik eltakarják az igazságot? Talán attól, hogy oly magasztos származásunk, hogy beleborzonganak, oly magasztos, hogy szinte hihetetlen.
De a tények beszélnek. Nézzük meg, hogy kezdődött a magyar lélekvesztés, az öntudat feladása, a balsors útjára lépés, és miért jutottunk oda, ahol vagyunk.

BALSORSUNK OKAI:

Tudjuk, hogy Géza fejedelmünk fia: Vajk Bajorországban nevelkedett, német papok által, és fiatalon lett I. István királlyá koronázva. (Ma is ismerjük a Hare Krishna, Mooni, Jehova tanúi, Jim Jones, David Koresh-féle szekták fanatikusságát, és ha ma is a modem korban egy fiatal fiú vagy lány bekerül ezekbe a szektákba és ott oly agymosást kap, hogy még az életét is vakon odaadja új hitéért. Akik valamilyen módon mégiscsak kikerülnek az ilyen szekták karmai közül, azok komoly pszichológiai bajokkal küzdenek, a függőségi beállítottságuk miatt. Évekig kell járniuk pszichológushoz, hogy lelki egyensúlyuk. önálló gondolkozásuk helyrejöjjön.) Akkor miért képzeljük, hogy István, mint gyermek, ezer évvel ezelőtt nem ugyanilyen agy mosást kapott a bajor papoktól. Akik tudták, hogy mint Géza fia, úgyis király lesz. A magyarok ura.
Nyugat fegyverrel nem ment semmire elődeink ellen, hiszen a magyar büntető hadjáratok még az Atlanti-óciánig is eljutottak akadálytalanul. Ha kívülről nem ment, akkor belülről majd megy, és Vajk-Istvánon keresztül ez meg is valósult. Ez világosan látható a következő mellékletből. (A nyíregyházi Jósa András múzeum 1969-1971. évi évkönyvéből. I. István király rendelkezéséről. Vitéz András rozsnyói kanonok. Gömör és Kishont vármegyék táblabírája 1816-ban a Szilassy család levéltárában őrzött értékes oklevelet fordított le. Jelzete: Vatikán 1000-ben IX. Cal.Oct. Die Festo lac.)

„I. István király tanácsbelieivel aláíratott és törvénnyé lett rendelet, amelynek értelme szerint: Domonkos esztergomi érseknek a magyar keresztény egyháznál leendő keresztülvitel és egyúttal általa Szilveszter pápával leendő közlésül kiadatott: Mely szerint Szilveszter pápa tanácsolása folytán határozatott, hogy a magyarok, székelyek, kunok, valamint az egyházi magyar keresztény papság által is használt régi magyar betűk és vésetek. a jobbról balra pogány írás megszüntetődjék és helyébe a latin betűk használtassanak. Itt rendeltetik, hogy a papság azok használatára jutalmazás mellett betaníttassék és a pogány írástól, valamint tanításától papi állásának vesztése és 20 arany pensasnak büntetése fizetése mellett eltiltassék. Továbbá, hogy az egyházakban található pogány betűkveli felírások és imakönyvek megsemmisíttessenek és latinval felcseréltessenek. Valamint pedig azok, akik régi pogány iratokat beadnak. 1-től 10 dénárig kapjanak jutalmat. A leadott iratok és vésetek pedig tűzzel és vassal pusztíttassanak el, hogy ezek a kiirtásával a „pogány” vallásra emlékezés, visszavágyódás megszüntetődjék." Eddig a régi latinból való fordítás, amihez a cikkíró még ezt írja:

„Erről eddig mit sem, hogy István király fönti törvénye már foglalkozott a magyar keresztény papság által is használt régi magyar betűkkel és vésetekkel. a jobbról balra való „pogány” írás büntetése mellett tűzzel-vassal való kiirtásával.
A magyarság a pápaság behozatala előtt írástudó művelt nép volt hogy eleinte a papság is a magyar írást használta.”
De a térítés már Géza fejedelem korában is erősen folyt. Mindebből látható, hogy saját magyar királyunk István nem is volt olyan erőskezű. Hiszen a papság (római katolikus) csinált vele amit akart. Nem is csoda, hogy magyar lelkű és hitű és nem agymosott, rokonai is ellene fordultak látván a kárt, amit ezzel a tetteivel okozott a magyar népnek

Így Koppány, 997-ben – de a veszprémi csatában elbukik. Koppányt fölnégyelik ..keresztény, megértő rokoni szeretettel,” és testrészeit négy vár kapujában (Győr, Esztergom, Veszprém, Gyulafehérvár – lásd 1. ábra) kiszegezik, mintegy jelölve a kereszt uralmát az ország teste fölött.
Tonuzabát feleségével együtt élve eltemetteti a Dunaparton.
1003-ban Erdély fejedelmét. Gyulát veri le.
1028-ban Ajtony jön sorra.

Végül 1031-ben – rokoni szeretetének keresztény megnyilvánulása Vazul megvakítása lesz. Nyitra várának börtönében. (ugyanilyen keresztény szeretet. és Jézus tanításainak (szeresd felebarátaidat) megszívlelése pusztította el az új világban – a maya, toltek, azték, inka kultúrákat. Romhalmazzá változtatva mindent.
Ugyanez a keresztény. „megbocsájtó könyörület” irtott ki több százezer szerencsétlen nőt, mint boszorkányt az inkvizíció alatt, főként a nyugat-európai kereszténység által, ugyanez a keresztény szeretet áldotta meg, ugyanazon felekezeten belül a háborúba induló milliók zászlait 1914-ben és 1939-40-ben. Mindkét oldalán a harcbanállóknál. (És még őseinket barbárnak merik nevezni!!!)
Sajnos István királyunknak is későn jött meg az esze, miután saját gyermekei is áldozatul estek a titkos nyugati terveknek, de Vazul fiait: Andrást, Bélát, Leventét már az ő parancsára mentik ki az ország területéről a lengyelekhez, hogy még maradjon Árpád véréből uralkodó.
Ő maga testi, de főleg lelki betegségben szenved és életét magába roskadva, gyakori sírások között, lelki betegként fejezi be. A középkorban is tovább tart és erősödik az István által elindított folyamat és javasasszonyaink, bábáink, táltosaink, népünk védői, orvoslói, regősei ezrével pusztultak el „keresztényi szeretetben és megértésben” megrakott máglyákon.

Koppány kereszt 1. ábra

A felnégyelt Koppány testrészeinek kiszögezési helyei. Jelentése: a kereszt uralma a magyarság felett.

  Sajnos István királyunknak is későn jött meg az esze, miután saját gyermekei is áldozatul estek a titkos nyugati terveknek, de Vazul fiait: Andrást, Bélát, Leventét már az ő parancsára mentik ki az ország területéről a lengyelekhez, hogy még maradjon Árpád véréből uralkodó.

Ő maga testi, de főleg lelki betegségben szenved és életét magába roskadva, gyakori sírások között, lelki betegként fejezi be. A középkorban is tovább tart és erősödik az István által elindított folyamat és javasasszonyaink, bábáink, táltosaink, népünk védői, orvoslói, regősei ezrével pusztultak el „keresztényi szeretetben és megértésben” megrakott máglyákon.

Budán és a Felvidéken ezrével bélyegezték meg tüzes keresztekkel a halálba küldöttek homlokát. A Kassai Krónika említette a Németországból behozott Theuton János, Marcellus Fráter, Jakab Mester inkvizítorok a magyarság kárára nagyon jó munkát végeztek: ősi írásaink, szokásaink, hagyományaink elpusztításával, mint pogány, eretnek bűnöknek felszámolásával.

Theuton János Frátert a pápa személyesen ajánlotta IV. Bélának. Ez a Theuton János olyan túlbuzgó, és merev inkvizíciót vezetett be, hogy a magyar származású szerzetestársai ellenszenvét is kiváltotta a kereszténység germanizáló értelmezésével, és magyarellenességével. A bolognai egyetemen tanító Mester Magyar Pál már 1231 körül így panaszkodik: „a magyaroknál minden mást, aki idegen, előnyben részesítenek vezető helyeken.” Ezt az angol származású esztergomi érsekre értette.

(Már akkor is ez volt a bajunk, mintha csak ma lenne.)
Ez a Theuton János pápai inkvizítor szervezte meg a „Militia Christi” nevű fanatikus keresztény kémszervezetet, akik a sámánokat, vajákosokat, és az egyéb „eretnekeket” jelentették fel, főleg nem magyar származású, letelepített idegen befogadottak által az inkvizítoroknál. E Domonkos rendi főinkvizítor még II. András királyunkat is kiközösítette 1235-ben.
Az inkvizíció ránk maradt jegyzőkönyve egy ősi kultúra felszámolását és megsemmisítését tátja elénk. Megtudjuk belőle, hogy mágusoknak hívták népünk testi-lelki orvosait, ősi papjait.

Arról is értesülünk, hogy nyílvesszőkre, botokra vésett, rovott növényleírások, gyógynövények tárait, bottárait kobozták el és vetették máglyára. Mágusaink alkalmaztak gyógyító gőzfürdőket, sőt a később Semmelweis Ignác által újra felismert gyermekágyi láz gyógyításához is értettek. Mindezt már az évezred elején!! (Lásd: Látód fia Hanis Mágus, a Győr melletti Csanák faluban lefolytatott inkvizíciós jegyzőkönyve. 1272. október 23.) Az izzasztó kúráért, gyógynövények alkalmazásával végrehajtott gyógyításaiért pénzt, és más előnyöket nem kért.
Lásd Degesd Mágus, zalai Szent György falvai inkvizíciós eljárás jegyzőkönyvét. Simon Mester. Magyarország inkvizítora. a budai Szent Miklós Klastromból.
Lásd Boksa Mágus ellen tartott inkvizíciós eljárás jegyzőkönyvét. Csodálatos világ tárul elénk a jegyzőkönyvek leírásából.

A sámán-mágus hit alapvető tétele a tisztátalanság, a kosz, a gonosz eltávolítása volt, amit mosakodással, öblítéssel gondoltak távoltartani. Minderre a művelt Nyugat-Európa csak a XVIII. század végén kezdett rájönni. Hiszen pontosan azért találták ki a kölni vizet, a parfümöt és a púdert, hogy a test bűzét és szagát palástolják, mert még az uralkodó osztály is félt a mosdástól. És lám Semmelweis Ignácot is őrültségbe kergette kortárai, kollégái értetlensége és rosszindulatú, gúnyos reagálása, amikor a szülések levezetése közben mindig forró vizet alkalmazott, és kezet mosott, mielőtt egy másik anyának segített. Ezzel megakadályozta a gyermekágyi láz terjedését, s az utókortól ezért kapta „az anyák megmentője” elnevezést. (Lásd: Sterilizáció.) De ugyanezt tették az 1200-as évek bábái, mágusai, akiket az inkvizíciós jegyzőkönyvek említenek. Így Lőrinc fia Tuba Kálnapusztáról. a túróci Bárdus. Chitár fia Boksa, a káldi Badhur. Bodor fia Cheb, Csene fia Furrkus. De őket a korabeli keresztény inkvizíció elítélte, mert a nép hallgatott rájuk, és segítették, gyógyították a népet díjmentesen.

A sebészetet is ismerték. Sőt leírások vannak arról, hogy a halicsi háborúban a mágus mentette a harcban megsebesültek életét a nyílvesszők kivágásával. Ez nem is csoda, hiszen 1945- ben a szabolcs-megyei Basahalom községben egy honszervezéskori temetőből előkerült egy félreérthetetlen kinézésű szerszám, acélból és ezüstből készült, finom koponyalékelő kés. Néhány, honszervezéskori sírból előkerültek lékelt, agysebészeti beavatkozás nyomait mutató koponyák. Őseink mágusai, mágusnői már akkor agyműtéteket végeztek. (Lásd: Dienes István ActaArcheologica. Budapest 1956. VII. 245-73.)
Mágus sámán papi tevékenységről is olvashattunk. 1245. Almás vára. Erdély – Csele fia Kosán mágus ellen folytatott eljárás leírásában szó van pogányul írott pálcikákról, amelyekről a vádlott a gyógyfüvek neveit és a betegségek démonjai elleni imádságokat olvasta le.
Kincsör mágus elleni tanúvallomásában Musna Jakab tövisi jobbágy kijelentette, hogy látta a vádlottat a tövisi hegyoldalban az ég felé kitárt karokkal imádkozni. Mikor megkérdezték tőle. hogy kihez imádkozik a pogány vagy keresztény istenhez, azt válaszolta, hogy „nincs a kettő közt különbség”!!
Mágus-táltosaink ellen az idegen papság az inkvizíció erejével harcolt, megsemmisítve ősi írásunkat, amelyek botokon. pálcákon, nyilakon voltak feljegyezve, a kevés magyar papság, amely még magyar szívvel gondolkodott, a kiközösítéstől és az inkvizíciótól való félelmében hallgatott, vagy mint Magyar Pál Bolognai tanár, domokos-rendi tartományfőnök, tisztségéből leváltva idegenekkel lett helyettesítve.

Az évszázadok ilyen fokú magyar mágus-sámán üldözése végül elhozott bennünket a kuruc szabadságharcokig. amikor a magyar fejedelmek alatt még a magyar nyelv sem volt hivatalos. Így II. Rákóczi Ferenc harci zászlaján is latinul állt: „Pro Patria et Libertate” (A Hazáért és a Szabadságért). A magyar nyelvszégyellete miatt hatalmas ütemben folyt a latinosítás, sőt a németesítésis a Habsburgok által. A legeldugottabb helyeken maradtakcsak fenn emlékeink ősi írásainkon, így Erdélyben, a Felvidéken, az erdők, hegyek rejtekeiben.

Nem lehet csodálkozni a halotti beszéd törött magyarságán, hiszen idegen származású írástudók írhatták az akkori latin ábécével, amely csak alig húsz betűből állt akkor, az ősi magyar rovásírás jobbról balra írt 40 betűjével szemben. Így lett: „Latatuc feleym szumtuchel mic vagmuc. ysa pur es chomuv uogmuc...” Vagy ‘nuwes’ a nyűves-ből vagy Dessewfy a Dezsőfi-ből, mivel akkor még nem volt talán zs vagy ő betű a magyarban, mint ahogy máig sincs a francia, angol nyelvekben.
Magyar származású országbíráink is voltak, akik annyira szégyellték a magyart, mint pl. Ürményi József országbíró: „Magyarul írni bolondság!”. Vagy mint Csiráki Antal országbíró 1827-ben kijelentette: „Ne nagyon műveljük ki a magyar nyelvet, mert akkor elhanyagoljuk a latint.” (lásd: Magyar Tudományos Társaság 1833-as évkönyve, 53. o.) Az istváni lélekvesztő parancs, a középkor magyarellenes, táltos-mágus irtó inkvizíciója ide vezetett: mindent, ami még magyar volt 1827-ben, szégyellni kellett. A következő lépés 1849-ben, mikor az ébredező magyar lélek ellen két feudális oligarchia összefog. Az összefogás célja nemcsak testi, de szellemi megtorlás is volt, mivel ha egy nép már ennyire ki lett lúgozva ősi dicsőségétől, akkor a jövőjét is holtvágányra kellett terelni. Az osztrák császári ijedtség fűhöz-fához kapkodott, hogy birodalma megmaradjon.

A legnagyobb erő a magyar tartomány volt. Az ébredő magyar öntudatot kellett megsemmisíteni. Így Anonymus és Kézai Mester történelmi írásai a magyarok dicső eredetéről el lett vetve. Szerencsénkre a törökök megőrizték nekünk eredetünket a Tarihi Üngürüsz-ben. és ez csak most került elő Blaskovics professzor által.
Egy hómezők végtelenségébe vezető. Uralon túli indogermanisztikai alapon finnugor rokonságot szerkesztettek Schlozer, Budenz (20 évesen tanul meg magyarul). Rössler, Büdinger, Zeuss, Dümmler és egyéb jeles német tudósok által Göttingeni indulással. (Matematikai képtelenség). Íme megint a németek írják és formálják történelmünket. (Széchenyi István, az MTA alapítója is ebbe őrül bele.) Ezt az elméletet aztán Hunsdorfer (Hunfalvy) úr továbbfejlesztette. Hunsdorferról meg így ír Gárdonyi Géza. (aki pedig maga is német származású): „A magyar történetírásban Hunsdorfemek (Hunfalvy-vá magyarosította magát) Batu káni szerepe volt: földúlt és elégetett minden hagyományt. A hun rokonságot merőben megtagadta, s Atilla magyari dicsőségét beledobta az Akadémia szemetesládájába.”
A pángermán szolgálatban levő német akadémiai batu kánok. Magyarországot mint német gyarmatot akarták beolvasztani, ezért volt ez a túlbuzgóság.
Hóman Bálint tanár úr, a Horthy-korszak fő akadémikusa is toldott még jócskán hozzá, amíg a háború után meg nem jött az esze és visszavonta rosszindulatú tanításait halála előtt.

Előkerült Miklosics szlavofil szláv tudós is. Ő még azt hirdette, hogy minden, ami azonos a szláv és magyar nyelvben, azt a magyarok az itt talált szláv „kultúrnépektől” vették át. (Ennek pontosan fordítottja igaz, az urak: az avar, hun, magyar népek nyelvéből vették át a szolga szláv népek szavaikat. A hun népek hozták be a szlávokat. gyepünépnek és földművesnek, mert azok nem voltak katona népek. A mai napig slave – lat. szolga: serb, serv, szerviz, serf = szolga – szolgálat – azaz szláv = szolga.
Az urak soha nem veszik át szolgáik nyelvét, hanem fordítva. Lásd a korabeli történetírókat. az avarok szolganépeiről (Kollautz. Randa, Haussig, Theophylaktos leírásait). Mindezek a hamisítások a mai napig meghatározóak a magyar köztudatban. A világháborúk után a szláv befolyás, a Szovjetunió érdekeinek ez tökéletesen megfelelt, egy finnugor nép, amely elszlávosodott. Mindenkori urainknak, habsburg—szovjet (stb.) ez tökéletesen megfelelt: primitív, ázsiai hómezőkről ide vánszorgott nép a szlávoktól anulta a kultúrát.
A pánszláv szovjethatalom meg a szlavofil érdekeknek megfelelő szellemi terrort használt ellenünk, hogy Szlovákia—Csehország—Ukrajna—Szerbia—Horvátország—Szlovénia mielőbb közös határon találkozzon. Ehhez még jön a cionista-judeo kultúrérdekeknek megfelelő elmélet — a három befolyás örökségeként a mai magyar történetírás zsákutcában topog, és nem mer kibontakozni.
A mai napig. 1994-ig ez a felfogás uralkodik, és ez van hirdetve, ez él a köztudatban. Annak ellenére, hogy ókori és korabeli történetírók írják, és ezrével vannak ellenbizonyítékok. A régészet, antropológia, néprajz, stb. mind el vannak vetve, és csak nyelvészeti alapon magyarázzák eredetünket, alig 200 azonos hangzású szótő alapján.

Az egész ma elfogadott származástanunkat idegenek varrták a nyakunkban féltékenységből. Mert egy pogánynak nevezett ázsiai rablóbanda. bibliai ősiségű eredetmagyarázata irigységet és rosszindulatot váltott ki az indogermán eredet magyarázatból, nekik nem volt semmi ilyen. Hogy lehet ilyen zárt, szemellenzős, vak áltudományossággal még boldogulni a huszadik század végén?¨– Lehet, mert érdekszerű!!! Nem magyar lelkületű emberekés tudósok tanítják még mindig, tudatosan! Rettegnek az igazságtól, mert világbirodalom alapító előjogaik megsemmisülésétől tartanak. Ha elismert a magyar ősi származás, amely a szittya, hun, avar, magyar folytonosság, akkor az netalán a Közel-Keletre vezethet, az emberiség kultúrájának szülőföldjére, és a két folyó közé, vagy messzebbre, az elsüllyedt Éden kontinensre ezeken keresztül. Oda, ahol az Isten fiai még együtt jártak az emberekkel.
Így nekünk nincs megengedve az öntudat, az igazi származástan, történelmünk, nehogy felébredjünk, magunkra találjunk. De a nem magyar szívű—lelkű—érzésű tudósok által az újságokban, könyvekben, rádióban és tévében állandóan folyik a harc ellenünk idegen szívű, álmagyarok által bűnös, primitív (barackpálinkás, gatyás) szedett-vedett nép vagyunk megtűrve Európában!! Emlékezzünk a bolognai MagyarPál szavaira: „A magyaroknál minden mást, aki idegen, előnyben részesítenek vezető helyeken.”

Harsog a rosszindulat mindenhonnan ellenünk, de azt nem veszik észre, hogy túllőttek a célon, mivel már gyanús ez az erőltetett bizonygatás. a hazugságot kell állandóan ismételni, hogy elhiggyék. Ezer év óta pusztítanak, lopnak, visznek tőlünk. Mi is önmagunkat marcangoljuk, kilátástalanságunkban. A tótnak, orosznak, oláhnak, rácnak szabad az önbecsülése körülöttünk. Nekünk tiltva van!! Egy ősi féltékenység, irigység miatt. Az igazság azonban előbb-utóbb kiderül.
Kik voltak azok a rejtélyes táltos-mágusok, akikről oly sok szó esik az Árpád-házi királyaink alatt folytatott inkvizíció idején.
Miért kellett eltűnniük, megsemmisülniük a keresztény magyar életből? Hiszen semmi rosszat nem csináltak, az állatot-embert egyformán gyógyították. Milyen mágusok papi rendjéről írnak az inkvizíciós iratok? A keresztény iratok a mágust szándékosan sámánnak nevezik. nem akarván az arámi nyelven is mágusnak írott Krisztussal egy nevezőre hozni őket. (Dr. Mihály Ferenc véleménye.) Mágus papi rendünk oly nagy múltra megy visszaa, hogy meghatározója lett Árpád mágus fejedelmünk tetteinek és népünk életének mind a mai napig.

A MÁGUSOK NEVÉNEK EREDETE

     A mágusok nevének eredete és neve klasszikus ókort történetírók szerint ‘tűz tisztelő és lóáldozó’ (Tacitus VI.37.: Philostratus: Life of Apollonius 1.31: Ortgen: Against Celsus VI.80. 693): Bardesanes kifejezetten kimondja a „magousai” tűztiszteletét. Ebből a mai magyar ‘mágusai’ többes számú kifejezés néz ránk a Kaukázuson túlról. Origen (Against Celsus VI.80. 693) írja, hogy a mágia szó és a mágus név tőlük ered, ésa Nyugat így ismerte már akkor őket.
A magyar inkvizíciós jegyzőkönyvek szerint (Kassai kódex: Liber Inquisitorum) „mágus”, vagy a főtáltosi elnevezés „pontifexmagorum”, azaz mágusok főpapja.
Népies formában – MAGÓC. Theophylaktos Simokattes bizánci történetíró szerint az avarok iráni eredetű tűzkultuszának papjait bokolabras-nak hívták, de ő magócnak fordítja. A tűztisztelő régebbem kusán vagy eftalitaként ismert fehér hun népek magarirlak. vagy Ibn Rusta és Gardizi arab történetírók által muzgary-nak nevezett paptömegei ó-perzsául magu, új-avarul magu, pahlavi magu és új-perzsa nyelven pedig mug, mag és magier.

A mai MESTER – vagy angol MISTER elnevezés is a MAGISTER szóból jön: MAGISTER. MASTER. MESTER.
Jézust is mesternek hívták tanítványai.
MAG = az elsők, magasok, magasztosok
IS = ős, (IS-TEN)
TE = TA. TÁJ – TAnya – TAlaj – TÉR – TERÜLET
R = RE-RA ‘ragyogás’
Az elsők, a magasok fényének ősi tája (vidéke, helye, hazája).
MAG = elsők. magasok
ISTÁR = csillag. fentről az egekből jövő.
(Segéd-mágusi nevek: Boksa. Harsán, Bachus, Furcus, Bou, Duru, Ülü.)

Motto:

Emese táltos ősanyánk révületében átadott mennyei sugallat – és a lágyékából fakadó hatalmasok erejének eltékozlása a mai magyar balsors!!!

ÁRPÁD

Ezer egyszáz éve formálódott és alakult ki a Kárpát-medencében mai napig fennálló országunk, a Magyarok országa. Ezt a „legújabb” indítást Árpád nevű nagyfejedelmünknek köszönhetjük. Oly nagy meghatározó volt az ő munkája, hogy alaposan, részeire szedve kell megvizsgálnunk a kort, amelyben ő élt.
Árpád nem volt egyszerű fejedelem. és népe a magyar törzs sem volt közönséges törzs. A világ ma minket úgy ismer, mint Hungary, Hungria, Ungeria, Ongrois, Ungarn, Vengerszki, etc.
Egyedül mi hívjuk magunkat magyarnak, és egy pár környező nép, aki a mi hatásunkra ezt átvette tőlünk.
Mindennek igen egyszerű és értelmes magyarázata van. Az orrunk előtt van, nem kell mindig a bonyolultat keresni. Egyszer s mindenkorra helyreigazítja eredetmagyarázatunkat.
Ma történészeink azt tanítják, hogy on-ogur-hunogur és szabír törzsek szövetségéből jött létre a magyar nép. a hozzácsatlakozott a kabar törzsekkel. E törzsekből állt a Kárpátokon kívüli hun szövetség. Maga az hunugar-honugar szó egyezik a ma is használt, egész világon elterjedt Hungary. Ungheria. Ongrois. Ungarn. Vengerszki. Hungaria kifejezéssel.

 


 A HUN NÉV EREDETE:

Ezek az idegen hangzású nevek az ősi hun-magyar nevek két szótagából állnak: HUN és GAR. azaz ONO /HONO – GUR/GAR.
A legtöbb európai nyelvben a mai napig nem ejtik a ‘h’ betűt, így az angolban: nem HONOR. hanem ‘ONOR, a „spanyol” nem HISPANIA. hanem ‘ESPAGNA. a francia írja, de nem mondja: HISTORI. ‘ISTARI. A görög sem szereti a ‘h’ hangzót.
Az
OGUR
HUNGUR
ÜNGÜR
YAGUR                           szóvégződésbeli GUR-tagja
KARAGUR
KUTRIGUR
UTRIGUR
ONOGUR
UYGUR

     A GUR = mozgó kört, kereket, gurigát jelent. „Guruló” hun népek. – Ismerjük a görög, arab, örmény ókori történetírókat, akik a szkíta-szittyákat, hunokat, aztán végül a magyarokat is ismertették. Főleg a régi állattartó, nomád, legelőt változtató életmód megkövetelte a nyájakkal való lépés tartást: nők, öregek, gyerekek, betegek nem ülhettek lóháton, mint a férfiak.
A kocsi feltalálása ezt megoldotta. Nemezlappal bevont 4-6 kerekű, rekeszekre osztott lakókocsik már ismeretesek a görög forrásokból. (A mai trailer-home őse.) Így az egész család és nemzetség, vagy törzs egy gyorsan mozgó tömeggé vált, követve hatalmas nyájaikat. Ez az életmód oly mértékben tökéletesedett az évezredek folyamán, hogy semmivel sem volt alább való, a megtelepedett földművelő életmódtól. A kínaiak mint a ma élő legrégibb megtelepedett kultúrnép, tisztelettel és elismeréssel írnak a hunokról, mint nomádokról, akik mozgó szekértáborokban laknak. Ez nem is csoda, hiszen a tésztától a nadrágig, bográcsig, lónyeregig, kocsiig mindent a hunoktól tanultak. Sőt a kínai nagy falat is ellenük építették.

E hatalmas nomád mozgó civilizáció alapja a guruló akós – vagy fedett – szekér is, amelyhez nekünk mai magyaroknak oly sok közünk van (kocsi). A GUR-szó e népek neveinél egyúttal guruló kocsin lakó néptömeget, sokaságot is jelent. Büszkén vallhatjuk magunkénak. A szó második szótagja, régies formában:
GAR másképpen ugyancsak ‘tömeg’-et. ‘sokaság’-ot. ‘erő’-t jelent mai magyar nyelvünkben. Így a:

GAR. ‘nagy garral’ = nagy erővel, sokasággal
GERJED-GERJESZT
GAR-AM (KARÁM) = állat-gyűjtő. bekerített hely
GAR-AT = ‘felönt a garatra’ = azaz sokat iszik
GARE-GÓRÉ = magtár (kukoricának)
GYAR-APÍT = összeszed, számban sokasít
GYÁR-T = sorozatban készít, tömegesen szerkeszt
GYAR-MAT = birtok, gyűjtemény.
Tehát GAR = ‘erő’, ‘sokaság’. ‘tömeg’. ‘egybegyűjtés’, ‘gyűjtemény’. Ez idegen nyelvekbe is átment a magyarból. Így:
GAR-LEEK = csoportos hagyma (leek = hagyma) (ang.)
GAR-NER = gyűjtés, összeszedés (ang.)
GAR-DEN = zárt növény termelő gyűjtemény/ kert (ang., fr., ném.)
GAR-DA = alakulat, egység (fr.)
GAR-RISON = őrző csapattest (ang., fr.)
GARD-ROBE = ruhatár, ruhagyűjtemény (fr., ném.)
GARN = összeszövés, fonat (ném.)
A világ legtöbb nyelvében a GAR-alapú szó a „magyarból” valamikor átmenve ma is gyűjtést, csoportosulást, alakulatot, egyesülést jelent, azaz mennyiség- határozó. GAR = ‘tömeg’. ‘sokaság’, ‘nép’.
UN – GAR – ON
HON – GARIA – GROIS
HUN – GARY – UN – GHERIA
VEN – GERSZKY
== HUN - GAR ‘a hunok tömege/sokasága/népe’
Megjegyzés: érdekes módon a legtöbb európai nyelven az elsőt is hasonló módon mondják, így a:
latin = UN - UNA - UNO
francia = ÖN
angol = ONE
német = EIN
közép-amerikai indián = HUN
maya = HUN
= EGY – ELSÖ a legelső szám

Az ókori görög történetírók, és Herodotus is, de az egyiptomiak Trogus Pompeiusnak is azt mondják, a szkíták a világ legelső népe, náluk öregebb nincs. Tehát első, azaz HUN (= UN. UNO. UNA. ONE. EIN). A szkíták neve a görögök által terjedt el. Görögül sagitta = íj. (A szkíták a Távol-Keleten ‘hun’; KözépÁzsiában ‘szaka’). A világ akkori legjobb íjasai a hunok voltak, akik lóhátról, a lóval szinte egybefonva vágtában nyilaztak, főleg hátrafelé, a csatából egyszerre kiválva, menekülést színlelve, innen az angol ‘parting shot’ vagy ‘parthian shot’. (A hun császár is így írja le népét a kínaiaknak: „Én mindazon népek ura vagyok, akik lóhátról íjaznak, i.e. 200-beli kínai forrásból.) – A görögök, akik főleg gyalog harcoltak. annyira rettegtek a szélsebes, lovas íjászoktól, hogy még a mitológiájukban is meg lettünk örökítve, a ‘zodiac’ csillagképek ‘nyilasa’, ‘sagittariusa’ által, a lótesttel egybeforrt íjas képet adván. A hanyatt-homlok menekült görögök vészkiáltása a SAGITTA-SAGITTA-SAGITTA – az elfúló riasztásban gyorsan mondva SGITTA-SKITTA-SKYTHA-vá vált.
Nemhiába rettegték Árpád magyar nyilait is Európában. (Lásd: „Sagittis Hungarorum libera nos Domine” = „A magyarok nyilaitól ments meg Uram minket” nyugat-európai imákba foglalva.)

A görögök többször kihangsúlyozták, hogy Árpádék a királyi szkíták népe voltak, azaz nem közönséges szkíták. Most, ismerve azt, hogy valójában az ON-OGUR. ONO-GUR. HONUGAR a HUN nép neve, azaz HUNOK népe, így világossá válik a FINNUGOR = UGOR szavunk is. Ahogy a görögök a SAGITTA = SZKITHA torzítást csinálták, ugyanúgy az UGOR-UGAROGUR torzítás is HONOGAR. HUNUGUR torzítás, mivel idegeneknek a magyar nyelv mind a mai napig gyötrelmes akadályokat jelent. Mi önmagunkat hunoknak hívtuk a magyar név előtt.

Magyar nevünk mai használata is Árpád fejedelem idejében alakult ki. Ismerjük meg az akkori körülményeket, mivel anélkül nem fogunk tiszta képet kapni.
A Kárpát-medence nem volt lakatlan, elhagyott hely. Évezredeken keresztül lakott volt, így az ősember kialakulásától. Vértesszőlőstől kezdve, a Szeleta-barlangi ősmaradványokon keresztül, folyamatos volt az emberi jelenlét és fejlődés, hiszen bőven vannak emlékeink a neolitikumon keresztül mind a mai napig.
A jégkorszak is megkímélte, a Kárpátok koszorúja megvédte, óvta e tájat és óvja ma is. Éghajlata szárazföldi, talaja termékeny, gyümölcs-, mag-, zöldség-termelésre páratlan, saját vízrendszere van. Mindig irigyelt helye volt a Kárpátmedence a magyar népnek (Magyar Adorján).
Ugyanazon vérű és fajú nép lakta és lakja ma is. E nép nem a honegyesítés (honfoglalás) idején jött be a Kárpát-medencébe, mint azt látni fogjuk. A magyar nép magva és ereje az itt őslakos, és folyamatosan élő tömegeiből adódik. Időnként az idegen erők meghódították, de csak ideig-óráig, azonban mint a test a tövist, az idegen befolyást: azt bukása után hamar kivetette magából. Időről időre saját erejéből, Keletről, rokonnépektől is kapott vérfrissítést és megújulást, így a szkíta, később aztán hun, avar, végül maradék hun, kun, azaz magyar frissülést.
A legutolsó megerősítés az Árpád hunjaival történt, akiket a szervező törzsről magyaroknak hívunk. Árpád is rokon avar segélykérésre indította mielőbb a honszervezést.
Az onogur/onugur/ugor/hunugor elnevezés – mint láttuk – a hunok népét jelenti (hun sokaság, erő), a magyar elnevezés is ugyanúgy értelemszerűen lebontható.

A MAGYAR NÉV EREDETE:

Két szótagból áll: MAGY-AR – MAG(Y)-ÁR. azaz a MAH/MAG – GARJA/ÁRJA, a MÁGIK/MAGASOK a
MA/MAG tömege, sokasága, népe. Korabeli források (görög. arab, orosz) a nyék törzset említik, mint legerősebb, leghatalmasabb törzset, az volt a fejedelmi, vezéri törzs. Hogyan lehetséges, hogy mégis a magyar/megyer törzs, amely közepes létszámú és erejű volt, adta nevünket, szervezte meg az új államot, kötötte meg a szerződéseket, és az ország szívében, központi helyen letelepedve adta folyamatosan az uralkodóinkat? Az összes törzsek körülötte, őt védve telepedtek le. A korabeli leírások, így Bíborbanszületett Konstantin görög Császár, turkoknak írnak minket, megemlítve a sabartoe asphali-t is, mint azonos népet, vagy néprészt.
„Non turcae sed sabartoeasphali quadam de dausa dicebantur”. vagy „turcarum cognomie sabartoe asphali nuncupantur”. Kik ezek a sabartoe asphalik. akikről 948-ban Bulcsú,és Árpád dédunokája Tormás beszél a BíborbanszületettKonstantin császárnak. Az ő elbeszélésük szerint a sabartoe névősi neve a magyaroknak, azaz a „szabír”.
(Árpádot kétszer emelték pajzsra , mint Nagy , azaz kagánt, de megkoronázni nem tudják a korona nélkül. A korona ekkor Nyugat-Európában volt. A Nagy Károly (Charlemagne) által folytatott avarellenes hadjáratok az avar birodalom felbomlását felgyorsították.

Nagy Károly a legyőzött avar várakat kifosztva szekérszámra hordta el a kincseket, és mint pogányoktól szerzett hadizsákmányt, minden keresztény rend és hitközség adományként kapott belőle a frank birodalom területén. A mai napig a nyugati templomok, szerzetesrendek és múzeumok hemzsegnek az akkor elrabolt és utána még tovább rabolt kincsekből. Mindezt tőlünk, a mai magyar nép elődeitől lopta el a civilizált Nyugat. Ma az általuk barbárnak nevezett nép kincseit őrzi féltve és mutogatja büszkén. (Mint Atilla kardját vagy a nagyszentmiklósi aranykincset Bécsben.)
Az avar-hun kincsek visszaszerzéséért folyt a büntető és zsákmányszerző hadjárat. A ma „kalandozásnak” nevezett hadjárat.
A magyar királyi korona eredete sem római katolikus. Ma már bizonyított dolognak tekinthető, hogy a Kaukázus környékéről származott, s a Nagy Károly által szekérszámra hordott kincsek között lehetett elvíve.
A pápa csak visszaadta, vagy visszaszolgáltatta ezt a szakrális ősi hun koronát. Addig a Nyugat nem maradhatott békében, amíg a magyarok és az avarok vezérei ezt is vissza akarták szerezni a többek között.

Árpád ezt a korona-visszaszerzést nem érte meg, de dédunokája, Géza fia Vajk, István király már fejére tehette. Mivel keresztény szertartás szerint lett királlyá avatva, sok fejedelem nem fogadta el nagyfejedelemnek, mert nem ősi szokás szerint tette fejére ezt a koronát. Ezért kellett Istvánnak Észak- Magyarországban a fekete hunokkal hadba menni, utána Koppány ellen, majd Gyula erdélyi fejedelem ellen. Ajtony, biharmarosi fejedelem ellen. Vazul is ezért tört ellene. Mind e haditetteit István német lovagok segítségével valósította meg, akik magyar főnemességet kaptak ezért. Saját vérei, testvérei ellen idegen fegyverekkel ment. A magyar vérszerződés 5. pontja, az átok megidézésének tette volt ez.
A kereszténységért ezer éven keresztül mi feláldoztuk önmagunkat. Árpád hatalmas hagyatékát, ma még azt is oda akarjuk adni, ami maradt. Ideje, hogy a kereszténység is valamit áldozzon értünk.)

Bölcs Leo bizánci császár a honszervezés idejében írta Taktika című művét, amelyben a türkökről részletesen ír. Maurikoszgörög történetíró 200 évvel korábban írt a „türkökről”. akik azungaroktól jóformán elválaszthatatlanok. Ugyanez 836-831-ben aGyörgy barát által nevezett ungar, hun vagy türk. Tehát a türkonogur-hun között nincs eltérés a korabeli leírás szerint. de úgy,mint magyar, sehol nincs leírva, csak úgy, hogy sabartoeashphali.
Még Cirill püspök bátyja, Method is az Árpáddal való találkozáskor ungor királynak hívja Árpádot. De hol a magyar elnevezés?
Azért nem találjuk sehol a magyar nevet, mert minket hunként ismert az akkori környezetünk, ahogy ma is.
A sabartoe – szabír név elvezet a magyar névhez: szab –szabó – szabás – szabvány (sablon) szabály szablya. A hajlított kardot a déli hunok találták fel, ugyanis a szabír (szavard) törzseink a Kaukázuson túlról jöttek a mai Perzsia vidékéről. a mohamedán arab nyomástól menekülve. a perzsiai vallásháborúk idején, (cca
750 körül) magukkal hozván a nevüket. a magyart is, akit oly jól ismerünk a pártus birodalombeli papi rendről, a magi-ról.

A MÁGUSOK:

Kik ezek a magi-k, azaz mágus-ok, vagy a mi nyelvünkön ‘magasok’?
Perzsa Aveszta-írásokban. Pahlavi-iratokban (Pahlavi Jamaspi) olvashatunk a fehér hun (vagy huaona; olonoi, hunna Indiában) mágus papkirállyal vívott harcokról. Az Aveszta verseiben (Gathaiban) olvashatunk a mágusokról, akik az elsüllyedt földrészről, amely az emberiség szülőföldje (Muror Atlant) volt, elmenekültek a kaukázusi Kur és Araxes folyók vidékére (ma Azerbaidján, de a Kárpátok medencéjében is vannak nyomok (Tordos/Bálványos). Itt született Zarathustra (zsarat ostra zsarátverő/ ostorozó) aki gyermekkorában a remete máguspapoktól tanult, és később életét a hun faj hitének megújítására szentelte, egyúttal a turáni átok elindítója is lett a szent égi tűz őrhelyén elkövetett szentségtörés által.
Az évtizedekig tartó testvérharc végül is a megújított vallás elfogadásával végződik, de maga Zarathustra is áldozat lesz egy Turibarateros (ahogy ma perzsául az Aveszta írja) nevű hun harcos révén. A hatalmas turáni hun birodalom kettészakad, és harciasabb fele megalakítja az északi hun birodalmat.
A déli területen maradt szakadár szaka a kínai Szinkiang tartományig elterjedő hunok a Juet-csi. vagy Wusun-Ephtalita. később avar néven ismerve a mágus papi törzsük köré tömörülve alkotnak birodalmat. Ez a szakák népe. E Wusun-Juet-csi-t később a görögök Ephtalita néven emlegetik.
Nagyon érdekes, hogy ebben az időben i.e. VI. század végén a megosztott hun birodalom egy része elszakadt és leválva a nagyobb részről, mint szaka (szakadár) vált ismertté, egy részük Északnyugat-Indiában telepedett le.

A mai Nepál területén Kapilavestü-ben született a szakjaszaka törzsből TATA(GATHA) a mágus papkirályok törzséből, és később az észak-indiai BIHARI GALLYA hegyen vált megvilágosodottá,azaz Buddhává. Elindítva a hatalmas buddhista vallást. (Érdekes módon ma is van hazánkban Tata. Tatabánya.
Bihar-megye, a Mátrában Gallya-tető, az ország régi fővárosa Buda????)
Ez elpártolt – PÁRTUS – SZAKADÁR – SZAKA nép később nagy uralkodója ARSZÁK (AR – ‘ragyogás. fény’. SZÁK – ‘szaka’ = ‘a szakák fénye’) néven királyi birodalmat csinált. A déli hunok a szaka birodalom papkirályai mind a mágus papi rendből kerültek ki. Így a neveik is ezt magyarázzák: ‘elpártolt’, leszakadt hunok, akik feladták a nomád. állattenyésztő életmódot és a táltos hitből mágus hitet csináltak.
ÁR SZÁK = az ÁR az ÁRPÁD névben is ÁR TABÁN másik pártos király nevében is.
E párthus birodalom idején lesz hatalmassá a mágus vallás. Több vallás központ is alakul. Így: HATRA SIPP(ÁR) – ASHUR – BEL.
HAT(RA) = ‘hat csillag ragyogása’ – lásd a hatrai mágus jogart, a turullal. E hun pártus birodalom mágus papi királyai látogatják meg önszántukból; a születő Krisztust, a ‘fény fiát’. Ők a három mágik:
Gáspár – Baltazár – Melchiár (Menyhért/Menyhárt). GÁS-PÁR, KASPAR a Kaspi-tenger vidékéről KASP – ÁR = ‘Kasp ragyogása’ a Kaspi-Aral tó vidékéről, amely az északi perzsa vagy korezmi hun birodalom része volt. BALTAZÁR a mai Baltisztán vagy Baluchistán vidékéről (ezt a vidéket egy eldugott, HUNZA-néven is ismert nép is lakja); BALTAZÁR, BALT.
Ez a vidék ma Pakisztán és India között terül el. Északi része a Hindu Kus – és Himalájától délre és nyugatra eső terület.
MELCHI(ÁR) vagy Menyhárt a központi mezopotámiai (Babilon melletti) részről a ziggurátok, mennyei csillagvizsgálók folyamközi részéről jött, ezért neve mai magyar nyelven:
MENY/HÁRT – vagy MENY/HÉRT. A HAT(RA) = ‘hat csillag ragyogása’ = HATRAgyogás (mai nyelven). szoboremlékeken világosan felismerhető a mágus – táltos, a turullal a fején (szárnyak, mint szentlélek). Ez a megvilágosodást, a titkos tanok birtoklását, a fény koronáját ábrázolja. (Lásd Emese álmát a turul madárral.) A hat korong az életfa megannyi lépcsőjének (CSAKRA/CSOKOR) fokainak felelnek meg. De a hatodik már sugárzó napkorongként RAgyog. azaz a harmadik szem kinyitását. mágus. táltos rangot ábrázol.
E három – hun-pártos – királyok, mágus papkirályok lévén pontosan tudták, hogy kiért és miért kellett Galileába (Kishonba) menniük, mert beavatottak voltak a világmindenség titkaiba. (Krisztus származásáról számos tanulmány jelent meg, amelyek szerint Krisztus nem zsidó, hanem pártos Kharax-Grapte hercegi származású.) A pártos (hun-szaka) birodalom bukása után óriási mozgás indult meg minden irányba. Perzsa és ótörök nyomásra keletre a Kusán (hun-eftalita) birodalom még tartotta magát, sőt teginjei, alkirályai még Indiát is meghódították. Így jön a mai ‘tekin/tetes’ szavunk a TEGIN-ből. TO(RA)MANA – és MIHI(RA)KULA (MIRACLE) fehér hun – kusán uralkodók


Kép 2. ábra HOMLOK - HARMADIK SZEM
Magyar hajviselet


A kusán birodalom mágushitű. Mind a mai napig nyomokat hagytak Indiában a legutóbbi időkig. A Radzsput dinasztia mind a mai napig büszke hun őseikre, ők adják Indiának a maharadzsákat. Látjuk, hogy a mágus minden hun birodalomban a hatalom birtokosa, az uralkodó osztály, sőt királyaik papkirályok is egyben. A kínai évkönyvekben írják, hogy egy avar kagán így kiáltott: „az égen és a földön, és minden helyen, ahol nap és a hold világít, még sohasem volt, hogy a kagán ne lett volna szent ember!!” Az indiai saka-hun uralkodók mind-mind a ‘fény fia’: PIRPRIAD - ARCU = ‘nap arcú’-ként lettek tisztelve, így Asoka. Sőt Mihirakula is.

A mágus törzs. a vezetők, lelki irányítók, táltosok törzse volt, mivel ők adták a hun népek szellemi vezetését ezért a mágustáltos hit megannyi megjelenési formája alkalmazkodott a hun életmódhoz. A déli megállapodott saka-pártos-kusán-eftalita birodalmakban piramisok, zigguratok, halmok, hegyek tetején tartották a szertartást kőoltárokon, míg a lovas-nomád északi birodalmakban, főleg a halmok tetején, folyópartokon, mozgatható,
szétszedhető eszközökkel a mágus – valójában magas, a magasok, a legfelső ideák képviselői, a tanok hű tanítói, az isteni tudás gyakorlói, innen a (tanhu – hun császári cím) japán TENNO, mongol TENGRI, kínai TIEN). Csodálatos, hogy mai magyar nyelvünkben annyi szavunk egyezik a régi mágus hit szavaival, neveivel.
Most csak a leglényegesebbeket, így:


1. LEVEGŐ. LÉLEGZET – amit belélegzünk, azaz a LÉG/LÉLEG bevétele, a LÉLEK beszippantása, ami nélkül
nincs LÉT.
2. ÉTEL – evés. étel nélkül nincs ÉLET. Mindkét kifejezésünk a legszebben, egyedül a világon adja a lélek, levegő. lég, étel, élet szoros, még hangzásban, betűkben is azonos kifejezését.
Mindez egyetlen más nyelvben sincs ilyen módon kifejezve, ennyire szorosan. De ha megközelítő hasonlatosság van, akkor az tőlünk ment át más nyelvekbe.
3. OCCUL T = titkos, rejtett, nagy tudás, misztikus tanítás. A magyarban ma is megvan: OK, OKOZAT, OKOSSÁG, OKULÁS, OKTAT, OKTATÁS, OKOSKODÁS, OKTATÓ.
Aki mindezt a tudást elsajátítja, az okult a tanokból, egy az egyben vette át a világ minden nyelve, OKKULT.
4. AVATÁR = nagy próféta, keleti vallásokban: Buddha, Zoroaszter, Mohammed. Avatár a magyarban: AVAT, AVATÁS valamibe, de főleg titkokba beavatott, a világ és Isten titkaiba beavatott.
5. KARMA = ‘kar írása’, karcolás. karmolás. MAH ‘nagy. hatalmas’, = a sors írása, az élet nyoma a világmindenségben.
6. CHAKRA = ‘csokor’, összefogás, összesítés, RA/ÁR = ragyogás, fénygyűjtés, forgó központ.
7. IGITUSZ = ÉGI TÜZ (IGNIS – IGNITE) égés.
8. MAG alapszavunk, amely a ‘magyar’-ban és a mágus-magas’- ban jelen van, azonkívül magasztosat is jelent a magunk nyelvében. Azonkívül, ha magunkról, önmagunkról beszélünk, akkor magázunk: ‘magam, magad, maga, magunk, magatok, maguk’ – de a világ minden nyelvében megtalálható.
9. MÁGIA – MÁGLYA = égi szent tűz, máglyarakás
10. YOGA – JÓGA = A jó munkássága, a jó igája, a JÓ IGA

MAG SZAVUNK ÉS AZ IDEGEN NYELVEK
MAG / MAGZAT = magyar = az élet alapja. kezdete
MAGNA = ang.. fr.. lat.. = nagy. hatalmas szláv. gö~g
MAGISIRATE = ang.. fr.. stb. = elöljáró. hatalmasság
MAGISIRAnJRA = ang.. fr.. stb. = központi. hatalmi iroda. elöljáróság
MAGISTER = ang.. fr.. stb. = mester
MAGNIFICO = ang.. fr.. stb. = csodálatos, óriási
MAGNIFlCENT = ang.. fr.. stb. = csodálatos, óriási
MAGNATE = ang.. fr.. stb. = hatalmasan. nagyon gazdag
MAGNITUDE = ang.. fr.. stb. = hatalmas méret
MAGNIFY- = ang.. fr.. stb. = nagyítás
MAGNIFICATIO = ang.. fr.. stb. = nagyobbítás
MAGNUM = ang.. fr.. stb. = nagy méret
MAJOR, MAJORIlY = ang.. fr.. stb. = főtiszt. nagyság, többség, őrnagy
MAJESTATE = ang.. fr.. stb. = fennséges, királyi
MAJESTY = ang.. fr.. stb. = őfennsége
MAGNUS = ang.. fr.. stb. = a hatalmas
MAGIA (MAGIC) = ang.. fr.. stb. = csoda, varázslat
MAGI (bibliai három királyok) = ang.. fr.. stb. = nagy tudósok, király) szent nagyok
MAH – MAGI = indiai. perzsa = hatalmas, fennséges
MAHÁN (MAKHAN) = pak.. ind. = nagyság. hatalom
MAHA, MAHARADJA = ind. = nagy király, hatalmas úr
MAHATMA = ind. = nagy szent, látó
MAHABHARATA = ind. = hatalmas szent eposz
MAHDI = arab. iráni stb. = hatalmas, megváltó
MAHOMET, MAHMUD = arab. török. iráni = hatalmas próféta, Mohamed
MAGAS, MAGOS = magyar = fennkölt, hatalmas.
MAGASZTOS = magyar isteni
MAGAM, MAGAD, MAGA, MAGUNK. MAGATOK,
MAGUK = önragozás
MÁGUS – MAGAS – MAGUS (MAGÖC) = hunpártos tudós, a hatalmasok papja MAGY – ÁR vagy MAH-GAR – azaz MAGYAR = az elsők, a nagyok árja – áradata – garja – (tömege) = a hatalmasok tömege

Minden MAG, MAR, MAK, MAJ, MA kezdetű szó a világ minden nyelvén a legszebbet, legfennköltebbet, legértékesebbet, leghatalmasabbat, legcsodálatosabbat jelenti, ezt tőlünk, a magasok népétől, a magyaroktól kapták.

A hunok papi törzse tehát a MÁGUS törzs és így a MAGASOK, MÁGUSOK törzse, tömege, áradata, sokasága, árja:MAG-I-AR = MAGYAR.

Nem véletlen, hogy Árpád fejedelmünk óta van ez a fogalom elterjedve így, hogy magyar Árpád (Method is királynak írja) a magyarok választott, pajzsra emelt papkirály neve is azt jelenti = ÁR – a ragyogás – Ra tükörképe, a fény tükörképe: ÁR RA= ‘tükre’.
A ‘nap fia’ – PA = PAP, PAPA – APA = az apa: D = kicsinyítő képző, azaz a ragyogás földi tükre, apácska, a fény helytartója a földön, ugyanúgy, mint a pápa címe is ‘atyá’-t jelent. ‘a fény atyácskája, a nap fia’. „A kazár kagán előtt, ha serege élénnagy ritkán lovagol, naphoz hasonló gömbtárgyat hordanak,mivel a kagán a nap földi helytartója.” (Kínai leírásból)
AR = FÉNY, RAGYOGÁS
PA = APA. ATYA
D = kicsinyítés ÁRPÁD
Az ÁRPÁD névhez hasonlóan nagyon sok név ugyanúgy rangot jelentett. A hun császár. a tanhu másik változata (lásd: kínai források a hunokról) a Sanyu a SAN és HU tagokból állt. A SAN mai napig urat, nagyságot jelent Japánban, később az indiai fehér hun birodalomban CSANDRA, SANDRA, így a CSANDRA a Mauria Dinasztia alapítójává vált. SAN-CSANDRA (CSAND = úr, RA = ragyogás, fény). A MAH = nagy. hatalmas, URIA = urak országa. A CSANDRA-SANDRA – ma ‘Sándor’ Magyarhonban. Hun császárnak a ma élő neve Sándor. Nem Alexanderből származik, mint azt mondják, de lehet, hogy fordítva igaz. Ugyanúgy: a
GYULA = mint fejedelem, világi, gazdasági uralkodó
KEN DE = táltos főpap, a nap fia, papi fejedelem
HORKA = katonai főparancsnok, vezér
PÁL = uralkodó, Közel-Keleten, Perzsiában
BÉLA = Isten beavatottja, főpap

Motto:

Emese táltos ősanyánk révületében átadott mennyetsugallat – és a lágyékából fakadó hatalmasok erejének eltékozlása a mai magyar balsors!!!
Miért van az, hogy a legkorábbi kínai leírásoktól kezdve. Touman hun császártól. AR-SZÁK párthus királyig (ÁRSÁK. seregével a nap felé fordulva köszönti a felkelő napot. (ahogy a perzsa források írják), ASHÓKA „a nap arcú”; indiai birodalmán keresztül, az avar kagán nap tisztelő szertartásáig egy egyenes folyamat látszik, azaz azonos fajú népek azonos hite és hitének főpapja folyamatosságát látjuk: a nap, azaz a ragyogás tiszteletét és a szittya—hun—szaka—eftalita—avar nép- és hitazonosságot.

Innen már nem kell sokat lépni és elérkezünk Árpád fejedelem és a mágusok naptiszteletéhez. (Lásd: A középkori magyar sámán-inkvizíciók története Dr. Fehér M. Jenő domonkos rendi szerzetes írása). Még a XIV. században is táltos mágusaink hegytetőkön kitárt karokkal a nap felé imádkoztak. Még ma is karácsony ünnepén szavunkban emlékszünk e napforduló jelentőségére.
KA = KAs – KAstély – KAlyiba – ‘ház’ RA = RAgyogás – fény – nap CSONY = alaCSONY, BadaCSONY – határozó szó, állapotjelző.
A nap házának, a ragyogásnak helye, háza, állapota, fordulója. FORDULÓ – MEGÚJULÁS. A nap házának újjászületése. CSONYA – alászállása után. Ezt aztán a kereszténység felvétele idején, Jézus születésével azonosították a papok, mivel a természetben is megmutatkozó erős hitet nehéz lett volna átalakítani.
Az új nap házának ünnepe a karácsony = KA-RÁCSONY ünnepünk, amikor is december 21. mint az év legrövidebb világos napja után 3 napos látszólagos mozdulatlanság után a nap december 25-én újjászületik, azaz ismét az északi félteke fele emelkedik, azaz HAZATART. Ettől a naptól kezdve a napok egyre hoszszabbak lesznek.


Őseink mágusai nem a napot tisztelték pontosabban, hanem a nap mögött álló ragyogást, erőnyt, a világmindenséget kitöltő isteni energiát, amelynek a nap csak egy jelképe. megnyilvánulása volt, a holdat is, meg a földet is tisztelték, de nem mint isteneket. Mágusaink egyistenhívők voltak: innen ‘Egy az Isten’ kifejezésünk, és az ősi kettőskereszt jelentése is, amelyre később visszatérek.

  

 

 

 

 

 

Ez a szimbólum a pártos-mágus leírásokból. és domborművek, szobrok emlékeiből tökéletesen érthető. A korona a görög és római civilizációkban olajág, vagy szőlőlevél – vagy babérkoszorú volt. A magasoktól vette át a világ. azaz elődeinktől értelemben, képben, szóban is, és egy az egyben ezt olvashatjuk a:
CORONA
KRONE
KORUNA
CROWN formában az egész világon.
Az égő-ragyogó kör, a KÖR-RA-t képviselte a KIR-RA. azaz a nap fia, földi helytartója. A KORona, a KIRÁly hatalmának szimbóluma


Csak a KIRÁly volt jogosult KORRA-NÁ-t hordani. A világon egyedül a mi nyelvünkben van meg ez a kapcsolat ilyen formában.
De ez a pártosi-mágus hitben sokkal komolyabb jelentőségű volt a pap király kizárólagos hatalmi szimbólumaként.

Tudjuk, hogy a pártos királyság megújította, és ápolta, támogatta a zarathustrai hitet, amelynek a tűz volt a fő jelképe. A tűz a világmindenség urának legtisztább kinyilvánulása volt. A tűz minden formában, így a háztartásban, és az áldozati oltárokon is nagy tiszteletben volt. A zarathustra-hit nem épített templomokat, de szakrális oltárokat emelt a hegyormokra, lehetőleg távol emberi lakóhelyektől. Ezek voltak a szent tűz oltárai, ahol a tűz soha ki nem alhatott (MÁGLYA)
IGITUSZ oltárainak hívták. Ez egy az egyben a magyar égitűz, azaz IGITUSZ – ma is értelmesen olvasható. Ezt a szokást táltosaink is megtartották. amikor is a hegytetőkön tűzáldozatokat mutattak be, még a honszervezés és keresztény árpádházi királyaink alatt is. Ond, Ketel, Tarcal vezérek Tarcal hegyén vezéri SZERt ültek – SZERencs városa innen kapta nevét – tűzáldozatot mutattak be, és áldomást ittak. (Anonymus)

Theuton János német főinkvizítor irányítása alatt semmisítették meg a hegytetőkön kitárt karokkal imádkozó táltosainkat, akik neve:
Látód fia Hanis mágus –1272 okt. 23.
Degesd mágus.
Chene fia Furrkus
Lőrinc fia Kám
Chele fia Kosán
Gyula fia Pók.
Fotak fia Boksa – 1265
Bodor fia Cseb, többek között, és akik tűzáldozatokat mutattak be a hegytetőkön, dombok tetején, folyópartokon, vagy körkápolnákban, IGALOKban. Nem lóhoz imádkoztak, és térdeltek mágusaink, a fehér ló a legbecsesebb, legritkább kincs volt az akkori lovas kultúrában. Külön e célra voltak tenyésztve.

A fehér ló, mint tiszta, szeplőtlen érték volt, egyedül méltó a szent égi tűzhöz és földi képviselőjéhez. (Pegazus, a fehér szárnyas táltosparipa, üzenetvivő az égiekhez.)
A ló vérét szerződésekhez, kupába töltötték és a tűzbe dobták. A lovat utána megsütötték és lakomán megették. Luciánus (i.e. 120) írja a szittyákról: TOXARIS (TAKSÁR – TAK-SA – magyarul). Szkíta bölcsnek az athéniek mint vendégbarát orvosnak síremléke mellett fehér lovat áldoztak. – Tehát a görögök is átvették ezt a szokást szittya barátjuk emlékezetére.

A lóhoz nem imádkoztak, hanem mint egyedüli, legértékesebb, legbecsesebb áldozat az egész földön, amely egy lovas népnek lehet, fölajánlották az égi úrnak. (Lásd: Korabeli kínai leírások a hunokkal kötött szövetségek szentesítéséről.)
Ez lemondást, adományozást jelent, valami értékünk odaadását az OLTALOM vagy OLDOZÁS ígéretéért. Innen az ÁLDOZAT kifejezésünk, amely mint ÁLDOZÁS oldozássá, oltalmazássá, vagy ÁLDÁSSÁ kellett, hogy váljon az OLTÁR-on bemutatott ÁLDOZAT-tal, és ÁLDOMÁS-t ittak mágusaink a szentesítésre, kupából.
A világ összes nyelvében az ALTAR szó és fogalom a mi MAG-AR (MAGYAR) MAGAS nyelvünkből ment át. sőt a kereszténység is a mágusok ilyen nevű és jellegű szertartását alkalmazza.
Lásd az adakozás. az oltáron égő örökmécses. a kehelyből ivott bor („Íme az én vérem”) szertartásai. mindezt tőlünk kellett, hogy átvegyék a pogányoktól, mert – Hol van ez?! Hát az oltárnál!!
Márpedig a történetírók emberemlékezet óta írnak rólunk, hogy szertartásaink hogyan folytak le. A világon egy nyelv sem fejezi ki ez összefüggést ilyen világosan, csak a „magasok” nyelve, a magyar. Nézzük csak: MAGYAR IDEGEN NYELVEKBEN
OLTÁR ALTAR – latin, angol, német, etc.
OLTALOM PROTECT, GUARO, SHELTER – angol, latin.
OLTÁS VACCINA TE, INNOCULATIO
OLDÁS DISSOLVE – angol
DISSOLUCIO – latin
ÁLDOZA T SACRlFICE – latin. angol
ÁLDÁS BLESSING – angol
ÁLDOMÁS TOAST. DRINK, SACRAMENTUM.

A szakrális szokás. szekuláris megnyilvánulása mint szakrament már nem is említendő, mert talán eljutnánk a szakadár hunok a SZAKA, vagy elpártolt pártos, szakasztott ugyanilyenlevezetéséhez. (Nesze neked finnugor, hómezőkön lődörgő eredetmagyarázat!!!
– Nesze neked nyugati, indogermán, keresztény irigység!!! Minden kultúrmegnyilvánulástok a szkíta—hun—szaka— pártos—avar—magyar „ún. pogány” – magasok ellopott tudása.)
„De világosítsa meg az úr az ő „orcáját” (nap-arcú) rajtatok”! Hogy végre: a nem tisztálkodó, és boszorkányokat égető, hátból orvtámadó sötétségetekből végre már felnőjetek!! Hisz oly sok mindent adtunk már nektek.
A vérszerződést is átvette a nyugati civilizáció tőlünk. Álmos és fia Árpád apánk, szert ültek és szerződést kötöttek többször is.
Először Álmos Etelközben a Kárpátokon kívüliekkel, az összehívott törzsek fejedelmeivel, és általuk pajzsra emelve nagyfejedelemmé választódott 890-ben. Fia. Árpád 894-ben Ópusztaszeren. Szeged fölött szervezett szert a Kárpátokon belül élő testvérnépek fejedelmeivel. (EGÓD, BORS, ABA, ÖSÚR. stb… azaz az összhun és csatlakozott népek szere volt. Nagy Károly fia: Jámbor Lajos birodalma leírásáról szóló levelében 817-ben írja: a
tullin-i mezőkről északra hunok, délre pedig avarok laknak, azaz magyarul beszélők.)

    11. ábra Honegyesítés előtti népeink és vezéreik a Kárpátmedencében. Árpádot sürgető és behívó vezérek, akik már itt éltek régebben: Egöd, Örsúr, Aba, Bors, Ed, Edömér, Ete, Böngyér, Acsád, Vajta, Ketel.

Ez az egyenlőségi alapon a magyar (magas) törzs vezetését elismerve zajlott le. Mai demokrácia fogalmunkat ez a szer már akkor gyakorolta. Az ópusztaszeri, kötvélyesi Nagymonostorban 34 napig tárgyalt szerződés írásba lett foglalva és véresküvel lett megpecsételve.

Ez a szer tetézte be Árpád mágus királyunk honszervezését, itt ismerték el a magyar törzs és Árpád mágus király vezető jogát.

 


 A VÉRSZERZŐDÉS PONTJAI:

  • 1. Amíg Álmos és Árpád nemzetsége él. a magyarok fejedelme mindig ebből legyen;
  • 2. közös erővel szerzett javakból senki ki ne zárassék;
  • 3. a nemzetségfők, akik Álmost szabad elhatározásukkal választották fejedelmükül, sem saját személyükben, sem utódaikban a fejedelem tanácsából ki ne zárassanak;
  • 4. az utódok közül az, aki a fejedelem iránti hűségét. megszegné, vagy viszályt keltene a fejedelem és annak családja között, annak vére ontassék, úgy mint a szerződők saját vérükkel szentesítették esküjüket;
  • 5. minden időkre átkozott legyen Álmos vezér és a többi fejedelmi személyek utódai közül az, aki az esküvel kötött megállapodásokat meg akarná szegni.
  • Pusztaszer helye sem véletlen lett kiválasztva. A puszták közepén, de a Kárpátok körkoszorújának közepén is lett e szer megtartva, jelezve azt, hogy Árpád és népe az egész Kárpátmedence jogos birtokosa.

Ópusztaszertől a Kárpátok gerince és a Dinári Alpok gerince majdnem egyforma távolságban van körkörösen. Így Ópusztaszer a medence közepe. Őseink adták a nevet a hegy-vidéknek évezredekkel ezelőtt.
KAR = ölelő – védő – KAR (KARám, KARima, KARély, KARika)
PA = APA -ATYA
TA = TÁj – TAnya – TÁjék – TÁl
azaz: az Atyaisten karja által védett terület: KAR-PA-TA = KÁRPÁT

 

 

 

12. ábra Az ország és a Kárpát-medence mértani közepe volt Ópusztaszer, a SZER helye. Az egész Kárpát-medence birtoklását jelképezi.

Árpád a Kárpátokon kívüli testvér- és rokon népeket összegyűjtve a Kárpátok védő karjaiba, és az itt élőkkel együtt birodalmat alapított. A mágusok papkirálya tudásának birtokában ismerte a sötét, viharos jövőt, amelyet a halak korszakának második fele jelentett a hun népek számára. ezért nincsenek testvéreink, rokonaink a Kárpátokon kívül. Már elpusztultak, beolvadtak, felszívódtak. Az összes szkíta—hun–pártos—avar— magyar néven nevezett népek egyenes, még élő folytatása csak a Kárpátok medencéjén belül él, védve a Kárpátok karjai által. A következő korszakbeli (vízöntől újjászületéséig.

SZER szavunk összejövetelt. szervezkedést jelent, de a SZERetetnek is alapja. SZER – SZERetet – SZERelem SZERvezet – SZERződés – SZERencse – SZEReplő SZERzetes és SZERtartás szavainkban mind jelen vannak. (A világ minden nyelvébe átment ez, pl. CEREMONY, CARITAS, CHARITE.)
A SZER által SZERvezett SZERződést a SZEReplői SZERetetben SZERzetesek (mágusok) által SZERtartással. S(Z)Erleggel, (kupával) SZERződték. (Menynyivel szebb ez a kifejezés, mint a GYŰLés – amelytől nincs messze a GYŰLölet.) Érdekes, hogy milyen csodálatos a magyar nyelv, nem is csoda,
hogy idegen származású, nem magyar szívű tudósaink ezt nem is érzik (Schlőzer—Zeuss—Büdinger Rössler—Dümmler— Budenz—Hunsdorfer/Hunfalvy – a flnnugorizmus atyjai.)
A SZER visszafelé olvasva: RESZ. tehát nem SZERetet és összejövés, egység, hanem: RÉSZre szakadás. RESZelés. RÉSZleg. Az egység. SZERvezet. ellentéte: RÉSZre bomlás. SZERződés, RESZelék, darabolás. Mely nyelvben van ez így a világon?! Kedves finn-ugorosok válaszoljatok!

De a KUPa – azaz a SZERleg – vagy KEgyHELY is ilyen érdekes.Kép

13. ábra Áldozati koponyaedény Tibetb Raussig nyomán)

 

Ismerjük a kínaiak leírását a hunok (hiung-nu) szokásairól. i.e. 170-ben a hun császár (vagy Tanhu) Külyük (kölyök) legyőzi és leigázza nagy ellenségét, a yuet-csi népet, és királyának koponyájából ceremóniális ivókupát/serleget készíttet, aranyból és drágakövekkel kirakva. Ezt a SZERleget utána évszázadokig használták a hun uralkodó ház tagjai, így a kínaiakkal kötött egyezségek SZERtartásaihoz (ceremóniájához) is. A SZERlegbe bort és vért öntve, összekeverve, egyezséget, egységet és békét kötöttek.
A szkíták eredetmagyarázata Herodotus szerint, de a szicíliai Diodorosz leírásában is a szkíták isteni származásáról beszélnek.
A szkíták az égből aranykincseket kaptak (lásd: Grandpierre End- re: Aranykincsek hullnak Hargitára) ekét, jármot, fokost és csuprot.
Herodotus második leírása szerinti íjat, nyilat és övet csuporral. Tudjuk azt, hogy a szkíták az övükön csuprot hordtak.amelynek szakrális jelentősége volt. A szkíták azonkívül a leggyűlöltebbellenségek koponyájának felső részéből ivókupát csináltak.

A SZKÍTÁK NEVÉNEK EREDETE:

A szkíták nevét a hunok híres fegyverének görögös torzításából kapjuk. ASZEGY –ÜTÖről, görögül SAGITTÁról.
MELLKAS = SZEGY – SZÜGY/ÜTŐ.
A hunokat ugyanis a félelmetes íj és nyílkezelésükről és lovas életmódjukról – sagittáriusnak nyilasnak hívták (lásd: a Zodiák sagittárius, hátrafelé nyilazó lóember). A száguldó lovas SZÖgütő, szegütő fegyvere – görögül szagitta, a megrémült. menekülő görög, vagy más népek közötti riadalomban ez a saggitta sagitta vészkiáltásból SZGITTA—SZKITTA—SZKÍTÁVÁ vált!! (Emlékezzzünk a nyugatiak „A magyarok nyilaitól ments meg Uram minket!" – imádságra!!!) Ha szkítákról beszélünk tehát, akkor hunokra kell gondolnunk, és végül a mai magyarokra. (Lásd: az íj ősi nevei és rokonszavak: SZÜGY-ÜTÖ. SZEGYÜTŐ,
SZÖGÜTÖ, SZÁKONY, SZIGONY, SZAGGATÓ, SZAKÍTÓ végül görög: SAGITTA.)

E név a hunból ment a görögbe és onnan jött torzítva vissza a magyarba, úgy hogy szittya. Ez egyúttal megfejti a Massagita nevet is. MA—MAH = hatalmas, nagy, óriási, SAGmA = íjas. MASSAGITTA = nagy nyilas. De a IASI—JÁSZ—JAZIG neveket ismert magyar eredetűek. ÍJÁSZ = JÁSZ – ÍJAZIK. ÍJAZIG = JAZIG (Az idegen történetírók fülének és nyelvének a magyar nyelv nagyon nehéz, és így torzítva adják vissza, mi pedig őket idézzük. Próba: mondd önmagadnak gyorsan: az íjász íjazik. – Ilyen egyszerű, és nem kell a hagyományos magyar betegségbe esni (idegenek és kifejezéseik vak imádata) ahogy már az 1200-as években magyar Pál Mester is mondta. Ha a szkíták (hunok európai neve) az ellenségeik koponyájából kupát csináltak, akkor annak megvolt az oka. Mint ahogy még annak is megvan az oka, miért mondjuk ijesztésül azt: „kupán váglak!!", azaz koponyán, fejen ütlek.

A magyar nyelvben öröklődött és megmaradt mágus felfogás ez. Koponya – az élet kupája. A kínai leírások, a szkíta szokások, pártos, avar szertartások egy egybefüggő szertartást mutatnak, a koponya felső, csúcsos részének tiszteletét. Ez a rész az ősi táltos mágus hit szerint az ember életerejének, élet-tudásának lényegének a lakóhelye, és a koponyacsúcs birtoklása hatalmat, erőátvitelt jelentett. Árpádkori magyaljaink felfogásában. (Szolgám leszel a másvilágon – magyar szokás szerint – lásd: Lél-Bulcsú kupán vágta a kürttel Ottót.)
Az összes hun, avar, magyar koronák félgömb, kúp alakúak, sugarakkal ellátva a ragyogást jelképezik.
KOPonya = az ember agyának lakhelye
KUPa = gyűjtő edény, amely koponyából készült
KÖPölyözés = vér eresztése.
Mágus hitünk szerint az emberi lét lényege, és értelme a ragyogás. a fény a tündöklés elsajátítása. Ezért a tudást – a tanítást az életerő fejben való felhozására – és fenntartására szentelték. (Lásd: a hun uralkodó neve Tanhu -Tanhu. Tanu.) Az embert test legbelsőbb lényege az idegrendszer. amelynek húrját pengetve az
ember eljut a megvilágosodás. (nap-arc) felé.

A MAGASOK TUDÁSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Az indiai jógik és tibeti lámák jelképei is ugyanazt ábrázolják: az elsüllyedt földrész papjaina (a Inagasoknak) titkos tudását.
Ez a jelkép ismert a mai orvosi szimbólumból, melynek nem gömb, (mint a napszimbólum), hanem a kehely a csúcsa. (Lásd mellékelt ábrák.) A gerincoszlopban levő idegek és a koponyában levő agy, a tudás és megvilágosodás útja. A tudás a koponyában levő agyban raktározódik. Az isteni tudást. a mágusok tanítását ezért mint kígyókat ábrázolták A nemiség két útját jelképező kígyók a hím és nőnemű anyagot, földi életet legyőző jelképek, a megvilágosodás, vagy győzelem által kapott kehelyből isznak, a szárnyak a beteljesedést jelentik.

Mivel az Egy – az Isten – ketté osztotta a mindenséget, azaz önmagát, így lett a negatív és pozitív, illetve a sötétség és a világosság. Az élethez ekét alaperő mozgása, és harca adja az egyedüli állandóságot. a változást. Mindennek ez a mozgató ereje és alkotója. Az ősenergia: a mozgás és szüntelen változása miatti alkalmazkodás bölccsé, okossá, tanulttá tesz. (A kígyók jelképezése.) Ez az élet értelme és lényege.

 

21. ábra KÁPRÁZAT Átmenve és átvéve a misztikus iskolákba így néz ki: Jógi káprázat

A tudás mint kehely lett ábrázolva. a mágusok jogarán. A kehely, azaz KEgyHELY az isteni titkok elsajátításának helye. azaz megvilágosodás helye. Ezért csináltak a koponyából kupát őseink, ezért van a rabbiknak, papoknak („yarmulka”). püspököknek. és kardinálisoknak fejcsúcsfedőjük; a szerzetesek ezért borotválják koponyacsúcsukat („pilis”). Így vették ezt át mágusainktól mint a felnőtteket utánzó gyerekek, anélkül, hogy ma tudnánk, hogy mit is jelent. (A keletieknél lefordított szirmú lótuszvirág.)

 

 

22. ábra Hun fejedelmi jelvény (kupa turullal és kígyóval). Még az agyfodrok is láthatók. (Fotó: Érdy Miklós)


Az esszén, görög és egyiptomi misztikus tanítások is állandóan kupát említenek, az élet poharát, stb. A keresztény írások is. az újtestamentumban a megtelő, túlfutó pohárról, kehelyről beszélnek, amelyet a szentlélek kitölt. Krisztus is a keresztfán élete utolsó pillanatában ezt mondta: „Atyám, vedd el e kelyhet tőlem.” Ez a mondása máig is félre magyarázott és érthetetlen a keresztény papok által. Krisztus az élete földi beteljesedését ajánlotta az Istennek. A kehely vagy kupa az élet lényegét egybegyűjtve a koponya csúcsán mint egy korona van. Ez a koponya rész a kapocs a föld és az ég között.


  A világmindenség szelleme (a tanoka-tangri, tengri) a koponyában; kupában, a kegyhelyen kötötte meg szerződését a FÖLD csúcs képviselőjével, az emberrel. Talán ezért is a magasok hármas szóazonossága. Koponyából KUPA – KEgyHELY – SzERLEG mint az anyagi élet legmagasabb fizikai helye, ahol a szellem a földön tartózkodhat testben; az értelemként. (Az ember ezért a teremtés koronája. Isten képmása, ábrája.) Micsoda csodálatos örökség, hogy a világon egyedül a mi nyelvünkben van ez így meg, az elsők, a magasok nyelvében.
A pártos birodalom magasai jogarán még látható egy másik érdekes dolog is. Mégpedig az oszlopon vagy boton levő korongok, vagy almák közül a hatodik (alulról számolva. mert a kígyó is felfelé
kúszik a boton, ami a tudás fájának almát ajánló kígyója) napkoronás, ragyogó emberfejet mutat. Ez a HAT-Ra. a hatodik ragyogás, a hatodik alma megevését, a hatodik csokor kinyitását, vagy a nyugati misztikus iskolák szerint a homlokszem kinyitását jelenti.
A megvilágosodást. a világ titkaiba való beavatást a nyugati titkos iskolákban: illuminati – a bölcsek kövének megtalálását jelenti.
Nálunk a mágusok vagy magasok örökösei nyelvén csak HATALMASOKnak mondjuk őket. (MAGISTER vagy MESTER)


A világ titkainak megtartása és ápolása a pártos hun birodalom MAGAS papi rendjének a HATALMASoknak. volt kötelessége és hivatása. A HATALMASok hatodik fény megjelenésének városában. HATRA-ban. Itt tanult tudást Jézus is többek között.
(A hetedik jelkép egy felfelé fordított lópatkó-szerű ábra, innen jön a lópatkó szerencsét váró, ajtó fölé kiszögezésének szokása világszerte. A lópatkó és szerencse így függ össze, ez a kehely.

Valójában a KE(gy)HELY ábrázolásának felel meg, a koponyacsúcs fölfelé fordult energiasugarai áramlásának.

Ezt a magasok szárnyas sólyommal – turullal jelölték (Lásd az ábrákat). A kereszténység ezt galamb formájában, vagy glória körrel, a szentlélek birtoklásaként ábrázolja, szárnyakkal is. A hindu jógik – tibeti lámák – és buddhista szentek kinyílt és felfelé fordult szirmú lótuszvirággal jelképezik.)

Mezopotámiai eredetű ősi hit szerint a király Isten fő képviselője volt. Egykorú ábrázolásokon a glória-ragyogást, az ún. felséglényt láthatjuk (új avar nyelven: xvarenah/korona. óperzsául/ farnah). Ez az isteni eredetű felséglény, ha elhagyta a királyt, az azt jelentette, hogy mágikus ereje megszűnt és ezáltal méltatlanná vált az uralkodásra. Innen ered a mágikus-király fogalmunk (Mészáros Gyula: Kelet-Európa néptörténete. Budapest.1941)

Ez a szentlélek emberi testbeni megjelenésének, vagy megvilágosodásnak helye. A szárnyakkal van ábrázolva, ez a megtöltött kehely!!
Megjegyzendő a kígyók jelenléte is. A mai orvosi cégérjel boton (gerincvelőn) felfelé kúszó kígyója (életenergia) kehelyből (a koponyacsúcs tetején átadott Isteni tudás megszerzése) ivó képe, a magasok, a hatalmasok jogarának értelmét vesztett jelképe, amelyet tőlünk vettek át világszerte. Figyeljük meg a felfelé kúszó kígyót a boton, vagy a táltoson, amint azok eltűnnek a nadrágja alatt, és a has részen, majd a fejnél jelennek meg. Szinte ugyanazt a képet adja ez a hatrai emlék, amilyen a jógik, lámák kundalini kígyós tanításai, vagy az egyiptomi, görög misztikus iskolák caduceus-a. A kígyók nem a gonoszságot, hanem a tudást szimbolizálják. (Kígyó: a bibliai Ádám-Éva történet és a Paradicsomból való kiűzetés egy sátáni kísértés eredménye. A gonosz kígyó képében sugallta az alma megevését, a tudás (vagy élet-) fájáról. Ez egy rejtjelezett titkos tanítás, amelyet a keresztény papság félreért. A kígyó a mágusok tanítása szerint az életenergiát jelképezte. azaz a gerincvelőben jelenlévő szexuális energiát, amely mint egy kígyó lefelé, a nemi szervek felé, vagy felfelé a megvilágosodás felé kúszik (kundalini energia/kígyó). Ezért volt celibacio (önmegtartóztatás) a papságnál (mára elvesztette értelmét, kilúgozódott), hogy a kígyók inkább fölfelé kússzanak, a megvilágosodás felé (‘káprázat’), nem a fajfenntartás, a szexualitás felé.

A fej tetejét koronázó turul-sólyom, a szárnyak, a szentléleket jelképezik.
Emese ősanyánk táltosasszonyi látomása és a világ titkaiba való beavatottsága turul madár képében Árpád fejedelmünkben érett be. Emese ősanyánknak révületében átadott mennyei sugallatés lágyékából fakadó hatalmasok erejének eltékozlása amai magyar balsors. A mágusok törzséből eredő Emese elődei ily óriási örökséget adtak át őseinknek. A képen látható hatalmas mágus nadrágot hord és fokost tart a kezében, turullal a fején. Ez a mai magyar nép lelkületét tükrözi, mondáinkból, az ismert jelképekkel.

Mágus nyelven KÁPRÁZAT. A fény. RAgyogás. RA.
kobakban, koponyában, kapódott, KAP-RA-ZAT – fénysziporkázás a fejben. Ezért a pártos birodalom mágusai a kiterjesztett szárnyú turulmadárral jelképezték a megvilágosodást. Ez ma a káprázat szavunkban megmaradt.
Íme Emese álma, a turulmadárral, mint a szentlélek. a nagy szellem jelképévei, ezért hordtunk mi egyedül tollat a csákón. a toll a fejen vagy sisakon mindig a könnyűséget. a szellem birtoklását, tudást jelképezett, nem csak üres dísz.


Tudat alatt megtartottuk ezt a magyar szokást a mai napig, tollat szeretünk hordani a fejünkön, de nem is tudjuk miért!
Hermes Trismegistos (Toth) is a szittya szárnyas kupával a fején és kezében a kígyós jogarával maradt ránk.

29. ábra Szanatrug párthus király turullal


A hatrai mágus központ ránk maradt domborműveit és szobrait érdemes közelebbről megfigyelni. A hatrai jogar másabb mint az egyiptomi és görög ún. caduceus.
Itt csak hat korong vagy gömb van, és a turul csukott szárnyú. Csak a főpap koponyáján van kitárt szárnyú madár. Ez a hat csokros, vagy hinduknál Csakrás fejlődési állomást jelenti (lásd: későbbi magyarázat). A GER-t vagy GERincet jelentő GERelyt (kopjafa = koponya végű állított gerely – azaz gerinc, rajta fejjel v. koponyával) élére állították és az energia-csomókat, vagy csokrokat almák felszúrásával jelképezték. Hat almával / hatalmassá válva, innen ez a kifejezésünk.
HATALMAS – azaz HAT ALMÁS. A Bibliában is Éva a kígyó által ajánlott almát eszi Ádámmal, a tudás fájáról. A hetedik csakra – vagy csokor – vagy erőcsomó az az ülő, pihenő turullal volt ábrázolva. A KEgyHELY-ben. Ez a káprázat hiányát mutatta, azaz az AVATÁR, vagy BEAVATOTT (világ titkaiba) várását és keresését. Ez a nazarethi (mazar réti) Győző/ Gyessze/Jessze/Jesse Jesus megjelenésével, mint a világ világossága bekövetkezett. A hatalmas mágusok (magasok) három képviselője ezért tette tiszteletét – a hat almás – mágus hit szerint a következő korszak avatárjának.
A megtelt kelyhű, azaz a szentlélekkel kitöltött (lásd szárnyak suhogása, glória, stb.) ragyogás és fény AVATÁRja, a Kishon folyó parti tábor hegy lábánál elterülő Mazar-réthi születésű GYŐZŐ. Ő is szittya mágus, hun főpapi szokás szerint ajánlja vissza győzelmi trófeáját, kupáját, halálakor a világok atyjának. (Ezért a talmud átkozott Nimród népefia fiának mondja.) A Győző lassan Jesse – latinosan Jessus lettKép 30. ábra Áldozati koponyaedény
Tihethill (Müller-Raussig nyomán)Az ősi hun-szittya szokások, azaz az ellenség koponyájából csinált győzelmi trófea, kupa megmaradtak a mai napig, mert az összes sportversenyeken a győztes csapat, vagy személy kupát kap a győzelem jelképéül, így van: Grey Cup Orange Bowl. Világ-kupa stb. Igaz, ma már fémből készül, de jelentése ugyanaz.

            Nézzük meg a koponya és kupa kapcsolatát:

KOPonya
KOBak = e szavak kezdő három betűje adja a
KOP-KOB-KAP mai nyelven ‘fej’ alapszót
KOPasz
KOPár
KÁPoszta = angol (CAB)bage. fr. továbbvíve
KÁPlár = fej és lár (azaz lámla – Lári-fári. ALAHM) lármázó, parancsoló, kiabáló fej
KAPitány = parancsnok, fejes, főnök
KAPitalista = egy személyű tőkés, azaz fejben csúcsosodó gazdasági forma
KAPitulál = a vesztes megadja magát
KUPa = üreges, gömbszerű, – aljú tárgy, mint egy félbevágott gömb
KÚP = üreges gömb, félbevágott gömb
KUPak = kis méretű, üreges félgömb
KUPola = üreges félgömb
CSUPor = ivócsésze
CSÚcs (csöcs) = valaminek kiálló teteje
ZSUP = nádból kötött csúcsos tető
KÖPü (méhkas) = lefordított üreges félgömb
KAPtár = lefordított üreges félgömb
KÁPolna = kúpos tetejű kis, kör alakú imaépület
KABát (GUBA-SUBA) = emberi testre húzott, alul nyitott, elől gombolós kúpszerű ruha
KÖPeny = esőtől védő lefordított kúpalakú viselet
KAPni
KAPhaló
KAPóra jön = a csupornál hajlított tenyérrel függ össze
KAPZSI
KÖPül = üreges kupában, edényben kever, kavar
KÖPölyöz = vért ereszt, eret vág, serlegbe enged, kupába folyat

A KÚP—KUPAK—KUPA—KAB—KÖP—KAP alapszótő mindez szavainkat rokon fogalommá teszi. E fogalmak egy üreges félgömbszerű KÚP vagy KUPA képpé sűrűsödnek. Megtalálhatók idegen nyelvekben is, akik tőlünk vették át: CAP – CAPUT—CAPO—KOPF—CAPEZA—CABBAGE – fellel összefüggő szavak. Az üreges, félgömbbel összefüggőek pedig CUP—COOPER—CUPOLA stb.
Szittya—hun—avar—magyar szokás: a köpölyözés – köpülés (érvágás) vért fakaszt, vagy ereszt egy kupába, azt borral megkeverve szert ülve a SzERLEGből – KUPából KEgyHELYből – SZERZŐDÉSt köt, (KAPcsolódik, társul – lásd angol: coupling, couple).
Így lesz Serleg a SzERLEGből, KEHELY a KEgyHELYből. A kupából ivott szertartásos eggyé válás = SZERvezet a keresztény mise fő jelenete („Íme az én vérem”).

A kupaalakú forma egy gyújtó forma, amelyben minden öszszegyűlik. Ismerve a vonzás törvényét, a folyadék elfolyik, de a kupa egybegyűjti azt. Így a kupává, csuporrá formált tenyér is a forrás fölé hajoló ember ivóeszközévé alakul. Ez is ősidők óta alakult így ki (KAP KAPni, KUPorgatás stb.).
 Őseink a KUPA vagy SzERLEG (lásd mit tesz a SZER/SZERetet). SEREG-GYŰJTŐ, KEHELY (A KEgyHELY. a koponya csúcsa a világ minden titkos tanításában) mágusi ismeretében tanítói a világ kultúrnépeinek.
Barbár szokás úgy látszik, hogy mégis megfelelt a világ népeinek, mert átvették, ellopták tőlünk.
Csak a mi nyelvünkben van még így ez a szoros összefüggés, a VÉR és KOPONYA. a SZER—SZERETET és KEGY azaz ISTEN között. Mi kaptuk az égből az aranykupát, őseink övön hordták azt, mint a tudás és szeretet jelképét.
A koponyacsúcsból készített ivó KEgyHELY vagy KUPA vagy SzERLEG az úrvacsora mai áldozó pohara.
KAPU szavunk is mindezzel összefügg. A KAPU az ég és föld között a fejcsúcs. A lélek kapuja a koponyacsúcson van, mágus hit szerint eltávozik a lélek az emberből. Ezért akad fol a halott szeme. A klinikai halál állapotából visszajött emberek leírása szerint hatalmas fényár fogadja őket egy sötét, szűk folyosó után.

AZ ÉLETFA MAGYARÁZATA:

Mágus táltosaink életfája, a létra vagy ma címerünkben a kettős kereszt. Ez egyezik az összes misztikus iskolák, egyiptomi, esszén, görög, hindu, tibeti, buddhista jelképeivel és titkos tanaival.
A gerincvelőben és az agyban az ideg- és energiaközpontok (csakrák – csokrok) létrafokain egyre magasabbra jutva a hatodik csokor kinyitásakor jön a megvilágosodás (hatodik alma megevése ‘hatalmassá’ tesz) vagy a harmadik szem látása.
A magyar táltoslétra az embert test idegrendszerének tökéletes modellje.)
A LÉTRA szavunk értelme: a LÉT = élet; RA = ragyogása. fénye.
Az élet fokainak tündöklése az Istenhez fölfelé vezető úton (jóga csakrái).

E kettőskereszt és táltoslétra változatok nyomonkövetése úgy visz vissza a Kaukázuson keresztül Turánba, a kínai nagy faltól Bajorországig, mint a szarvascsapa a hóban az elejtett vadhoz..

Árpád apánk családi címere azonban a ma is ismert Árpádsávok voltak, a fehér és vörös sávok a hun uralkodók papkirályi hatalmi színei. Négy fehér sáv: az élet anyagban nélkülözhetetlen feltételeit, a négy alapelemet jelenti, amelyek nélkül a mágus hit szerint nincs élet: tűz—föld—levegő—víz. Egyenlő széles és hosszú fehér, vagy ezüst sávok, téglalapok az alapelemek egyenlő rangját jelentik. A tűz azonban mindig ki van emelve, mert a szellem, a világmindenség urának, az Istennek jelképe, amelyben minden megtisztul. és megváltódik. A tűz mint az égen égő nap meleget is és életet is ad.

E világszellem tiszteletére égtek az áldozati tüzek még a XIV. századi Magyarország hegytetőin.

ÁRPÁD KÜLDETÉSE:

Rendkívüli rendeltetésű Árpád apánk, ily dicső magasztos tudás és küldetés örökségeként, mint papkirály a mágusok fejedelme, egyesítette a valamikor nagy hun népeket.
A megmaradt Kárpátokon kívüli részeket először egyesítette és Etelközben szert és szerződést alkotva, vérszertartással szentesítette.
Később a Kárpátokon belüli hunság (avar) végveszélyben levő segélykérését meghallgatva. és a saját magas hitének isteni parancsára a külső hunok már egyesített népeit a Kárpátok (Isten KARJa ölelésének vidéke, tája) védő karjaiba hozta.Itt a Kárpátok ölelésében az összrokon népek nagy szövetségét Pusztaszeren. a Kárpátok középpontjában újra megszervezte. és újra vérszerződéssel szentesítette. A Kárpátok központú Atilla örökségeként újra megerősített Hun Birodalom több mint 100 éven keresztül Európa legnagyobb katonai és gazdasági hatalma volt.

E hon birodalom a magasok (mágusok) papi törzse neve által mint (MAGY-ÁR) magyar (azaz ‘a magi-k, mágusok sokasága. serege’) áll mind a mai napig!!!
A MAGYAR törzs ezért volt az ország szívébe, a Pilis Dunakanyar, Csepel vidékére letelepülve, a törzs-szövetség, és gyepünépeik által védve, körkörösen.
Árpád nagyfejedelem előrelátása. apjának. Álmos-nak isteni küldetése által. a magas tudás birtokában a mai korszakváltozás idejéig meghatározta népünk fennmaradását. Sajnos, dédunokája, Vajk a német birodalmi és papi fondorlattal agymosott István király az ópusztaszeri vérszerződés 5. pontját megszegte. Ezzel a
tettével a magasok átkát magára és családjára, az egész nemzetre, a mai magyar népre ráhozta.
Ne gondoljuk azt, hogy a vérszerződés csak üres szertartás volt!!

A táltos-mágus magasok a hun papi rend által levezetett szertartás óriási misztikus erőket mozdított meg. E mágus rend ma is működik, csak el van rejtve, mert a keresztény inkvizíció, a mohamedán túlbuzgóság évszázadokon keresztül ellene tört.
Gondoljunk csak a tibeti lámákra, akik földöntúli képességekkel rendelkeznek. Gondoljuk csak régi leírásokra a táltosmágusainkról, hogy mikre voltak képesek.
E hatalmas erejű vérszerződést büntetlenül nem lehetett megszegni, amint azt István és családja sorsából is láthatjuk: összes gyermekeit elvesztette, a trónörökös Imrével együtt, egyetlen utódja sem maradt. Ő maga az életét búskomoran és gyakori zokogások között nagyon szomorúan végezte be. A mágusok átka rajta és írmagján beteljesedett. Ha nincs Vazul és fiai, akkor az Árpád-ház ki is hal, rajta keresztül. Emese isteni eredetű beavatott látomása véget is ér. De a „pogány” Vazul fiainak az árpádi öröksége újra dicső királyokat ad a magyar népnek. A magyar nép sorsa így évezreden keresztül e szerződés megszegésének következménye.
MINDEN IDŐKRE ÁTKOZOTT LEGYEN ÁLMOS VEZÉR ÉS A FEJEDELMI SZEMÉLYEK UTÓDAI KÖZÜL AZ, AKI AZ ESKÜVEL KÖTÖTT MEGÁLLAPODÁSOKAT MEG AKARNÁ SZEGNI!” – így szól a vérszerződés5. pontja.

A Szózat, a Himnuszunk ez átok beteljesülésének szomorú dalai. „Balsors akit régen tép!” évszázadok óta már nyakunkon van.
Csak akkor volt egy kis szünet, amikor magyar érdekü-lelkűszívű-leheletű gondolat és vezetés megenyhítette az ősök szellemét.
Így V. István – vagy Mátyás királyaink magyar érdekli uralkodása alatt. De a SZER megszegése, a SZERTELENSÉG vagy részre szakadás újra szenvedésbe taszított bennünket: szenvedésünknek és balsorunknak mi vagyunk az okai! Mindaddig,amíg nem őseink szellemeinek és saját legbensőbb lelkületünknekmegfelelő életet élünk. Örökségünk. a világelső magyarok öröksége ránk vár, és oly könnyű volna megszerezni, csak mozdulni kellene irányában, láthatatlan, segítő kezek egyengetnékutunkat, mert a „tékozló fiú megtért!!! és az apa kebléreöleli őt!!”
De nekünk jobb a kilátástalanság, a széthúzás, ezer vallásraszektára és pártra szakadás, az anyag, az aranyborjú hajszolása, az idegenek és nyelvük, felfogásaik, szokásaik utánzása és imádata.

Nem is lesz szebb és jobb magyar jövő mindaddig. amíg ezt fel nem ismerjük és befelé fordulva ősi dicsőségünkre büszkén építve követeljük örökségünket.
Mindehhez csak magyar lelkület. érzés. és értelem kell. Ahogy Herodotosz és a régi történetírók írták rólunk: a szittyáknak vannak a világon a legszebb törvényeik. a szív törvényei!!
Csak magunkba fordulva. magyar mivoltunk felszínre hozásával és Árpád apánk szeretetben szervezett szerződése tiszteletben tartásával fogunk újra régi dicsőségünkben, a földöntúli hatalom által megerősödve újjászületni.
Árpád mágus-fejedelem után rövidesen elhalványodó ragyogásunk az új korszakra ismét megújulhat. Segíts MAGADON, az Isten is megsegít! – így szól a jelszó.
Árpád megmutatta hogyan kell hatalmat és tekintélyt teremteni. Az új korszak és az új évezred kezdetén Árpád nagyfejedelem példáját követve újjászülethetünk.
Legyen a fény, szeretet és hatalom, amely újjáéleszt bennünket!!! Árpád szellemében!!!ÁRPÁD ÉS MAGYARJAINAK RENDKÍVÜLISÉGE:


1. Az egyiptomiak szerint – Trogus Pompeus – írja, hogy a szkíták a legősibb nép a világon. (MAG—HUN, mindkettő hatalmasat, elsőt jelent a világ nyelvein);

2. Herodotosz szerint kétszer is: a szkíta, szittya az istenek gyermekei;
3. Bölcs Leo császár: fenséges. királyi szkítának mond:

4. Mezzofanti pápai bíboros. a Vatikán könyvtárosa a magyart: mint a világ legszebb és legtökéletesebb nyelvét említi, ő maga több tucat nyelven beszélt:
5. Sir John Bowring. India kormányzója, nyelvész és költő, egyenesen Isten igéjével azonosítja, és filológiai külön üdvözletet ír a magyar nyelvhez, magyarul.

UTÓIRAT

Az arab, mohamedán hódítások és vallásháborúk Perzsia (Sassandia) meghódítása után baktriai-sogdiai eftalita fehér hun fejedelemségeket támadta. A mágus papi törzs, azaz a magyar törzs mint a szabírok vezető törzse, eljőve a Kaukázuson túlról nagy változáson ment át. A félig megállapodott és nem nomád
állattenyésztő életformája után lóhátra kellett ülnie és maga is fegyvert kellett hogy fogjon létéért. Így mire az Árpád apánk által újjászervezett Hun Birodalom megvalósult Etelközben; már önmaga is vitéz és bátor törzzsé keményedett.

Az ősi hegyi kőoltárok és a síkságokon épített ziggurátok helyett most lóháton mozgatható és szétszedhető szerkezetek helyettesítették azokat.
De őseink mindig keresték a hegyek ormait az égi úrhoz való imádságukhoz.
Az árpádházi királyaink koronázási szertartása is a koronázási hegyre lovagolva záródott le, ott bemutatván magát az Egek Urának a hegytetőn a négy világtáj felé kellett szablyával vágni (mintegy a négy alapelem uralmának jelképe is ez). Csak a koronázási hegyen lefolyt isteni bemutatkozás után lett királysága jogerős. (Ezt még Ferenc Józsefnek is el kellett végeznie.) A magyar törzs a hunság krémje és lelke volt. Nagyon nagy becsben voltak tartva, ami nem is csoda, hiszen a tudás, gyógyítás, tanítás és lelki tanácsok tőlük jöttek, ezért voltak magasok, vagy hatalmasok. Ezt egyhangúan az összes hun népeink és társult rokonaink is elismerték.
Ezért is lett ez új hun birodalom neve magyarok országa annak ellenére, hogy minket a mai napig Hungária. Hungary. Ungam, Hongrie, Hungria, Ungheria néven emlegetnek, azaz Hunok népe országának hívnak. Az idegenek nem tudnak magyar törzsről, csak később, miután mitőlünk átveszik.
Mindenki felfelé törekszik, a sok hun törzs tagjai büszkén vallották magukat egymás közt magyarnak, azaz a magasok törzséből valónak.
Olyan ez. mint ma ha valaki technikus, de mérnöknek hívatja magát, vagy dorogi, de budapestinek mondja magát!
Az emberek lelkülete nem változik évezredeken át. Mindenki többnek akarja magát mutatni. Így a szarvasmarhát legeltető alföldi hun is magyarrá nőtt, azaz egy volt a magasok közül.

A ma élő magyarság (hunság) közül valójában nem sok már az igazi magas vagy magyar. A vezéri törzs felhígult, sok tagja az első német-magyar háborúkban ottveszett, majd Muhipusztánál a talárok ellen, mivel elől járt a csatában is. A papi—táltos—mágus tanításoknál maradtak szétszóródtak az országban, vagy az inkvizíció évszázadai végeztek vele. Beolvadlak más hun törzsekbe.
De azért mindannyiunkban van annyi még így, felhígulva is, hogy mi is büszkén magyarnak gondolhatjuk magunkat.
Ha egy generációváltás 25 év és mivel két elődünk kell hogy legyen létünkhöz, akkor 500 évre visszamenve több, mint egymillió elődünk van, ez azt jelenti, hogy ezer évre vetítve előre. a Kárpát-medencében, de még azon kívül is mindenki mindenkinek rokona. De csak a mi vérünkben folyik a legtöbb hun vér még mindig és azon belül pedig magyar – azaz a mágusok vére.

Mindkét esetben rendkívüli emberek vagyunk, hiszen a Tarihi Üngürüsz, vagy a Herodotosz általi eredet-írás is Isteni származást hagyott ránk.
A finn-ugor eredetmagyarázat nem tudta megmagyarázni a párduckacagányos, sassanida mintás, türkös nyelvezetű, délfelé mutató származásunkat, és indiai-perzsiai számtalan névazonosságunkat.
Ebből a megvilágításból sok minden megmagyarázható, és olyan dolgok, amelyek rejtélyek voltak. azonnal világossá válnak.
Merjünk magyarul gondolkozni!!!

 

FORRÁSMUNKÁK:

1. Dr. Fehér M. Jenő (domonkos rendi pap): Képek a magyar sámán inkvizíciók történetéből 1967. Warren. OHIO. USA.
2. Richard N. Frye: The Heritage of Persia. 1962. Harvard University
3. Dümmerth Dezső: Az Árpádok nyomában. 1977. Panoráma
4. Götz László: Keleten kél a nap. 1990. Népszava
5. W. M. McGovem: The Early Empires of Central Asia. 1939. University of London
6. Astara Inc. Book of Life. 1972
7. Secret of the Ages. Robert Collier. 1975. Collier Book Corp.
8. Wisdom of the Mystic Masters. J.J. Weed. 1968. Parker Publishing Co. Inc. West Nyack. N.Y.
9. Zajti Ferenc: A hun-magyar őstörténelem. 1928. Budapest
10. A hunokról. akik meghódították Indiát. Mi volt a hunok vallása? Budapest. 1926. Dr. J. Jamshedji Módi professzor. India.
11. Encyclopedia of Forbidden Knowledge. 1990. Hamlyn Group. „Cassiel”.


Ábrajegyzék

1. ÁBRA A FELNÉGYELT KOPPÁNY TESTRÉSZEINEK KISZÖGEZÉSI HELYEI. JELENTÉSE: A KERESZT URALMA A MAGYARSÁG FELETT.
2. ÁBRA HOMLOK -HARMADIK SZEM MAGYAR HAJVISELET
3 ÁBRA RAGYOGÓ KORONG KARIMA
4. ÁBRA KÖR-RA RAGYOGÁS
5. ÁBRA BABILONI PECSÉTELŐHENGER LENYOMATA, SZÁRNYAS NAP
6. ÁBRA AHURAMAZDA, A PERZSÁK NAPISTENE. PENZEPOLISZI RELIEF, I.E. V. SZ.
7. ÁBRA A NAPKÖRÖS, NAPKORONÁS TÁNYÉR
8. ÁBRA EGYIPTOMI NAP-KÉP SÓLYOMMAL
9. ÁBRA KORONA-FORMÁK
10. ÁBRA TOLLAS KUPA FEJDÍSZ KORONA
11. ÁBRA HONEGYESÍTÉS ELŐTTI NÉPEINK ÉS VEZÉREIK A KÁRPÁTMEDENCÉBEN. ÁRPÁDOT SÜRGETŐ ÉS BEHÍVÓ VEZÉREK, AKIK MÁR ITT ÉLTEK RÉGEBBEN: EGÖD, ÖRSÚR, ABA, BORS, ED, EDÖMÉR, ETE, BÖNGYÉR, ACSÁD, VAJTA, KETEL.
12. ÁBRA AZ ORSZÁG ÉS A KÁRPÁT-MEDENCE MÉRTANI KÖZEPE VOLT ÓPUSZTASZER, A SZER HELYE. AZ EGÉSZ KÁRPÁT-MEDENCE BIRTOKLÁSÁT JELKÉPEZI.
13. ÁBRA ÁLDOZATI KOPONYAEDÉNY TIBETBŐL (MÜLLER-RAUSSIG NYOMÁN)
14. ÁBRA INDIAI JÓGI HARMADIK SZEM
15. . ÁBRA BUDDHISTA LÁMA. FEJÉN A KEGYHELY, CSAKRA (CSOKOR) ÉS KÍGYÓ
16. ÁBRA CSOKROK ÉS KÍGYÓ
17 ÁBRA CSOKROK, ENERGIAKÖZPONTOK A TESTBEN
18. ÁBRA CSOKROK, ENERGIAKÖZPONTOK A TESTBEN
19. ÁBRA CADUCEUS
20. ÁBRA PÁRTOS JOGAR
21. ÁBRA KÁPRÁZAT ÁTMENVE ÉS ÁTVÉVE A MISZTIKUS ISKOLÁKBA ÍGY NÉZ KI: JÓGI KÁPRÁZAT
22. ÁBRA HUN FEJEDELMI JELVÉNY (KUPA TURULLAL ÉS KÍGYÓVAL).
MÉG AZ AGYFODROK IS LÁTHATÓK. (FOTÓ: ÉRDY MIKLÓS)
23. ÁBRA A GERINCOSZLOP A LÉLEK LÉT-RÁJA
24. ÁBRA HAT-RAI MÁGUS KORONÁJA RA-GYOGÁS, A NAP KORONÁJA
25. ÁBRA TURUL-SÓLYOM A HAT-RAJOGARÁNÁL
26. ÁBRA HATRAL HATALMASOK HAT ALMÁJA. A HATODIK CSOKOR – CSAKRA – KINYITÁSA, VAGY ALMA MEGEVÉSE.
27. ÁBRA SÁMÁNFA, MELYRŐL A SÁMÁN LELKE ÚTRA KÉL. EVENKI SÁMÁN FEJDÍSZRŐL (IVANOV NYOMÁN)
28. ÁBRA ZALACSÁNYI HÍMES TOJÁS. (MALONYAI NYOMÁN)
29. ÁBRA SZANATRUG PÁRTHUS KIRÁLY TURULLAL A FEJÉN
30. ÁBRA ÁLDOZATI KOPONYAEDÉNY TIHETHILL (MÜLLER-RAUSSIG NYOMÁN)
31. ÁBRA KOPONYA ÉS KUPA
32. ÁBRA TÁLTOS LÉTRA: AZ EMBERI IDEGRENDSZER A KETTŐS KERESZT ALAPJA
33. ÁBRA A TURULOS ÉS A PIROS-FEHÉR ÁRPÁDSÁVOS LOBOGÓ A KÉPES KRÓNIKÁBÓL
34 ÁBRA HUNOK (AVAROK) CSATÁJA CESUMAUMÁL (A BÉCSI KÉPES KRÓNIKÁBÓL

HUANKARA

A magasok (mágusok - táltos) iskolája, az elrejtett ősi tudás temploma. A hun-papi rend. MAGY-AR szellemű és SZÍVŰ szervezete. Az új korszak (New Age) fáklyája a magyar népnek. Világosság nemzeti sötétségünkben. Reménység balsorsunkban.
HUANKARA: AZ ISTEN AKARATA A MAGYAROKNAK

 

Eredeti források: http://www.nemenyi.net/doc/02magusok1.pdf


Hozzászólások megtekintése a régi honlapról

Megnyitva 103492 alkalommal