20230604
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2008 december 16, kedd

Gálok eredete

Szerző: Práczki István

Thierry Amadé francia történész, aki Atilla- és a magyarok történetét megírta, a „franciák” Trójából származásáról tud, akik akkor még nem „franciák”, hanem gálok, (gallok) latinosan gallusok voltak, akiket a korabeli krónikák sicam­ber- eknek neveztek. Ők, akik természetesen a szik-emberek, a lebarnult közel-keleti jövetelű mór-avarok, akik a Kárpát Medencében töltöttek el jó néhány száz esztendőt, ha nem ezer évet. Természetesen más neveken

 GÁLOK EREDETE

(Sicambria jelenség és a „franciák”)

A nagy Francia Krónika szerint a trójai vereség után Priamos király unokája megindult a tengeren és folyók mentén a szárazföld belsejébe. Stratégiai számítások szerint azonban majd egy fél évezredet töltöttek el a Kárpát Medencében, aminek "kitudja miért” ma már nyoma sincs. Ennek oka részben az volt, hogy a szittya eredetű euráziai népeket sok-tucat indokolt, vagy módon nevezték el a középkori krónikaírók.
A „franciák” kétségkívül az egyik olyan nép, melynek legalább egy tucat olyan neve volt, melyet ma már senki sem „akar” felismerni, mert akkor a valódi név feltűnése mögött lapuló történelmi botrányokról /nép-írtásról/ is illene tudni. Keleti és nyugati frank, keleti, vagy nyugati gót, a száli frankok, gallok, kelták, aquitánok, burgondiak, armoritánok, bretonok, gaszkonyiak, savojárdok , vendé-iek stb. mind más gyökerű és nyelvű népek voltak, akiket a „Nagy Francia-Forradalom” katlanában főztek össze egy modern „kozmopolitum­má”, melynek lényege az, hogy ma már nemcsak az őstestvér frank-gót „német” népet tekintik ellenségnek, hanem ősi-énjüket kereső „belföldi- francia nemzetiségeket” a bretonokat, baszkokat és korzikaiakat /stb/ is. Kik is hát akkor a franciák?

Thierry Amadé francia történész, aki Atilla- és a magyarok történetét megírta, a „franciák” Trójából származásáról tud, akik akkor még nem „franciák”, hanem gálok, (gallok) latinosan gallusok voltak, akiket a korabeli krónikák sicam­ber- eknek neveztek. Ők, akik természetesen a szik-emberek, a lebarnult közel-keleti jövetelű mór-avarok, akik a Kárpát Medencében töltöttek el jó néhány száz esztendőt, ha nem ezer évet. Természetesen más neveken. Ők lehettek az ősi gepidák, avar- dákok, szarmaták, carpok stb. Ez viszont biztos, hogy a SICAMBER jelző az a kulcsszó, melyet a „modern- franciák” eldobtak, nehogy valaki ki tudja nyitni a népek eredetének a titkait őrző ókori varázskönyveket őrző szentélyének titkos ajtaját.

Ez a nyugati krónikák által többször is megemlített titokzatos városnév, meglepő módon nem izgatta fel történészeinket. Tudnak ugyan róla, de nem törődtek vele. Úgy látszik, nem tartották magukhoz méltó feladatnak Atilla fővárosát keresni. (Holott sokkal inkább attól félhettek, hogy megtalálják, és akkor baj van, mert újra kezdhetik írni a középkor történelmét!) Ergó, inkább fölényesen kijelentették, hogy az ilyen fantázia- elnevezésekkel, mint Sicambria nem érdemes /?/ foglalkozni.

Mi ezen persze sem csodálkozunk, elvégre miért lenne pld, a finnugoros MTA érdeke, hogy kiderüljön; miszerint Sicambria most is itt van, mégpedig a mai Magyarország kellős közepén.
A jelek azt bizonyítják, hogy a mai „összehasonlító nyelvész tudósoknak” fogalmuk sincs /?/ arról, hogy a sicamber (szikamber) szó mit is jelenthet. Márpedig az Atilla-halála utáni korban sok idevágó jelzést találhattak, melyeket érdemes lett volna alaposan elemezni. Hamar meglelhették volna a titkot, nevezetesen azt, hogy a francia sicamberek mi közük van a Kárpát- Medencéhez. Kezdjük azonban a franciák ma ismert eredet- történéseikkel.

 

A Trójából, Kis-Ázsiából menekülő gallok< gálok (gall-sicamber< avarok) a hazánkba, a Kárpát- Medencébe érkeztek, ahol több száz /talán ezer/ évet laktak, amiről a mai francia történelem, ki tudja miért, de megfeledkezett. Arról ugyan említést tesznek, hogy fővárost is építettek maguknak, melyet a mellette lévő hegy miatt Sicambriának neveztek el. Ők alapították tehát azt a várost, melyet jóval később Atilla újjáépített és a Hun Birodalom fővárosává tette. Ezt a közlést viszont a magyar történelemtudomány sem tudja hová tenni, mert képtelen beazonosítani a város nevét és helyét, mert már nem tud „ős-magyarul”. Ha ugyanis tudna, akkor sejthetne valamit a szik- ember< avarok- építette várról és városról.

Az ősnyelv és ősírás ferdítéseit lefaragva rekonstruálni lehet a korabeli fogalmakat. Ha ezt megteszik, akkor talán arra is rájöhettek volna, hogy a mai ”Visegrád” viseli az ősi város nevét. A francia krónika szerint ugyanis a várost egy nagy folyó mellett, egy Sycan nevű hegyen építették. Mindenek előtt azt kell tudni, hogy a nőelvű népek, így a hunok is, mindig nagy folyók mellett építették fel nagy városaikat. (A folyó ugyanis az ő eltartó anyjuk volt. A Duna –FO= Anud= Anyud< Anyád, vagyis az Istennőjük volt. A Duna „latin” neve= Ister az Istent jelenti, mert a rovásírás N jele a latinban sokszor= R. Így a Kazán- szoros is Kazár- szoros, Stb.)

A fenti közlés világossá teszi a „Sycan”- talányt is, hiszen szikan szó, a szikkant- at, a szárazat jelenti, amit a szikan= szikár olvasat is bizonyít. (A /fr/ siccative /szikkatív/ jelző szárazat jelent.) A Trójából jött menekülő sicamber= szik-ember avarok tehát az ország közepén, egy Szikár-hegyre, magyarul egy kopár hegytetőre építették a várukat. Ez pedig a Duna-könyökben volt és ezt ma Visegrádnak /szlávosan= magas-várnak/ neveznek.

Az újjáépült város Atilla korabeli neve azonban Űsi-vár (Űsz= „Fehér-vár”) volt, mely nevet latin betűkkel írva eltorzítottak. Ebből a torzítás- hamisításból viszont a történészek mára az avar-kori Kárpát- Medence szláv „Nagy-Morávia” országának bizonyítékát ácsolták fel.

Az ősi ŰSZ és űsi szónkat latin betűkkel csak VIS< VISI és VISE alakban jelenhetett meg. A cseh-szlovák nyelvben viszont a vise és visí= magas és magasságos /valaha- isten/ jelzőt fejezett ki. (A grád= garád szó az árkot és árokkal védett várat jelentette.) A vár Űs- nevét viszont a németek WIS, majd WEIS szóval írták le. Aligha véletlen, hogy a mai németben a fehér jelző= weiss, de a tudás is ugyanaz, hiszen /az én/ „tudok”= /ich/ weiss. Magyarul; aki fehér-, vagy fejér- (-hajú= fej-ér+ett) az tud. Az ŐSI /űsi/- VÁR neve tehát így lett részint magas-vár= Visegrád, részint Weiss= „Fehér-vár”. Az mely Atilla után Árpád fővárosa is, melynek „Fehérvár” neve sokszor felbukkan, melyet sehol sem találnak történészeink. Persze, hogy nem. Főleg azért mert nem hisznek a szemüknek ha a Fehérvár nevet olvassák, mert az szerintük „csak” Székesfehérvár lehet. Akik viszont sejtettek valamit az ősi nyelvből, azok a Fehérvár nevet azonnal „Fehéregyház”- ra módosították, nehogy rá lehessen jönni az atillai- örökség igaz nevére. (A szittya vallást és a húnokat is üldöző római vallás „írás­tudói”, a szittya ősneveket szitokszókká és félrevezető kifejezésekké tették).

Holott a főváros „ott- van” a visegrádi hegytetőn, melyet nem a szlávok, hanem a gall- avarok és hunok építettek. Melyet nem véletlenül hagyott elpusztulni Vajk- I. István keresztény egyháza és nem véletlenül építették fel tőle messze az új „Űsvár”= Fehérvárat, egy új katolikus templommal. Ezért sokak számára talán meglepő, hogy a második ezredév két legnagyobb magyar uralkodója Nagy Lajos és Mátyás király miért is ragaszkodott annyira Visegrádhoz, melyet nem véletlenül tettek az új Birodalmuk központjává.

Visszatérve a frank-gall szik-emberkhez, tetszik ez egyeseknek vagy nem, most már tényként kezelhetjük, hogy a szittyák ősi mór< avar nemzetsége alapította meg Sicambriát a Duna-kanyarban. Az ő leszármazottjaik azok a frank királyok kik innen a Rajna- Szajna és Majna mellé települtek, akiktől a Meroving dinasztiát származtatják. Ők nyílvánvalóan avarok, mert a „királyaik” közismerten hosszúhajú és a két méter körüli hatalmas emberek voltak. Az ő utódaik Nagy Károly és Martell Károly is, akiktől a Caroling- dinasztia eredt.

Az őskutatók előtt már „köztudott”, hogy az avarok hatalmas termetű emberek, ki a hosszú hajukat mindig varkocsba fonták. Feketés és barna bőrű, szikár< szikkadt emberek, vagy szik- emberek voltak. Nem véletlen tehát, hogy a mai Visegrád helyén alapított várat egy Sycan= Szikan< Szikár hegyen építették és Sicambria- nak nevezték el. Azt sem árt azonban tudnunk, hogy a mai székelyek is a szik-emberek, szik< szikár, barna bőrű, vagy szíki- és széki emberek utódai.

Ők valaha siki és sziki emberek is voltak, mert valaha a folyók mentén gabonatermesztéssel foglalkoztak. A gabona görög neve= szíkália, mely nemcsak két-szikű növény, hanem szik-álló, azaz szárazságtűrő is. A fehérje tartalma pedig= a sikér, ami valaha fehéret jelentett. (Hiszen a szikkadt-föld= a szik –izzó- fehér és sós felülettel birt. Ámde „véletlenül” a vászon-neműt súroló és fehéritő kefe neve ma is sikár-kefe, mellyel kisikárolják< kifehéritik még a barnás kender-vásznat is).
Kövessük azonban a gall-szikamberek további útját, akik Trója- Párizs, Reims és Aachen régiójában telepedtek le. Itt alakult ki az első „keresztény-
frank” birodalom és első nagy „királyuk” I. Clodvig lett. Az ő 496-ban Reims-ben történő koronázásakor „Szent Remigius” püspök a következő szavakkal kezdte el a ceremóniát: „Mitis depone colla sicamber!”... (szabad fordítással: Hajtsd alá a fejed szikamber!) Mit akart ezzel mondani a főpap? Azt hiszem nyugodtan állíthatom, hogy az első nagy „frank király” igen fontos jelzője, vagy „rangja” a szikamber volt.

 

A szik-ember valaha a szikkadt és szikár< „leégett”, barna bőrű- cserzett arcú ember jelzője volt. A sziki< szikkadt emberek főként az avarok voltak. Az ő jelzőjük volt görögösen írt „abar”= a magyaros: a-bar+ na, ahogyan a szikkadt-égett színt ma nevezzük. Az ősi izzik igéből latinosan írva lett szik, ami a kiszáradt földet, a sziket jelentette és kifejezte, hogy a szik-ember fekete- barna, szikár és szikkadt alkat, vagyis ők voltak az úgynevezett „fekete-magyarok”, mint amilyen I. László királyunk, no meg az árpádházi fejedelmeink és királyaink voltak. (Ilyen fekete volt azonban III. Henrik német császár is, a „Fekete Henrik”, a mi Aba- Sámuel királyunk legyőzője is.)
I. Clodvig király tehát sicamber< szik- ember, vagyis avar volt. Valaha azt mondták, hogy a száli- frank, mely szónak az igazi jelentését homályba süllyesztette a modern nyugati történelem. Mit is jelent a száli jelző? A francia értelmiség lexikonja a Larousse csak annyit árul el, hogy a „salien”, vagy „salique” név egy ősi törzs neve volt, mely valahol az YSSEL folyó (Hollandiában Zwolle városa mellett) mentén élt valaha. A franciák azonban tudnak a „Száli- törvényekről” melyek a Meroving- dinasztia korától szabályozták a uralkodók örökösödési rendjét. Ennél többet egy francia intellektuell már nem tud a száliakról. Nem bizony, hiszen már arról sem tud, hogy a sal= szál szó az ősi sár= szár szavak szinonimája. (Ez pedig az R= L kiejtés eredménye.) A szál szó és a száli jelző a magyaros sár< sári /és szár< szári/ szókból keletkezett. A SÁR szó a /sár+/ arany és nap /=ősár/ fogalmát fejezte ki. A sári= sáli /franciásan= salique< szálik/ a napisteni jelzőt jelentette. A francia királyok „nap-király” címe- rangja innen ered. [1]

 

A száli- frankok tehát avarok, miként a bajorok is azok, sőt a Pó-sikságra szintén a Kárpát- Medencéből áttelepült longobárdok is száli /szári< szárd/ nép voltak, akik tőlünk települtek át a Pó völgyébe. A Kárpát- Medencében a korabeli térképeken a szarmata, gepida, valamint vandál, géta és wisigót stb. törzsek neve olvasható, de senkit sem érdekel hogyan lett belőlük olasz- német és francia, holott ugyanazon nép egyes nemzetségeiből származtak.
A fenti népeket a rómaiak és görögök szittyáknak nevezték, sőt királyi szittyákról is beszélnek, kiket már nem tudnak azonosítani. Nem, mert ragaszkodnak a „királyi” jelzőhöz, holott a szittya-népek nem ismertek királyt, hanem csak választott fejedelmeket /kán, kagán, kende, gyula stb./ A királyi jelző helyett valaha istenit használtak, ami a sár< sári /S-R/ szóból származva jelent meg. Ebből a szóból alakultak ki az ókori „király-nevek” is, mint az öröklődő Salmanasszár és Tigletpilesszár „királynevek” stb.

 

Ezért lett az angol és francia király= Sir< Szőr /S-R/, de innen ered az abesszin uralkodó Rasz elnevezése, mert –FO= Szár. Sőt ebből torzult ki az orosz Cár neve is. (Az Sz- betű oroszul= C. Illetve Cár= Tzár< Szár,) Görögül ezért lett az „arany hordából” Sir Orda, ami eredendően a királyi- szittyákat jelentette, mert valaha Sár-Gárdának /Arany-gárdának, vagy Nap-gárdának/ hívták a válogatott csapatot. Ebből a gárdából szitokszóként horda, mégpedig sír /=temetői/ horda lett. Érdekes módon történészeink nem foglalkoztak azzal sem, hogy a talán leghatalmasabb szittya népnek a szarmatáknak a nevét értelmezzék, tehát megpróbálják megérteni.

A mai szellemben ugyan sauromatáknak is nevezik őket, ami bár negyed-, vagy féligazság, de mégsem mond meg semmit, a „mai nyelven”. [2] Magyarul azonban tökéletesen magyaráz. A Sár-mata= Sár-matya< /matyó/= kifejezés tehát ma a magyart jelenti, ami pedig az ókorban a mór< avarokat, vagy szabírokat, tehát a szikambereket, a „fekete-magyarokat” jelentette, kiket a nagy szittya birodalom népeiként ismert az ókori világ. Ezeknek a leszármazottjai a szár-, vagy száli- avarok, nekik pedig a keleti és nyugati frankok.

(Történelmi véletlennek lehet tekinteni, hogy a mai oroszok, kik a sarmata< avarok leszármazottjai, nem is gondolnak az avar ősökre, illetve van egy közmondásuk, mely nagyon tanulságos. Ha valami nyom nélkül elvész, akkor azt mondják, hogy : Eltűntek, mint az OBOROK, kiknek semmi nyoma sem maradt. Az obor-, temészetesen a görög abar /< avar/ szó szlavizált alakja. Az oborok nyílván nem tűnhettek el, mert Eurázsia legnagyobb népe voltak, kiknek utódai adják az orosz, az olasz, a bajor és a frank< franciák ősi uralkodó törzsét, illetve ősnemzetségét.

A sicamber-gallok a nagy trójai vereség után Romulus és Rémus „példáját utánozva” nyugat- Európa felé menekültek. A gallok neve jól-ismert a bibliai időkben is, hiszen a hires Galilea és Galáta tartomány gál- városokat és országokat jelentett. Galáta latinos neve Galacia, (?i= C) ami erősen vonzza a „lengyel és spanyol” Galicia neveket. Nem véletlenül, mert a gálok< gallok éltek ott. Galacia és Galicia –FO= a csilag-ot jelenti, vagyis a Csillag- országot, melynek a frankok is fiai< leszármazottjai voltak. (Nem véletlen, hogy a Rajna- Szajna mellé érkező frankok Ősten< Őstér-országot alapítottak. Az „ősfrank” Austrásie elnevezésük valójában az Ostrázia= Östér-Ázsia elnevezést viselte.
Ejtsünk azonban néhány szót a franciák „latinosnak vélt” gall- gallok ősnevéről. Az ősi GÁL /G-L/ szónk nagyot és istent jelentett, mert e két betű ős-jelentése= Égi-Ló /G-L/, aki isten, tehát nagy. A magyar nyelvbe előbb nagy- jelzőként, később nagy= Gál keresztnévként ment át. Pályafutása a következő: Valaha a sumérek „királyát” is Lugál-nak, vagyis Gál- Lú= Nagy Isten-nek hívták. Az ősmagyar LÚ- szó legelőször a napot, vagy „csillagot” jelentette. A LÚK /nap-ok/ szó latinos írással LÚC valamint: lúcs, lús és lux= FÉNY, lett, ami fényest, csillogót jelent ma is. (A lúc-fenyő az ezüstösen fénylő-fenyő). A gál+luc< gallucs tehát nagy égi-fényt jelent, hiszen –FO= csul­lag< csyllag= csillag jelentést hord. Ebből következik, hogy a frankok< gallok neve sem más, mert /ha K= C/ akkor a Gallok= galloc /G-L-C/ ősi módon olvasva, azaz -FO= colag< csillag.

ÍRÁSOK- MEGJEGYZÉSEK

A magyar nyelv és a magyar irás szétáradó kapcsolat rendszerének az érintésével „kénytelen” voltam a szófejtés nagyon síkosnak tűnő útjára menni, mert a magyar ősszavak kikényszerítik jelenlétük felfedését. Sokan intenek attól, hogy az ősnyelvet ne próbáljam „belepréselni” a nyugati nyelvekbe. Igazuk is van, eszem ágában sincs a préselgetés, de mit tegyek, ha minden ősi eredetű nyugat európai fogalom magyar szóból származik. Arra, ugyanis nem vagyok hajlandó, hogy ezeket a magyar szavakat megtagadjam, vagy elhazudjam, mint azt pld, a király és karácsony szavunkkal teszik, melyeket a szláv král-ból és a kracsun-ból eredeztetnek.

Arról ne beszéljünk, hogy a szlávoknak nem is igen volt királyuk, hanem cárjuk. A kiindulás az isten neve most is, hiszen az ősi Károly, Charles /Sár+lós/, Carol= Karel nevek mind, a Kör-Ló= napistent sugallják. A magyar király szó, -népiesen keráj- szépen elmondja, hogy kör- élj = a napisten éljen, vagy kör-állj, vagyis kör-ül állják, vagy éppen ő él a körben, hiszen a kir= kör. Ezekkel szemben a szláv král szónak nincs rokoni köre, de nyelvészeink mégis belőle vezetik le a magyar királyt. (Az természetesen tisztára véletlen, hogy az Atilla előtt élt hires gót király neve Alarik volt, ami–FO= a-kiral = király címet jelentette.)

KARÁCSONY

A szláv Karácsony= Kracsun is ilyen tévedés. A kracsun ugyan horvátul= retesz, tolózár /keresztező/, de alapszava a kracs= lépni, ugorni. A kra­csun szó tehát az ugrás, sietés szava lehet. Van azonban olyan szó is, hogy krst= kereszt, de olyan is hogy kraty= lopni. Szemmel láthatólag mindkettő magyar eredetű, hiszen az ősi kereszt= K-R-S-T szavunkat magánhangzók nélkül vették át, a kraty= lopni pedig a kerít-keríti szóból kerekedett ki. Ennek ellenére azt tanítják, hogy a Karácsony szláv eredetű.

Nem veszik tudomásul, hogy a Karácsony ere­detileg az ősmagyarok Kerecsen- ünnepe volt. Az év utolsó napja volt a Páros-istennő anyaságának az ünnepe. Valaha, úgy hívták, hogy a Körasszony- napja, /K-R-S-N/, ami egyúttal a Körösnő és Kerecsen ünnep volt. Ennek természetesen több jelentése volt. Az első és legfontosabb: a „kör-asszony”= kövér-asszony, egész pontosan áldott állapotú asszony, aki rövidesen szülni fog. (Átvitt értelemben Karácsony napján meghal az „Ó-esztendő” és estéjén vajúdni kezd a „kör-asszony” és másnap megszületik az „Új-Esztendő”.)

Ez persze azt jelenti, hogy nem Jézus születik meg Karácsonykor, hanem az új-Év, az új Esztendő. Ez a nagy ünnep kiírthatatlanul vésődött be a magyar népek szívébe, így a zsidó-katolikus vallás sem törölhette el. Kitalálták tehát a helyettesítését szolgáló Szűzanya-Kisded mítoszt, amit Jézus-születésével kapcsoltak össze, így a legnagyobb „katolikus ünneppé” tették.

A magyar ősszavak sokat tudása azonban itt is jelen van. A Karácsony /K-R-S-N/= körössön- köröz­zön szó a keresztelést, körösztölést is jelentette, amikor az újszülöttet „átvitték a tűzön”. Ugyanekkor az Újszülött, tehát az „Új- Év” és a magyar istennő (Túri-Lú= Turul) tiszteletére az őt jelképező Kerecsen sólymok röpítése is ősi szokás volt. (A kerecsen sólyom vadász- módszere a keresés és körözés, körözön- keressen, hogy utána majd karmozzon- körmözzön).

A fentiekből elég világosan kitűnik, hogy a Körasszony, a várandós anya napja, a Körösztölés és a Kerecsen név torzult Karácsonnyá, amikor a mákos kalácsot sütötték. Később ebből a karácsony /K-R-S-N/ rovásírásból lett a szláv Krasun, majd Kracsun, amit a nyelvész Bach- huszárjaink a finn- ugo­rizmus fölényét bizonyítandó, nagy diadallal hoztak vissza, mint valami értékes etimológiai zsák­mányt. (Ne feledkezzünk azonban el a fonott kalácsról sem, melyet mákkal hintettek be. A mag- mák a magyarokat jelenti, míg az R= L szabály alapján a Karácson és a kalácsom között csak a „Bach-huszárok” látnak szláv- összefüggéseket.
Ehhez a témakörhöz tartozik a mai évet lezáró Szilveszter név története is. A magyar akadémikus szómagyarázók természetesen ezt is a katolikus- ősmitoszból magyarázzák, -mondván- Szent Szilveszter vértanú és későbbi pápák nevét viseli. A valóság azonban ismét más, bár egyszerűbb: újra egy ősi fogalmat találunk a helyén, hiszen a téli nap-éj egyenlőség az óév vesztését és az újév szülését jelentette. A két fogalmat összevonva kapjuk a szülve- vesztel napot, ami később és latinosan írva Szül-veszter lett. (Az R= L azonosság jól ismert.)

LUCA-SZÉKE;

A Luca< Lúcia nevet (az IU. 303-ban -úgy mond- vértanúságot szenvedett) „Szent Luciától” származtatják. Őt, mivel felvette a keresztény hitet a pogány vőlegénye jelentette fel és kivégezték. A kegyes és szentéletű lány pedig ma a prostituáltak védőszentje /!/. A neve egyébként a fényt és a tisztaságot jelenti. A Luca< Lucia név nálunk egy ősi hagyománnyal van összekötve, mely a Luca- szék készítésével kapcsolatos.

A Luca napja december 13-ára esik, tehát a szerencsétlenséggel kapcsolatos. Talán ezért készítenek a katolikus falusiak egy különleges négylábú széket, amit Luca napján kell megkezdeni és 13 napig kell csinálni, úgy hogy minden nap más fából kell más részét kifaragni. Ha ez készen van, akkor a templomba kell vinni és az éjféli misére hívó harangszókor kell beütni az utolsó alkatrészt. Ezután egy kört kell rajzolni szék köré és fel kell állni a „lócára”, és akkor meg lehet látni a boszorkányokat. Ha viszont valamelyük megtámadná a luca- székes embert, akkor egy ló-kötőféket kell a nyakába dobni, mert akkor elveszti az erejét.

A Luca név egyébként a fényt jelenti, ami természetes, hisz ő eredetileg a magyarok ősistennője a FEHÉRLÚ. (Ő, tehát a nap-istennő< a fény istene.) Ha viszont magyarul olvassuk a luca-szót, akkor; a lúka= lóka< lovacska szót kapjuk, ami lóca- ként közismerten egy négylábú ülőke, mely a lovat- lovacskát utánozza. Ennek pedig a szláv neve = lavicska, ami természetesen< lovacska.
A mai nyelvészek mindezt „természetesen” nem tudják. Ha azonban tudnák, akkor ismernék a Lőcsei fehér-asszony titkát. A Fehér-asszony, a Fehér Személy, sőt az Asszonyi Állat azonos fogalmat jelentenek; a Fehérlót, a hun-magyarok istenasszonyát. Őt jelentik az előző nevek, hiszen az ősanya= asszony, a fehérlő- nap mint Fehérló tehát joggal viseli az „Asszonyi Állat” jelzőt. A fehérlőből viszont könnyen lett Fehér-Asszony.

[1] A Meroving dinasztia neve is napot jelent, mert a merő-fényt /a meredek déli-fényt/ jelenti ősmagyar nyelven. A ving= víny és fíny, mivel a fr-nyelvben a gn= ny. (Pld. a pénz= pognon= ponyon, a rossz autó= bagnol= banyol stb.)

[2] Az ősi nyelven viszont mindent. Atilla „királyi-címe” Sárkán= Nap-kán, vagy Arany-kán volt. Atilla megölése után a Sárkán= istenből, Sárkányt /lat= Saurus/ csináltak, mely 7-fejű, lányokat-gyerekeket gyilkol és városokat perzsel fel. Magyarul a Sár-kán= „Napisten”, vagyis a Sárkány ől és éget.

http://free.x3.hu/god700/page41


Hozzászólások megtekintése a régi honlapról

Megnyitva 12614 alkalommal

Hozzászólás   

#36 belgium/Andennenagy lajos 2018-05-08 11:42
néha nagyon nehéz végig-szenvedni az ilyen értekezéseket számomra (pedig megérik) ...

az alapveto hibák itt az a nevekre, a népnevekre való megalapozás, alapozódás. Nem azt mondom, hogy ezeket el kell vessük, nem. Ugyanis sokszor csak azzal rendelkezünk ... és ezért ezeket tisztelnünk kell, viszont ezeknek nem szabad félrevezetoknek lenniük (vennünk oket !) ...

ezen fentebbi tanulmánynak (±) a címe a "gálok" eredete, de közben ez elkacsázik más irányokba is (pl-ul a franciák eredete felé is) ...
amit Práczki úr "gál"-nek nevez, azt mi inkább gall-nak, galloknak ..., vagy 'magyarul' keltáknak nevezünk ...

a nevekre alapozódva sokszor eltévelygünk a történelemben. Vegyük a franciák esetét (errol beszél elég sokat Práczki úr is) :
a franciák önmagukat (± hivatalosan) gallo-római eredetunek mondják ki. Ez egy egyszeru választás a részükrol. Lehetne az is, hogy önmagukat a hódító, államalapító germán frankokkal azonosítsák (mint tesszük mi az Arpád-i honfoglalókkal) ...

na ha a franciák magukat a gallokhoz eredeztetik, akkor logikus is az, hogy ezek eredetét is próbálják kisilabizálni (persze ezt, az ilyeneket éppoly ügyetlenül, képtelenül ..., mint az szokás). Na itt Práczki úr nem tesz említést a latinok eredet-elméletérol. Pedig az nagyon fontos a franciák számára (mivel ezek maguk, magukat a római leszármazottaknak is mondják ki (gallo-római). Na a latinok tartották, mondták ki magukat Trójából elmenekült, fennmaradottaknak ...

egy ezekben az igaz. Az az, hogy minden ún. indoeurópai nyelv keletrol jön ide Európába, hozzánk. Nem tudjuk, hogy pontosan honnan is,
de azt igen, hogy Kisázsiából BIZTOS. Sokak szerint épp ott volt, lehetett ezen nyelv, nyelveknek a forráshelye (és nem közép-nyugat-Azsiában).
Na a legelso nép, amelyet ismerünk, akik egy ilyen nyelvet behoztak, azok a 'hellén' görögök olyan 3,500 éve. Az után jöttek a latinok, az albánok ...

a nyelvi, a nyelvre alapozott történelem-írás, vizsgálat sokkal megbízhatóbb a népnevekre-valónál ...
megint vissza a francia esetre; az, hogy ezeket franciáknak mondjuk ma, egyáltalán nem adja ezeket frank eredetueknek. Nem a népnév ..., nem csak az a lényeges. Sok más tényezot szükséges tudnunk, ahhoz, hogy véleményt adhassunk ...

a gallokról most. Ezek történelmi, elég jól ismert népek. Ezeket még ma is 'kiismerhetünk' itt-ott.
Amit tudunk ezekrol, az az, hogy ezek a II. évezred vége felé kezdtek közép-Európából (foként a K-M-bol) nyugat felé terjeszkedni, telepedni. Persze ez még az ún. történelem-elotti idokben történik (legalább is itt Európában, mert sok más helyen ez már a történelem, mert írásos is). Azt tételezi föl
a történészek, nyelvészek többsége, hogy a gallok
eredetileg (tehát még mielott Ny-Európa vidékére érkeztek volt) NEM-indoeurópaiak, mert nem egy ilyen nyelvet beszéltek. Ezt valószínuleg az akkor már jelenlevo más népektol, foként germán, gótoktól (szláv ?) vehették át. Ugyanis a keltákat (gallokat) fogadó ny-Eu-i népség (semmit nem tudunk ezekrol) egész biztos nem beszélhetett indo-európai nyelveket, amelyek csak késobb jelentek meg arra (a baszkok még máig is megtudták tartani a sajátjukat) ...

tehát az indoeurópai nyelvek terjeszkedésével aránylag egész biztosan ismerhetjük az ostörténelmet Európában. Ami a franciákat illeti, azok nyelvi, ill. kulturális származása latin, az egyik,
a déli ága a jövevényeknek. A fizikai származás, az sokkal heterogénebb. Lehet ezekben olyan, amelyikek a megalytikus, sot a jégkorszakot közvetlen követo népekbol, utána a gallokból és a hódító rómaiakból (ahhonnan persze lehetett az egész a Mediterán környékérol bárki is) és végül a migráns, hódító gót-germán népekbol ...

azt kell tudjuk (minekünk !), hogy hogyan terjeszkedet el, szét az indoeurópai nyelv(ek) ?
Ezzel persze azt tudjuk meg, hogy mely népek és talán honnan is jöttek be hozzánk. Két dolog biztos. Az egyik az, hogy egy nyelvet nem a szél hoz, hordoz, hanem mindíg ezt egy népcsoport, emberi közösségek. A másik az, hogy amikor a mi nyelvünk
kapcsolatba kerül egy indoeurópaival, akkor az 'felemészti' ... a mienket. Ha még ma is, a K-M közepén fennmaradt ez, az csak azért, mert hatalmas népcsoport, nép voltunk. 3-4000 éve lehet Europa nagy részén a mi nyelvünkkel találkozhattunk volna. Ezt vehessük mint valami extrapolációt az alapján, amiket tudunk késobbrol
...
még egyszer ; ami a népneveket illeti, azok fontosak, de nem mérv-adók. Egyrészt azért, mert ezek vagy szóban keringtek csak és még akkor is, amikor ezek leirattak lettek, ezeket más, nem önmaguk írták le (pl-ul a mi 'a-til-la' szavunkat az idegenek Athila, Atila ..., vagy késobb Attila szóval írták le). Ugyanez áll fenn a "gál" szóra is, amelyet
gall-nak mondunk (nem kimondottan mi), vagy keltának. Mindezen három ugyanazon népet, népeket illeti. Mivel tudjuk ezt, ez nem félrevezeto.
A mi szittya szavunk esete pl-ul. Ezt mi a görögök 'szkíta' szavából vettük, vagy ok vették ezt át tolünk ? Na az ilyen kérdéseknek van jelentoségük inkább, mint pl-ul annak, hogy a "sycan", a "sycambria" kifejezésekkel szórakozunk ...

a nyelvünk osibb, valószínu sokkal osibb a görög (hellenisztikus, a már indoeurópai) nyelvénél. Ha a szittyák is éppoly osiek (legalább) és nekünk fizikai kapcsolatunk volt ezekkel (szerintem mi magunk
részben 'ok vagyunk'), akkor ha mi ezeket szittyáknak mondtuk, akkor a késobb kialakult görög nyelve ezt csak átvette tolünk egy scythe szóként ...

na csak ennyit és megköszönve türemeteket, szeretettel, Lajos
+1 #35 Rékabeának #34Ködszurkáló 2012-09-03 21:04
Idézet:
A férfit csak jóval késöbb "gyúrták" a Föld -porából-
pontosan Anyuka tette ezt, mert ö kiismerte magát az ANYAGgal .
Mivel pedig anyuka az anyaggal volt és van elhavazva, így apukának kellett felvállalnia a szellemiséget. Magyar nyelvünk erről is ékesen szól. Apuka a család feje. Azt pedig - ugye - tudjuk, hogy a testtájak felfelé haladó sorrendje az anyagtól való eltávolodást jelzi a szellemiség irányába. Ebben a sorrendben a népi bölcsesség anyukának a nyak szerepét tulajdonítja. Szerintem ezzel a nők többsége is tisztában van. Ez nem jelenti a nők szellemi alacsonyabbrendűségét, csupán a más szereposztást. A természet pedig arról is gondoskodik, hogy mindenki - mint szellemi létező - alkalmat kapjon mindkét nembéli szerep többszöri megtapasztalására. Csak ezt is eltitkolják előlünk, mint annyi mást.

A férfi lét biológiai törékenyebbsége, az XY kromoszómaképlettel mutat összefüggést, amint az is nyilvánvalónak látszik, hogy az XY képlet a női XX képletből lett 'rontva'. Ez formállogikailag is alátámasztja a női nem 'elsőbbségét', azonban csak az anyagban (testben) jelent hatalmat számára, mert szellemi lényében egyenlő a férfivel, mert nem is lehet tőle különböző.
-2 #34 VÁ: Gálok eredeteRékabea 2012-09-02 20:36
A germán "Göttergatte" nicht wahr ?
Az " Isten-férfi",- férj, pasi -aogy ma is hivják. - Hát ezt csak itt hallottam elöször, hogy ilyen is létezik .
31 éve élek egy német férfivel Ausztriában- (nem germánnal, mert azzal ki nem birnám !!) .

A DNS-ek szemita maniplálással nem változtathatók meg, nem változnak meg.
Ezt még pénzzel, hatalommal sem lehet megoldani.
Bocsánat .

Az ÖSMAMA, a mi NAGYBOLDOGASSZONYUNK
mond ez Önnek valamit ?? - Az ö kilánya volt NIN-TI - tehát ö teljes egészében az ég teremtménye, aki azért szállt le a Földre, hogy a párját mindenben segitse, támogassa - mert annak arra nyilván szüksége volt. - Kiegészitette - EGY EGÉSZ !! - A nö ma is ezt tenné, ha az apajogúak
nem "köpnek" bele a levesbe és nem manipulálják a nöt emancipálttá.
A férfit csak jóval késöbb "gyúrták" a Föld -porából-
pontosan Anyuka tette ezt, mert ö kiismerte magát az ANYAGgal .


Igen a frank "Nagy" Károlyban volt hun-magyar vér, mert az anyja awar nö volt, - de az apja frank volt.
A frank pedig a germánok egy népe, a germánok pedig - szemita-kevert népek voltak, ugyan úgy a latinok is -akik Európa ösi népeit - a hunmagyar keltákat-gallokat elnyomtak és szolgáikká tettek.
Ugyan ezek a mai UNIO urai - mi pedig az ö rabszolgáik.

"Az idegen származású uralkodóházak után nem nevezik sem Svédországot franciának, sem az Egyesült Királyságot normannak. "

Miután a svédek és az Egyesült Királyság vezetö rétege egy ugyanazon fajhoz(a szemitához) tartozott, mint a germánok-latinok vezetö rétege - erre nem is volt szükség.

"Ennek az ellentétnek a feloldását az jelenti, hogy be kell látnunk, a szemitásodás-szemetesedés a hun-magyar népesség esetében is megtörténik, mint erre napjaink is számtalan példával szolgálnak. Nem kell ehhez kitudjahonnan népeket idehozni. A gondolkodás megváltozása jelenti a szemitásodást. " -

Ahhoz, hogy a gondolkozás megváltozzon 10.000
évek után jelen kell lenni valaminek, vagy valakiknek - akik másképp gondolkoznak, más példát mutatnak, más a világnézetük, vallásuk.

Ajánlom olvasásra Barath Tibor könyvét : A MAGYAR NÉPEK ÖSTÖRTÉNETE és TÁCSI ISTVÁN honlapját :http://www.fiberweb.hu/taara
+3 #33 Ködszurkáló-nakHungarus1 2012-09-02 11:43
" Ez nem jelenti az égi rész hiányát. Ha valaki ezt nőként az égi rész hiányának véli, akkor az erős kisebbrendűségi érzést sejtet. "

Pontosan ez fogalmazódott meg bennem is.

A nő és férfi egyenlő,
a nő ott jelent többet, hogy életet tud kihordani!
A férfi pedig ott,hogy ezt az életet meg tudja védeni!
+3 #32 RékabeánakKödszurkáló 2012-08-31 22:46
"Igy érkezett a Földre az EM- BAR, ami "Isten asszonyt" (EM) és a "párját"(BAR) jelenti."

-Kegyed megelégedne-e kevesebbel, mint "Isten férfivel"? Az idézetből pedig az derül ki, hogy mindketten az égből érkeztek.

"Sajnálom Uraim, de fentiek szerint az Asszonyban van az "égi rész" - ennyivel több az asszony- ezért
az anya nyomatékosabban örökit át dolgokat."


- Mivel mindketten az égből érkeztek, az égi rész is egyformán van jelen mindkettőben. Az anya nem több a férfinél a Teremtő szemében. Az anya naqyobb örökítő szerepe nem az égi rész kizárólagosságát jelenti. Amennyivel a nő több a férfinél, az éppen az anya(sá)g lehetősége, ami az anya(g)i világban jelent kitüntetett szerepet és felelősséget a nő számára. Magyar anyanyelvünk nagyon beszédesen árulkodik erről: anya(g). Az anya(g)i világban betöltött különleges szerepe az anyagi világban való jobb tájékozódással is jár. Ez nem jelenti az égi rész hiányát. Ha valaki ezt nőként az égi rész hiányának véli, akkor az erős kisebbrendűségi érzést sejtet.
Ezt Badiny Jós Feri bátyánk is valószínűleg így gondolná. :-)
-2 #31 VÁ: Gálok eredeteRékabea 2012-08-30 19:46
Kedves "Ködszurkáló" és "Hungarus1" !

Olvassátok csak figyelmesen Badinyi Feri bácsi
Magyar Bilbliáját, amelyet szumérból forditott :


"A Föld porából formált ember igy került az égi világból arra a földre, amelynek porát testében hordja.
De nem volt egyedül a Földön, mert vele hullott a Földre a kezét tartó kis NIN-TI, LIL-I-AM legkisebbik ága, aki testet öltött és lett a Földön az Égi HÉV SZÜZE: Ezért lett a neve is HÉVE.
Igy érkezett a Földre az EM- BAR, ami "Isten asszonyt" (EM) és a "párját"(BAR) jelenti ."

Sajnálom Uraim, de fentiek szerint az Asszonyban van az "égi rész" - ennyivel több az asszony- ezért
az anya nyomatékosabban örökit át dolgokat.
Az asszonyok elnyomását igen is a szemita - apajogú társadalom termelte ki magából, ez a társadalom volt az , amelyik a nöt a hárembe zárta és burkába öltöztette. És ennek terméke a judeo-keresztény egyház is.
Az érzelmek, lelkiség, intuició, megérzés mind mind nöi minöségek, amely hiánya megmutatja, hogy hova jutott az apajogú világ : Mindenütt háború, rombolás - különösen anyánk a Természet romolása- lelki-és idegbetegségek, depresszió,
meghasonlás.
Nem hiszem Uraim, hogy Önök jól érzik magukat,
boldogok ebben a világban !!
Viszont szemlélet változással szebbé lehetne azt
tenni nagyon egyszerüen.
Tudják-e az Urak, hogy a világon a legerösebb ERÖ a GONDOLAT !!
+2 #30 VÁ: Gálok eredeteHungarus1 2012-08-29 16:12
Kaptak egy eredményt, amit próbálnak félre magyarázni, hogy nincs közünk a saját génjeinkhez, csak nyelvünk , külön kezelik a magyar és a hungary nevet mint két külön nép. A hungary az ős kárpátok népe, a magyar keletről jött valami, és nem veszik észre hogy a kettő ugyan annak a népnek két ága! Olyat találtak ami nem illik bele az elfogadott magyar ellenes propagandába, ezért igyekeznek félre magyarázni, és aki kapó rá el is hiszi mint a többit..

Tipikus félre magyarázása egy égbe kiáltó ténynek.
Azt hiszem ezt a módszert ismeri mindenki ezen az oldalon.
Ha az annyira csekély számú adat miatt, nem megbízható az eredmény,( amit megjegyzem sehol nem vontak kétségbe) akkor miért nem ismétlik meg? Biztos mert ugyan azt kapnák. ;)
Hát nem látja senki milyen döbbenetes, hogy még a keveredett pesti suhancok vérében, meg a törzs gyökös magyar palócok, székelyek vérében is megvannak ezek a gének azonos mértékben?
Ennyi évezred után, még a 8 kerben rabló suhancok vérében is ilyen nagy mértékben megvannak az ős európai gének, ennél több bizonyíték nem kell arra nézve hogy mindig is itt voltunk.

Ami a dél amerikai dolgot illeti, nos A nevetség ne továbbja.. Biztos dél amerika csücskéből jöttünk, ide a kárpátok közé xD

No comment,

A régészeti leletek, kultúra, hagyomány, nyelv, írás, GENETIKA bizonyítja hogy ez az őshaza ahol most élünk, nem az ural, nem dél amerika, és nem is atlantisz meg a többi nonszensz hely.

Érdekes módon, a mi kárpát medencei-sztyeppei kultúránk töredékei sok helyen megvannak, sok helyre eljuthatott hol így hol úgy.

De nem értem miért kell a magyar őshazát és népet mindig oda vinni, oda csúsztatni ahol aktuálisan találunk valami hasonlóságot.
Hol az ural, hol mezopotámia, hol török nyelvű, hol dél amerika, hol kaukázus stb stb. Miért mindig a magyart kell valahonnan származtatni és nem fordítva?

Ez is egy jól elhintett daganat a magyar gondolkodásban, ami csak úgy mint a finnugor hazugság, ez is beette magát mélyen a mai gondolkodásba, még azoknál is akik valóban haza szeretetből kutatnak , csak a következtetéseiket sokszor e káros szellemben vonják le tudtukon kívül!
+2 #29 VÁ: Gálok eredeteSubartu 2012-08-28 21:49
Vigyáznunk kell arra, hogy a hazafias érzelmek tiszta gondolkodással társuljanak. Azt olvassuk el, ami oda van írva, ne azt, amit olvasni szeretnénk.

A Semino nevű "kutató" akinek a tanulmányára hivatkozva óceánnyi mennyiségű zöldséget írtak össze, 73 tanulmányt produkált, ennyi "kutatásban" vett részt. (az NCBI oldalán ennyi jelent meg.)

Ezek közül a híres 2000 évi az, amire sokan oly szeretettel hivatkoznak, mint fantasztikus alármire, noha soha életükben nem olvasták. Emiatt idemásolom a kivonatát:

"Abstract

Magyars imposed their language on Hungarians but seem not to have affected their genetic structure. To better investigate this point, we analysed some mtDNA and Y chromosome polymorphisms in a sample of the Hungarian Palóc who, for historical reasons, could have retained genetic traces of Magyars more than other groups. In addition, we examined a mixed sample from Budapest. About 100 individuals were tested for the markers defining all the European and Asian mtDNA haplogroups and about 50 individuals for some Y chromosome markers, namely the 12f2 and 49a,f/TaqI RFLPs, the YAP insertion, the microsatellites YCAIIa, YCAIIb, DYS19 and the Asian 50f2/C deletion. In the mtDNA analysis only two subjects belonged to the Asian B and M haplogroups. The Y chromosome analyses showed that the Palóc differed from the Budapest sample by the absence of YAP+ allele and by the DYS19 allele distribution; that the proto-European 49a,f Ht 15 and the neolithic 12f2-8Kb were rather uncommon in both groups; that there is a high prevalence of the 49a,f Ht 11 and the YCAII a5-b1; and that the Asian 50f2/C deletion is absent. These results suggest that the influence of Magyars on the Hungarian gene pool has been very low through both females and males and the Hungarian language could be an example of cultural dominance. Alternative explanations are discussed. An expansion centred on YAP-, 49a,f Ht 11 is revealed by the median network based on compound haplotypes. 49a,f Ht 11 could represent either a paleolithic marker of eastern Europe which underwent expansion after the last glacial period, or a marker of the more recent spread of the Yamnaia culture from southern Ukraine."
Forrás: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10854093

Vegyük észre, hogy mindössze egy 50 fős pesti, és egy 100 fős palócföldi mintáról van szó. Az én angol tudásom szerint (fordítsd le, ha a Tiéd jobb) ebben olyanok szerepelnek, hogy "a magyarok hatása a magyarországi génállományra igen csekély, és csak a nyelvük révén értek el dominanciát" Kedves, kutatóhoz illő mondat.

Ugyanez a "kutató" (Semino) egy másik tanulmányában (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8101437) azt bizonygatja, hogy az askenázi és a szefárd zsidó közös eredetűek ... Aki gondolkodik, annak nem kell hozzáfűzni semmit, aki meg nem annak minek.

Nem az a magyar, aki az ilyen paarziták "tanulmányaira" hivatkozva döngeti a mellét, hanem aki őseink szelleméhez méltóan él, keresi Istent magában és másokban, mammón és szolgálai helyett az egyetlen igaz Valóságot választja.

A kárpát medencei ősiségünket teljesen felesleges bizonygatni, az ilyen talmudista irka-firkák helyett sokkal jobb bizonyítékok is léteznek. Varga Csaba elemzései, a több tízezer éves rovásírásos leletek önmagukért beszélnek.
Ettől függetlenül nem tudhatjuk biztosan, hogy a magyarság kárpát-medencei eredetű vagy sem, bár őseink régóta itt élnek. Lehet azonban, hogy Móricz Jánosnak van igaza. és 40.000 évvel ezelőtt még Dél-amerikát virágoztattuk fel.

A Semino félék tanulmányainak akkor sem feltétlenül kell hinni, ha egy gyenge pillanatukban igazat írtak volna. Ezek a ravasz tóra-tekergetők soha nem voltak a magyarság (vagy más, lélekfényt hordozó nép) barátai, inkább csak irtottak/irtanak minket.
#28 RékabeánakKödszurkáló 2012-08-27 21:13
Idézet - Rékabea:
"Azonban az őslakosság a római hódítás hatására, kultúrális izolációja következtében romanizálódott, gondolkodása szemetesedett-szemitásodott."

Igen, - és kik voltak a rómaiak szerinted "Ködszurkáló" ?...


- Pap Gáborral válaszolok. Ő ugyanis azt mondta egy alkalommal: „Római Birodalom volt, római nép nem volt.” A kiragadott mondatomban a romanizálódás a szemitásodás szinonímájaként szerepel, amint azt polkorrekt módon a történészek is alkalmazzák.

Idézet:
Tudjátok, miért zárta ki a judeo-keresztény apajogú társadalom a NÖt - mert a nö (a) szivével gondolkozik- és mert az IGAZSÁG is a szivböl fakad,- nem kivánatos a hazug apajogú társadalmakban.
- Most pedig, miután a nő kellő módon emancipálva (értsd: agymosott) lett, egyenjogúvá válhat a férfivel.

Idézet:
"A gondolkodás megváltozása jelenti a szemitásodást. Az anyai ágon történő származásvonal nyilvántartása, az anyai gondo(l/s)kodás és hagyományőrzés képes mindkét értékrend átörökítésére és genetikai kódolására."

Hát URAIM, ilyen zürzavar csak egy férfi agyában születhet meg !!

EGY GOJ ASSZONY NEM KÉPES A JUDEAI(SZEMITA) HAGYOMÁNYOK ÉS GONDOLKODÁS TOVÁBB
ADÁSÁRA. - EGYETLEN EGY NÖ SEM KÉPES EGYSZERRE KETTÖ - RÁADÁSUL EGYMÁSSAL TELJESEN ELLENTÉTES ÉRTÉKRENDET ÁTÖRÖKITENI.
- Ilyen zavarodott gondolkodása kevés embernek van, hogy egyidőben képzeli mindkét értékrend átörökítését. Viszont egy goj asszony is képes a szemita gondolkodásmódhoz igazodó értékrend átörökítésére, amint azt napjainkban tapasztalhatjuk.

Idézet:
a nö átörökitö szerepe nagyobb, többet nyom a latba.
- Ezért kellett az ősnépi kultúra asszonyait kitagadni a szentháromságból, hogy évezredes elnyomás és agymosás után, emancipáltan agymosott nőként alkalmas legyen az elszemitásodott gondolkodás és értékrend átörökítésére. Nem volt véletlen az elnyomás, nem volt véletlen a nőnevelés kérdésének napirendre kerülése, nem volt véletlen a koedukáció és nem véletlen az emancipáció sem. A gondolkodás megváltozásának tartósítószere a nők átörökítő szerepének felhasználása.

Jó volna felismerni, hogy az anyajogú társadalomban a Boldogasszony, az anya tisztelete és védelme volt a férfi feladata. Ezzel egy olyan kettősség alakult ki, amelyben a nő és a férfi is a természetes szerepét tölthette be. Ez a kultúra az anya tisztelete és védelme köré szerveződött férfias erényeket ápolta és fejlesztette ki. Az anya szerepe az anya(g)i világban (volt) jelentős, a férfi ezt a szerepet védte a maga kevésbé anyagbaragadt lehetőségeivel és képességeivel. A szemita társadalmak apajogú berendezkedése a nőt száműzte a teremtés hármasságából, de ezzel a női princípium érvényesülését nem tudta megakadályozni, csupán rejtett pályákra terelte. Cserébe viszont az apajogú társadalmak a női viselkedés jellegzetességeit vették fel. Ez nagyon jól megfigyelhető napjaink kényelemszeretetében, fényűzés iránti vágyában, intrikára való hajlamban, elpuhultságunkban. Ezzel párhuzamosan a férfias szerepkörök és erények leértékelődtek, idejétmúlttá váltak, a férfiak elnőiesedtek, a nők pedig férfias tulajdonságokat vettek fel. Ebben az elférfiatlanított világban kerül ismét a nők kezébe az a hatalom amely biológiai szerepükből következően természetes, de immár anyagbaragadt világfelfogással, elszemitásodott gondolkodással, férfias tulajdonságokkal, miközben nőiességüket az emancipáció megnyirbálta, a férfiakat viszont nem nélkülivé tette a társadalom.
#27 VÁ: Gálok eredeteHungarus1 2012-08-27 12:56
Kedves subartu.

igazad van, Az Y kromoszóma a megbízhatóbb, ezért is végezték el a tesztet Y kromoszómával, mint ahogy írtam is, meg amit a cikk is írt.


Látom még mindig rosszul olvasod, ezt a tesztet nem Czeizel végezte el, nem volt a csapat tagja ő csak a megjelent könyvében használta forrásként, a tesztet amerikában végezték el, és igaz lehet nem 1000res nagyságrendben, de olyan törzs magyaroktól vettek DNS-t ( lásd palócok, székelyek , tehát nem csak a keveredett pestiektől volt az összes DNS ) akiknek a DNS e megbízható, és szerintem ezek alapján ha 1000 res nagyságrendben végzik el akkor is ez az eredmény lenne.

És miért is lenne más? Elvégre ősnép vagyunk a kárpát medencében, gondolom ebben nincs vita egyikőnk közt sem, tehát nem értem miért kell szidni egy olyan tesztet ami + bizonyítékként szolgál erre. ÉS mivel nem szidták, nem vonták kétségbe a teszt megbízhatóságát világszerte, akkor miért kell néhány önjelölt genetikusnak cáfolni közölünk.
( és nem sértésként mondom )

A 16 genetikust nem darab száma miatt írtam, hanem hogy ha már ennyien végezték, megjelent egy nagyon elismert tudományos lapban, nem cáfolták meg, akkor miért kell a fogalmakkal szórakozni egyeseknek?. Tudták a dolgukat, biztos tudták miért végezték el Y kromoszómára, és hogy vették bele az ős európai haplotipus dolgot amit írtak.
Elvégre elismert genetikusok, akiknek a nevét is olvastam, és mind elismert, nem [censored] embernek mondják őket.
( persze az elismertség sokszor cenzura kérdése , én se most jöttem le a falról, de ha már nem lett a teszt nevetség tárgya, pláne ha magyar vonatkozása van, akkor egy újabb bizonyítékot kaptunk, "sajnos" megint külföldről )

TEhát...


EGyébként kedves Rékabea

"Vajon a szemita -géneket is kilehet mutatni ilyen módon ? -
Vajon mennyi szemita génje lehet a németek(germánok) társadalmának, vagy a latinokénak ?
Erröl ugye nem szól Semino !

Tudjátok, miért zárta ki a judeo-keresztény apajogú
társadalom a NÖt - mert a nö (a) szivével gondolkozik- és mert az IGAZSÁG is a szivböl fakad,- nem kivánatos a hazug apajogú társadalmakban."


Látom nem tetszik neked ez az apa jogú társadalom, mert "elnyomják" a nőket. Ez meg csak egy nő fejében van.

A tény az tény, a származást, stb az apai Y kromoszóma alapján tudják biztonságosan vissza követni, ezt így csinálta a jó isten, vagy legalábbis mai tudásunk szerint nem lehet mit kezdeni vele.

Ez nem a nők újabb kirekesztése hanem genetika.
Az hogy a kereszténység mai formája miért nyomta el a nőket, vallási fanatizmus stb, az alma esete stb ezt ismeri mindenki, de ezért nem az apa jogú társadalom a hibás. Ha mást nem, Árpád magyarjai, Atilla hunjai ( magyarjai ) Szkíták stb is apa jogú társadalmak voltak, még se nyomták el a nőket.
A keltáknál plusz még vezetők is lehettek.

( Egyébként, az megint csak tény, hogy bizony egy nő sok bonyodalmat tud okozni egy férfi életében, gondolkodásában stb :) )

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások