20230131
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2009 december 01, kedd

Precesszió - a Föld korszakai és az Istentudás korszaka

Szerző: Balogh László Imre

PRECESSZIÓ - a Föld korszakai és az Istentudás korszaka, a VÍZÖNTŐ kor 2010 - 4170. A Precesszió jelenségét Hipparkhosz görög csillagász fedezte fel Kr.e. ~150-ben. (Döntő fontosságú időpont!)

A Föld forgástengelyének meghosszabbításában a Polaris nevű csillag áll, amit a következő rajzon egy kis sárga csillaggal jelöltem. Ez a tájékozódásunkat is segítő égi jel 2100-ban lesz a legközelebb a Föld forgási tengelyéhez, az északi pólushoz, alig 27 ívpercre.

Az ábrán a rózsaszínnel jelölt függőleges tengely, ami az ekliptikára, vagyis a Föld Nap körüli pályasíkjára merőleges, nemcsak a Föld forgástengelyének 23,5o-os dőlésszögét jelzi – de a Föld e merőleges tengely körül is végez egy lassú, imbolygó mozgást, ami a Tavaszpont elmozdulását eredményezi. Ez a Precesszió.

prec_1

A mozgás eredete összetett. Egyrészt a Föld nem szabályos gömb alakzat, hanem az egyenlítő mentén kidudorodik, a sarkoknál pedig lapított. Dőlésénél fogva a Nap gravitációs hatása másként érvényesül a hozzá közelebb eső dudorra, mint a távolabb lévő lapított részekre. A rendszer ciklikusságára a Hold is hatással van (nutáció), továbbá a precíz számításkor még az ekliptika elmozdulását is figyelembe veszik – a jelenlegi érvelés feleslegessé teszi e részletkérdések tárgyalását.

A lényeget tekintve a Föld mozgása pörgettyűhöz hasonló, akár egy búgócsigáé. Megdőlt tengelye az óra járásával megegyező irányban retrográd kört ír le, vagyis a nyugatról keletre történő forgás ellenhatásaként. Ez a lassú mozgás érdekes Földciklusokat eredményez és, ami minket izgat, az az ebből adódó asztrológiai jelenség.

A Precessziós elmozdulás a 12 állatövi jegyet 25920 év, azaz 1 Világév alatt járja be. Emberi szemmel a 72 éves változás nem vevődik észre, a Precesszió ennyi idő alatt mindössze 1 fok.

Viszont a 30o-os, jegynyi elmozdulás 2160 évei, a úgynevezett Világhónapok az emberiség történetében már igen meghatározó korszakok. Mielőtt a történelem e jelentős korszakait kielemeznénk, még egy fontos gondolatról:

Ma már az állatöv jegyei és a csillagképek nem fedik egymást, minden elmozdult. A Kos 0 fok, a Tavaszpont lassan nyugatra vándorol, legutóbb 2000 éve esett a Kos csillagképbe. Jelenleg a Kos 0 fok, a Halak végén és a Vízöntő elején jár. A Világhónapok pontos határa nem meghatározható, ugyanis a csillagképek átfedik egymást, ugyanakkor a valóságban nem is egyformán 30 fok hosszúságúak. Van 20 fokos és 55 fokos egyaránt.

Világhónapok

Minket elsősorban a Vízöntőkor érdekel, ez világos. De tudhatjuk-e évre pontosan, mikor kezdődik? NEM!

A csillagképek említett átfedése és hosszbéli eltérése éppen elég bizonytalanságot kelt. Kutatásaim alapján arra következtetek, hogy a háttérerő mindent megtesz a zavar fenntartásáért. Internet, könyvek, tanulmányok... – mind megannyi eltérő indok az egyéni időpontok mellett. Van, aki a 2160 évet 2000 évnek számolja, mások 2500-nak. Némelyek a Vízöntőkor kezdő dátumát előszeretettel teszik a kerek 2000-es évre, mások a forradalomnak csúfolt francia vérengzéstől számítják.

Mint ahogyan a napfelkeltének sem lehet másodperc pontosságú meghatározást adni, úgy a Világhónapok sem különülhetnek el átmenet nélkül. Ami a napfelkelte előtt fél órányi derengés, az a Világhónap határán  kétszáz évnyi pirkadat / szürkület. Ilyen értelemben a Vízöntőkor tényleg kezdődhetett a francia mészárlással – épp amiatt, hogy korábban az ilyen bestiális, véres engedetlenséget a történelem rebelliónak bélyegezte, ettől kezdve viszont az efféle háttérből vezényelt nemzetárulás a revolúció (minőségi fejlődés) magasztos besorolását kapja.

Elárulom, jómagam az Isteni Lelki sugallat alapján építkezem a 2010-es kultikus évfordulóra. Tehát, biztos számolnunk kell az átmenet évszázadaival, ugyanakkor meg kell nevezni egy spirituális-kultikus évszámot.

Miért éppen 2010? Furcsa megerősítő jelzések jöttek, be kell vallanom. Például: 2010-ben készül el az Űrbázis, ami éppen 300 ember befogadására alkalmas. Pénzisten Globális Papjai (talán) ennyien vannak. A 2010-es magyar választások jelentősége – később kifejtem, ez miért fontos. Ezt követően további információ érkezett, amivel vissza lehetett számolni a 2160 évet. Ekkor alakult az esszénus rend, vagyis Kr.e. 150-ben. Őket tartom a múló Halak korszakot irányító háttérerőnek. Pénzisten Globális Papjaiként nevezem őket, ugyanis az esszénus kifejezés szintén megtévesztő. És persze a nemrég említett görög tudós, Hipparkhosz is szintén ebben a misztikus évben jött rá a Világhónapok realitására – éppen ez a felismerés késztethette a titkos, ezoterikus rendet a megalakulásra.

Javaslom, most elégedjünk meg ennyivel, s vetítsük át az emberiség fejlődését a Világhónapok rendszerére.

Oroszlán – Kr.e. 10950 – 8790 – ösztön

Ősünk gyűjtöget, vadászik, barlangban húzza meg magát. Ösztönösen él és alkot. Művészi hajlama a sziklarajzain tükröződik, eredetisége a kőeszközein.

Rák – 8790 – 6630 – érzelmek

Lakóhelyet kezd építeni magának. Erősödik a család és az otthon szerepe. A tudata még bizonytalan, most kezd kifejlődni. Az érzékei, érzelmei egyre sokrétűbb tapasztalatokkal gazdagítják.

Ikrek – 6630 – 4470 – gondolkodás

Intellektuális jegy. A felfedezés iránti vágy jellemzi. Az egymással való kapcsolatteremtés, az érintkezés erősödik. 4000 körül megjelenik az ékírás. Kezdetben nem agyagtáblákra írták, puhafába vésték az ékeket, úgy, mint a magyar rovásírás is. Kialakul a kereskedelem és a hozzá kötődő utazás is elterjed – az Ikrek jegy szülötte is: kereskedő, valamilyen írással foglalkozik és utazik. Fontos a számára a hír, az ismeret továbbítása.

Bika – 4470 – 2310 – Termékenység

A szilárdság biztonsága iránti vágy. Felébreszti a nőben az anyát. Anyagi javakra vonatkozó birtoklás. A gyökerek szerepe erős, kötődés a termőföldhöz: sarjadó mag. Egyiptomi civilizáció – az örökkévalóságnak épít templomokat; anyagból maradandót, szépet, szilárdat. Piramisok és az óriás Szfinx. Az idő fél a Szfinxtől, a Szfinx nem fél az időtől. A kiegészítő jegy, a Skorpió reflexhatásként az élet és a halál kérdését átsugározza a röghöz kötött Bikához. A halál utáni lét kérdése.

A papság asztrológiával kezd foglalkozni. A Bika Kor meghatározó személyiségét a piramisépítő fáraók között találjuk, de név szerint nem elkülöníthető. Az egyiptomi írás. Az ember a Bika korban, ha Ikrek jegyű, akkor is ír. Ő az egyiptomi írnok, hieroglifákkal, képekkel ír, és más értelmet ad annak, amit közöl.

Kos – 2310 - Kr.e. 150 – A létezés tudatossága

Tudom, hogy létezem, és erős vagyok. Szembenézek a nehézségekkel. Az életet mozgásba hozó alkotóerő. Jellemzőek a hősies harc és az önző háborúskodás. A római birodalom nemzetmegsemmisítő, világhódító cselekedetei és a görög városállamok folytonos viszályai – az oly nagyra becsült demokrácia, a jog és a törvények szégyenteljes bölcsői – mindezek a szembenálló Mérleg jegynek tulajdoníthatóak.

Az Ikrek jegyű ember a Kosban hőskölteményeket ír, meg törvényeket és híreket hurcol a csatamezőn.

A Kos kor katonája magáért a dicsőségért harcol, babérokra tör. A görög hőst úgy engedte el az anyja a csatába, hogy gyere haza győztesen, vagy hozzanak haza a pajzsodon. A halottat a saját pajzsán hozták haza.

Szintén a Mérleg kiegyensúlyozottságra, harmóniára való törekvése jelenik meg a görög-római művészetben. Kialakul az egyistenhit. A kor alapszemélyisége Mózes, az ótestamentum, a zsidó Biblia központi alakja.

Halak – Kr.e. 150 - Kr.u. 2010 – hit

Elindítja a hiszek folyamatát. Tudatalatti állapotba süllyedünk, megtalálni a szavak és a tettek vélt eredetét. Az Ikrek jegyű ember itt is ír, de most zárt helyen, egy sötét szobában kódexeket, vallási iratokat másol. Ha a Halak kor költője, hírvivője Ikrek, fogja a kis lantját és elpengeti a törökverés történeteit a várban.

Megerősödik a mezőgazdasági kultúra, a nép mégis elnyomottan, keservesen tengődik. Temérdek járvány pusztít. Birodalmak omlanak össze. A Halak kor katonája keresztes vitézként, a hit nevében öl. A sötét középkor vallásháborúi, erőszakos térítései – ellentmondásban a Krisztusi könyörületességgel. Jézus a meghatározó alak.

Vízöntő – 2010 - 4170 – tudás

Az Ikrek óta megszerzett tudást, a szabad szellem vizein szétsugározza a világban. Kifejezi, hogy tudom. Ha a Vízöntő korban valaki Ikrek, megint csak ír, előbb golyóstollal, majd írógéppel és számítógéppel. Amit fontosnak tart, hogy közöljön, az tömegekhez juthat el. Ma már sokaknak ír és beszél. Mikrofonnal beszél, rádión át, Interneten és televízióban jelenik meg. A Vízöntő hírvivője megjelenik a szobánkban a képernyőn.

A legrosszabb a Vízöntőkor katonája. Megnyom egy gombot, és tömegek pusztulnak el. Már nem találja magát közvetlenül szemben az áldozat szenvedésével. A Vízöntő kor embere nem érez lelkiismeret furdalást.

* * *

Az alábbi ábrán érdekes jelenség figyelhető meg. Az ábra alulról fölfelé értelmezendő: az emberiség Isteni evolúciójának 2160 éves korszakai és az egyén Vízöntőkori tudatosulásának útja teljes azonosságot mutat. Az egybeesésen ne csodálkozzunk, Hermész Triszmegisztosz ősi állítása ma már tény: ,,Amint fenn, úgy lenn; amint nagyban, akképpen kicsiben is". (A molekula és a naprendszer energetikai arányainak azonossága alapján tényleg tudományos tény!)

prec_2

A valós klímaváltozás

Úgy tűnik, a terrorizmus álcája mögül, a nemzeti, vallási fanatizmust is mozgósítva, a háttérkormány a túlnépesedett Földet az energia féktelen éhségének csapdájába taszítja és tartja.

Mint minden csapdahelyzet, az energiakérdés is két irányból közelíthető és vizsgálandó a hazugságtartalma: először is, égessünk minél több kőolajat, – nincs más, – de fogjuk vissza magunkat, mert klímaváltozást okozunk.

Mindkét oldal hazug! A kőolajnál igenis lenne sokkal olcsóbb és környezetkímélőbb energiaforrás, és nincs szó ember által befolyásolt klímaváltozásról sem!

Politikai blöff az egész. Egyre több szakember próbál tájékoztatni a hazugságokról. A háttérkormány a klíma-változást jolly-jokerként veti be, és az energiapiac által beavatkozik a magánemberek és a cégek életébe. És nem tűrnek ellenérveket, a legtöbbször megszégyenítik a tudósokat, akik nem tartják bizonyító erejűnek néhány év megfigyeléseit. A Föld történetében egyébként is gyakran előfordulnak olyan események, amelyekkel mostanság a globális klímaváltozás fenyegetettségét akarják igazolni.

A korábban tárgyalt precesszió miatt a Földön 13000 évente felváltják egymást az évszakok. Erről a lassú folyamatról vajon miért nem esik szó soha? Íme:

prec_3

Miért nem esik szó a Föld természetes folyamatairól? Hogy a klímaváltozás ürügyével érvelhessenek, amikor egyszer csak hirtelen elővesznek néhány alternatív energiaforrást, kijelentve, hogy a kőolaj immár nem szükséges, sőt, már nem is használható, mint üzemanyag, mert ugye veszélyben a bolygó. És ezzel a váratlan lépéssel számtalan népet ellehetetlenítenek majd, mindazokat, akiknek egyebük sincs, csak a kőolaj.

Figyelemreméltó a 2008-as válságban a csőd szélére került amerikai autógyárak megsegítésének stratégiája. A kormányzat hatalmas összeggel avatkozott be, de szabott egy feltételt: racionális átszervezést várnak. A következő lépés a környezetbarát technológia bevezetése, mint a fennmaradásuk előfeltétele. És senki sem fogja sejteni a tudatos háttérszervezést. – Mint a 2009. januári orosz-ukrán gázszínjáték, amely mögött csakis az orosz kétségbeesés húzódik meg, az olaj árának zuhanása miatt.

*

Kőolaj – elképesztő haszon forrása egy szűk elitnek. Becslések szerint eddig mintegy 120 milliárd tonna kőolajat égettünk el, vagy dolgoztunk fel a vegyiparban. Az éves felhasználás most 5 milliárd tonna. A maradék készlet úgy 140 milliárd tonna lehet, de egyes tudósok figyelmeztetnek, a gazdaságosan kitermelhető olaj már csak 15 évre elegendő. Az emberi harácsolás iszonyatos, miközben azzal sem vagyunk tisztában, hogy jogunk van-e ilyen mértékben kiszipolyozni Földanyánk fekete vérét – megtehetjük-e büntetlenül, hogy mindet akarjuk? S közben azt sem tudjuk, mi ez a rejtélyes, furcsa anyag.

Az üledékes rétegekben nagy nyomáson gázzá és olajjá lebomlott őslények dajkameséje megdőlni látszik. Újabb elméletek szerint a szerves kőolaj szervetlen fém-karbidokból ma is keletkezik. Ám arra nincs magyarázat, hogy a kőolaj egyes vegyületei miként hasonlíthatnak a növények klorofiljára, vagy a vér hemoglobinjára. Ezek az érzékeny összetevők 250 °C körül elbomlanak, tehát a fémkarbid-elmélet sem életképes, mert a folyamathoz magas hőmérséklet szükséges.

A legújabb tantétel szerint a Földnek volt egy kőolaj-korszaka, amikor az evolúció életre nem alkalmas, selejt organizmusokat produkált. Ezek ki is léptek a fejlődési láncolatból – nagy mennyiségben megalkotva a kőolajat, az élet keletkezésének egyik hulladéka gyanánt.

Szóval az Isteni Energia a teremtés során hibát hibára halmozott, hogy nekünk háromszáz évig legyen olajunk? Nem muszáj elhinni ezt sem! Földanyánkat élőlényként tisztelve, kézenfekvőbb e misztikus szerves vegyületet valóságosan is az Ő vérének tekinteni. Talán ilyen alapon abba is hagyhatnánk vérszívó ártó tevékenységünket!

* * * * * * * * * * * * * * *

A Vízöntő kor 2010 - 4170

Az új világkorszak lehetőségeinek értelmezése és a helyes bánásmód csakis akkor valósulhat meg, ha előbb ismerjük a Vízöntő jegyben született embert.

Milyen a Vízöntő jegyű egyén?

A Vízöntő jegyű ember alaphangulata gondtalan és derűs. Szabadságra és függetlenségre vágyik. Eredeti és különleges egyénisége kibontakozásához változatosságra, új eszmékre van szüksége; a régi, elavult életstílus ellen lázad; mindent másként akar, mint ahogyan elődei tették. Kerül minden szabályt, nem tűri a korlátot. Ugyanakkor végtelenül humánus és nagy a szociális érzékenysége.

A Vízöntő jegyű ember nem fogad el mintául egyes személyeket, sőt, a történelmi alakokat és a vallásokat formáló legendás figurákat is elveti. A Vízöntő jegyű ember nem tekintélytisztelő. Kreatív energiái, lázadásai, függetlenségi hajlama miatt csakis önmagában bízik.

Mik lehetnek a Vízöntőkor szélsőségei, tévútjai?

A Vízöntő uralkodó bolygója, az Uránusz is segít a rendszer megértésében: a levegő elem és a szabadulás bolygója. Milyen veszélyei lehetnek a levegő elemnek és a felszabadulásnak? (Légnemű szabadosság?)

Már a huszonegyedik keresztény század első éveiben láthattuk, hogy a Vízöntő korba való átmenetet az ember nem képes méltósággal és tisztelettel valóra váltani.

A friss levegő elbizonytalanítja az embert. Földhöz ragadt gyökereit képtelen elengedni. Nem tudja becsülni a légies, gondtalan szárnyalását. A szabadság kölcsönös tisztelete helyett önző, globális liberalizmust kerget.

Egymás megismerése és a mindenség felfedezése helyett, ez a szabadság versengést, egymás legyőzését és a mindenség birtokló kisajátítását eredményezheti.

Az egyén fokozott szabadossága kiélezheti önzését, s az egoista pénzhajhászást. Az alapjaiban előre mutató reformer könnyen válhat fanatikus agitátorrá, pusztító lázadóvá; eredetisége szertelen különcködéssé fajulhat.

Az ősi hagyományok mind a megújulás áldozatává válhatnak. A racionális tudomány a hitfilozófia megélt tapasztalataiból semmit nem épít be. A Halak véráztatta Istenhitei a tudat forradalmának oltárán vérezhetnek el, a materiális harácsolást szolgáló gyarló önhitté torzulva.

A gyökereit vesztett tömeg a változást káoszként éli.

A kiszámíthatatlan lét, a versenyszellem túlfeszítése a kibírhatatlanságig fokozhatja az egyén szellemi, fizikai leterhelését. Depresszió, allergia, halálfélelem, pánik.

2008 tavaszán írom e sorokat. A világban minden jel arra mutat, hogy az emberiség az imént vázolt végzetes utat választotta – vagy taszították ebbe az irányba.

Röviden néhány időszerű válsággócról:

- Nem sokkal az olimpia előtt Kína Tibeti lázadók százait gyilkolja – a világ asszisztál: ejnye bejnye elvtársak...

- Koszovó különválása után a szerb zavargások miatt a Balkán hetek óta újra háborús lázban forrong...

- Koszovó elismerésével Magyarország tovább gerjeszti a szomszédokban a magyar autonómia-feszültséget...

- Gázában éleződik a zsidó-arab konfliktus; Irán sarokba szorítva; Irakban az ellenállók naponta robbantanak...

- Németországban mesterségesen altatott iszlámkérdés...

- Az eladósodott Amerikai gazdaság mélyponton, a dollár rohamosan gyengül az európai játékpénzhez képest...

- Banki világválság, pénzügyi összeomlás fenyeget...

(u.i.: 2008. szeptemberére a válság be is következett!)

- Európában tarthatatlan a megélhetési népvándorlás...

(Istenem, esküszöm, szégyellem magam, hogy ember vagyok! Bocsáss meg nekünk, tiszteletlen férgeknek!!!)

Ezért a kirohanásomért pedig az Olvasótól kérek elnézést – le kellett írnom. Ennyire nem lehetünk őrültek! Az emberiség kétséget kizáróan a pusztulás felé rohan.

2001 szeptemberében világossá vált, a Vízöntőbe való átmenet legaljasabb útját jelölték ki a számunkra.

Az egyén életét sem a Precessziós Világrendszerben, sem a politika játszóterén nem tekinthetjük mérvadónak, ezzel tisztában vagyok. Mégis, elég már, hogy az egyént globalizált tömegnyájként tereljék vágóhídra. Tanuljunk végre az elődök bűneiből! Minden egyes elgázosított zsidó testvérünk egyéni nyomot hagyott az emberiség lelkiismeretén! A tömegsírokban egyének nyugszanak!

2008-ban hat és fél milliárd egyén tart az öngyilkossága felé. Ha nem változtatunk, ez az öngyilkos folyamat nagyon hosszú és keserves lehet – de van megoldás!

A Vízöntő esélye az egyén benső, Isteni egyensúlya! Csakis az egyén segíthet a helyes útra visszatalálni!

Szerencsések vagyunk, ugyanis az Ikrek korszaktól kezdődően, a négy Világhónapot írásos emlékekből többé kevésbé ismerhetjük. A 2160 éves kor mindegyike tanusítja, hogy az ember a lehetőségeivel képes jól és rosszul élni; Isten energiáit a maga hasznára, de a kárára is fordíthatja. Ezt az Isteni áldásként kapott szabadságot kell Vízöntő módon kamatoztatni, hogy a létezés minden teremtmény számára valóban gondtalan és derűs legyen!

Elérkezett a tudatosulás korszaka – hála Istennek! Azt, amit évezredeken át dogmatikusan kellett hinnünk, mostantól végre tudhatjuk is – a Vízöntőben Istent nem hinni fogjuk, hanem tudni, ezáltal tevőlegesen is élhetjük az Isteni energiákat.

Bensőnkben felismerve a Lélek Isteni eredetét, Spirituális Egónk teremtő tettestársa lesz Istennek.

Az Isteni Emberiség nagy közös egyházát egy céllal érdemes megalapítani: tudatosítani az emberi faj egyedeivel, hogy világrajövetele azonnali, egyenrangú tagságot jelentett – a minden emberben lakozó és a testet éltető Krisztusi Lélek által!

Ennek a nagy, közös egyháznak kezdeti lökését fogja adni az EGYet-értők Magyar MAGYAR Ősegyháza – példamutatással.

A Vízöntőkor tudatosulása csak ennek az egyetlen egyháznak ad létjogosultságot. Ezért helyes, ha a kornak nem lesz kiválasztott hitvezetője, kiemelt személyisége.

A Vízöntőkor Istenembere, mihelyt eléri, hogy elsődlegesen önmagában tisztelje Istent, azonnal minden teremtményben hasonlóképpen tisztelni fogja ugyanazt!

Hogy a Vízöntőkor emberének ne lenne lelkiismeret-furdalása? Ne is legyen! Lelkiismerete legyen!

Ezután nem fog olyat tenni, ami a többi érintettnek kevésbé lenne elfogadható, mint önmagának – nem lesz oka bűnbánatra. Nem létezik egyetlen érv sem a katonai cselekvések mellett! Nincs önvédelem, nincs hódítás – csak a többi Istenember tiszteletteljes elfogadása létezik!

Naivitás? Nem! Ez az ember Vízöntő-kori túlélése!

A lelkiismeret-furdalás és az empátia fogalomköre értelmét veszti. Mérlegeléssel a szélsőségek semmissé válnak: nem cselekszem ártón, nem egyeztetve a többi érintettel, de nem is segítek, empatikusan átvéve mások feladatait, helyettük megoldva saját kihívásaikat.

Beküldte: Szufi

Hozzászólások az előző honlapról itt olvashatók

Megnyitva 16351 alkalommal
A rovat további cikkei: Kisebbségkutatás »

Hozzászólás   

#4 ezoterikus eszmefuttatásKotsis András 2019-02-03 13:38
Nm. véleményére lennék kíváncsi
#3 szóval tévhitnekChagall 2019-01-27 15:46
Eltelt 3 év a fentiek óta és ahogy irtam a kisértés a gondolatok elterelése és egyebek jelentkeztek is azóta eröteljesebben a genderideológiákban.

Ugyanis azt lehet befolyásolni aki nem gondolkozik csak baktat a csengősbirka után.

Lucifer=Fényhozó= ha elkerülted a kisértést.

Nem foglalkozom semmilyen patással. :)
#2 Szóval tévhitleszerelt 2015-12-21 01:39
Kedves Chagall,

A megvezetés egyik eszköze a szavak jelentésének meghamisítása. Az alábbit kedves figyelmedbe ajánlom.

magyarmegmaradasert.hu/kiletunk/hitunk/item/3402
#1 Vizöntő korszak eleje...tán?Chagall 2015-12-20 17:27
Teljesen mást keresgélve ide lukadtam ki mint egy igen erősen vizöntős jellegü ember...

Tiltakozom azon az asztrológiai általánositások ellen amelyek a vizöntő korszakot egyfajta lelkisretlenül irányitó vagy véghezvivőként jellemzik..nagyon de nagyon általánosit.
Ugyanis mindegyik jegynek megvannak a napos és árnyékos oldalai és pont olyan lelkiismeretlen lehet a többi jegyhelyzet árnyékos oldalát képviselő társadalom is mint ahogy volt is előző korokban!

Tudom a cikk irója rögtön felsóhajthat na nem megmondtam a tükör! és ágál.

Na igen hogy nem kell szembenéznie akinek a pusztulását intézi..és azok akik felbujtva évszázadok alatt és finanszirozva zsoldosokkal ölettek? Csupán az alkalmazás került az 1.0ról a 2.5 verzióra. a mai napig igy intézve a háttérben a dolgokat!

Ugyan akkor a vizöntő korszak maga az égbolton is jelentkezik valamilyen látomással gondolom: 1962.02.04 én a 7 bolygó a vizöntőben tartózkodik a hold 0.2' től sorban Mars Szaturnusz Nap Vénusz Mercur, Jupiter 18fok23' ig bezárólag telitve a stellium erősen vizöntő és mercuri hatását. Ugye ez a két dekanátus szinezete valójában.

Én ugy gondolom inkább az valós hogy minden egyednek önmagának kell tudatosan a megbizhatóságot kialakitania magában, ugyan akkor a mások életéért is a felelősséget!
Viszont a háttérhatlmak azaz a Luciferi megkisértés mióta a világ világ a megkisértő dolgozik ez a Teremtőtől kapott feladata tehát erre kell figyelni és ahogy tanitottak rá nem eladni önmagunkat némi csillogásért vagy szeretetért - mert az amit valamiért adnak nem szeretet!

Ma a világ zaja hallatszik többségében és ez a politika! Ez a panaszáradat! Ez a betegségek sokasága! Mert nem tudunk a TV és nyomkodó okosnak elnevezett kütyüktől elindulni befelé ÖN Magunkba megismerkedni azzal AKI VAGYUNK!

Az hogy 62 ben igy álltak a bolygók e jelben mutatva azt hogy a tudat forradalma következik melyett eme időszakon át öntenek reánk a fentiek igyekeznünk kell intuitivan ráhangolódni erre a fénynalábra hogy majd a bakban a tudás rögzüljön bennünk lelkekben. Bármily messze is van az fog rögzülni afelé fogunk tendálni amit elhatároztunk. Én speciel a tanulást és igyekszem is amennyirre lehet emberként.

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások