20230604
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2011 október 20, csütörtök

Hopi próféciák

Szerző:

A Hopi nemzet egy különös, ősi nép amely bölcsességével és az emberiség sorsának javítására irányuló cselekedetekkel hívta fel magára a figyelmet. Több ezer éves, sziklába vésett tudáson alapuló próféciáikat felelőtlenség lenne egy legyintéssel elintézni. A Hopik egyik üzenetét Fehér Toll adta közre.

Hopik_1k

"And now White Feather is dying. His sons have all joined his ancestors, and soon he too shall be with them. But there is no one left, no one to recite and pass on the ancient wisdom. My people have tired of the old ways -- the great ceremonies that tell of our origins, of our emergence into the Fourth World, are almost all abandoned, forgotten, yet even this has been foretold. The time grows short."

És most Fehér Toll haldoklik. Fiai mind csatlakoztak őseikhez, és hamarosan ő is velük lesz. Így aztán senki sem maradt, senki sem idézheti fel és adhatja tovább az ősi bölcsességet. Népem belefáradt a régi szokásokba - a nagy szertartások, amelyek az eredetünket beszélték el, ahogyan megjelentünk a negyedik Világban, szinte mind el lettek hanyagolva, elfeledetté váltak, persze ezt is megjósolták előre, hogy így lesz. Az idő egyre fogy.

"My people await Pahana, the lost White Brother, [from the stars] as do all our brothers in the land. He will not be like the white men we know now, who are cruel and greedy. we were told of their coming long ago. But still we await Pahana."

Az én népem várja Pahana-t, az elveszett Fehér Testvért, [a csillagok közül] mint ahogy az összes testvéreink várják Őt a Földön. Ő nem hasonlít a most ismert a fehér férfiakra, akik kegyetlenek és kapzsik. Megjósolták az ő felbukkanásukat is, hosszú idővel ezelőtt. De mi még mindig Pahana-t várjuk.

"He will bring with him the symbols, and the missing piece of that sacred tablet now kept by the elders, given to him when he left, that shall identify him as our True White Brother".

Ő a vének által őrzött szent táblák hiányzó részeivel és azokkal a jelképekkel fog érkezni, amelyeket a távozásakor vitt magával, ily módon bizonyítva, hogy Ő a mi Igaz Fehér testvérünk.

"The Fourth World shall end soon, and the Fifth World will begin. This the elders everywhere know. The Signs over many years have been fulfilled, and so few are left."

A negyedik világ(korszak) a vége felé közeledik, és elkezdődik az ötödik világ. Ez a vének mindenhol tudják. A Jelek az évek során beteljesedtek, és így csak kevés idő maradt.

"This is the First Sign: We are told of the coming of the white-skinned men, like Pahana, but not living like Pahana men who took the land that was not theirs. And men who struck their enemies with thunder."

Az első jel: Hallunk majd Pahanához hasonló, fehér bőrű emberek érkezéséről, de ők nem úgy élnek, mint Pahana. Ezek az emberek elveszik a földeket, amelyek nem az övék. És ezek az emberek távolról sújtanak le ellenségeikre villámmal.

"This is the Second Sign: Our lands will see the coming of spinning wheels filled with voices. In his youth, my father saw this prophecy come true with his eyes -- the white men bringing their families in wagons across the prairies."

Ez a második jel: a Földjeinken hangos, forgó kerekek gördülnek át. Édesapám fiatalkorában saját szemével látta ezt a jóslatot beteljesedni: a fehér emberek társzekereken hozták családjukat a prérin keresztül.

"This is the Third Sign: A strange beast like a buffalo but with great long horns, will overrun the land in large numbers. These White Feather saw with his eyes -- the coming of the white men's cattle."

A harmadik jel: Furcsa bölényhez hasonló bestiák  lepik el nagy számban a földjeinket, amelyeknek nagy, hosszú szarva van. Fehér Toll ezt a saját szemeivel látta - ez volt a fehér ember marhacsordáinak a megérkezése.

"This is the Fourth Sign: The land will be crossed by snakes of iron."

Negyedik jel: A földeket vaskígyók szelik át.

"This is the Fifth Sign: The land shall be criss-crossed by a giant spider's web."

Az ötödik jel: A földeket keresztben hosszában óriási pókhálók lepik el.

"This is the Sixth sign: The land shall be criss-crossed with rivers of stone that make pictures in the sun."

Hatodik jel: Földjeinket keresztben hosszában kőfolyók borítják, melyek fölött délibáb lesz.

"This is the Seventh Sign: You will hear of the sea turning black, and many living things dying because of it."

Hetedik jel: Hallani lehet majd arról, hogy a tenger fekete színű lesz, és emiatt nagyon sok élőlény elpusztul.

"This is the Eight Sign: You will see many youth, who wear their hair long like my people, come and join the tribal nations, to learn their ways and wisdom."

Nyolcadik jel: Olyan ifjakat fogtok látni, akik népemhez hasonlóan hosszú hajat viselnek, és felkeresik a törzseket, hogy eltanulják életmódjukat és bölcsességüket.

"And this is the Ninth and Last Sign: You will hear of a dwelling-place in the heavens, above the earth, that shall fall with a great crash. It will appear as a blue star. Very soon after this, the ceremonies of my people will cease."

A kilencedik és az utolsó jel: Hallani fogtok egy föld feletti, égi lakóhelyről, amely szörnyű robaj kíséretében lezuhan. Úgy fog kinézni (az égen), mint egy kék csillag. Ezután nagyon rövid időn belül megszűnnek népem szertartásai.

"These are the Signs that great destruction is coming. The world shall rock to and fro. The white man will battle against other people in other lands -- with those who possessed the first light of wisdom. There will be many columns of smoke and fire such as White Feather has seen the white man make in the deserts not far from here. Only those which come will cause disease and a great dying."

Hopik_2

Ezek a Jelek mutatják, hogy nagy pusztítás közeleg. A világ ide oda rázkódik majd. A fehér ember harcot vív más népek ellen az ő földjeiken - olyan népek ellen, amelyek a bölcsesség fényét először vették birtokukba. Sok olyan tűz és füstoszlop lesz, mint amilyet Fehér Toll látott nem messze innen a sivatagban. Azonban amelyek most következnek el, betegséget és nagy halálozást okoznak.

"Many of my people, understanding the prophecies, shall be safe. Those who stay and live in the places of my people also shall be safe. Then there will be much to rebuild. And soon -- very soon afterward -- Pahana will return. He shall bring with him the dawn of the Fifth World. He shall plant the seeds of his wisdom in their hearts. Even now the seeds are being planted. These shall smooth the way to the Emergence into the Fifth World".

Sokan a népemből, akik megértették a jövendöléseket, biztonságban lesznek. Azok, akik népem lakóhelyén élnek vagy fognak tartózkodni, szintén biztonságban lesznek. Azután nagyon sok mindent kell majd újjáépíteni. És hamarosan - az események után - Pahana visszatér. Magával hozza az ötödik világ(korszak) hajnalát. Elülteti a bölcsesség magjait  az emberek szívében. A magok elültetése már most is folyamatban van. Ezek segíteni fogják a belépést az ötödik világkorszakba.

"But White Feather shall not see it. I am old and dying. You -- perhaps will see it. In time, in time..."

De Fehér Toll ezt már nem fogja megérni. Öreg vagyok és haldoklok. Te - talán meg fogod látni. A maga idejében, a maga idejében...

Megjegyzés:

A Hopi próféciáknak mindenféle "fordítása" kering magyar nyelven is, ezért adom közre  angolul is az utolsó hiteles forrás eredeti szövegét, amely Fehér Toll szájából hangzott el. Nyilván az én fordításom sem tökéletes, de igyekeztem nem hozzátenni blődségeket.

 A hopik felelőségteljes gondolkodását mutatja, hogy a Nemzet vénei 1992-ben egy figyelmeztetéssel keresték fel az ENSZ Közgyűlést, és a csatolt pdf. fájlban olvashtó üzenetet adták át. Persze nem sok hatása volt a megkeresésüknek, hiszen se atombombájuk, se más komoly fegyverük nincs a bölcsességen kívül, azt meg a mai világban nem sokra tartják.

A Hopik nem csak az Egyesült nemzeteknek próbáltak üzenni, hanem folyamatosan teszik ezt a világ népei felé - csak legyen, aki lefordítja. Egyik üzenetük a következőképpen szól:

Hopik_3

"Régóta mondjuk az embereknek, eljött a Tizenegyedik Óra. Most pedig vissza kell menned és el kell mondanod az embereknek, hogy EZ az az óra.
Vannak dolgok, melyeket át kell gondolni... Hol élsz? Mit csinálsz? Milyenek az emberi kapcsolataid? Megfelelő kapcsolatban élsz? Honnan hozod az ivóvized?
Ismerd meg a kerted. Eljött az ideje, hogy kimondd az igazságodat!
Teremtsd meg a közösségedet. Legyetek jók egymáshoz!
És ne magadon kívül keresd a vezetőt! Ez megfelelő időszak lehet erre!
Most a folyó nagyon gyorsan folyik. Olyan hatalmas és sebes folyású, hogy lesznek, akik megijednek. Ők megpróbálnak majd a partba kapaszkodni. Úgy érzik majd, szétszakadnak és nagyon fognak szenvedni.
Tudd, a folyónak megvan az úti célja!
A vének azt mondják, legyen nyitva a szemünk, a fejünket pedig tartsuk a víz felett.
Nézd meg, ki van ott veled és ünnepelj!
A történelemnek ebben a szakaszában semmit sem szabad személyesen vennünk. Legfőképpen önmagunkat nem.
Abban a pillanatban, amikor mégis ezt tesszük, spirituális növekedésünk és utunk megállásra kényszerül.
A magányos farkasok ideje letűnt. Gyűljetek egybe!
Száműzzétek a küzdelem fogalmát a  hozzáállásotokból és a szótáratokból! Mindent, amit most tesztek, szent módon és ünnepelve tegyétek!
Mi vagyunk azok, akikre vártunk.."

Ezen felül, aki keres, találhat még magyar nyelven csodálatos Hopi üzeneteket - ha úgy tetszik, jóslatokat. Itt is olvasható egy (az Időtlenség földje), de szerzői jogi okok miatt nem idézünk belőle részleteket.

Megnyitva 22179 alkalommal

Hozzászólás   

#1 Hopi próféciákMagda 2018-09-01 21:41
Man your articles are just awesome.

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások