20230923
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2018 július 30, hétfő

Csangu rejtélyek (A csángók nevének eredete)

Szerző: Péterfai János István

1.  /  Amikor a különféle magyar törzsek és népek neveit elemezzük, azt hisszük, sikerült a hangevolúció és a szófejlődés törvényeinek segítségével a csángó szót teljes pontossággal meghatározni, mind jelentéstanilag, mind eredetét tekintve.

Úgy gondolható, hogy a kutatás sikeres volt, a kérdés tisztázásához nem fér kétség. Valójában ez így van, de ismerve a nem kellőképpen felkészültek hatalmas táborát, mindenféle akadémiai és egyetemi ellenfelek nagy hadát, kijelentem, hogy a csangu szót helyesen tártam fel, a többiek, akik ellentmondanak, nem érdemelnek egy szót sem.

Emlékeztetőül felidézném a magyarság számára, akik magyarul beszélnek és a szívük is magyar, a csángó népnévvel kapcsolatos legfontosabb tényeket, amit sikerült összegyűjteni szegényes eszközeim segítségével. Nem törekszem arra, hogy a nagy ismeretanyag minden részletét bemutassam, nem írok a csangukról könyvet. Erre a csangu szerzők a legilletékesebbek. Azonban a lényeget megpróbálom bemutatni, kiemelve a nép valódi eredetét.

Több kitűnő író és kutató foglalkozott már a csangu népnévvel. Az ellenséges gondolatok is köztük vannak, hogy megtévesszék a magyarságot. Ezért vigyázni kell az írásokkal, mert sok köztük az ellenséges hamisítvány.

A csanguk a Kárpátoktól keletre élt magyarok egyik neve. Logikusan következne, ha nem ismernénk a történelmet, hogy Árpád népeiből visszamaradt emberek neve a csangu. De ez lehetetlen, mivel a csangu nép legalább Kr.e. 5.000, de inkább 10.000 év óta kimutatható Moldvában. Természetesen egyes népek egyes szerzői, köztük rengeteg magyar, a tények ellen mennek, kerülik az igazságot, de lelkük rajta.

Ma beszélnek Északi Csangu, Déli Csangu és Gyimesi Csangu népekről.

Az északiak Románvásár, Szabófalva, Kelgyest, Újfalu, Jugán, Tamásfalva, Dzsidafalva területein élnek. A Déli Csanguk Bákó, Vráncsa (Várnacsa), Aranyos-Beszterce, Tatros, Uz, Szalonc, Ojtoz, Tázló patakok területén élnek. Nagy városuk Bákó. A Gyimesi (Gimesi) Csanguk a Tatros forrásvidékén élnek, az Úz és a Csobányos völgyében. Gyimesfelsőlok, Gyimesközéplok, Gyimes-Bükk településeken. A Lok szó természetesen a Lak szóval azonos. Van még Magyar-Csüngés, Kos-Telek, Eger-Szék, Úz, Csobányos és Háromkút település is.

A Barcasági Csánguk népe magukat magyaroknak mondják. De a székelyek őket Csángónak nevezik. Minden név nagyon fontos, hogy kideríthessük, miről van szó? A Négyfalu és Háromfalu népének csoportja a Hétfalu fogalom eredete.

A Besszarábiai magyarok ma Moldovában és az Odessza tartományi Ismail és Cahul megyékben élnek. Itt van Ismail város és Galilesti, de keveset tudni róluk. Ráadásul ez a közlés sem végleges értékű, mert magyarok a mai napig is, sok területen élnek, nem csupán keletre, bár gyakran csak a népnevük, ami a legfontosabb név, maradt magyar, vagy valamilyen változata.

Csöbörcsök városban magyarok éltek, a Csöbör-Csök fogalom nem valószínű, de lehetséges, ez a név valódi értelme. Inkább a Cső-Börcsök a valószínű, mert Börcsök magyar családnév ma is van. A Csö a Cso, Víz változata lehet. Van egy Csöbörcsök a Krímben, és van egy Csöbörcsök a régi Csöbörcsökkel átellenben a folyón.

A bulgár csángók népe Bulgária alapítói. Tetszik, nem tetszik, de Bulgáriát a magyarok hozták létre, Trákia földjén, ami nekünk alapjogon járt. A trákok is magyarok, teljes egészében, tehát a bulgárok csak atyáik földjére tértek vissza, ami mindig is az övék, vagyis a miénk, volt. A Magyar és Bulgár azonosság ellen küzdenek sokan, de nincs igazuk.

A Csangov bulgár családnév.

Penka Csangova kutató szerint sok bolgár járt Csángó és Székelyföldön, ami miatt sok bolgár felvehette a Csangu népnevet. De Penka Csangova arra is gondolhatna, hogy a Csangov családnév az egykori, hun királyi dinasztia neve, ő pedig egy hatalmas királyi dinasztia leszármazottja. Az összes rokonával együtt. Mivel minden magyar család királyi eredetű, ez vonatkozik a bulgárok összes családjára is, meg az összes szláv rokonra, meg az egész emberiségre is, de most erről nem lehet értekezni. Amit ma is mesélünk a gyerekeknek, hogy ők királyfiak és királylányok, az bizony materiálisan is igaz, csak sokan mesének vélik. A Csangov bulgár név tehát még Aszparuh idejéből is eredhet, aki önmaga is Csangu rangnevet viselhetett.

A törökök, mint iszlám hatalom, megdöntötték a Bulgár Cárságot, 1396-ban, rémületére a világnak. Az iszlám előre tört, elpusztítani az Emberiséget. De a magyarok megállították az iszlám hadait, mérhetetlen véráldozattal. Így Európa megmenekült a sötétség birodalmától, ahol a nőket alávetették, jogaiktól máig megfosztották, és a tudományokat, művészeteket máig kiirtották. Szegény törökök alávetését teljesen ismerjük. Ők eredetileg hozzánk tartoztak, de az iszlám seregek alávetették őket az arab uralomnak, azóta nincs a török népeknél szabad gondolkodás. Az arabok uralkodnak rajtuk, ami sok töröknek nem tetszik.

Malko Trnovo Kis Tüske, Csongur Dere Falu. A Dere Völgy, a Csan Csengő, Kolomp, török név, de itt megáll a tudomány. Azt kell tudni, hogy az őstörök nyelv 220 után kezdődik, előtte nem létezett, illetve kínai elnyomás alatt volt. A török mítoszok a rabságot egy barlangnak nevezik, vagyis egy sötét helynek, ahonnan kimenekültek a kínai hatalom rövid összeomlása idején, magyar család vezetésével. Sajnos, ezt az alapszabályt általában megszegik, ezért a mai nyelvészetnek nincs joga ítéletet mondani semmilyen török nyelvi kérdésben. A mai magyar turkász nyelvészet továbbra is saját csapdájában senyved, mert annyi téves adatot közöltek az utóbbi évszázadok alatt, amennyitől képtelenek megszabadulni. Jó lenne, kidobni tévedéseiket valahova.

A Bukovinai Székelyek 1776 és 1786 között menekültek Bukovinába. Ebből következik, hogy a bukovinai csángók valójában székelyek.

A Habsburg terror elől menekültek a magyarok, a Föld ősnépe. Aki tudta, mentette családját, aki nem tudta, azt megölték a Habsburg elnyomó csapatok.

Szucsáva megye, és még sok román megye neve magyar nyelvű. Azért, mert az egész területen egykor magyar nyelvű emberek éltek, akik megalkották az Emberi Civilizációt. Szűcs-ava is egy megfontolandó név, ahol a Szűcsök dolgoztak sokat. Ez a megye neve is magyar eredetű. A Szu is magyar név, jelentése Hold és Víz.

A Csángu népnevet sok területen feltárták egyes tudósaink, akik viszont a névhez nem tudtak mondani semmi elfogadható jelentést. Néhány véleményt érdemes bemutatni.

Rendkívül fontos, és elfogadható és vizsgálandó a csanguk néhány névváltozata, mert köztük vannak az igazi nevek is. Csángu, Sángú, Sángó, Sangó, Csangó, Csangú, bár ma a Csángó a legelterjedtebb. A Sankó is ide jön, magyar családnév. A felsorolt nevek valódiak, a nép ajkán léteznek.

Stefan moldvai fejedelem 1443 június 8-án adománylevélben Sanga Illésnek adta a Vasiesti és Basesti falvakat. Sanga Illés neve a Csangu népnévhez tartozik.

Értelmezések: A csangu jelentése Fülsértően harangoz, Hamisan énekel, Csacsog, Fecseg, Elkóborol, Elcsámborog.

Csángó az, aki fülsértően beszél.

Csángat, Csenget.

Kallós Zoltán szerint a Mezőségen a fiatal kóborló legényt Cángó-nak hívják.

Nyíregyháza és környékén a Csángó Csavargó.

A Csíki Székely Krónika egyes részei bizonyára betoldások, hamisítványok, ami alapján birtokot akartak örökölni a hamisítók. De más részei nem hamisítványok, mert a szöveget a szumer nyelv alapján is lehet érteni, ami kizárja, hogy a hamisítók a teljes szöveget hamisították. Azért, mert a szumer nyelvet csak később fedezték újra fel, a hamisítók nem vehettek olyan neveket elő, csak úgy, amelyek Egyiptomban, Mezopotámiában, és a Kaukázusoktól délre ismertek voltak, de nem lehettek ismertek a hamisítók korában.

A Csíki Székely Krónika eredeti, vagyis nem az utólag hamisságokat betoldó, alkotója azt írja, hogy a Bessusok 1049-ben, Csángur Pál vezetésével beütnek Székelyföldre. A Bessus nevet a Besenyőkkel hozzák össze, holott a Bessus egy trák törzs. Ám lehet, hogy valóban besenyőkről van szó. Csángur Pál alighanem tényleg létezett, és trák vezető volt, a trákok pedig magyarok. Vagy valóban besenyő vezér volt, ami viszont, sok más adat szerint is, a besenyők magyar mivoltát bizonyítják. Magyar népeket nagyon szeretnek töröknek nyilvánítani a magyar nyelvet nem jól ismerők, ami teljesen lehetetlen, ha ismerjük egy kicsit a történelmet.

A Csángó népnevet egyesek a Kangar besenyő névvel vetik össze, ami 3 törzs neve, és Csangar alakban értelmezik. Annyi biztosnak látszik, hogy a Kangar nem Csangar, tehát az elmélet teljesen rossz.

Háromszéki besenyő telepek Karatna, Volál és Peselnek. Magyar nyelvű falvak.

A besenyők magyar nyelvűek voltak, tehát nem törökök. Pecsenyeg nevük sok helyen fennmaradt, mint Pecsenyék. Közép-Ázsia ősmagyar területéről érkeztek, nyolc nagy törzsük volt, igen sok helyre a magyar királyok beengedték őket, mint testvérnép. Talán Bosznia a besenyők országa ma is. Pacinak nevük jelentése Paci a Házuk, tehát szinte lovon éltek.

A Csángat a Kiabál szóval azonos. De sehol nem találni a megfelelő értelmezést. Tehát valószínűleg rossz a javaslat.

Az, hogy Határőrző, a csangu, megint tévedés.

Akik a Honfoglalás, vagyis 895 körüli időkre alarják tenni a csanguk eredetét, súlyosan tévednek. Teljesen bizonyos, a csanguk régebbiek Árpád idejénél.

A husziták egy csoportja, mint erdélyi menekültek, valóban kivándoroltak Csanguföldre. Husz, vagy Huszt városa ennek a bizonyítéka.

A Madéfalvi Veszedelem után, 1764-ben, rengeteg székely menekült Moldvába az osztrák tömeggyilkosok elől. Kétségtelen, hogy a csanguk között vannak erdélyi és székely menekültek is.

A moldvai vajdák jó szívvel fogadták általában a magyarokat. Katonailag szolgálták a fejedelmeket, adót fizettek, lehetett számítani rájuk a bajban. A moldvai vezető osztály nagy része magyar volt, amiről keveset hallani, olvasni a román írásokban.

2.

A Csanguk lélekszáma mintegy 2 millió lehet Moldvában. Ebből 600.000 a katolikusok száma, akik magyar eredetűek. A magyar nyelvet beszélők száma csökken az erős románosítás miatt, de még ma is magas, 250.000 lélekszámtól 60.000 főig terjednek a becslések. Igen jelentős lélekszámú magyarság vette fel az ortodox, vagyis bizánci hitet, más nagy magyar csoportok eleve bizánci hiten voltak, ami miatt a Kárpát-medencében nagy harcok dúltak Szent István uralkodása alatt. A bizánci hiten lévő magyar fejedelmeket a király megsemmisítette.

Azt is tudni kell, hogy Moldvában és Havasalföldön is, nagyon erős római, vagyis vaticáni tevékenység zajlott sok száz év óta. A Pápaság az ortodox vonalat támogatta, és ma is támogatja, saját végzetére. A sok olasz pap saját hitét árulja el, évszázadok óta. A sok olasz pap ugyan római keresztény, de mégis a bizánci kereszténységet tanítja egész Moldvában. A román tudat megerősödése a sok olasz pap tanításainak a következménye. De a románok megmaradtak a bizánci rítus területén, nem lettek római katolikusok. A nyelv és a tudat elvesztése a romlott magyarok számára tömeges. Genetikailag vizsgálva, a mai román népesség többsége magyar, szláv és besenyő, kun, bulgár eredetű, csak egy kisebb része ered a Balkánról. De a balkáni eredetű népesség is magyar alapokról ered.

Manapság gyarapodik az itáliai csanguk száma.

3.

Az egykori, tehát a sok ezer évvel régebbi, időkben a magyarság irdatlan nagy területeket lakott. Mondható, hogy az Atlasztól Japánig magyarok laktak. Mi ennek a bizonyítéka? A magyar írás. Van nekünk sok érdemes kuatónk mindenféle tudományágban, de magyarul írni, olvasni, összeróni, számolni kevesen tudnak. Nem ismerik a genetika eredményeit, és nem sorolom, olyan a szellemiségük, mintha ádáz idegen ügynökök lennének.

A Tászok-tető magyar feliratai 30.000 évesek. Torma Zsófia nagy régészünk Kr.e. 8.000 évesnek minősítette az erdélyi feliratok kezdetét, ami persze nem jó adat, mert sokkal régebbiek a feliratok, de ehhez az időhöz is nagy bátorság kellett részéről.

A Kukutyin-Tripolje kultúra egyértelműen magyar, ezernél több település (ezerkétszáz a becsült adat) mutatja kiterjedését, Kr.e. 5.100 táján már virágzott. Kukutyin település mellett kőlerakatot fedeztek fel tűzkövekből, Kr.e. 4.000 idejéből. A tűzkövet a Kárpát-medencéből hozták, és vitték keletre őseink. A Kukutyin névben a Ku Kő, Kuku Kövek, még a szumerban is. A Tin, vagy Ten Isten, ezért a település neve Isteni Kövek magyarul, ami a tűz szórására vonatkozik. Persze a nevet a Cucuta – Bürök szóból eredeztetik általában. De van Kukutyin Szeged mellett is, ahol románok sosem jártak, mi meg az ősnép vagyunk. Akkor kinek van igaza? Ha valaki nagyon hazudik, annak puha az orra, könnyen kiderül az igazság. Tehát a Kukutyin-Tripolje kultúra egy magyar kultúra a sok közül.

Moldávia fővárosa Kisjenő, ami románul Chisinau, oroszul Kisinyov. Van egy Kisjenő nevű város a Maros mellett is. Dnyeszterfehérvár is igen régi, egykori főváros, mert a Fehérvár nevet csak a fővárosok kaptak. Később Akkerman neve volt, amit a tatároktól kapott.

Nem megyek bele az adatok felsorolásába, de aki nem tud írni, olvasni magyarul, mármint a rovásírást és a magyar nyelvet nem ismeri, az ne szóljon hozzá tudományos kérdésekhez, nem becsületes indokból.

Mikecs László könyvének címe „Csángók”. Azt írja, máig sincs megnyugtatóan megmagyarázva, honnan ered a Csángó név. Nem szándékozom foglalkozni Mikecs állításaival. Sajnos fogalma sincs sokaknak a magyar írásról, mint általában a tudományt művelő embereknek sem, akik mindenféle magas címmel büszkélkednek, de egy 20.000 éves magyar feliratot képtelenek elolvasni. Itt tart ma a tudomány, analfabéták igazgatják a világot. Mikecs László sokat dolgozott, de csak az utódaink, az indoeurópaiak által felrajzolt körökön belül tudott mozogni, hiszen másra nem volt képes a saját kora befolyásolása miatt. Könyvének nagyon sok értéke van. Könyvének elolvasásán keresztül látható, hogyan fojtják le a hatalom képviselői a valóságot, de azt is, hogy néhol Mikecs ki szeretne törni a fogságból, de nem engedik. A póráz szigorúan ki van mérve.

Mikecs László könyvének előszavát egy Kósa László nevű illető írta. Pár szó e szerzőtől: „A hézagos ismeretek melegágyai a délibábos, a naivan romantikus vagy akár az ellenséges érzelmű találgatásoknak. A Kárpátokon kívüli magyarokról ilyen szellemben íródott nem egy tanulmány és könyv. Szükség volt a tárgyilagos hangra, a zavaros nézetek közt rendet teremtő igyekezetre”. Ez a pár sor is bizonyítja, hogy az előszó írója semmilyen ismerettel nem bír a magyarság őstörténetét illetően. Írni, olvasni, összeróni bizonyosan nem tud.

Mikecs közöl egy eredetmítoszt és sok nagyon szomorú verset, dalszöveget. Az eredetmítosz címe „Az ember élete”. Isten teremti az embert, mágár a neve, a kucsát, vagyis a kutyát, és a mómiccát, a majmot. Az élet terjedelméről szól a történet, de az erősen kiviláglik, hogy az első ember a mágár, akit Isten megteremt a Földre. Ebben a csangu mítoszban is a magyar a Föld első lakója.

Mikecs Lászlónál olvasható, hogy a Rumun népnév Szolga jelentésű. A közlés rendkívül fontos, hasonlít aSzláv Szolga jelentésére. Sokan ugrálnak ellene, ahelyett, hogy megvizsgálnák a szavak mögött húzódó valódi jelentést. Mindkét szó mögött ugyanis magyarok vannak, akik a Szolga mögött a saját harcosait értették. Szol-Ga a Nap-Háza. A mai Románia név tehát a régi, magyar harcosokból álló Rumúnia névből keletkezett.

Turkoly Sámuel levele (337.p.) Asztrachánból keltezett, 1725-ből. A levél lényege, hogy a hunok, akiket a kunokkal és magyarokkal azonosnak tart a szerző, 445-ben visszatértek Scythiába. A hunok magyarok, de a kunok nem hunok, ám a magyarok rokonai. Most a Krimben a Tatár kám protekciója alatt hét magyar faluk vagynak. Meglehetősen fontos közlés, Turkoly Sámuel járt a krími magyar falvakban. Talán még ma is léteznek. A falvak a kám első feleségének hatalma alá tartoznak, ezért senki nem meri bántani lakóit. A Krím magyarjai még Etelközből maradtak vissza, egészen a Kukutyin kultúrából, vagy a kimmerektől és szkytháktól eredhetnek. Ez aztán sokaknak nem tetszik, pedig ez az igazság. A Krim ugyanis magyar terület volt a tatár invázióig.

Turkoly Sámuel kalandor lesz azonnal, amikor leírja, hogy a magyaroknak „lakások volt a Volga vize mellett, igen fövenyes és erdőtlen helyen”. Azután „A Magyarok Királlya lakott Kúma nevű folyó víz mellett, azon lakó helyet itt való pogány Nyelven Magyarnak hívják”. Ma már sok bizonyíték szól a Kuma menti magyarokról, akik visszamaradtak a Kaukázusok északi előterében, Lebédiában. A Kuma jelentheti a Kumánok, vagyis kunok nevének alapját, akik amúgy rengeteg szerző szerint magyar nyelvjárást, a magyarhoz hasonló nyelvet beszéltek, és nem török nyelvet. A kunok törökké tétele a 20. század eredménye.

4.

A magyar népnevek kutatása közben olyan adatokra lelhetünk, amiket délibábos nyelvészeink, akik az igazságot írják, már régóta ismernek, de a Trianont előidéző ellenséges szerzők tagadnak. Így kell előidézni egy ország szétverését, az emberiség legősibb népének keresztre feszítését. De talán ők is megkapják azt, ami jár.

A Sangu, Csangu név két területen nagyon régi. Az egyik a hunok uralkodójának a címe, ismeretlen régi időkből, a másik a szumerok papkirályának a címe, de Kr.e. 3.000 utáni időkből. Nem tudni, melyik a régebbi? Valószínűleg a hun cím, ami legalább Kr.e. 4.000 körülre visszamehet, a szumer viszont nem. Egyikre sem ismert pontos adat, mikor alkották őseink a címet.

A szumer rangnév olvasata először Szangu volt, de változatként a Szanga is előfordult. A név jelentése Főpap. Kodolányi János csodálatos regényeiben is szerepel a szó, szintén főpap jelentéssel. A Szangu szóval Ur város főpapjának a címét nevezték meg, tehát a név cím is egyben. A címnév később Szango alakra módosult néhány feliraton. A cím birtokosa alig rendelkezett világi hatalommal. A lugál és pateszi is magasabb rang volt a szumer hierarchiában, mint a szangu. De később, néhány évtizede Sangu lett a név olvasata, ami viszont egyezik a csanguk népnevének Sangu változatával.

A Szan Rómától Tokyóig szélesen elterjedt Eurázsia nyelveiben, az ősnyelvből. Mindenütt „szent, úr, magasan lévő hegy, kiemelkedő, mennyei” a jelentése. A magyar Sza, mint fontos saját népnevünk, Menny Fia jelentésű, ami Csillag is. Ez a Sza szó a Na szóval kiegészítve adhatja ki a Szan valódi jelentését. A Szan-Ta lehet a Mennyeiek-Országa, ami a Szent szó eredetére mutat.

A Szan-Gu, vagy San-Gu második szavának, a Gu-nak pontos érteleme lehet Nyak, azután Szarvasmarha, de ezek a jelentések nem adják meg a Gu emberre vonatkozó értelmét. Azonban a Gu Fej, Fő érelme már lehetővé teszi, hogy a rangnevet pontosan értelmezzük a magyar nyelv szerint.

A szumer kultúrkör csak egy sokkal nagyobb kultúrának a része. Sokan megszédülnek a szumerok eredményeitől, mint magam is, de aztán a további kutatások megmutatják a valódi helyzetet, a szumerok csak egy sokkal nagyobb kiterjedésű birodalom részei.

A Hun Őshaza sokkal nagyobb volt, mint Szumer. De Lu-Hun-Ga valóban hun volt, a neve szerint is, ő En-Ki-Du maga, Gil-Ga-Mes barátja. A Piros (Pirosz) és Sáros (Szarosz) folyók Kis-Ázsában folynak, magyar népességgel a környékükön, akik adták a nevüket, de Adana (Ada-Háza) és Kumán is ehhez a vidékhez tartozott. Ez a vidék nem Éden, ami magyar szó, és a Bibliában is szerepel. De a magyarok egyik ősi központja.

A hun szent király neve Sangu, több változata van a Sanjü, Sanju, Sanku, Sanhu írásos alakok szerint.

A San előtag a Szent, Szanta nevekkel is kapcsolatos. A Szan a japán nyelvben is Úr, a kínai Shan Hegy, ami Úr is. A magyar nyelvben az Úr és Or egyértelműen kapcsolódik, mivel az Ur és Or is lehet Hegy, de lehet uralkodó is az Úr. A Szan szó is jelen van nyelvünkben, mint Hegy. A szanszkrit Szansz is Szent, mint a germán Sainkt. Ha egy szót nem értünk, mint a Szánt magyar igét, akkor a Szan szóhoz forduljunk, ami Hegy, a T igeképző, tehát a Szánt Hegyeket Csinál, csak ezek a hegyek kicsik, amelyek az Eke alól kifordulnak.

A San-Jü Jü szava a Ku/Gu szóból származik, vagyis hangtanilag a K/G a J/H közvetlen rokona. A hun királyi rang pontos jelentése Úr-Fő, mert a San és Szan Úr is, a Gu meg Fő, Fej. Az Ég Fia rangnév, ami a magyar uralkodókat sok ezer évig megillette, azonban máshonnan ered. Tehát a San-Gu Úr-Fő, de lehet Szent-Fő is, mivel őseink elsődleges vezető szentek is voltak. Egyszerűbben papkirályok, akik királyi rangjuk mellett szentek, papok is voltak.

Néhány hangtani példa: Pe-King Bei-Jing, Nan-King Nan-Jing, Tár-Kány – Tar-Ján, Feh-Ér Fej-Ér, Uan – Juan – Huan, Jimenez – Himenez, German – Herman, Praha – Prága, Kara – Gara, Kör – Gör, és hasonlók ezrével. Aki veszi magának a fáradtságot nagyon sok bizonyítékot talál a hangtörvények működésére.

A Csangu szó, amit a Csángó eredeti alakjának lehet gondolni, és csangu költő is állít, tehát két részből áll: a Csan,San és Gu szavakból. A Cs hang szabályos affrikáta, meglehetősen modern hang, őse az S és Ts, szinte mindig. A Csan tehát azonos a Szan és San alakokkal.

A Csányi családnév mellett is szót kell emelni. A Csány nem más, mint a Csan és San becézése. Nem oszét szó, hanem magyar, és Úr a jelentése.

A Gu sok szóban jelen van, magyar, orosz, angol, egyiptomi és szumer szavak is tartalmazzák. A Gu-Ta a Fejre mért csapás, a Gu-Ga szóban a Nyak-Háza, ez a giga, ádámcsutka, a Gu-Lya a Szarvasmarha-Folyó, a Gú-La a Fej-Helye, piramis alakú, a Gú-Nya a fekete bivalyból készült öltözék, tehát a Nya „y” jele kicsinyítés, stb.

A Csangu nép neve tehát hun és szumer megfelelőkkel hozható rokonságba.

Van egy kínai összevetés is, de mi magyarok vagyunk, nem kínaiak, ezért ezt az összevetést nem tartom érdemesnek vizsgálni.

Domokos Péter szerkesztésében a „Finnugor-Szamojéd regék és mondák” című könyvben két csangu mondát is találunk.

A „Csángók eredete” című mondát a Moldvában élő Imbre Péter mondta magnetofonszalagra. Értékes monda.

„Ittem Magyarországon találkoztam emberrel, kik kérdezködtek, hogy honnét húzódnak a csángók, magyar csángók Romániába. S azután én már fogtam felelni őnekik, mit hallottam nagyapámtól és édesapámtól.

Annyi ezer esztendővel, mondotta apám, hogy Ázsiában volt egy nagy király, melyiknek volt két fiúgyermeke. Mikor meg akart halni, azt mondotta: az egyik maradjon a királyságban Napkeleten, s a másik fogja királyságát Napnyugatra. Az úgy is volt! A kisebb vagy nagyobb, valamelyik eljött Napnyugatra, a magyar tereket elfogta, Bukovinát elfogta, s több arrafele földeket. Miután megtelepedtek, jól megszaporodott a népségben, s a népe meggazdagodott munkája után. A királyság is gazdag volt akkor.

Ezután meglátta a testvére, hogy ez meggazdagodott nagyon, jó életje van népinek. Akkor felfűtötte Ázsia népét, s nyugatra jött a testvérihez. Háborút indított, hogy a vagyonját elvigye.

A testvére, a napnyugati, meggyőzte, megverte, visszaküldötte Ázsiába. Egypár év után megint átjött Ázsiából a testvérihez háborúzni. Akkor már Bukovina tetejébe is összecsaptak. Megint meggyőzte a háborúban, lovát elvette, aranynyergét elvette, kardját elvette, s azt mondotta a királynak a napnyugati: - Melyikek akartok, maradjatok itten a Kárpátok alatt, és melyikek akartok átmenni a Kárpátokon, már menjetek is!

Mentek is a magyar tereken át.Akkor úgy is volt. A csángó nép, mondatódik 'csahó-csángó” nép, az ott maradt. Felhúzódott a forrásos helyekre, hol vizek voltak. Folyt a víz a hegyekből, és lakásokat csináltak, olyanokat, milyeneket tudtak abban a világban, az erdőben. Akkor nem volt szántóföld, több erdő és puszta volt. Azután megszaporodott a világ. Szántóföldet fogtak csinálni a munkásemberek, az erdőt levágták, és gabonát fogtak vetni.

Így rendelte apámnak az apja, öregem. Őtöllük hallottam ezt a mesét, melyiket lerendeztem a kérdezkedős embernek itten Magyarországon.”

A két testvér háborúja a vagyonért zajlott. A Napkeleti testvér harmadik támadása után a Napnyugati testvér beengedte a népet Magyarországba. Aki akart, visszamaradt, ők a csángók. Tehát az eredeti csángók nem jöttek be Magyaroszágba.

A királyi jelképek a ló, az aranynyereg és a kard, ezeket Napnyugat királya elveszi testvérétől, mert csak egy király lehet az országban.

Ha a Csahó nevet a Tahóval rokonítjuk, akkor besenyőket kell értenünk. A Tahó egy besenyő csoport neve. De a Csahó L igeképzővel Csahol, az S jelzővel Csahos, ami viszont a kutyák felé mutat. A Kutyák első szolgáink, a macskák másodikak, a lovak a harmadik szolgáink, őket tilos megenni. A kutyák rejtélyei nagyon sokrétűek, a hunokat is sértegették, egy keresztény avar királyt Aachenben nem engedtek be a frankok a templomba, mondván, ti kutyák vagytok, ami miatt hamarosan háború tört ki. A Vadász mellett van a Nagy Kutya és a Kis Kutya az égbolton, tehát nagy a szerepük, az Istenkutyák hatalmasak. Fenrir a germán mitológia óriás kutyája, a törökök pedig önmagukat kutyától eredeztetik, nagy valószínűséggel Vadász kutyáitól. Minezek ellenére a Csahó szó értelme nem teljesen megoldott. Esetleg Sa-gu eredete is lehetséges.

„ A csángó név eredete” (monda).

Mink, régi öregek, amikor vándoroltak a török dúlás idején azoknak veszedelemjük, akkor bementek Moldvába. Akkor ott a pusztákba mentek ki, ott nem volt házuk, nem volt semmijük, akkor kis barlangot csinálnak. Nem volt ablakjuk, az ablak helyett marhabendőket csináltak… hogy kilássanak az ablakon. A menekülés idején, akkor, mikor menekültek, akkor a lovakra tettek csengettyűket. Akkor, amint a vándorlás idejében csengettek, elnevezték a Moldvába bémenekült magyarokat csángóknak”.

Domokos Péter is az „ide-oda kerengő”, a „csángáló” értelmet részesíti előnyben a „csengő, csengettyű” szavakkal szemben. A csángáló szót a csángó népnévvel kapcsolatban találták kitehetetlen nyelvészeink, mivel a csángó szóhoz „l” igeképzőt ragasztottak. A csángál, csángálni szó soha nem létezett a magyar nyelvben, de olyan sokszor hivatkoznak rá, hogy létezőnek fogják mondani egyes nyelvészek.

A Csánk a disznók lába, amit levágnak, és marad a sonka. A sonka csonka, látható az s>cs hangfejlődés. A Csán viszont Úr.

A Csák szintén Főség. Voltaképpen a Szák>Sák>Csák sorozat utolsó tagja. A csoporthoz más alakok is tartoznak.

A Csengő a Csen igéből ered, képzővel Cseng, kicsinyítéssel Csencs. Véleményem szerint istennő neve, aki az apró nép uralkodója, ők a Csenő Manók. Több településnevünkben is létezik, ami isteni tulajdonságaira utal. Encsencs nevében ráadásul az En Isten, tehát Encsencs neve Csen istennőhöz kapcsolódik. Csencsberek nevében a Berek áldozó hely, szent körzet, ami szintén Csen istennő jelenlétét bizonyítja a területen. A Cseng szóból ered azután a Csengő, ami a csángó szóval nem rokon.

A Moldva és Moldávia szintén magyar eredetű, a Dava, Déva Vár. A Dévek tündérek, akik várakban laktak. Sok Dava volt a Daka, Daha korban, pl. Árki-Dava tipikusan magyar neve. A Mol déli irányban Moll, jelentése Lágy. Ellenben Mul Csillag, a Múlt pedig a csillagok uralkodásának kora, az a kor, amire nem akarnak sokan emlékezni. Moldva más neve Lábnyik, továbbá nagyon hasonlatos a finnugor Mordva, Mordava névhez. Néhány Moldva nevú folyó is ismert.

Szinte biztos, hogy Ukraina neve is magyar eredetű, mint a Rusz és Béla (Belo-Rusz) is. A kis oroszok, vagy fekete oroszok országa. A névnek ismert az Ugraina formája is, ami viszont a magyarok Ugor nevével azonos. Az Ugor változata az Urog, Uruk egyik neve. Az is fontos, hogy a térségben a magyarokhoz tartozó sok nép mellett kelták is megjelentek.

A monda barlang motívuma redkívül régi időket idéz. A barlangok szent helyek voltak. Az aurignaci műveltség embere a barlangokban festett, amiket palotának képzelt. A barlang megvédte alkotásait az időjárás viszontagságaitól. A nyugati barlangok tele vannak magyar feliratokkal, csak az a baj, hogy franciák és mások is, annyira analfabéták. Nem ismerik az ősírást.

Tehát megismertük a hun Sangu rangnevet, ami a legfőbb uralkodó címe volt. Azután bizonyossá vált, hogy a szumer Sangu is azonos a Csangu névvel, szent fő értelemmel.

A Lébor Gabala Eirean – Hódítások könyve azt írja, hogy a hatodik hódító csoport, Mil Fiai, akik a szkíták ősei is, vezére Fénis, unokája Sru, akinek egyik fia Mil. Mil a Milu névből ered, ez a név hun, és a Csudaszarvas neve, aki az Égbolt. Mil tehát becézve Milk – Tej, és máris a Tejútnál vagyunk. Mil visszatért Szkítiába, vagyis hozzánk, elvette a király lányát, Sangot. Itt egy újabb bizonyíték, Sang neve a Sangu – Király névvel azonos. Ilyesmit nem lehet kitalálni, a kelták ismerték a nagyon régi időket, benne a szkíták Sangu rangnevét. Mellesleg a Hódítások könyve tele van magyarokra utaló tényekkel.

Emlékezzünk még a besenyő Csangur nevére, ami kétségtelenül Csang Úr volt, amit szintén nem találhattak ki csak úgy. A besenyő kétségtelenül Csangu Úr volt.

Gabon sangu népe, és Tanzánia sangu népe teljesen ismeretlen számomra. De nem merem őket idegennek minősíteni, első nekibuzdulásra. A Kongó Köztársaság területén van egy magyar törzs, akik állítólag a Magyaráboktól származnak. Én ezt elhiszem. Azután még nincs feldolgozva az Afrikát bejárt őskori magyarok tevékenysége sem. Afrika teljesen homályos földrész manapság a magyarok szemében, holott nem is régen egész Észak-Afrika a magyarok bűvkörébe tartozott.

Az ismeretlen idők óta magyarok által lakott Kelet-Európa vezetői közül Álmos nem jöhetett be a Kárpát-medencébe. Rangja kétségtelenül Sangu, vagy Csangu volt. Talán vele is maradtak magyarok, akik a vezér után megkapták annak rangnevét, így a népe neve is Csangu lett.

Azt nem kell mondani, hogy Acél József Görög szótára a csangu nyelvre alapoz. Varga Csaba szótára viszont a csangu nyelvből vezeti le a a sok ezer görög nyelvi azonosságot, teljesen helyesen. Tehát a csangu nyelvből ered a görög, és nem fordítva.

De lehetséges, hogy a Csangu nép sokkal régebbi, még a középső-kőkornál is régebbi.

Acél József a szöszögő csangu nyelvet, illetve a magyart, a göröggel vetette egybe, és mintegy 4.000 azonosságot talált. Varga Csaba viszont a Csanguból vezeti le a görög nyelvet, nagyon helyesen, és szintén sok ezer szóról bizonyítja be magyar eredetét. A görögök mindössze Kr.e. 1.500 táján jelennek meg, míg a magyarok sok tízezer éve, kőbe vésett írásaink szerint.

Nincs késztetésem arra, hogy bárki állításait megkérdőjelezzem. Nekem teljesen mindegy, hogy miket állítanak egyesek. Csak az a fontos, hogy igazat mondjanak, teljes szívvel igyekezzenek az igazság felderítésére. Ha lehet, tudjanak magyarul írni, olvasni, összeróni, ismerjék a magyar számírást, hogy legalább a legelemibb ismeretekkel rendelkezzenek. A Csangu nép tehát egy szent ember követője, annak viseli a nevét. Magyar, hun, bulgár, besenyő, szumer, vagy egyéb nyelven is a Sangu jelentése Szent Papkirály, Úr-Fő. Ez az igazi jelentés, ennél nem kell több. Ha legalább ennyit értünk, akkor már nem lehet megvezetni bennünket.

 

Megnyitva 2193 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások