Magyar Megmaradásért

Nem adjuk fel

 

P2020Dec04

2015. November 13., Péntek 17:20

- Ki a Magyar -

Írta:  Kőműves Géza
Értékelés:
(16 szavazat)
Olvassátok és terjesszétek a némileg kiigazított - Ki a magyar- című írásom! -  Meghatározása csak kizárólag magyar hovatartozás tudattal bíró hunmagyarok belügye! 

A meghatározáson nem a magyar állampolgárság értendő, mert az állampolgárság jelenleg az idegen érdekeket szolgáló, elnyomó hatalom kénye- kedve szerinti adománya, egy jobb esetben a Nemzetet képviselő állam, vagyis az élenjáró szolgálók közvetítésével biztosított jogviszony!

A természet törvényei, biológiai meghatározás szerint megkérdőjelezhetetlenül magyar, aki genetikai alapon magyarnak született, hiszen ebben az esetben legfeljebb emberi minőségben lehet eltérés, de a faji, vagyis rasszbéli hovatartozása megkérdőjelezhetetlen, mely lelki, szellemi, valamint az egyén által ismert hovatartozás esetén jellemzően a kötődés terén is meghatározó. Ez utóbbi megállapítás azért fontos, mert idegenrasszhoz kötődés esetén, a tudati mozgatórugók okán a magyar érdek csorbításának lehetősége fokozott.

Hogy számtalan esetben, felületes információ alapján más rasszhoz tartozók miképpen rendelkeznek magyar genetikával és magyar lélekkel, arról kissé odébb.

Néhányan valamely idegen tudati behatás, idegen kapcsolati, rokoni, származási, vagy tájékozatlanság okán, zömében tévesen befolyásolva, determinálva, újabb trianoni nemzetgyilkossággal, hazaárulással felérő valótlanságot terjesztenek, miszerint alig, vagy nem is élnek már e Hazában eredeti hunmagyarok = úrnépiek = mag népe, a hamis gondolat a csírájában elfojtandó!

A szőnyeg alá bújunk, még a magyar valónkat is letagadjuk, megvezetett, ostoba emberek, ostoba népek lelki békéjéért, mely lelki béke az önazonosság tudatuk zavara és a Magyar Nemzet megcsonkítása okán amúgy sincs meg nekik. Ameddig mi a békét, jószomszédi viszonyt akarjuk mindenek felett, addig ők a jól bevált oszd meg és uralkodj elv okán a nemzetközi bűnöző paraziták által tüzelve, a magyarságnak és az emberiségnek kárt okozván valótlan történeti „történelmet” és mesterségesen összetákolt, megkülönböztető kultúrát, nem létező népeket/ hamis fajtát szintetizálnak.

A Kárpát – Haza államalkotó lakosságának zöme színmagyar, nem beszélve a Földön máshol tíz és százmillió számra élő, nyelvében elkallódott úrnépi- magyar testvérünk létezéséről, az európai ( Szőrmentén a finn is idetartozik, csakhogy ők hasadtak belőlünk, őket írta felül idegen vér és keveredtek el, nem fordítva, tehát nem vagyunk finnugorok!), ázsiai népeken át a kazah, örmény, ujgur, japán, egyes iráni népektől egészen az Észak - amerikai és Dél – amerikai indiánig (Az utóbbiakatolvashatod: Móric János és Borvendég Deszkás Jánostól).

Ősnép, ősnyelv és ősi, gazdag kultúra a magyar, melynek jelentősége nem a kivagyiság, hanem az emberiség és a hunmagyarság számára fontos ősi értékek, a kérlelhetetlenül fontos igazság és egyáltalán az emberiség továbbélése okán is nélkülözhetetlen. Olvasd Tácsi István műveit!!!

Alkotmányjogi szempontból fontosnak tartott megállapításom: Ha rólam az derülne ki, hogy valamely idegen a vérségem, magyarságomon, hazaszeretetemen mit sem változtatna, mert egy idegen ősét sem kényszerítette ide a hunmagyarság erőszakkal és a befogadó, Otthont, Hazát adó magyarságot szeretem, de minimum tisztelem, és ha nem így éreznék, távoznék az enyéimhez. Belső, sumák, gerinctelen ellenségre, ellendrukkerekre, idegenszívű uralkodókra nincs szüksége egyetlen népnek, nemzetnek sem! Mindenki oda tartozik, ahová lélekben, gondolataiban, tetteiben kötődik. Hiába magyar állampolgár az, ki valamely téves információ okán idegen hovatartozás tudattal bír, semmiképpen nem állhatna a hunmagyarság élére!

Az ősi, természetalapú, fenntartható élet szentségéből, a szülőanya- apa- gyerek egység szentségéből, nemes lélekből, emberségből, szeretetből, alázatos, mindennek javára való tudásból, gazdag kultúrából álló egység = MAG, mely mérgezett ugyan, hiszen az ellenérdekeltek módszeresen mérgezik és genetikáját halálra, erényeit kisajátításra, torzításra ítélték, nyelvével egyetemben itt a Kárpát- medencében maradt fent. Mindent el kell követnünk, hogy ez a mag újra kelvén, példamutató fenntartható életet, igazságszerető békességet teremtsen az egész emberiségnek, viszont ezért küzdeni s ha más út nincs elnyomóink ellenkorbácsot, ragadni is szükséges, hiszen csalitosban, haramiák között nem lehet a magot felnevelni!

Minél jobban visszamegyünk az időben, az I. István óta kreált, az idegenérdekű rendszerhez való pozitív viszonyulásért, ritkán hőstettért adományozott nemességet = elnyomás és parazitaság lehetőségét kivéve a magyarnak egyre kevésbé volt lehetősége az idegen rasszal történő keveredéshez és ha látszólag történt is ilyen, zömében nem azon eset volt.

Még az én siheder koromban sem volt egyszerű, akár más település búcsújába menni, akár más felekezethez tartózóval házasságot kötni és ha valamely magyar odáig ment, hogy mondjuk egy idegennek tűnővel kötött házasságot, felettébb megjegyezték, fordítva is és mindig számon tartották, és ennek jellemzően része volt a táplált tévedés. Mert kimosták a horvát, szerb, un. német, osztrák s más népek agyából, hogy ők is hunmagyarok voltak vala. Megtette hatását az oszd meg és uralkodj módszert alkalmazó mindenkori zsizsik elnyomók ténykedése, miként a zsizsik Habsburgoké is, melynek folytonossága más trükkökkel színesítve ma is él, mert cél elidegeníteni, megakadályozni az egymásra találást, összefogást.

( Ha tudnák, hogy zömében a zsi…- sem zsi…, csak asszimilált, prozelita, zsi… hazudott, a zsi…-gyűlöletvallással meghülyített, önmagukat zsi… hívő helytartók, kápósok, zömében egy nagyon vékony asszír- latin- zs… bűnözői réteg alantas eszközei.) Olvasd el a Nem csak Zsidóknak, de kizárólag az értelemnek! című írásom!

Zrínyi Miklós tudatában volt annak, hogy genetikailag is magyar ember, idézem: „ Azért fontos, hogy igaz magyarok legyünk, hogy jó horvátokká tudjunk válni. Horváth vagyok, tehát magyar!”

A horvátok = horátok- ,elsodródás okán nyelvükben elváltozott, de közösségüket, genetikájukat jellemzően megőrző, a Teremtő Uranyát és a földreszállt Napistent, mint Hórusz sólyomistent tisztelő, úrnépi hunmagyarok, miként a lengyelek és részben véreink a sváb, szász, bajor, francia- gall- galileai és esetenként, távolról, az itt- ott erőteljesebb asszír- szemita beütéssel rendelkező un. szláv népek. De ne feledkezzünk meg az osztrákokról ( Egykoron magyar nyelvű, keleti trákjaink, a már régen teljességgel agymosott rokonok, akiket Atillatelepített ide a görög határ mellől és Kijev után ő alapította Bécset.), és feltétlenül emeljük ki a skót, walesi, ír, baszk, breton, gall magyarokat is és ne csodálkozzunk, hogy Európa lakosságának nagyjából a háromnegyede az ős- nép-,ősi magyar rassz génjeivel rendelkezik.Terjedelmi és az idő szűkeokán nem áll szándékomban idézni, de olvassák Baráh Tibor, Tácsi István, Varga Csaba

( Teljesség igénye nélkül.) tudósok műveit, de mellőzzék az idegen érdekeket szolgáló, hazug, áltudományos akadémisták mételyét! Mellőzzék az egyéb nem akadémista, de a háttérből zsizsikek által bérelt, zömében magyar fülnek tetsző írásaikba zsidó érdekek szerinti hamisságokat tudatosan becsúsztató, zömében szentistvános munkákat!

Nincs erkölcsi alapja, ne legyen lehetősége egy idegennek a magyar tudást, magyar kultúrát, történelmet hátsó szándékkal magas szinten elsajátítva, esetleg ráadásnak magyar szakralitás mögé bújva, ürügyként a magyar lelkiségre hivatkozva meghatározni, hogy miként gondolkodhat, cselekedhet egy magyar ember!

Jellemzően nem magyar: A nyíltan, vagy sunyin magyarellenes, nemzetellenes, hagyományos család és hagyományos magyar kultúra ellenes, divatmajmoló konzumidióta, perverz, szószátyár, haszonelvű, lelketlen, EU, NATO bérenc. De nem magyar az sem, ki csupán részben rendelkezik ilyen „erényekkel”, miként a likudnyik Fidesz- kormányzat!

Kettősmércéjű, liberális köz és magánerkölcsű, a nemzetet nemzetközi zsizsik érdekeknek kiszolgáltató, a magyarságot nincstelen, hajléktalan földönfutóvá tevő, mindig kulcspozícióban, vagy roppant jól fizető disz állásban lévő, vagy parlamenter és váltakozva kormányzó mutáns.

Nem magyar, a fenntartható élettel ellentétben a fenntartható fejlődést - ,a civilizáció beteg, emberiségre végzetes formáját éltető, az igazság kimondását, érvényre juttatását felettébb rühellő és ha módja van rá, törvényileg tiltó, más népek megszállását, gyilkolását missziónak nevező, „tudatos” kozmopolita, az ortodox, kiválasztottság tudattal rendelkező, neki mindent szabad eset.

Jellemzően nem magyar a „mi magyarok, így- meg úgy”, a magyarságot negatív jelzővel illető, a keserves állapot okát a magyarságra kenő, titkon idegen hovatartozással, idegen determinációval bíró, a magyarság mibenlétét, elvárható gondolkodását a hunmagyarra hátrányos formában meghatározni hajlamos állampolgár.

A fájdalmas magyar nemzettorzót eredményező, trianoni nemzetgyilkosságot letudott tényként kezelő.

Jellemzően nem magyar lélek, a tájékozott, de tudatosan szentistvános. Nincs a magyarnak oly belső, vagy külső ellensége, mely ne a szentistvános politikát, vagy EU, NATO tagságot értékelné!

Sopron, 2011-05-27 Kőműves Géza


Kapcsolódó téma: Dr. Drábik János: Ki a magyar? Mi a magyar? Mióta hazánk a Kárpát medence? →

Megjelent: 2184 alkalommal

Hozzászólások  

 
nagy lajos
#17 belgium/Andennenagy lajos 2016-07-21 13:22
kedves "subartu" !

köszönöm, hogy megválaszolt (hogy Ön számára a "lélek" az a mérv-adó tényezo a magyarságunk, a magyarazonosságunkban !

hát én továbbra is megmaradok a nyelv mellett. Ugyanais a "lélek" az nagyon nehezen 'látható', azonosíthatatlan, miközben a nyelv, az kimondottan egy 'tárgy' ...
na én egyszeruen azt mondom; azok voltak a magyarok, akik nyelvünket fenntartották és nekünk továbbították. Na ez nem zárhja ki a "lélek" -beli cuccot sem, viszont az nem ennyire evidens ...

na én is teljesen egyezo véleményen vagyok Önnel, amikor aláhúzza a "lélek" fontosságát azonosságunkban. Viszont ennek nem biztos az, hogy egy fizikai, genetikai oka lenne. Ennek szerintem inkább egy néhány évszázados közös, ill. párhuzamos történelmünk az okozója. Na hogy megértsen engem jobban ; mi szeretjük oket már régen, náluk ez nem annyira evidens, de foként nem annyira általános ...
ez áll fenn a horvátoknál is. Azok is nagyon valószínu valami magyarok voltak eredetileg. A nyelvük feladásával megszuntek azok lenni majd az évszázadok, évezredek (?) apródonként valószínuleg a "lelküket" is átformálták. Manapság is azért ok jobban hasonlítanak hozzánk, mint a rácok, vagy a csehek ...
sokkal közelebbek hozzánk (szellemileg, talán "lelkileg" a tótok) és mégis ellenségeinkké lettek ...

mondju úgy, hogy a "lelket" a neveléssel, a nyelvünk álltal továbbítjuk gyermekeinknek (pl-ul amikor az szó, az igéret betartásáról beszélünk nekik). A "lelket" a nyelv formálja, továbbítja ...

egy példával ; itt Belgiumban 'találkoztam' egy hölggyel, akinek neve "F(..)ó". Az egyik unokáján keresztül "találkoztam" vele. Szlavóniából kerültek ide, amikor o még pici kislány volt. Na nem csak a
nyelvét vesztette el, hanem az egy délszláv gyulöletet is átvett ellenünk. Na szerintem, ha valaki fenntartja a nyelvünket, az nem változhat meg ennyire !!!
a nyelvünk álltal kapcsolatban vagyunk másokkal is, akikkel szellemileg is ± azonosak vagyunk. Ha megszunik a nyelvi kapcsolat ..., mindenben megváltozhatunk ...

még egyszer köszönöm a válaszát. Szeretettel; L
Idézet
 
 
Subartu
#16 Tisztelettel ajánlom figyelmedbeSubartu 2016-07-14 16:24
Kedves Lajos bátyám,
Önnön meggyőződésünk ismételgetésével nem jutunk közelebb az igazsághoz. A párbeszéd, a segítő szándékú vita célja a gondolatok letisztítása, az igazság gyémántjának csiszolgatása. Hiába dobálózunk a szellem szóval ha még a lélekről is csak hagymázas elképzeléseink vannak.
A Föld egy igen érdekes bolygó, ahol számtalan humanoid létforma van jelen egyidejűleg (sőt nem humanoid is de az sokaknak még nem emészthető információ). Eltérő létformákhoz eltérő lélekcsoportok, minőségek tartoznak. Durva példával szemléltetve: egy delfin lelke másmilyen „szoftvert” futtat mint egy emberé.
Nézetem szerint a lélek választ magának testet (szülőpárt), nem pedig fordítva. A nyelv egy igen fontos tényező ám nem az egyetlen, amit vizsgálnunk kell. A nyelv önmagában nem választ el népeket (lásd lengyel-magyar példa) de alkalmas lehet az oszd meg és uralkodj elv gyakorlati alkalmazására (pl. a szláv eszperantóval megvert kisantant törzsekre gondolhatunk).
A hun-szkíta birodalom 108 törzse közül egy a magyar. Igaz nem akármilyen törzs vagyunk, hisz az ősnyelvet jószerivel mi tudtuk megőrizni egyedül. Ez a megőrzés nem 100%-ban sikeres, de a fejlett fajok beszéd nélküli (~telepatikus) közléséhez ez a képi beszéd áll a legközelebb, ebben rejlik a nyelv fennmaradásának a sikere is.
Ahogyan az állampolgárok nemzetekhez/államokhoz, úgy a lelkek lélekcsaládokhoz tartoznak. Minden lélek fejlődik. A fejlődés fontos, de nem elengedhetetlen feltétele a nyelv. Senki sem döngetheti a mellét hogy a hun beszédtől különb lenne másnál, mert egy lélek minősége nem elsősorban a gondolat csere mineműségében nyilvánul meg, hanem a cselekedetekben. Régebben a legtudatlanabb, jóformán csak a juhaival beszélő hegyipásztorban is több becsület és tisztesség volt hajdan, mint mostan az összes parlamentaristában együtt véve. Noha utóbbiak magyarul beszélnek, magyar lelkű csak elvétve akad köztük.
A génörökségből láthatjuk, hogy ma már az igaz magyarok közt is van A-s vércsoportú, noha ez a vércsoport eredetileg ahhoz a primitív lélek családhoz kapcsolódott, akik asszír és más néven egész városokat irtottak ki írmagostul, új „minőséget” megjelentetve a Föld bolygón.
Meglátásom szerint a tudáson/lélekminőségen alapuló cselekedet határozza meg, ki a magyar. Ahogy Jézus tanítványai is képességeik szerint munkálkodtak, úgy leszármazottaiktól is elvárható, hogy ki képességei szerint tegye a maga dolgát: gyógyítson, tanítson, segítsen, emeljen. Nem kizáró tényező persze, hogy egy sportsiker kapcsán valaki jól berúg és üvöltözik kissé, netán megrugdal egy két kukát, ám akármilyen ékes nyelven teszi ezt, attól még nem lesz magyar.
Idézet
 
 
nagy lajos
#15 belgium/Andennenagy lajos 2016-07-08 16:27
egy kis véleményt, nézetet a kérdéshez ;

egy kérdéssel kezdve (ha a dolgozat írója olvassa még, örülnék, ha erre megválaszolna) ;

van egy eredettézis a tótok származásában, amely azt állíja (és persze érvel mellette ; Varga Csaba), hogy ezek egy elszlávosodott magyar törzs lennének. Na ezen érvelés maga nyelvi alapú ...
na tegyük föl, hogy ez igaz ! (maga az érvelés nagyon helysenek tuno számomra) . Na ha ez igaz, akkor ezek nagy részükben fajilag, génileg, fizikailag magyarok, vagy sem ?

most a véleményem ezen kérdésrol a következo ;
bennünket alapvetoen nyelvünk azonosít, igazol magyarnak. Aki ezt feladja, azt lehet mondani elég rövid idon belül meg is szunik magyarnak lenni. Persze tudom azt, hogy az egyedüli nyelv (tudása és használata) még nem ad egy teljes mértéku magyar azonosságot senkinek ....

na ezért elég ostobának tartom azt, amikor valaki a magyarazonosítást egy faji, fizikai alapon próbálja megállapítani ....
na az igaz, hogy bennünket, a szellemünket a nyelvünkön keresztül építjük a nemzedékek során. De ott is maga a nyelv az, ami a fontos. Maga a nyelvünk állítólag a tökéletes szerkezete álltal bennünket egy ésszeruségre, logikára is nevel ...

a legendáink, nótáink, közmondásaink ...., minden a nyelvünkön keresztül érkezik hozzánk. Ezek szelleme tipikusan magyar is. Egy párhuzamot a déli szomszédaink (a rácok) és a mi felfogásunkban ;
a szerb monsdás ezt "bolond az, aki már egy igétretnek is örül" (±), a mienk ; "az igéret szép szó, ha betartják úgy jó" ...
ég és föld különbség van ezek között ...
szeretettel ; Lajos
Idézet
 
 
leszerelt
#14 Fából nem lesz vaskarika, de...leszerelt 2015-12-01 04:20 Idézet
 
 
leszerelt
#13 Állandóságot kérünkleszerelt 2015-11-29 02:47
Idézet - Bene Gábor:
Azt kellene tisztázni - s remélem az MVSZ erre tesz majd kisérletet - hogy a "nép" az amely tisztán etnikai kategória, s a "nemzet" viszont értékrend alapú.
Vagyis a magyar nép tagja nem lehet pl. egy tót,vagy horvát, de a magyar nemzetnek lehetne tagja akkor, ha harcosan kiállna a nemzei értékrend védelmében. Ha ez nem így lenne, akkor pl. sem Petőfi, sem Zrínyi nem lehetne a magyar nemzet tagja.
Szerintem ez az amit sok cikkíró és politikusi pályára lépett személy nem ért, vagy nem akar érteni. BGKedves Gábor,

Lehetetlen egyetérteni bármiben, ha a fölmerülő fogalmakat címkéző szavak nem állandóak, azaz ha azokat a szavakat használjuk egy képzet fölidézésére, amelyek másoknak egész mást jelentenek (pl. nemzet, nép). Az itt csatolt cikkben próbálkozást tettem egyes meghatározásokra. Nem állítom, hogy helytállók, azt sem, hogy nem kívánkoznak kijavításra, kiegészítésre vagy teljes átdolgozásra. De szerintem törlésre semmiképp sem, mert meg kell egyeznünk abban, hogy mit jelentenek azok a szavak, amiket ezen téma fontolgatása során használunk. Az MTA-javasolt meghatározásokban semmiképp sem bízhatunk, tudván, hogy céljuk már több mint másfél évszázada a magyar műveltség megsemmisítése. Minden javaslatot szívesen fogadok, csak megalapozásukat kérem.

magyarmegmaradasert.hu/.../...
Idézet
 
 
Bene Gábor
#12 6721 szeged dugonics u 14Bene Gábor 2015-11-28 22:13
Azt kellene tisztázni - s remélem az MVSZ erre tesz majd kisérletet - hogy a "nép" az amely tisztán etnikai kategória, s a "nemzet" viszont értékrend alapú.
Vagyis a magyar nép tagja nem lehet pl. egy tót,vagy horvát, de a magyar nemzetnek lehetne tagja akkor, ha harcosan kiállna a nemzei értékrend védelmében. Ha ez nem így lenne, akkor pl. sem Petőfi, sem Zrínyi nem lehetne a magyar nemzet tagja.
Szerintem ez az amit sok cikkíró és politikusi pályára lépett személy nem ért, vagy nem akar érteni. BG
Idézet
 
 
Zoli
#11 Az építő vitákZoli 2015-11-18 10:41
Lehetséges, hogy kétértelműen fogalmaztam. Az nemzetépítő viták kellenek és szükségesek teljesen egyetértek Subartu-val és mindazokkal akik ezt így látják. Itt történetesen a két vitázóra gondoltam, hogy lezárom a vitát mert nyitottak maradtak az egymás "kioktatására".
Amit szeretnénk, hogy ne közvetlen a hozzászóló személyét, véleményét minősítsük, hanem próbáljuk az Ő szemszögéből is látni a dolgokat amelyeket a saját meglátásunkkal is megvilágítva de nyitottak maradjunk, hogy esetleg az "én meglátásomban" lehetnek hiányosságok amit mások építhetnek fel. Keressük egymást és szeressük egymást.
Szeretettel: >Zoli<
Idézet
 
 
Subartu
#10 Ne álljunk meg félútonSubartu 2015-11-18 09:00
Nehéz helyzet a mostani, hiszen évezredes butítás és a gondolkodó, tudó magyarok rendszeres kiírtása vezetett oda, hogy mostanra elbeszélünk egymás mellett.
Néhány gondolattal, érvvel hadd járuljak hozzá az eszmecseréhez. Elsősorban Zolinak mondanám, hogy a vitától nem kell félni, mert az előbbre visz, inkább a személyeskedő megjegyzésekeet kell törölni, akár egy egész hozzászólást.

Az MVSZ hírszolgálatának oldalára evezve láthatjuk, hogy ez a téma igenis foglalkoztatja a magyar szívű embereket.:
egipatrona.hu/.../...
"...a Magyarok Világszövetségének elnöke a székely nép és a magyarság viszonyát taglalta,...: nemzet-e vagy nép-e a székelység, netán kisebbség? "
egipatrona.hu/.../...
"Eszmecsere a magyar nemzet meghatározásáról"
Történik ez mindannak ellenére, hogy a magyar nemzet fogalma lefektetésre került a Magyarok VIII. Világkongresszusán.
Gondoljuk végig a következőket:
1. Magyar-e a magyar állampolgár? A magyar ember és a magyar nemzet külön fogalmak. Vajon kik tartoznak a kurd, a baszk, a tamil stb. nemzethez? (szándékosan rokon népeket említek) Állam nélkül nincs állampolgárság sem.
2. Ha tisztán a magyar szülőkhöz ragaszkodnánk a magyarság feltételeként, alig néhány tucat magyar alkotná a nemzetet, tehát a genetika is kizárható. Legtöbb magyar ember már 4-5 generációra sem tudja visszavezetni a szüleit, hiába vélik úgy egyesek, hogy "Ma csak magyar fajú ember van, akinek a megkülönböztetésére a szülők illetve a felmenők az elsődleges, a legfőbb tényező!"
3. Ha a nyelvet vesszük alapul, szintén zsákutcába juthatunk, mert amíg a glatzferencek, kertészimrék viszonlyag jól beszélik a magyart, addig pl. Nikola Zriny törte, és ma is töri sok, idegenbe menekült magyar idegenben született gyermeke.
Lehet valaki magyar állampolgár, tartozhat a nemzethez papíron, beszélhet magyarul, lehet néhány felmenője magyar, ha szívében nem magyar, önmagát rekeszti ki a magyarságból. A mag népe azért vagyunk, mert a belénk vetett isteni magot (lelket) tiszteljük, fényét kihordjuk a világba. Vajon véletlen, hogy régi vezetőink Jézus vér szerinti leszármazottai voltak? Atilla, ha jól tudom, a 7. generáció volt.
A magyar lelkek közössége képes volt átformálni, magyarrá tenni a "gyüttmenteket", betelepülteket, akik néhány generáció múltán teljes értékű magyarokká válhattak, mindenféle misztikus magyar gén és az ezt hordozó felmenők nélkül. Egyszerűbb, persze, magyar szülőktől származni, de akkor is a lélekminőség, és az ebből fakadó cselekedetek döntik el, hogy a mag népéhez tartozik, magyar-e valaki. Egy fejlevágós, nyakfűrészelős iszlamistát - ha pl. magyar ember tenne ilyet - nem én "rekesztenék ki" hanem ő, saját magát. A magyar lélekminőséget meg lehet szerezni, de el is lehet veszíteni, szabad akaratunk függvényében.
Idézet
 
 
Zoli
#9 A vitát lezárjukZoli 2015-11-17 07:42
A szerkesztőség is hasonló véleményen van mint a legutóbbi vitázók írták, hogy az itt folyó minősítéses viták már nem csak őket nem érdekli, hanem a szerkesztőség is lezártnak tekinti ezt a vitát. Nagyon-szépen kérjük kedves honfitársainkat, hogy keressék azokat a pontokat ahol megegyezhetünk, mert másképp nagyon nehéz az összefogásunk s vele a megmaradásunk.

Szeretettel: >Zoli<
Idézet
 
 
Trencsényi Gábor
#8 SaginakTrencsényi Gábor 2015-11-17 02:59
(A hozzászólás második része.)

Azután Csicseri Orosz Imrétől idéztél.
Kőműves Géza cikkéből, az nem derül ki, hogy ki „a magár, a hinik népe, napja”. Mert nem arról szól! Ellenben azt tökéletesen kidomborítja, hogy kik vagyunk mi, magyarok!

„A kirekesztésről, a magyarságtól való megfosztásról a véleményem:
- Senki magyarságát nem vitatta el egyik hozzászóló sem! Aki a minőség kérdésébe köt bele, az saját magát minősíti ezzel! Egyetlen hozzászólásban sem volt olyan kitétel, hogy csak "ÉN" Ennek ellenére kirekesztésről beszélsz! Magadat rekeszted ki, de ez a továbbiakban nem érdekel bennünket!”

Senki magyarságát nem vitatta el egyik hozzászóló sem? Dehogynem. Azzal, hogy valaki "lelkülete" nem felel meg a "magyar minőségnek", az a magyarságától való megfosztás ténye. Kirekesztés. Az igaz, hogy ezt nem te írtad így (szó szerint) hanem Subartu, ő azonban eképpen fogalmazott: „Egyetértek sagi-val abban, hogy én is a lelkiség oldaláról közelítem meg a "ki a magyar" kérdésre adott választ.” (S a te hozzászólásod, - legalul, valóban erről tanúskodik.)
Különben, némely tekintetben egyet tudok érteni veled (abban amit legalul írtál), csakhogy nem kellett volna hozzászólnod. Ugyanis Kőműves Géza (szerintem) nem azért nem írt azokról mert nincs róla tudomása, hanem azért, mert amiről írni akart, ahhoz nem volt szükség többre. Ennélfogva a hozzászólásod, - megbocsáss, - okoskodásnak minősül.

„Aki a minőség kérdésébe köt bele, az saját magát minősíti ezzel!”
Kérlek! De itt megint értelmezési probléma tűnik elő.
Előszöris. Te, és mások akik a "magyar" (mint fogalom) sokezer évvel ezelőtti jelentését (a "magyar minőséget") kergetitek, hol éltek? A múltban?
Ugyanis. Tény hogy valaha, a "magyar", nem magyar fajú népet jelentett mint ma! Ellenben ma, a "magyar", nem "minőséget" jelent mint valaha, hanem magyar fajú népet!
Ezért, aki a régmúlt idők "magyar minőségét" érti a "magyar" (mint fogalom) alatt, s nem pedig azt amit ma valójában jelent, az megfoszt, kirekeszt, és végül megoszt!
Ráadásul, amit írtam, nem is neked szántam, sem nem Subartunak. Hanem mindössze szerettem volna felhívni a figyelmet arra, hogy (némelyek) „azért rángatják elő folyton ezt a témát, hogy kirekesszenek, megfosszanak a magyarságunktól, azon az alapon, hogy a "magyar", az "minőség", entitás, stb..”
Ezen kívül. Én nem "belekötöttem" valamibe. Máskülönben, nem gondolod, hogy az „Aki a minőség kérdésébe köt bele, az saját magát minősíti ezzel!” - nem gondolod hogy ezt mindenekelőtt magadra kellene értelmezned?! (Tekintve hogy a hozzászólásom egyetlen szava sem utalt rád.)

„Egyetlen hozzászólásban sem volt olyan kitétel, hogy csak "ÉN" Ennek ellenére kirekesztésről beszélsz! Magadat rekeszted ki, de ez a továbbiakban nem érdekel bennünket!”

Ajánlom, mielőtt megszólalsz vagy írsz, előbb figyelmesen olvass. (A hangsúly a figyelmesen szón van!) És tanulj meg helyesen értelmezni. A helytelen értelmezés általában vitába torkollik. Feleslegesen.

„Magadat rekeszted ki, de ez a továbbiakban nem érdekel bennünket!”
Ez méltatlan. A továbbiakban engem sem érdekel mit irkálsz.
Idézet
 
 
Trencsényi Gábor
#7 SaginakTrencsényi Gábor 2015-11-17 02:16
(A hozzászólás első része.)

Azt hogy az entitásnak minősége van, én állítottam?! Hol?! Mutatsd meg légy szíves!
Azt hogy entitás, mások állították s nem én (a "magyar minőségről" ha úgy tetszik). Azok (állították) akik rendszeresen előrángatták/előrángatják azt, hogy ki a magyar!
Így hangzott a mondatom: „Mások, zömmel, azért rángatják elő folyton ezt a témát, hogy kirekesszenek, megfosszanak a magyarságunktól, azon az alapon, hogy a "magyar", az "minőség", entitás, stb..”
Különben, ha szerinted „Akinek van személyi száma az már entitás”, akkor neked fogalmad sincs róla hogy mi az entitás!

Kedves Sagi! Korábban már olvastam itt valahol, hogy neked értelmezési gondjaid vannak. - Ezt, most én állítom!
Ezen kívül. Olvastam pár hozzászólásodat, melyek alapján megállapítottam hogy okoskodsz. Más alkalommal leminősítettél másokat, - mint most engem, holott nem ismersz, halvány fogalmad sincs róla hogy ki vagyok! Így fogalmaztál: „Kőműves Géza vette elő a témát, akinek az írása szerinted annyira kiváló, hogy semmit nem is tudsz hozzátenni csak Wass Albert idézeteket.”

Szerintem annyira kiváló, hogy nincs mit hozzátenni! Olyannyira jó meglátásúnak tartom, hogy a te okoskodásod, (és másoké,) mellette teljességgel értelmetlen!
A Wass Albert -idézeteket pedig, nem azért tettem hozzá mert magamtól nem tudnék mit írni, hanem azért, hogy láttassam, kivel s mivel értek egyet!
De te nemcsak engem minősítettél le, hanem Wass Albertet is!
Így fogalmaztál: „Minden tiszteletem Wass Alberté, de ő nem azzal foglalkozik az elsőnek idézett írásában, hogy mi teszi magyarrá az embert, hanem azzal.hogy hányfélének látja az embereket, akiket lelkesedéssel ugyan, de kevés alappal magyarnak nevez. Ugyanis ez a hármas megoszlás nem csak a magyar, hanem az összes nép viselkedésére jellemző!”

Wass Albert nem "kevés alappal" nevezi magyarnak azt akit magyarnak nevez, hanem merő s kitűnő emberismeretből!
Ezen kívül. Wass Albert, a magyar népről írt ugyan, de vélhetően álmában sem gondolta hogy akad majd valaki - aki feltételezi róla (Wass Albertről) hogy nincs tisztában vele, hogy a nép, az mindenütt a világban, nép, s ugyanolyan mint a magyar!
Kedves Sagi! A leminősítésed azt sejteti, hogy te, magyarabbnak (különbnek) képzeled magad másoknál!
Még Wass Albernél is, aki pedig, bizton állítható, hogy magyar volt, aki fölé, sem te, sem a legtöbbünk, sohasem fog emelkedni!

„Csak akkor miért került ide az idézet?”
Úgy hiszem ezt megválaszoltam.

„A "ki a magyar?" kérdésével másodikként idézett versében abban az értelemben foglalkozik, hogy a magyarkodás feletti vita mellett mindannyiunkat "bevert fejjel, némán, gyászban/fektethetünk a ravatalra" Erre írod, hogy ez lehet a vége a nagy "ki a magyar"-ozásnak" Pedig ez nem ennek a vitának a következménye”.

Tévedsz! Igenis, a "ki a magyar" kérdésfelvetésnek, lehet következménye a magyarság elvérzése! Mert megoszt!
Te (és mások) azon rágódtok hogy mit jelentett valaha a "magyar" mint fogalom. Te, nem értetted meg Kőműves Gézát, sem Wass Albertet, sem engem!

„Nem szeretném eldönteni mit gondolhatott Wass Albert akkor amikor a fenti versét írta, de úgy érzem, inkább az összefogás szükségességét akarta hangsúlyozni a provokatív kérdésre adott sötét jövőképpel, mintsem a "ki a magyar?" kérdésére adott saját véleményét. Ezért ez a vers sem felel Kőműves Géza kérdésére!”

Ezt - részben, - jól látod. De csak részben!
Wass Albert szerinted "provokatív kérdése", nem provokatív, hanem rosszalló! Rosszallja a marakodást, azt hogy magyarok egymás közt marakodunk ahelyett hogy együttes erővel, összefogással a valódi ellenséggel szemben lépnénk fel.
A versben benne van "az összefogás szükségessége". Ez az egyetlen amit jól látsz!

„Ez a vers nem felel Kőműves Géza kérdésére”
Tényleg nem. Mivelhogy Kőműves Géza nem tett fel semmilyen kérdést!
Azt meg már leírtam az előbb hogy mi volt a célom a Wass Alberttől vett idézetekkel.
Idézet
 
 
sagi
#6 Trencsényi Gábornak!amgapsagi 2015-11-16 20:15
Idézet:
azért rángatják elő folyton ezt a témát, hogy kirekesszenek, megfosszanak a magyarságunktól, azon az alapon, hogy a "magyar", az "minőség", entitás, stb..
- Az entitásnak nincs minősége! Akinek van személyi száma az már entitás, de ettől nem feltétlenül magyar!

- Kőműves Géza vette elő a témát, akinek az írása szerinted annyira kiváló, hogy semmit nem is tudsz hozzátenni csak Wass Albert idézeteket. Minden tiszteletem Wass Alberté, de ő nem azzal foglalkozik az elsőnek idézett írásában, hogy mi teszi magyarrá az embert, hanem azzal.hogy hányfélének látja az embereket, akiket lelkesedéssel ugyan, de kevés alappal magyarnak nevez. Ugyanis ez a hármas megoszlás nem csak a magyar, hanem az összes nép viselkedésére jellemző! Ezt te is jól látod: Idézet:
a nép, a világon mindenütt pont olyan, mint amilyennek Wass Albert a magyart leírta!
Csak akkor miért került ide az idézet?

- A "ki a magyar?" kérdésével másodikként idézett versében abban az értelemben foglalkozik, hogy a magyarkodás feletti vita mellett mindannyiunkat "bevert fejjel, némán, gyászban/fektethetünk a ravatalra" Erre írod, hogy ez lehet a vége a nagy "ki a magyar"-ozásnak" Pedig ez nem ennek a vitának a következménye, hanem egy ettől független történelmi folyamat lehetséges eredménye. Nem szeretném eldönteni mit gondolhatott Wass Albert akkor amikor a fenti versét írta, de úgy érzem, inkább az összefogás szükségességét akarta hangsúlyozni a provokatív kérdésre adott sötét jövőképpel, mintsem a "ki a magyar?" kérdésére adott saját véleményét. Ezért ez a vers sem felel Kőműves Géza kérdésére!

Idézet:
#3 észrevétel — Csicseri Orosz Imre 2015-11-15 14:30
Ebből nem derül ki, ki is a magyar, jobban mondva a magár, a hinik egyik népe, napja.
Az egészet egy kitalációnak tudom csak így elfogadni.
Ennyit arról, hogy szerinted: "Kőműves Géza: Ki a magyar című cikke kiváló! "

A kirekesztésről, a magyarságtól való megfosztásról a véleményem:

- Senki magyarságát nem vitatta el egyik hozzászóló sem! Aki a minőség kérdésébe köt bele, az saját magát minősíti ezzel! Egyetlen hozzászólásban sem volt olyan kitétel, hogy csak "ÉN" Ennek ellenére kirekesztésről beszélsz! Magadat rekeszted ki, de ez a továbbiakban nem érdekel bennünket!
Idézet
 
 
Trencsényi Gábor
#5 Magyarság!Trencsényi Gábor 2015-11-16 06:18
Wass Albert háromféle magyarról írt:

„Háromféle magyar háromféle ember van ebben az országban,.. háromféle magyar. Mind a három egyezik abban, hogy elégedetlen a világgal, a kormánnyal, ami ennek a világnak a nyakán ül, a rendszerrel, mindennel. Panaszkodnak, morognak, keseregnek, átkozódnak. Aztán egy részük úgy próbálja megoldani a maga bajait, hogy kiszolgálja a hatalmon lévőket. Csatlakozik hozzájuk. Hasán csúszik, farkát csóválja, s ha odalöknek neki egy koncot, s befogadják cselédnek, akkor veszettebb lesz a veszett kutyánál, marósabb a vad farkasnál, kegyetlenebb az ellenségnél, kommunistább a kommunistánál, csakhogy bebizonyítsa a maga hűségét, és nagyobb koncot kapjon érte. Egy másik részük az ellenkezőjét teszi: feláll a két lábára és verekszik. Védi azt, amiről úgy érzi, hogy az övé. A maga jussát az élethez. A maga jussát a szabadsághoz. A maga jussát ehhez a földhöz, melyen született, s mely a hazája. Verekszik másokért is, mindenkiért. A mások jussáért, a mások szabadságáért. A még csak meg sem születettekért is verekszik. Mindenkiért és mindenki helyett. Aztán van a harmadik csoport, a nagy csoport, amit úgyis nevezhetünk: a nép. Akinek nincsen arca, sem rossz, sem jó. Sem szép, sem csúnya. Se nem hős, se nem áruló. Senki és semmi. Tömeg. Nyáj. Nem tesz se jót, se rosszat. Semmit se tesz. Csak meghúzódik és vár. És mint a fű a rátaposó láb alatt, meghajlik, meggörbed tűr, mindent eltűr, s amikor tovább lép a nagy láb, akkor lassan felegyenesedik megint. De sohasem egészen. Egy kissé mindég meghajolva marad, készen arra, hogy újra lelapuljon egy másik láb alatt. Érted? Eszébe sem jut, hogy tegyen valamit a rátaposó láb ellen, megvágja, megszúrja, küzdjön ellene, kockázatot vállaljon jussáért, a szabadságáért, bármiért, érted? Ez a nagy tömeg. Ez a nép.” - Wass Albert
(barikad.hu)

„A genetika szükséges, de nem elégséges feltétel, mert nincs olyan, hogy magyar gén.”

Olyan hogy magyar gén, bizonyára nincs. Magyar faj, magyar fajú ember, van!

A Kőműves Géza: Ki a magyar című cikke kiváló! Mások, zömmel, azért rángatják elő folyton ezt a témát, hogy kirekesszenek, megfosszanak a magyarságunktól, azon az alapon, hogy a "magyar", az "minőség", entitás, stb..

Igazi kutatók, mint Borbola János vagy mások, többeken, jelesül kifejtették hogy kit tekintettek valaha "magyar"-nak. De ma, nem a régmúltban élünk, ma magyar nép van, akinek a "minősége" olyan mint amilyennek Wass Albert leírta. Nincs másféle "magyar minőség"! Ma csak magyar fajú ember van, akinek a megkülönböztetésére a szülők illetve a felmenők az elsődleges, a legfőbb tényező!
Lehet magyarrá, válni. Becsülendő, minden tiszteletem az övék! De tessék tudomásul venni hogy mind magyar aki annak született, - akkor is ha jó (magyar,) meg akkor is ha rossz!
Aki kirekeszt magyarokat (bármilyen oknál fogva,) az a bennünket mégjobban megosztani akarók szekerét tolja!

(Amiben külömbek vagyunk másoknál, az, hogy a mi népünk olyan, mint az irgalmas szamaritánus: mindenkin segít. Még az ellenségén is. Egyébként olyan, mint amilyennek Wass Albert leírta. S a nép, a világon mindenütt pont olyan, mint amilyennek Wass Albert a magyart leírta!)

Wass Albert: Ki a magyar?

Ki a magyar hát, cimbora?
Te, vagy én? Vagy a harmadik?
Nosza döntsük el szaporán,
míg el nem süllyed a ladik!

Ragadjunk hát lapátot, csákányt,
evezõt! Ebura fakó!
Így csináljuk már ezer éve,
ez hát nekünk való!

Aztán, ha majd holt tetemünket
kiveti a víz a partra:
magyar leszel Te is, én is,
a harmadik is, mind, mind, kit halva,
bevert fejjel, némán, gyászban
fektethetünk a ravatalra.

Ez lehet a vége a nagy "ki a magyar" -ozásnak!
Idézet
 
 
Subartu
#4 Minőség-e a magyarság?Subartu 2015-11-15 15:29
Egyetértek sagi-val abban, hogy én is a lelkiség oldaláról közelítem meg a "ki a magyar" kérdésre adott választ. Mindig lesznek, és sokan lesznek, akiknek a papír, a nyelv vagy a szülők a magyar minőség meghatározói. Nekik is igazuk van, hisz az igazságnak sok oldala van, bár az oldalak nem feltétlen egyforma nagyságúak. A magyar nép kultúrájának, szokásainak ismerete és az azok szerint való életvitel is eleme lehet a magyarsághoz tartozásnak, mégis a lélek az elsődleges, mert ő az egyetlen élő, ami létrehozza a testet és a gondolkodást is.

A genetika szükséges, de nem elégséges feltétel, mert nincs olyan, hogy magyar gén. Létezhet a géneknek olyan csoportja, amely erkölcsös, tiszta és hasznos életet eredményezhet. (Amennyiben a lélekhez tartozó test nincs legatyásítva, elbutítva, lekorlátozva) Bizonyíték rá, hogy a háttérhatalom szolgálatárra kitenyésztett családokban /népcsoportokban/ is előfordul olyan kombinbációja a géneknek, amely emberi megnyilvánulásokat eredményez. Gondolok itt a zsidókra, kazárokra, wasp-okra, kékvérűekre stb. Ezek persze hamar kiközösítik és gyakran megölik az ilyen vadhajtásokat, de éppen ez bizonyítja, hogy a zártkörű (kb. = vérfertőző) szaporodási technikák ellenére a genetika önmagában nem képes mindig megkötni a lélek minőségét.

Érdekes lenne megvizsgálni a kérdést kibővítve, tehát nem azt nézni hogy ki a magyar, hanem hogy ki az ember. Minden alap nélkül (ab-ovo) feltételezzük, hogy aki emberszerűen néz ki, az ember, és/mert emberi lélek működteti. Gondolhatjuk, hogy amiként van sokféle kutya és macska fajta, azon módon léteznek mindenféle méretű és kinézetű emberek is.
Ez bizonyára így is van, de vajon mindenkiben emberi lélek működik? A kérdés megválaszolása túl messzire mutat, de magában bárki megpróbálhat rá választ találni, a belső iránytűje segedelmével. Érdekes lehet a válasz, és jó esély van rá, hogy csak kevesek számára megnyugtató. Ennek fényében érthető lehet sok olyan jelenkori történés mozgató rugója is , amit egy jó lelkű (értsd: magyar lelkületű) ember még a legvadabb álmában sem képes elképzelni, kivéve ha beviszik a tudatába valamilyen látható (pl. TV) vagy láthatatlan (pl. HAARP) műszaki megoldással.
Idézet
 
 
Csicseri Orosz Imre
#3 észrevételCsicseri Orosz Imre 2015-11-15 14:30
Ebből nem derül ki, ki is a magyar, jobban mondva a magár, a hinik egyik népe, napja.
Az egészet egy kitalációnak tudom csak így elfogadni.
Ha rendelkezel mag energetikai rendszerrel, mikor a figyelmedet vala mire, kire irányítod, akkor tudom hogy magár vagy a fellépő energia áramlásból.
Ez összetéveszthetetlen számomra.
Ha meg tudod határozni betűkkel, szótagokkal, szavakkal, mondatokkal ki a magár, akkor megemelem a nemlétező kalapom előtted.
Idézet
 
 
sagi
#2 gondolatoksagi 2015-11-14 23:25
Idézet:
A Kárpát – Haza államalkotó lakosságának zöme színmagyar, nem beszélve a Földön máshol tíz és százmillió számra élő, nyelvében elkallódott úrnépi- magyar testvérünk létezéséről, az európai ( Szőrmentén a finn is idetartozik, csakhogy ők hasadtak belőlünk, őket írta felül idegen vér és keveredtek el, nem fordítva, tehát nem vagyunk finnugorok!), ázsiai népeken át a kazah, örmény, ujgur, japán, egyes iráni népektől egészen az Észak - amerikai és Dél – amerikai indiánig (Az utóbbiakatolvashatod: Móric János és Borvendég Deszkás Jánostól).
A felsorolás kiegészítéseként: Korea népe, Mongólia népe, az észak-amerikai indiánok vonatkozásában Simon Péter: Aki őelőtte jár; a kelták vonatkozásában Timaru Kast Sándor: Magyar kelták, kelta magyarok című könyve. Kisfaludy György közlése alapján Kínában a magyar nyelvvel jól el lehet boldogulni. Indiában is milliószám élnek hunok, róluk Abelovszky Eliz emlékezik meg a magtudin.org oldalon lévő írásában.

Idézet:
Ősnép, ősnyelv és ősi, gazdag kultúra a magyar, melynek jelentősége nem a kivagyiság, hanem az emberiség és a hunmagyarság számára fontos ősi értékek, a kérlelhetetlenül fontos igazság és egyáltalán az emberiség továbbélése okán is nélkülözhetetlen.
A felsorolásból talán a legfontosabb jellemző maradt ki, mely az igazi vízválasztó a magyarság és a zsidókeresztény erkölcsiség vonatkozásában. Ez pedig a Kain-Abel féle testvérgyilkos viszony és a szkíta Hunor-Magor féle testvériség, az egymás segítésének elve közt feszül! Ha ezt a két elvet elkezdjük kibontani, akkor megértjük, hogy a kain-abel féle mentalitásnak a népesség csökkentése, a szkíta - egymást segítő - mentalitásnak pedig a népek egymást segítő együttműködése a kifejlete. Ha valaki ebben a kérdésben képes az álláspontját meghatározni, akkor az állásfoglalásával saját magyarságáról is nyilatkozik!
A magyarság kérdése ezért lelki alkat, emberi minőség kérdése, nem pedig genetikai meghatározottság! Ezért lehet igazuk azoknak akik a leszármazási vonalakra hivatkozva keveslik a magyarok kárpát-medencei arányát. Azonban ezzel az érveléssel a genetika - azaz az anyag! - mindenhatóságának elve mellett teszik le voksukat! Ez pedig, akár a fenti erkölcsi alapállás figyelembe vétele mellett is, hibás! Az erkölcs nem genetika kérdése, de a genetika igen is függ az erkölcsöt is meghatározó szellemi környezettől! A DNS-re mindennapi szellemi környezetünk, boldogságunk, hajszoltságunk, kudarcaink és örömeink, érzékszervi benyomásaink és gondolataink hatással vannak! A genetika rivaldafénybe állításával operáló véleményformálók ezt az összefüggést nem teszik ki a kirakatba, mivel ez éppen a genetikai gondolat "eleve elrendeltsége" ellenében hat! Tehát a magyarság nem genetika, hanem lelki alkat, transzcendentális érettség kérdése! A magyarság befogadó nemzet! Ennek a gondolatnak történelmi tapasztalatok adnak sújt, mivel évszázados történelmi tapasztalatok mutatják, hogy kultúránk, hagyományaink hatására a velünk együttélésre kényszerült nemzetek - nemzeti azonosságtudatuk megtartása mellett is - magyarrá váltak. Ez pedig a szellemi-lelki átminősülés révén történhetett meg, alátámasztva a magyarság lényegének anyagfeletti minőségét! Ennek a befogadó attitűdnek és az erkölcsi tényezőnek az együttes hatására lehetséges, hogy egy genetikailag "korrekt" személy erkölcsileg kevésnek találtatik, míg egy másik, genetikailag kevésbé "korrekt" személy viszont mentalitásában inkább "magyar" mint mások. A magyarság "barát-ellenség" felismerő rendszerének hibája abból fakad, hogy a nyelvet és a származást, nem pedig az erkölcsöt teszi meg mércének! Természetesen az erkölcsi mérce alkalmazása nehezebb, talán modern viszonyaink közt kevesebb a megfelelő alkalom is melyben az egymást emelő küzdelem kialakulhat. Persze nem mehetünk el az oktatás felelőssége mellett sem, mivel ennek a kétféle, egymást kizáró mentalitásnak a megismertetését és ütköztetését az iskolai tantervek nem tartalmazzák!

A szentistvános kérdésben azt kell figyelembe venni, hogy Koppány már a salzburgi püspökséghez, Gyula pedig Konstantinápolyhoz csatlakozva már megosztották a Kárpát-hazát amikor Vajk az egységes királyságot a német lovagokra és papokra támaszkodva megteremtette és apostoli rangban elismertette a pápával! Tehát egy trianoni helyzetből egyesítette az országot. Természetesen súlyos volt az ár, rengeteg kérdést vet fel a korszak történelmének átpolitizáltsága, az adat- és forrás hiány, a kinek használt, ki ünnepel, hová jutottunk kérdése. Nehéz erről érzelem mentesen írni, és az érdekek mentén tanított történelmi ismeretek nem is teszik ezt lehetővé.
Idézet
 
 
leszerelt
#1 Ajánlott meghatározásokleszerelt 2015-11-14 16:20 Idézet
 

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Új írások

Jó honlapok

Látogatók

Hungary 67%Austria 1.3%
United States 6.1%Canada 1%
Romania 4.7%France 0.9%
Ukraine 3.5%Sweden 0.9%
Russian Federation 2.7%Switzerland 0.4%
Germany 2.4%Netherlands 0.2%
Slovakia 1.9%Kuwait 0.2%
United Kingdom 1.9%Australia 0.2%
Norway 1.5%Italy 0.1%
Serbia 1.3%Spain 0.1%

Today: 184
This Week: 4673
Last Week: 7568
This Month: 3657
Last Month: 22603
Total: 2537932

Belépés