Magyar Megmaradásért

Nem adjuk fel

 

P2020Dec04

2013. Június 09., Vasárnap 07:49

A turáni átok és „Szent” István bűne.

Írta:  matthew95
Értékelés:
(65 szavazat)
Mikor nem rég kijelentettem, hogy számomra „Szent" István nem szent, sokan felkapták a fejüket, hisz, hogy merek ilyet mondani, hisz ő hozta be a kereszténységet a magyarok közé, és ő volt első királyunk. Na, igen ő hozta be: kárunkra.

„Ősi legendák szerint, midőn eleink István király akaratának engedelmeskedve felvették a keresztséget és megtagadták ősi hitüket, a táltosok megátkozták a magyarságot. Legyen sorsuk széthúzás és belviszály, soha, semmibe ne egyezzenek, belső féreg rágja a nemzetet, lassú pusztulás végezzen vele... „

A kereszténység terjesztői persze ostobaságnak minősítette az átkot, mára még is közhellyé vált a magyarok széthúzása. Ha nálunk bárki, bármilyen sikert ér el, honfitársai rögtön rátámadnak, gyalázzák, gáncsot vetnek neki.

Mi ez, ha nem az ősi átok beteljesedése?

Napjaink közéleti állapota aligha szorul bővebb bemutatásra, hiszen nyilvánvaló, hogy a vezető magyar politikusok törekednek az ország, a nemzet kettészakítására. És még csak azt se mondhatjuk, hogy ez új jelenség a hazai politika életébe; elég belelapoznunk a történelemkönyvekbe, hogy hasonló helyzetek tucatjaival találkozunk... A körülöttünk élő népek előszeretettel dörgölik az orrunk alá, hogy a magyarok ötszáz éve minden megvívott háborújukat elveszítették. Mi ehhez nyugodtan hozzátehetjük, azért veszítettünk, mert az ország vezetői (sőt, egy-egy hadseregünk vezérkari tisztjei is) ahelyett, hogy a külső ellenséggel hadakoztak volna, tehetségük javát az egymás elleni áskálódásra fordították. Ez vezetett közvetve a mohácsi vészhez, a Rákóczi-szabadságharc bukásához, az 1849-es kudarchoz, ahhoz hogy vesztesen kerültünk ki az első és a második világháborúból, de még az 56-os forradalom is ezért bukott el. Úgy tűnik tehát, hogy az átok nagyon is működik Vagy csupán saját gyengeségünket magyarázzuk vele? Lehet-e hibáinkért valami természetfeletti erőt okolni? És egyáltalán elképzelhető, hogy felelősen gondolkodó nemzetvezetők, amilyenek őseink máguskirályai voltak, holmi vallási nézeteltérés miatt végzetes átkot mondjanak saját véreikre?

A turáni átok a magyarság feltételezett őshazájáról, az ázsiai Aral-tó környéki Turáni-alföldről kapta a nevét. Az akkori idők magyar idők magyar ősvallásáról alig tudunk valamit, mert kevés a hiteles forrás. Az bizonyos azonban, hogy szabad vallásgyakorlat működött a nép körében, azaz mindenki abban hitt, amiben akart. A magyarok hittérítők, kereskedők és utazók révén ismerték már a keleti- és nyugati kereszténységet, az iszlámot, a zsidó hitet és más, kisebb ázsiai vallásokat is. Sűrűn megfordultak köztük idegen népek képviselői, akiket nem korlátoztak hitbéli életükben, sőt ha valaki akart, csatlakozhatott is hozzájuk! Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a magyaroknak nem lett volna saját hite.

Éppen ezért kevéssé valószínű, hogy holmi hitbéli vita miatt a táltosok megátkozták volna saját népüket.

A turáni átok kiváltó oka nem az új vallás, az új hit volt, hanem az, hogy ennek az újnak mondott (és feltűnően könnyen elfogadott) vallásnak idegen papjai voltak, s a nép engedte, hogy idegen urak üljenek a magyarság nyakára. Mágusaink úgy tartották, hogy az ős magyar vallás minden más hit alapja, és őse volt, belőle alakultak ki a nagy egyházak, amelyek azonban letértek Isten útjáról. Az pedig, hogy a magyarok egy ilyen egyháznak hódoltak be, azt jelentette, hogy Isten népét többé már nem Isten irányította a máguskirályon keresztül, hanem más emberek. Még tovább sarkítva a dolgot: már nem Isten uralta az embereket, hanem azok akarták uralma alá vonni a Teremtőt! Ez pedig már olyan vétség, amely kiválthatta a súlyos turáni átkot. „Ha egy nép elhagyja Istenét, az isten elhagyja népét, a népnek pusztulni a kel..."

Manapság a pogánynak mondják az ősmagyarokat, és ezt a pogányságot úgy képzelik el, mint a kereszténység ellentétét, holott a nyelvészeti bizonyítékok igazolják, hogy a pogány kor szókincsükkel nevezzük meg a kereszténység világát, hogy a magyar nyelv a honfoglalás előtti szavaival az egész Bibliát le lehet fordítani. Ez pedig azt mutatja, hogy korábbi hitünk nem álhatot messze a kereszténységtől. A lélek, isten, hagymáz (ördög), bölcs, boszorkány, stb. mind-mind ősmagyar szavak. A vízzel való meghintés régebben is tisztított, ahogyan a kereszteléskor is a víztisztító jelképként szerepel. A Mennyei Úr régen is minden létező dolog teremtője volt, és az engesztelő áldozat is létezett.

A táltosok megértettették az emberekkel, hogy mindegy, melyik vallás jelét vetik magukra; ha Isten nevét mondják, a világmindenség erejével töltekeznek újra. Tulajdonképpen a kereszt sem Jézus halálára utal, mert ez s egy ősi szimbólum. Aki a világmindenséget akarja ábrázolni, az két vonalat mutat: egyet éjszakról délnek, egy pedig keletről nyugatnak. Esetleg felmutat az égre, majd le a földre, aztán körbe a látóhatáron. Ez is kereszt; talán a legősibb jelképek egyike, amelyet a keresztény egyház felhasznált és félremagyarázott!

Mindezzel Rómában a mindenkori pápa is tisztában volt. Egy hamis hit nevében szerveztek világbirodalmat, de nem számoltak a magyarokkal, az igaz hit őrzőivel, akik minden jobban tudtak, mindent jobban csináltak, leleplezhették őket. Ezért kellet idegeneket a nyakunkra ültetni, amit viszont csak vallás nevébe tehették meg. Ráadásul szükségük volt egy belső emberre, egy olyan főúrra, aki a hatalomért mindenre képes. Ez volt Géza fejedelem és fia, István király.

Géza Taksony fejedelem fia volt, és csalás nélkül aligha válhatott volna belőle is fejedelem, mivel az ősi rend szerint nem ő örökölte volna a hatalmat, hanem Taksonynak rangsorban utána következő legidősebb férfirokona. (Később ugyanígy nem Istvánnak, hanem Koppánynak kellet volna követnie őt a fejedelmek során.) Hogy megerősítse magát a posztján, Géza szövetségeseket keresett, ám a magyarok közt nem találván eleget, idegenek felé fordult, és ez kapóra jött az egyháznak. Róma hűbéresén, I. Ottón keresztül segítséget ígért Gézának, ha a fejedelem elpusztítja a régi rendet és a régi vallást, amely a kereszténység vesztét okozhatta volna. Az érdekek itt találkoztak.

Géza fiát, Vajkot (Istvánt) német papok nevelték, és feleséget is bajor uralkodóházból választott neki. Megszilárdította a fejedelmi poszt már-már csupán névleges hatalmát, és a feudalizmus béklyóit rakta a népre. Az idegen papok partnert láttak benne a kereszténység és a német hatás terjesztésében, ezért segítették céljai elérésében, miközben fiát teljesen a befolyásuk alá vonták. Ma úgy mondanánk, hogy a gyermek Istvánt sikeres agymosásnak vetették alá. István pedig elszakította a magyarságot a keleti gyökereitől, az eredendő ősvallást és az ősi tudást semmisítette meg, amely pedig még a keresztény térítők egy részét is megragadta és felismerésre késztette. Olyannyira, hogy némely templomban magyar írást használtak, magyarul miséztek és ősi magyar szövegeket gyűjtöttek össze. Róma azonban ettől félt leginkább, hiszen úgy tűnhetett, hogy nem a keresztények térítik a magyarokat, hanem az ősi tudás győzi meg a térítőket. Ez nem maradhatott ennyiben, ezért István Kr. u. 1000-ben a következő rendeletet adta ki:

„ ...a magyarok, székelyek, kunok, valamint az egyházi magyar keresztény papság által is használt régi magyar betűk és vésetek, a jobbról balra haladó pogány írás megszüntetődjék és helyette latin betűk használtassanak...Továbbá a templomokban található pogány betűkeli felírások és imakönyvek megsemmisítessenek és latinra cseréltessenek! Valamint pedig azok, akik régi pogány iratokat beadnak, 1-től 10 denárig jutalmat kapjanak. A beadott iratok és vésetek pedig tűzzel és vassal pusztítsanak el, hogy ezek kiirtásával a pogány vallásra emlékezés, visszavágyódás megszüntetődjék."

Ez a rendelet lehetett a kezdete ezeréves balsorsunknak. Nem csak vallásukat hagyták veszni a magyarok, de hagyományaikat, értékrendjüket és történelmüket is. Ezek nélkül pedig nem lehet igazi jövője egy nemzetnek még akkor sem, ha turáni átok nem működne!

Forrás: http://hunliferz.web4.hu/cikk/a-turani-atok-es-szent-istvan-bune


HIBAJELENTÉS!

Kedves Honfitársak!

Valami hiba keletkezett a hozzászólásoknál mert többszörössen jelntette meg a beküldött szöveket és amikor egyet ki akartam venni mindet vitte. Ha vissza akartam tenni Nem ment. Most nincs idöm javitani kérem türelmeteket. addig is itt olvasható a két hozzászólás:


 

#2 Magyarország — boróka 2013-06-09 22:30


Tisztelt dr. Balogh Sándor úr!

Ha figyelmesebben, kevesebb előítélettel olvasta volna az írást. akkor felfigyelhetett volna az alábbiakra:

idézet:
"kevéssé valószínű, hogy holmi hitbéli vita miatt a táltosok megátkozták volna saját népüket.

A turáni átok kiváltó oka nem az új vallás, az új hit volt, hanem az, hogy ennek az újnak mondott (és feltűnően könnyen elfogadott) vallásnak idegen papjai voltak, s a nép engedte, hogy idegen urak üljenek a magyarság nyakára. Mágusaink úgy tartották, hogy az ős magyar vallás minden más hit alapja, és őse volt, belőle alakultak ki a nagy egyházak, amelyek azonban letértek Isten útjáról. Az pedig, hogy a magyarok egy ilyen egyháznak hódoltak be, azt jelentette, hogy Isten népét többé már nem Isten irányította a máguskirályon keresztül, hanem más emberek. Még tovább sarkítva a dolgot: már nem Isten uralta az embereket, hanem azok akarták uralma alá vonni a Teremtőt! Ez pedig már olyan vétség, amely kiválthatta a súlyos turáni átkot. „Ha egy nép elhagyja Istenét, az isten elhagyja népét, a népnek pusztulni a kell...""

idézet vége (kiemelés tőlem)

Az idézett szöveg arra utal, hogy az átok, - akár elhangzott, akár nem - inkább tekinthető jóslatnak, mint a táltosok szándéknyilatkozatának. Ennek a magyarázatnak a fényében azt is elképzelhetőnek tartom, hogy az átok szövegét már buzgó klerikusok fogalmazták és illesztették a legendába azzal az ártó szándékkal, amellyel egész múltunk emlékezetét kívánták besározni. Erre a törekvésre rengeteg példát ismer művelődéstörténetünk. Az istváni államiság története pedig magában minősíti az alkotást és az alkotót. Ennek ellenére az alkotó értékelése máig megosztja nemzetünket. Ez nem az átok hatása, mert az nem létezik, hanem egy eltorzított értékrend szerinti történelem szemlélet eredménye, amelyet máig sulykol a hatalom és az oktatás, miközben egyre nagyobb teret hódít a történelem felülvizsgálata és átértékelése, hogy napjaink kérdéseire képes legyen megfelelő válaszokat adni. Ugyanis mára kiderült, hogy a tanított (hivatalos) történelem egy szűk csoport érdekeinek megfelelő (azonban a többség számára ROSSZ) irányba viszi a világot, ráadásul tele van hamisítással, hazugsággal, ezért a többség érdekeinek megfelelő válaszok és tanulságok szolgáltatására nem alkalmas.

idézet:

"Isten népét többé már nem Isten irányította a máguskirályon keresztül, hanem más emberek."

idézet vége.

Mára pedig a zsidóság tartja magát isten népének. Budapestet már Judapestnek nevezhetjük, stb.
Ennek a ténynek figyelembevételével kell I. István művét értékelni, nem pedig a táltosokra köpködni, akiknek rossz hírét kelteni sokaknak volt érdeke a múltban.


# Dr. Balogh Sándor — USA

Kedves Matthew! Ha a táltosok, mint az ősi hit képviselői valóban igy megátkozák a nemzetet, ("Legyen sorsuk széthúzás és belviszály, soha, semmibe ne egyezzenek, belső féreg rágja a nemzetet, lassú pusztulás végezzen vele... " akkor jobb is, hogy Szent István alatt behozták a kereszténységet ehelyett a nemzetátkozó banda helyett. De persze én nem hiszem el, hogy az átok valóban megtörtént. Én hiszek a Vass Albert Hagyaték c. könyvében leirt, nemzethű és jóindulatú táltosokban, nem a Mathew féle sátán-szolga táltosokban. Nem csodálom, ha Matthew úr nem szereti Szent Istvánt!

 

Megjelent: 32226 alkalommal

Hozzászólások  

 
úgyistudodki
#21 Szent s Ég?úgyistudodki 2018-09-26 20:44
A Táltósok,Mágusok,Guruk,Tanítók , SOHA nem átkoztak,átkoznak ki senkit! Ők Isten kiválasztottai,és mind olyanok, tisztában vannak annak súlyával és tetteik következményeivel. Az átok mindíg visszaszál ! Aki mágikus hatalmával visszaél,(elképzelhetetlen,mer t a Teremtő nem téved !!) saját önző céljára fordítja azt, a világ végezetéig bűnhődne. De lelki tisztaságuk révén ez lehetetlen! Ami a "történelmünket" illeti,egy hazugság halmaz az egész! Amelyik népnek elveszik a múltját,annak nincs jelene, gyökerek nélkül pedig jövője se lehet. István féle államalapítás , vagy inkább a rabszolgaság irányába tett első lépések, a zsidó keresztény vallás felvétele,( ami eleve nonszensz,mert vagy zsidó,(jahve,( az Egyiptomi mitológiába,szét )vagy keresztény. Ha zsidó,akkor semmi köze a kereszténységhez,mert a zsidók nem fogadják el
Jézust,messiásnak,sőt..! ) elindították a Magyarságot a lejtőn,ami manapság őrült sebeséggel halad a teljes pusztulás felé. A német római birodalom soha nem bocsájtotta meg Atilla (direkt) Nagy Királyunknak ,hogy hadisarcot fizettetett a Magyaroknak. A történelem során a zsidóság,mint a Magyarság kerékkötői folyton itt ármánykodtak, (1526 Mohácsi vész,szerencsés imre nevezetű lator) 1919-es patkányforradalom óta pedig teljes hatalomátvétellel megkaparintották az országot. Az 1800-as évek elejétől európát,benne Magyarországot is a rothshild maffia uralja, ("egyetlen hatalom létezik európában,és ez a rothschild". Sombart werner,zsidó közgazdász) minden téren meghatározva az ideológiát,eszmét,amin száz milliókat áldoztak fel. Az Igazság,mint olyan a teljes feledés homályába veszett, eltörölve, megsemmísítve a Nemzetek múltját, demagóg ideológiákat sulykolva a népnek, mint "szabadság,egyenlőség,testvéri ség, vagy demokrácia. Gőzerővel folyik a butítás,agymosás, az ember totális lezüllesztése az álati lét irányába.
Anno a történelem arról szólt,hogy milyennek KELL lennie az Embernek. Erre már nem sokan emlékeznek,de vannak még azért, akiknek EZ felsejlik az előző életükből.
Idézet
 
 
Dr Kórizs László
#20 VéleményDr Kórizs László 2018-09-26 13:06
Szűlész-nőgyőgyász szakorvosként kevés beleszolasom lehet a temahoz,de teny hogy a"Turani atok"(vagy barminek is nevezzuk),letezik.Annak boncolgatasa,honnan,miert,kito l ered,nem fog javulast hozni.Egyetlen megoldas van:MEG KELL ORIZNUNK A MAGYAR IDENTITASUNKAT,NEM SZABAD FELHIGITANI NEMZETUNKET(igy is kevesen vagyunk,ambar-kicsi a bors,de eros)A hatar kerites zsenialis otlet volt,utolag egyre tobben belatjak.ELEG VOLT AZ EU DIKTATUMAIBOL(lasd a nemet kacellarasszony es a francia elnok hanyatlasat).Genetikailag az elovilag gyakorlatilag egyforma(5%-kulonbseg valaszt el a banantol),mert az Isten egyformanak teremtett,csak az emberbe lelket is lehelt,Ezert vegyunk erzo es gondolkodo lenyek,de ez nem valaszthat el bennunket a Termeszettol.FELSOBB RENDU LENY NEM LETEZIK.El kell fogadnunk a valosagot,es az szerint viseselkednunk. Maradok tisztelettel Dr Kórizs-Délvidék
Idézet
 
 
Winston Steve
#19 1134.Budapest Béke tér 18Winston Steve 2017-08-28 19:42
Szerintem az én hozzászolásom sem fogják közölni a mai politikai kurzus szolgai állapota miatt!De nem baj ha nem teszik,higgyenek csak "nemzeti cselédsajtó és cseléd politikusok képviselőinek"Ha valamiben kételkednek vagy nem tartanak megfelelőnek az orbáni politika szempontjából,attól az még lehet igaz!"Az igazság nem tűr meg semmifáéle álnokságot"/Lukianosz/Eszem ágában sincs uj hozzászólást beküldeni!ddddd
Idézet
 
 
Winston Steve
#18 1134.Budapest Béke tér 18Winston Steve 2017-08-28 19:31
Végülis a turáni átok ha megtörtént,ha nem sajnos ma is él!Az átok ellenére politikusaink,ünnepeken a beszédmondóink mindig egyáltalán nem létező nemzeti összefogásról beszélnek!Jóllehet ilyen sohasem volt a magyar történelem során!Nem véletlenül született a közmondás hogy "két magyar az már három párt"!Ugyhogy aki nemzeti összefogásról beszél,szerintem az mind hazudik,vagyis a turáni átok igenis termékeny talajra hullt!Borzasztó hogy nagy nemzeti felkeléseknél,forradalmaknál,. mindig akadt áruló,aki egy tál lencséért mindent eladott!Jókat röhögök mikor valaki magyar nemzeti összefogásról povedál,hiszen ilyern sohasem volt,és sohasem lesz!Ez csak egyesek vágyálma!
Idézet
 
 
Opal
#17 BudapestOpal 2017-04-18 05:32
Ahol hierarhia van, ott Isten nem lakozik. Közvetlen kapcsolatunk volt, most egy hirarhián keresztül kapcsolódunk.
Elménkből való akarattal kapcsolódtunk, így megfelelő minőségű volt az elménk a közös tudat hordozására. Mivel hirarhián keresztül kapcsolódunk, ezért egy kaotikus mező van körülöttünk, így az elménk negatív módon nyilvánul meg, ami: az akció- reakció gondolkodás.
Mivel nincs közvetlen kapcsolatunk, nem jutunk értelmezhető közvetítésekhez. Genetikailag mi lennénk képesek "értelmezni". (Opál)
Idézet
 
 
#16 BudapestGuest 2017-04-17 23:24
Az adminisztrátor törölte a hozzászólást
 
 
Rumata
#15 Nem átok, hanem csak jóslatRumata 2015-01-04 14:44
A turáni átkot csak a katolikus egyház nevezte átoknak.
A turáni átok valójában egy jóslat, miszerint "amíg a magyarság Róma hitét követi, viszályés széthúzás fog dúlni közöttük".
Tehát szó sincs a saját nemzetét megátkozó táltosról.
Kizárólag csak politikai előrelátásról van szó.
És ez teljesen bejött: I. István és az őt követő katolikus királyok rengeteget háborúztak, és e háborúk többségét Róma kérésére indították.
Tehát egyrészt nem igaz, hogy a római vallás felvétele csökkentette volna a háborús veszélyt.
Az európai katolikus királyok egymás ellen is állandóan harcoltak, tehát a vallás itt teljesen lényegtelen volt.
Másrészt pedig a pápa által kezdeményezett rengeteg háború elvonta a magyar királyok figyelmét az ország dolgairól.
Legnagyobb és leghíresebb királyaink az ország gazdagságát külföldön vívott háborúkra pocsékolták el.
A folyamatos háborúskodás pedig állandó széthúzást eredményezett a magyarság között.
A mai magyar jobboldal mindenkiben ellenséget látó és rablóhordaként marakodó politikája pedig a napnál is világosabban mutatja, hogy a turáni jóslat miféle szellemiségre célzott.
Idézet
 
 
Rózsa Sándor
#14 BudapestRózsa Sándor 2014-12-22 00:30
Nem látunk tisztán,mert a történelem sok mindent elhomályosít.Turáni átok,vajon előre látták a táltosok,miért ne?Más volt a viszony Isten és ember között,sokkal szorosabb volt a kapocs,tudták és ismerték a törvényt,a változás törvényét,tudták,nincsenek véletlenek.Az emberi lélek,a történelem színpadán pallérozódik,tanul és fejlődik.Uraltuk Európát,most Európa ural minket,sőt,utálnak sokfelé.Kaptunk valamit,amit őriztünk 40-50.000 évig,majd hagytuk elveszni.Arról a tudásról,imádságokról,földműve lésről,gazdálkodásról,a természet és állatvilág ismeretéről beszélek,amiben éltek őseink.Kapcsolat a szellemvilággal,na és persze a hatalom vágy és az emberi gyengeségek.Turáni átok,vagy csak az egyén ego-ja,ami eltávolodott Istentől,a természettől,egy anyagi világban?Nem csak egy nemzet,de az egyén is változik.Vajon most merünk és akarunk változni,hiszen a múlt eltűnt,igen sok kudarcunk volt,sok bukás,de még vagyunk,és az ősök keresik tekintetünket,érzik szívünk minden rezgését,vágyát,és vajon milyen képet alkotnak rólunk,minden megváltozót,és mi is.Keressük az igazságot,és tudjuk,hogy a szemünkbe hazudnak,mégis eltűrjük.Vajon,mi kell ahhoz,hogy méltóak legyünk,őseink nevéhez,mit kell elvesztenünk,mi az a komfort érzés elvesztése,hogy azt mondjuk,ELÉG!!!Ha kimondtuk,máris szembe néztünk,saját Turáni átkunkkal,ha teszünk ellene,le is győzhetjük,és méltóak lehetünk,nem csak őseink nevére,vérére,de az ég áldására is.Büszke vagyok arra,hogy ide születtem,hogy Magyar vagyok!
Idézet
 
 
mehecske
#13 Turánimehecske 2014-01-10 15:01
Nincs itt semmiféle "turáni átok"
Hiába csűrjük csavarjuk igy meg úgy meg amúgy!
Egyszerűen legyőztek minket.
Idézet
 
 
leszerelt
#12 Olvasnivalóleszerelt 2013-10-15 05:28
Kedves Erika,

Köszönjük hazafias hozzászólásodat. István kilétéről és ténykedéseiről több vita folyik. Itt is olvasható egy: magyarmegmaradasert.hu/.../.... Az alábbi pedig egy nagyobb tanulmány (1.-6. rész): magyarmegmaradasert.hu/.../...

A fogalmak és címkéik tisztázása érdekében érdemes megemlíteni, hogy a sokezeréves eurázsiai kereszténység és az aránylag új római judeokrisztiánizmus (magyarul zsidófelkentség, katolicizmus, stb.) két, egymást kölcsönösen kizáró istenhit, és egymástól jelentősen eltérő, sok esetben összeférhetetlen világnézet, bár hirdetett erkölcsszínvonalaik nagyjából egyeznek (de azok alapjai nem). Másképp mondva, a katolikus egyház erkölcsi tanításai, pl. nagyjából elfogadhatók magyar szempontból, de megindoklásuk nem. A többi nyugodtan selejtezendő, mert a kereszténységgel még csak köszönő viszonyban sincs. A kereszt emberemlékezet óta a keresztények istenfogalmát jelképezi. Azt a zsidófelkent egyházak csak a 4. század táján kezdték eltulajdonítani (a többi keresztény jelképpel együtt - pl. napkorong).
Ajánlott olvasmány (cikkek és hozzászólások):
magyarmegmaradasert.hu/.../...
magyarmegmaradasert.hu/.../...
Idézet
 
 
Erika
#11 Szent IstvánrólErika 2013-10-12 23:38
Kedves Magyar testvéreim! Nem mindegy, hogy hogyan vélekedünk őseinkről! Szent István nem vett fel semmilyen római-katolikus vallást, hiszen a magyarság keresztyén volt, Attila is természetesen. Vannak bizonyítékok, nagyon is... Mellkeresztekkel temetkeztek, melyek mind különbözőek voltak. Szó sincs csoportos térítésről. Ezt a baromságot 200 éve nyomatják éjjel és nappal, de gestáinkba,krónikáinkban nem olvashatunk ezekről. A Szent királyokat pedig soha nem római pápa vatta szentté, hanem a szent vérvonal egymást.Magyar király avathatott szentté eltávozott magyar királyt! Aki nem hiszi, járjon utána, én megtettem.Vegyük már észre, hogy a szent királyok szentek voltak, keresztyének voltak, Jézus igaz hitét vallották és apostoli királyság volt. Érdekes, hogy ezt a legtöbb nem magyar honfitársunk tudja, csak mi magyarok nem? Amíg megvetéssel gondolunk a múltunk nagyjaira, nem fogunk tudni felemelkedni soha. Szent István csupán a Szent koronával erősítette meg a magyar ősvallást. Ennyi történt. Szűz Mária, pedig azonos lett Babba Máriával. a szűzanya pedig Pártus volt, és ha a magyarok őseit megnézzük, akkor bizony saját magunkat fogjuk ott találni.Ne hagyjuk átverni már magunkat tovább!
Idézet
 
 
Laikus
#10 HungaryLaikus 2013-10-09 04:31
Tisztelt Olvasótársaim.
Nem rendelkezem ebben a tárgyban semmilyen előtanulmánnyal, tehát csak az eddigi olvasmányaimra támaszkodom, már amennyire pontosan emlékszem rájuk, valamint saját fejemre, amely nem kimondottan irodalmi beállítottságú. Szeretek olvasni. Alig tudtam még olvasni, amikor elkezdtem Gárdonyi Géza: Egri csillagok-ját. Második osztály elejére salátává olvastam. Azt hiszem a negyedik könyvem a Gárdonyi Láthatatlan embere volt. A vége nem tetszett, valami nem stimmelt. Eltettem későbbre,mert nem értettem. Később még sok jött mellé, kezdve a "Himnusz"-szal, ami egy siralomház. Székelyhimnusz, na ez a másik, sírva vigad a magyar... és a többiek. Mire föl ez a demoralizálás? Mi nem ilyenek vagyunk. ..." a legények kurjongatnak, szinte reng belé az ablak".. hol itt a sírás? Ja, aki sír az a földet nézi, aki örül, az felemeli a fejét, mosolyog és körülnéz? Persze-persze. Ne emeld fel a fejed, mert akkor látni fogsz, ami kimondottan káros. Kire is? Hát a vezetőinkre, akikre csak egy jellemző: ahogy a vezetőink lettek, rögtön elfelejtették, kiért is vannak: AZ ORSZÁGÉRT ÉS A NÉPÉRT. Attila a hunok királya, ha nem is magyar, de állítólag közeli rokonaink, kit is vett el? Persze nem saját fajtáját, ...valami Ildikó nevű germánt? Bele is halt. Ha a magyarok nyilaitól rettegett Európa, akkor a magyarok miért féltek Európától? Ha féltek, akkor miért onnan kellett népirtókat hozni saját királyunknak saját népe ellen? /Lásd: I. István dicső királyunk./ Mátyás király: ..."nyögte Mátyás bús hadát".. Mibe is halt bele szerencsétlen? Elfeledte, ki koronázta meg és másfele húzott a szíve? Mi is volt a röghözkötés és miért vezették be? 1848 és a többiek... 1921 Trianon: az oroszok odaértek, a japánok is, mi nem. Miért is nem? A Monarchia 400 évig ült a nyakunkon és a véréig kiszipolyozta elnyomta az országot. A rendszerváltás után kihez rohantak először vezetőink? Az osztrák "sógor"-hoz? Mi is a helyzet manapság? Hol is az ország és a nép érdeke? Hát nem igaz, hogy 1000 éve ugyanazt a sablont ismételgetjük! Nem kell ide ősi átok, elég egy magyar vezető és csinál átkot. Ilyen más országban is előfordult már, de csak előfordult, nálunk folyamatos. Kinek érdeke, hogy ez a nép ne legyen képes felemelkedni? Ha visszatekintünk a múltunkra, ne csak a vezetőinkre emlékezzünk, hanem a TETTEIKRE IS. Talán egyszer jól választunk és akkor nem kell a "turáni átok"-ra hivatkoznunk.
Idézet
 
 
Vargáné Mohácsi Ágne
#9 Bp. Csordás u. 30.Vargáné Mohácsi Ágne 2013-06-25 20:09
Gyertek föl a "Gondoskodó Magyarország" honlapra, ott összefoghatunk és videobeszélgetéseken megbeszélhetjük a tennivalókat.

Szeretettel: Ági
Idézet
 
 
leszerelt
#8 Cui prodest (kinek áll ez érdekében)?leszerelt 2013-06-19 19:35
Tudtommal, semmiféle "turáni átok"-ról sem hallott a világ a 19. század végefelé előtt. Ilyesmit se magyar, se rokon, se idegen kutató, író vagy utazó sem említ se följegyzéseiben se hivatkozásaiban. Elképzelhetetlen, hogy egy nemzet, pláne egy világhatalmat gyakorló nemzet jelen és jövőbeli sorsának legendáját krónikások, szomszédok, barátságos és ellenséges hatalmak föl nem jegyezték volna illetve, hogy minden ilyen följegyzésnek nyoma veszett volna. Tehát bátran állíthatjuk, hogy egy „turáni átok”-nak címkézett és akként terjesztett ”legenda” nem létezik, sohasem létezett. Efféle, torz agyszüleményeknek még nyomát sem találjuk se hitünkben, se meséinkben, se mondáinkban. Ez nem azt jelenti, hogy soha senki sem vetett ránk átkot – az egy külön téma, de táltosaink szájából mindenképp elképzelhetetlen mindazok számára, akik egy kicsit is ismerik jellemüket –, hanem csak azt, hogy ilyesmiről az elmúlt ezer valahány év során – annak utolsó másfél évszázadát kivéve - soha senki sem hallott, tehát semmiképp sem tekinthető ezeréves mondának.

Gondolkodó ember számára viszont kétségtelen, hogy ez a koholmány csak egy nemzet megtévesztésére hasznos. Ezen kívül kiagyalása és terjesztése célszerűtlen lett volna. E koholmánnyal a megtévesztő egy csellel eltéríti áldozata figyelemét annak balsorsa forrásáról (a megtévesztőről), miközben alattomosan fölforgatja áldozata önismeretét, öntudatát.

Ha a megtévesztő egy élősködő nép irányítója, megpróbálja eltéríteni a gazdatest figyelmét azon népről egy bizonyíthatatlan és igazolhatatlan sorsokozóra, melyre a megtévesztés módszereivel és csatornái - sajtó, oktatás, szószék, szórakozásipar - hasznosításával rátudja kenni azon nép gonosztetteit. Ugyanakkor, egy fizikailag, érzelmileg és szellemileg megtapinthatatlan emberfölötti gonosz jelenség állítólagos működésének híresztelésével – és remélt elfogadtatásával - megpróbálja aláásni a gazadatest önbizalmát és elreményteleníteni ellenállását az élősködő ellen.

Abszurdum föltételezni, hogy a Magyar Nemzetet bármiféle átkok sugalmazzák vagy késztetik a széthúzásra vagy az ellenségeskedésre. Az viszont bizonyítható is, igazolható is, hogy az összefogás az ember természetének megnyilvánulása, és kimutatható, hogy a magyarság természetes összefogását - a rajta élősködők ellen - az efféle, jól pénzelt és begyakorolt folyamatos gátlás tartja sakkban (lásd: magyarmegmaradasert.hu/.../...).

E művelet módszerei:

"A bomlasztók módszerei a jogtalan jutalmazásoktól a megfélemlítésig sőt, a bérgyilkosságokig terjednek ki. De kedvenc módszerük a megtévesztés. Nagyszabású dezinformáció hadjáratokat folytatnak, melyek hadműveletei:

- Az emberek elidegenítése egymástól közös érdekük és hasonlóságuk elhallgatásával, megkérdőjelzésével vagy kigúnyolásával, úgymint a köztük és érdekeik közt lévő különbségek túlzásával, kiemelésével és hangsúlyozásával;

- Irigység- gyűlölet- és bosszúkeltés jogtalan és aránytalan jutalmazással és büntetéssel, és ezen valódi, koholt vagy fölfújt tettek célszerű híresztelésével;

- Különböző, szomszédot szomszéd ellen uszító, cselszövények, melyeket a stratégiai hazudás, csalás és hamisítás fémjelzi.

Efféle megtévesztéssel a gonosz képes embert fölbujtani még saját testvére megölésére is. (A Mossad (izraeli titkosszolgálat) a mai napig kegyelettel gondozza az élősködés ezen alapelvét mottójában: "Megtévesztéssel szíts háborút".)"
(magyarmegmaradasert.hu/.../... magyar fordítás).

Az összefogás ellen emelt gátak leverésére a "szeresd felebarátodat", "szeressétek ellenségeiteket" és a "ha megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel" jézusi tanítás gyakorlása a leghatásosabb. Fönntartás nélkül föltételezem, hogy a Fiúisten nagyon jól tudta mit beszél. De még az ateista is, ha gondolkodik, láthatja ezen tanítás bölcsességét. Ha rágondolunk, egy parazita kisebbséget kivéve, mindazok, akiket ellenségeinknek tekintünk csak mesteri ügyeskedéssel megvesztegetett, megfélemlített, elidegenített, kapzsiságra idomított, irigységre, gyűlöletre, bosszúra föllázított családtagjaink, ismerőseink, honfitársaink. Másképp mondva, mi, sajátmagunk vagyunk "ellenségeink" többsége. Tehát amikor "szeretjük ellenségeinket", sajátjainkat szeretjük. Jóindulatunk irántuk, természetesen, nem garantálja szeretetünk viszonzását. Nem is az a célja. Szeretetünk gyakorlásának célja - a lelki, szellemi növekedésen kívül - megvezetett honfitársaink kisegítése a hazugság gödréből. Szemükben csak addig vagyunk ellenségeik, amíg magatartásunkkal igazoljuk a gonosz hazudozásait, amíg gyűlöletre gyűlölettel válaszolunk, amíg vért vérrel próbálunk lemosni. Vessünk inkább világosságot a gonosz hazudozásaira szeretetünk fényével, mert az a fény világítja meg az átverést és az abból fakadó elfogultságot, az segíti elő az összefogás ellen emelt gátak fölismeréséhez is kellő éleslátást.
Idézet
 
 
Rékabea
#7 BudapestRékabea 2013-06-12 08:22
"A Mennyei Úr régen is minden létezö dolog teremtöje volt "

Ilyen egyszerü volna ! Tudnak-e az urak gyermeket a világra hozni ??
Vajon miért is volt Nagyboldogasszony tisztelet a magyaroknál és miért is mondják, hogy Mária népe vagyunk ?? - Csupán csak azért vajon, mert Mária
Jézus anyja volt ???

Van egy ógörög (Pelazg - kik is voltak a pelazgok ???)monda - Robert Graves könyvében úr róla - amely szerint a világot egy szüsz Nagyasszony teremette- az ö elsö gyermeke volt a Nap - a Fény - mi magyarok a Szent Fény gyermekei vagyunk, Anyánk a Hold - nagyanyánk a Nagyasszony.

Az egyenlöszárú kereszt is a fény szimbóluma.
Ha a Nap megcsillan a fák levelén, vagy a ház tetön
e fénykereszt láthatóvá válik szabad szemmel is.
Az egyenlöszárú kereszt azt is jelképezi, hogy mindenki egyenlö a Nap alatt, hogy nincs hierarchia.
Ezzel ellentétben az ugy nevezett latin kereszt, amelynek egyik szára hosszabb mint a másik pontosan az ellenkezö világnézet, az alárendeltség jelképe. - A Latin kereszt a hálál szimboluma.

"A nép megengedte, hogy idegen urak üljenek a nyakára !"

A nép nem okolható akkor sem, ma sem. A nép megbizott vezetöiben- pontosan azért, mert akkor a nép még nem alárendeltje volt "urainak" hanem mellérendeltje.
A nép ma is bizik az általa vezetönek megválasztottakban - csakhogy ma már nem a legmegfelelöbbet választja a nép a vezetöi posztra,
mert ilyen nincsen többé- az oszdd meg és uralkodj elve alapján - a nép pártok közül választhat és ezek a pártok ültetik a nép nyakába a nekik megfelelö emberüket.

Ideje lenne felébredni Magyar Testvérek - és elmélázni, de csak nagyon röviden ezen a fenti gyakorlaton.
Mozdulni kellene - csak ha a nép közvetlenül választ vezetöket- olyanokat, akik érte dolgoznak lesz változás életében.
Idézet
 
 
Dr, Balogh Sándor
#6 USADr, Balogh Sándor 2013-06-12 07:47
Ma látam zoutubeon egy érdekes programot, Beszélgetés Dr. Horkovics-Kovats János, Rácz Szabó László és Kelemen Csaba között,
www.youtube.com/.../

Az ország tragikus helyzetéről volt szó, és egyik konkluzió az volt, hogy sajnos a nemzet nem fog össze. Ahelyett, hogy bármilzen átokról beszéltek volna, kérték a hallgatóságon keresztűl a nemzetet, hogy tegyünk minden más vitát félre, fogjunk össze, minden energiánkat forditduk a helyzet megváltoztatására.

Igazuk van. Ne keressünk bűnbakokat, ne vitassuk Szent István szerepét,mert ezt a luxus időtöltést illetve pazarlást nem engedhetjük meg. A házunk, hazánk felett ég a tető, és mi ezer éves multunk problémáján régcsálódunk.

Matthew, ha magyar vagy, zárjuk le ezt a vitát és fogjunk össze, mit lehet csinálni a hazánkat fenyegető tűz oltására.

Egyuttal kérem a honlap gazdát is, hogy a honlap nevéhez méltóan inkább a Hazánk "megmaradásán" dolgozzanak, mint régi viták ujravitatásán. Nincs idönk ilyen megosztó vitákra.

Barátsággal,

Sándor.
Idézet
 
 
Osvát Lehel
#5 Gyömrő, MagyarországOsvát Lehel 2013-06-10 07:35
Kr. u. 640-ben a Kazár Birodalom államvallása áttért a júdaizmusra. Ez elnyomás volt és nem átok. A régebbi időpontban Irán és Turán harcára utalnak, ez azért nem lehet igaz, mert akkor az Iráni-fennsíkon is magyarok éltek. Keverik az időket és a fogalmakat. A turáni átok valójában a földi eredendő bűn, az ellenségeink által kitalált, magyarokra alkalmazott megfogalmazása melynek értelme: "Hiába minden próbálkozásotok, mert egy felsőbbrendű hatalommal rendelkező átok miatt úgy is csak vesztesek lehettek".
Idézet
 
 
Dr. Balogh Sándor
#4 USADr. Balogh Sándor 2013-06-10 07:09
Kedves Matthew!

Nem ohajtok olzan történelmi témáról vitatkozni, amiről csak spekulálni lehet, mert nincsenek megbiztűható dokumentumok. Igy hadd mondjak el egy megtörtént esetet. Szombat este nagy vita volt nálunk a helzi magyar klubban. Másnap egy német család voltnálunk látogatóban, és vaéahogy előjött a nagy vita, vagy inkább veszekedés. Erre német barátom meglepődve mondja, hogy mi veszekszünk? Látnák, mi van néha a német hallban,és ök mindig a magyarokat csodálták, hogy milyen békében vannak.

Mi a magyar átkot látjuk, ők a német átkot, stb., mert mindenkinek a saját átka a legnehezebb. Ezt akár Szent Istvánra kenni, akár a táltosokra, bárgyuság. Az pedig, hogy Bp. Judapest lett, remélem, nen Szent István számlájára irják.
És vajjon kinek a számlájára irják, hogy New York JudaYork lett? Azért is Szent István felelős? A mi kutyánk mindiog szebb, a mi fogfájásunk mindig rosszabb,mkint bárki másé. Ez emberi tulajdonság, szociológiában ezt a tünetet ügy hivják, hogy pozitiv vagy negativ etnocentrizmus. Bp. biztos, és érthetően, jobban fáj nekünk, mint Juda Yorkl.Viszont az Amerikaiaknak Juda York a legfájóbb pont. Van ebben egy bizonyos adag relativizmus is.
Üdvözlettel,

Balogh Sándor.
Idézet
 
 
#3 Dr. Balogh SándorGuest 2013-06-10 05:47
Az adminisztrátor törölte a hozzászólást
 
 
#2 MagyarországGuest 2013-06-09 22:30
Az adminisztrátor törölte a hozzászólást
 
 
#1 USAGuest 2013-06-09 16:10
Az adminisztrátor törölte a hozzászólást
 

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Új írások

Jó honlapok

Látogatók

Hungary 67%Austria 1.3%
United States 6.1%Canada 1%
Romania 4.7%France 0.9%
Ukraine 3.5%Sweden 0.9%
Russian Federation 2.7%Switzerland 0.4%
Germany 2.4%Netherlands 0.2%
Slovakia 1.9%Kuwait 0.2%
United Kingdom 1.9%Australia 0.2%
Norway 1.5%Italy 0.1%
Serbia 1.3%Spain 0.1%

Today: 517
This Week: 5006
Last Week: 7568
This Month: 3990
Last Month: 22603
Total: 2538265

Belépés