Magyar Megmaradásért

Nem adjuk fel

 

Sze2019Jul17

2013. Május 12., Vasárnap 16:38

Mi az, hogy MAGYAR?! Kiemelt

Írta:  Ludányi-Horváth Attila
Értékelés:
(41 szavazat)
(...) a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos véleménye akkoriban az volt, hogy a magyar nyelv ősnyelv, s például az ókori nagy nyelvek (és nyomokban a mai európai nyelvek is) a magyar nyelvnek csupán „leány-nyelvei”, vagyis különbözőképpen romlott változatai. Még a romlás okát is megmagyarázza a szótár előszavának írója. (...)

MAGYAR (5)

(szöveggyűjtemény, 64 „szellemi vármegye”; /majdnem/ elemzői dolgozat)

                                   „Isten, áldd meg a magyart

                                   Jó kedvvel, bőséggel, …”

                 (Kölcsey Ferenc: Hymnus – A magyar nép zivataros századaiból; 1823.)

 Ki az a „magyar”, miféle ember az a magyar, akire Isten áldását kéri a költő, Kölcsey Ferenc (éppen 190 éve!)? Miért kéne épp a magyart megáldania a Mindenhatónak? Mi az, hogy MAGYAR?! Mi az, hogy magyarság, magyar nép, magyar nemzet, magyar ősvallás, magyar nyelv és kultúra? Nehéz kérdések; megéri „körbejárni” a témát, hogy megértsük: vajon mi indíthatta Kölcseyt élete fő műve – nemzeti imádságunk – első sorára, épp erre a fogalmazásra? Az ő ezzel kapcsolatos gondolatait és érzelmeit – feljegyzések hiányában – nem tudjuk azonosítani. Ennek ellenére – vagy talán éppen ezért – érdemes számba venni, hogy miként látják e kérdést a „téma” többé-kevésbé avatott, ihletett ismerői, különböző korokból, eltérő földrajzi és szellemi területekről. A tárgyi – hellyel-közzel új – ismeretek, nézetek összesítése és kiértékelése nyomán, reményeink szerint, kialakulhat e bonyolult, kényes témában is egy helytálló, nagy vonalaiban egyértelmű összkép. Ennek birtokában pedig mindenki kialakíthatja saját használatára a számára megfelelő, valamilyen minőségű fogalom-tartalmat; tudomást szerezhet arról, hogy mi az az etnikai, illetve politikai nemzet, amelynek tagja a „magyar”. Sőt, az is kiderülhet, miféle gondok származhatnak egy esetleges pontatlan fogalmazásból, hanyag, netán rontó szándékú, elferdített fogalomhasználatból...

Amennyiben számos olvasóban az az érzés támad, sőt, meg is fogalmazódik, hogy „hát mi nem ezt tanultuk/tanuljuk az iskolában!”, tekintsék jogosnak megállapításukat és kapcsolódó érzelmeiket!

Itt kell rögzítenünk, hogy az embernek két döntéshozó szerve van: az agya és a szíve. És hasznos lehet, ha felidézzük Heinrich Schliemann kiváló német üzletember és – szívére hallgató – ásató amatőr régész történetét. Ő – Trója (1870.) és Mükéné (1895.) újra-felfedezője és kiásatója – a kiváló példa arra, hogy szájhagyományból fakadó, regének minősített történetnek (Homérosz: Iliász) is lehet valós alapja. És ami jelenleg még nem bizonyított, az holnapra-holnaputánra kézenfekvő, általános ismeretté válhat... Könnyen lehet, hogy a „szív igazsága” magyar ügyekben is hamarosan megjelenik, mint az „agy igazsága”. („A bizonyíték nemléte nem a nemlét bizonyítéka” – szól egy ide illő, a jelen állapotot olykor jellemző, de a jövőre mindenképpen reményt adó alapbölcsesség.)

Lássuk a meghatározó gondolatokat, szemléletmódokat!

1./ „(...) Mikor fordul egy nép kórjóslata aggasztóra? Amikor természetes szaporodása megáll, mondja a statisztikus. Amikor közügyei nem érdeklik többet, mondja az államférfi. Amikor szabadságáért gyáva fegyvert fogni, mondja a szabadsághős. Amikor a múltját elveszíti, tesszük hozzá mi.

Hát el lehet a múltat is veszíteni? Nem őrzi meg azt az írott emlékezet: a történelem? Valamit megőriz, csak mit? Adatokat nagyon sokféleképpen lehet csoportosítani. Följegyezhetnek rólam száz igaz tényt, s egy ellenségem mégis a leghazugabb élettörténetet készíti belőle. Egy néppel is meg lehet ezt tenni. Mert egy néphez is sok múlt fabrikálható – de csak egy az, amelyik hozzátartozik; amelyikből ösztönzést, tanulságot és lelket meríthet. Jaj neki, ha ebből kiforgatják! (...)

Egy ellenséges, idegen természetből fakadó líra, (…) amely nekünk csinál magunk ellen múltat, bizonyára halálos méreg. S alig kétséges, hogy a magyar múlt az utolsó két évtizedben ilyen líra zsákmánya lett. (...)”

                                   (Németh László: Kisebbségben, II. kötet; Kiforgatnak a múltunkból;                                       Magyar Élet kiadása, Budapest, 1942./!/; 179. oldal)

2./ MEGTÉVESZTÉS

a./ „(...) A háború teljes művészete a megtévesztésen alapul. (…) A háborúban a legjobb politika: sértetlenül elfoglalni az államot; a megsemmisítése csak egy kényszermegoldás. (...)”

                 (Szun Ce /kínai stratéga/ - idézi Gazdag István /Demokrata, 2010.09.01./)

b./ „(...) Azé az agy és a gondolkodás, aki megtévesztéssel, félretájékoztatással megműveli. (…)”

                 (Drábik János: A Bilderberg csoporttól a világválságokon át a háborúkig;

                 /internetről/, 2010. június)

//Ez és az előző idézet jelzi, miért ismeretlenek számunkra saját – magyar – történelmünk, kultúránk igen fontos adatai, ismérvei – a szerk.: LHA//

3./ MEGTÉVESZTŐ HABSBURG-HATÁS

a./ „(...) A dalai láma is 'nagy múltú nemzetként' gondol ránk. (...)

Több minden utal arra, hogy igaza van a dalai lámának. Egy szóbeli közlésen alapuló írásra sikerült ezzel kapcsolatban rábukkannom. Amit, persze, hiteltelennek is lehet tartani, de a teljesség kedvéért meg kell említeni. Drechsler, 1910-től temesvári főrabbi, 96 esztendős korában kijelentette, hogy 'ti, magyarok vagytok a legősibb nemzet, minden ma élő nemzet közül. Ezt mi, zsidók, nagyon jól tudjuk. Még a kivonulás előtt, Egyiptomban, már ott is megjelentek lovasaitok, és tudtuk rólatok, hogy már ősidők óta léteztek. Amikor a XIX. század végén, a kiegyezés után, a kultúrpolitikai terrort már nem lehetett fenntartani tovább, a tudományos kutatásban újra felbukkant a szkíta-hun irányzat, osztrák ügynökök kerestek meg, komoly összeget ajánlottak, hogy a dolog ne derüljön ki. És mi meg is tettük a megfelelő lépéseket.' (...)”

                                   (Bunyevácz Zsuzsa: Az Új Világrend tízparancsolata – avagy a Szent Grál elrablása?; Alexandra Kiadó, Pécs, 2009.; 479-480. oldal)

b./ „(...) Mario Alinei, a nemzetközi tekintéllyel rendelkező nyelvész, az Utrechti Egyetem emeritus professzora (…) 2008 augusztusában a Magyarok Világszövetsége VII. Kongresszusához intézett levelében a következőket írta:

'A magyar embereket tanulmányaim révén ismertem meg, és megdöbbentett kreativitásuk, intelligenciájuk, valamint különleges képességeik, amelyek ugyancsak tükröződnek nyelvükben és kultúrájukban. (…) Nincs kétségem afelől, hogy (…) a magyarokat el fogják ismerni, mint a bronz- és vaskori Európa egyik legeredetibb és legjelentősebb civilizációjának megalapítóit.'

A megnevezett tudós kutatók bebizonyították, hogy kellő felkészültséggel MAGYARUL szólalnak meg az ősi kövek, piramisok és írásos emlékek. Tudományos igénnyel megírt könyveiket, tanulmányaikat vagy meg kell cáfolni, vagy el kell fogadni. Lejárt annak a hamisításnak az ideje, amely hamisítás azzal kezdődött, hogy a bécsi kancellária 1821-ben utasítást adott az osztrák történészeknek: írjanak olyan őstörténetet a magyaroknak, amelyre nem lehetnek büszkék. (…)

Egy nemzet életfája annál erősebb, minél mélyebbek a gyökerei. Magyarként nagyon fontos a számomra, hogy egy több ezer éves múlttal rendelkező, nagy kultúrájú ősi nép késői utóda lehetek.

Mi volt a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos véleménye a magyar nyelvről a kiegyezést megelőzően? Az MTA 1860-ban kiadott szótárából ez világosan kiderül.

Ez az úgynevezett 'Czuczor-Fogarasi: A magyar nyelv szótára', amelynek az előkészítésében Vörösmarty Mihály is részt vett. E szótárban olvashatjuk, a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos véleménye akkoriban az volt, hogy a magyar nyelv ősnyelv, s például az ókori nagy nyelvek (és nyomokban a mai európai nyelvek is) a magyar nyelvnek csupán „leány-nyelvei”, vagyis különbözőképpen romlott változatai. Még a romlás okát is megmagyarázza a szótár előszavának írója. (...)

Amikor a Habsburg uralkodóház kezdeményezésére bekövetkezett a fordulat, a magyar nyelvészeket és történészeket elbocsátották az MTA vezető tisztségeiből és helyettük németeket hoztak. Több olyan volt közöttük, aki akkor kezdett magyarul tanulni, amikor már a magyar nyelv teljhatalmú nyelvésze volt az MTA-nál. Az egyik – Paul Hunsdorfer – már mint magyar tudós elégette a Szentkatolnai Bálint Gábor által összegyűjtött magyar rovásírásos emlékeket. Sőt, egyes német tudósok már a XVIII. században történelem nélküli népnek minősítették a magyarokat.

Bajcsy-Zsilinszky Endre a börtönben írta 'Legrégibb nyelv a magyar' című könyvét. A székely Szabédy Lászlót, miután megjelent a latin és a magyar nyelv mély azonosságát részletesen feltáró 'A magyar nyelv őstörténete' című munkája, az 1970-es években öngyilkosságba kergették.

Komoly nyelvtudósok hozzáfogtak a magyar nyelv megtanulásának Nyugaton is. Ők már tudják, hogy az ősi MAGYAR nyelv az ALAP-nyelv. (...)”

                                                                      (Drábik János: Kié a Magyar Állam?

                                                                      A magyar nemzeté vagy a szervezett magánhatalomé?

                                                                      Gold Book Kft., 2012.; 99-101. oldal)

4./ „(...) A legfontosabb tanulság, hogy tanulni kell, újra és újra tanulni és tanítani. Nem szabad hagynunk, hogy szellemi és erkölcsi aljanép határozza meg a saját 'ízlése' szerint az értékeket! Mert ez nemcsak a magyarság ellen való gyalázatos és alattomos háború, hanem a világ tájékozatlan és védtelen embereit veszélyezteti. És ez a veszély már nagyon gyakran valódi életveszély! (...)

Mind több jel, bizonyítéknak vehető lelet, ok-okozati összefüggés mutat arra, hogy a magyarság eleit a Kárpát-medence ősnépeként tartsuk számon. Ezt nemcsak mi sejtjük, tudjuk, hanem a köröttünk lévő kisebb népek is, akiknek nincs kikutatott őstörténetük, és történelmük is szorosan összefügg a magyar történelemmel. (…) Engels azt írta, hogy a köröttünk élő kis népek a magyaroknak köszönhetik a létüket. Ha a magyarság rettentő áldozattal nem fogja föl a török hódító törekvéseit, akkor ezek a kis népek, nemcsak délen, de itt körben zömmel felmorzsolódtak volna, beleolvadva a törökségbe.

Már László Gyula /régész-történész – a szerk.: LHA/ is utalt arra, hogy népek mozgása nemcsak keletről nyugatra történt, még ha ez volt is olykor a fő mozgási irány, hanem szétrajzások is voltak. Ő közölte velem szóban, több alkalommal is, hogy ha honfoglalásról vagy honvisszafoglalásról beszélünk, akkor ezt nem szabad Árpádra és népére szűkíteni. Ő maga mintegy hét (7) honfoglalásról tud, azaz fogalmazzunk így: nemzeti „fészekrakásról”. És itt kell a MAGYAR kifejezést, szót, népnevet kissé körbe járni.

Egyedülien a magyar nyelv az, amely a saját népnevét fontos kifejezésként is használja: magyaráz, magyarul, magyarán. A magyaráz leginkább az „értelmez” jelentésnek felel meg, de nem azonos vele! Annál sokkal több! A „majd én megmagyarázom”, „magyarán mondom, hogy értsd” vagy a „nem értesz magyarul?!” stb. olykor kissé fenyegető árnyalattal kimondott gondolatok is arra utalnak, hogy sokkal többről van szó, mint egyszerű értelmezésről. Ugyanis szinte kizárólag a magyar szavak értelmezéséről beszélünk ilyenkor! (...)”

                 (Kiss Dénes: A titokzatos ősnyelv; Magyarságtudományi Füzetek,      Kisenciklopédia 6.; kiadja a Hun-idea Szellemi Hagyományőrző Műhely;    Budapest, 2010., 59. oldal)

5./ „(...) Noha a 2010-es választás példátlan eredménye éppen arra a reményre épült, hogy a 'háború a nemzet ellen' véget ér, vagy legalábbis enyhül, most mégis mást kell megtapasztalnunk. Hogy a háború a nemzet ellen most is zajlik, annak egyik megrendítő bizonyítéka az, hogy az a három megbecsült személy, aki a 'Háború a nemzet ellen' című filmben is szerepel, és államtitkárként bekerült a második Orbán-kormányba, másfél év elteltével ki is került onnan. És ennél is nagyobb dráma, hogy a jelek szerint a magyar nemzet nevű emberi közösség még abban a helyzetben sincs, hogy egyáltalán elbeszélje ezt a súlyos tényt. Márpedig amelyik emberi közösség képtelen elbeszélni a helyzetét, és képtelen megbeszélni a teendőit, az cselekvésképtelenné, következésképp kiszolgáltatottá válik. És éppen ennek a kiszolgáltatottságnak lehetünk tanúi ma is. Ahogyan a filmben felcsendülő csodálatos magyar népdal szövege mondja: 'Vezettessed magadat, szembekötve, vakon, elfajult testvéridtűl csinált hamis ál-utakon'. És ez a (MAGYAR) ember tragédiája! Minden kudarc, ami az elmúlt évszázadok során érte és mostanában éri a magyarságot, ebből származik. Így aztán a lényeget illetően nem olyan nagyon bonyolult a sikeres nemzetstratégia felvázolása. Arra van szükség 'csupán', hogy NE vezettessük szembekötve magunkat. Ezt kimondani valóban egyszerű és könnyű, ám nincs nehezebb feladat, mint ennek a megvalósítása. Még sincs más kiút. (…)

Biztos, hogy a maradék magyarság számára nincs más kiút, csak a lelki, erkölcsi, szellemi … megújulás? Nem, nem megújulás, hanem 'VISSZARÉGIESÜLÉS'. (…) A HAGYOMÁNY, KÖZÖSSÉG, ÁLDOZAT 'szentháromsága' nyithatja meg az utat a magyarság előtt arra, hogy valóban képesek legyünk e lejtőről történő visszafordulásra. A hagyományhoz, az ősi megtartó erőhöz kellene újra folyamodnunk segítségért. Valóságos emberi közösség csak erre épülhet. És végül: az áldozat minden emberi mű legmélyebb értelme. (…)

 Kész tudások nincsenek. Újra kell tanulni egész történelmünket. Roppant munka lesz, de nincs más 'kigázolás'. (...)”

                                    (Bogár László: Háború a nemzet ellen; „És mégis élünk...” sorozat,

                                   XIII. kötet; Bevezetés; Kairosz Kiadó, 2012.; 5-7. oldal)

 6./ „(...) Minden információ, ami meghatározza a leendő új élet minőségét, ebben a parányi magban összpontosul. Ez az információhalmaz és energiamennyiség maga a TUDÁS. Az ÉLETHEZ szükséges minden információ, amely képes egy tökéletes létformát teremteni, ez a MAG tudása. Az ősi magyar nyelvben 'Mag-har'-ként nyilvánult meg a magyar kifejezés. Annyit jelentett, mint a tudást hordozó nép. Ennek a népnek a tudattalan tartományaiban benne lakozik az emberiség ősi tudásának teljessége. A megfelelő körülmények jelenléte esetén minden nehézség nélkül előhívható ez a tudás. (...)”

                                                     (Harsányi László: Nostradamus! Most én mondom...,

                                                    Girardi Kft., Budapest, 2000.; 107. oldal)

7./ „(...) Unas fáraó szakkarai piramisfeliratai (…) tanúskodnak. Könyvünkben az óbirodalmi uralkodó Teremtőjéhez vezető túlvilági útját követjük. A Fohászok magyar nyelvű olvasata során kísérőivel, hányattatásával, a keresztúttal, a két-kör tanával, egyszóval az őskeresztény hittételekkel ismerkedünk meg.

A fizikai elmúlás /a fáraó/ számára nem volt azonos a megsemmisüléssel. A földi élet folytatásaként az arra érdemeseket a Nílus-partiak igazmondóvá, azaz magyarrá avatták. A 'csillagszoba lakó' Hunn Íjász már magyarként léphetett be az Élők birodalmába.

 A legelső piramisfeliratok /kb. 4000 évvel ezelőttről!!! – a szerk.: LHA/ tanúsága szerint nyelvünk ősén megszólaló király üzenete így hangzik: magyarnak nem születni, magyarnak lenni kell... (…)

                                    (Borbola János: Csillagszoba

                                   /Út a szakkarai piramisfeliratok magyar nyelvű olvasatához/;

                                   Írástörténeti Kutató Intézet, Budapest, 2004., hátsó borítószöveg)

8./              „(...) Mit vétettem és mit akarnak?

                 Hiszen én mindent elhagyok,

                 Dalt, életet és dicsőséget.

                 De az igaz: az én vagyok,

                 De a magyar: az én vagyok. (...)”

                                    (Ady Endre: Egy harci Jézus-Mária;

                                   /'A téli Magyarország' ciklusból, 'Az Illés szekerén' (1908.) kötetből)

9./              „Sósabbak itt a könnyek

                 S a fájdalmak is mások.

                 Ezerszer Messiások

                 A magyar Messiások. (...)”

                                                     (Ady Endre: A magyar Messiások /Vér és arany, 1907./)

 10./            „Ős Napkelet olyannak álmodta,

                 Amilyen én vagyok:

                 Hősnek, borúsnak, büszke szertelennek,

                 Kegyetlennek, de ki elvérzik

                 Egy gondolaton.

                 Ős Napkelet ilyennek álmodta:

                 Merésznek, újnak,

                 Nemes, örök-nagy gyermeknek,

                 Nap-lelkűnek, szomjasnak, búsítónak,

                 Nyugtalan vitéznek.

                 Egy szerencsétlen igaz isten

                 Fájdalmas, megpróbált remekének,

                 Nap fiának, magyarnak. (...)”

                                                    (Ady Endre: Én nem vagyok magyar? /Vér és arany, 1907./)

 11./ „(…) Mindennél inkább szeretem az igazságot, és mert önérzetes és erkölcsös ember vagyok, halálomig tartandom meg azt az esküt, melyet uram, királyom a magyarok alkotmányára tenni parancsolt. (...)”

                 (Knézich Károly aradi vértanú /1849. október 6./, akinek származásáról a                  szakirodalom ekképp ír: „1808-ban a szentgyörgyi határőrezredben, Veliki-                 Gergyeveczen született. Atyja osztrák határőrtiszt, anyai részről pedig a                  határőrvidéki altisztből az izlamra tért nagy hírű Omer pasának rokona volt.                  Kitüntetéssel végzett tanulmányai után hadapród, hadnagy...”; közli:

                 Aradi vértanúk Albuma, „Könyves Kálmán” magyar irodalmi és           könyvkereskedési részvénytársaság, Budapest, 1893.; 57. és 60. oldal)

 12./ „A magyarok nem olyanok, mint a többi népek, akik egy vereség után le vannak győzve.” //Azért, talán, mert a magyar ember elsődlegesen tudatosan a lelkében él, és egy fizikai világban elszenvedett vereség alig érinti meg lelki alapú, igazságot szerető-értékelő önbecsülését; mindössze azt kell tudnia-hinnie, hogy igaz célért küzdött, képességei szerint – a szerk.: LHA//

                                                                                                         (Bölcs Leó bizánci császár)

13./ „(...) A honfoglaló magyarokról megemlékező keleti (perzsa és örmény) források baktroknak (baktriaiaknak – iráninak) nevezik a beáramló népet.

 Saját véleményünk szerint ezalatt az egykori Pártus Birodalom megmaradt; a perzsa iga alól kitérő, fokozatosan a Kárpát-medencei ŐSHAZA irányába igyekvő ősnépünkről van szó. Ezért említik az ősgesztáink is több esetben, (…) hogy a hon-VISSZAfoglaló MAGYAROK pártus hiten élnek. (...)”

                                                                       (Bakos Attila: A Duna Evangéliuma; 343-344. oldal;

                                                                      Mandala-Seva Könyvkiadó, Budakeszi, 2004.)

 14./ „(...) A 'Honfoglalás ... a magyarok VISSZAtérése európai hazájukba' című könyvemben mintegy ötven(!) olyan kulturális markert soroltam fel, melyek Közép-Európából Közép-Ázsiába 'vándoroltak', majd visszatértek a magyarokkal a honfoglalás idején. Ezek közül kiválasztottam kettőt, a művészetet és a vallást, majd további kutatásokat végeztem régészeti leletek tanulmányozásával. (…)

 Még a Szent Koronán is található tizennyolc olyan, pogánynak tartott szimbólum, melyek a bronzkori Pannóniától a Tárim-medencén át a honfoglalás kori Magyarországig nyomon követhetők. A honfoglalás idején a magyarok ugyanazzal a szimbolikus művészettel és ugyanazzal az anyaistennővel tértek vissza a Kárpát-medencébe, mint amilyet korábban, a bronzkori Európában használtak, az anyaistennőt szülés közben ábrázolva. Ezek azok az úgynevezett híres magyar 'tulipánok', melyek Magyarországon mindenhol megtalálhatók. (…) a MAGYAROK kulturális DNS-e öt évezreden át változatlan maradt. (…)

(…) a magyarok kultúrájához asszimilálódtak az ainuk, a koreaiak, a pártusok, a kusánok, az avarok, a hunok, a szasszanidák, a kunok és a törökök, majd valószínűleg keveredtek is velük.”

(Michelangelo Naddeo: A magyar: Európa legősibb népe /Demokrata; 2008.08.27./)

15./            „Oh jól vigyázz, mert anyád nyelvét bízták rád a századok

                 S azt meg kell védened. Hallgass reám. Egy láthatatlan lángolás

                 Teremté meg e nagy világot s benned az lobog. Mert néked is

                                                                                       van lángod:

                 Szent e nyelv! S több kincsed nincs neked! Oly csodás nyelv

                                                                                       a magyar. Révület fog el, ha rágondolok is. (...)”

                 (Füst Milán: A magyarokhoz /1930 körül/; Rendületlenül – A hazaszeretet            versei; Officina Nova, Budapest, 1989.; 765. oldal)

16./ „Kutatásaim nem maradtak haszon nélkül, sőt örömest tapasztaltam, hogy a magyar nyelv tán az egész óvilág nyelveinek gyökere és anyja.”

                                                                       (Berzsenyi Dániel /1776-1836./

                                                                      közli: Drábik János: Kié a Magyar Állam?

                                                                      A magyar nemzeté vagy a szervezett magánhatalomé?

                                                                      Gold Book Kft., 2012.; 100. oldal)

 17./ „(...) Nem tekintém előbb azt, melyik, miféle nyelv, hanem pusztán csak azt, miként kellett a legősibb időbeli embereknek a természetben megfigyelt hangokból

nyelvet, beszédet alkotniok és midőn további megfigyelés folytán azt vettem észre, hogy hiszen a természet hangjaiból támadt szók a mi magyar nyelvünkben vannak meg leginkább, ennek következtében vizsgálódásom, észleléseim eredményét 'A magyar nyelv eredeté'-nek neveztem el, de ebből önként következett , hogy tehát: 'legrégibb nyelv a magyar'. (…)

 Babilon táján a mezopotámiai pusztaságon angol búvárok téglákat ástak ki, melyeken magyar felírás van; Kr. e. 1900.;

 Bál-bél-on: Babilon kezd épülni Kr. előtt 2174.

 Bál-ván, bálvány, megczáfolhatatlan magyar szók (…)”

                                                                       (Táncsics Mihály: Legrégibb nyelv a magyar /1875./)

 18./ „(...) Az ősjelkutatás talán sokakban elindíthatja a feltételezést, hogy tőlünk a Teremtés folyamata sokkal többet kér majd számon.

Eszmélnünk kellene. Hogy mind többünkben tudatosuljon: múltunk s kultúránk fényében az elmúlt ezer év csupán töredéknyi, bár jelentős epizód-szerepet takar. Mert a megértés folyamata, a múltból a jövő felé, feltehetően a magyarságon keresztül vezet. S ha ennek a népnek nincs hite, tartása, optimizmusa és reménye, akkor a világnak sem lehet. (…)

Különös témakörünk, az ABC-ősjelkutatás, merőben bioenergetikai sajátosságokra épül. (…) Amennyiben valamely polarizációs technika eredményeképpen az adott víz-közeg felett ez az energia-örvénylés kialakul, örvény-alakja a legpontosabban kiadja és megmutatja azt az egyetlen jelformát, amely ehhez a hanghoz tartozik. Ez a jelforma vagy energia-alakzat az egyes hangok esetében mindig azonos; valamennyi hangnak egy és csakis egy betűjele igazolható, függetlenül attól, hogy ezen ellenőrzést a világ mely táján, és kik végzik. (…)

 AZ ELV; (…) Ilyenformán feltárható a hangok őseredeti jelrendszere, vagyis írásbeliségünk Bölcsességen alapuló, valóságos eredete. Jelen megoldással pedig azokat az ősbetűket kapjuk kézhez, amelyeket az egyes hangokhoz - mint írásjeleket – nem ember talált ki. Röviden ez volna az emberi ős-ABC megfejtésének lényege.

 AZ ELSŐ REAKCIÓNK; (…) Az emberi ős-ABC jelrendszere adott, s azt kultúrájában híven megőrizte a MAGYARSÁG (rovásírás – szinte teljes azonosság – a szerk.: LHA ). Mai tudásunkkal e jelek lényegéből egy elemi és következetes, Periódusos Rendszerhez hasonlatos, fantasztikus égi és földi Rend aprólékos gonddal felépített összefüggései lennének kibontakoztathatóak, melyről ez idáig még nem állt rendelkezésünkre információ. (…)

 LÉTEZHETETT-E ŐS-ABC? (…) Az egyes hangok jel-alakjai ugyanis ősidők óta éppen olyan adottak, mint amennyire meghatározott egy-egy kristály rácsszerkezete. (…) Régóta bizonyságot nyert, hogy tudati szinten valamennyi emberi gondolat közös embernyelven fogalmazódik, különbözőség csupán a kimondott és leírt nyelvi sajátosságokban rejtőzhet. S legyen bár egy ember kínai vagy angol, hindu vagy magyar, mindegyikük egy-ugyanazon logikai elv és belső fogalmi rendszer szerint gondolkodik. (…)

 A mondatfűzést és szóalkotást meg kellett hogy előzzék az 'ősszavak', az egy szótagú, legrégibb kifejezések. Lehet-e ezt utólag vizsgálni? Mi sem egyszerűbb ennél, ehhez csupán annyi szükségeltetik, hogy szisztematikusan megvizsgáljuk az általunk ismert nyelveket, s azokból összeírjuk, hogy melyik nyelvben milyen arányban szerepelnek az emberi testrészekre, környezetre, tájegységekre, időjárási és természeti jelenségekre, valamint emberi cselekvésekre jellemző EGYTAGÚ kifejezések, vagyis vélhetően az ÉLETBEN maradás legősibb kifejezései.

 Amennyiben az evolúció alapelvei igazak, s ez miért is ellenkezne a Teremtési elmélettel, akkor az egytagúból kellett hogy kialakuljanak a többtagú szavak, s az egyszerűbből a bonyolultabbak. Valamely nyelv ősisége tehát olyanformán igaz, amilyen mértékben nagyobb arányú benne az egytagú 'őskifejezések' aránya.

 Kérem, ki-ki tekintsen hát bele a szótárba, mi pedig, addig is, vegyünk példát közösen, magyar nyelvünkből.

 Amennyiben bárki találna olyan nyelvet, melyben az 'őskifejezések' száma felülmúlja a mienket, akkor az a nyelv bizonnyal ősibb, mint a magyar. Ha azonban kiderül, hogy a nyelvünkhöz hasonló részletességgel egyetlen más nyelv sem tartalmaz ilyen mennyiségű egytagú őskifejezést, kérem, akkor ezt ne szégyelljük bevallani! (...)”

                                                     (Szőke Lajos: Az emberiség égi eredetű ABC-jelrendszere;

                                                    Faktor Bt., 2001., 6-10. és 79. oldal)

 19./ „(...) Dr. Kemény Ferenc – a húsz nyelvet beszélő és fordító szinkrontolmács – szerint 'a magyar nyelv úgy illik a gondolatra, mint mint bőr a testre, míg minden más nyelv csak úgy, mint jól-rosszul szabott ruha'. (...)”

                                    (Közli: Balogh Béla: Elkezdődött... /Új Világrend vagy Aranykorszak/

                                   Bioenergetic Kiadó, Budapest, 2012.; 36. oldal)

20./            „A magyar nyelv és a hozzá tartozó írásbeliség: találmány.

                 Ez a nyelv a legősibb nyelv. Még nem találtam olyan nyelvet (habár biztosan van), amelyre ne lett volna sorsdöntő, felemelő hatással.

                 Ez a nyelv gondolkodásra teremtetett.

                 E nyelv valahogy így vette kezdetét:

                 Egyszer, valamikor nagyon-nagyon régen, összehajolt három...

                Természetesen az, aki nem lát bele e nyelv lényegébe, semmi hasznát sem látja annak, hogy e nyelven beszél, gondolkodik.

                 Ezért lenne nagyon fontos a magyar nyelvet az ő saját szerkezete, legbensőbb lényege szerint tanítani. Megtanítani mindenkit az egyszerű, ám nagy mélységekbe vezető titkaira.

                 Én most már nem is értem, hogy például a bölcselet, a fizika, a matematika és a vallások világnyelve miért nem a magyar nyelv?

                 Habár különös helyzet van kialakulóban: egyre inkább úgy tűnik, hogy az a nyelvész, aki Európa nyelveit igazán szeretné megismerni, csak úgy jut célba, ha megtanulja a magyar nyelvet. (De ide sorolhatjuk Ázsia, Közel-Kelet és Amerika sok ősi nyelvét is.)

                 A magyar nyelv élő kövület.

                 A távoli kőkor élő, eleven hozadéka.

                 Teremtett és teremtő nyelv.”

                  (Varga Csaba: HAR I., avagy Európa 45.000 éves szellemi és nyelvi öröksége,                  Előszó; FRÍG Könyvkiadó, Budapest, 2004., 7. oldal)

 21./ „(...) Az alkotmány a nemzetnek a maga eredetéről, céljáról és a hatalomról megfogalmazott közös tudata, amely a Szent Korona-tanban testesül meg, annak szimbólumrendszerében mutatkozik meg, tehát elsődlegesebb, mint az alaptörvény. (…) Nyilvánvaló, hogy az alkotmány szerinti cselekvést, vagyis az alkotmányosságot a 'lex naturalis' /természeti törvény – a szerk.: LHA/ szabályozza, , vagyis az alkotmányosságnak a 'ius naturale'-ban /természetjogban – a szerk.: LHA/ van meg a végső alapja.

 Mivel a 'lex naturalis' változhatatlan, az is következik, hogy az alkotmány lényege is változhatatlan, csak koronként a körülményekhez kell alkalmazni. Ez az alkalmazás azonban már nem az alkotmány lényegét változtatja meg, hanem az alaptörvényt módosítja, és az azon alapuló tételes törvényeket ('leges positivae'). (…)

A 'ius naturale' biztosítja, garantálja az önfenntartáshoz való jogot: ez az elsődleges hatásai közé tartozik. Az ÖNFENNTARTÁS a puszta léten és életen kívül a SAJÁT JELLEG fenntartását is jelenti. Ezt alátámasztja az a metafizikai igazság, amely szerint minden lény annyiban tökéletes, amennyiben megőrzi specifikus jellegét. Ámde a MAGYAR nemzet specifikus jellegének megőrzését az ALKOTMÁNY és a SZENT KORONA-TAN biztosítja. Tehát az alkotmányunkhoz és a Szent Korona-tanhoz való ragaszkodásunknak természetjogi alapjai vannak. /!!!!! – a szerk.: LHA/

A majdan helyreállítandó kétkamarás országgyűlés felsőházának leghelyénvalóbb feladata elsődlegesen a tételes törvények természetjogi alapjai feletti őrködés, szemben az alsóházzal, amely tételes törvények alkotója. (...)”

                                    (Tudós-Takács János:

                                   Alkotmányosság és természetjog metafizikai megközelítése,

                                   a „Történelmi Alkotmányunk Jogán” c. kötetben; 65. és 67-68. oldal,kiadta: Alkotmányossági Műhely és Fórum Társaság, Budapest, 2003.)

                           22./ „(...) Evidenciák – Jelenlegi alkotmányos állapotunk

Legalább ezer éves a MAGYAR alkotmány (amelynek első összefüggő, teljes értékű ránk maradt oklevele az Arany Bulla), amelyet 1944-ig elismert a magyar politika.

Történelmi alkotmányunktól nem a modern életben való alkalmatlansága miatt szakadt el a magyar törvényhozás, hanem a német, majd a szovjet megszállás kényszere miatt. (…).

Evidenciák – A történelmi magyar alkotmány lényeges jellemzői

(…) A pillanatnyi hatalom nem határozhatja meg a magyar alkotmányt, hanem a hatalomnak kell az alkotmányt elfogadnia és – felelősségre vonás terhe mellett – megtartania.

A magyar alkotmány, kiváltképpen az alapjául szolgáló szentkorona eszme nem pótolható és nem múlható felül. Kultúránkban a legmélyebb gyökerekig hatolnak hajszálerei, ható erőként mozgatta történelmünket, (...)

Alkotmányunk utánozhatatlan rendszere egyaránt képes felölelni az egység, a teljesség, és az esetlegesség, a megoldandó válsághelyzetek világát, fontos esélyt kínálva ezzel számunkra, mint kulturális és politikai közösség számára. (...)

Az alkotmány nem szüntethető meg szavazással, mert más a természete. Nem egy okmány, hanem a nemzet identitásának része. (...)

A szentkoronához való viszonyát sem a nép, sem az uralkodó (sem a nemzet – a szentkorona tagsága, sem a hatalom gyakorlója) nem változtathatja meg. Ezért volt fogalmilag kizárt az önkényuralom a magyar közjogban (...)

A nemzet a politikailag szervezett nép. Tehát a nemzet szentkorona nélkül nép, tömeg, sokadalom. A nép, ha alkotmányához hű /vagy ahhoz visszatér/, akkor nemzet.

Megszálló hatalomtól mentesen nem hatálytalanították (nem tagadták meg arra megválasztott testület keretében) az alkotmányt. Tehát az alkotmány érvényben van, csak figyelmen kívül hagyjuk. Ezért alkotmánysértésben van a magyar állam.

Törvénysértés jogot nem alapíthat – a megszálló hatalom diktátuma nem szerezhet alkotmányos legitimitást.

Az önkényuralmat kizárta a magyar alkotmány – a szentkorona volt a szuverén és nem a nép, nem az uralkodó (…).

Az alkotmány az államra kötelező igazságokat tartalmaz, amely a sok generációs nemzet egészéhez kötődik. Aktuális viták szerint nem formálható. (...)

Evidenciák – Elmélyült alkotmányos válságot élünk

Akik új alkotmányt akarnak, azok vagy tájékozatlanok, vagy el akarják törölni a legalább ezer éves államot, amely, mint a legalább ezer éves nemzet önkormányzati szerve, felelős a nemzet mint politikai közösség tagjainak életfeltételeiért.

A magyar nemzet tudatos megfosztása a szentkoronától, az alkotmányától való tudatos elszakítása a magyarság identitásának felszámolását jelenti, amit a világháború utáni nemzetközi egyezmény szerint népirtásnak, idegen szóval genocídiumnak neveznek. Nyersebben fogalmazva a magyar nemzetnek a magyar alkotmánytól való megfosztására törekvés genocidiális cselekedet. Ma ez a folyamat zajlik, ezt ma tudatosan és büntetlenül szervezik. (…)

Az egész privatizációs folyamat egy minden képzeletet felülmúló szemfényvesztés, amely az elemi törvényességet is átlépve, megtagad minden társadalmi szolidaritást (…).

A természeti erőforrások nemzeti tulajdonlása elvének megtagadása az EU-csatlakozási szerződésben, belső privatizációs műveletekben, higgadt fejjel csak genocidiális céllal magyarázható. (A szentkorona tulajdonlási elve jó hivatkozást adhatna a 'természetes monopóliumok' nemzeti tulajdonlása mellett, illetve e monopóliumok magántulajdonlása, főleg külföldi magántulajdonlása ellen.)

A hitel- és tágabban a pénzrendszer nemzetközi magántulajdon-érdekű pénzügyi köröknek történt kiszolgáltatása nem illeszthető össze a nemzet érdekével, így természetjogi elvű alkotmányos alapelvekkel sem. (...)

Evidenciák – kiút az alkotmányos válságból – jogfolytonosság helyreállító nemzetgyűlés szükségessége

Az alkotmány nem azonos az alaptörvénnyel

(1. oldal / 4)
Megjelent: 16364 alkalommal

Hozzászólások  

 
Tungli János
#11 TAROTTungli János 2015-08-12 00:46
Boldogasszony a TAROTban:
www.tarot.72.sk/?m=B7
Idézet
 
 
leszerelt
#10 Hulló Gábor és érdekeltek részéreleszerelt 2013-10-08 22:26
Kedves Gábor,

A hozzászólásodban föltártak több részével egyetértek, de ezekre célszerűtlennek tartom a fölösleges bólogatást. Észrevételeimet csak azokban az esetekben közlöm, ahol meglátásom a tiédtől jelentősen eltér, illetve azt kiegészíteni igyekszik.

Istenek...

Tudtommal az önmagát katolikusnak kikiáltó egyház istene, saját irományai szerint, azonos a zsidók istenével, hozzáadva annak egyik fiát meg egy "szentlélek" nevű szellemlényt. Luciferje legtöbb esetben azonos a zsidók sátánjával; angyalai pedig a zsidók angyalaival, akik hol hírnökök, hol hóhérok. Természetfölötti lényei valamelyike tömeggyilkos, féltékeny, vérszomjas, gyűlölködő, bosszúálló és/vagy hazug, csaló, illetve szolga, bár mindezt az egyház nem hangoztatja istenére illetve istene egyik fiára vonatkozóan. Istene név szerint ismert fiai egy Jézus személyéből hamisított "felkent" ("krisztus") nevű szolga, és egy sátán nevű főügyész. Egy bizonyos "Hajnalcsillag" nevű lény hol Jézusra, hol anyjára, Máriára, hol luciferre utal. Ismétlem, a katolikus egyház saját irományai szerint.

Az isten-fogalom kora ismeretlen, de föltételezhető, hogy visszavezethető az elvont gondolkozás hajnaláig. Az "isten" szó legkorábbi följegyzése viszont tudtommal ismert, és kiolvasható az összetett "IZ-TEN" szó ékírásos jeleiből a Kr.e. 3. évezredre tett folyamközi ékírásos táblákon (Pennsylvaniai Egyetem Múzeum, N. I. 1117, 2337, 2473, 2742). A táblák szövege szerint Isten nem csak egy szellemlény, hanem egy testi átlényegülésre is képes jelenség, aki akként közvetlenül is hat az anyagi világra. Ez nagyjából megegyezik úgy a jézusi, mint a magyar istenhit tanításával, miszerint Isten bárhol, bármikor, bármilyen alakban és számban képes megnyilvánulni, beleértve az anyagi test korlátlan fölvételét, letétét és újrafölvételét.

A magyar Isten-fogalom egy logikus következtetés terméke, mint pl. a tömegvonzás, (nem egy képzelet-szülte lény leírása vagy ábrázolása), egy élő és szerető test-lélek-szellem, önmagában teljes és független, erőnyösszesség-tudat. A magyar Istenhit a lét tudata, miszerint a világegyetem a lét (Isten) függvénye. A világegyetem egyik kiterjedése a fizikai törvények szerint létező anyagi világ. A másik kettő a lelki (élet) világ és a szellemi (tudat) világ. Ember földi élete során mindhárom kiterjedésben létezik. A magyar ember Istennel való személyes kapcsolatát Isten emberi ésszel is fölfogható szerepe, és a világegyetem három kiterjedéseben megfigyelhető tevékenykedése megszemélyesítésével tartja fönn, az Atyaisten, Anyaisten illetve Fiúisten, egybefonva "Szenthármasság", fogalmakat előidézve (BJF és GA nyomán).

Vallás...

A magyar "vallás" szó, tudtommal, csak a zsidófelkentség ránkerőszakolása óta címkéz egy istenségre utaló fogalmat. Ez a "vall" igével kifejezett cselekvés korábban csak hitnyilatkozatot jelentett, és csak István kora óta címkézi az istenhit "vallatás" eredményét. Más nyelvek (és népek) másképp értelmezik a ma nálunk "vallás" szóval kifejezett fogalmat, némelyeknek pedig nincs is rá megfelelő szava (pl. a héber). A keleti műveltségek többségben az erkölcsi törvények összességének kifejezésére használják. Pl. a szanszkrit "dharma" egyben törvényt is jelent, míg annak ellenkező értelmű szava, "adharma", a természetellenes, fajtalan, erkölcstelen fogalmakat címkézi. A latin-gyökű nyelvekben a ma "vallás"-nak tekintett fogalom címkéje a "religio", istentisztelet, szó. Ennek a latin szónak viszont semmi köze sincs a magyar "vallás" szóhoz, se szófejtésben, se fogalomban. A latin-gyökű nyelvekben a "vallás" fogalmat a "confess", "confiteri", elismer, bevall szó címkézi.

Nem összetartó?...

Nehéz elfogadni azt, hogy a magyar nép nem lett volna "híres az összetartásáról". Sőt, az eddigi kutatások ennek az ellenkezőjét bizonyítják. Úgy a pártus királyok, mint Atilla, de még Álmos és Árpád vérszövetségre alapozott egyesülései is azt igazolják, hogy a magyar nép mindig is összetartott. Vagy mágusaink, vezéreink vagy a Szentkorona köré gyülekeztünk. 56-ban pedig a szabadságeszme köré, bármiféle irányítás vagy terelés nélkül. Ezt a természetes összetartást csak a magyar néptestbe alattomosan befurakodó parazita nép elemei gátolják folyamatosan már 1100 éve - Mátyás korát kivéve.

Keresztény vs katolikus...

A saul rabbi által nemzsidók számára alapított római zsidószekta és római egyház semmiképp sem tekinthető kereszténynek, se szófejtésben, se alapelvben (A "keresztény" szó és fogalom meghamisításáról itt (is) lehet olvasni: magyarmegmaradasert.hu/.../...). Az igaz, hogy érdeke a társadalmi rend, és hogy azt a társadalom lelkivilágának befolyásolásával (főként annak terrorizálásával) igyekszik megvalósítani, illetve fönntartani, de célja, az igazi kereszténység céljával ellentétben, nem az emberiség fölemelése vagy lelke ápolása, hanem a zsidóság eltartása. Ezt a célt a Vatikán ma már nem rendeletként (ediktum) hirdeti meg, de hatása ugyanaz a megfélemlített hívő számára. Pl. XVI. Benedek pápa kijelentette, hogy tűrhetetlen, egyúttal elfogadhatatlan a holokauszt bármiféle tagadása vagy kisebbítése. Mivelhogy a holokauszt-ipar a holokauszt kétségbevonhatatlanságán alapszik, és a zsidóság részeben a holokauszt-ipar termékéből, a kártérítésekből él és szaporodik, ez a nyilatkozat - melyet a pap köteles leközölni a világ minden katolikus templom szószékéről - kimondottan a zsidó nép eltartását parancsolja meg a katolikus hívőknek. A zsidók eltartására még saját istenségszemélyét is kötelezi. "Jézus Krisztus szolgája lett a körülmetélkedésnek" (saul rabbi, a zsidófelkentek "Szent Pál"-ja, Rómaiakhoz 15:8"). Ez a különösen undorító meggyalázás azért jelentős, mert a körülmetélkedés a zsidóistennel való kötelező, általuk "szövetség"-nek nevezett "szerződés" jelképe. Tehát aki annak szolgája, az azon szerződés, és kiterjesztve a zsidóisten szolgája. És ebben a szolgaszerepben köteles gazdája parancsait teljesíteni, a nemzsidók leigázását beleértve. Tehát a római egyház ekként szerepelteti Jézust, függetlenül attól, hogy milyen ügyeskedéssel próbálja magát kimagyarázni fortélyából.

Ez nem azt jelenti, hogy a katolikus egyház mindennapi tanításai mind alattomosak vagy hibásak. Sokszor előfordult már, hogy hívői tartották fönn az erkölcsöt (pl. a rosenfeld-rákosi korban), és rengeteg kispap és apáca az életét is föláldozta a magyar erkölcsért és a magyarságért. De azt is majdnem biztosra vehetjük, hogy a pécsi hóhér-püspök, Calanus, gyilkolta meg Jézus testének hazudott "szent" ostyával III. Béla királyunkat. És nem utolsósorban, a zsidó Grünwald (Erdő) Péter bíboros magyargyűlölete közismert. Egybevéve, a magyarországi egyházakat zsidótlanítani kellene. Mert amíg azok az élősködő érdekeit szolgálják, nem szolgálhatják egyben az azt eltartó gazadatestet.

Nincs rend a lelkekben...

Egyetértek. Nincs rend a lelkekben mióta az ábrahámista vallások belerágták magukat az emberiségbe. Ezeknek egyik példája a júdeokrisztiánizmus, egy végtelen összeférhetetlen, egymást kölcsönösen kizáró elvek, értékek és dogmák gyűjteménye. Emiatt a hívő képtelen bármiféle lelki nyugalmat találni hiedelmében. Istenhite a végtelen ellentmondások szüntelen viadala. Istene hol megbocsájtó, hol bosszúálló; hol szerető, hol gyűlölködő; hol életet-ajándékozó, hol tömeggyilkos; hol tökéletes, hol elmebeteg (pl. féltékeny); stb. Hasonlóképp, istene Jézus nevű fia hol maga a megtestesült jóság és szeretet, hol vérszomjas apja emberáldozata. És így tovább. A katolikus szótár angol verziója szerint lucifer hol a jóságos Jézus, "a világ világossága", illetve anyja, az erkölcsileg színtiszta Mária, hol a gonosztevő, erkölcstelen sátán. A templomokban a szeretet, könyörület, kegyelem, irgalom hangja rengeti azokat a falakat, amelyeken a keresztút állomásai az embertelenséget, a kínzást, a gyilkolást üzenik. És a júdeokrisztiánizmus jelképeit és ikonjait még meg sem említettük. Jézus és Mária feje körül a napkorong ábrázolja istenségüket illetve Mária viszonyát a Fiúistenhez, de ugyanakkor a katolikus egyház lepogányozza mindazokat, akik Istent a napkoronggal jelképezik. (lásd továbbá A hitjelképek szerepe, magyarmegmaradasert.hu/.../...). Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy a kereszténynek hazudott római egyház nemhogy rendet tett volna a lelkekben, hanem inkább fölbomlasztotta az ott évezredek óta fönnálló rendet.

Látókör...

Akit megtanítottak arra hogy hogyan lássa a világot, az szerintem sokkal rosszabb helyzetben van, mert csőlátásban szenved. Ebben az esetben nem a józan gondolkozás, hanem a neki megtanított anyag alakítja gondolatait. A "hogyan nézze a világot" talán helyesebb lenne, de az is árt neki, mert a tanító saját hiedelmét próbálja ráerőltetni tanítványára. Az pedig mindenkor nem csak eltaszító, hanem célszerűtlen is, mert abból a tanítvány nem tanul meg önállóan gondolkozni. Sőt, megmondó emberektől teszi függővé magát. Pont ez a baj manapság. "Ne gondolkozz. Majd mi gondolkozunk helyetted. Neked csak az kell megjegyezned, amit mi mondunk".

Beollózok ide egy szakaszt a Lelki, szellemi védekezés című cikkből - hogy ne kelljen keresgélni (magyarmegmaradasert.hu/.../...).

Például, ha egy kisgyerek megkérdezi játszópajtását mondja meg merrefelé menjen ha melegebb országba akar lakni, az "ártatlan" játszópajtás határozottan válaszol hogy menjen a nap felé. Ha ugyan ezt a kisgyerek egy fölnőttől kérdezi, a jóindulatú fölnőtt kioktatja a "tudatlan" kisgyereket hogy minden reggel nézzen a nap felé, forduljon a jobb keze felé, és abba az irányba haladjon. Csak haladjon a megadott irányba és ne aggódjon ha hűvösebb az idő mert lesznek hideg napok is. Ha a kisgyerek játszópajtása utasítását követi, akkor, ha kacsázva is, de valahol az egyenlítő közelében fogja életét boldogan leélni. Ha viszont a fölnőtt utasítását követi, akkor valahol a déli sarok környékén fog megfagyni. Ebből a példából tisztán látjuk hogy az "ártatlan" játszópajtás még józanul gondolkozik és józan gondolkozása eredményét adja tovább. Tudja hogy amikor a nap felé fordul arca meleget érez. De a fölnőtt "ártott" már elfogult hiedelmét adja tovább.

Ez nem azt jelenti, hogy árt a tanulás. Csak azt, hogy minden tapasztalatunk többé-kevésbé befolyásolja gondolatainkat. Ez ellen semmit sem tehetünk, nem is kell, de jó néha mérni, megjegyezni és számításba venni úgy az új információ, mint minden más tapasztalat hatását gondolkozásunkra. Nem minden információ tartalmaz hasznos tudást, és nem minden tudás tartalmaz igazságot.

Modor...

A rágalmazásokra és cinikus megjegyzésekre semmi szükség sincs: töröltem utolsó bekezdésed végét. Nem mindenki bújás végett használ álnevet, de mindenki úgy látja a világot, ahogyan gondolkodik.
Idézet
 
 
Merkurius
#9 "szellemlény -Isten" ?Merkurius 2013-10-07 11:45
Szia Gábor .

"Magát csak istennek nevező, de teremteni képtelen szellemlény-Isten". nincs . „ Igen ő valóban nem Isten , csak annak nevezi magát .
Mivel személyesen is találkoztam vele , és elég nyilvánvaló , hogy milyen tulajdonságai és tevékenységei vannak a földi életünkben , számomra bizonyított a létezése .
Azt meg , hogy kiket használ céljai elérése érdekében tisztán mutatja az ő fizikai tevékenységük amelyek teljesen ellentétesek a Teremtő Isten tulajdonságaival .

Ajánlom elolvasásra ezt az írást , hátha értesz belőle valamit .

magyarmegmaradasert.hu/.../...

A katolikusság mint maga nem vallás , a hátterében egy olyan szervezet áll amely „ráült” a valós kereszténységre kis változtatásokkal átvéve annak az elemeit , hogy a néppel valamilyen formában el tudja fogadtatni azt , és nem más mint ők maguk kikiáltották magukat egyetemesnek . De itt is mint sok más esetben is a hatalom oldalán elsősorban nem azt kell nézni , hogy mit mondanak , hanem azt , hogy mit cselekszenek .
Valójában számunkra nem felesleges , hanem sokkal inkább ártó volt .

A valódi Magyarok közt meg van az összetartás , csak jelenleg már az elmúlt évszázadok alapján rá jöttek arra , hogy mással nem érdemes összetartaniuk , egyébként ezt az összetartást éppen „azok a mások” vetik fel és erőltetik folyton , talán éppen azért mert a még maradék Magyarságba is igyekeznének beférkőzni , csak hát a minőségük általában elárulja őket .
„Magyarnak lenni példamutatás .” Egész jó kis előadás .
www.youtube.com/.../

Lehet , hogy igazad van , hogy nem tanultam annyit a hivatalos oktatásban mint Te , de vajon mit is „tanítanak” jelenleg az iskoláinkban ?
A történelem nagy része hazugság , a Magyar nyelvet kiforgatva tanítják , azt hazudva , hogy innen – onnan összeszedett nyelv .
De még a fizika törvényeiként tanult dolgokat sem tudják teljesen megmagyarázni . Az abban tanultakat sem lehet felülírhatatlan törvénynek tekinteni , inkább éppen fordítva van , attól válnak valóra , hogy az emberek elfogadják őket a tudatukkal ennek adnak energiát , ezáltal valósulnak meg a kötöttségek . Az ember számára ha elég erős az akarata , tudati energiája ezek mind felülírhatóak , ami megakadályozza ezt az éppen az ezt „tanult” és elhívő emberek közös tudati energia mezője , amin elég nehéz felülemelkedni . De azt azért jó tudni , hogy mindenkinek a saját őszinte akarata a legerősebb , és az irányított emberek teremtő ereje , az irányítottságuk mértékének növekedésével arányosan csökken .
A felsőbb oktatásban történő képzés pedig nem más mint az illető emberek kiképzése egy „fogaskeréknek” a hatalom rendszerében . Még nem hallottam olyen intézményről ahol Embert képeznének ki .

Egy példa a tanult történelem és a valósan történt dolgokról , amikben a szándékos hazugság , és a dolgok minél inkábbi összekavarása nyilvánvaló . Persze egy a történelemtudomány berkein belül dolgozó ember számára , ha látja is a logikátlanságot ilyenre nem szabad rájönni , mert akkor egyből elveszíti kenyérkereseti lehetőségét .

www.youtube.com/.../

Az ember jelen fizikai neve (bár valamikor az ősei lehet ilyen ok miatt kapták) már nem sokat árul el emberi minőségéből . Persze azért azt néha látni , hogy esetleg az illető máshova tartozhat , de az ilyenek igyekeznek is árulkodó neveiket megváltoztatni , elég bajnak tartom ennek a lehetőségét .

Üdv Farkas Endre .
Idézet
 
 
Hulló Gábor
#8 Hulló Gábor 2013-10-07 06:35
A hozzászóló bejegyzése törlését kívánta. 2013.10.08... Sz.
Idézet
 
 
Merkurius
#7 GábornakMerkurius 2013-10-06 23:29
Üdv Gábor .
Nem tudom honnan hullottál ide , de azért néz körül egy picit , hogy biztos jó helyen vagy-e .
Isten alatt sajnos bizony sokan nem azt a Teremtőt értik aki bennük él ill. ők maguk az Ő energiája , és rajtuk keresztül tud megnyilvánulni a fizikai világban , sokan képesek Őt azonosítani a magát csak istennek nevező , de teremteni képtelen szellemlénnyel , akit a katolikus egyház is szolgál .
Lehet , hogy a dolgokat úgy is meglehet magyarázni ahogy Te írod , de azt azért jó tudni , hogy Igazság csak Egy van .
Van akinek mondják mit írjon , van akit „megtanítanak rá , hogy hogy kell látnia a világot , és van aki a saját tapasztalatai és meglátásai alapján alkotja meg az ő képét a világról .
Én az utóbbiakhoz tartozom , és egyáltalán nincs kedvem erről veled vitatkozni , én úgy látom ahogy leírtam .
Idézet
 
 
Hulló Gábor
#6 TöröltHulló Gábor 2013-10-05 01:43
A hozzászóló bejegyzése törlését kívánta. 2013.10.08... Sz.
Idézet
 
 
Zea
#5 Áldd szó elemzéseZea 2013-10-01 20:09
Berci:)
Nos több értelmező szótárt felkesve egyetlen egyben sem találtam meg az "Áldd" szó magyarázatát.
Bevallom én is eleddig az Áldás rövidebb és felszólitó módját értettem alatta=Áldd -áldozik-áldás-....

Ime pár link ahol még szintén nem tudják rajtam kivül.http://magyarmagyar.hu/term/%C3%A1ldd/
áldd
Ehhez a kifejezéshez még nem tartozik definíció. Szeretnél írni egyet?


books.google.hu/.../
Nyomtatott könyv beszerzése

Magyar értelmező kéziszótár
A keresett kifejezés (áldd) egyetlen dokumentumban sem található meg.
Próbálja meg ezt a keresést az összes kötetre kiterjesztve: áldd Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt Felhasználói ismertető - Megjelölés kifogásolhatóként posztgraduális


thor.hu/?ertelmezo
Keresés erre -> áldd

A keresett szóra nincs közvetlen találat!
A keresett szóra nincs további találat!

idegen-szavak.hu/keres/áldd
Nincs találat!
Nincs a keresési feltételeknek megfelelő szavunk a gyűjteményben.


Áldás minden félreértés nélkül:)

(Jah Kölcsei nyugodtan irhatta igy mert sokan igy értelmezik....a vershez pedig igy passzol, kár lenne az értelmezéseddel másra javitani hiszen áldd meg Isten a magyart böséggel jókedvvel irja tehát nem álnoksággal)
Idézet
 
 
laci
#4 bajcsylaci 2013-07-13 16:34
ha jol tudom azt a konyvet nem Bajcsy Zsilonszky irta hanem Tancsics
Idézet
 
 
Berci
#3 Isten áldd meg a magyartBerci 2013-05-15 10:03
"" Isten, áldd meg a magyart ""

Igaz úgy látom , nagy érdeklődés nem volt azzal kapcsolatban amit írtam azért leírom meglátásaimat ezekről .

Az Isten mibenléte ebben a versszakban tünik ki igazán .


"" Hajh, de bűneink miatt
Gyúlt harag kebledben,
S elsújtád villámidat
Dörgő fellegedben,
Most rabló mongol nyilát
Zúgattad felettünk,
Majd töröktől rabigát
Vállainkra vettünk.""

Ez egy bünre csábító , haragvó , majd büntető istenkép . Ezek nem a Magyarok Istenének a tulajdonságai , hanem egy másik , remélem sokak által azért már ismert , bár nem isten , de azért magát annak nevező lény megnyílvánulásai . . Bár a nünökről nem ír konkrétan , nyílván nem is azoknak van jelentősége , hisz elég az emberekben a büntudat elterjesztése , mert ez az egyik leggátlóbb negítiv energia . Akiben sikerül valami miatt büntudatot kelteni , és ezen nem tud felül emelkedni soha nem fogja tudni önmagát megvalósítani .

A másik az "áldd"" .
Jelentése meglátásom szerint felszólítás arra , hogy valaki tegyen téged hamissá , igaztalanná .

Ál = hamis , nem valódi , igaztalan .
Áld = hamisit , igaztalanná tesz .
Áldd = ennek felszólító módja , hamisiítsd , tedd igaztalanná .

Tudom ezt sokan nem fogadják így el , de meglehet nézni az áldást más oldalról is . Csak Magyarország annyi áldást kapott már az évszázadokon keresztül a himnuszon kivül is , hogy ha ez valóban pozitiv dolgot jelentene akkor itt már rég megnnyországnak kellene lenni (ehelyett éppen más érezhető). De a katolkius egyház körbe áldotta már szinte az egész földet , és meglehet nézni ., hogy mi maradt utánna . Az egyik kézben a bibliával , másik kézben a karddal történő áldást követően .

Beléptem az oldalra , de amig írtam kizárt , utánna meg nem sikerült belépnem . Miért van ez ???
Merkurius
Idézet
 
 
Merkurius
#2 Mi az , hogy Magyar ?Merkurius 2013-05-13 23:27
Igen , jogos kérdés , de szerintem ezen sorokból ,
""Isten, áldd meg a magyart ""
Sokkal többen félreértik azt , hogy kit értenek Isten alatt , meg azt , hogy mit is jelent az áldd szó , mint azt , hogy mit jelent a Magyar .
Idézet
 
 
Dobrova Éva
#1 Mi az hogy MAGYAR?Dobrova Éva 2013-05-13 08:55
Kedves Zoli!
Nagyon köszönöm,hogy ezt a hosszú,de nagyon hasznos elmecsiszoló,elmenyitogató összefoglalót- Ludányi Horváth Attila-munkáját feltetted a honlapra.Őszinte Tiszteletem,és Köszönetem az Alkotónak,Aki így összefoglalta mindazt,amit "tudni illik",és elérhetővé,vagyis közkinccsé tette.
Baráti Üdvözlettel,Jó!!! Napot kivánva:Dobrova Éva
Idézet
 

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Új írások

Jó honlapok

Látogatók

Hungary 68.1%Serbia 1.4%
Romania 5.5%Canada 1.1%
United States 3.7%Norway 0.4%
Russian Federation 3%France 0.4%
Ukraine 2.6%Switzerland 0.3%
Sweden 2.4%Netherlands 0.3%
Slovakia 2.2%Kuwait 0.3%
United Kingdom 2.1%Australia 0.3%
Germany 1.9%Spain 0.2%
Austria 1.4%Italy 0.2%

Today: 74
This Week: 1077
Last Week: 3606
This Month: 8541
Last Month: 20120
Total: 2112291

Belépés